Đánh giá các nhân tố tác động đến việc vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp ngành nhựa tại tỉnh bình dương

129 241 3
  • Loading ...
1/129 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/03/2017, 20:32

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG - - NGUYỄN THỊ ANH THY ĐÁNH GIÁ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC VẬN DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH NHỰA TẠI TỈNH BÌNH DƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Đồng Nai – Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG - - NGUYỄN THỊ ANH THY ĐÁNH GIÁ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC VẬN DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH NHỰA TẠI TỈNH BÌNH DƢƠNG Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 60.34.03.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS.HÀ XUÂN THẠCH Đồng Nai – Năm 2016 i LỜI CẢM ƠN Trong trình thực đề tài “Đánh giá nhân tố tác động đến việc vận dụng Kế toán Quản trị doanh nghiệp ngành nhựa Tỉnh Bình Dƣơng”, tác giả nhận đƣợc nhiều giúp đỡ tạo điều kiện tập thể lãnh đạo, nhà khoa học, cán bộ, chuyên viên; tập thể Ban Giám Hiệu, Khoa Sau đại học, Khoa Kế toán, giảng viên, cán phòng, ban chức Trƣờng Đại học Lạc Hồng Tác giả xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành giúp đỡ Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS.Hà Xuân Thạch- Thầy giáo trực tiếp hƣớng dẫn bảo cho tác giả hoàn thành luận văn Tác giả xin chân thành cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp tác giả gia đình động viên, khích lệ, tạo điều kiện giúp đỡ tác giả suốt trình thực hoàn thành luận văn Đồng Nai, tháng 01 năm 2016 Tác giả Nguyễn Thị Anh Thy ii LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan công trình nghiên cứu luận văn thạc sĩ riêng tác giả: “Đánh giá nhân tố tác động đến việc vận dụng Kế toán Quản trị doanh nghiệp ngành nhựa Tỉnh Bình Dƣơng” Các số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực không trùng lặp với đề tài khác Đồng Nai, tháng 01 năm 2016 Tác giả Nguyễn Thị Anh Thy iii TÓM TẮT LUẬN VĂN Nghiên cứu đƣợc thực với mục tiêu trọng tâm là: (1) Xác định yếu tố tác động đến việc vận dụng KTQT doanh nghiệp ngành nhựa Tỉnh Bình Dƣơng, (2) Đƣa kiến nghị, đề xuất nâng cao việc vận dụng KTQT doanh nghiệp ngành nhựa Tỉnh Bình Dƣơng góp phần tăng sức cạnh tranh nâng cao hiệu hoạt động doanh nghiệp Nghiên cứu đƣợc tiến hành qua hai giai đoạn nghiên cứu định tính nghiên cứu định lƣợng Nghiên cứu định tính xác định đƣợc 05 (năm) yếu tố tác động đến việc vận dụng KTQT doanh nghiệp ngành nhựa Tỉnh Bình Dƣơng Quy mô doanh nghiệp; Mức độ cạnh tranh thị trường; Sự quan tâm đến KTQT chủ doanh nghiệp; Trình độ nhân viên kế toán; Chi phí cho việc tổ chức hệ thống KTQT cho doanh nghiệp Nghiên cứu định lƣợng đƣợc thực thông qua câu hỏi khảo sát, sử dụng phân tích hồi qui đa biến thông qua phần mềm SPSS 22.0 với cỡ mẫu 279 quan sát Qua đánh giá độ tin cậy Cronbach’s Alpha phân tích yếu tố EFA tiến hành phân tích tƣơng quan, hồi qui bội cho thấy mô hình nghiên cứu lý thuyết hoàn toàn phù hợp với liệu thị trƣờng Trong đó, có yếu tố tác động dƣơng (Quy mô doanh nghiệp; Mức độ cạnh tranh thị trường; Sự quan tâm đến KTQT chủ doanh nghiệp; Trình độ nhân viên kế toán) yếu tố tác động âm (Chi phí cho việc tổ chức hệ thống KTQT cho doanh nghiệp) đến việc vận dụng KTQT doanh nghiệp ngành nhựa Tỉnh Bình Dƣơng Bằng việc xây dựng mô hình lý thuyết dựa số lý thuyết: KTQT nhƣ yếu tố ảnh hƣởng đến việc vận dụng KTQT doanh nghiệp; kết nghiên cứu nƣớc có liên quan, tác giả cung cấp nhìn đầy đủ vấn đề nghiên cứu cần khảo sát Do đó, liệu góp phần bổ sung vào kho lý thuyết thang đo giúp nhà nghiên cứu hàn lâm ứng dụng hiểu rõ vận dụng KTQT doanh nghiệp ngành nhựa Việt Nam Bên cạnh đó, thông qua việc xác định yếu tố tác động đến việc vận dụng KTQT doanh nghiệp ngành nhựa Tỉnh Bình Dƣơng, nghiên cứu iv cung cấp cho nhà quản lý có nhìn cụ thể việc vận dụng KTQT doanh nghiệp ngành nhựa v MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CẢM ƠN i LỜI CAM ĐOAN ii TÓM TẮT LUẬN VĂN iii MỤC LỤC v DANH MỤC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT ix DANH MỤC BẢNG xi DANH MỤC HÌNH xii DANH MỤC BIỂU ĐỒ xiii CHƢƠNG – TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Tổng quan đề tài nghiên cứu có liên quan 1.2.1 Các nghiên cứu công bố nƣớc 1.2.1.1 Các nghiên cứu chung KTQT 1.2.1.2 Các nghiên cứu nhân tố tác động đến việc vận dụng KTQT 1.2.2 Các nghiên cứu công bố nƣớc 1.2.2.1 Các nghiên cứu chung KTQT 1.2.2.2 Các nghiên cứu nhân tố tác động đến việc vận dụng KTQT 1.3 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 1.4 Câu hỏi nghiên cứu 1.5 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 1.6 Phƣơng pháp nghiên cứu 1.7 Đóng góp đề tài 1.8 Kết cấu luận văn Tóm tắt chƣơng CHƢƠNG – CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 Một số lý thuyết tảng việc vận dụng KTQT giới 2.1.1 Lý thuyết bất định 2.1.1.1 Nội dung lý thuyết bất định vi 2.1.1.2 Áp dụng lý thuyết bất định vào việc vận dụng KTQT 10 2.1.2 Lý thuyết đại diện 12 2.1.2.1 Nội dung lý thuyết đại diện 12 2.1.2.2 Áp dụng lý thuyết đại diện vào việc vận dụng KTQT 13 2.1.3 Lý thuyết xã hội học 15 2.1.3.1 Nội dung lý thuyết xã hội học 15 2.1.3.2 Áp dụng lý thuyết xã hội học vào việc vận dụng KTQT 15 2.1.4 Lý thuyết tâm lý (Psychological theory) 17 2.1.4.1 Nội dung lý thuyết tâm lý 17 2.1.4.2 Áp dụng lý thuyết tâm lý vào việc vận dụng KTQT 18 2.1.5 Lý thuyết mối quan hệ lợi ích - chi phí (cost benefit theory) 19 2.1.5.1 Nội dung lý thuyết mối quan hệ lợi ích - chi phí 19 2.1.5.2 Áp dụng lý thuyết mối quan hệ lợi ích - chi phí vào việc vận dụng KTQT 19 2.2 Tổng quan KTQT 20 2.2.1 Các khái niệm KTQT 20 2.2.2 Vai trò, chức KTQT 22 2.2.3 Nội dung KTQT 24 2.2.3.1 Chi phí công cụ kỹ thuật KTQT 24 2.2.3.2 Các kỹ thuật định 28 2.2.3.3 Dự toán kiểm soát 29 2.2.3.4 Đo lƣờng hiệu hoạt động kiểm soát 31 2.3 Các nhân tố tác động đến việc vận dụng KTQT DN 31 2.3.1 Quy mô doanh nghiệp 31 2.3.2 Mức độ cạnh tranh thị trƣờng 32 2.3.3 Sự quan tâm đến KTQT chủ doanh nghiệp 32 2.3.4 Trình độ nhân viên kế toán 32 2.3.5 Chi phí để tổ chức hệ thống KTQT cho doanh nghiệp 33 2.4 Một số đặc điểm DN ngành nhựa Tỉnh Bình Dƣơng 34 2.4.1 Phân loại doanh nghiệp ngành nhựa Tỉnh Bình Dƣơng 34 2.4.2 Một số đặc điểm quản lý DN ngành nhựa Tỉnh Bình Dƣơng 35 vii Tóm tắt Chƣơng 36 CHƢƠNG – THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 37 3.1 Khung nghiên cứu 37 3.2 Qui trình nghiên cứu 37 3.2.1 Thiết kế nghiên cứu: 37 3.2.1.1 Mẫu nghiên cứu: 37 3.2.1.2 Phƣơng pháp chọn mẫu: 38 3.2.1.3 Thu thập liệu: 38 3.2.2 Quy trình nghiên cứu: 40 3.3 Phƣơng pháp nghiên cứu 42 3.3.1 Phƣơng pháp nghiên cứu định tính: 42 3.3.1.1 Thiết kế nghiên cứu định tính: 42 3.3.1.2 Nội dung nghiên cứu định tính: 42 3.3.1.3 Kết thảo luận chuyên gia: 43 3.3.2 Phƣơng pháp nghiên cứu định lƣợng: 44 3.3.2.1 Thiết kế nghiên cứu định lƣợng: 44 3.3.2.2 Xây dựng thang đo: 44 3.3.2.3 Xây dựng mô hình nghiên cứu đề xuất: 47 3.3.2.4 Mô hình hồi qui: 49 3.3.2.5 Phƣơng pháp đo lƣờng tính toán hiệu quả: 49 Tóm tắt Chƣơng 53 CHƢƠNG – KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 54 4.1 Kết khảo sát 54 4.1.1 Thống kê mô tả mẫu 54 4.1.2 Kiểm định độ tin cậy thang đo 55 4.1.3 Kiểm định thang đo thông qua phân tích nhân tố khám phá EFA 57 4.1.4 Mô hình nghiên cứu sau đánh giá thang đo 60 4.1.5 Kiểm định mô hình nghiên cứu giả thuyết 61 4.1.5.1 Phân tích tƣơng quan 61 4.1.5.2 Phân tích hồi qui 63 4.1.5.3 Kiểm định giả thuyết 66 viii 4.1.5.4 Phân tích khác biệt 69 4.2 Bàn luận kết nghiên cứu 69 Tóm tắt chƣơng 72 CHƢƠNG – KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 73 5.1 Kết luận 73 5.2 Kiến nghị 74 5.2.1 Trình độ nhân viên kế toán 74 5.2.2 Sự quan tâm đến KTQT chủ doanh nghiệp 75 5.2.3 Quy mô doanh nghiệp 76 5.2.4 Mức độ cạnh tranh thị trƣờng 77 5.2.5 Chi phí cho việc tổ chức hệ thống KTQT cho doanh nghiệp 78 5.3 Hạn chế hƣớng nghiên cứu 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Corrected Cronbach's Item Deleted Variance if Item-Total Alpha if Item Item Deleted Correlation Deleted Sự gia tăng số lƣợng đối thủ 15.78 12.310 745 850 15.76 12.498 713 858 15.77 12.652 675 867 15.86 12.025 724 855 15.88 12.424 729 854 cạnh tranh phân khúc thị trƣờng gia tăng cạnh tranh Yêu cầu khách hàng ngành ngày cao gây nhiều áp lực cho doanh nghiệp phát triển sản phẩm Sự thay đổi công nghệ sản xuất tiên tiến doanh nghiệp kéo theo việc vận hành hệ thống KTQT chi phí Mức độ cạnh tranh kênh phân phối/marketing cao kéo theo việc vận hành hệ thống KTQT chi phí Mức độ cạnh tranh giá cao buộc DN vận hành hệ thống KTQT Sự quan tâm đến KTQT chủ doanh nghiệp Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 756 Item Statistics Mean Chủ doanh nghiệp ngày yêu cầu nhiều thông Std Deviation N 4.16 1.054 279 3.91 1.078 279 3.33 1.474 279 4.04 985 279 3.73 1.085 279 tin mà dự báo hoạt động doanh nghiệp tƣơng lai Ngƣời lãnh đạo công ty vận hành hệ thống kế toán hƣớng theo hệ thống KTQT Ngƣời lãnh đạo công ty giải vấn đề công ty dựa thông tin kế toán Định hƣớng kế hoạch tƣơng lai dựa thông tin kế toán Kế toán quản trị (KTQT) công cụ đắc lực thiếu hệ thống quản lý DN đại Item-Total Statistics Chủ doanh nghiệp ngày yêu Scale Mean if Scale Corrected Cronbach's Item Deleted Variance if Item-Total Alpha if Item Item Deleted Correlation Deleted 15.01 11.392 585 692 15.26 10.955 638 672 15.84 11.222 331 808 15.13 11.592 612 687 15.44 11.427 554 702 cầu nhiều thông tin mà dự báo hoạt động doanh nghiệp tƣơng lai Ngƣời lãnh đạo công ty vận hành hệ thống kế toán hƣớng theo hệ thống KTQT Ngƣời lãnh đạo công ty giải vấn đề công ty dựa thông tin kế toán Định hƣớng kế hoạch tƣơng lai dựa thông tin kế toán Kế toán quản trị (KTQT) công cụ đắc lực thiếu hệ thống quản lý DN đại Trình độ nhân viên kế toán Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 853 Item Statistics Mean Std Deviation N Nhân viên kế toán có trình độ từ cử nhân kế toán trở lên 2.84 1.117 279 Nhân viên kế toán có khả vận dụng kỹ thuật KTQT 2.93 1.163 279 Nhân viên kế toán thƣờng xuyên tham gia lớp đào tạo nâng 2.76 1.202 279 Nhân viên kế toán có chứng kế toán chuyên nghiệp 2.85 986 279 Nhân viên kế toán có khả tƣ vấn cho doanh nghiệp 2.91 1.082 279 cao kiến thức công tác liên quan đến kế toán Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Corrected Cronbach's Item Deleted Variance if Item-Total Alpha if Item Item Deleted Correlation Deleted Nhân viên kế toán có trình độ từ 11.44 12.312 753 798 11.35 12.668 658 824 11.53 12.185 695 814 11.44 13.938 618 834 11.38 13.473 607 837 cử nhân kế toán trở lên Nhân viên kế toán có khả vận dụng kỹ thuật KTQT Nhân viên kế toán thƣờng xuyên tham gia lớp đào tạo nâng cao kiến thức Nhân viên kế toán có chứng kế toán chuyên nghiệp Nhân viên kế toán có khả tƣ vấn cho doanh nghiệp công tác liên quan đến kế toán Chi phí cho việc tổ chức hệ thống KTQT cho doanh nghiệp Reliability Statistics Cronbach's Alpha 778 N of Items Item Statistics Mean Std Deviation N Chi phí cho nhân viên vận hành hệ thống KTQT lớn 3.21 1.129 279 Chi phí trang bị hệ thống thông tin cho KTQT doanh 3.27 1.207 279 3.21 1.135 279 2.78 1.208 279 2.96 1.166 279 nghiệp không nhỏ Chi phí bảo trì hệ thống máy móc hàng năm cho hệ thống KTQT không nhỏ Chi phí đào tạo nâng cao trình độ nhân viên kế toán đảm bảo việc vận hành KTQT Công ty phải thƣờng xuyên dự trù ngân sách cho việc đổi hệ thống KTQT Item-Total Statistics Chi phí cho nhân viên vận hành hệ Scale Mean if Scale Corrected Cronbach's Item Deleted Variance if Item-Total Alpha if Item Item Deleted Correlation Deleted 12.23 12.075 607 719 12.16 11.678 603 719 12.23 11.789 646 706 12.66 13.047 413 784 12.47 12.581 504 753 thống KTQT lớn Chi phí trang bị hệ thống thông tin cho KTQT doanh nghiệp không nhỏ Chi phí bảo trì hệ thống máy móc hàng năm cho hệ thống KTQT không nhỏ Chi phí đào tạo nâng cao trình độ nhân viên kế toán đảm bảo việc vận hành KTQT Công ty phải thƣờng xuyên dự trù ngân sách cho việc đổi hệ thống KTQT Việc vận dụng KTQT Reliability Statistics Cronbach's Alpha 855 N of Items Item Statistics Mean Std Deviation N Việc kê khai chi phí hoạt động theo kỹ thuật KTQT chi phí 3.92 1.079 279 Hoạt động dự toán công ty thực theo kỹ thuật KTQT 3.97 1.068 279 3.85 1.080 279 Kỹ thuật KTQT hỗ trợ trình định công ty 3.93 1.110 279 Kỹ thuật KTQT hỗ trợ trình hoạch định chiến lƣợc 3.94 1.201 279 dự toán Việc đánh giá hoạt động công ty thực theo kỹ thuật KTQT đánh giá hiệu suất công ty Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Corrected Cronbach's Item Deleted Variance if Item-Total Alpha if Item Item Deleted Correlation Deleted Việc kê khai chi phí hoạt động 15.68 13.044 672 824 15.63 12.945 697 818 15.76 13.088 664 826 15.68 12.434 738 807 15.67 12.954 584 849 theo kỹ thuật KTQT chi phí Hoạt động dự toán công ty thực theo kỹ thuật KTQT dự toán Việc đánh giá hoạt động công ty thực theo kỹ thuật KTQT đánh giá hiệu suất Kỹ thuật KTQT hỗ trợ trình định công ty Kỹ thuật KTQT hỗ trợ trình hoạch định chiến lƣợc công ty 5.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA Phân tích nhân tố khám phá EFA biến độc lập Xoay nhân tố lần KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .821 Bartlett's Test of Approx Chi-Square 3030.601 Sphericity df 300 Sig .000 Total Variance Explained Comp Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings onent Total % of Cumulat Variance ive % Total % of Cumula Variance tive % Total % of Cumula Variance tive % 5.250 21.000 21.000 5.250 21.000 21.000 3.487 13.950 13.950 3.981 15.926 36.926 3.981 15.926 36.926 3.252 13.008 26.958 2.708 10.831 47.757 2.708 10.831 47.757 2.953 11.812 38.770 1.945 7.781 55.538 1.945 7.781 55.538 2.734 10.938 49.707 1.268 5.071 60.609 1.268 5.071 60.609 2.725 10.901 60.609 957 3.829 64.438 906 3.624 68.063 823 3.292 71.354 701 2.805 74.159 10 633 2.534 76.693 11 604 2.415 79.108 12 593 2.373 81.481 13 549 2.198 83.679 14 475 1.901 85.580 15 462 1.849 87.429 16 438 1.751 89.180 17 385 1.539 90.719 18 384 1.535 92.254 19 359 1.435 93.689 20 335 1.340 95.029 21 317 1.269 96.298 22 286 1.145 97.443 23 248 990 98.433 24 214 856 99.289 25 178 711 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrixa Component Doanh thu DN lớn xu hƣớng gia 070 227 736 087 -.025 082 124 782 110 094 093 127 832 -.036 057 -.073 202 421 075 152 009 097 786 054 021 835 -.033 062 162 044 799 -.036 019 211 011 714 -.005 069 336 024 tăng mức độ vận dụng KTQT Số lƣợng nhân viên DN lớn làm gia tăng mức độ vận dụng KTQT Số lƣợng phòng ban, chi nhánh DN lớn làm gia tăng mức độ vận dụng KTQT Số vốn hoạt động bình quân DN lớn làm gia tăng mức độ vận dụng KTQT Số năm hoạt động doanh nghiệp nhiều làm gia tăng mức độ vận dụng KTQT Sự gia tăng số lƣợng đối thủ cạnh tranh phân khúc thị trƣờng gia tăng cạnh tranh Yêu cầu khách hàng ngành ngày cao gây nhiều áp lực cho doanh nghiệp phát triển sản phẩm Sự thay đổi công nghệ sản xuất tiên tiến doanh nghiệp kéo theo việc vận hành hệ thống KTQT chi phí Mức độ cạnh tranh kênh phân 803 060 025 203 057 760 -.034 -.004 314 043 262 038 -.037 748 070 212 081 016 804 -.031 216 -.153 172 407 137 366 058 131 686 -.080 203 017 087 713 -.033 -.029 847 140 -.022 -.038 074 762 177 -.044 032 -.021 792 200 -.017 -.053 -.164 751 067 104 077 086 724 135 039 040 107 111 118 024 766 042 066 050 -.084 761 004 -.109 083 070 803 -.036 -.148 287 -.022 567 033 114 -.171 051 710 phối/marketing cao kéo theo việc vận hành hệ thống KTQT chi phí Mức độ cạnh tranh giá cao buộc DN vận hành hệ thống KTQT Chủ doanh nghiệp ngày yêu cầu nhiều thông tin mà dự báo hoạt động doanh nghiệp tƣơng lai Ngƣời lãnh đạo công ty vận hành hệ thống kế toán hƣớng theo hệ thống KTQT Ngƣời lãnh đạo công ty giải vấn đề công ty dựa thông tin kế toán Định hƣớng kế hoạch tƣơng lai dựa thông tin kế toán Kế toán quản trị (KTQT) công cụ đắc lực thiếu hệ thống quản lý DN đại Nhân viên kế toán có trình độ từ cử nhân kế toán trở lên Nhân viên kế toán có khả vận dụng kỹ thuật KTQT Nhân viên kế toán thƣờng xuyên tham gia lớp đào tạo nâng cao kiến thức Nhân viên kế toán có chứng kế toán chuyên nghiệp Nhân viên kế toán có khả tƣ vấn cho doanh nghiệp công tác liên quan đến kế toán Chi phí cho nhân viên vận hành hệ thống KTQT lớn Chi phí trang bị hệ thống thông tin cho KTQT doanh nghiệp không nhỏ Chi phí bảo trì hệ thống máy móc hàng năm cho hệ thống KTQT không nhỏ Chi phí đào tạo nâng cao trình độ nhân viên kế toán đảm bảo việc vận hành KTQT Công ty phải thƣờng xuyên dự trù ngân sách cho việc đổi hệ thống KTQT Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Xoay nhân tố lần KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .818 Bartlett's Test of Approx Chi-Square 2894.100 Sphericity df 253 Sig .000 Total Variance Explained Comp Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings onent Total % of Cumula Varianc tive % Total e % of Cumula Varianc tive % Total e % of Cumula Varianc tive % e 5.057 21.988 21.988 5.057 21.988 21.988 3.521 15.309 15.309 3.834 16.668 38.656 3.834 16.668 38.656 3.236 14.068 29.377 2.686 11.680 50.336 2.686 11.680 50.336 2.755 11.978 41.356 1.918 8.338 58.674 1.918 8.338 58.674 2.709 11.778 53.133 1.251 5.438 64.112 1.251 5.438 64.112 2.525 10.979 64.112 878 3.819 67.931 728 3.164 71.094 680 2.958 74.052 604 2.626 76.678 10 595 2.588 79.267 11 567 2.467 81.733 12 532 2.314 84.047 13 475 2.066 86.112 14 445 1.936 88.048 15 403 1.754 89.802 16 384 1.669 91.470 17 360 1.564 93.035 18 350 1.524 94.558 19 318 1.381 95.939 20 287 1.248 97.187 21 248 1.080 98.267 22 218 949 99.216 23 180 784 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrixa Component Doanh thu DN lớn xu hƣớng gia 056 242 747 -.003 092 066 137 792 118 117 074 140 836 080 -.024 003 115 783 040 047 833 -.041 074 048 154 797 -.045 034 015 204 723 -.008 079 028 314 822 067 021 052 154 778 -.036 002 042 277 282 016 -.028 081 755 228 062 034 -.016 812 286 046 140 -.068 678 216 003 106 -.018 716 -.037 852 126 -.036 -.004 061 769 176 038 -.029 -.030 793 185 -.049 007 tăng mức độ vận dụng KTQT Số lƣợng nhân viên DN lớn làm gia tăng mức độ vận dụng KTQT Số lƣợng phòng ban, chi nhánh DN lớn làm gia tăng mức độ vận dụng KTQT Số năm hoạt động doanh nghiệp nhiều làm gia tăng mức độ vận dụng KTQT Sự gia tăng số lƣợng đối thủ cạnh tranh phân khúc thị trƣờng gia tăng cạnh tranh Yêu cầu khách hàng ngành ngày cao gây nhiều áp lực cho doanh nghiệp phát triển sản phẩm Sự thay đổi công nghệ sản xuất tiên tiến doanh nghiệp kéo theo việc vận hành hệ thống KTQT chi phí Mức độ cạnh tranh kênh phân phối/marketing cao kéo theo việc vận hành hệ thống KTQT chi phí Mức độ cạnh tranh giá cao buộc DN vận hành hệ thống KTQT Chủ doanh nghiệp ngày yêu cầu nhiều thông tin mà dự báo hoạt động doanh nghiệp tƣơng lai Ngƣời lãnh đạo công ty vận hành hệ thống kế toán hƣớng theo hệ thống KTQT Định hƣớng kế hoạch tƣơng lai dựa thông tin kế toán Kế toán quản trị (KTQT) công cụ đắc lực thiếu hệ thống quản lý DN đại Nhân viên kế toán có trình độ từ cử nhân kế toán trở lên Nhân viên kế toán có khả vận dụng kỹ thuật KTQT Nhân viên kế toán thƣờng xuyên tham gia lớp đào tạo nâng cao kiến thức Nhân viên kế toán có chứng kế toán -.143 757 025 069 093 088 730 116 040 040 109 116 095 767 009 038 073 042 763 -.094 004 -.110 070 808 065 -.022 -.133 267 568 -.059 023 099 -.176 714 077 chuyên nghiệp Nhân viên kế toán có khả tƣ vấn cho doanh nghiệp công tác liên quan đến kế toán Chi phí cho nhân viên vận hành hệ thống KTQT lớn Chi phí trang bị hệ thống thông tin cho KTQT doanh nghiệp không nhỏ Chi phí bảo trì hệ thống máy móc hàng năm cho hệ thống KTQT không nhỏ Chi phí đào tạo nâng cao trình độ nhân viên kế toán đảm bảo việc vận hành KTQT Công ty phải thƣờng xuyên dự trù ngân sách cho việc đổi hệ thống KTQT Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Phân tích nhân tố khám phá EFA biến phụ thuộc KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Approx Chi-Square Sphericity df 862 574.677 10 Sig .000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total Extraction Sums of Squared Loadings % of Cumulative Variance % 3.185 63.703 63.703 612 12.238 75.942 444 8.876 84.818 402 8.033 92.851 357 7.149 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Total 3.185 % of Cumulative Variance % 63.703 63.703 Component Matrixa Component Việc kê khai chi phí hoạt động theo kỹ thuật KTQT chi phí 801 Hoạt động dự toán công ty thực theo kỹ thuật KTQT dự toán 818 Việc đánh giá hoạt động công ty thực theo kỹ thuật KTQT đánh giá hiệu suất 795 Kỹ thuật KTQT hỗ trợ trình định công ty 847 Kỹ thuật KTQT hỗ trợ trình hoạch định chiến lƣợc công ty 724 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted 5.4 Phân tích tƣơng quan Pearson Correlations Việc vận Quy mô Mức độ Sự quan Trình độ Chi phí dụng doanh cạnh tâm đến nhân cho việc tổ KTQT nghiệp tranh KTQT viên kế chức thị trƣờng chủ doanh toán hệ thống nghiệp KTQT cho doanh nghiệp Việc vận Pearson dụng Correlation KTQT Sig (2- 604 ** 630 ** 293 ** 368 ** -.246** 000 000 000 000 000 279 279 279 279 279 ** * ** -.025 tailed) N Quy mô Pearson doanh Correlation nghiệp Sig (2- 279 604 ** 000 421 130 275 000 030 000 679 279 279 279 279 * ** -.033 036 000 587 tailed) N Mức độ Pearson cạnh Correlation tranh Sig (2- thị tailed) trƣờng N Sự quan Pearson tâm đến Correlation KTQT Sig (2- chủ tailed) doanh N nghiệp 279 279 ** ** 630 421 126 286 000 000 279 279 279 279 279 279 ** * * 009 -.035 883 560 279 279 293 130 126 000 030 036 279 279 279 279 Trình độ Pearson nhân Correlation viên kế Sig (2- toán tailed) N Chi phí Pearson cho việc Correlation tổ chức Sig (2- hệ tailed) thống N 368** 275** 286** 009 000 000 000 883 279 279 279 279 279 279 * 1 019 ** -.025 -.033 -.035 000 679 587 560 019 279 279 279 279 279 -.246 -.141 KTQT cho doanh nghiệp ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 5.5 Phân tích hồi qui Model Summaryb Model R 775 R Square a Adjusted R Square 701 Std Error of Durbin- the Estimate Watson 694 57334 1.637 a Predictors: (Constant), Chi phí cho việc tổ chức hệ thống KTQT cho doanh nghiệp, Quy mô doanh nghiệp, Sự quan tâm đến KTQT chủ doanh nghiệp, Trình độ nhân viên kế toán, Mức độ cạnh tranh thị trƣờng b Dependent Variable: Việc vận dụng KTQT ANOVAa Model Sum of Squares Regression Residual Total df Mean Square 135.341 27.068 89.741 273 329 225.082 278 F Sig 82.343 000b a Dependent Variable: Việc vận dụng KTQT b Predictors: (Constant), Chi phí cho việc tổ chức hệ thống KTQT cho doanh nghiệp, Quy mô doanh nghiệp, Sự quan tâm đến KTQT chủ doanh nghiệp, Trình độ nhân viên kế toán, Mức độ cạnh tranh thị trƣờng -.141* 279 Coefficientsa Model Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B Std Error (Constant) 091 257 Quy mô 399 054 416 t Sig Beta Collinearity Statistics Tolerance VIF 355 723 335 7.372 000 706 1.416 049 386 8.469 000 702 1.424 184 037 193 4.984 000 976 1.025 129 039 135 3.319 001 877 1.140 -.139 027 -.200 -5.166 000 979 1.022 doanh nghiệp Mức độ cạnh tranh thị trƣờng Sự quan tâm đến KTQT chủ doanh nghiệp Trình độ nhân viên kế toán Chi phí cho việc tổ chức hệ thống KTQT cho doanh nghiệp a Dependent Variable: Việc vận dụng KTQT Residuals Statisticsa Minimu Maximum Mean m Predicted Value Residual Std Predicted Std N Deviation 1.5345 5.5588 3.9185 69774 279 -2.24891 1.75300 00000 56816 279 -3.417 2.351 000 1.000 279 -3.922 3.058 000 991 279 Value Std Residual a Dependent Variable: Việc vận dụng KTQT 5.6 Phân tích khác biệt Sự khác biệt theo loại hình doanh nghiệp ANOVA Việc vận dụng KTQT Sum of Squares Between Groups df Mean Square 6.324 3.162 Within Groups 218.759 276 793 Total 225.082 278 F Sig 3.989 020 Multiple Comparisons Dependent Variable: Việc vận dụng KTQT Dunnett t (2-sided)a (I) Loại hình (J) Loại hình Mean doanh nghiệp doanh nghiệp Difference Lower Upper (I-J) Bound Bound Công ty Std Error Sig 95% Confidence Interval Khác 11538 13030 578 -.1742 4049 Khác 36395* 13199 012 0707 6572 TNHH Công ty cổ phần * The mean difference is significant at the 0.05 level a Dunnett t-tests treat one group as a control, and compare all other groups against it Sự khác biệt theo quy mô lao động doanh nghiệp ANOVA Việc vận dụng KTQT Sum of df Mean Square F Sig Squares Between Groups 67.456 22.485 Within Groups 157.627 275 573 Total 225.082 278 39.228 000 Multiple Comparisons Dependent Variable: Việc vận dụng KTQT Dunnett t (2-sided)a (I) Quy mô (J) Quy mô Mean Std lao động lao động Difference Error doanh doanh (I-J) nghiệp nghiệp Dƣới 100 Trên 300 lao lao động động Từ 100 – Trên 300 lao dƣới 200 lao động Sig 95% Confidence Interval Lower Upper Bound Bound -1.61771* 15347 000 -1.9780 -1.2575 -.67439* 12777 000 -.9743 -.3744 -.45595* 13513 002 -.7732 -.1388 động Từ 200 – Trên 300 lao dƣới 300 lao động động * The mean difference is significant at the 0.05 level a Dunnett t-tests treat one group as a control, and compare all other groups against it ... nhân tố tác động đến việc vận dụng kế toán quản trị doanh nghiệp nhựa Tỉnh Binh Dƣơng  Đề xuất mô hình nghiên cứu nhân tố tác động đến việc vận dụng kế toán quản trị doanh nghiệp nhựa Tỉnh Bình. .. tác động đến việc vận dụng kế toán quản trị doanh nghiệp nhựa Tỉnh Bình Dƣơng hay không?  Mức độ tác động nhân tố tác động đến việc vận dụng kế toán quản trị doanh nghiệp nhựa Tỉnh Bình Dƣơng?... luận kế toán quản trị yếu tố ảnh hƣởng đến việc vận dụng dụng KTQT vào doanh nghiệp  Hiểu đƣợc nhân tố tác động đến việc vận dụng kế toán quản trị doanh nghiệp nhựa Tỉnh Bình Dƣơng  Nhận diện nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá các nhân tố tác động đến việc vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp ngành nhựa tại tỉnh bình dương , Đánh giá các nhân tố tác động đến việc vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp ngành nhựa tại tỉnh bình dương , Đánh giá các nhân tố tác động đến việc vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp ngành nhựa tại tỉnh bình dương

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay