THỰC TIỄN CHO VIỆC HÌNH THÀNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH DI CHUYỂN NHÂN LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIỮA VIỆN NGHIÊN CỨU – TRƯỜNG ĐẠI HỌC – DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Ở VIỆT NAM

126 213 1
  • Loading ...
1/126 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2017, 07:48

Header Page of 16 BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆN CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH KH&CN ĐỀ TÀI CẤP BỘ BÁO CÁO TỔNG HỢP TÊN ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CHO VIỆC HÌNH THÀNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH DI CHUYỂN NHÂN LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIỮA VIỆN NGHIÊN CỨU – TRƯỜNG ĐẠI HỌC – DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Ở VIỆT NAM Nhóm thực Đề tài: ThS Nguyễn Thị Minh Nga, CNĐT TS Nguyễn Văn Học ThS Trần Chí Đức ThS Hoàng Văn Tuyên ThS Nguyễn Lan Anh ThS Nguyễn Thị Minh Hạnh ThS Nguyễn Việt Hòa ThS Vũ Cảnh Toàn 8000 Hµ Néi – 12/2009 Footer Page of 16 Header Page of 16 MỤC LỤC MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG, HÌNH VÀ HỘP CÁC TỪ VIẾT TẮT MỞ ĐẦU CHƯƠNG I CÁC VẤN ĐỀ LÝ THUYẾT 1.1 Một số khái niệm 1.1.1 Nhân lực KH&CN 1.1.2 Di chuyển nhân lực KH&CN 11 1.1.3 Một số khái niệm liên quan đến di chuyển nhân lực KH&CN 13 1.2 Các hình thức di chuyển nhân lực KH&CN 14 1.3 Vai trò di chuyển nhân lực KH&CN 16 1.3.1 Tăng cường truyền bá tri thức công nghệ 16 1.3.2 Tạo điều kiện thuận lợi cho đổi 17 1.3.3 Phát triển tinh thần kinh thương (entrepreneurship) 18 1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến di chuyển nhân lực KH&CN 20 1.4.1 Các yếu tố bên 20 1.4.2 Các yếu tố bên 23 1.5 Đánh giá di chuyển nhân lực KH&CN 27 1.6 Bối cảnh quốc tế nước liên quan đến di chuyển nhân lực KH&CN 28 1.6.1 Toàn cầu hóa 28 1.6.2 Tái cấu kinh tế quốc gia 29 1.6.3 Đầu tư nước 29 1.6.4 Cơ cấu tổ chức mẫu hình công việc thay đổi 29 1.6.5 Sự phát triển vũ bão KH&CN 30 1.6.6 Xu hướng quốc gia KH&CN 30 1.6.7 Xu chuyển đổi cấu nguồn nhân lực quốc gia 30 CHƯƠNG II KINH NGHIỆM NƯỚC NGOÀI 32 2.1 Các biện pháp tăng cường di chuyển nhân lực KH&CN nước 32 2.1.1 Môi trường nội dung đào tạo 33 2.1.2 Hướng dẫn luận văn từ hai khu vực 33 2.1.3 Tạo hội di chuyển 34 2.1.4 Đề cao di chuyển nhân lực KH&CN 35 2.1.5 Di chuyển “lâu dài” đến khu vực khác 36 2.1.6 Tăng quyền tự chủ khắc phục trở ngại hành 36 2.1.7 Tăng cường hợp tác hàn lâm-công nghiệp 37 2.1.8 Di chuyển cán đưa vào tiêu chí đánh giá viện/trường 38 2.1.9 Hình thành mạng lưới hợp tác hàn lâm-DNV&N 38 2.1.10 Tài trợ cho đào tạo cán 39 Footer Page of 16 Header Page of 16 2.1.11 Các công cụ luật pháp 39 2.2 Biện pháp tăng cường di chuyển nhân lực KH&CN quốc tế 39 2.2.1 Các biện pháp khuyến khích tài (HRST inflow) 40 2.2.2 Các sách định cư đặc biệt (HRST inflow) 47 2.2.3 Các sách công nhận cấp nước (HRST inflow) 49 2.2.4 Các dịch vụ hỗ trợ (HRST inflow) 49 2.2.5 Các sách tạo điều kiện nghiên cứu nước (HRST outflow) 50 2.3 Nhận xét qua nghiên cứu kinh nghiệm nước 54 CHƯƠNG III THỰC TRẠNG DI CHUYỂN NHÂN LỰC KH&CN 56 3.1 Phân tích thực trạng sách ảnh hưởng đến di chuyển nhân lực KH&CN 56 3.1.1 Môi trường nội dung đào tạo 56 3.1.2 Tạo hội di chuyển 59 3.1.3 Đề cao di chuyển nhân lực KH&CN 66 3.1.4 Di chuyển “lâu dài” đến khu vực khác 72 3.1.5 Tăng quyền tự chủ khắc phục trở ngại “hành chính” 76 3.1.6 Tăng cường hợp tác viện-trường-DN 78 3.1.7 Chính sách thu hút cán KH&CN từ nước 83 3.1.8 Chính sách tạo điều kiện học tập nghiên cứu nước 86 3.1.9 Một số nhận xét 88 3.2 Phân tích thực trạng di chuyển nhân lực KH&CN qua điều tra 88 3.2.1 Tổng quan điều tra, vấn Đề tài 88 3.2.2 Hiện trạng di chuyển nhân lực KH&CN 90 3.2.3 Các nhân tố khách quan tác động đến di chuyển 93 3.2.4 Các nhân tố chủ quan tác động đến di chuyển 98 3.2.5 Tác động/ảnh hưởng việc di chuyển 99 3.2.6 Một số đề xuất sách điển hình từ quan điều tra 100 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 104 TÀI LIỆU THAM KHẢO 112 CÁC PHỤ LỤC 114 Phụ lục Tổng quan số công trình nghiên cứu Việt Nam nhân lực di chuyển nhân lực KH&CN 114 Phụ lục Danh sách đơn vị điều tra, khảo sát Đề tài 121 Phụ lục Các thông tin phiếu điều tra di chuyển nhân lực KH&CN Viện-trường-DN KH&CN 123 Footer Page of 16 Header Page of 16 DANH MỤC BẢNG, HÌNH VÀ HỘP Danh mục hình Hình Nhân lực KH&CN theo OECD, 1995 …………… ………………… 11 Hình Tổng số dòng vào/ra nhân lực KH&CN quốc gia … ………… 12 Hình Các yếu tố ảnh hưởng tới di chuyển nhân lực KH&CN ………… ……27 Hình Mục tiêu cấu nguồn nhân lực quốc gia …………………………… 31 Danh mục bảng Bảng Di chuyển nhân lực KH&CN quốc tế quốc gia (triệu người) …….16 Bảng Ảnh hưởng di chuyển nhân lực KH&CN quốc tế …………… …….19 Bảng Lý mà người có TS làm việc Mỹ 21 Bảng Số lượng chương trình khuyến khích tài (HRST inflow) … 41 Bảng Số chương trình tạo điều kiện nghiên cứu nước (HRST outflow) .50 Bảng Số lượt DN tham gia vào chương trình KH&CN nhà nước (2001-05) 82 Bảng Một số số đánh giá trao đổi/chuyển giao tri thức V-T-DNKH&CN 89 Bảng Cán chi cho KH&CN 20 DNKH&CN 90 Bảng Số lượng dự án NC&TK ĐMCN (trung bình/năm) .90 Bảng 10 Cán tham gia hợp tác với tổ chức khác dự án KH&CN .90 Bảng 11 Số cán chuyển đến/đi khỏi DN KH&CN (t/bình giai đoạn 2007-09) .91 Bảng 12 Số cán chuyển đến/đi khỏi viện (t/bình giai đoạn 2007-09) .91 Bảng 13 Số cán chuyển đến/đi khỏi trường (t/bình giai đoạn 2007-09) 91 Danh mục hộp Hộp Một số chương trình tiêu biểu thu hút cán KH&CN nước 41 Hộp Một số chương trình tiêu biểu tạo điều kiện nghiên cứu nước 51 Hộp Một số điển hình hợp tác trường-DN nội dung đào tạo 58 Hộp Một số rào cản tình hình thành DNKH&CN 75 Footer Page of 16 Header Page of 16 CÁC TỪ VIẾT TẮT CĐ/ĐH cao đẳng, đại học CGCN chuyển giao công nghệ CNC công nghệ cao CNH-HĐH công nghiệp hóa – đại hóa CNSH công nghệ sinh học ĐMCN đổi công nghệ DN doanh nghiệp DNKH&CN doanh nghiệp khoa học công nghệ DNV&N doanh nghiệp vừa nhỏ GD&ĐT giáo dục đào tạo HĐBT hội đồng trưởng HRST nhân lực khoa học công nghệ IPR quyền sở hữu trí tuệ KH&CN khoa học công nghệ KT-XH kinh tế - xã hội NC&TK nghiên cứu triển khai (R&D) NCV nghiên cứu viên NĐ Nghị định NGO tổ chức phi phủ NSNN ngân sách nhà nước SHTT sở hữu trí tuệ SX-KD sản xuất – kinh doanh TCH toàn cầu hóa Footer Page of 16 Header Page of 16 MỞ ĐẦU Chính sách phát triển nguồn nhân lực KH&CN nói chung, sách khuyến khích di chuyển nhân lực KH&CN nói riêng hợp phần quan trọng sách đổi (innovation policy) Trong bối cảnh toàn cầu hóa (TCH) hội nhập kinh tế quốc tế sách di chuyển (mobility) nhân lực KH&CN nhận nhiều quan tâm nhà hoạch định sách phủ nước Theo quan điểm sách đổi (OECD, 1999) di chuyển nhân lực KH&CN quan trọng vì: (i) Đầu tư vào người yếu tố chủ yếu để tăng trưởng đổi Sự phát triển ổn định bền vững khoa học trình đổi phụ thuộc vào nguồn nhân lực KH&CN đào tạo có chất lượng cao; (ii) Việc chia sẻ nhân lực KH&CN doanh nghiệp (đặc biệt DNV&N) có tác động quan trọng việc tạo sử dụng sản phẩm mới, quy trình Nhân lực KH&CN người giúp DN thích nghi ứng dụng tri thức từ kết nghiên cứu nhằm ứng dụng giải vấn đề mặt công nghệ, đồng thời làm tăng cường lực học hỏi DN; (iii) Di chuyển nhân lực KH&CN khu vực (viện nghiên cứu - trường đại học – doanh nghiệp) kênh quan trọng bậc chuyên giao tri thức công nghệ Con người với chữ hoa lớn, có tri thức trung tâm kênh chuyển giao này1 Chính quan trọng vấn đề di chuyển nhân lực KH&CN mà Mỹ, Canada, nước châu Âu, nước Đông Bắc Á kể số nước khu vực Đông Nam Á có nghiên cứu, chí ban hành sách liên quan đến di chuyển nhân lực KH&CN, tác động TCH phát triển KT-XH việc di chuyển nhân lực KH&CN Ở Việt Nam, chưa có sách trực tiếp liên quan đến di chuyển nhân lực KH&CN, có số sách gián tiếp tác động đến trình di chuyển nhân lực KH&CN (ví dụ sách cải cách hệ thống tổ chức Chỉ có đường để vươn lên: phát minh thứ bán thành lập doanh nghiệp Nhưng câu hỏi đặt làm nào? Bạn giáo sư tháp ngọc bị bỏ quên bạn tìm công thức huyền bí làm Bạn vừng sáng công nghiệp đèn đầu bạn làm để bật đèn lên? Muốn có công thức khoa học bị quên? Dễ thôi! Câu trả lời nằm Di chuyển! Bạn đưa ý tưởng chia sẻ ý tưởng với người! Tìm cá nhân mà tìm kiếm để hành động với ý tưởng (OECD, 2008) Footer Page of 16 Header Page of 16 KH&CN thể số văn quy phạm pháp luật Nghị định 35/HĐBT (1992), Quyết định 782/TTg (1997), Nghị định số 115/2005/NĐ-CP (2005), v.v… kèm theo thay đổi sách tiền lương, sách khen thưởng, đãi ngộ cán KH&CN) Bên cạnh có số nghiên cứu liên quan đến quản lý phát triển nguồn nhân lực KH&CN Tuy nhiên, giai đoạn có nhiều yếu tố khách quan chủ quan tác động đến trình di chuyển nhân lực KH&CN hàng loạt vấn đề đặt cần nghiên cứu sách quản lý phát triển nguồn nhân lực KH&CN Việt Nam Chính vậy, đề tài “Nghiên cứu sở lý luận thực tiễn cho việc hình thành số sách di chuyển nhân lực KH&CN viện nghiên cứu – trường đại học – doanh nghiệp KH&CN Việt Nam” triển khai Mục tiêu nghiên cứu Đề tài nhằm khuyến nghị số sách tăng cường di chuyển nhân lực KH&CN Việt Nam, sở nghiên cứu lý luận thực tiễn di chuyển nhân lực viện nghiên cứu-trường đại học-DN KH&CN Ngoài phương pháp khảo cứu tài liệu từ nhiều nguồn tư liệu khác nhau, phân tích logic, phân tích so sánh… Đề tài trọng đến việc điều tra, khảo sát lấy ý kiến chuyên gia, vấn hội thảo với đối tượng nghiên cứu viện nghiên cứu, trường đại học DN KH&CN nhà quản lý hoạch định sách Do khái niệm nhân lực KH&CN rộng theo OECD UNESCO, xét khả nguồn lực thời gian, Đề tài chủ yếu tập trung vào nhóm nhân lực KH&CN giới hạn Hình (Chương 1-các vấn đề lý thuyết) Cũng phần điều tra, khảo sát Đề tài nghiên cứu DN xem DN KH&CN (được xác định Chương 3-phần tổng quan điều tra, khảo sát) Phù hợp với mục tiêu, phương pháp giới hạn nghiên cứu trên, nội dung Đề tài (ngoài phần mở đầu, kết luận khuyến nghị sách) chia thành chương sau: Chương Các vấn đề lý thuyết Chương đưa số khái niệm liên quan đến di chuyển nhân lực KH&CN, hình thức di chuyển nhân lực KH&CN, vai trò di chuyển nhân lực KH&CN, yếu tố ảnh hưởng đến di chuyển nhân lực KH&CN, đánh giá di chuyển nhân lực KH&CN, bối cảnh quốc tế nước liên quan đến di chuyển nhân lực KH&CN Chương Kinh nghiệm nước Chương phân tích kinh nghiệm số nước lựa chọn (Mỹ, châu Âu, châu Á) biện pháp tăng cường di chuyển nhân lực KH&CN nước nước ngoài, từ rút số gợi suy cho Việt Nam Footer Page of 16 Header Page of 16 Chương Thực trạng di chuyển nhân lực KH&CN Chương tập trung phân tích hệ thống sách Việt Nam ảnh hưởng đến di chuyển nhân lực KH&CN thực trạng di chuyển thông qua số điều tra 60 đơn vị thuộc khu vực viện nghiên cứu, trường đại học DN KH&CN Trên sở nội dung nghiên cứu từ chương đến chương 3, Đề tài đưa số khuyến nghị sách nhằm tăng cường di chuyển nhân lực KH&CN việntrường-DN Việt Nam Đề tài thực chủ nhiệm đề tài Nguyễn Thị Minh Nga với cộng tác số NCV Viện Chiến lược Chính sách KH&CN, số cán Bộ Khoa học Công nghệ Các tác giả xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới Bộ Khoa học Công nghệ hỗ trợ kinh phí cho hoàn thành Đề tài Lời cảm ơn tập thể tác giả xin gửi tới số đơn vị KH&CN, số trường đại học số DN KH&CN địa bàn Thủ đô Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh dành thời gian cung cấp cho nhiều số liệu, tư liệu ý tưởng bổ ích thông qua tọa đàm, trao đổi ý kiến trình thực Đề tài Sẽ thiếu sót không nhắc đến giúp đỡ chân thành Ông Hà Đức Huy, Bà Hoàng Thị Bình, Bà Phạm Mai Anh số cán khác Viện Chiến lược Chính sách KH&CN tham gia khảo sát thực địa nhiều công việc hành cho việc triển khai Đề tài Lời cảm ơn cuối Chủ nhiệm Đề tài xin dành cho chồng gái có nhiều giúp đỡ, tạo điều kiện hỗ trợ tinh thần suốt trình thực Đề tài Mặc dù có nhiều cố gắng chắn Đề tài nghiên cứu không tránh khỏi thiếu sót Tập thể tác giả xin hoan nghênh trân trọng ý kiến góp ý, bổ sung cho sản phẩm Hà Nội, tháng 12 năm 2009 Chủ nhiệm Đề tài Footer Page of 16 Header Page of 16 CHƯƠNG I CÁC VẤN ĐỀ LÝ THUYẾT 1.1 Một số khái niệm 1.1.1 Nhân lực KH&CN2 Theo nghĩa rộng, nhân lực KH&CN (Human Resources for Science and Technology – HRST) bao gồm người sở hữu tri thức, người tham gia trực tiếp việc nghiên cứu phát triển khoa học bản, công nghệ ứng dụng Hàm lượng tri thức tích lũy nhân lực KH&CN nhận thông qua đào tạo thức thông qua tích lũy kinh nghiệm công việc liên quan đến đổi Có cách tiếp cận phổ biến nhân lực KH&CN: Thứ nhất, nhân lực KH&CN mô tả sổ tay OECD năm 1995 với tên gọi “OECD’s Canberra Manual” sử dụng phổ biến quốc gia tài liệu nghiên cứu Theo đó, nhân lực KH&CN gồm người đáp ứng điều kiện sau (OECD, 1995: §49): - Đã tốt nghiệp đại học cao đẳng lĩnh vực KH&CN3; - Tuy chưa đạt điều kiện nêu trên, làm việc lĩnh vực KH&CN đòi hỏi phải có trình độ tương đương Trên cở sở này, cách hiểu nhân lực KH&CN diễn giải gồm người: i) Đã tốt nghiệp đại học cao đẳng làm việc ngành KH&CN; ii) Đã tốt nghiệp đại học cao đẳng, không làm việc ngành KH&CN nào; iii) Chưa tốt nghiệp ĐH-CĐ, làm công việc lĩnh vực KH&CN đòi hỏi trình độ tương đương Cũng theo tài liệu OECD nhân lực KH&CN chia thành loại: - Nhân lực KH&CN cấp độ đại học (University-level HRST) người hoàn thành điều kiện: (i) Có cao đẳng, đại học sau đại học lĩnh vực KH&CN; (ii) Tuy chưa đạt điều kiện nêu trên, làm việc lĩnh vực KH&CN đòi hỏi phải có trình độ tương đương - Nhân lực KH&CN cấp độ kỹ thuật viên (Technician-level HRST) người hoàn thành điều kiện: (i) Có chứng nhận tham gia chương trình học mức độ thấp cao đẳng, đại học lĩnh vực KH&CN; (ii) Tuy chưa đạt Một số thuật ngữ tương tự thường xuất tài liệu nghiên cứu: nhân lực chất lượng (cao) ((Highly) Qualified Manpower/Personnel); nhân lực kỹ cao (highly skilled), trí thức (talent), v.v Tốt nghiệp CĐ, ĐH tương đương với hoàn thành giáo dục mức độ thứ ba lĩnh vực KH&CN (loại 5, theo phân loại giáo dục quốc tế - ISCED) Footer Page of 16 Header Page 10 of 16 điều kiện nêu trên, làm việc lĩnh vực KH&CN đòi hỏi phải có trình độ tương đương Ngoài ra, OECD nhấn mạnh vào nhân lực NC&TK (R&D Manpower/Personnel) coi khái niệm hiểu theo nghĩa hẹp nhân lực KH&CN Nhân lực NC&TK xác định “tất người làm việc trực tiếp NC&TK người cung cấp dịch vụ trực tiếp người quản lý, hành thư ký NC&TK” (i) Theo chuyên môn nhân lực NC&TK gồm nghiên cứu viên – RSE (những người có chuyên môn tham gia vào việc hình thành tạo tri thức, sản phẩm, qui trình, phương pháp hệ thống quản lý dự án liên quan); Kỹ thuật viên tương đương (những người mà công việc họ đòi hỏi tri thức công nghệ kinh nghiệm nhiều lĩnh vực kỹ thuật, vật lý, khoa học sống khoa học xã hội nhân văn Họ tham gia vào NC&TK việc thực nhiệm vụ khoa học kỹ thuật liên quan đến việc áp dụng khái niệm, phương pháp hoạt động thông thường hướng dẫn nghiên cứu viên Các cán tương đương thực nhiệm vụ NC&TK tương ứng hướng dẫn NCV) Cán hỗ trợ khác (những người có kỹ năng, kỹ năng, thư ký tham gia vào dự án NC&TK trực tiếp phối hợp dự án đó) (ii) Theo cấp thức (ISCED) nhân lực NC&TK gồm người có tiến sỹ (PhD.), người có thạc sỹ đại học PhD., người có chứng đào tạo nghề người có cấp kỹ thuật tkhác Thứ hai, theo UNESCO nhân lực KH&CN xác định “…tổng số người tham gia trực tiếp vào hoạt động KH&CN dịch vụ KH&CN tổ chức đơn vị Nhóm gồm nhà khoa học kỹ sư, kỹ thuật viên nhân lực hỗ trợ…” (i) Nhà khoa học kỹ sư đề cập đến người sử dụng lực họ để tạo tri thức khoa học, nguyên lý kỹ thuật công nghệ, có nghĩa người đào tạo KH&CN tham gia vào công việc chuyên môn hoạt động KH&CN, người quản lý cấp cao người hướng dẫn thực hoạt động KH&CN (trong trường hợp hoạt động NC&TK khái niệm đồng nghĩa với khái niệm nghiên cứu viên trợ lý nghiên cứu viên hoạt động từ lĩnh vực khoa học tự nhiên đến lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn) (ii) Kỹ thuật viên đề cập đến người tham gia vào hoạt động KH&CN, người qua đào tạo nghề đào tạo kỹ thuật ngành tri thức công nghệ định (iii) nhân lực hỗ trợ đề cập đến người mà công việc họ trực tiếp liên quan đến việc thực hoạt động KH&CN, có nghĩa cán hành chính, thư ký, cán có kỹ năng, có kỹ chưa có kỹ nghề khác tất cán hỗ trợ khác Footer Page 10 of 16 10 Header Page 112 of 16 TÀI LIỆU THAM KHẢO Chính sách trí thức KH&CN từ học kinh nghiệm Trung Quốc, TS Phan Tùng Mậu, Tạp chí Khoa giáo, 8/2006 Đề án xây dựng sách, biện pháp vận động, khuyến khích chuyên gia, tri thức người Việt Nam nước đóng góp vào nghiệp xây dựng đất nước, Uỷ ban người Việt Nam nước ngoài, Bộ Ngoại giao – 2006 Đôi điều thống kê nhân lực KH&CN, Nguyễn Hoàng Hải, Tạp chí Hoạt động Khoa học, 4/2007 Liên kết nghiên cứu triển khai với đào tạo sau đại học Việt Nam, TS Lê Đình Tiến, Th.s Trần Chí Đức, Dự án nghiên cứu đào tạo sau đại học Việt Nam (SAREC - Thuỵ Điển), Bộ KH&CN, Hà Nội - 2001 Nghiên cứu thực trạng giải pháp sách tri thức KH&CN, Ban Khoa giáo Trung ương, Hà Nội – 2005 Nguồn nhân lực cho khu công nghệ cao, TS Dương Minh Tâm, Tạp chí Hoạt động Khoa học, 3/2007 Phát triển nguồn nhân lực KH-CN phục vụ phát triển KT-XH đất nước thời kỳ chuyển từ kinh tế huy tập trung sang kinh tế thị trường, TS Trần Xuân Định, Bộ Khoa học Công nghệ, Hà nội – 4/1994 Thu hút, sử dụng khuyến khích cán nghiên cứu lĩnh vực toán học, GS-TSKH Lê Tuấn Hoa, Tạp chí Hoạt động Khoa học, 3/2007 Việt Nam hướng tới 2010, Tuyển tập báo cáo phối hợp nghiên cứu chiến lược KT-XH chuyên gia quốc tế Việt Nam 10 Một số văn quy pháp pháp luật 11 Europe Needs More Scientists, Report by the High Level Group on Increasing Human Resources for S&T in Europe 2004, European Communities, 2004 12 Forcasting Malaysia’s Science and Technology Human Resource and Research and Development Investment needs leading to the Year 2020, Authors by: Catherine P Ailes, H Roberts Coward, Robert C Dauffenbach, Joel L Barries, Malaysia Ministry of Science, Technology and the Environment, 1/1997 13 Highly Skilled Globetrotters: the International Migration of Human Capital, by Sami Mahroum, OECD, Paris – 1999 Footer Page 112 of 16 112 Header Page 113 of 16 14 How Human Resources in S&T should be Fostered and Secured, MEXTI, White paper on S&T 2003, chapter 3, 2003 15 Human Capacity Building through Manpower Development Policy: the Korea Case, by Myungsoo Park, STEPI – 2/2006 16 Human Resources in S&T: Measurement Issues and Internationla Mobility, by Laudeline Auriol and Jerry Sexton, OECD, Paris – 2001 17 International Mobility of Human Resources Science Technology in Chaina: barriers and policy implications, by MuRongping - Institute of Policy and Management Chinese Academy of Science, Workshop on the International Mobility of Researchers, 28 March 2007 Paris, France 18 International Mobility of Researchers and Scientits: Policy options for turning a Drain into a Gain, by Kristian Thorn and Lauritz B Holm-Nielsen, United Nations University, UNU-WWIDER, 8/2006 19 La gestion de la mobilite’ professionnelle des chercheurs : un de’fi pour les politiques de recherche et d’innovation, CANIBANO Carolina, Centre national de Recherche Scientifique, France 20 Loi sur I’innovation et la recherché, Senat de France, Paris, 07-1999 21 Mobilising Human Resources for Innovation - Working Group on Innovation and Technology Policy, OECD, Paris – 12/1999 22 Mobility of researchers between academia and Industry, OECD, Brussels, 2006 23 Promoting the Mobility of Human Resources in S&T (HRST) in the Asia-Pacific Region: Policy Agenda for Cooperation, by Myungsoo Park, STEPI - 2006 24 The Global Technology Revolution 2020, Published by the RAND Corporation, 2006 25 The Measurement of Scientific and Technological Activities – Manual on the Measurement of the Human Resources Devoted to S&T “Canberre Manual”, OECD, Paris – 1995 Footer Page 113 of 16 113 Header Page 114 of 16 CÁC PHỤ LỤC Phụ lục Tổng quan số công trình nghiên cứu Việt Nam nhân lực di chuyển nhân lực KH&CN Ở Việt Nam có số công trình nghiên cứu vấn đề di chuyển nhân lực KH&CN Năm 1994, đề tài nghiên cứu “Phát triển nguồn nhân lực KH-CN phục vụ phát triển KT-XH đất nước thời kỳ chuyển đổi từ kinh tế huy tập trung sang kinh tế thị trường” thuộc chương trình quản lý KH-CN 1991 – 1995 TS Trần Xuân Định (Bộ KH&CN) làm chủ nhiệm đề tài Đây đề tài Việt Nam đề cập đến vấn đề di chuyển nhân lực KH&CN (nguyên văn đề tài di cư/di chuyển nguồn nhân lực KH&CN) Về thuật ngữ “di cư” hiểu thay đổi nơi (kéo theo thay đổi việc làm, điều kiện sống khác…), “di chuyển” thay đổi chỗ (giống di cư) thay đổi việc làm mà thay đổi nơi Trong tài liệu nghiên cứu tiếng anh, thuật ngữ “mobility” trước dịch di chuyển, thuật ngữ dịch với nghĩa “lưu chuyển” (Bộ KH&CN, 2004, tr.16) Là đề tài đề cập đến vấn đề di chuyển nhân lực KH&CN số vấn đề tác giả phân tích Ví dụ, dòng di chuyển nhân lực KH&CN, nguyên nhân hậu việc di chuyển nhân lực KH&CN, trạng di chuyển nhân lực KH&CN Việt Nam số đề xuất sách di chuyển nhân lực KH&CN Tuy nhiên, nghiên cứu tập trung nhiều vào trạng di chuyển nhân lực KH&CN quốc tế, di chuyển nhân lực KH&CN nước chưa thực làm rõ, đặc biệt di chuyển nhân lực KH&CN viện nghiên cứu - trường đại học doanh nghiệp Mặt khác, số đề xuất sách đề tài không phù hợp thời kỳ kinh tế hội nhập nước ta Ví dụ, kiến nghị mặt sách di chuyển nhân lực KH&CN quốc tế xây dựng quan điểm nhằm “chế ngự” Việt Nam thành viên Tổ chức Thương mại giới (WTO), phát triển KT – XH Việt Nam chịu tác động ảnh hưởng phát triển kinh tế giới, có tác động vấn đề hội nhập toàn cầu hóa, vậy, sách không phù hợp Tại nghiên cứu tập trung chủ yếu vào trạng di chuyển nhân lực KH&CN quốc tế có đề xuất sách vậy? Quan điểm xây dựng sách “chế ngự” di chuyển nhân lực KH&CN quốc tế xuất phát từ lịch sử Footer Page 114 of 16 114 Header Page 115 of 16 đất nước ta giai đoạn chuyển đổi kinh tế từ tập trung kế hoạch hoá sang kinh tế thị trường, vấn đề “chảy máu chất xám” toán không đơn giản cho hệ thống KH&CN, đặc biệt đội ngũ nhân lực KH&CN nước ta giai đoạn Tiếp theo, năm 1998, đề tài nghiên cứu “Một số vấn đề sử dụng nhân lực KH&CN Việt Nam” Th.s Trần Chí Đức (Viện Chiến lược sách KH&CN) chủ trì đánh giá, xem xét mặt ưu nhược điểm hai chế độ sử dụng nhân lực KH&CN chế độ hợp đồng lao động chế độ kiêm nhiệm hoạt động KH&CN Kết nghiên cứu thực tế đề tài đưa hạn chế chế độ hợp đồng lao động kiêm nhiệm: chế độ hợp đồng lao động tạo hội cho nhà quản lý đưa người thân quen không đủ lực vào quan nhà nước, người làm hợp đồng không gắn bó với công việc, không an tâm công tác Còn chế độ kiêm nhiệm bộc lộ hạn chế đối tượng phép làm kiêm nhiệm, thời gian dành cho công tác kiêm nhiệm, phương thức trả thù lao cho người làm kiêm nhiệm Đây hai chế độ làm việc đánh giá có tác động định đến việc di chuyển nhân lực KH&CN tổ chức KH&CN doanh nghiệp Năm 1999, công trình nghiên cứu Viện Chiến lược Chính sách KH&Cn chủ trì “Liên kết nghiên cứu triển khai với đào tạo sau đại học Việt Nam” thuộc Dự án nghiên cứu đào tạo sau đại học Việt Nam (RAPOGE - SAREC - Thuỵ Điển) đề cập đến vấn đề di chuyển nhân lực KH&CN viện nghiên cứu trường đại học Tuy nhiên, nghiên cứu đưa tranh (với số liệu điều tra 74 viện nghiên cứu) di chuyển nhân lực KH&CN viện nghiên cứu trường đại học mà không phân tích nguyên nhân, hậu quả, lợi ích việc di chuyển sách hay biện pháp thúc đẩy di chuyển nhân lực KH&CN Mặt khác, nghiên cứu chưa phân tích dòng/khuynh hướng di chuyển nhân lực KH&CN viện nghiên cứu trường đại học, đặc biệt di chuyển nhân lực KH&CN đến doanh nghiệp di chuyển nhân lực KH&CN quốc tế không đề cập đến kết nghiên cứu Năm 2000, nghiên cứu “Luận khoa học cho việc đổi sách sử dụng nhân lực KH&CN quan nghiên cứu - triển khai” TS Nguyễn Thị Anh Thu chủ trì thực xem xét trạng luân chuyển nhân lực KH&CN quan NC&TK vấn đề đặt luân chuyển nhân lực KH&CN Tác giả khẳng định chưa có văn cụ thể thể sách nhà nước luân chuyển nhân lực KH&CN trừ quy định điều động, biệt phái ghi Pháp lệnh cán bộ, công chức Các kết nghiên cứu trạng đề tài xem xét sở kết điều tra Dự án RAPOGE, bị hạn chế Footer Page 115 of 16 115 Header Page 116 of 16 định muốn xem xét hay đánh giá trạng, tác động, ảnh hưởng dòng di chuyển nhân lực KH&CN đối tượng nghiên cứu đề tài Trước yêu cầu sách liên quan đến quản lý nhân lực KH&CN, đề tài “Nghiên cứu đổi chế, sách quản lý nhân lực KH&CN tổ chức NC&PT” năm 2004 TS Hoàng Xuân Long (Viện Chiến lược Chính sách KH&CN) triển khai nghiên cứu Nghiên cứu tiến hành đánh giá trình đổi quản lý nhân lực KH&CN thời gian qua, đưa nguyên nhân tồn quản lý nhân lực KH&CN Trong đó, (i) việc đổi quản lý nhân lực KH&CN tổ chức NC&PT nhà nước bị giới hạn khuôn khổ hành (thể việc tuyển dụng, bố trí cán bộ, lưu chuyển cán bộ, đãi ngộ vật chất,… đặc biệt việc tuyển lao động nghiên cứu vào biên chế chác tổ chức NC&PT nhà nước bộc lộ nhiều nhược điểm, vấn đề lưu chuyển nhân lực – quan thiếu người để làm việc thực có phận không đáp ứng yêu cầu công việc giữ biên chế Để tuyển người giỏi bổ sung vào lực lượng nghiên cứu, quan cần tăng biên chế biên chế bị giới hạn định mức định, v.v…); (ii) nẩy sinh mâu thuẫn quản lý nhân lực KH&CN tổ chức NC&PT nhà nước Một số tổ chức NC&PT có quan hệ thoát khỏi khuôn khổ quản lý hành phần số lại thuộc quan hệ tính tích cực quản lý nhân lực KH&CN để mặc cán nghiên cứu làm công việc không liên quan đến chuyên môn, khuyến khích cán nghiên cứu tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh mà chức người nghiên cứu, v.v Hiện tượng dẫn đến kết cán nghiên cứu xa rời chức nghiên cứu khoa học vốn xã hội phân công tính chuyên nghiệp khoa học ngày bị xói mòn Do vậy, đổi quản lý nhân lực KH&CN tổ chức NC&PT không loại bỏ quan hệ kiểu hành mà phải trọng khắc phục quan hệ tính tích cực hậu gây hoạt động KH&CN Tuy nhiên, bối cảnh (iii) xuất số mối quan hệ quản lý phù hợp với đặc thù hoạt động nghiên cứu khoa học tổ chức NC&PT như: chủ trương thực nhiệm vụ KH&CN thông qua hợp đồng kinh tế, chế độ lao động kiêm nhiệm, chế độ hợp đồng lao động (theo đánh giá cá nhân người viết tổng hợp, ba hình thức phần có tác dụng tạo điều kiện cho “di chuyển nhân lực KH&CN” lĩnh vực hoạt động khác nhau, cán có trình độ kinh nghiệm làm việc nhiều môi trường khác nhau, tạo hội cho tài trẻ thu nhận phát huy, tăng cường tính cạnh tranh lực hiệu công tác) Ngoài việc nhiều tổ chức NC&PT thực phân cấp quản lý Footer Page 116 of 16 116 Header Page 117 of 16 cho phận tổ chức, tạo tự chủ nhiều mặt quản lý nhân lực: sử dụng cán hợp đồng, thay không sử dụng phận cán không đáp ứng yêu cầu công việc, phân bổ thu nhập nội theo công việc không theo mặt chung, … nhiều hình thức quản lý nhân lực KH&CN xuất thực tiễn, nhiên, nhân tố hạn chế Để lý giải nguyên nhân hạn chế trên, tập thể tác giả phân tích có nguyên nhân bên nguyên nhân bên ngoài; nguyên nhân thuộc chủ trương, sách nguyên nhân thuộc tổ chức chức thực chủ trương, sách ban hành; nguyên nhân từ phía chủ thể quản lý nguyên nhân từ phía khách thể quản lý… Tuy nhiên, cần xác định nguyên nhân quan trọng chưa tách biệt quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học với quản lý hành chính, chưa phân định tính chất hoạt động nghiên cứu cán khoa học tổ chức NC&PT nhà nước với tính chất hoạt động công vụ người công chức sở Do vậy, học rút cần phân biệt đổi theo hướng phù hợp với chế thị trường đổi theo hướng phù hợp với đặc điểm hoạt động nghiên cứu khoa học Nếu đổi theo hướng phù hợp với chế thị trường quản lý nhân lực KH&CN tổ chức NC&PT nhà nước bị giới hạn quản lý hành Như trình bày, việc đổi quản lý nhân lực KH&CN cần quan tâm đến chế thị trường đặc điểm hoạt động nghiên cứu khoa học Ở cần lưu ý đến vấn đề thị trường nhân lực KH&CN, cán KH&CN tự lựa chọn công việc trình tìm việc, trả lương với khả lực thân, có môi trường làm việc tốt để phát huy tối đa khả cán nghiên cứu khoa học,… Bên cạnh đó, để phù hợp với đặc điểm hoạt động nghiên cứu khoa học cán KH&CN phải có say mê nghiên cứu khoa học, khả tìm tòi, khám phá, khả làm việc độc lập làm việc theo nhóm, … quan trọng kết nghiên cứu khoa học phải thương mại hóa Việc chuyển giao, trao đổi, truyền bá tri thức người nghiên cứu người thụ hưởng vô quan trọng xét theo hai khía cạnh chế thị trường đặc điểm hoạt động khoa học (đạt mục tiêu tái sản xuất sức lao động, góp phần vào thay đổi giá trị sống – sản phẩm, thực trình khép kín từ nghiên cứu đến sản xuất) Do vậy, việc đổi sách quản lý nhân lực KH&CN nên quan tâm đến khía cạnh việc “di chuyển nhân lực KH&CN”, hiểu vai trò tầm quan trọng vấn đề di chuyển nhân lực KH&CN giải hai khía cạnh “cơ chế thị trường” “đặc điểm hoạt động nghiên cứu khoa học” Tiếc trình phân tích đề xuất biện pháp, đề tài không nêu vấn đề Footer Page 117 of 16 117 Header Page 118 of 16 Cũng liên quan đến khía cạnh khác việc quản lý phát triển nhân lực KH&CN, vấn đề tái sản xuất sức lao động cán KH&CN đề cập “Nghiên cứu sở lý luận thực tiễn cho việc xác định mức thù lao lao động khoa học nhiệm vụ KH&CN nhà nước” TS Nguyễn Thị Anh Thu (Viện Chiến lược sách KH&CN) thực năm 2005 Nghiên cứu rằng, việc tiền lương thấp cán KH&CN không đủ để tái sản xuất sức lao động khoa học, không tạo động lực cho lao động khoa học, lương thể nghịch lý không trả lương với đóng góp lao động khoa học xã hội Do vậy, vấn đề xác định mức thù lao lao động khoa học nhiệm vụ KH&CN nhà nước cần có điều chỉnh định nhằm làm tái sản xuất sức lao động khoa học Nghiên cứu vấn đề liên quan trực tiếp đến vấn đề di chuyển nhân lực KH&CN, nhiên, phân tích sách lương việc xác định mức thù lao lao động khoa học lại có gợi suy định cho vấn đề liên quan đến thu hút, trọng dụng sử dụng nhân lực KH&CN tổ chức NC&PT Nếu xét khía cạnh đội ngũ nhân lực KH&CN tổ chức KH&CN nhà nước vấn đề tiền lương vấn đề quan trọng nhạy cảm sách thu hút, trọng dụng nhân tài không tổ chức hoạt động nhiều ngành nghề nói chung tổ chức KH&CN nói riêng Nghiên cứu việc tiền lương thấp dẫn đến tượng “chảy máu chất xám” từ tổ chức KH&CN sang khu vực khác có tiền lương hấp dẫn cạnh tranh Nếu xem xét khía cạnh việc chảy máu chất xám khu vực nước tín hiệu tốt (vì phục vụ đất nước) xem xét khía cạnh sử dụng hiệu đầu tư nhà nước hạn chế lớn lãng phí đầu tư ảnh hướng đến thu hút nhân lực KH&CN khu vực nhà nước Nếu xem xét khía cạnh lợi ích quốc gia, phục vụ đội ngũ nhà khoa học cho đối tượng rộng việc tăng thù lao, tăng tiền lương, tiền công cho cán KH&CN thông qua việc xác định lại mức thù lao cho lao động khoa học sở nhiệm vụ KH&CN nhà nước kiến nghị đúng, đề xuất thêm giải pháp nghiên cứu tiến thêm bước tạo liên kết hay di chuyển “mềm” nhà nghiên cứu khu vực hàn lâm công nghiệp thông qua việc hợp tác nghiên cứu nhiệm vụ KH&CN nhà nước giao vô hình chung việc tăng thu nhập cho cán KH&CN đạt hai mục tiêu: (i) gia tăng tái sản xuất sức lao động khoa học mà đảm bảo nguyên tắc không “chất xám” tổ chức (kể tổ chức Footer Page 118 of 16 118 Header Page 119 of 16 NC&PT doanh nghiệp – dnKH&CN), đồng thời thực chủ trương nhà nước (ii) gắn nghiên cứu khoa học với công nghiệp Trong đề tài nghiên cứu gần “Phân tích số mô hình liên kết viện nghiên cứu, trường đại học với doanh nghiệp để phát triển công nghệ mới” (2006) TS Hoàng Xuân Long (Viện Chiến lược Chính sách KH&CN) chủ trì thực phân tích số mô hình liên kết viện-trường-doanh nghiệp, tác giả nhân tố ảnh hưởng đến liên kết này, gồm (i) ảnh hưởng từ phía doanh nghiệp; (ii) ảnh hưởng từ phía viện trường; (iii) ảnh hưởng từ phía nhà nước Có nhiều nguyên nhân dẫn đến hạn chế liên kết viện nghiên cứu, trường đại học với doanh nghiệp, nhiên, thực tế có tồn mô hình liên kết có hiệu quả, mô hình liên kết thể nhiều hình thức, hình thức phổ biến doanh nghiệp chủ động đặt hàng, tìm kiếm nhà khoa học có lực để giải vấn đề nội doanh nghiệp Theo quan điểm OECD, việc nhà khoa học khu vực viện nghiên cứu, trường đại học hợp tác với khu vực doanh nghiệp coi hình thức di chuyển nhân lực KH&CN khía cạnh trao đổi tri thức khu vực hàn lâm công nghiệp Mặc dù vậy, biện pháp sách di chuyển nhân lực KH&CN viện nghiên cứu, trường đại học doanh nghiệp không đề tài đề cập đến Đây nghiên cứu có nhiều gợi suy cho trình tìm hiểu thực tế xây dựng hoàn thiện sách khuyến khích việc di chuyển nhân lực KH&CN nhằm mục tiêu gắn kết khu vực nghiên cứu với khu vực công nghiệp Tuy nhiên, nghiên cứu không nhằm mục tiêu giải vấn đề đặt việc di chuyển nhân lực KH&CN, vậy, việc nghiên cứu lý luận thực tế vấn đề di chuyển nhân lực KH&CN nhằm có sách hợp lý giai đoạn vấn đề bỏ ngỏ cần nghiên cứu Như nói có số công trình nghiên cứu Việt Nam liên quan đến phát triển quản lý nhân lực KH&CN, di chuyển nhân lực KH&CN nội dung quan trọng sách quản lý nhân lực KH&CN, nhiên, trình nghiên cứu sách điều chỉnh vấn đề chưa đề cập loại sách quan trọng chưa coi việc di chuyển nhân lực KH&CN kênh trao đổi, truyền bá tri thức khu vực hàn lâm công nghiệp, sách liên quan đến hoạt động chuyển giao công nghệ lại coi việc di chuyển nhân lực KH&CN hình thức quan trọng cho việc truyền bá, phổ biến tri thức Ngay nghiên cứu liên quan đến vấn đề liên kết nêu không xem xét việc di chuyển nhân lực KH&CN vấn đề cần quan tâm thực nghiên cứu sách đề xuất sách Footer Page 119 of 16 119 Header Page 120 of 16 Các nghiên cứu đưa nhiều giải pháp, biện pháp, sách nhằm thúc đẩy trình phát triển nguồn nhân lực, hoàn thiện sách quản lý nguồn nhân lực hay thúc đẩy mối liên kết khu vực hàn lâm công nghiệp Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu xem xét đến vấn đề di chuyển nhân lực KH&CN hình thức liên kết khu vực hàn lâm công nghiệp, mặt khác, xem xét đến việc di chuyển nhân lực KH&CN hai khu vực có nghĩa xem xét đến yếu tố phát triển nguồn nhân lực (số lượng chất lượng) cho hai khu vực, xem xét đến yếu tố quản lý nhân lực hợp lý bối cảnh nguồn nhân lực KH&CN Việt Nam vừa thiếu lại vừa yếu Footer Page 120 of 16 120 Header Page 121 of 16 Phụ lục Danh sách đơn vị điều tra, khảo sát Đề tài 1) Danh sách viện Viện khí – Đại học Bách khoa Hà Nội Viện nghiên cứu khí – Bộ Công thương Viện Khoa học kỹ thuật bưu điện – Học viện công nghệ bưu viễn thông Viện Dầu khí Việt Nam – Tập đoàn dầu khí Việt Nam Viện KH&CN mỏ - Tập đoàn than khoáng sản Việt Nam Viện KH&CN tàu thủy - Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt nam Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương Viện Dược liệu Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam 10 Viện Công nghệ Sinh học - Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam 11 Viện Khoa học Vật liệu, Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam 12 Viện Nghiên cứu Điện tử - Tin học - Tự động hóa 13 Viện KH&CN Thủy lợi 14 Viện Cơ học – Viện KH&CN Việt Nam 15 Viện NC rau 16 Viện khí lượng mỏ 17 Viện Paster TP.HCM 18 Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam 19 Viện khoa học thuỷ lợi miền Nam 20 Viện khoa học vật liệu ứng dụng TP Hồ Chí Minh 2) Danh sách trường đại học Đại học Bách Khoa Hà Nội Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội Đại học Công nghệ - ĐHQG Hà Nội Học viện công nghệ bưu viễn thông Đại học Dược Hà Nội Đại học Xây dựng Hà Nội Đại học GTVT Hà Nội Đại học Mỏ-địa chất Hà Nội Đại học Nông nghiệp Hà Nội 10 Đại học Thuỷ lợi Hà Nội 11 Đại học công nghiệp Hà Nội 12 Viện đại học mở Hà Nội 13 Đại học điện lực Hà Nội 14 Đại học Bách khoa - ĐHQG TP Hồ Chí Minh Footer Page 121 of 16 121 Header Page 122 of 16 15 Đại học Khoa học tự nhiên - ĐHQG TP Hồ Chí Minh 16 Đại học Công nghệ thông tin - ĐHQG TP Hồ Chí Minh 17 Đại học Nông lâm TP Hồ Chí Minh 18 Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh 19 Đại học Kỹ thuật công nghệ TP Hồ Chí Minh 20 Đại học Công nghệ Sài Gòn 3) Danh sách DN KH&CN Công ty phát triển công nghệ (Imtech) - Viện Cơ học (Viện KH&CN Việt Nam) Công ty tư vấn đầu tư phát triển rau hoa - Viện NC rau Công ty vật liệu công nghệ (Matech)- Viện KH&CN Việt Nam Công ty xây dựng CGCN thủy lợi – Viện KH&CN thủy lợi Công ty phát triển công nghệ thiết bị mỏ - Viện KH&CN mỏ Công ty văcxin sinh phẩm số – Viện Vệ sinh dịch tễ TW Công ty cổ phần phụ gia phát triển dầu mỏ (APP) Viện máy dụng cụ công nghiệp (IMI) Công ty cổ phần công nghệ sinh học 10 Công ty cổ phần TRAPHACO 11 Tổng Công ty dung dịch khoan hóa phẩm dầu khí - Tổng công ty dầu khí Việt Nam 12 Công ty công nghiệp hóa chất mỏ - Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam 13 Công ty dược khoa – ĐH Dược Hà Nội 14 Công ty tư vấn chuyển giao công nghệ 15 Công ty Phát triển Công nghệ Điện tử, Tự động hóa 16 Công ty cổ phần dược phẩm OPC 17 Công ty dầu thực vật hương liệu mỹ phẩm Việt Nam 18 Công ty cổ phần công nghiệp hóa chất vi sinh 19 Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Thiết Bảo 20 Công ty cổ phần thuốc sát trùng Việt Nam – Tổng công ty hóa chất Việt Nam Footer Page 122 of 16 122 Header Page 123 of 16 Phụ lục Các thông tin phiếu điều tra di chuyển nhân lực KH&CN Viện-trường-DN KH&CN PHẦN I NHỮNG THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC 1.1 Tên tổ chức: 1.2 Địa liên hệ: 1.3 Tên Cơ quan/Tổ chức quản trực tiếp: 1.4 Cấp định thành lập tổ chức: 1.5 Hình thức sở hữu: 1.6 Lĩnh vực: 1.7 Tỷ lệ đầu tư cho hoạt động NC&TK so với tổng đầu tư tổ chức vòng năm qua (trung bình 2006-2008): 1.8 Thực đề tài nghiên cứu, dự án ĐMCN: PHẦN II NGUỒN NHÂN LỰC 2.1 Nhân lực tổ chức theo trình độ đào tạo Nguồn nhân lực 2006 Tổng số 2007 Nữ Tổng số 2008 Nữ Tổng số Nữ A Nhân lực có trình độ từ CĐ/ĐH trở lên - Cao đẳng đại học - Thạc sỹ/Chuyên khoa I - Tiến sỹ & TSKH/ Chuyên khoa II B Trình độ khác Tổng cộng (A+B) 2.2 Di chuyển nhân lực KH&CN 2.2.1 Nhân lực KH&CN thức chuyển đến làm việc tổ chức 2006 Nội dung TS ThS ĐH/CĐ Khác Tổng số chuyển đến - Từ tổ chức NC&TK - Từ trường ĐH/CĐ - Từ doanh nghiệp Footer Page 123 of 16 TS 123 ThS 2007 ĐH/CĐ Khác TS ThS 2008 ĐH/CĐ Khác Header Page 124 of 16 2.2.2 Nhân lực KH&CN thức chuyển tổ chức khác 2007 Nội dung TS ThS ĐH/CĐ Tổng số chuyển - Tới tổ chức NC&TK - Tới trường ĐH/CĐ - Tới doanh nghiệp Khác TS ThS 2008 ĐH/CĐ Khác TS ThS 2009 ĐH/CĐ Khác 2.2.3 Số lượng nhân lực đào tạo tổ chức đào tạo tổ chức khác Bảng a Nhân lực đào tạo tổ chức 2006 2007 2008 Nội dung TS ThS ĐH/CĐ Khác TS ThS ĐH/CĐ Khác TS ThS ĐH/CĐ Khác Tổng số người đến Từ tổ chức NC&TK Từ trường ĐH/CĐ Từ doanh nghiệp Sinh viên/HVCH/NCS Việt Nam Sinh viên/HVCH/NCS nước Ghi chú: đào tạo dài hạn cấp đào tạo ngắn hạn có lấy không lấy (thời gian vài thángÆ năm; đào tạo nâng cao tay nghề, kỹ năng, …), thực tập trước tốt nghiệp đại học, thực tập trình làm luận án Th.S TS Bảng b Nhân lực đến nơi khác đào tạo Nội dung 2006 2007 2008 TS ThS ĐH/CĐ Khác TS ThS ĐH/CĐ Khác TS ThS ĐH/CĐ Khác Tổng số người Tới tổ chức NC&TK Tới trường ĐH/CĐ Tới doanh nghiệp Đào tạo nước Ghi chú: đào tạo dài hạn cấp đào tạo ngắn hạn có lấy không lấy (thời gian vài thángÆ năm; đào tạo nâng cao tay nghề, kỹ năng, …), thực tập trước tốt nghiệp đại học, thực tập trình làm luận án Th.S TS Footer Page 124 of 16 124 Header Page 125 of 16 2.2.4 Di chuyển nhân lực KH&CN điều động, biệt phái, kiêm nhiệm Bảng a Nhân lực điều động, biệt phái, kiêm nhiệm đến tổ chức làm việc 2006 Nội dung TS ThS ĐH/CĐ Khác TS Tổng số chuyển đến - Từ tổ chức NC&TK - Từ trường ĐH/CĐ - Từ doanh nghiệp - Người nước (tham gia giảng dạy, làm việc, …) Bảng b Nhân lực điều động, biệt phái, kiêm nhiệm đến tổ chức khác làm việc Nội dung 2007 TS ThS ĐH/CĐ Khác TS Tổng số chuyển - Tới tổ chức NC&TK - Tới trường ĐH/CĐ - Tới doanh nghiệp - Đi nước (tham gia giảng dạy, làm việc, …) ThS ThS 2007 ĐH/CĐ 2008 ĐH/CĐ Khác Khác TS ThS 2008 ĐH/CĐ Khác TS ThS 2009 ĐH/CĐ Khác ThS 2008 ĐH/CĐ Khác ThS 2009 ĐH/CĐ Khác 2.2.5 Di chuyển nhân lực KH&CN thông qua đề tài/dự án/chương trình nghiên cứu, giảng dạy Bảng a Nhân lực KH&CN từ tổ chức khác hợp tác với tổ chức thông qua đề tài/dự án/chương trình nghiên cứu, giảng dạy Nội dung 2006 2007 TS ThS ĐH/CĐ Khác TS ThS ĐH/CĐ Khác TS Tổng số chuyển đến - Từ tổ chức NC&TK - Từ trường ĐH/CĐ - Từ doanh nghiệp - Người nước (hội thảo, nghiên cứu, …) Bảng b Nhân lực KH&CN tổ chức hợp tác với tổ chức khác thông qua đề tài/dự án/chương trình nghiên cứu, giảng dạy Nội dung 2007 2008 TS ThS ĐH/CĐ Khác TS ThS ĐH/CĐ Khác TS Tổng số chuyển - Tới tổ chức NC&TK - Tới trường ĐH/CĐ Footer Page 125 of 16 125 Header Page 126 of 16 - Tới doanh nghiệp - Đi nước (hội thảo, nghiên cứu, …) PHẦN III ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA DI CHUYỂN NHÂN LỰC KH&CN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC Tác động tích cực Tác động tiêu cực PHẦN IV ĐỀ XUẤT CHÍNH SÁCH CỦA TỔ CHỨC ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC VỀ DI CHUYỂN NHÂN LỰC KH&CN Footer Page 126 of 16 126 ... trình di chuyển nhân lực KH&CN hàng loạt vấn đề đặt cần nghiên cứu sách quản lý phát triển nguồn nhân lực KH&CN Việt Nam Chính vậy, đề tài Nghiên cứu sở lý luận thực tiễn cho việc hình thành số sách. .. sách di chuyển nhân lực KH&CN viện nghiên cứu – trường đại học – doanh nghiệp KH&CN Việt Nam triển khai Mục tiêu nghiên cứu Đề tài nhằm khuyến nghị số sách tăng cường di chuyển nhân lực KH&CN Việt. .. – đại hóa CNSH công nghệ sinh học ĐMCN đổi công nghệ DN doanh nghiệp DNKH&CN doanh nghiệp khoa học công nghệ DNV&N doanh nghiệp vừa nhỏ GD&ĐT giáo dục đào tạo HĐBT hội đồng trưởng HRST nhân lực
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TIỄN CHO VIỆC HÌNH THÀNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH DI CHUYỂN NHÂN LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIỮA VIỆN NGHIÊN CỨU – TRƯỜNG ĐẠI HỌC – DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Ở VIỆT NAM, THỰC TIỄN CHO VIỆC HÌNH THÀNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH DI CHUYỂN NHÂN LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIỮA VIỆN NGHIÊN CỨU – TRƯỜNG ĐẠI HỌC – DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Ở VIỆT NAM, THỰC TIỄN CHO VIỆC HÌNH THÀNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH DI CHUYỂN NHÂN LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIỮA VIỆN NGHIÊN CỨU – TRƯỜNG ĐẠI HỌC – DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Ở VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay