Bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số có lời giải chi tiế

114 475 0
  • Loading ...
1/114 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/03/2017, 18:40

CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2016 - 2017 Header Page of 258 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ ĐỦ CÁC CHỦ ĐỀ CÓ LỜI GIẢI TRI TIẾT NGƯỜI BUỒN CẢNH CÓ VUI ĐÂU BAO GIỜ Footer Page of 258 ĐT: 0934286923 Email: cohangxom1991@gmail.com CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2016 - 2017 Header Page of 258 CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ LUYỆN THI THPT QUỐC GIA ĐẦY ĐỦ CÁC CHỦ ĐỀ VẤN ĐỀ 0: ÔN TẬP ĐẠO HÀM CỦA HÀM SỐ 2x  Đạo hàm hàm số : x 1 1 B y '  C y '  2  x  1  x  1 Câu 1: Cho hàm số y  A y '   x  1 D y '   x  1  x  1  x   ; g ' bằng: Câu 2: Với hàm số g  x    x2 A 20 B 24 Câu 3: Cho hàm số f  x   C 25 D 32 x x g  x    Tập nghiệm bất phương x trình f  x   g '  x  là: A 1;0  B  1;   D  0; 2 C  1;0   Câu 4: Cho hàm số g  x   sin x cos x, g'   3 A 1 B C D 2 Câu 5: Cho hàm số f  x   x   a  1 x  x  Để f '  x   0,  x  A   a   B   a   C a   D a   Câu 6: Hàm số sau có đạo hàm y '  x  3x  A y  x2 x  2x  C y  x2 x2  4x   x  2 : x2  x  B y  x2 x  x3 D y  x2 Câu 7: Cho hàm số y   3x  1 Chọn câu trả lời : A y '   x  1 ; B y '  x  3x  1 ; C y '  12 x  3x  1 ; D y '   3x  1 ; Câu 8: Cho chuyển động xác định phương trình S  2t  3t  6t , t tính giây S tính mét Vận tốc chuyển động t  2s A m/s B 12 m/s C m/s D 18 m/s Câu 9: Cho chuyển động xác định phương trình S  t  2t  9t , t tính giây S tính mét Gia tốc chuyển động t  3s là: A 16 m / s B 12 m / s C 24 m / s D 18 m / s Câu 10: Tính đạo hàm hàm số y  x3  x  ln 5 x  x  ln C 3x  5x x6 Câu 11: Tính đạo hàm hàm số y  x9 A 3x  5x  ln B D x  x Footer Page of 258 ĐT: 0934286923 Email: cohangxom1991@gmail.com CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2016 - 2017 Header Page A.3 of 258.2  x  9 B   x  9 C Câu 12: Tính đạo hàm hàm số y  A x  x  15  x  1 B x  x  15  x  1 15  x  9 D  x  6x  x 1 x  x  15 C 2  x  1 D 15  x  9 x  x  15  x  1 Câu 13: Tính đạo hàm hàm số y  x  x3   x A x3  x  1 2x C x3  x   2x B x3  x  1 2x D x3  x   2x Câu 14: Tính đạo hàm hàm số y   x  1  x  A x  3x  x C x  3x  x B 5 x  3x  x D 5 x  3x  x Câu 15: Tính đạo hàm hàm số y   x  1  A      1  x  1 B  x x3 1 D  x x3 x x3 1 C   x x3 Câu 16: Tính đạo hàm hàm số y   x  x  1 A  x  x  1  x  1 B  x  x  1 C  x  x  1  x  1 D  x  x  1  x  1 4 Câu 17: Tính đạo hàm hàm số y  A x 4x   3x  1 B x C  3x  1 C D 8 x x2  B  4x x  3x  2 x3 x 1 2 x  x 2 x  x  1 4x  x2  8 x x2  Câu 20: Đạo hàm hàm số y  D x  x  3  x  1 x3  3x 2 x  x  1 4x  x  3x  x3 x 1 2 B Câu 19: Tính đạo hàm hàm số y  A  3x  1 x  x  3 x3  x  1 x  4x Câu 18: Tính đạo hàm hàm số y  A C x 8 x  2 x2  D x 8 x  2 x2  3x là: sin x Footer Page of 258 ĐT: 0934286923 Email: cohangxom1991@gmail.com CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2016 - 2017 3x  ln 3.sin x  cos x  Header Page of 258 A y '  sin 2 x 3x  ln 3.sin x  cos x  C y '  sin 2 x 3x  ln 3sin x  cos x  sin 2 x 3x  ln 3sin x  cos x  D y '  2sin 2 x Câu 21: Đạo hàm hàm số y  sin  ln x   cos  ln x  là: cos  ln x   sin  ln x  2x cos  ln x   sin  ln x  C y '  x A y '  B y '  B y '   cos  ln x   sin  ln x  x D y '  cos  ln x   sin  ln x  Câu 22: Đạo hàm hàm số y  x tan  x  1 là: A y '   tan  x  1  2x2 cos  x  1 B y '  tan  x  1  x2 cos  x  1 x2 C y '  tan  x  1  2 cos  x  1 x2 D y '  tan  x  1  2 cos  x  1 A y '  cos  eln x  1 eln x B y '   cos  eln x  1 2 Câu 23: Đạo hàm hàm số y  sin  eln x  1 là: C y '  cos  eln x  1 eln x x D y '  cos  eln x  1 eln x x eln x 1 x Câu 24: Đạo hàm hàm số y  esin x  cos x là: A y '  esin x cos x  sin x B y '  esin x sin x  sin x C y '  esin x  cos x  1 D y '  ecos x sin x  sin x Câu 25: Đạo hàm hàm số y  log  x  x  là: A y '  ln  x  x   x  1 ln 2x 1 C y '  x  x  1 ln B y '   x  1 ln x2  x D y '  x ln Câu 26: Cho hàm số y  x ln x Nghiệm phương trình y '  2016 là: A x  e2017 B x  e2015 C x  e2015 D x  e2016 Câu 27: Cho hàm số f  x   log  x   g  x   x Giá trị biểu thức f '   g '   A B C D x Câu 28: Đạo hàm hàm số y  cot x là: x sin x C y '  x.cot x  x1 x sin x A y '  x ln 2.cot x  x1 x sin x D y '  x ln 2.cot x  x 1 sin x B y '  x ln 2.cot x  x Câu 29: ạo hàm hàm số sau không phụ thuộc vào biến x : A y  sin3 x  cos3 x B y  sin3 x  cos3 x C y  x sin x  cos x Câu 30: Hàm số có đạo hàm A Hàm số y  c Footer Page of 258 ĐT: 0934286923 D y  cos2 x  cos2  x   2 2   2   cos  x      y '  là: B Hàm số y  x Email: cohangxom1991@gmail.com CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2016 - 2017 x x 2 Câu 31: Với x  , đạo hàm hàm số y  x là: A y '  B y '  x3 C y '  x2 Header Page of 258 C Hàm số y  D Hàm số y  x D y '  x Câu 32: Tại điểm x  , đạo hàm hàm số y  x A y '    B y '    2 Câu 33: Với x  , đạo hàm hàm số y  A  2x  1 B 2  x  1 25  x  2 B Câu 35: Với x  A  25 x  16 25 x   13  x  2 D y '    2x  1 C Câu 34: Với x  2 , đạo hàm hàm số y  A C y '    C  x  1 D 13 x  x2 27  x  2 D 8 x , đạo hàm hàm số y  là: 25 25 x  25 x  16 25 x  16 B 25 x  C  25 x   D 1  x  1 25  x  2 25 x  16 25 x  Câu 36: Tại điểm x  , đạo hàm hàm số y  x4  3x2  1999 A y ' 8  2096 B y ' 8  2096 C y ' 8  D y ' 8  1 100 Câu 37: Với x  , đạo hàm hàm số y  x  x  99 là: A y '  x98  x B y '  100 x99  8x C y '  x99  100 x D y '  x99  x Câu 38: Đạo hàm hàm số y  x6  x  33 khoảng  0;   là: A y '  x5  B y '  x5  33 x C y '  x5  33 x D y '  33  x Câu 39: Đạo hàm hàm số y  x  x  1 x   là: A y '  3x2  x B y '  3x  x  C y '  3x2  x  D y '  3x2  x Câu 40: Tính đạo hàm hàm số y   x  1 e2 x A y '   x  1 e2 x B y '   x  1 e2 x C y '   x  1 e2 x D y '   x  1 e2 x Câu 41: Cho hàm số y  cot x xác định tập xác định Khẳng định sau ? A y ' y   B y ' y   C y ' y   D y ' y   Câu 42: Tính đạo hàm hàm số y  4x.ln x A y '  x  ln x    x B y '  x  ln x    x Footer Page of 258 ĐT: 0934286923 Email: cohangxom1991@gmail.com CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2016 - 2017 1  Header Page C.6yof' 258 D y '  x.ln x  x  ln 4.ln x   x x  Câu 43: Cho hàm số y  x.tan x Khẳng định khẳng định ? A x y ''  x  y  1  y   C x y ''  x  y  1  y   B x y ''  x  y  1  y   D x y ''  x  y  1  y   Câu 44: Cho hàm số y  f  x   x  x hàm số y  g  x   cot x  3x  Khẳng định khẳng định ?  A f ' 1  g '    2  C f ' 1  3g '     2  B f ' 1  g '    2 D Cả A, B, C Câu 45: Cho hàm số y  sin  cos x  Tính đạo hàm hàm số A y '  sin x.cos  cos x  B y '  2.cos x.sin x.cos  cos x  C y '   sin x.cos  cos x  D y '  sin x.cos x.cos  cos x  Câu 46: Trong mệnh đề sau, mệnh đề mệnh đề ? A  log x  '  x B  ln x  '  C ln  x   '  x D  x ln  '  x ln ln x x Câu 47: Cho hàm số y  x.e x Tính f '' 1 A f '' 1  2e B f '' 1  3e C f '' 1  4e D f '' 1  5e Câu 48: Cho hàm số y  f  x  Ta quy ước phương trình f '  x   có nghiệm nghiệm điểm cực trị hàm số Vậy hàm số y  f  x   x  3x  có x 1 điểm cực trị A B C D x x x Câu 49: Cho hàm số f  x   x.5 g  x   25  f '  x   x.5 ln  Khẳng định khẳng định ? A f    g   B f    g    C f    g    D f 1  5.g 1  3x   x3  x x Khi f ' 1 có giá trị là: 2x  112 121 A B C D 8 Câu 51: Đạo hàm cấp 2016 y  e x là: A 2016e x B 2016e x C e x D e x Câu 52: Hàm số f(x) có đạo hàm f '  x   3x  x  Câu 50: Cho hàm số f  x   A f  x   x3  x  5x  C f  x   x x   5x  B f  x   x  D f  x   x3  x  x Câu 53: Cho y  x  x Giá trị A  y5 y '' y3 y '' y A -2 B -1 C D Câu 54: Cho hàm số y  f  x    x  1 x   3x   Giá trị f ''  m  là: Footer Page of 258 ĐT: 0934286923 Email: cohangxom1991@gmail.com CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2016 - 2017 A.79of 2258 B  9m   m  7 Header Page C 9m2  14m D 3m3  7m2  Câu 55: y '  x2  3x  đạo hàm hàm số ? 3x  x  10 x3 3x 3x C y   D y  x   x  10  x  10 2 Câu 56: Giá trị m để hàm số y   x3   m  1 x  mx  có y ' 1  là: A y  x3  3x2  5x  10 C 2 Câu 57: Hàm số y  x  5x  có y '  3 nhận giá trị A B y  x3  B A B Câu 58: Hàm số y  C D.-2 x  mx  có y '  m   A B C Câu 59: Cho hàm số y  f  x   B D -1 f 1 f ' 1 x  3x  Tính giá trị biểu thức: P  f  2 2x 1 ? A D C 7 D 7 Câu 60: Tính đạo hàm hàm số y  x x x x x A y '  31  321 x 32 B y '  15 161 x 16 C y '  x  D y '  x  Đáp án 1-A 2-A 3-C 4-D 5-B 6-C 7-C 8-D 9-C 10-C 11-A 12-C 13-D 14-B 15-A 16-C 17-B 18-B 19-C 20-A 21-C 22-D 23-C 24-A 25-C 26-B 27-B 28-A 29-D 30-A 31-B 32-D 33-B 34-C 35-C 36-A 37-B 38-A 39-C 40-D 41-C 42-C 43-B 44-D 45-C 46-C 47-B 48-D 49-A 50-C 51-C 52-A 53-A 54-B 55-D 56-B 57-B 58-B 59-D 60-A Hướng dẫn giải 2x  Câu 1: Cho hàm số y  Đạo hàm hàm số : x 1 1 B y '  C y '  A y '  2  x  1  x  1  x  1 D y '   x  1 Footer Page of 258 ĐT: 0934286923 Email: cohangxom1991@gmail.com CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2016 - 2017 án A Header HD: Page 8Đáp of 258  x  1  x   ; g ' bằng: Câu 2: Với hàm số g  x    x2 A 20  3x HD: Ta có: g '  x   B 24 C 25  x    x     x  1  x   D 32  x  2 2  x  1  x  x     x  2 nên g '  x   20 Chọn A x x3 Câu 3: Cho hàm số f  x   g  x    Tập nghiệm bất phương x trình f  x   g '  x  là: A 1;0  B  1;   HD: Ta có: g '  x   x  x f  x  g ' x  D  0; 2 C  1;0  2  x  x   x  2  x  x3  x  x2   x  x2   0  x x x x  x  Chọn C  Câu 4: Cho hàm số g  x   sin x cos x, g'   3 A 1 B D 2 C 1  8 HD: Ta có: g  x   sin 8x  g '  x   .cos8 x  4cos8 x  g'    4cos  2 Chọn 3 D Câu 5: Cho hàm số f  x   x3   a  1 x  x  Để f '  x   0,  x  A   a   B   a   C a   D a   HD: Ta có: f '  x   3x   a  1 x  Do f '  x    3x   a  1 x   Để ý hệ số a    để f  x     '    '   a  1  3.2   a  2a      a   Chọn B Câu 6: Hàm số sau có đạo hàm y '  x2  4x   x  2 : x  3x  x2  x  B y  x2 x2 2 x  2x  x  x3 C y  D y  x2 x2 2 ax  bx  c amx  2anx  bn  cm  y'  HD: Ta có y  mx  n  mx  n  A y  A y  x  3x  x2  4x   y'  x2  x  2 B y  x2  x  x  8x   y'  x2  x  2 C y  x2  2x  x2  4x   y'  x2  x  2 D y  x2  x  x2  4x 1  y'  x2  x  2 Chọn C Câu 7: Cho hàm số y   3x  1 Chọn câu trả lời : Footer Page of 258 ĐT: 0934286923 Email: cohangxom1991@gmail.com CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2016 - 2017  x  1 ; A.9yof' 258 Header Page B y '  x  3x  1 ; C y '  12 x  3x  1 ; D y '   3x  1 ; HD: Chọn C Câu 8: Cho chuyển động xác định phương trình S  2t  3t  6t , t tính giây S tính mét Vận tốc chuyển động t  2s A m/s B 12 m/s C m/s D 18 m/s HD: Ta có: v  s 't   6t  3t  Tại thời điểm t  2s V  S ' 2  6.22  3.2   18 Chọn D Câu 9: Cho chuyển động xác định phương trình S  t  2t  9t , t tính giây S tính mét Gia tốc chuyển động t  3s là: A 16 m / s B 12 m / s C 24 m / s D 18 m / s HD: Ta có a  v 't   s ''t  Lại có s ''t   6t  nên a  s ''t   6.3   14 Chọn C Câu 10: Tính đạo hàm hàm số y  x3  x  ln A 3x  5x  ln B x  x  ln HD: Chọn C Câu 11: Tính đạo hàm hàm số y  A  x  9 B  D x  x x6 x9  x  9 C 3x  5x C 15  x  9 D  15  x  9 HD: Chọn A Câu 12: Tính đạo hàm hàm số y  A x  x  15  x  1 B x  x  15  x  1 x  6x  x 1 x  x  15 C  x  1 D x  x  15  x  1 HD: Chọn C Câu 13: Tính đạo hàm hàm số y  x  x3   x 2 B x3  x  1 2x 1 2x 2 C x3  x  D x3  x   2x  2x 1  x  '  x3  x  Chọn D HD: y '  x3  x  2 1 2x 1 2x Câu 14: Tính đạo hàm hàm số y   x  1  x  A x3  x  A x  3x  x B 5 x  3x  x C x  3x  x D 5 x  3x  x HD: Ta có:  uv  '  u 'v v'u Nến y '  3x 1  x   x  x3    3x  x  3x  x  5 x  3x  x Chọn B Câu 15: Tính đạo hàm hàm số y   x  1     1  x  Footer Page of 258 ĐT: 0934286923 Email: cohangxom1991@gmail.com CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2016 - 2017 1 Header Page A.10 of 258  x x3 1 C   x x3 HD: Ta có  uv  '  u ' v  v ' u B 1  x x3 1 D  x x3      x     Nên y '     x  x x       1 Vậy y '   Chọn A  x x3   x 1  1 1    2x x 2x x3 Câu 16: Tính đạo hàm hàm số y   x  x  1 A  x  x  1  x  1 B  x  x  1 C  x  x  1  x  1 HD: Chọn C D  x  x  1  x  1 4 Câu 17: Tính đạo hàm hàm số y  A x 4x   3x  1 HD: Ta có B C  3x  1  4x C 2 2 4x  x  3x  x  x  3 x3  x  1 x3 x 1 B x  x  1 D  4x  x  1 Chọn B x  x  3  x  1 x3  3x  4x x  3x  D 2 Câu 18: Tính đạo hàm hàm số y  A x  x  3x  1  x  3x 1     2x  3  x  3x 1  y  x  3x  1 x  x  3x  1 x3 x 1 2 x  x 2 x  x  1 2x  3x  x3  '   x  1 x  2x  3 x 1    HD: y '  Chọn B   x3 x3 x3 2 2  x  1 x 1 x 1 x 1 4x  Câu 19: Tính đạo hàm hàm số y  x 2 8 x 8 x 8 x A B C x 2 x 2  x  2 x2  D x 8 x  2 x2  HD: Chọn C Câu 20: Đạo hàm hàm số y  3x  ln 3.sin x  cos x  A y '  sin 2 x Footer Page 10 of 258 ĐT: 0934286923 3x là: sin x 3x  ln 3sin x  cos x  B y '  sin 2 x Email: cohangxom1991@gmail.com CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2016 - 2017 36: of Cho Header Câu Page 100 258.hàm số y  x  3x  10  C  Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị (C) điểm có tung độ 10 A y  10; y  x  17 B y  19; y  x  C y  1; y  x  D y  10; y  x  Câu 37: Cho hàm số y  x3  3x   C  Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị (C) điểm có tung độ A y  0; y  x  B y  8; y  x  20 C y  8; y  x  19 D y  19; y  x  Câu 38: Cho hàm số y  x  3x   C  Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị (C) điểm có tung độ A y  1; y  x  B y  0; y  x  C y  19; y  x  D y  9; y  x  18 Câu 39: Cho hàm số y  x  3x   C  Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị (C) điểm có tung độ A y  19; y  x  18 B y  1; y  x  26 C y  1; y  x  18 D y  0; y  x  Câu 40: Cho hàm số y  x  3x   C  Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị (C) điểm có tung độ A y  19; y  x  B y  0; y  x  C y  7; y  x  18 D y  7; y  x  20 Câu 41: Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  x3  x  3x  , biết tiếp tuyến song song với đường thẳng d : y   x  11 1 C y   x  , y   x  33 11 22 13 D y   x  ; y   x  33 C : y   x  x Câu 42: Số tiếp tuyến   song song với d : y  x  ? A y   x  B y  x  A B C D Câu 43: Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y   x  x  , biết tiếp tuyến song song với đường thẳng d : y  6 x  A y  6 x  B y  6 x  C y  x  10 D y  6 x  10 Câu 44: Cho  H  : y  x2 Mệnh đề sau ? x 1 A (H) có tiếp tuyến song song với trục tung B (H) có tiếp tuyến song song với trục hoành C Không tồn tiếp tuyến (H) có hệ số góc âm D Không tồn tiếp tuyến (H) có hệ số góc dương Câu 45: Số tiếp tuyến  C  : y  A B Câu 46: Số tiếp tuyến  C  : y  x3  x  3x  song song với d : y  x  ? C D x 1 song song với d : y  2 x  ? x 1 A B C D Câu100 47:ofSố258 tiếp tuyến  C  : y   x  x  song song với d : y  6 x  ? Footer Page ĐT: 0934286923 Email: cohangxom1991@gmail.com CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2016 - 2017 A.101 of 258 B C D Header Page Câu 48: Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y   x  x , biết tiếp tuyến song song với đường thẳng d : y  x   y  x  21 A   y  x  32  y  2 x B   y  2 x  Câu 49: Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  song song với đường thẳng d : y  3 C y  x  , y  3 x2 4 3 13 x A y   x  2, y   x  13  y  2x  C y  x  D   y  2x  2x 1 , biết tiếp tuyến x2 B y  x  D y  x  Câu 50: Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  2x 1 với hệ số góc x2 k  3 là: A y  x  C y  3x  2, y  3x  14 Câu 51: Số tiếp tuyến  C  : y  A B y  x  D y  x  x3  x3  3x  song song với d : y  x  B C Câu 52: Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  D x 1 , biết tiếp tuyến x 1 song song với đường thẳng d : y  2 x   y  2 x A y  2 x  73 B   y  2 x   y  7 x  C y  2 x  D   y  7 x  Câu 53: Số tiếp tuyến  C  : y   x  x  song song với d : y  x  A B C D Câu 54: Số tiếp tuyến  C  : y  2x  song song với d : y  3x  x 1 A B C D Câu 55: Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y   x  x  , biết tiếp tuyến song song với đường thẳng d : y  x  A y  6 x  B y  x  10 C y  6 x  10 D y  x  Câu 56: Số tiếp tuyến  C  : y  A B x3  x  3x  song song với d : y   x  ? C Câu 57: Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  D x  x  3x  , biết tiếp tuyến song song với đường thẳng d : y  x  A y  x  101; y  x  11 C y  3x  29 D y  3x  10, y  3x  B y  3x  1, y  3x  Footer Page 101 of 258 ĐT: 0934286923 Email: cohangxom1991@gmail.com CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2016 - 2017 Header Câu Page 102 258 trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  x  x  3x  , biết tiếp 58: of Phương tuyến song song với đường thẳng d : y  x  A y  x  , y  x  B y  x  , y  x 3 1 11 1 97 11 97 C y  x  , y  x  D y  x  , y  x  8 3 2x Câu 59: Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  , biết tiếp tuyến 4x 1 song song với đường thẳng y  2 x  2016  y  2x  y  2x   y  2 x  y  2 x  A  B  C  D   y  2x   y  2x   y  2 x   y  2 x  Câu 60: Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  x  x , biết tiếp tuyến song song với đường thẳng d : y  x  A y  x  B y  x  C y  6 x  D y  6 x  10 Câu 61: Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  x3  3x  với hệ số góc k  12 là: B y  x, y  x  A y  12 x  12, y  12 x  15 C y  12 x, y  12 x  D y  2 x, y  2 x  Câu 62: Số tiếp tuyến  C  : y  x  x song song với đường thẳng d : y  x  111 A B C D 2x 1 Câu 63: Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  , biết tiếp tuyến x 1 song song với đường thẳng d : y  3x   y  3 x  11  y  3 x  101 A  B y  3x  11 C y  3x  D   y  3 x   y  3 x  1001 x 1 Câu 64: Tìm M  H  : y  cho tiếp tuyến M vuông góc với x 3  d  : y  x  2007 ? A 1; 1  2; 3 C  5;3 1; 1 B 1; 1  4;5  D  5;3  2; 3 Câu 65: Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  tuyến vuông góc với đường thẳng d : y  x 2 C y  3x  10, y  3x  A y  x 2 x3  x  3x  , biết tiếp 11 97 , y  8x  3 D y  3x  101, y  3x  11 B y  x  Câu 66: Số tiếp tuyến  C  : y  x3  3x  vuông góc với d : y  A B C Câu 67: Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  1 x2 D 3 x  x  3x  , biết tiếp tuyến102 vuông góc với đường thẳng d : y  x  Footer Page of 258 ĐT: 0934286923 Email: cohangxom1991@gmail.com CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2016 - 2017 17 Header Page y of x 258., y  x  A.103 3 11 C y   x  17 3 17 D y   x  ; y   x  3 Câu 68: Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  x  3x  , biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng d : y   x   y  9 x  26  y  9x   y  9 x   y  x  16 A  B  C  D   y  9 x  236  y  x  26  y  9 x  26  y  x  216 Câu 69: Tìm điểm M có hoành độ âm đồ thị  C  : y  x3  x  cho 3 tiếp tuyến M vuông góc với đường thẳng y   x  3 16  A M  2;0  B M   ;  C M  3; D M  1;    3  8   x3 Câu 70: Số tiếp tuyến  C  : y   x  3x  vuông góc với d : y  x  A B y   x  , y  x  B C Câu 71: Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  D x 1 biết tiếp tuyến có 2x 1 hệ số góc k  là: A y  3x  B y  3x  y  3x  C y  3x  y  3x  D y  3x y  3x  Câu 72: Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  x3  x  , biết tiếp tuyến song song với đường thẳng y  x  12 là: A y  x  15 y  x  17 B y  x  10 C y  x  12 D Cả B C Câu 73: Có phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  x4  x2  biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng x  y   A B C D Câu 74: Cho hàm số y  3x  Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số biết tiếp tuyến song song với đường thẳng 3x  y   là: A 3x  y   B 3x  y   C 3x  y   D 3x  y   Câu 75: Gọi k1; k hệ số góc tiếp tuyến đồ thị hàm số y  x  x  C  giao điểm (C) với đường thẳng y  mx  Biết k1  k2  , giá trị tham số m là: A m  B m  C m  D m  Câu 76: Cho hàm số y  x  x   C  Đâu phương trình tiếp tuyến (C) qua điểm A  2;1 là: A y  x  B y  10 x  19 C y  3x  D Cả A B Câu 77: Cho hàm số y  qua điểm M  5;2  là: x2  C  Đâu tiếp tuyến (C) biết tiếp tuyến x2 Footer Page 103 of 258 ĐT: 0934286923 Email: cohangxom1991@gmail.com CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2016 - 2017 Header Page A.104 y of x 258 B y   x  D y  x  C y  x  Câu 78: Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  3x  biết tiếp tuyến qua điểm M  2; 1 là: A y  x  B y  x  4 C y  x  D y  x  ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM 01 C 02 D 11 B 12 B 21 C 22 D 31 B 32 A 36 A 37 C 46 A 47 A 56 D 57 B 66 C 67 C 76 A 77 B 03 C 13 B 23 D 33 A 38 D 48 C 58 D 68 B 78 D 04 D 05 A 06 A 14 B 15 A 16 B 24 C 25 C 26 B 34 D 35 D 39 B 40 D 41 A 42 D 49 C 50 C 51 A 52 C 59 C 60 B 61 A 62 C 69 A 70 A 71 B 72 A 07 D 17 A 27 D 43 D 53 A 63 B 73 D 08 D 18 C 28 B 44 D 54 B 64 C 74 C 09 C 19 D 29 D 45 B 55 B 65 B 75 B Footer Page 104 of 258 ĐT: 0934286923 Email: cohangxom1991@gmail.com 10 A 20 B 30 A CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2016 - 2017 HƯỚNG DẪN GIẢI Header Page 105 of 258 Câu 1: Ta có y '  3x  x Tại x0   y0  x03  3x02   51 Ta có ktt  y '  5  45  tt : y  45  x  5  51  45 x  174 Chọn D x  Câu 2: ta có y '  x3  x; y '    x   Tại cực đại x0   y0  x04  x02   Ta có ktt  y '     tt : y  Chọn C Câu 3: Ta có y '  x  x   ktt  y '    7  tt : y  7 x  Chọn D Câu 4: Gọi M giao điểm đồ thị với trục hoành suy M 1;0  N  1;0  Ta có y '  x3  x  ktt  y ' 1  y '  1   tt : y  Chọn A Câu 5: Ta có y '  3x2  x Tại x0  3  y0  x03  3x02   53 Ta có ktt  y '  3  45  tt : y  45  x  3  53  45 x  82 Chọn A Câu 6: Ta có y '  x3  8x Tại x0   y0  x04  x   Ta có ktt  y '     tt : y  Chọn D Câu 7: Ta có y '  17  2x  3  ktt  y ' 1  17  tt : y  17  x  1   17 x  10 Chọn D Câu 8: Ta có y '  3x2  x Tại x0  1  y0  x03  3x02   3 Ta có ktt  y '  1   tt : y   x  1   9x  Chọn C Câu 9: Ta có y '   x  1 Tại x0  4  y0  9 x0   x0  23 Chọn A x 1 Tại x0   y0   x0  Ta có ktt  y '  4    tt : y   x     x  Câu 10: Ta có y '   x  1 2  tt : y   x     x  Chọn B 25 25 25 25 Câu 11: Ta có y '  4x  8x Tại x0  1  y0  x0  x02   2 Ta có ktt  y '    Ta có ktt  y '  1   tt : y   x  1   x  Chọn B Câu 12: Ta có y '  3x2  x  y0  Tiếp tuyến điểm có hoành độ  x0     y '  3  Suy phương trình tiếp tuyến y  y '  x0  x  x0   y0   x  3   x  26 Chọn B 1   y0    Câu 13: Ta có x0     y '  x0      x0  1 2 2 Suy phương trình tiếp tuyến y  y '  x0  x  x0   y0   x  1  x  Chọn B  y0  34  4.32   46 Câu 14: Ta có x0     y '  x0   x0  x0  84 Footer Page 105 of 258 ĐT: 0934286923 Email: cohangxom1991@gmail.com CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2016 - 2017 phương Header Suy Pagera 106 of 258 trình tiếp tuyến y  y '  x0  x  x   y0  84  x  3  46  84x  206 Chọn A Câu 15: Giao điểm đồ thị (C) trục tung điểm có hoành độ  y0  x0     y '  x0   x0  x0  Suy phương trình tiếp tuyến y  y '  x0  x  x0   y0   x     Chọn B x0    y0  x   3 Câu 16: Ta có x0     2  y '  x0   8   x0  1 Suy phương trình tiếp tuyến y  y '  x0  x  x0   y0   x     x  Chọn  2 A  y0  14  4.12   2 Câu 17: Ta có x0     y '  x0   x0  x0  4 Suy phương trình tiếp tuyến y  y '  x0  x  x0   y0  4  x 1   4 x  Chọn C Câu 18: Tiếp tuyến điểm có hoành độ -2  y0   2 3   2 2   19  x0  2    y '  x0   3x0  x0  24 Suy phương trình tiếp tuyến y  y '  x0  x  x0   y0  24  x    19  x  29 Chọn D Câu 19: Tiếp tuyến điểm có hoành độ -1  y0   13   12  4  x0  1    y '  x0   3x0  x0  Suy phương trình tiếp tuyến y  y '  x0  x  x0   y0   x  1   x  Chọn B Câu 20: Tiếp tuyến điểm có hoành độ  y0  43  3.42   17  x0     y '  x0   x0  x0  24 Suy phương trình tiếp tuyến y  y '  x0  x  x0   y0  24  x    17  24x  79 Chọn C Câu 21: Tiếp tuyến điểm có hoành độ  y0  13  3.12  2  x0     y '  x0   x0  x0  3 Suy phương trình tiếp tuyến y  y '  x0  x  x0   y0  3  x 1   3 x  Chọn D  y0  24  4.22   Câu 22: Ta có x0     y '  x0   x0  x0  16 Suy phương trình tiếp tuyến y  y '  x0  x  x0   y0  16  x     16 x  31 Chọn D Câu106 23:ofTiếp Footer Page 258.tuyến điểm có hoành độ ĐT: 0934286923 Email: cohangxom1991@gmail.com CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2016 - 2017 y0  13  3.1  Header Page 107 of258  x0     y '  x0   x0   Suy phương trình tiếp tuyến y  y '  x0  x  x0   y0   x 1   x  Chọn C Câu 24: Ta có y '  f '  x     2x  1 Suy phương trình tiếp tuyến A 1;  : y  f ' 1 x  1   y  3 x  1   3x  Chọn C Câu 25: Ta có y  f  x   3x   f ' x  x 1  x  1 3  Hệ số góc tiếp tuyến cần tìm là: k  f '    Chọn B 2 Câu 26: Ta có y  f  x   x  3x   f '  x   3x  y 1 x  Phương trình tiếp tuyến cần tìm là: y  f '   x    f    3x  Chỉ có đáp án D thỏa Chọn D Câu 27: Ta có y  f  x   x  x   f '  x   x3  x y  x  x   13  x   x  2 Dễ thấy tiếp tuyến qua điểm  2;13   2;13 có hệ số góc khác nên chúng phân biệt Vậy có tiếp tuyến thỏa yêu cầu Chọn B 2x 1 x x2 Hệ số góc tiếp tuyến thỏa yêu cầu: k  f '  2    Chọn D Câu 29: Ta có y  f  x   x  x  f '  x   3x  Câu 28: Ta có y  f  x   ln   x  x   f '  x   Phương trình tiếp tuyến M: y  f ' 1 x  1  f 1  x  Chọn A Câu 30: Ta có y  f  x   x3  3x   f '  x   3x   f "  x   x y "  x0    x0  Phương trình tiếp tuyến cần tìm là: y  f ' 1 x  1  f 1  x  Chọn B Câu 31: PTHĐGĐ (C)  : x3  3x   x   x  Ta có y  f  x   x3  3x   f '  x   3x  Phương trình tiếp tuyến cần tìm là: y  f ' 1 x  1  f 1  x  Chọn A Câu 32: Ta có y  f  x   x3  3x   f '  x   x  x Gọi M  m, f  m   Phương trình tiếp tuyến M    : y  f '  m  x  m   f  m     cắt trục tung điểm có tung độ hay:  f '  m   m   f  m   4m3  3m2    m  1  f  m   m  5 Chọn A Câu 33: A 1;0    C    14  4m 12   m   y  f  x   x  x   f '  x   x3  x Giao điểm (C) với trục tung điểm  0;3 Phương trình tiếp tuyến cần tìm: y '  f '   x     Chọn D Câu 34: Ta có A 1;0    C    14  12  2m2   m2   y  f  x   x  x   f '  x   x3  x Footer Page 107 of 258 ĐT: 0934286923 Email: cohangxom1991@gmail.com CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2016 - 2017 Header Page 108 of 258  x2  x      x  1 x  PTHĐGD (C) với trục hoành: x  x     Dễ thấy hệ số góc tiếp tuyến (C) giao điểm (C) với trục hoành khác nên tiếp tuyến phân biệt Vậy có tất tiếp tuyến thỏa mãn Chọn D Footer Page 108 of 258 ĐT: 0934286923 Email: cohangxom1991@gmail.com CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2016 - 2017  x0   x0  Header Page 109 of 258 Câu 36: Ta có y '  3x  x Tại y0  10  x03  3x02  10  10   Tại x0   ktt  y '     tt : y  10 Tại x0   ktt  y '  3   tt : y  9x  17 Chọn A  x0   x0  Câu 37: Ta có: y '  3x2  x Tại y0   x03  3x02     Tại x0   ktt  y '     tt : y  Tại x0   ktt  y '  3   tt : y  9x  19 Chọn C  x0   x0  Câu 38: Ta có y '  3x2  x Tại y0   x03  3x02     Tại x0   ktt  y '     tt : y  Tại x0   ktt  y '  3   tt : y  9x  18 Chọn D  x0   x0  Câu 39: Ta có y '  3x2  x Tại y0   x03  3x02     Tại x0   ktt  y '     tt : y  Tại x0   ktt  y '  3   tt : y  9x  26 Chọn B  x0   x0  Câu 40: Ta có y '  3x2  x Tại y0   x03  3x02     Tại x0   ktt  y '     tt : y  Tại x0   ktt  y '  3   tt : y  9x  20 Chọn D   a3 Câu 41: Ta có y '  x2  x  Gọi M  a;  2a  3a  1 tọa độ tiếp điểm   Ta có ktt  kd  y '  a   1  a  4a   1  a   M  2;   3 11 Chọn A Câu 42: Ta có y '  4 x3  x Gọi M  a; a  a  tọa độ tiếp điểm Do phương trình tiếp tuyến y   x  Ta có ktt  kd  y '  a    4a3  2a   a  1 Do có tiếp tuyến Chọn D Câu 43: Ta có y '  4 x3  x Gọi M  a; a  a   tọa độ tiếp điểm Ta có ktt  kd  y '  a   6  4a3  2a  6  a   M 1;   tt : y  6 x  10 Chọn D Câu 44: Ta có y '  3  x  1 nên không tồn tiếp tuyến có hệ số góc dương Chọn D   a3 Câu 45: Ta có y '  x2  x  Gọi M  a;  2a  3a  1 tọa độ tiếp điểm    a  1 a  Ta có ktt  kd  y '  a    a  4a    a  4a     Do tiếp tuyến song song với d Chọn B Footer Page 109 of 258 ĐT: 0934286923 Email: cohangxom1991@gmail.com CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2016 - 2017 Header Câu Page 110 46: of Ta258 có y '  2  x  1 Gọi M  a; Ta có ktt  kd  y '  a   2   2  a  1 a 1   tọa độ tiếp điểm a 1  a   2   a  1    a  - với a   M  0; 1  PTTT : y  2 x  (loại) - với a   M  2;3  PTTT : y  2  x  2   2x  (thỏa mãn đk song song) Chọn A Câu 47: Gọi A  x0 ; y0  tiếp điểm Ta có: y '  4 x3  x Do tiếp tuyến song song với d nên ktt  kd  6 Khi 4 x03  x0  6  x0   y0  PTTH là: y  6  x  1   6 x  10 Chọn A Câu 48: Gọi A  x0 ; y0  tiếp điểm Do tiếp tuyến song song với d nên ktt  kd   4 x03  x0   x0  1  y0  Khi PTTT là: y   x  1 Chọn C Câu 49: Gọi A  x0 ; y0  tiếp điểm Do tiếp tuyến song song với d nên ktt  kd   x0  4; y0   3 2  y '  x0         x0      4  x0    x  0; y   3 13 Với x0  4; y0  ta có PTTT là: y   x    hay y   x  4 3 Với x0  0; y0  ta có PTTT là: y   x    hay y   x  Chọn C 4 x   y  3  3   Câu 50: Gọi A  x0 ; y0  tiếp điểm Giải y '   x  2  x   y  1 Với x  3; y  ta có PTTT là: y  3  x  3  hay y  3x+14 Với x  1; y  1 ta có PTTT là: y  3  x  1  hay y  3x  Chọn C Câu 51: Gọi A  x0 ; y0  tiếp điểm Do tiếp tuyến song song với d nên ktt  kd   x0  4; y0   Khi  y '  x0    x  x0      x0  0; y0  7 29 Với x0  4; y0  ta có PTTT y   x     3x  3 y  x  Với x0  0; y0  ta có PTTT Vậy có tiếp tuyến thỏa mãn YCBT Chọn A Câu 52: Gọi A  x0 ; y0  tiếp điểm Do tiếp tuyến song song với d nên ktt  kd  2  y '  x0   2  2  x0  1  x0  2; y0   2    x0  0; y0  1 Với x0  2; y0  ta có PTTT là: y  2  x    hay y  2 x  Footer Page 110 of 258 ĐT: 0934286923 Email: cohangxom1991@gmail.com CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2016 - 2017 Header Với Page x111 ofy258  1;  1 ta có PTTT là: y  2 x   d (loại) Chọn C Câu 53: Gọi A  x0 ; y0  tiếp điểm Do tiếp tuyến song song với d nên ktt  kd  Khi y '  x0   4x 30  x0   x0  1 Do PTTT là: y   x  1   x  10 Chọn A Câu 54: Gọi A  x0 ; y0  tiếp điểm Do tiếp tuyến song song với d nên ktt  kd  3  y '  x0   3  3  x0  1  x0  2; y0   3    x0  0; y0  1 Với x0  2; y0  ta có PTTT là: y  3  x    hay y  3x  11 Với x0  0; y0  1 ta có PTTT là: y  3x   d (loại) Chọn B Câu 55: Gọi A  x0 ; y0  tiếp điểm Do tiếp tuyến song song với d nên ktt  kd  Khi y '  x0   4 x03  x0   x0  1 Do PTTT y   x  1   x  10 Chọn B Câu 56: Gọi A  x0 ; y0  tiếp điểm Do tiếp tuyến song song với d nên ktt  kd  1 Khi y '  x0   x02  x0   1  x0  Do PTTT là: 11   x  Do số tiếp tuyến thỏa mãn YCBT Chọn D Câu 57: Gọi A  x0 ; y0  tiếp điểm Do tiếp tuyến song song với d nên y   x  x  2  ktt  kd   x0  4; y0   Khi  y '  x0    x  x0      x0  0; y0  7 29 Với x0  4; y0  ta có PTTT y   x     3x  3 Với x0  0; y0  ta có PTTT y  3x  Chọn B Câu 58: Tiếp tuyến d '/ / d : y  8x   d ' : y  8x  m  m  2 ĐK tiếp xúc hệ sau có nghiệm  x3 m   x  x   m  11 x     x  3x   x  m  thỏa mãn m    3  m   97  x2  x     x  1     x  3 Chọn D Câu 59: Tiếp tuyến d '/ / d : y  2 x  2016  d ' : y  2x  m  m  2016 ĐK tiếp xúc hệ sau có nghiệm 2x  m  x   2x   2 x  m 4x 1   m   4x 1   x   thỏa mãn m  2016 Chọn C  m2       2   x  1  x   Footer Page 111 of 258 ĐT: 0934286923 Email: cohangxom1991@gmail.com CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2016 - 2017 60: of Tiếp Header Câu Page 112 258.tuyến d '/ / d : y  x   d ' : y  x  m  m  1 ĐK tiếp xúc hệ sau có nghiệm  x  x  x  m m  x  x  x   m  4 thỏa mãn m  1 Chọn B   x  4 x  x   Câu 61: Tiếp tuyến d' có hệ số góc k  12  d ' : y  12 x  m ĐK tiếp xúc hệ sau có nghiệm m  x3  3x  12 x   m  12  2 x  3x   12 x  m Chọn A    x  1   m 15   6 x  x  12   x   Câu 62: Tiếp tuyến d '/ / d : y  3x   d ' : y  3x  m  m  1 ĐK tiếp xúc hệ sau có nghiệm 2x 1   2x 1 m  3x  x   x   3x  m  m  1      x0  m  11    3    x  1   x  Kết hợp với m  1 ta m  11 thỏa mãn Chọn B  x 1  Câu 63: Ta có M   H   M  x0 ;  ,  x0  3  x0   Tiếp tuyến d '  d : y  x  2007  d ' có hệ số góc -1 Do y '  x0   1 hay   x0  3  M 1; 1  x0   1   thỏa mãn x0    Chọn  M  5;3  x0  C x Câu 64: Tiếp tuyến d '  d : y     d ' : y  8x  m ĐK tiếp xúc hệ sau có nghiệm  x3 m   x  x   m  11 x     x  3x   x  m  Chọn B   3  m   97  x2  x     x  1    x   x Câu 65: Tiếp tuyến d '  d : y     d ' : x  m ĐK tiếp xúc hệ sau có nghiệm m  x3  3x  x  m    x  3x   x  m Chọn C    m  1    m  26 3x  x  m   Câu 66: Tiếp tuyến d '  d : y  x   d ' : y   x  m ĐK tiếp xúc hệ sau có nghiệm  x3  x3 2  x  x    x  m 11  m   2x  4x    m  Chọn C 3   x  x   1  x   x Câu 67: Tiếp tuyến d '  d : y     d ' : 9x  m ĐK tiếp xúc hệ sau có nghiệm Footer Page 112 of 258 ĐT: 0934286923 Email: cohangxom1991@gmail.com CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2016 - 2017 m  x3  3x  x  Header Page 113 of 258  x3  3x   9x  m m      x  1    m  26 3x  x    x  Câu 68: y  f  x   x3  x   y '  f '  x   x  Tiếp tuyến M vuông góc 3 với đường thẳng y   x  f '  xM       1 xM    xM  2 Chọn A 3  3 x Câu 69: y  f  x    x  3x   f '  x   x  x  3 Gọi M  xM ; f  xM    f '  xM  1  1  xM  Chọn A Câu 70: f  x   x 1  f ' x  2x 1  x  1 Gọi M  xM ; yM  tiếp điểm f '  xM    xM  1 x  k 3  M  xM  1 Phương trình tiếp tuyến là: y  3x  y  3x  Chọn B Câu 71: y  f  x   x3  x   f '  x   3x  Gọi M  xM ; yM  tiếp điểm f '  xM    xM  2 Phương trình tiếp tuyến là: y  x  15 y  x  17 Chọn A Câu 72: y  f  x   x  4x   f '  x   4x  8x  xM  1  1 Gọi M  xM ; yM  tiếp điểm f '  xM       1    Chọn D  4 xM   Câu 73: y  f  x   3x   f '  x   3x  Gọi M  xM ; yM  tiếp điểm f '  xM    xM  3x Phương trình tiếp tuyến M là: y   x  xM   yM   Chọn C 2 2 Câu 74: y  f  x   x  x  f '  x   x  Gọi x1 , x2 hoành độ tiếp điểm tiếp tuyến có hệ số k1; k PTHĐGĐ: x  x 1  m     x1  x2  m  k1  k2   f '  x1   f '  x2    x1  x2     m  1    m  Chọn B Câu 75: y  f  x   x3  x   f '  x   3x  Gọi M  xM ; yM  tiếp điểm Phương trình tiếp tuyến M  : y  f '  xM  x  xM   f  xM  A  2;1     f '  xM   xM   f  xM    3xM2     xM   xM3  xM   x   xM3  3xM2     Viết phương trình tiếp tuyến thỏa mãn Chọn x    A Câu 76: y  f  x   x2 4  f ' x  x2  x  2 Footer Page 113 of 258 ĐT: 0934286923 Email: cohangxom1991@gmail.com CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2016 - 2017 a   tiếp điểm Phương trình tiếp tuyến A là:  a,off 258 Header Gọi Page A 114  : y  f '  a  x  a   f  a  M  5;      f '  a   a   f  a   4  a  2  2  a  a2 4a2  a4 a2 a2 Phương trình tiếp tuyến thỏa mãn là: y   x  Chọn B Câu 77: y  f  x   3x   f '  x   3x  Gọi A  a, f  a   tiếp điểm Phương trình tiếp tuyến A là:  : y  f '  a  x  a   f  a  M  2; 1    1  f '  a  2  a   f  a    2  a   3a  2 3a  10  3a   3a    3a     3a    a  2 3a  Vậy phương trình tiếp tuyến thỏa mãn là: y  x  Chọn D  1  Footer Page 114 of 258 ĐT: 0934286923 Email: cohangxom1991@gmail.com ... ? A Hàm số có cực đại B Hàm số có cực tiểu C Hàm số có điểm cực đại điểm cực tiểu D Hàm số có điểm cực tiểu điểm cực đại Câu 87: Cho hàm số y   x4  x2  15 Tung độ điểm cực tiều hàm số là:... sin  x    Chọn D Câu 30: Hàm số có đạo hàm A Hàm số y  c C Hàm số y  x x 2 y '  là: B Hàm số y  x D Hàm số y  x HD: Chọn A Câu 31: Với x  , đạo hàm hàm số y  x là: ' 258 A.12yof B...CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2016 - 2017 Header Page of 258 CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ LUYỆN THI THPT QUỐC GIA ĐẦY ĐỦ CÁC CHỦ ĐỀ VẤN ĐỀ 0: ÔN TẬP ĐẠO HÀM CỦA HÀM SỐ 2x  Đạo hàm hàm số : x
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số có lời giải chi tiế, Bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số có lời giải chi tiế, Bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số có lời giải chi tiế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay