ÔN THI các NGÀNH LUẬT cơ bản của VIỆT NAM

21 429 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/03/2017, 19:56

Luật Hiến pháp: là tổng thể các QPPL điều chỉnh các quan hệ cơ bản phát sinh trong việc thực hiện quyền lực của nhân dân trên các lĩnh vực cơ bản của đời sống chính trị xã hội.Luật Tài chính: Bao gồm những quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong lĩnh vực hoạt động tài chính của Nhà nước, hoạt động tín dụng, việc kiểm tra và cho vay tín dụng, việc định và thu các loại thuế, quy định kỷ luật tài chính trong các hoạt động kinh tế Câu 01: Nêu khái quát ngành luật Việt Nam Làm rõ vai trò, vị trí ngành luật hệ thống pháp luật Việt Nam Hệ thống pháp luật cấu bên pháp luật quy định điều kiện kinh tế – xã hội, biểu phân chia hệ thống thành phận cấu thành (các chế định pháp luật, ngành luật) khác phù hợp với đặc điểm tính chất quan hệ xã hội mà điều chỉnh, thể văn quy phạm pháp luật Nhà nước ban hành theo trình tự thủ tục hình thức định Song, phận khác có mối quan hệ qua lại chặt chẽ thống với Về mặt kết cấu, hệ thống pháp luật phân chia thành ngành luật, ngành luật điều chỉnh lĩnh vực quan hệ xã hội tính chất Mỗi ngành luật lại chia chế định pháp luật, chế định pháp luật điều chỉnh nhóm quan hệ xã hội loại Mỗi chế định pháp luật lai bao gồm nhiều quy phạm pháp luật * Các ngành luật hệ thống pháp luật Việt Nam gồm: Luật Hiến pháp;Luật Hành Luật Tố tụng hành chính;Luật Tài chính;Luật Đất đai; Luật Dân sự; Luật Lao động;Luật Hôn nhân gia đình;Luật Hình sự;Luật Tố tụng hình sự;Luật Tố tụng dân sự;Luật Kinh tế;Luật Quốc tế Từ việc xác định vị trí, vai trò, đối tượng điều chỉnh ngành luật hệ thống pháp luật nêu trên, khoa học pháp lý người ta chia ngành luật thành luật nội dung luật hình thức – Luật Hiến pháp giữ vai trò chủ đạo, luật tố tụng giữ vai trò luật hình thức Vai trò, vị trí ngành luật hệ thống pháp luật Việt Nam 1/ Luật Hiến pháp: tổng thể QPPL điều chỉnh quan hệ phát sinh việc thực quyền lực nhân dân lĩnh vực đời sống trị xã hội : trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, chế độ bầu cử, tổ chức hoạt động máy Nhà nước, mối quan hệ Nhà nước công dân Luật Hiến pháp ngành luật chủ đạo hệ thống pháp luật, ngành luật điều chỉnh quan hệ xã hội quan trọng quốc gia tất ngành luật khác hình thành sở nguyên tắc Luật Hiến pháp Phương pháp điều chỉnh Luật Hiến pháp phương pháp mang tính tổng hợp, phù hợp với chế định cụ thể Nói chung, phương pháp mệnh lệnh, quyền uy phương pháp điều chỉnh chủ đạo Luật Hiến pháp 2/ Luật Hành chính: gồm tổng thể QPPL điều chỉnh quan hệ xã hội hình thành trình tổ chức thực hoạt động chấp hành hành Nhà nước trêncác lĩnh vực đời sống xã hội Quan hệ pháp luật hành quan hệ bất bình đẳng bên quan hành Nhà nước, đoàn thể quần chúng cán bộ, công chức Nhà nước giao quyền quản lý Nhà nước, giữ quyền lực Nhà nước với bên hữu quan tương ứng có nghĩa vụ phụ tùng Do đó, phương pháp chủ yếu Luật hành phương pháp mệnh lệnh 3/ Luật Tố tụng Hành chính: quy định thủ tục giải vụ án hành chính, đóng vai trò quan trọng đời sống pháp luật hành chính, sở pháp lý vững cho việc giải khiếu kiện hành chính, nhằm đảm bảo tính đồng thống hệ thống pháp luật, Luật Tố tụng Hành công cụ sắc bén để cá nhân, quan tổ chức bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp mình, chống lại xâm phạm từ phía công quyền, góp phần bảo vệ tốt quyền lợi ích hợp pháp, đáng tổ chức, công dân 4/ Luật Tài chính: Bao gồm quy phạm pháp luật điều chỉnh quan hệ xã hội phát sinh lĩnh vực hoạt động tài Nhà nước, hoạt động tín dụng, việc kiểm tra cho vay tín dụng, việc định thu loại thuế, quy định kỷ luật tài hoạt động kinh tế Phương pháp điều chỉnh chủ yếu Luật Tài phương pháp mệnh lệnh 5/ Luật Đất đai: gồm tổng thể QPPL điều chỉnh quan hệ xã hội hình thành lĩnh vực bảo vệ, quản lý sử dụng đất đai sở đất đai thuộc sở hữu toàn dân cho Nhà nước thống quản lý Phương pháp điều chỉnh Luật đất đai phương pháp mệnh lệnh với khuyến khích động viên Nguồn chủ yếu Luật đất đai Hiến pháp 6/ Luật Dân sự: tổng thể QPPL điều chỉnh quan hệ tài sản hình thức hàng hóa – tiền tệ số quan hệ nhân thân phi tài sản : danh dự, quyền tác giả, quyền phát minh, sáng chế Phương pháp điều chỉnh Luật dân bình đẳng, thỏa thuận chủ thể Những chế định Luật dân là: chế định quyền sở hữu, chế định hợp đồng dân sự, chế địn thừa kế, quyền tác giả, quyền phát minh, sáng chế 7/ Luật Lao động: tổng thể QPPL điều chỉnh quan hệ xã hội phát sinh người lao động người sử dụng động cá quan hệ xã hội khác có liên quan đến quan hệ lao động Nội dung chủ yếu Luật lao động chế định: hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, thời làm việc nghỉ ngơi, tiền lương, kỹ luật lao động trách nhiệm vật chất, an toàn vệ sinh lao động, chế độ lao động nữ chưa thành niên, tranh chấp lao động Hiện nay, Nhà nước ta ban hành Bộ luật lao động để điều chỉnh quan hệ lao động phù hợp với quan hệ kinh tế hành hóa nhiều thành phần kinh tế 8/ Luật Hôn nhân gia đình: tổng thể QPPL điều chỉnh quan hệ hôn nhân quan hệ tài sản phát sinh việc kết hôn nhận nuôi nuôi : thủ tục kết hôn, ly hôn, nhận nuôi nuôi, vợ chồng, cha mẹ cái, quyền nghĩa vụ vợ chồng, bố mẹ nhằm đạt mục đích đảm bảo chế độ hôn nhân tự do, tiến bộ, bình đẳng nam nữ, vợ chồng, xây dựng gia đình hạnh phúc, bảo vệ lợi ích bà mẹ trẻ em, chăm sóc giáo dục 9/ Luật Hình sự: tổng thể QPPL quy định hành vi tội phạm hình phạt người phạm tội Luật hình bảo vệ chế độ XHCN, hệ thống kinh tế, trị, bảo vệ quyền tự công dân Nguồn Luật hình Hiến pháp Phương pháp điều chỉnh Luật hình phương pháp quyền lực • 10/ Luật Tố tụng hình sự: tổng thể QPPL điều chỉnh quan hệ xã hội việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự, quyền nghĩa vụ người tham gia tố tụng hình Luật tố tụng hình có nhiệm vụ bảo đảm nhanh chóng phát tội phạm, điều tra xác xét xử nghiêm minh, bảo đảm quyền công dân Luật tố tụng hình thể rõ nguyên tắc dân chủ, pháp chế nhân đạo 11/ Luật Tố tụng dân sự: tổng thể QPPL điều chỉnh quan hệ quan xét xử, quan kiểm sát, đương người tham gia khác trình điều tra xét xử vụ án dân Phương pháp điều chỉnh chủ yếu Luật tố tụng dân phương tôn trọng quyền tự định đoạt đương sự, trách nhiệm hòa giải án tinh thần dân chủ, đoàn kết nhằm giải mâu thuẫn, tranh chấp nội nhân dân 12/ Luật Kinh tế : tổng thể QPPL điểu chỉnh quan hệ kinh tế phát sinh quản lý hoạt động kinh tế Nhà nước hoạt động kinh doanh chủ thể kinh doanh với Các chế định chủ yếu Luật kinh tế xác định địa vị pháp lý doanh nghiệp, hợp đồng kinh tế, phá sản doanh nghiệp, vấn đề cạnh tranh hoạt động kinh tế Luật quy định vấn đề kinh tế tập thể, bao gồm QPPL điều chỉnh quan hệ xã hội phát sinh tổ chức hoạt động tổ chức kinh tế tập thể Ở nước ta trình đổi mới, để thích ứng với chế thị trường nhiều loại hình hợp tác xã xuất với nhiều hình thức sở hữu đặc thù, quản lý có nhiều nét đặc thù Luật hợp tác xã xác định địa vị pháp lý cho hợp tác xã hoạt động bình đẳng với doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế khác 13/ Ngoài bên cạnh hệ thống pháp luật quốc gia có hệ thống pháp luật quốc tế Hệ thống pháp luật quốc tế điều chỉnh quan hệ trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật tổ chức kinh tế, công dân, pháp nhân nước khác lĩnh vực dân sự, hôn nhân gia đình, lao động số quan hệ khác Hệ thống pháp luật quốc tế bao gồm công pháp quốc tế tư pháp quốc tế - Công pháp quốc tế tổng hợp nguyên tắc, chế định, quy phạm quốc gia chủ thể khác Luật Quốc tế xây dựng sở thoả thuận tự nguyện bình đẳng, nhằm điều chỉnh quan hệ lĩnh vực trị quốc gia - Tư pháp quốc tế bao gồm quy phạm pháp luật xác định pháp luật nước áp dụng điều chỉnh quan hệ dân sự, hôn nhân gia đình, lao động tố tụng dân nảy sinh công dân với cá nhân, tổ chức nước Câu 02: Phân tích yếu tố cấu thành quan hệ pháp luật Cho ví dụ -Khái niệm: Quan hệ pháp luật quan hệ xã hội quy phạm pháp luật điều chỉnh, bên tham gia đáp ứng điều kiện Nhà nước quy định, có quyền nghĩa vụ định theo quy định pháp luật -Đặc điểm quan hệ pháp luật: Quan hệ pháp luật quan hệ xã hội quy phạm pháp luật điều chỉnh, quan hệ pháp luật hình thức pháp lý quan hệ xã hội, quan hệ pháp luật mang tính ý chí Nhà nước, quan hệ pháp luật có cấu chủ thể xác định, quan hệ pháp luật quan hệ mà bên tham gia quan hệ có quyền nghĩa vụ pháp lý Nhà nước bảo đảm thực -Các yếu tố cấu thành quan hệ pháp luật: bao gồm chủ thể quan hệ pháp luật, nội dung quan hệ pháp luật khách thể quan hệ pháp luật Chủ thể quan hệ pháp luật: Cá nhân, tổ chức đáp ứng điều kiện Nhà nước quy định cho loại quan hệ pháp luật tham gia vào quan hệ pháp luật gọi chủ thể quan hệ pháp luật - Những điều kiện mà cá nhân, tổ chức đáp ứng để trở thành chủ thể quan hệ pháp luật gọi lực chủ thể - Năng lực chủ thể gồm hai yếu tố: Năng lực pháp luật lực hành vi + Năng lực pháp luật: Là khả hưởng quyền thực nghĩa vụ theo quy định pháp luật + Năng lực hành vi: Là khả cá nhân, tổ chức Nhà nước thừa nhận, hành vi xác lập thực quyền nghĩa vụ pháp lý độc lập chịu trách nhiệm hành vi - Mối quan hệ lực pháp luật lực hành vi: + Năng lực pháp luật điều kiện cần, lực hành vi điều kiện đủ để cá nhân, tổ chức trở thành chủ thể quan hệ pháp luật + Nếu chủ thể có lực pháp luật mà lực hành vi hay bị Nhà nước hạn chế lực hành vi họ tham gia cách tích cực vào quan hệ pháp luật Chủ thể tham gia thụ động vào quan hệ pháp luật thông qua hành vi người thứ ba Nhà nước bảo vệ số quan hệ pháp luật định + Năng lực pháp luật tiền đề lực hành vi nên có chủ thể pháp luật lực pháp luật mà lại có lực hành vi Vì không quy định quyền, nghĩa vụ pháp lý cho chủ thể Nhà nước không cần phải tính đến điều kiện để cá nhân, tổ chức thực quyền, nghĩa vụ pháp lý + Năng lực pháp luật cá nhân mở rộng dần theo lực hành vi họ - Năng lực pháp luật lực hành vi thuộc tính tự nhiên mà thuộc tính pháp lý chủ thể - Năng lực pháp luật lực hành vi quy định cụ thể văn quy phạm pháp luật - Đối với quốc gia khác nhau, giai đoạn lịch sử khác Nhà nước, lực chủ thể cá nhân, tổ chức quy định khác Các loại chủ thể: Cá nhân (công dân, người nước ngoài, người quốc tịch) - Đối với công dân: + Năng lực pháp luật công dân có từ người sinh chấm dứt người chết + Năng lực hành vi công dân xuất muộn lực pháp luật phát sinh theo trình phát triển tự nhiên người Khi công dân đạt điều kiện pháp luật quy định độ tuổi, khả nhận thức, trình độ chuyên môn, … xem có lực hành vi + Đối với người nước người quốc tịch: Năng lực chủ thể họ bị hạn chế so với công dân - Pháp nhân: Là khái niệm pháp lý phản ánh địa vị pháp lý tổ chức Để tổ chức công nhận pháp nhân tổ chức phải có điều kiện sau: + Là tổ chức thành lập cách hợp pháp; + Có cấu tổ chức chặt chẽ; + Có tài sản riêng tự chịu trách nhiệm tài sản tham gia quan hệ pháp luật + Nhân danh tham gia quan hệ pháp luật cách độc lập Năng lực chủ thể pháp nhân: + Năng lực pháp luật pháp nhân mang tính chuyên biệt; + Phát sinh từ thời điểm quan Nhà nước có thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập Đối với pháp nhân phải đăng ký hoạt động lực pháp luật pháp nhân phát sinh từ thời điểm cấp giấy phép hoạt động + Chấm dứt từ thời điểm chấm dứt tồn pháp nhân số trường hợp như: phá sản, giải thể, chia nhỏ, hợp nhất, … + Năng lực hành vi pháp nhân phát sinh chấm dứt thời điểm với lực pháp luật pháp nhân Ngoài pháp nhân có thực thể nhân tạo khác pháp nhân trở thành chủ thể quan hệ pháp luật có lực chủ thể công ty hợp danh, tổ hợp tác, xí nghiệp thành viên công ty, … Nhà nước chủ thể đặc biệt quan hệ pháp luật, Nhà nước chủ thể quyền lực trị toàn xã hội, chủ sở hữu lớn xã hội Nhà nước chủ thể quan hệ pháp luật quan trọng Nội dung quan hệ pháp luật: Bao gồm quyền chủ thể nghĩa vụ pháp lý bên tham gia quan hệ pháp luật a) Quyền chủ thể: Là khả xử chủ thể pháp luật cho phép quan hệ pháp luật - Đặc điểm: + Là khả chủ thể xử theo cách thức định pháp luật cho phép; + Khả chủ thể yêu cầu chủ thể có liên quan thực đầy đủ nghĩa vụ họ yêu cầu họ chấm dứt hành vi cản trở nhằm đảm bảo việc thực quyền chủ thể mình; + Khả chủ thể yêu cầu quan Nhà nước có thẩm quyền bảo vệ quyền, lợi ích b) Nghĩa vụ pháp lý: Là cách xử mà Nhà nước bắt buộc chủ thể phải tiến hành theo quy định pháp luật nhằm đáp ứng việc thực quyền chủ thể khác - Đặc điểm: + Chủ thể phải thực cách xử định pháp luật quy định nhằm đáp ứng quyền chủ thể kia; + Chủ thể phải chịu trách nhiệm pháp lý không thực nghĩa vụ; Khách thể quan hệ pháp luật: Là lợi ích mà bên tham gia quan hệ pháp luật mong muốn đạt được: lợi ích vật chất, tinh thần, … Khách thể yếu tố thúc đẩy chủ thể tham gia quan hệ pháp luật Sự kiện pháp lý: Khái niệm: Sự kiện pháp lý điều kiện, hoàn cảnh, tình đời sống thực tế mà xuất hay chúng quy phạm pháp luật gắn với phát sinh, thay đổi hay chấm dứt quan hệ pháp luật Phân loại: Căn vào số lượng kiện pháp lý mối quan hệ chúng việc làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quan hệ pháp luật, kiện pháp lý chia thành hai loại: + Sự kiện pháp lý đơn giản; + Sự kiện pháp lý phức tạp Căn theo tiêu chuẩn ý chí, kiện pháp lý chia thành hai loại: + Sự biến pháp lý; + Hành vi pháp lý Căn vào kết tác động kiện pháp lý quan hệ pháp luật, kiện pháp lý chia thành ba loại: + Sự kiện pháp lý làm phát sinh quan hệ pháp luật; + Sự kiện pháp lý làm thay đổi quan hệ pháp luật; + Sự kiện pháp lý làm chấm dứt quan hệ pháp luật Cho ví dụ: Như phần trình bày phần trên, quan hệ pháp luật quan hệ xã hội quy phạm pháp luật điều chỉnh Cấu thành quan hệ pháp luật gồm chủ thể, khách thể nội dung (Mỗi Anh, Chị cần chọn 1-2 ví dụ) Ví dụ: Quan hệ mua bán hàng hóa Trước hết, bên mua bán phải có lực chủ thể lực pháp luật lực hành vi theo luật định Nội dung: Là bên phải thực quyền nghĩa vụ theo pháp luật quy định Khách thể yếu tố vật chất tinh thần mà bên hướng đến Ỏ hành vi bên: Bên bán bên mua nhận hàng hóa, chuyển quyền sở hữu nhận toán, bên mua bên bán chuyển giao hàng hóa quyền sở hữu hàng hóa cho Ví dụ: Muốn trở thành chủ thể quan hệ lao động việc sản xuất, kinh doanh, dịch vụ liên quan đến thực phẩm, đòi hỏi người không mắc bệnh truyền nhiễm Đối với tổ chức, muốn trở thành chủ thể quan hệ pháp luật kinh tế đòi hỏi tổ chức phải thành lập cách hợp pháp có tài sản riêng để thực quyền nghĩa vụ tài sản quan hệ pháp luật kinh tế VD: Quyền chủ thể Bên A buộc chủ thể Bên B phải trả tiền ngày theo quy định hợp đồng cho vay Chủ thể Bên A có quyền yêu cầu quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng biện pháp cưỡng chế Bên B để họ thực nghĩa vụ trường hợp quyền bị chủ thể bên vi phạm Nếu bên vay không trả tiền hạn, người cho vay yêu cầu tòa án giải Nghĩa vụ pháp lý bắt buộc Bên B có xử định theo quy phạm pháp luật, nhằm thục quyền chủ thể Bên A Trong trường hợp chủ thể Bên B không thực nghĩa vụ pháp lý Nhà nước đảm bảo thực việc cưỡng chế VD: Công dân điều khiển xe máy đến ngã tư, vượt đèn đỏ bị công an phạt, nghĩa vụ pháp lý trường hợp phải dừng lại theo quy định, vi phạm bị xử lý hành theo luật định Câu 3: Làm rõ loại vi phạm pháp luật trách nhiệm pháp lý Cho ví dụ minh họa (Đang bổ sung thêm) Các loại vi phạm pháp luật: - VPPL hình sự: VPPL nguy hiểm xâm phạm tới quan hệ xã hội quan trọng luật hình bảo vệ gây nguy hiểm cho xã hội VD: hiếp dâm, giết người - VPPL dân sự: vi phạm liên quan tới tài sản quyền tài sản cá nhân, tổ chức luật dân bảo vệ VD: tranh chấp quyền sử dụng đất hộ gia đình - VP hành chính: vi phạm liên quan đến trình quản lí hành nhà nước luật bảo vệ VD: lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, vi phạm luật giao thông - VP kỉ luật: vi phạm liên quan tới nội quy, quy định quan nhà nước, đơn vị, trường học VD: học sinh vi phạm kỉ luật nhà trường trốn học, đánh Trách nhiệm pháp lí a TNPL hình sự: dành cho VPPL hình sự, nghiêm khắc nặng Hiện hệ thống chia thành - Hệ thống hình phạt chính: cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ, trục xuất, tù có thời hạn, tù chung thân, tử hình - Hệ thống hình phạt bổ sung: phạt tiền, cấm cư trú địa phương thời gian, cấm đảm nhiệm giữ chức vụ khoảng thời gian định VD: A đánh người bị thương (thương tích nặng giám định, xếp vào vi phạm hình sự) hình phạt phạt tù có thời hạn, A phải chịu hình phạt bổ sung bồi thường thiệt hại cho nạn nhân b Trách nhiệm dân sự: áp dụng với vi phạm dân sự, chủ yếu phạt tiền, bồi thường thiệt hại VD: A xây nhà, cố ý lấn chiếm sang đất B, làm cho nhà B bị hư hỏng, thiệt hại Khi đó, A phải bồi thường cho B theo luật định, đồng thời phải phá dỡ khu vực lấn chiếm c Trách nhiệm hành chính: áp dụng với hành vi vi phạm hành chính, chủ yếu phạt tiền, buộc tháo dỡ công trình vi phạm VD: B vượt đèn đỏ buộc phải nộp phạt d Trách nhiệm kỉ luật: áp dụng với vi phạm kỉ luật, chủ yếu cảnh cáo, thuyên chuyển công tác, hạ bậc lương, buộc việc VD: A thường xuyên bỏ học, quay cóp kì thi, bị giáo viên nhắc nhở nhiều lần Khi sai phạm xảy nhiều lần, vượt giới hạn quy định, hội đồng kỉ luật nhà trường đưa trường hợp A xem xét có định kỉ luật Có thể phê bình cảnh cáo trước toàn trường buộc học có thời hạn đuổi học Câu Làm rõ đối tượng điều chỉnh ngành luật Hiến pháp So sánh với đối tượng điều chỉnh ngành luật 1: Đối tượng điều chỉnh Ngành Luật HP - Đối tượng điều chỉnh Luật HP VN: qhệ XH (những qhệ phát sinh hoạt động người) quan trọng gắn liền với việc thực quyền lực NN - Phạm vi đối tượng điều chỉnh: Những qhệ XH quan trọng gắn liền với việc xác định: Chế độ trị; Chế độ kinh tế, Chính sách VH - XH, quốc phòng - an ninh, Quyền nghĩa vụ công dân, Tổ chức hoạt động máy NN Cộng hòa XHCN VN + QHXH lĩnh vực trị: Luật HP điều chỉnh: NN với ndân; NN với tổ chức ctrị, NN với nước + Trong lĩnh vực ktế: Những quy định sách phát triển ktế quốc dân; NN quy định chế độ sở hữu; NN quy định thành phần ktế; NN quy định nguyên tắc qlý ktế quốc dân + Lĩnh vực VH, giáo dục, KH công nghệ: Mục đích sách NN để phát triển VH, GD, KHCN.+ Lĩnh vực tổ chức hoạt động máy NN: Những qhệ phát sinh bầu cử; Trật tự hình thành tổ chức cqNN từ TW địa phương Luật HP có phạm vi đối tượng điều chỉnh rộng, liên quan đến nhiều lĩnh vực sống XH NN Qhệ mà Luật HP điều chỉnh quan trọng làm sở cho ngành luật khác cụ thể hóa, chi tiết hóa Ngành Luật HP hệ thống QPPL điều chỉnh qhệ XH quan trọng gắn với việc xác định chế độ trị, chế độ kinh tế, sách văn hóa - XH, quốc phòng - an ninh, quyền nghĩa vụ công dân, tổ chức hoạt động máy NN 4.2 So sánh với đối tượng điều chỉnh ngành luật bất kỳ: Luật hành luật hiến pháp Luật hiến pháp ngành luật có đối tượng điều chỉnh quan hệ xã hội nhất, quan trọng sách nhà nước lĩnh vực đối nội đối ngoại; chế độ kinh tế - trị; nguyên tắc tổ chức hoạt động hệ thống trị nước ta; thiết lập máy nhà nước Ðối tượng điều chỉnh luật hiến pháp rộng đối tượng điều chỉnh luật hành Luật hành giữ vai trò quan trọng việc cụ thể hóa, chi tiết hóa quy phạm pháp luật nhà nước để từ điều chỉnh quan hệ xã hội phát sinh hoạt động chấp hành điều hành nhà nước Ngược lại, vấn đề quyền công dân, tổ chức máy máy nhà nước qui định hiến pháp, thể rõ tính ưu việt qui phạm pháp luật hành Câu 5: Hoàn cảnh đời Hiến pháp năm 2013? Nêu điểm Hiến pháp năm 2013? Hoàn cảnh đời Hiến pháp năm 2013: Hiến pháp năm 1992 ban hành bối cảnh năm đầu thực công đổi đất nước Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Đảng (năm 1986) đề để thể chế hóa Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội năm 1991 Hiến pháp năm 1992 tạo sở trị - pháp lý quan trọng việc thực công đổi Qua 20 năm thực Hiến pháp năm 1992, đất nước ta có nhiều thay đổi bối cảnh tình hình quốc tế có biến đổi to lớn, sâu sắc phức tạp Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) văn kiện khác Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng xác định mục tiêu, định hướng phát triển toàn diện, bền vững đất nước giai đoạn cách mạng nhằm xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh Triển khai thực quan điểm đổi Đảng, Kỳ họp thứ I, Quốc hội Khóa XIII diễn vào tháng 8/2011 định sửa đổi Hiến pháp năm 1992 thành lập Ủy ban soạn thảo Hiến pháp Qua tổng kết việc thi hành Hiến pháp lấy ý kiến sâu rộng nhân dân, dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trình Quốc hội xem xét, thảo luận Kỳ họp Quốc hội (Kỳ 4, Kỳ 5, Kỳ 6), lần trình Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Khóa XI (Hội nghị Trung ương V, VII, VIII) nhiều lần xin ý kiến Bộ trị quan, tổ chức, nhà trị, nhà khoa học có uy tín Ngày 28 tháng 11 năm 2013, sau nhiều ngày thảo luận, thống ý kiến, không khí trang nghiêm thể đồng thuận cao, với đa số tuyệt đối 486/498, chiếm 97,59% Quốc hội Khóa XIII, Kỳ họp thứ VI thông qua Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 Đây kiện trị - pháp lý đặc biệt quan trọng đánh dấu cột mốc lịch sử lập hiến Việt Nam Những điểm Hiến pháp năm 2013 so với Hiến pháp năm 1992: 5.2.1 Về cấu trúc Hiến pháp: Cấu trúc Hiến pháp 2013 gọn nhẹ Hiến pháp năm 1992 Nếu Hiến pháp năm 1992 có 12 chương, 147 điều Hiến pháp 2013 rút gọn chương 27 điều, 11 chương 120 điều Lời nói đầu Hiến pháp 2013 khái quát lịch sử Việt Nam mục tiêu Hiến pháp quy định ngắn gọn khúc chiết so với Hiến pháp năm 1992 Vị trí chương Hiến pháp hợp lý so với Hiến pháp năm 1992 Chương V Hiến pháp năm 1992 gọi “Quyền nghĩa vụ công dân” chuyển vào vị trí Chương II đổi tên thành: “Quyền người, quyền nghĩa vụ công dân” Việc quy định quyền người, quyền nghĩa vụ công dân Chương II thể coi trọng quyền người, quyền công dân nhà nước ta giai đoạn phát triển đổi toàn diện đất nước Chương “Tòa án nhân dân Viện kiểm sát nhân” chuyển từ vị trí Chương X Chương VIII trước chương “ Chính quyền địa phương” Sự điều chỉnh cấu trúc Hiến pháp hợp lý theo tư lô gíc quyền Trung ương quy định trước, quyền địa phương quy định sau Ngoài việc ghép Chương XI vào Chương I, Chương II Chương III (của Hiến pháp năm 1992) vào Chương III, Hiến pháp sáng tạo thêm chương Chương X:“Hội đồng bầu cử quốc gia, Kiểm toán nhà nước” So với Hiến pháp trước đây, chương hoàn toàn Chương kết việc tiếp nhận tư lập hiến thiết chế hiến định độc lập Hiến pháp nước 5.2.2 Về chế độ trị cách thức tổ chức quyền lực nhà nước(Có thể rút ngắn) Chế độ trị cách thức tổ chức quyền lực nhà nước Hiến pháp năm 2013 thể điểm sau đây: - Tại khoản Điều Hiến pháp năm 2013 xác định:“ Quyền lực nhà nước thống nhất, có phân công, phối hợp, kiểm soát quan nhà nước việc thực quyền lập pháp, hành pháp tư pháp” So với Hiến pháp năm 1992, Hiến pháp năm 2013 bên cạnh quy định phân công, phối hợp bổ sung thêm việc kiểm soát quyền lực quan nhà nước việc thực quyền lập pháp, hành pháp tư pháp Sự bổ sung cần thiết để khắc phục yếu kiểm soát quyền lực nhà nước máy nhà nước ta theo Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001) - Về hình thức thực quyền lực nhân dân, Điều Hiến pháp năm 2013 quy định: “Nhân dân thực quyền lực nhà nước biện pháp dân chủ trực tiếp dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân quan nhà nước khác” So với Hiến pháp năm 1992, quy định Hiến pháp năm 2013 thể tiến rõ ràng tư lập hiến Việt Nam Hiến pháp năm 1992 quy định hình thức dân chủ đại diện, Hiến pháp năm 2013 quy định đầy đủ hai hình thức dân chủ trực tiếp dân chủ đại diện Hiến pháp - Về địa vị pháp lý Đảng Cộng sản Việt Nam, việc tiếp tục xác định vai trò lãnh đạo nhà nước xã hội Đảng, Hiến pháp năm 2013 bổ sung thêm khoản quy định: “Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu giám sát nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân định mình” Đồng thời bên cạnh việc quy định “Các tổ chức Đảng hoạt động khuôn khổ Hiến pháp pháp luật” Hiến pháp năm 1992, Hiến pháp 2013 quy định bổ sung “các đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam hoạt động khuôn khổ Hiến pháp pháp luật” Các quy định hoàn toàn hợp lý cần thiết Những quy định xác định nghĩa vụ tổ chức Đảng đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam phải gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu giám sát nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân định Các quy định sở pháp lý để nhân dân giám sát tổ chức Đảng Đảng viên hoạt động theo yêu cầu nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; - Trong chương Chế độ trị có quy định bổ sung vai trò Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, “vai trò phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần xây dựng bảo vệ Tổ quốc” Vai trò phản biện xã hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bổ sung quan trọng Hiến pháp năm 2013 Chế độ trị nguyên nước xã hội chủ nghĩa có ưu thống trị cao, ổn định đường lối sách trị, 10 nhiên có hạn chế thiếu phân tích phản biện mức nên sách chưa nhìn nhận, xem xét nhiều bình diện khác cách khách quan đầy đủ Việc bổ sung quy định vai trò Mặt trận hoàn toàn phù hợp với điều kiện hội nhập quốc tế, toàn cầu hóa Việt Nam - Hiến pháp năm 2013 thể tiếp nhận hạt nhân hợp lý học thuyết phân chia quyền lực tổ chức máy nhà nước xác lập vị trí, tính chất Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân Viện kiểm sát nhân dân cách rõ ràng Hiến pháp năm 2013 xác định rõ Quốc hội quan thực quyền lập hiến, quyền lập pháp (Điều 69), Chính phủ quan thực quyền hành pháp (Điều 94), Tòa án nhân dân thực quyền tư pháp (Điều 102);Viện kiểm sát nhân dân thực quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp (Điều 107) - Thực chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, với việc xác định tòa án quan xét xử, thực quyền tư pháp, Hiến pháp năm 2013 xác định nhiệm vụ Tòa án nhân dân bảo vệ công lý, bảo vệ quyền người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp tổ chức, cá nhân Về cách thức thực quyền tư pháp Hiến pháp năm 2013 có quy định so với Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi năm 2001) Nếu Hiến pháp năm 1992 Điều 132 quy định: “quyền bào chữa bị cáo đảm bảo Bị cáo tự bào chữa nhờ người khác bào chữa cho mình” Hiến pháp năm 2013 quy định thêm quyền bào chữa bị can: “quyền bào chữa bị can, bị cáo, quyền bảo vệ lợi ích hợp pháp đương bảo đảm” (Khoản Điều 103) Ngoài nguyên tắc tố tụng quy định Hiến pháp năm 1992, nguyên tắc tòa án xét xử công khai trừ trường hợp luật định, nguyên tắc xét xử sơ thẩm có Hội thẩm tham gia, nguyên tắc Thẩm phán, Hội thẩm xét xử độc lập tuân theo pháp luật, nguyên tắc tòa án xét xử tập thể định theo đa số, Hiến pháp năm 2013 xác định thêm nguyên tắc: “nguyên tắc tranh tụng bảo đảm” (khoản Điều 103) “chế độ xét xử sơ thẩm phúc thẩm bảo đảm” (khoản Điều 103) Để bảo đảm tính độc lập Tòa án, Hiến pháp năm 2013 không quy định Chánh án tòa án địa phương chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân quy định Hiến pháp năm 1992 Thực chủ trương tổ chức tòa án theo thẩm quyền xét xử cụ thể hóa quy định Hiến pháp năm 2013, Luật tổ chức tòa án năm 2014 thành lập thêm Tòa án nhân dân cấp cao hệ thống tòa án nhân dân, có chức xét xử phúc thẩm án Tòa án nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương thuộc phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ, chưa có hiệu lực pháp luật, bị kháng nghị, kháng cáo xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm án có hiệu lực pháp luật tòa án nhân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tòa án nhân dân huyện, quận, thành phố thuộc tỉnh tương đương thuộc phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ bị kháng nghị theo quy định luật tố tụng Do việc thành lập thêm Tòa án nhân dân cấp cao nên Tòa án nhân dân tối cao không thẩm quyền xét xử phúc thẩm án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương không thẩm quyền xét xử giám đốc thẩm tái thẩm án tòa án nhân dân cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Các thẩm quyền nói theo Luật tổ chức tòa án năm 2014 chuyển cho Tòa án nhân dân cấp cao Để tăng cường việc bảo vệ quyền người quyền công dân, mà đặc biệt quyền phụ nữ trẻ em, Luật tổ chức tòa án nhân 11 dân năm 2014 thành lập thêm Tòa gia đình người chưa thành niên Tòa án nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tòa án cấp cao thành lập tòa Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Để tăng cường tính độc lập ổn định nghề nghiệp thẩm phán, Luật tổ chức tòa án nhân dân năm 2014 kéo dài thời gian từ nhiệm kỳ thứ hai thẩm phán từ năm lên 10 năm (Điều 74 Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014) Tương ứng với tổ chức hệ thống Tòa án nhân dân, Luật tổ chức viện kiểm sát nhân dân năm 2014 thành lập thêm Viện kiểm sát nhân dân cấp cao hệ thống tổ chức Viện kiểm sát nhân dân - Về chế định Chủ tịch nước, Hiến pháp năm 2013 xác định rõ quyền hạn Chủ tịch nước xác định Chủ tịch nước định phong, thăng, giáng tước quân hàm cấp tướng, chuẩn đô đốc, phó đô đốc, đô đốc hải quân, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổng tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục trị quân đội nhân dân Việt Nam thay cho quy định định phong hàm, cấp “sĩ quan cấp cao” lực lượng vũ trang nhân dân quy định Hiến pháp năm 1992 Trên thực tế theo Hiến pháp năm 1992, Chủ tịch nước định phong sĩ quan cấp thượng tướng đại tướng, thẩm quyền định phong sĩ quan cấp thiếu tướng trung tướng thuộc thẩm quyền Thủ tướng - Một điểm khác cần phải kể đến việc tổ chức quyền lực nhà nước theo Hiến pháp năm 2013 tổ chức quyền địa phương Trong Hiến pháp năm 1992, Chương IX có tên gọi Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân Hiến pháp năm 2013, Chương IX có tên gọi là: “Chính quyền địa phương” Việc khẳng định Hiến pháp quyền địa phương gồm Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân cần thiết Do Hiến pháp năm 1992 không xác định rõ quyền địa phương bao gồm quan nên số địa phương quan niệm Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân địa phương quyền địa phương, từ can thiệp cản trở tính độc lập Tòa án xét xử - Một điểm khác cần lưu ý ba cấp quyền tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; xã, phường, thị trấn, Hiến pháp quy định thêm đơn vị hành - lãnh thổ đặc biệt Quốc hội thành lập Mặt khác để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đa dạng hóa quyền địa phương, khoản Điều 111 quy định: “Cấp quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân tổ chức phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành - kinh tế đặc biệt luật định.” - Về tổ chức thực kiểm soát quyền lực nhà nước, Hiến pháp năm 2013 có điểm có quy định hai quan hiến định độc lập Hội đồng bầu cử Trung ương Kiểm toán nhà nước Ở nước ngoài, hai quan nói trên, quan hiến định độc lập có Tòa án Hiến pháp, Ủy ban Phòng chống tham nhũng, Ủy ban Thông tin quốc gia, Ủy ban Nhân quyền Các quan hiến định độc lập Hiến pháp quy định nên thể tính độc lập cao tổ chức hoạt động mình, nhờ mà thiết chế hoạt động có hiệu lực, hiệu cao không phụ thuộc vào thiết chế khác máy nhà nước, đảm bảo quyền lực nhà nước kiểm soát chặt chẽ 5.2.3.Về chế định quyền người, quyền nghĩa vụ công dân 12 So với Hiến pháp năm 1992, Hiến pháp năm 2013 bước tiến vượt bậc việc bảo vệ quyền người quyền công dân Bên cạnh việc quy định quyền công dân, quyền người quy định cách chi tiết đầy đủ Nếu Hiến pháp năm 1992 chương Quyền nghĩa vụ công dân có 29 điều chương Quyền người, quyền nghĩa vụ công dân Hiến pháp năm 2013 có 36 điều (tăng điều so với Hiến pháp năm 1992) Hiến pháp năm 2013 dành 21 điều quy định quyền người, 15 điều quy định quyền công dân Tại Điều 14 khoản Hiến pháp năm 2013 xác định: “ Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quyền người, quyền công dân trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp pháp luật” Việc quy định cụ thể quyền người thể bình diện: quyền bình đẳng trước pháp luật (khoản Điều 16), quyền không bị phân biệt đối xử (Khoản Điều 16), quyền người Việt Nam định cư nước (Điều 18), quyền sống, tính mạng pháp luật bảo hộ (Điều 19); quyền bất khả xâm phạm thân thể (Điều 20, khoản 1), quyền bất khả xâm phạm đời sống riêng tư, quyền bí mật thư tín, điện thoại, điện tín (Điều 21) Ngoài quyền người lĩnh vực khác quy định Điều 22, 24, 26, 30, 31, 32, 33,35, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 48,49 Nhìn chung, quyền người có phạm vi chủ thể rộng quyền công dân Trong quyền công dân Việt Nam dành cho người có quốc tịch Việt Nam quyền người có phạm vi chủ thể rộng công dân Việt Nam, công dân nước ngoài, người quốc tịch (bao gồm người nước người Việt Nam) Quyền công dân Việt Nam pháp luật Việt Nam điều chỉnh, quyền người vừa pháp luật quốc tế pháp luật Việt Nam điều chỉnh Từ phân tích khẳng định Hiến pháp năm 2013 cột mốc đánh dấu phát triển, tiến lập hiến Việt Nam tư tưởng dân chủ; tổ chức, kiểm soát quyền lực nhà nước; bảo vệ quyền người, quyền công dân kỹ thuật lập hiến./ Câu 6: Phân tích yếu tố cấu thành tội phạm (Lấy ví dụ minh họa) *Khái niệm Tội phạm: - Điều luật hình nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1999 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/-7/2000 định nghĩa tội phạm sau: + Tội phạm hành vi nguy hiểm cho xã hội, quy định luật hình người có trách nhiệm, lực hình thực cách cố ý vô ý, xâm hại đến chế độ trị chế độ kinh tế văn hóa quốc phòng, an ninh trật tự an toàn xã hội quyền lợi ích hợp pháp Tổ quốc xâm hại tính mạng, sức khỏi danh dự, nhân phẩm, tự do, tài sản, quyền lợi ích hợp pháp công dân, xâm hại lĩnh vực khác trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa * Các yếu tố cấu thành tội phạm: gồm mặt khách quan, chủ quan, chủ thể, khách thể: - Mặt khách quan tội phạm biểu tội phạm diễn tồn bên giới khách quan Những dấu hiệu thuộc khách quan tội phạm gồm hành vi nguy hiểm cho xã hội : tính trái pháp luật hành vi, hậu nguy hiểm cho xã hội, mối quan hệ tội phạm có dâu hiệu khác như: 13 phương tiện, công cụ tội phạm, phương pháp thủ đoạn, thời gian, địa điểm, thực phạm tội - Mặt chủ quan tội phạm diễn biến tâm lý bên tội phạm bao gồm : lỗi, mục đích, va động phạm tội Bất cư tội phạm cụ thể phải hành vi thực cách có lỗi Lỗi có hai loại lỗi : lỗi cố ý lỗi vô ý - Cố ý phạm tội phạm tội trường hợp sau: + Người phạm tội nhận thức hành vi nguy hại cho xã hội, thấy hậu hành vi mong muốn cho hành vi xảy + Người phạm tội nhận thức hành vi nguy hiềm cho xã hội, thấy trước hậu hành vi đó, không mong muốn có ý thức để mặc xảy - Vô ý phạm tội phạm tội trường hợp sau + Người phạm tội thấy trước hành vi gây nguy hại cho xã hội cho hậu không xảy ngăn ngừa + Người phạm tội không thấy hành vi gây nguy hại cho xã hội, thấy trước thấy hậu - Khách thể tội phạm quan hệ xã hội luật hình bảo vệ bị tội phạm gây thiệt hại đe dọa gây thiệt hại mức độ đáng kể - Chủ thể tội phạm người cụ thể thực hành vi nguy hiểm cho xã hội luật hình quy định tội phạm, có lực trách nhiệm hình đạt độ tuổi theo quy định luật hình - Năng lực chịu trách nhiệm khả nhận thức điều khiển hành vi người phạm tội tuổi chịu trách nhiệm hình : Người từ 14 tuổi đến 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình với tội nghiêm trọng cố ý tội đặc biệt nghiêm trọng người từ 16 tuổi trở lên chịu trách nhiệm hình với loại tội phạm Vậy: Một hành vi coi phạm tội phải có đầy đủ yếu tố Khi coi tội phạm phải chịu trách nhiệm hình quy định Ví dụ: Vi phạm pháp luật hình Tình - Chị Thanh (40 tuổi, không chồng), có quan hệ với anh Lê Mạnh H (đã có vợ), sinh đứa (cháu Minh) Sau chấm dứt quan hệ với anh H, chị bị người tên Đỗ Thị Kim Duân (43 tuổi) - vợ H, gọi điện thoại chửi mắng - Ngày 06/11/2009, Duân đến nhà chị Thanh (Đông Anh, Hà Nội) Tại đây, Duân xin bế đứa trẻ, chị Thanh đồng ý Lấy cớ nghe điện thoại, Duân bế cháu xuống bếp dùng kim khâu lốp dài 7cm mang theo đâm vào đỉnh thóp đầu cháu Sợ bị phát hiện, Duân lấy mũ đậy vết đâm lại, máu chảy nhiều, cháu khóc thét lên nên bị người phát Sau đưa cấp cứu, cháu Minh (40 ngày tuổi) qua đời - Duân (sinh năm 1974, Đông Anh, Hà Nội) bệnh thần kinh, chưa có tiền án, người làm ruộng Cấu thành vi phạm pháp luật 14 ¤ Về mặt khách quan: - Hành vi: việc làm Duân (dùng kim khâu lốp đâm xuyên đầu đứa trẻ sơ sinh 40 ngày tuổi) hành vi dã man, lấy tính mạng đứa trẻ, gây nguy hiểm cho xã hội quy định Bộ luật hình - Hậu quả: gây nên chết cháu Minh, gây tổn thương tinh thần gia đình đứa trẻ bất bình xã hội Thiệt hại gây trực tiếp hành vi trái pháp luật - Thời gian: diễn vào sáng ngày 06/11/2009 - Địa điểm: nhà bếp chị Thanh - Hung khí: kim khâu lốp dài 7cm chuẩn bị từ trước ¤ Mặt khách thể: Hành vi Duân xâm phạm tới quyền bảo đảm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm công dân, vi phạm đến quan hệ xã hội pháp luật bảo vệ ¤ Mặt chủ quan: - Lỗi: hành vi Duân lỗi cố ý trực tiếp Bởi Duân người có đủ lực trách nhiệm pháp lý, biết rõ việc làm trái pháp luật gây hậu nghiêm trọng, mong muốn hậu xảy Duân có mang theo khí có thủ đoạn tinh vi (lấy cớ nghe điện thoại, che đậy vết thương bé Minh) - Động cơ: Duân thực hành vi ghen tuông với mẹ đứa trẻ - Mục đích: Duân muốn giết chết đứa trẻ để trả thù mẹ đứa trẻ ¤ Chủ thể vi phạm: - Chủ thể vi phạm pháp luật Đỗ Thị Kim Duân (43 tuổi) công dân có đủ khả nhận thức điểu khiển hành vi - Như vậy, xét mặt cấu thành nên vi phạm pháp luật kết luận hành vi vi phạm pháp luật hình nghiêm trọng Cần xử lý nghiêm minh theo quy định PL Câu 7: Nội dung chế định quyền sở hữu ngành Luật Dân Cho ví dụ minh họa loại quyền Khái niêm quyền sở hữu: Điều 164 Bộ luật Dân 2005 Việt Nam quy định: “Quyền sở hữu bao gồm quyền chiếm hữu, quyền sử dụng quyền định đoạt tài sản chủ sở hữu theo quy định pháp luật” Theo định nghĩa quyền sở hữu bao gồm ba quyền bản: Quyền chiếm hữu, quyền định đoạt quyền sử dụng a Quyền chiếm hữu hiểu cách thông thường nắm giữ, chi phối, quản lý nhiều tài sản Điều 182 Bộ luật Dân năm 2005 quy định: “Quyền chiếm hữu quyền nắm giữ, quản lí tài sản” Ví dụ: cất giữ tiền, vàng… tủ, két sắt mình… Quyền chiếm hữu bao gồm hai loại: Chiếm hữu có pháp luật chiếm hữu pháp luật 15 - Chiếm hữu có pháp luật bao gồm cứ: Chủ sở hữu chiếm hữu tài sản; Chủ sở hữu uỷ quyền quản lý tài sản phạm vi uỷ quyền; Được chuyển giao quyền chiếm hữu thông qua giao dịch dân phù hợp với ý chí chủ sở hữu (người chiếm hữu hợp pháp sử dụng chuyển giao quyền chiếm hữu tài sản cho người khác chủ sở hữu đồng ý); Người phát giữ tài sản vô chủ, tài sản không xác định chủ sở hữu; tài sản bị đánh rơi, bị bỏ quên, bị chôn giấu, bị chìm đắm phù hợp với điều kiện pháp luật qui định; Người phát giữ gia súc, gia cầm, vật nuôi nước bị thất lạc phù hợp với điều kiện pháp luật quy định trường hợp khác pháp luật quy định Ví dụ: Chị A nhặt vàng, nộp lại quan chức Sau 12 tháng quan chức làm đủ thủ tục theo quy định không đến nhận chị A nhận 50% số vàng Theo đó, số vàng phát có giá trị đến 10 tháng lương tối thiểu Nhà nước quy định thuộc sở hữu người phát số vàng Nếu số vàng có giá trị lớn 10 tháng tiền lương tối thiểu Nhà nước quy định người phát hưởng giá trị 10 tháng tiền lương tối thiểu Nhà nước quy định 50% giá trị phần vượt 10 tháng lương tối thiểu, phần lại thuộc vào tài sản Nhà nước - Chiếm hữu pháp luật: chiếm hữu không dựa bất ỳ luật quy định Trong chiếm hữu pháp luật lại bao gồm: + Chiếm hữu pháp luật tình trường hợp người chiến hữu biết chiếm hữu không dựa sở pháp luật Ví dụ A mượn B máy ảnh A thấy C khen máy ảnh đẹp nên cho C máy ảnh Như C người chiếm hữu tài sản B pháp luật tình + Chiếm hữu pháp luật không tình trường hợp người chiếm hữu biết pháp luật buộc phải biết chiếm hữu không dựa sở pháp luật Ví dụ: A mượn xe máy EBlack B, sau đem tặng cho C Theo quy định C coi Chiếm hữu pháp luật không tình C phải hiểu bắt buộc phải xem giấy tờ xe để biết chủ sở hữu b Quyền định đoạt: Điều 195 Bộ luật Dân năm 2005 quy định: “Quyền định đoạt tài sản quyền chuyển giao quyền sở hữu tài sản từ bỏ quyền sở hữu đó” VD: tuyên bố có hành vi vứt bỏ ti vi thuộc quyền sở hữu thân Quyền định đoạt thực chất việc định đoạt số phận “thực tế” “pháp lý” tài sản Định đoạt “thực tế” hành vi làm cho tài sản không phá hủy, sử dụng… Còn định đoạt pháp lý hiểu việc chuyển quyền sở hữu sang cho chủ thể khác như: tặng cho, mua bán… 16 Quyền định đoạt nghĩa tuyệt đối, trường hợp định mà pháp luật ràng buộc chủ thể có quyền định đoạt phải tuân theo quy định để tránh vi phạm Hiến pháp pháp luật c Quyền sử dụng: Điều 192 Bộ luật Dân năm 2005 quy định: “ Quyền sử dụng quyền khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức tài sản” Quyền sử dụng hiểu cách đơn giản việc khai thác hưởng lợi ích từ tài sản khai thác Cũng quyền chiếm hữu, quyền sử dụng không thuộc chủ sở hữu tài sản mà thuộc người chủ sở hữu chủ sở hữu giao quyền theo qui định pháp luật VD: cho người khác thuê nhà để hưởng lợi tức… Với quyền pháp luật dân quy định thấy rằng: chủ sở hữu có toàn quyền tài sản thuộc sở hữu Câu 8: Làm rõ địa vị pháp lý loại hình doanh nghiệp theo pháp luật Doanh nghiệp hành Cho ví dụ minh họa Ngày Việt Nam chuyển sang kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo chế thị trường có quản lý nhà nước Nhằm định hướng xác cho phát triển, nhằm quản lý có hiệu hệ thống doanh nghiệp nói chung nội doanh nghiệp nói riêng, vấn đề nắm vững địa vị pháp lý loại hình doanh nghiệp có ý nghĩa quan trọng Điều Luật doanh nghiệp ( năm 2014) có định nghĩa rằng: " Doanh nghiệp tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, đăng ký thành lập theo quy định pháp luật nhằm mục đích kinh doanh” Theo định nghĩa pháp lý doanh nghiệp phải đơn vị tồn trước hết mục đích kinh doanh Những thực thể pháp lý, không lấy kinh doanh làm mục tiêu cho hoạt động không coi doanh nghiệp Địa vị pháp lý doanh nghiệp xác định tư cách pháp nhân doanh nghiệp trước pháp luật, quyền nghĩa vụ doanh nghiệp Trên thực tế tồn nhiều loại hình doanh nghiệp khác Do loại hình doanh nghiệp có địa vị pháp lý khác Theo Luật Doanh nghiệp, có loại hình doanh nghiệp sau: Công ty trách nhiệm hữu hạn doanh nghiệp thành viên tổ chức, cá nhân Các thành viên chịu khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác doanh nghiệp phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp Bao gồm: - Công ty TNHH thành viên Doanh nghiệp tổ chức làm chủ sở hữu (chủ sở hữu Công ty): Chủ sở hữu chịu trách nhiệm khoản nợ nghĩa vụ, tài sản khác doanh nghiệp phạm vi số vốn điều lệ Đặc trưng pháp lý Công ty TNHH thành viên:Chỉ có thành viên thành viên phải tổ chức Tổ chức chủ sở hữu công ty TNHH thành viên phải pháp nhân Có tư cách pháp nhân chịu trách nhiệm hữu hạn phạm vi vốn Điều lệ Công ty Công ty quyền chuyển nhượng toàn phần vốn điều lệ Công ty cho tổ chức cá nhân khác Không quyền phát hành cổ phiếu 17 Ví dụ: Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Dịch vụ công ích quận; Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên nhựa Long Thành - Công ty TNHH có từ thành viên trở lên tổ chức kinh doanh có tư cách pháp nhân, thành viên cá nhân tổ chức số lượng thành viên nhiều không vượt 50 người Là doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, có tài sản riêng tách bạch với tài sản thành viên Công ty Thành viên tổ chức cá nhân số lượng thành viên phải không vượt 50 người Không quyền phát hành cổ phiếu Công ty chịu trách nhiệm hoạt động sản xuất kinh doanh tài sản Công ty, thành viên Công ty chịu trách nhiệm khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác Công ty phạm vi số vốn cam kết góp vào Công ty Ví dụ: Công ty TNHH Du lịch Lửa Việt; Công ty TNHH Nhựa Bình Minh - Công ty cổ phần: doanh nghiệp vốn điều lệ chia thành nhiều phần gọi cổ phần; Cổ đông (người sở hữu cổ phần công ty) chịu trách nhiệm khoản nợ công ty phạm vi số vốn góp vào doanh nghiệp Đặc điểm pháp lý: Số lượng thành viên tối thiểu 3, thành viên cá nhân tổ chức; Vốn điều lệ Công ty chia thành nhiều phần gọi cổ phần.Giá trị cổ phần gọi mệnh giá cổ phần phản ánh cổ phiếu Việc góp vốn vào công ty thực cách mua cổ phần; Cổ đông có quyền tự chuyển nhượng phần vốn góp (cổ phần) cho người khác; Phần vốn góp thành viên thể hình thức cổ phiếu Các cổ phiếu công ty phát hành Người có cổ phiếu tự chuyển nhượng theo quy định pháp luật; Tài sản công ty tách bạch với tài sản thành viên công ty Công ty cổ phần chịu trách nhiệm khoản nợ công ty tài sản công ty Các cổ đông chịu trách nhiệm khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác công ty phạm vi số vốn góp vào công ty; Công ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán công chúng theo quy định pháp luật chứng khoán để huy động vốn Công ty cổ phần doanh nghiệp có tư cách pháp nhân chịu trách nhiệm hữu hạn khoản nợ công ty phạm vi vốn điều lệ Ví dụ: Công ty Cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk); Công ty cổ phần Xuất nhập Khánh Hội, Công ty cổ phần kinh doanh thiết bị y tế… - Công ty hợp danh : doanh nghiệp mà thành viên cam kết thành lập doanh nghiệp để kinh doanh sở uy tín nghề nghiệp trình độ chuyên môn thành viên Ví dụ: Công ty hợp danh Văn phòng Luật sư: cung ứng dịch vụ tư vấn pháp luật - Doanh nghiệp tư nhân Là doanh nghiệp cá nhân làm chủ tự chịu trách nhiệm toàn tài sản hoạt động doanh nghiệp Địa vị pháp lý: Là doanh nghiệp tư cách pháp nhân Do cá nhân bỏ vốn thành lập làm chủ, chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quản lý Công ty Chủ doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm vô hạn khoản nợ doanh nghiệp Chủ doanh nghiệp tư nhân đại diện theo pháp luật doanh nghiệp Ví dụ: Doanh nghiệp tư nhân Vàng Hoài Linh kinh doanh, gia công vàng 18 - Doanh nghiệp Nhà nước : tổ chức kinh tế Nhà nước đầu tư vốn, thành lập tổ chức quản lý, hoạt động kinh doanh hay hoạt động công ích nhằm thực mục tiêu kinh tế xã hội Nhà nước giao Doanh nghiệp Nhà nước có tư cách pháp nhân, có quyền nghĩa vụ dân sự, tự chịu trách nhiệm toàn hoạt động kinh doanh phạm vi vốn doanh nghiệp quản lý Địa vị pháp lý: Doanh nghiệp Nhà nước có tên gọi, có dấu riêng có trụ sở lãnh thổ Việt Nam Là tổ chức kinh tế Nhà nước đầu tư vốn trực tiếp thành lập Doanh nghiệp Nhà nước quan Nhà nước có thẩm quyền trực tiếp ký định thành lập thấy việc thành lập Doanh nghiệp cần thiết Việc thành lập doanh nghiệp Nhà nước dựa nguyên tắc thành lập theo ngành, lĩnh vực then chốt, xương sống kinh tế dựa đòi hỏi thực tiễn kinh tế thời điểm dó chủ trương Đảng ngành nghề lĩnh vực Doanh nghiệp Nhà nước Nhà nước đầu từ vốn nên thuộc sở hữu Nhà nước, tài sản doanh nghiệp Nhà nước phận tài sản Nhà nước Doanh nghiệp Nhà nước sau thành lập chủ thể kinh doanh, nhiên chủ thể kinh doanh quyền sở hữu tài sản doanh nghiệp mà người quản lý tài sản kinh doanh sở sở hữu Nhà nước Nhà nước giao vốn cho doanh nghiệp, doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước Nhà nước việc bảo toàn phát triển vốn mà Nhà nước giao Doanh nghiệp Nhà nước Nhà nước tổ chức quản lý hoạt động theo mục tiêu kinh tế xã hội Nhà nước giao Doanh nghiệp Nhà nước pháp nhân chịu trách nhiệm hữu hạn hoạt động sản xuất kinh doanh phạm vi số vốn Nhà nước giao Ví dụ: Công ty xổ số kiến thiết; Tổng công ty Xây dựng Sông Đà; Tổng Công ty Thuốc Việt Nam - Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước Việt Nam: hình thức đầu tư mà nhà đầu tư nước đầu tư phần toàn vốn để lập pháp nhân Việt Nam theo quy định luật đầu tư nước Việt Nam nhằm thực mục tiêu chung nhà đầu tư Địa vị pháp lý : Là hình thức đầu tư mang tính ổn định, tính vững bền tính tổ chức Được thành lập hình thức công ty TNHH Điều có nghĩa nhà đầu tư nước chịu trách nhiệm phạm vi phần vốn đầu tư vào doanh nghiệp khoản nợ doanh nghiệp Các nhà đầu tư vốn nước có quyền sở hữu phần hay toàn tài sản doanh nghiệp Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước chịu điều chỉnh luật đầu tư nước Việt Nam Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước bao gồm loại sau: - Doanh nghiệp liên doanh: doanh nghiệp thành lập Việt Nam sở hợp đồng liên doanh ký bên nhiều bên để tiến hành đầu tư, kinh doanh Việt Nam Địa vị pháp lý: Doanh nghiệp liên doanh thành lập hình thức công ty TNHH, bên tham gia liên doanh chịu trách nhiệm phạm vi phần vốn cam kết góp vào vốn pháp định doanh nghiệp Doanh nghiệp liên doanh bên nhiều bên hợp tác thành lập Doanh nghiệp liên doanh doanh nghiệp có vốn bên nước đầu tư trực tiếp bên cạnh vốn bên Việt Nam cấu vốn pháp định doanh nghiệp Doanh nghiệp liên doanh doanh nghiệp thành lập Việt Nam sở hợp đồng liên doanh hiệp định 19 phủ Việt nam phủ nước Doanh nghiệp liên doanh có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam, chịu điều chỉnh pháp luật Việt Nam, chủ thể pháp lý độc lập, bình đẳng với doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế Ví dụ: Công ty liên doanh Thép Việt – Úc - Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư nước thành lập Việt Nam, tự quản lý tự chịu trách nhiệm kết kinh doanh Địa vị pháp lý: Có thể tổ chức, cá nhân nước đầu tư vốn thành lập nhiều tổ chức, cá nhân nước đầu tư vốn thành lập để thực hoạt động kinh doanh Có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam, chịu điều chỉnh pháp luật Việt Nam, chủ thể pháp lý độc lập, bình đẳng với doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế Được thành lập dạng công ty TNHH , chịu trách nhiệm hữu hạn số vốn đưa vào kinh doanh Tài sản doanh nghiệp 100% vốn nước thuộc quyền sở hữu nhiều tổ chức cá nhân nước Doanh nghiệp 100% vốn nước tổ chức cá nhân nước tự quản lý tự chịu trách nhiệm kết hoạt động kinh doanh ( Nhà nước Việt Nam quản lý thông qua việc cấp giấy phép đầu tư kiểm tra họ có thực pháp luật hay không Nhà nước Việt Nam không can thiệp vào việc tổ chức quản lý doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài) Ví dụ: Công ty TNHH Sakura (có 100% vốn đầu tư Nhật Bản, chuyên đầu tư vào lĩnh vực nhà hàng, dịch vụ ); Công ty TNHH phụ tùng ô tô Schlemmer Việt Nam công ty 100% vốn nước Đức Trung Quốc hợp tác.Công ty chuyên sản xuất kinh doanh phụ tùng ô tô như: linh kiện bảo vệ hệ thống cáp ô tô, hệ thống dẫn khí chất lỏng - Hợp tác xã tổ chức kinh tế tự chủ người lao động có nhu cầu, lợi ích chung tự nguyện góp vốn, góp sức lập theo qui định pháp luật để phát huy sức mạnh tập thể xã viên nhằm giúp thực có hiệu hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ cải thiện đời sống góp phần phát triển kinh tế xã hội đất nước Hợp tác xã tổ chức kinh tế có quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm hoạt động sản xuất kinh doanh, bình đẳng trước pháp luật với doanh nghiệp thuộc thành phần kình tế khác, có số lượng thành viên tối thiểu theo quy định điều lệ mẫu HTX, có tư cách pháp nhân chịu trách nhiệm hữu hạn phạm vi vốn Ví dụ: Hợp tác xã Nông nghiệp; Hợp tác xã vận tải, Hợp tác xã Coop Mart Nắm vững địa vị pháp lý doanh nghiệp giúp chủ doanh nghiệp lựa chọn mô hình doanh nghiệp phù hợp với yêu cầu Câu 9: Bài tập thừa kế Ông A kết hôn với bà B, sinh M, H, C Ông A bà B có tài sản chung 300 triệu đồng M kết hôn với E, sinh X Y Năm 1990 M chết Năm 1993 bà B chết Năm 1996 ông A kết hôn với bà D Bà D có riêng K lớn, riêng Năm 20 1998 A D sinh T Tài sản chung A D 100 triệu đồng Năm 2002 ông A chết Năm 2005 bà D chết Hãy chia thừa kế tính tổng số tiền mà người hưỡng ? Bài làm M (chết 1990) : M X Y A B > H C Tài sản chung A B = 300 triệu 1/ Năm 1993: bà B chết, di sản B để lại 300 triệu / = 150 triệu - Phân chia di sản bà B: Di sản bà B chia cho chồng gồm: A, M, H, C Do M chết năm 1990 nên X Y M hưởng thừa kế vị 150 triệu / = 37,5 triệu / suất - X Y 37,5 triệu / = 18,75 triệu / người 2/ Năm 1996 ông A kết hôn với bà D, sinh T, tài sản chung A D = 100 triệu Năm 2002 ông A chết, di sản ông A để lại gồm: - Tài sản A B: 300 triệu / = 150 triệu; - Phần di sản B mà A hưởng = 37,5 triệu; - Tài sản chung A D = 100 triệu, suy di sản A = 50 triệu; Cộng chung: 150 triệu + 37,5 triệu + 50 triệu = 237,5 triệu - Những người hưởng di sản A gồm: M (X, Y), H, C, D, T: 237,5 triệu / = 47,5 triệu / suất - H C người hưởng tổng cộng: 37,5 triệu + 47,5 triệu = 85 triệu / người - Do M chết nên X Y hưởng thừa kế vị là: 47,5 triệu / = 23,75 triệu/người - Cộng chung X Y hưởng tổng cộng: 18,75 triệu + 23,75 triệu = 42,5 triệu 3/ Năm 2005 bà D chết, di sản bà D để lại là: - Phần tài sản bà D 50 triệu, - Phần di sản mà bà D thừa kế ông A 47,5 triệu Cộng chung: 50 triệu + 47,5 triệu = 97,5 triệu - Chia cho 02 K T, người 97,5 triệu / = 48,75 triệu - Cộng chung phần di sản ông A mà T hưởng 47,5 triệu phần di sản bà D mà T hưởng 48,75 triệu = 96,25 triệu 21 ... người quốc tịch (bao gồm người nước người Việt Nam) Quyền công dân Việt Nam pháp luật Việt Nam điều chỉnh, quyền người vừa pháp luật quốc tế pháp luật Việt Nam điều chỉnh Từ phân tích khẳng định... có phạm vi chủ thể rộng quyền công dân Trong quyền công dân Việt Nam dành cho người có quốc tịch Việt Nam quyền người có phạm vi chủ thể rộng công dân Việt Nam, công dân nước ngoài, người quốc... Các tổ chức Đảng hoạt động khuôn khổ Hiến pháp pháp luật Hiến pháp năm 1992, Hiến pháp 2013 quy định bổ sung các đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam hoạt động khuôn khổ Hiến pháp pháp luật Các
- Xem thêm -

Xem thêm: ÔN THI các NGÀNH LUẬT cơ bản của VIỆT NAM, ÔN THI các NGÀNH LUẬT cơ bản của VIỆT NAM, ÔN THI các NGÀNH LUẬT cơ bản của VIỆT NAM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn