Tác động của quy mô chính phủ, nợ công đến tăng trưởng kinh tế bằng chứng thực nghiệm tại các quốc gia khu vực đông nam á

81 404 1
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/03/2017, 23:32

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THANH SANG TÁC ĐỘNG CỦA QUY CHÍNH PHỦ, NỢ CÔNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM TẠI CÁC QUỐC GIA KHU VỰC ĐÔNG NAM Á LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP.Hồ Chí Minh, năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THANH SANG TÁC ĐỘNG CỦA QUY CHÍNH PHỦ, NỢ CÔNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM TẠI CÁC QUỐC GIA KHU VỰC ĐÔNG NAM Á CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG MÃ NGÀNH: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS BÙI THỊ MAI HOÀI TP.Hồ Chí Minh, năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu khoa học độc lập Các thông tin, số liệu luận án trung thực có nguồn gốc rõ ràng, cụ thể Kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa công bố công trình nghiên cứu khác Học viên cao học Nguyễn Thanh Sang MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục bảng biểu hình vẽ Danh mục cụm từ viết tắt Lời mở đầu CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUY CHÍNH PHỦ, NỢ CÔNGTĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 1 Cơ sở lý thuyết quy phủ, nợ công tăng trưởng kinh tế 1.1.1 Quy phủ 1.1.2 Nợ công 1.1.3 Tăng trưởng kinh tế 1.1.3.1 Khái niệm tăng trưởng kinh tế 1.1.3.2 Các hình tăng trưởng Các minh chứng thực nghiệm tác động quy phủ, nợ công đến tăng trưởng kinh tế CHƯƠNG : HÌNH, DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU hình nghiên cứu 2.1.1 hình nghiên cứu lý thuyết 2.1.2 hình nghiên cứu thực nghiệm 2 tả biến 2.2.1 Tăng trưởng kinh tế 2.2.2 Quy phủ 2.2.3 Nợ công 2.2.4 Biến kiểm soát Dữ liệu nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 2.4.1 Phương pháp 2.4.2 Kiểm định CHƯƠNG : 3.1.1 3.1.1.1 3.1.1.2 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN Kết hình Thống kê tả biến Tăng trưởng kinh tế Quy phủ 5 7 11 21 21 22 28 28 28 30 31 34 35 35 37 39 39 40 41 3.1.1.3 Nợ công 3.1.1.4 Biến kiểm soát 3.1.2 Kết hình 3.1.2.1 Tác động tuyến tính 3.1.2.2 Tác động phi tuyến Kiểm định hình CHƯƠNG : KẾT LUẬN Kết luận quan trọng 4.1.1 Các quốc gia khu vực Đông Nam Á 4.1.2 Việt Nam Hạn chế gợi ý vấn đề nghiên cứu 4.2.1 Hạn chế 4.2.2 Gợi ý vấn đề nghiên cứu Tài liệu tham khảo Phụ lục 42 43 45 45 48 49 54 54 55 55 55 56 DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ HÌNH VẼ DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Các nghiên cứu thực nghiệm thực 24 Bảng 2.2 : tả giả thuyết biến nghiên cứu 34 Bảng 3.1 : Thống kê tả biến nghiên cứu quốc gia 39 Đông Nam Á giai đoạn 2001-2014 Bảng 3.2 : Kết hình tuyến tính FEM REM quy 47 phủ, nợ công lên tăng trưởng quốc gia khu vực Đông Nam Á giai đoạn 2001-2014 Bảng 3.3 : Kết hình phi tuyến FEM REM quy 49 phủ, nợ công lên tăng trưởng quốc gia khu vực Đông Nam Á giai đoạn 2001-2014 Bảng 3.4: Ma trận hệ số tương quan 50 Bảng 3.5: Kết kiểm định Hausman hình FEM REM 50 Bảng 3.6: Kết hồi quy bình phương phần dư 52 DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 3.2: Thống kê tả biến Biến nợ công DEBT 41 quốc gia Đông Nam Á giai đoạn 2001-2014 Hình 3.3: Thống kê tả biến Biến tăng trưởng kinh tế R 42 quốc gia Đông Nam Á giai đoạn 2001-2014 Hình 3.4 : Thống kê tả biến tỷ lệ thất nghiệp LAB 43 quốc gia Đông Nam Á giai đoạn 2001-2014 Hình 3.5 : Thống kê tả biến độ mở thương mại TRADE 44 quốc gia Đông Nam Á giai đoạn 2001-2014 Hình 3.6 : Thống kê tả biến tốc độ tăng dân số POP quốc gia Đông Nam Á giai đoạn 2001-2014 45 DANH MỤC CỤM TỪ VIẾT TẮT ASEAN : Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á FEM : hình tác động cố định REM : hình tác động ngẫu nhiên GDP : Tổng sản phẩm quốc nội GNP : Tổng sản phẩm quốc dân GPP : Tổng sản phẩm tỉnh IMF : Quỹ tiền tệ giới OECD : Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế WB : Ngân hàng giới LỜI MỞ ĐẦU Đặt vấn đề nghiên cứu Đối với cấu trúc tài quốc gia, nợ công phận quan trọng quốc gia muốn tăng trưởng cần phải có nguồn tài trợ cho khoản chi thường xuyên để trì hoạt động khoản chi cho dự án đầu tư Tuy nhiên, với khủng hoảng nợ công bắt nguồn từ Hi Lạp nợ công không xem nhân tố kích thích tăng trưởng mà trở thành vấn đề đáng quan tâm quốc gia nhà làm sách Hơn với việc quy phủ năm gần quốc gia có xu hướng gia tăng dẫn đến quy nợ gia tăng theo Ngay Mỹ, kinh tế đứng đầu giới quốc gia có tỉ lệ nợ công lớn giới Theo USdebtclock (2014) tỷ lệ nợ Mỹ 90% GDP Một câu hỏi đặt nợChính phủ Mỹ chịu có làm giảm tăng trưởng kinh tế Mỹ quốc gia khác theo đuổi sách tài khóa tối ưu hay không? Việc cộng đồng kinh tế ASEAN thức vào hoạt động vào cuối năm 2015 mở hội phát triển cho quốc gia Tuy nhiên thách thức quốc gia hàng hóa tự lưu thông cạnh tranh Với xu nhiều năm qua quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á không ngừng gia tăng chi tiêu, đầu tư để chuẩn bị sở vật chất tảng kinh tế vững mạnh trước khối liên minh kinh tế vào hoạt động Cụ thể theo IMF (2014) tổng chi Chính phủ/ GDP năm 2001 quốc gia : Việt Nam 24%, Myanmar 16%, Thái Lan 20% Năm 2014 chi Chính phủ/ GDP quốc gia : Việt Nam 28%, Myanmar 29%, Thái Lan 22% Thông qua việc đầu tư ban đầu quy phủ quốc gia Đông Nam Á ngày gia tăng Bên cạnh quy nợ công không ngừng mở rộng khoản chi Chính phủ Vì có nhiều câu hỏi đặt liên quan đến mức độ phù hợp quy Chính phủ nợ công tăng trưởng kinh tế Đã có nhiều nghiên cứu giới lí giải cho mức độ phù hợp quy phủ, nợ công tăng trưởng kinh tế Tuy nhiên chưa có kết luận thống tác động quy Chính phủ, nợ công tăng trưởng kinh tế Như nghiên cứu Folster Henrekson (2001), Dar Amirkhalkhali (2002), William R DiPeitro Emmanuel Anoruo (2011) KhosrowPiraee, Farzane Bagheri (2012) cho quy phủ, nợ côngtác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế Ngược lại Auteri Constantini (2004), Wing Yuk (2005) cho quy phủ tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế Yongjin Sa ( 2011) cho áp dụng cho nước phát triển, nước phát triển quy phủ có tác động ngược chiều Clements cộng (2003), Pattilo cộng (2004), Esmaiel Abounoori Younes Nademi (2010), Mehdi Hajamini Mohammad Ali Falahi (2012) phát tác động hệ phi tuyến quy phủ, nợ công tăng trưởng kinh tế… Hơn nữa, chưa có nghiên cứu tiến hành nghiên cứu quốc gia khu vực Đông Nam Á Với lý tác giả chọn đề tài : “ Tác động quy phủ, nợ công đến tăng trưởng kinh tế Bằng chứng thực nghiệm quốc gia khu vực Đông Nam Á ” Qua nghiên cứu tác giả muốn tìm thêm chứng tác động quy phủ nợ công tăng trưởng kinh tế quốc gia khu vực Đông Nam Á giai đoạn 2001-2014 Dựa phương pháp định lượng với kĩ thuật tác động ngẫu nhiên tác động cố định Cuối từ kết kiểm tra ta có nhìn tổng quát tăng trưởng kinh tế quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á đứng gốc độ quy phủ nợ công Trên sở đưa gợi ý sách nhằm kích thích tăng trưởng kinh tế Mục tiêu nghiên cứu Đề tài nghiên cứu tác động quy phủ, nợ công đến tăng trưởng kinh tế quốc gia khu vực Đông Nam Á Trên sở nghiên cứu nhằm trả lời cho câu hỏi nghiên cứu sau: (1) Thứ nhất: Quy phủ nợ công quốc giatác động đến tăng trưởng kinh tế hay không ? với câu hỏi nghiên cứu muốn tìm thêm chứng tác động tuyến tính quy phủ, nợ công tăng trưởng kinh tế (2) Thứ hai: Có tồn mối quan hệ phi tuyến quy phủ nợ công với tăng trưởng kinh tế hay không ? dựa vào kết tìm từ mối quan hệ phi tuyến 15 Folster, S and Henrekson, M, 2001 Growth effects of Government Expenditure and Taxation in rich countries European Economic Review,458,1501-1520 16 Fuad M Kreishan, 2011, Economic Growth and Unemployment An Empirical Analysis,Journal of Social Sciences (2): 228-231, 2011 ISSN 1549-3652 17 Gwartney J., Lawson and Holcombe, 1998 The size and functions of government and economic growth, Joint Economic Committee 18 Hansen, H 2002, The Impact of Aid and External Debt on Growth and Investment, University of Nottingham 19 Hasan Alp ÖZEL, Özgür TOPKAYA , Funda H SEZGİN, 2013 Investigation of Economic Growth and Unemployment Relationship for G7 Countries Using Panel Regression Analysis, International Journal of Business and Social Science,Vol No 20 Horst Feldmann, 2006 Government Size and Unemployment Evidence from Industrial Countries, Conference Name: EPCS2006 21 Hsieh and Lai , 1994 Government spending and Economic growth, The G-7 experience.Applied Economics 22 International Monetary Fund, 2014 World Economic Outlook 2014, Avaiable at http://www.imf.org/en/Data 23 Kormendi and Meguire, 1986 Government Debt, Government spending, and private sector behavior, Reply American Economic Review,761,191-203 24 Landau, 1983 Government expenditure and economic growth: A crosscountry study, Southern Economic Journal, 493,783-792 25 Marc Labonte, 2010 The Size and Role of Government: Economic Issues, Congressional Research Service Report for Members and Committees of Congress 26 Mehdi Hajamini and Mohammad Ali Falahi, 2012 Economic growth and the optimum of government in 15 European count: A threshold panel approach, Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/39616/,MPRA Paper No 39616, posted 25 January 2013 15:53 UTC 27 Mihai Mutasacu & Marius Milos, 2009 Optimal size of government spending the case of european union member states, Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica, 11(1), 2009 28 Pattillo, C., H Poirson, and L Ricci, 2004 What are the Channels through which External Debt Affects Growth?, IMF Working Paper No 04/15 (Washington: International Monetary Fund) 29 Ram, 1996 Government size and economic growth; A new framework and some evidence from cross section and time-series data, American Economic Review, 761, 191-203 30 Salma Keshtkaran, KhosrowPiraee, Farzane Bagheri, 2012, The Relationship between Government Size and Economic Growth in Iran; Bivariate and Trivariate Causality Testing , Journal of Economics and Behavioral Studies Vol 4, No 5, pp 268-276, May 2012 ISSN: 2220-6140 31 Schaltegger, C A B Torgler, 2004 Growth Effects of Public Expenditure on the State and Local Level: Evidence from a Sample of Rich Governments, Center for Research in Economics, Management and the Arts, Working Paper Nr 2004-16 32 Sheehey, E., 1993 The effect of government size on economic growth, Eastern Economic Journal,19(3), 321-328 33 Sheng Tung Chen and Chien Chiang Lee, 2005 Government size and economic growth in Taiwan: A threshold regression approach, Journal of Policy Modeling 34 Thanh, 2015 Government size and economic growth in Vietnam A panel analysis, Online at http://ssrn.com.abstract.2437242 35 Usdebtclock, 2014 Online at http://usdebtclock.org/world-debt-clock.html 36 Vedder R K and Gallaway, 1998 Government size and Economic growth, paper prepared for the Joint Economic Committee of the US Congress 37 William R DiPeitro and Emmanuel Anoruo, 2011 Government size, public debt and real economic growth:a panel analysis, Online at www.emeraldinsight.com/0144-3585.htm 38 William R DiPietro, 2012 Fiscal policy, public debt, and economic growth, International Journal of Marketing and Technology, Volume 2, Issue ISSN: 2249-1058 39 Wing Yuk, 2005 Government size, economic growth Time – series evidence for the United Kingdom 1830-1993, Econometrics Working Paper EWP0501, ISSN 1485-6441 40 World Bank, 2014 World Development Indicators 2014, Avaiable at http://www.worldbank.org 41 Yongjin Sa, 2011 Government size, economic growth and unemployment evidence from advanced and developing economy countries (a time series analysis, 1996-2006), International Review of Public Administration 2011, Vol 16, No PHỤ LỤC I DỮ LIỆU QUỐC GIA KHU VỰC ĐÔNG NAM Á GIAI ĐOẠN 2001-2014 Quốc gia Brunei Năm 2001 R SIZE SIZE2 DEBT 2.75 35.48 1258.55 0.00 Brunei 2002 3.87 41.43 1716.11 0.00 0.00 3.46 -1.08 1.02 Brunei 2003 2.90 30.89 954.01 0.00 0.00 4.47 -1.06 0.98 Brunei 2004 0.50 33.15 1099.19 0.00 0.00 3.50 -1.04 0.96 Brunei 2005 0.39 29.00 840.94 0.00 0.00 4.10 -1.02 0.97 Brunei 2006 4.41 27.74 769.40 0.59 0.35 4.00 -1.01 0.97 Brunei 2007 0.12 29.31 859.19 0.68 0.47 3.40 -0.99 0.94 Brunei 2008 -1.98 27.10 734.25 0.94 0.88 3.70 -0.98 0.95 Brunei 2009 -1.82 34.91 1218.36 1.11 1.23 3.50 -0.97 0.93 Brunei 2010 2.65 36.18 1308.85 1.11 1.24 2.70 -0.95 0.86 Brunei 2011 3.74 29.71 882.45 2.13 4.53 2.70 -0.93 0.96 Brunei 2012 0.91 30.99 960.57 2.10 4.41 2.70 -0.92 0.97 Brunei 2013 -2.13 33.58 1127.75 2.21 4.88 2.70 -0.90 0.94 Brunei 2014 -2.34 33.88 1147.92 2.31 5.32 2.70 -0.88 0.50 Indonesia 2001 3.64 19.51 380.60 73.70 5431.98 8.10 5.34 0.55 Indonesia 2002 4.50 16.93 286.66 62.34 3886.15 9.06 5.36 0.51 Indonesia 2003 4.78 18.18 330.33 55.64 3096.14 9.50 5.37 0.51 Indonesia 2004 5.03 17.83 318.02 51.33 2634.56 9.86 5.39 0.58 Indonesia 2005 5.69 17.44 304.01 42.61 1815.78 11.24 5.40 0.64 Indonesia 2006 5.50 18.50 342.07 35.85 1285.08 10.28 5.41 0.66 Indonesia 2007 6.35 18.73 350.78 32.33 1045.42 9.11 5.43 0.68 Indonesia 2008 7.44 19.39 376.13 30.25 915.18 8.39 5.44 0.70 Indonesia 2009 4.70 17.03 289.88 26.48 701.35 7.87 5.46 0.59 DEBT2 0.00 LAB POP TRADE 7.20 -1.10 0.98 Quốc gia Indonesia Năm 2010 R SIZE 6.38 16.89 SIZE2 DEBT 285.14 24.53 Indonesia 2011 6.17 17.66 311.80 Indonesia 2012 6.03 18.84 Indonesia 2013 Indonesia DEBT2 601.48 LAB 7.14 23.11 533.89 6.56 5.49 0.70 354.79 22.96 527.16 6.14 5.50 0.69 5.58 19.14 366.15 24.90 620.16 6.25 5.52 0.67 2014 5.03 18.83 354.46 24.96 622.95 6.10 5.53 0.65 Malaysia 2001 0.52 28.62 819.33 38.51 1482.64 3.68 3.18 1.80 Malaysia 2002 5.39 27.53 757.90 40.09 1607.53 3.48 3.21 1.81 Malaysia 2003 5.79 28.47 810.43 41.98 1762.40 3.60 3.23 1.80 Malaysia 2004 6.78 26.25 689.17 42.56 1811.01 3.55 3.25 1.98 Malaysia 2005 4.98 24.89 619.31 41.36 1710.40 3.55 3.28 2.04 Malaysia 2006 5.58 25.94 672.78 40.23 1618.05 3.33 3.29 2.07 Malaysia 2007 6.30 26.26 689.43 39.91 1592.57 3.23 3.30 2.04 Malaysia 2008 4.83 27.30 745.40 39.92 1593.61 3.33 3.32 1.99 Malaysia 2009 31.33 981.44 51.12 2613.66 3.68 3.34 1.78 Malaysia 2010 7.53 26.98 728.03 51.94 2697.76 3.30 3.35 1.87 Malaysia 2011 5.29 27.47 754.77 52.64 2770.55 3.05 3.37 1.88 Malaysia 2012 5.47 28.80 829.32 54.55 2975.92 3.03 3.39 1.78 Malaysia 2013 4.71 28.37 804.97 55.89 3124.14 3.10 3.40 1.72 Malaysia 2014 5.99 26.94 725.98 55.16 3042.96 2.85 3.42 1.70 Myanma 2001 11.34 16.29 265.27 215.57 46472.15 4.00 3.85 0.01 Myanma 2002 12.03 13.16 173.05 161.58 26108.74 4.00 3.85 0.01 Myanma 2003 13.84 13.99 195.69 123.87 15344.27 4.00 3.86 0.01 Myanma 2004 13.57 14.13 199.74 118.87 14129.13 4.00 3.87 0.01 Myanma 2005 13.57 14.56 212.02 110.18 12139.41 4.00 3.87 0.01 Myanma 2006 13.08 16.39 268.60 90.32 8156.80 4.00 3.88 0.00 Myanma 2007 11.99 15.51 240.59 62.32 3883.16 4.00 3.88 0.00 -1.51 POP TRADE 5.47 0.64 Quốc gia Myanma Năm 2008 R SIZE 3.60 14.04 SIZE2 DEBT 197.21 52.95 DEBT2 2804.13 LAB 4.00 Myanma 2009 5.14 15.63 244.20 54.96 3020.71 4.00 3.90 0.00 Myanma 2010 5.35 16.87 284.60 49.52 2452.43 4.00 3.91 0.35 Myanma 2011 5.59 16.67 277.89 49.31 2431.38 4.00 3.91 0.30 Myanma 2012 7.33 25.05 627.55 43.07 1854.77 4.00 3.92 0.30 Myanma 2013 8.43 25.11 630.26 34.77 1209.16 4.00 3.93 0.36 Myanma 2014 8.47 29.29 857.96 31.60 998.37 4.00 3.94 0.40 Philippines 2001 2.89 21.75 473.02 58.83 3461.09 11.13 4.36 0.94 Philippines 2002 3.65 21.30 453.82 63.26 4001.32 11.40 4.38 0.98 Philippines 2003 4.97 21.17 448.30 68.04 4628.90 11.40 4.41 0.96 Philippines 2004 6.70 20.14 405.62 65.80 4330.17 11.83 4.43 0.99 Philippines 2005 4.78 19.53 381.50 59.17 3500.97 11.35 4.45 0.98 Philippines 2006 5.24 19.10 364.66 51.58 2660.70 7.95 4.47 1.00 Philippines 2007 6.62 18.99 360.62 44.64 1992.73 7.33 4.49 0.98 Philippines 2008 4.15 18.65 347.71 44.17 1950.72 7.40 4.51 0.94 Philippines 2009 1.15 20.08 403.25 44.34 1966.30 7.48 4.51 0.85 Philippines 2010 7.63 19.16 366.91 43.46 1888.95 7.33 4.53 0.96 Philippines 2011 3.66 18.00 323.93 41.41 1714.95 7.03 4.55 0.91 Philippines 2012 6.68 18.92 357.82 40.61 1649.09 6.98 4.56 0.91 Philippines 2013 7.06 18.65 347.67 39.25 1540.17 7.08 4.58 0.87 Philippines 2014 6.13 18.42 339.44 36.40 1325.25 6.80 4.60 0.89 Thailand 2001 3.44 20.82 433.64 57.52 3308.78 3.33 4.14 1.29 Thailand 2002 6.15 25.71 661.11 55.05 3030.72 2.44 4.15 1.38 Thailand 2003 7.19 18.29 334.38 47.50 2256.35 2.19 4.16 1.39 Thailand 2004 6.29 19.33 373.73 46.27 2140.54 2.11 4.17 1.46 Thailand 2005 4.19 19.58 383.38 43.97 1933.01 1.86 4.18 1.48 POP TRADE 3.89 0.00 Quốc gia Thailand Năm 2006 R SIZE 4.97 18.74 SIZE2 DEBT 351.15 39.18 DEBT2 1534.84 LAB 1.52 Thailand 2007 5.44 20.00 399.96 35.99 1294.92 1.30 4.19 1.51 Thailand 2008 1.73 19.23 369.64 34.95 1221.29 1.37 4.20 1.58 Thailand 2009 21.73 472.15 42.38 1795.89 1.50 4.20 1.34 Thailand 2010 7.51 22.02 484.97 39.86 1588.74 1.05 4.21 1.47 Thailand 2011 0.83 21.13 446.27 39.14 1531.70 0.66 4.21 1.64 Thailand 2012 7.32 22.25 495.06 41.93 1757.87 0.68 4.22 1.61 Thailand 2013 2.81 21.95 481.71 42.21 1781.26 0.74 4.22 1.61 Thailand 2014 0.87 22.18 491.77 43.53 1894.43 0.84 4.23 1.57 Viet Nam 2001 6.90 24.37 593.85 57.52 3308.78 6.28 4.36 0.87 Viet Nam 2002 7.08 25.07 628.66 55.05 3030.72 6.01 4.37 0.93 Viet Nam 2003 7.34 28.18 794.28 47.50 2256.35 5.78 4.38 1.05 Viet Nam 2004 7.79 24.68 609.30 46.27 2140.54 5.60 4.39 1.21 Viet Nam 2005 7.55 26.19 685.86 43.97 1933.01 5.31 4.41 1.31 Viet Nam 2006 6.98 26.07 679.75 39.18 1534.84 4.82 4.42 1.36 Viet Nam 2007 7.13 28.11 790.23 35.99 1294.92 4.64 4.43 1.53 Viet Nam 2008 5.66 27.07 732.62 34.95 1221.29 4.65 4.44 1.65 Viet Nam 2009 5.40 31.61 998.94 42.38 1795.89 4.60 4.45 1.47 Viet Nam 2010 6.42 30.02 901.02 39.86 1588.74 4.29 4.47 1.50 Viet Nam 2011 6.24 26.94 725.76 39.14 1531.70 4.51 4.48 1.51 Viet Nam 2012 5.25 29.40 864.48 41.93 1757.87 2.74 4.49 1.61 Viet Nam 2013 5.42 30.50 930.07 42.21 1781.26 2.75 4.50 1.80 Viet Nam 2014 5.98 28.05 786.75 43.53 1894.43 2.45 4.51 1.90 -0.74 POP TRADE 4.18 1.50 II KẾT QUẢ HÌNH Kết hình tác động cố định quy phủ, nợ công lên tăng trưởng quốc gia khu vực Đông Nam Á giai đoạn 2001-2014 Dependent Variable: R Method: Panel Least Squares Date: 12/11/15 Time: 03:37 Sample: 2001 2014 Periods included: 14 Cross-sections included: Total panel (balanced) observations: 98 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 14.40582 23.58988 0.610678 0.5430 SIZE -0.099520 0.092263 -1.078657 0.2838 DEBT 0.030269 0.012074 2.506903 0.0141 LAB -2.396019 6.311133 -0.379650 0.7051 POP -0.109219 0.289210 -0.377645 0.7066 TRADE 0.782360 1.686162 0.463989 0.6438 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared 0.585005 Mean dependent var 5.226704 Adjusted R-squared 0.531925 S.D dependent var 3.272355 S.E of regression 2.238816 Akaike info criterion 4.564049 Sum squared resid 431.0575 Schwarz criterion 4.880576 Hannan-Quinn criter 4.692078 Durbin-Watson stat 1.648358 Log likelihood -211.6384 F-statistic 11.02105 Prob(F-statistic) 0.000000 Kết hình tác động ngẫu nhiên quy phủ, nợ công lên tăng trưởng quốc gia khu vực Đông Nam Á giai đoạn 2001-2014 Dependent Variable: R Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) Date: 12/11/15 Time: 03:39 Sample: 2001 2014 Periods included: 14 Cross-sections included: Total panel (balanced) observations: 98 Swamy and Arora estimator of component variances Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 1.225365 2.008989 0.609941 0.5434 SIZE 0.087484 0.070331 1.243889 0.2167 DEBT 0.048388 0.009093 5.321341 0.0000 LAB 0.698311 0.199675 3.497230 0.0007 POP -0.173327 0.099496 -1.742048 0.0848 TRADE -1.704245 0.583673 -2.919861 0.0044 Effects Specification S.D Rho Cross-section random 0.000000 0.0000 Idiosyncratic random 2.238816 1.0000 Weighted Statistics R-squared 0.505529 Mean dependent var 5.226704 Adjusted R-squared 0.478656 S.D dependent var 3.272355 S.E of regression 2.362777 Sum squared resid 513.6098 F-statistic 18.81150 Durbin-Watson stat 1.496895 Prob(F-statistic) 0.000000 Unweighted Statistics R-squared 0.505529 Mean dependent var 5.226704 Sum squared resid 513.6098 Durbin-Watson stat 1.496895 Kết hình phi tuyến mối quan hệ giữ quy phủ tăng trưởng kinh tế: Tác động cố định Dependent Variable: R Method: Panel Least Squares Date: 12/11/15 Time: 04:02 Sample: 2001 2014 Periods included: 14 Cross-sections included: Total panel (balanced) observations: 98 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 14.16411 23.60016 0.600170 0.5500 SIZE -0.490885 0.415184 -1.182330 0.2404 SIZE2 0.007425 0.007680 0.966823 0.3364 DEBT 0.027787 0.012349 2.250248 0.0270 LAB -1.113965 6.451282 -0.172673 0.8633 POP -0.035188 0.299281 -0.117575 0.9067 TRADE 1.053487 1.709954 0.616091 0.5395 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared 0.589519 Mean dependent var 5.226704 Adjusted R-squared 0.531569 S.D dependent var 3.272355 S.E of regression 2.239666 Akaike info criterion 4.573520 Sum squared Schwarz residcriterion 426.3687 Log likelihood -211.1025 F-statistic 10.17286 Prob(F-statistic) 0.000000 4.916424 Hannan-Quinn criter 4.712218 Durbin-Watson stat 1.689345 Kết hình phi tuyến mối quan hệ giữ quy phủ tăng trưởng kinh tế: Tác động ngẫu nhiên Dependent Variable: R Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) Date: 12/11/15 Time: 04:09 Sample: 2001 2014 Periods included: 14 Cross-sections included: Total panel (balanced) observations: 98 Swamy and Arora estimator of component variances Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 2.421888 4.453961 0.543760 0.5879 SIZE -0.023833 0.376420 -0.063314 0.9497 SIZE2 0.002182 0.007249 0.301031 0.7641 DEBT 0.047971 0.009202 5.213182 0.0000 LAB 0.708217 0.202444 3.498341 0.0007 POP -0.170319 0.100034 -1.702610 0.0921 TRADE -1.604513 0.671338 -2.390023 0.0189 Effects Specification S.D Rho Cross-section random 0.000000 0.0000 Idiosyncratic random 2.239666 1.0000 Weighted Statistics R-squared 0.505967 Mean dependent var 5.226704 Adjusted R-squared 0.473393 S.D dependent var 3.272355 S.E of regression 2.374672 Sum squared resid 513.1553 F-statistic 15.53302 Durbin-Watson stat 1.508092 Prob(F-statistic) 0.000000 Unweighted Statistics R-squared 0.505967 Mean dependent var 5.226704 Sum squared resid 513.1553 Durbin-Watson stat 1.508092 hình phi tuyến mối quan hệ nợ công tăng trưởng kinh tế: Tác động cố định Dependent Variable: R Method: Panel Least Squares Date: 12/11/15 Time: 04:20 Sample: 2001 2014 Periods included: 14 Cross-sections included: Total panel (balanced) observations: 98 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 13.25106 23.76962 0.557479 0.5787 SIZE -0.092950 0.093342 -0.995804 0.3222 DEBT 0.051963 0.039959 1.300422 0.1970 DEBT2 -9.73E-05 0.000171 -0.569760 0.5703 LAB -2.317226 6.337570 -0.365633 0.7155 POP -0.148976 0.298619 -0.498882 0.6192 TRADE 1.015701 1.741657 0.583181 0.5613 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared 0.586584 Mean dependent var 5.226704 Adjusted R-squared 0.528220 S.D dependent var 3.272355 S.E of regression 2.247659 Akaike info criterion 4.580645 Sum squared resid 429.4175 Schwarz criterion 4.923549 Hannan-Quinn criter 4.719343 Durbin-Watson stat 1.651338 Log likelihood -211.4516 F-statistic 10.05034 Prob(F-statistic) 0.000000 hình phi tuyến mối quan hệ nợ công tăng trưởng kinh tế: Tác động ngẫu nhiên Dependent Variable: R Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) Date: 12/11/15 Time: 04:22 Sample: 2001 2014 Periods included: 14 Cross-sections included: Total panel (balanced) observations: 98 Swamy and Arora estimator of component variances Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 0.848143 2.035551 0.416665 0.6779 SIZE 0.096009 0.070882 1.354506 0.1789 DEBT 0.080787 0.025302 3.192955 0.0019 DEBT2 -0.000175 0.000128 -1.372985 0.1731 LAB 0.546552 0.228917 2.387551 0.0190 POP -0.177045 0.099926 -1.771760 0.0798 TRADE -1.875259 0.599070 -3.130281 0.0023 Effects Specification S.D Rho Cross-section random 0.000000 0.0000 Idiosyncratic random 2.247659 1.0000 Weighted Statistics R-squared 0.514698 Mean dependent var 5.226704 Adjusted R-squared 0.482700 S.D dependent var 3.272355 S.E of regression 2.353595 Sum squared resid 504.0864 F-statistic 16.08533 Durbin-Watson stat 1.537575 Prob(F-statistic) 0.000000 Unweighted Statistics R-squared 0.514698 Mean dependent var 5.226704 Sum squared resid 504.0864 Durbin-Watson stat 1.537575 Hồi quy bình phương phần dư Dependent Variable: DU2 Method: Panel Least Squares Date: 03/31/16 Time: 08:33 Sample: 2001 2014 Periods included: 14 Cross-sections included: Total panel (balanced) observations: 98 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 13.39981 3.294897 4.066837 0.0001 SIZE2 -0.005176 0.003018 -1.714767 0.0898 DEBT2 -6.98E-05 0.000115 -0.606460 0.5457 LAB^2 -0.037315 0.021296 -1.752185 0.0831 POP^2 -0.221166 0.109835 -2.013624 0.0470 TRADE^2 -0.709445 0.560706 -1.265270 0.2090 R-squared 0.121688 Mean dependent var 4.398546 Adjusted R-squared 0.073954 S.D dependent var 5.958545 S.E of regression 5.733984 Akaike info criterion 6.389968 Sum squared resid 3024.829 Schwarz criterion 6.548232 Hannan-Quinn criter 6.453983 Durbin-Watson stat 1.682133 Log likelihood -307.1084 F-statistic 2.549286 Prob(F-statistic) 0.033067 Sử dụng sai số chuẩn mạnh để khắc phục phương sai thay đổi Dependent Variable: R Method: Panel Least Squares Date: 03/30/16 Time: 19:47 Sample: 2001 2014 Periods included: 14 Cross-sections included: Total panel (balanced) observations: 98 White period standard errors & covariance (d.f corrected) WARNING: estimated coefficient covariance matrix is of reduced rank Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 14.40582 28.46034 0.506172 0.6140 SIZE -0.099520 0.109453 -0.909243 0.3658 DEBT 0.030269 0.009669 3.130538 0.0024 LAB -0.109219 0.191442 -0.570505 0.5698 POP -2.396019 8.396507 -0.285359 0.7761 TRADE 0.782360 1.650545 0.474001 0.6367 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared 0.585005 Mean dependent var 5.226704 Adjusted R-squared 0.531925 S.D dependent var 3.272355 S.E of regression 2.238816 Akaike info criterion 4.564049 Sum squared resid 431.0575 Schwarz criterion 4.880576 Hannan-Quinn criter 4.692078 Durbin-Watson stat 1.619832 Log likelihood -211.6384 F-statistic 11.02105 Prob(F-statistic) 0.000000 Tác động riêng VN dựa vào biến giả Dummy với Dummy=1 Việt Nam ngược lại Dependent Variable: R Method: Panel Least Squares Date: 03/30/16 Time: 15:43 Sample: 2001 2014 Periods included: 14 Cross-sections included: Total panel (balanced) observations: 98 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 3.920450 2.513674 1.559650 0.1223 SIZE -0.010075 0.088935 -0.113285 0.9101 DEBT 0.046450 0.009511 4.883755 0.0000 LAB -0.153262 0.104008 -1.473562 0.1441 POP 0.445664 0.245538 1.815048 0.0728 TRADE -1.485602 0.617572 -2.405551 0.0182 DUMMY 1.666072 0.863766 1.928847 0.0569 R-squared 0.524951 Mean dependent var 5.226704 Adjusted R-squared 0.493629 S.D dependent var 3.272355 S.E of regression 2.328599 Akaike info criterion 4.597160 Sum squared resid 493.4362 Schwarz criterion 4.781801 Hannan-Quinn criter 4.671844 Durbin-Watson stat 1.490823 Log likelihood -218.2609 F-statistic 16.75987 Prob(F-statistic) 0.000000 ... phủ, nợ công đến tăng trưởng kinh tế Bằng chứng thực nghiệm quốc gia khu vực Đông Nam Á ” Qua nghiên cứu tác giả muốn tìm thêm chứng tác động quy mô phủ nợ công tăng trưởng kinh tế quốc gia khu. .. REM quy 47 mô phủ, nợ công lên tăng trưởng quốc gia khu vực Đông Nam Á giai đoạn 2001-2014 Bảng 3.3 : Kết mô hình phi tuyến FEM REM quy 49 mô phủ, nợ công lên tăng trưởng quốc gia khu vực Đông Nam. .. GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THANH SANG TÁC ĐỘNG CỦA QUY MÔ CHÍNH PHỦ, NỢ CÔNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM TẠI CÁC QUỐC GIA KHU VỰC ĐÔNG NAM
- Xem thêm -

Xem thêm: Tác động của quy mô chính phủ, nợ công đến tăng trưởng kinh tế bằng chứng thực nghiệm tại các quốc gia khu vực đông nam á , Tác động của quy mô chính phủ, nợ công đến tăng trưởng kinh tế bằng chứng thực nghiệm tại các quốc gia khu vực đông nam á , Tác động của quy mô chính phủ, nợ công đến tăng trưởng kinh tế bằng chứng thực nghiệm tại các quốc gia khu vực đông nam á , CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUY MÔ CHÍNH PHỦ, NỢ CÔNG VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ, CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH, DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, CHƯƠNG 3 : KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn