Ứng Dụng Thương Mại Điện Tử Vào Việc Quảng Bá Thương Hiệu Cho Ngành Hàng Gạo Xuất Khẩu Của Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu An Giang

64 523 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/03/2017, 06:45

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH  LÊ NGỌC TUYỀN ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀO VIỆC QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU CHO NGÀNH HÀNG GẠO XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG Chuyên ngành: Kinh tế đối ngoại KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC LONG XUYÊN, 06-2008 TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀO VIỆC QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU CHO NGÀNH HÀNG GẠO XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG Chuyên ngành: KINH TẾ ĐỐI NGOẠI Sinh viên thực hiện: LÊ NGỌC TUYỀN Lớp: DH5KD – Mã số sinh viên: DKD041652 Người hướng dẫn: Thạc sĩ HUỲNH PHÚ THỊNH Long Xuyên, tháng 06 năm 2008 CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG Người hướng dẫn: Thạc sĩ Huỳnh Phú Thịnh Người chấm, nhận xét 1: (Họ tên, học hàm, học vị chữ ký) Người chấm, nhận xét 2: (Họ tên, học hàm, học vị chữ ký) Luận văn bảo vệ Hồi đồng chấm bảo vệ luận văn Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh ngày……tháng……năm 2008 MỤC LỤC TÓM TẮT .ii DANH MỤC CÁC BIỂU BẢNG Hình 2.1: Các hình thức chiêu thị truyền thông ngoại tuyền (offline) trực tuyến (online) Error: Reference source not found Hình 2.2: Các thành phần trình truyền tin Error: Reference source not found Hình 2.3: Mô hình thang hiệu ứng Error: Reference source not found Hình 2.4: Quy trình thiết kế chương trình quảng bá thương hiệu Error: Reference source not found Hình 3.1: Quá trình nghiên cứu Error: Reference source not found Hình 4.1: Giao diện trang chủ Công ty www.angimex.com.vn Error: Reference source not found Hình 4.2: Sitemap website www.angimex.com.vn Error: Reference source not found Hình 4.3: Các button website www.angimex.com.vn Error: Reference source not found Hình 4.4: Giao diện website www.vinafood1.com Error: Reference source not found Hình 4.5: Giao diện website www.vinafood2.com.vn .Error: Reference source not found Hình 4.6: Giao diện website www.imexcuulong.com.vn Error: Reference source not found Hình 4.7: Giao diện đặt hàng website www.imexcuulong.com.vn Error: Reference source not found Hình 4.8: Giao diện đặt hàng website www.tigifood.com Error: Reference source not found Hình 4.9: Giao diện đặt hàng website www.angiangtourimex.com.vn .Error: Reference source not found Hình 5.1: Các hình thức chiêu thị truyền thông trực tuyến (online) ngoại tuyến (offline) Error: Reference source not found Bảng 3.1: Nội dung cách thu thập thông tin thứ cấp .Error: Reference source not found Bảng 3.2: Nội dung cách thu thập thông tin sơ cấp .Error: Reference source not found Bảng 3.3: Nội dung cách thu thập thông tin giá .Error: Reference source not found Bảng 4.1: Tỷ trọng xuất gạo qua năm 2003, 2004, 2005 2006 Error: Reference source not found Bảng 4.2: Sản lượng xuất gạo trực tiếp thị trường Error: Reference source not found Bảng 4.3: Danh mục đầu tư trang thiết bị ANGIMEX 2007-2009 Error: Reference source not found Bảng 4.4: Danh sách doanh nghiệp xuất gạo Error: Reference source not found Bảng 5.1: Thống kê chủng loại gạo xuất chủ yếu tháng 02 hai tháng đầu năm 2007 Error: Reference source not found Bảng 5.2: Đánh giá mức độ sẵn sàng TMĐT thị trường xuất gạo ANGIMEX Error: Reference source not found Bảng 5.3: Mục tiêu thực từ tháng 10/2008 đến 2009 Error: Reference source not found Bảng 5.4: Từ khóa thường dùng ngành xuất nhập Error: Reference source not found Bảng 5.5: Hoạch định chi phí cho kế hoạch ứng dụng thương mại điện tử vào việc quảng bá thương hiệu cho ngành hàng gạo xuất Công ty Angimex Error: Reference source not found Biểu đồ 4.1: Biểu đồ hình thức tiêu thụ năm 2006 Error: Reference source not found Biểu đồ 4.2: Thị phần xuất gạo doanh nghiệp xuất gạo hàng đầu năm 2005 Error: Reference source not found i TÓM TẮT Với tốc độ phát triển nhanh chóng Internet, phương tiện truyền thông, thương mại điện tử ngày nhanh chóng trở thành lĩnh vực kinh doanh đáng quan tâm giới không riêng Việt Nam Đây công cụ ứng dụng hiệu vào hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp xuất nhập Bởi thương mại điện tử giúp doanh nghiệp mở rộng, tiếp cận thị trường quốc tế cách dễ dàng tốn chi phí so với cách tiếp cận truyền thống Đồng thời, thương mại điện tử giúp cho doanh nghiệp tạo lợi cạnh tranh, tăng doanh thu, giảm chi phí hoạt động kinh doanh Nhận thức lợi ích từ thương mại điện tử, với sẵn sàng thương mại điện tử Công ty, địa phương quốc gia, Công ty CP Xuất nhập An Giang triển khai ứng dụng thương mại điện tử vào hoạt động kinh doanh Hiện nay, Angimex ứng dụng ấp độ thương mại thông tin Nhưng ứng dụng thương mại điện tử cần có kế hoạch cụ thể xúc tiến triển khai không đơn xây dựng website xong Từ lý đó, thực đề tài Ứng dụng thương mại điện tử vào việc quảng bá thương hiệu cho ngành hàng gạo xuất Công ty Angimex Để triển khai đề tài tốt, trước chọn lĩnh vực kinh doanh xuất gạo, đặc biệt gạo cao cấp để ứng dụng thương mại điện tử vào việc quảng bá thương hiệu Trước nhất, thông qua phân tích thị trường, ta chọn thị trường mục tiêu cho kế hoạch ứng dụng thương mại điện tử vào việc quảng bá thương hiệu cho ngành hàng gạo xuất Singapore Indonesia Đây hai thị trường tiềm tiêu thụ gạo cao cấp có mức độ sẵn sàng thương mại điện tử cao Phân khúc thị trường mục tiêu công ty nhập gạo Singapore Indonesia Mục tiêu thông tin nhìn chung nhóm khách hàng cũ củng cố uy tín, lòng tin thương hiệu Qua phân tích, ta xác định insight hai nhóm Uy tín tiêu chí quan trọng lựa chọn đối tác xuất nhập Từ insight ta thiết kế thông điệp cho kế hoạch ứng dụng thương mại điện tử là: ANGIMEX – Nhà xuất gạo uy tín hàng đầu Việt Nam Sau xác định mục tiêu thiết kế thông điệp, ta triển khai kế hoạch ứng dụng thương mại điện tử vào việc quảng bá thương hiệu cho ngành hàng gạo xuất Công ty Angimex Với đặc trưng kinh doanh xuất gạo, ta xác định hai nhóm truyền thông Tiếp thị tổng hợp Chiêu thị truyền thông tổng hợp Các công cụ triển khai 15 tháng với mục tiêu cụ thể cho quý Trong công cụ, ta lưu ý đến hai công cụ quan trọng Cung cấp thông tin Công cụ tìm kiếm Hai công cụ giữ vai trò chủ đạo, nhằm tạo sức bật cho việc xúc tiến website Đồng thời, ta thực công cụ Tiếp cận tổng hợp với vai trò ngoại tuyến Từ công việc cần thực hiện, ta hoạch định ngân sách theo công việc ii Sau cùng, để đánh giá tính hiệu cho kế hoạch ta tự đo lường theo số tiêu chí, thuê dịch vụ bên Bên cạnh đó, ta sử dụng số công cụ đo lường trực tuyến để đánh giá hiệu website Công ty CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Lý chọn đề tài: Là doanh nghiệp xuất uy tín Việt Nam, Angimex không ngừng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào hoạt động kinh doanh nhằm ngày phục vụ khách hàng tốt Trong đó, hoạt động ứng dụng thương mại điện tử nói đáng ý, doanh nghiệp xuất nhập Xuất gạo lĩnh vực hoạt động kinh doanh Angimex, bên cạnh xuất ủy thác, xuất trực tiếp mảng kinh doanh Công ty ý Hiện nay, để có khách hàng nhập gạo, chủ yếu Công ty tiếp cận thông qua giới thiệu Hiệp hội, tham gia hội trợ, … Nhưng cách tiếp cận khách hàng không tạo chủ động cho Công ty việc tìm kiếm thị trường muốn đánh vào Điều trăn trở thúc đẩy Angimex xúc tiến hoạt động marketing, nhằm đưa hình ảnh thương hiệu Angimex đến với khách hàng nhiều Song, hoạt động xúc tiến xuất nhập thường tốn gặp nhiều hạn chế khoảng cách địa lý, văn hóa, thông tin liên lạc,… Để giải phần khó khăn trên, Angimex triển khai ứng dụng thương mại điện tử vào hoạt động kinh doanh Ngoài ra, thương mại điện tử giúp cho Công ty tăng lợi cạnh tranh, có hội quảng bá thương hiệu phạm vi toàn cầu, mở rộng thị trường, tăng doanh thu giảm chi phí hoạt động kinh doanh,… Từ lợi ích trên, Angimex tiến hành triển khai bước ứng dụng thương mại điện tử vào hoạt động kinh doanh Cụ thể Công ty triển khai xây dựng hoàn thiện website hai năm qua Nhưng để ứng dụng thương mại điện tử tốt, không dừng lại việc sở hữu website, mà ta phải biết cách xúc tiến website đến với đối tượng khách hàng, thị trường quan tâm Bên cạnh đó, thành công kế hoạch phụ thuộc vào mức độ sẵn sàng thương mại điện tử địa phương quốc gia Tại An Giang, nghiên cứu, khảo sát, hội thảo dần thực nhằm đánh giá, hỗ trợ cho doanh nghiệp An Giang có điều kiện nhìn nhận ứng dụng thương mại điện tử tốt Đồng thời, An Giang có triển khai hải quan điện tử, xúc tiến website sở ban ngành doanh nghiệp xuất nhập tỉnh có đầu tư định cho thương mại điện tử Những năm trở lại đây, tiêu đánh giá mức độ sẵn sàng thương mại điện tử Việt Nam không ngừng cải thiện, chứng tỏ nước ta dần hoàn chỉnh môi trường cho thương mại điện tử hoạt động thuận lợi Chính phủ Việt Nam dần hoàn thiện hệ thống văn pháp luật, sở hạ tầng nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp tận dụng thương mại điện tử tốt Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam đời nhằm bảo vệ, đoàn kết hỗ trợ cho tổ chức doanh nghiệp thương mại điện tử iii Đối với mức độ sẵn sàng Angimex, ban lãnh đạo Công ty nhận thức ích lợi từ ứng dụng thương mại điện tử, có chuẩn bị mặt nhân sự, kết nối nội dung Nhìn chung, mức độ sẵn sàng địa phương, quốc gia Công ty đề có đủ, việc quan trọng cần làm phải có kế hoạch triển khai ứng dụng thương mại điện tử cụ thể Từ lý đó, định thực đề tài “Ứng dụng thương mại điện tử vào việc quảng bá thương hiệu cho ngànhgạo xuất công ty Xuất Nhập Khẩu An Giang” 1.2 Mục tiêu nghiên cứu: Đề tài thực với mục tiêu nghiên cứu sau: - Xác định thị trường mục tiêu cho việc ứng dụng thương mại điện tử quảng bá thương hiệu gạo Angimex Tại Angimex, ứng dụng thương mại điện tử nhằm hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh truyền thống, mà thương mại điện tử thật hiệu ta xác định rõ thị trường ta tiếp cận thông qua phương pháp Đồng thời, thị trường mà công ty hướng đến xây dựng thương hiệu chào hàng Vì thực tế, có thị trường công ty mong muốn hướng đến, xét sở hạ tầng, trình độ kiến thức ứng dụng thương mại điện tử họ chưa đạt được, phương pháp quảng bá thương hiệu thương mại điện tử không hiệu - Xác định mục tiêu thông tin thiết kế thông điệp cho ứng dụng thương mại điện tử quảng bá thương hiệu gạo Angimex - Lập kế hoạch ứng dụng thương mại điện tử vào việc quảng bá thương hiệu cho ngành hàng gạo xuất công ty Angimex 1.3 Phạm vi nghiên cứu: Để ứng dụng thương mại điện tử vào việc quảng bá thương hiệu Angimex có hiệu cụ thể, chọn ứng dụng trước hết cho ngành hàng gạo xuất khẩu, đặc biệt mặt hàng gạo cao cấp, gạo thơm nếp Lĩnh vực kinh doanh Công ty xuất gạo Nhưng phụ thuộc vào sách xuất Chính phủ, vấn đề an ninh lương thực, nên Công ty có xu hướng thu hẹp số lượng xuất khẩu, trọng đến thị trường gạo cao cấp, đa dạng hóa sản phẩm với gạo thơm nếp Đây mặt hàng không bị ảnh hưởng sách tạm dừng xuất Chính phủ, nhận định việc xuất hai mặt hàng không ảnh hưởng đến vấn đề anh ninh lương thực Đồng thời, ba mặt hàng có giá giao dịch cao gạo thường, cho kim ngạch xuất cao 1.4 Ý nghĩa thực tiễn: Người ta chứng minh việc ứng dụng thương mại điện tử vào quảng bá thương hiệu mang lại lợi ích sau: Đối với doanh nghiệp: - Quảng bá thông tin tiếp thị cho thị trường toàn cầu với chi phí thấp iv - Tăng doanh thu - Tạo lợi cạnh tranh Đối với người tiêu dùng: phục vụ tốt thông qua chương trình chăm sóc khách hàng trực tuyến, ngoại tuyến Nếu công ty áp dụng thành công đề tài này, công ty đạt lợi ích Mặt khác, đề tài tạo tiền đề cho nghiên cứu xây dựng chiến lược, kế hoạch thương mại điện tử cho công ty Angimex Đồng thời, đề tài tạo sở tham khảo cho doanh nghiệp khác địa phương tiến hành quảng bá thương hiệu cách ứng dụng thương mại điện tử 1.5 Cấu trúc đề tài nghiên cứu: Chương – Giới thiệu: Chương giới thiệu đề tài: lý chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu, chủ đề, vấn đề nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu ý nghĩa thực tiễn đề tài Chương – Cơ sở lý thuyết Mô hình nghiên cứu: Tại chương này, ta tìm hiểu lý thuyết cần thiết để thực đề tài mô hình triển khai nghiên cứu Chương – Phương pháp nghiên cứu: Phần giới thiệu trình, cách thức thực đề tài cách chi tiết Chương – Hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin công ty ANGIMEX công ty khác ngành: Ta hiểu rõ tình hình ứng dụng công nghệ thông tin mức độ sẵn sàng cho thương mại điện tử Công ty công ty đối thủ Chương - Lập kế hoạch ứng dụng thương mại điện tử vào việc quảng bá thương hiệu cho ngành hàng gạo xuất công ty Angimex: Chương vào quy trình lập kế hoạch ứng dụng cách chi tiết phù hợp với thực tế Chương - Kết luận: Cuối cùng, ta kết luận kết thực nghiên cứu, kế hoạch thực hiện, hạn chế đề tài nhửng kiến nghị để thực đề tài thực tế v CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT - MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU Chương Cơ sở lý thuyết – Mô hình nghiên cứu cung cấp cho ta lý thuyết liên quan đến lĩnh vực thương mại điện tử mô hình nghiên cứu để lập kế hoạch ứng dụng thương mại điện tử vào việc quảng bá thương hiệu cho ngành hàng gạo xuất Công ty Angimex Chương sở để ta triển khai công việc liên quan đến kế hoạch cần phải thực 2.1 Thương mại điện tử 2.1.1 Thương mại điện tử Hiện nay, khái niệm thương mại điện tử chưa thống nhất, tồn nhiều cách định nghĩa khác Nhưng nhìn chung, ta có hai quan điểm khái niệm thương mại điện tử sau: • Khái niệm thương mại điện tử theo nghĩa hẹp: Theo nghĩa hẹp, thương mại điện tử đơn việc mua bán hàng hóa dịch vụ thông qua phương tiện điện tử, qua Internet mạng viễn thông khác Theo Tổ chức Thương mại giới (WTO), "Thương mại điện tử bao gồm việc sản xuất, quảng cáo, bán hàng phân phối sản phẩm mua bán toán mạng Internet, giao nhận cách hữu hình, sản phẩm giao nhận thông tin số hoá thông qua mạng Internet" Theo Ủy ban Thương mại điện tử Tổ chức hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), "Thương mại điện tử công việc kinh doanh tiến hành thông qua truyền thông số liệu công nghệ tin học kỹ thuật số" • Khái niệm thương mại điện tử theo nghĩa rộng: Thương mại điện tử hiểu theo nghĩa rộng giao dịch tài thương mại phương tiện điện tử như: trao đổi liệu điện tử, chuyển tiền điện tử hoạt động gửi/rút tiền thẻ tín dụng Theo quan điểm này, có hai định nghĩa khái quát đầy đủ phạm vi hoạt động Thương mại điện tử: vi Ứng dụng thương mại điện tử vào việc quảng bá thương hiệu cho ngành hàng gạo xuất Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu An Giang CHƯƠNG 5: LẬP KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀO VIỆC QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU CHO NGÀNH HÀNG GẠO XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY ANGIMEX Thương mại điện tử phân chia thành cấp độ thương mại thông tin, thương mại giao dịch thương mại tích hợp Như phân tích chương 4, ANGIMEX bước vào cấp độ 1thương mại thông tin, website thiết kế, cung cấp thông tin nhiều mặt cần hoàn chỉnh để thật đạt cấp độ Theo chiến lược Công ty, ANGIMEX triển khai ứng dụng thương mại điện tử cấp độ vào năm 2010, kế hoạch ứng dụng thương mại điện tử vào việc quảng bá thương hiệu cần phải đạt mục tiêu hoàn thành cấp độ chuẩn bị chuyển sang cấp độ từ tháng 10 năm 2008 đến năm 2010 5.1 Xác định thị trường mục tiêu cho việc ứng dụng thương mại điện tử quảng bá thương hiệu gạo Angimex Công ty phân khúc thị trường theo hành vi tiêu dùng gạo sau: • Khu vực Châu Á: Tại thị trường này, Công ty có số khách hàng truyền thống Indonesia, Malaysia Philippines •  Indonesia: Đặc điểm thị trường ưa chuộng gạo loại hạt ôvan, đánh bóng, màu sắc trắng, trong, xay xát, có mùi thơm, dẻo, tỷ lệ thường không 20%  Malaysia: Tầng lớp Hoa kiều thích gạo trắng, hạt dài, cấp loại tốt, tỷ lệ thấp Tầng lớp dân nghèo thường dùng hạt dài, tỷ lệ cao từ 15% đến 25% Tiêu dùng gạo nếp thường xuyên chiếm khoảng 5% lượng nhập hàng năm có nhiều ngày lễ cổ truyền  Singapore: Người dân nước thích gạo trắng, hạt dài có đánh bóng kỹ, tỷ lệ thường 5%, đòi hỏi chất lượng cao Loại gạo thơm ưu chuộng với mức giá cao  Philippines: Thị trường ưa chuộng hạt gạo dài trung bình phải đánh bóng kỹ, màu sắc trắng có mùi thơm, không yêu cầu dẻo  Iran: Quốc gia ưa thích gạo trắng, hạt dài, tỷ lệ thấp từ 5% đến 15%, yêu cầu số hạt thóc lẫn không hạt kg gạo  HongKong: Người dân thích gạo trắng, hạt dài chất lượng cao, xay xát kỹ đánh bóng Các loại gạo thơm đặc sản Việt Nam ưa chuộng  East Timor: Nước thường nhập loại gạo 10%-15% Khu vực Châu Phi: Đây thị trường có dân số đông, nên nhu cầu gạo năm tăng thêm Vì mức thu nhập thấp, khả toán toán thấp nên thường tiêu thụ gạo có chất lượng trung bình thấp, có tỷ lệ cao, có có gạo 100% • Khu vực Châu Mỹ: Người tiêu dùng châu Mỹ thích gạo xay vừa phải, cám gạo lức, riêng Braxin lại thích gạo trắng, hạt dài, tẩy cám, đánh bóng kỹ, tỷ lệ thấp từ 5% đến 10% Số hạt thóc lẫn không hạt kg gạo • Khu vực Châu Âu: GVHD: Th.S Huỳnh Phú Thịnh SVTH: Lê Ngọc Tuyền Trang 44 Trang 44 44 Ứng dụng thương mại điện tử vào việc quảng bá thương hiệu cho ngành hàng gạo xuất Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu An Giang Với thị trường này, gạo lương thực phụ trợ sau lúa mỳ, sản phẩm tiêu thụ tốt gạo trắng, hạt dài, đòi hỏi vệ sinh công nghiệp cao Trên phân khúc thị trường gạo xuất Công ty Trong bao gồm việc cung cấp loại gạo cao cấp, trung bình, thấp, gạo thơm, nếp Do đặc trưng ngành hàng gạo có rủi ro mùa vụ, thị trường, cạnh tranh, đặc biệt phụ thuộc vào sách xuất lương thực Chính phủ nên Công ty có xu hướng giảm số lượng xuất gạo Nhưng, Chính phủ cho doanh nghiệp xuất mặt hàng gạo thơm nếp bình thường nhằm có thị trường khách hàng ổn định, ngành hàng có giá trị kim ngạch xuất cao việc xuất mặt hàng không ảnh hưởng nhiều đến vấn đề an ninh lương thực Đồng thời, đặc trưng gạo chất lượng cao, gạo thơm nếp mặt hàng tạo giá trị gia tăng cao mặt chất lượng sản phẩm mặt dịch vụ Đây thị trường giúp Công ty bước xây dựng thương hiệu gạo cho riêng Từ đó, Công ty đẩy mạnh hướng phát triển sản xuất, kinh doanh mặt hàng gạo chất lượng cao gạo 5%, gạo thơm nếp, tăng tỷ trọng doanh thu loại gạo cấu doanh thu lương thực Để thực chiến lược này, Công ty đầu tư máy móc, trang thiết bị nhằm cải tiến chất lượng gạo, máy tách màu Trong số thị trường xuất gạo trên, ta thấy có số thị trường tiêu thụ gạo cao cấp Indonesia, Malaysia, Singapore, Philippines, Iran, Hong Kong, Châu Mỹ Châu Âu Nhưng nói sản lượng tiêu thụ có số thị trường tiêu thụ gạo cao cấp Bảng 5.1: Thống kê chủng loại gạo xuất chủ yếu tháng 02 hai tháng đầu năm 2007 11 Tháng 2/2007 Lượng TTXK Chính (tấn) Chủng loại Gạo 15% Gạo nếp 10% Gạo 25% Gạo 5% Gạo thơm 5% Gạo 10% Gạo 3% Gạo nếp 5% Gạo giống Nhật 5% Indonesia Singapore Indonesia Singapore Philippines Đài Loan Philippines Philippines Indonesia Singapore USA Bungari Singapore Guam Hong Kong Canada Singapore New Zealand Gana Singapore Malaysia 162,538 So T1/2007 (%) Lượng Trị giá (tấn) USD Trị giá USD 50,401,38 322.18 338.10 21,812 9,628,356 259.82 258.49 7,000 2,162,650 -32.76 -32.65 1,598 571,754 552.24 613.35 197 79,747 -14.35 -6.24 169 72 50 42 49,142 26,400 24,750 23,100 238.00 332.97 -91.12 -58.42 -89.64 -64.56 Như bảng thống kê trên, ta thấy gạo 5% tấm, gạo 10% tấm, gạo nếp 10% gạo thơm 5% có thị trường chủ yếu Indonesia, Singapore, Philippines Nhưng để thực việc ứng dụng thương mại điện tử xúc tiến, ta cần chọn lọc lại thị trường có khả tiếp cận thương mại điện tử Ta dựa vào số tiêu để đánh giá mức độ sẵn sàng thị trường tiềm năng, số sẵn sàng kết nối NRI (the Networked Readiness 11 Nguồn: Báo cáo thường niên Ngành hàng lúa gạo Việt Nam 2007 Triển vọng, trang 124 GVHD: Th.S Huỳnh Phú Thịnh SVTH: Lê Ngọc Tuyền Trang 45 Trang 45 45 Ứng dụng thương mại điện tử vào việc quảng bá thương hiệu cho ngành hàng gạo xuất Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu An Giang Index), tiêu ICT-OI (Information and Communication Technologies Opportunity Index), tiêu sẵn sàng thương mại điện tử (e-Readiness) Bảng 5.2: Đánh giá mức độ sẵn sàng TMĐT thị trường xuất gạo ANGIMEX 12 Singapore Indonesia Phillipines Việt Nam NRI (2007) 76 81 73 ICT-OI e-Readiness (2007) (2007) 346.68 67.68 18 78.81 65 76.66 54 Singapore thị trường dẫn đầu số, cho thấy thị trường mạnh lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin thương mại điện tử Xếp theo số NRI, Indonesia Phillipines đứng sau Việt Nam, cho thấy khả kết thấp Việt Nam Bù lại, số ICTOI (2007), Phillipines xếp đồng nhóm trung bình với Việt Nam, Indonesia nằm nhóm thấp Đối với số e-Readiness cho thấy mức độ sẵn sàng thương mại điện tử Indonesia cao, nằm nhóm 20 quốc gia Với đánh giá từ số này, ta xác định lại thị trường mục tiêu để ứng dụng thương mại điện tử cho việc quảng bá thương hiệu ngành hàng gạo xuất Singapore Indonesia Từ thị trường này, ta phân khúc khách hàng công ty, tập đoàn kinh doanh xuất nhập lương thực thực phẩm Công ty giao dịch với khách hàng hình thức ký hợp đồng, thường ngắn hạn sản phẩm dán nhãn nhà nhập nên thương hiệu Công ty chưa biết đến thị trường tiêu thụ Về việc toán, giá gạo ký hợp đồng chủ yếu giá FOB toán đồng USD, nên việc giao dịch tương đối thuận lợi Hình thức toán T/T, D/P, D/A, kết hợp D/P – T/T Phần lớn khách hàng ta tìm đến thông qua kỳ hội chợ, triển lãm, buổi báo cáo, mối quan hệ quen biết Từ đó, Công ty chào hàng qua e-mai, fax, điện thoại Còn khách hàng thường tìm đến Công ty thông tin Hiệp hội lương thực gạo Việt Nam cung cấp Với hỗ trợ thương mại điện tử, đa phần nhà nhập tìm thông tin đối tác thông qua cổng thông tin (portal), sàn giao dịch điện tử, trang vàng (yellow pages), trang trắng (white pages)… Những khách hàng cần thông tin sản phẩm, giá cả, số lượng cung cấp, phương thức toán, hình thức vận chuyển Đồng thời, vấn đề chứng từ, sách, pháp luật, tranh chấp họ lưu ý đến Một vấn đề quan trọng ảnh hưởng đến định khách hàng, uy tín, hình ảnh, thương hiệu Công ty Với vấn đề này, khách hàng thu thập thông qua kinh nghiệm kinh doanh, kênh truyền thông Vậy thông qua phân tích trên, ta chọn thị trường gạo chất lượng cao, gạo thơm nếp để ứng dụng thương mại điện tử việc quảng bá thương hiệu ANGIMEX cho ngành hàng gạo xuất khẩu, với phân khúc khách hàng công ty, tập đoàn kinh doanh xuất nhập lương thực thực phẩm hai thị trường Singapore Indonesia Đối với khách hàng mục tiêu này, điều họ quan tâm tham gia kinh doanh xuất nhập yếu tố trị môi trường xã hội, doanh nghiệp Singapore Do đó, thị trường xuất chủ yếu Singapore thị trường truyền thống thị trường giới 12 Tác giả tổng hợp từ Báo cáo Công nghệ thông tin toàn cầu 2007-2008 Diễn dàn Kinh tế Thế giới, Báo cáo Xếp hạng số e_Readiness năm 2007 Cơ quan nghiên cứu ETU Báo cáo Đo lường Xã hội thông tin nam9 2007 Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) [trực tuyến] (http://www.itu.int/ITU-D/ict/publications/ict-oi/2007/index.html) GVHD: Th.S Huỳnh Phú Thịnh SVTH: Lê Ngọc Tuyền Trang 46 Trang 46 46 Ứng dụng thương mại điện tử vào việc quảng bá thương hiệu cho ngành hàng gạo xuất Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu An Giang thiệu đối tác tin cậy Mong muốn chung khách hàng nhanh chóng tìm thông tin xác sản phẩm – dịch vụ, thị trường, hoạt động kinh doanh doanh nghiệp thông qua Internet, phương tiện truyền thông khác Theo thống kê trang Alexa, Goolge Yahoo hai công cụ tìm kiếm Singapore Indonesia sử dụng nhiều Các website giao dịch, cổng thông tin hai thị trường dùng đến banner quảng cáo Việt Nam 5.2 Xác định mục tiêu thông tin thiết kế thông điệp cho ứng dụng thương mại điện tử quảng bá thương hiệu gạo Angimex Trong thị trường ta chọn, đa phần thị trường truyền thống công ty, nên có thuận lợi việc xúc tiến thương mại, tiếp cận Ngoài nhà nhập vốn đối tác quen thuộc, Công ty cần phải thu hút thêm khách hàng Với khách hàng quen thuộc, mục tiêu thông tin ta cần đạt củng cố lựa chọn thương hiệu Vì khách hàng ta giao dịch, nên ta cần củng cố lòng tin họ vào định lựa chọn thương hiệu đắn Căn theo mô hình thang hiệu ứng AKLPCP gồm có bước: nhận biết, kiến thức thương hiệu, thiện cảm, thích thú, ham muốn thương hiệu dẫn đến hành vi mua hàng, ta xác định khách hàng thuộc giai đoạn - Nhận biết mô hình thang hiệu ứng AKLPCP Trong giai đoạn này, thông điệp cần thiết kế giản đơn nhằm giới thiệu diện thương hiệu thị trường Vì mặt hàng gạo lĩnh vực kinh doanh Công ty xuất nhập khẩu, nên thông điệp thiết kế mang tính lý trí, nhằm thể đặc trưng chức thương hiệu Đồng thời tùy thuộc vào nhóm khác hàng mà ta có cách thiết kế thông điệp khác Để xác định thông điệp ta cần phải phân tích insight13 hai nhóm khách hàng Mặc dù có mục tiêu thông tin khác nhau, nhìn chung, hai nhóm khách hàng công ty, tập đoàn xuất nhập nên mối quan tâm chung họ thông tin sản phẩm (chất lượng, số lượng, xuất xứ, giá), thông tin giao dịch (điều khoản, phương thức toán, thuế, vận tải, bảo hiểm) Đối với loại hình B2B, khách hàng doanh nghiệp thông điệp cần thiết kế phải vừa thể uy tín, hình ảnh Công ty, vừa mang tính giản đơn, nhà nhập tìm kiếm thông tin, cần tín hiệu thông tin đơn giản, rõ ràng để thuận tiện cho việc định lựa chọn Từ phân tích trên, ta có insight cho phân khúc khách hàng mục tiêu kế hoạch ứng dụng thương mại điện tử việc quảng bá ngành hàng gạo xuất sau: Uy tín tiêu chí quan trọng lựa chọn đối tác xuất nhập Từ insight ta thiết kế thông điệp giản đơn, ngắn gọn, súc tích nhằm thu hút khách hàng mục tiêu: ANGIMEX – Nhà xuất gạo uy tín hàng đầu Việt Nam (ANGIMEX – The most prestigious rice exporter of Viet Nam) Với bề dày kinh nghiệm kinh doanh xuất nhập khẩu, Angimex bầu chọn doanh nghiệp xuất uy tín bốn năm liền Giải thưởng xét chọn theo tiêu chí: xuất trực tiếp, có lãi năm liên tiếp; không vi phạm pháp luật, không bị đối tác nước nước khiếu kiện kỹ thuật thương mại, thương phẩm; thực nghiêm túc hợp đồng 13 Insight – thật ngầm hiểu: thật nằm sâu tâm trí người tiêu dùng chưa nói rõ ràng (không ngày tháng năm Cuatomer insight gì? [trực tuyến] Đọc từ http://banhbeo.files.wordpress.com/2007/11/customer-insight.ppt (đọc ngày 10/06/2008) GVHD: Th.S Huỳnh Phú Thịnh SVTH: Lê Ngọc Tuyền Trang 47 Trang 47 47 Ứng dụng thương mại điện tử vào việc quảng bá thương hiệu cho ngành hàng gạo xuất Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu An Giang xuất khẩu, không làm ảnh hưởng đến phát triển xuất khẩu, đến uy tín giới doanh nhân Việt Nam có kim ngạch xuất năm trước mặt hàng xuất đạt mức tối thiểu theo quy định Đây ưu điểm tạo nên uy tín cho Angimex 5.3 Lập kế hoạch ứng dụng thương mại điện tử vào việc quảng bá thương hiệu cho ngành hàng gạo xuất công ty Angimex Trước chọn lọc công cụ truyền thông tiếp thị trực tuyến thích hợp, ta cần xác định cách thức truyền thông đối tượng chiêu thị Để truyền hình ảnh, thương hiệu Công ty ta cần phải tận dụng hai cách thức truyền thông ngoại tuyến trực tuyến Trong việc ứng dụng thương mại điện tử, việc không đơn giản thiết lập nên website đẩy tất thông tin Công ty lên xong, người tìm đến doanh nghiệp đặt hàng, nhiều người biết đến Do đó, ta cần tận dụng ứng dụng thương mại điện tử để “marketing website” đến đối tượng ta mong muốn nhất; đồng thời tận dụng công cụ truyền thông ngoại tuyến để người biết đến kênh thông tin trực tuyến Công ty Đối tượng chiêu thị mà ta hướng đến mang tính rộng khắp, sản phẩm gạo, mặt hàng tiêu dùng, giải trí mang tính cá nhân hóa Cá nhân Trực tiếp Cá nhân hóa Chiêu thị truyền thống tổng hợp Tiếp cận tổng hợp Ngoại tuyến Trực tuyến Đối tượng chiêu thị Rộng khắp Cách thức truyền thông Hình 5.1: Các hình thức chiêu thị truyền thông trực tuyến (online) ngoại tuyến (offline) Do đó, công cụ truyền thông ta sử dụng nằm tập trung hai nhóm truyền thông Tiếp cận tổng hợp Chiêu thị truyền thống tổng hợp Mục tiêu kế hoạch ứng dụng thương mại điện tử việc quảng bá thương hiệu cho ngành hàng gạo xuất Công ty ANGIMEX hoàn thành cấp độ – thương mại thông tin từ tháng 10 năm 2008 đến năm 2009 chuẩn bị cho cấp độ – thương mại giao dịch vào năm 2010 Để đạt mục tiêu này, ta cần thực mục tiêu sau: GVHD: Th.S Huỳnh Phú Thịnh SVTH: Lê Ngọc Tuyền Trang 48 Trang 48 48 Ứng dụng thương mại điện tử vào việc quảng bá thương hiệu cho ngành hàng gạo xuất Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu An Giang Bảng 5.3: Mục tiêu thực từ tháng 10/2008 đến 2009 Công cụ Quý 4/2008 Banner Quý Quý 2/2009 Quý Quý 4/2009 Đặt Portal Gửi cho 100% nhà nhập Gửi cho 100% nhà nhập Gửi cho 100% nhà nhập cũ cũ cũ E-mail Thêm nhà nhập Thêm nhà nhập Thêm nhà nhập mới báo cáo kết hoạt báo cáo kết hoạt báo cáo kết hoạt động kinh doanh động kinh doanh động kinh doanh Viral Marketing Hợp tác độc quyền Các tin nhỏ báo cáo tình hình sản báo cáo năm - tình hình xuất gạo vùng sản xuất gạo vùng ĐBSCL ĐBSCL Tham gia sàn giao dịch Cung cấp thông tin Các tin nhỏ Các tin nhỏ Tiếp tục tham gia Tiếp tục tham gia 10 tin ngày 15 tin ngày với ngôn ngữ tiếng Việt với ngôn ngữ Việt – Anh Anh Thêm mục tin – Lịch tàu Thêm catalog sản phẩm gạo flash Công cụ tìm kiếm Đăng ký với Google Đăng ký với Yahoo Đặt link link 20 link 30 link Theo mục tiêu cụ thể trên, ta triển khai kế hoạch cụ thể sau: • Quý năm 2008:  Banner: Trao đổi banner với Cổng thông tin Tổng Công ty Lương thực miền Nam (www.vinafood2.com.vn) Cổng thông tin Thương mại điện tử Việt Nam (www.ecvn.com.vn) Ta không đặt banner cổng thông tin Singapore Indonesia, hầu hết nhà nhập tìm thông tin qua sàn giao dịch, cổng thông tin, xu hướng tìm đối tác thông qua banner  E-mail: Công ty gửi e-mail đến doanh nghiệp nhập để chào hàng Hiện Công ty có danh sách khách hàng quen thuộc, với nhóm khách hàng này, Công ty tiến hành gửi 50% số lượng GVHD: Th.S Huỳnh Phú Thịnh SVTH: Lê Ngọc Tuyền Trang 49 Trang 49 49 Ứng dụng thương mại điện tử vào việc quảng bá thương hiệu cho ngành hàng gạo xuất Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu An Giang khách hàng Singapore, Indonesia đặt mua loại gạo cao cấp Đối với nhóm khách hàng mới, Công ty tìm thông qua số danh bạ công ty Singapore www.buysingapore.com (Cổng thông tin Buy Singapore), www.yellowpages.com.sg (Trang vàng Singapore), công ty Indonesia www.indocenter.co.id (Cổng thông tin Indonesia), www.yellowpages.co.id (Trang vàng Indonesia) Đối với mặt hàng gạo, khách hàng công ty, nên ta cần lưu ý cách thức trình bày diễn đạt rõ ràng xác sản phẩm, đặc tính sản phẩm, giá cả, thông tin giao dịch e-mail chào hàng Đây công cụ giao tiếp kinh doanh phổ biến nhất, lưu ý việc tận dụng e-mail thành e-mail quảng cáo lĩnh vực xuất nhập không phù hợp, nên ta dừng lại mức giao tiếp lưu ý đến cách trình bày nội dung thư, hình ảnh, thương hiệu, địa liên hệ phải bật lên thương hiệu Công ty  Viral Marketing: Để người dùng, nhà nhập truyền thông tin Công ty theo quy luật truyền miệng, ta xuất báo cáo hạn Trong quý ta xuất hai báo cáo, báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2008 tiếng Anh Việt Bên cạnh đó, ta biên soạn thêm nhựng tin nhỏ xoay quanh hoạt động kinh doanh, xã hội Công ty nhằm tăng thêm uy tín  Hợp tác độc quyền: Ở giai đoạn đầu này, ta tham gia sàn giao dịch điện tử Trong đó, có sàn giao dịch Việt Nam (www.vnemart.com.vn www.ecvn.com.vn) sàn giao dịch quốc tế có người Singapore Indonesia truy cập nhiều (www.alibaba.com www.kommarket.com)  Cung cấp thông tin: Những công ty nhập lương thực thường quan tâm đến giá thị trường, tình hình sản xuất, trị, kinh tế - xã hội quốc gia, địa phương Nên ta cần cung cấp cập nhật thông tin website theo mục riêng Điều cần lưu ý mức độ cập nhật thông tin Thông tin ta cung cấp để giúp cho khách hàng định kinh doanh, nên lúc đòi hỏi thông tin nhất, rõ ràng, xác Hiện nay, Việt Nam yếu việc cung cấp thông tin kinh doanh, ngành kinh doanh gạo Thông tin thường không cung cấp theo kịp nhịp độ diễn biến thị trường, điều gây không khó khăn cho nhà nhập khẩu, doanh nghiệp kinh doanh gạo, nhà sản xuất - cung cấp gạo,… Vì thế, ta nên chuẩn bị tốt cho công cụ này, nói công cụ vũ khí thu hút, trì lượng truy cập, quan tâm người dùng, đối tượng ta hướng đến Để thực công tác này, ta cần có trang bị nhân sự, nguồn cung thông tin, trang thiết bị Cần có trang thiết bị tiên tiến giúp thực nhanh việc cập nhật thông tin, dịch thuật cung cấp thông tin lên website Về nguồn cung thông tin, ta lấy từ website nước Trong nước, ta liên hệ với số trang báo trực tuyến phổ biến ( www.tuoitre.com.vn , www.thanhnien.com.vn , www.vnexpress.net, www.vneconomy.com.vn …) trang địa phương (như www.angiang.gov.vn , www.baoag.com.vn , http://sonongnghiep.angiang.gov.vn ,…), đặc biệt với trang thông tin chuyên ngành xuất gạo (như Hiệp hội Lương thực Việt Nam www.vietfood.org.vn, Cổng thông tin Bộ NN – PTNT - www.agroviet.gov.vn) Với nguồn thông tin giới, ta có website cung cấp thông tin gạo xuất khẩu, lương thực (www.oryza.com , www.riceonline.com , …)  Công cụ tìm kiếm: Ta cần cải tạo chọn lại số từ khóa cho website, số từ khóa có từ khóa “angimex” hiển thị địa website trang kết tìm kiếm Google Ta nên tăng cường sử dụng từ khóa sau: GVHD: Th.S Huỳnh Phú Thịnh SVTH: Lê Ngọc Tuyền Trang 50 Trang 50 50 Ứng dụng thương mại điện tử vào việc quảng bá thương hiệu cho ngành hàng gạo xuất Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu An Giang Bảng 5.4: Từ khóa thường dùng ngành xuất nhập 14 Từ khóa Import export export source export marketplace export lead export directory export opportunity import export business export supplier Số lượng gõ/tháng 41402 30106 8955 6770 5253 4178 3267 1836 1407 Đồng thời, ta nên soạn thảo đoạn miêu tả công ty để đưa vào chức description thẻ Meta Đoạn description sau: “ANGIMEX Company doanh nghiệo xuất gạo uy tín Việt Nam, chuyên kinh doanh xuất gạo loại, trọng xuất gạo cao cấp” Đăng ký tìm kiếm Google ta vào link sau: https://adwords.google.com/select/Login Đồng thời, Google cho phép ta tạo nhóm từ khóa riêng đăng ký quyền, ta tạo https://adwords.google.com/select/KeywordToolExternal?defaultView=2  Đặt link: Ta cần đặt liên kết website mà nhà nhập Singapore Indonesia thường thấy Thứ nhất, ta đăng ký vào danh bạ doanh nghiệp (như www.yp.com.vn, www.dmoz.com, www.eguidevietnam.com) Thứ hai, ta giới thiệu forum liên quan đến nhà nhập (Singapore có diễn dàn www.ace.org.sg – website Action Commuinity for Entrepreneurship) • Quý Quý năm 2009:  E-mail: Ta tiếp tục gửi cho 100% nhà nhập cũ (bao gồm nhà nhập quý trước), đồng thời thêm nhà nhập  Viral Marketing: Ta tăng thêm báo cáo Báo cáo kết hoạt động kinh doanh quý quý file tiếng Việt Anh Đồng thời, ta tổng hợp lấy báo cáo gốc từ Cổng thông tin Bộ NN-PTNT tình hình sản xuất gạo vùng Đồng Sông Cửu Long Tiếp tục phổ biến tin Công ty  Cung cấp thông tin: Với chuẩn bị giai đoạn trước, giai đoạn quý ta gia tăng lượng tin lên 15 tin ngày với hai ngôn ngử Anh – Việt Xem tìm nguồn cập nhật Lịch tàu chạy (ta tham khảo từ Cổng thông tin Tổng Công ty Vinafood 2) Đồng thời thiết kế lại catalog sản phẩm Công ty cung ứng, bao gồm sản phẩm gạo Catalog thiết kế Flash để tăng tính độc đáo Chú ý thể đầy đủ thông tin sản phẩm (như chất lượng, số lượng, xuất xứ)  14 Công cụ tìm kiếm: Nguồn: Lantabrand.com GVHD: Th.S Huỳnh Phú Thịnh SVTH: Lê Ngọc Tuyền Trang 51 Trang 51 51 Ứng dụng thương mại điện tử vào việc quảng bá thương hiệu cho ngành hàng gạo xuất Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu An Giang Đăng ký với Yahoo http://vn.siteexplorer.search.yahoo.com/free/submit  • Đặt link: 20 link Quý Quý năm 2009:  E-mail: Ta tiếp tục gửi cho 100% nhà nhập cũ (bao gồm nhà nhập quý trước), đồng thời thêm nhà nhập  Viral Marketing: Cập nhật thêm báo cáo Báo cáo hoạt động kinh doanh quý 3/2009 Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2009 Cùng báo cáo tình hình sản xuất gạo Đồng Sông Cửu Long Tiếp tục phổ biến tin Công ty  Đặt link: 30 link Song song với kế hoạch triển khai ứng dụng công cụ truyền thông trực tuyến trên, ta cần phải kết hợp với công cụ chiêu thị truyền thống tổng hợp Ta in địa website danh thiếp, brochure để cung cấp cho khách hàng dịp hội trợ, hội thảo,… Nói chung, địa website Công ty cần phải thêm in, file báo cáo, … khách hàng dễ dàng tìm hiểu thêm thông tin Công ty thông qua website Từ việc truy cập vào website để tìm thông tin Công ty, khách hàng có hội đánh giá khả cung cấp thông tin, tin tức phù hợp với họ; từ đó, website thật phù hợp với insight khách hàng, họ trở lại thường xuyên Bên cạnh đó, để thực kế hoạch tốt hơn, nhanh chóng xúc tiến triển khai ứng dụng thương mại điện tử, ta cần tuyển dụng thêm 01 nhân viên chuyên thương mại điện tử, đồng thời có am hiểu xuất nhập khẩu, marketing Yêu cầu nhân viên là: tốt nghiệp đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh, kinh tế đối ngoại, marketing, công nghệ thông tin; trình độ vi tính: B, trình độ anh văn: B; đặc biệt phải có quan tâm yêu thích nghiên cứu thương mại điện tử 5.4 Hoạch định ngân sách Hoạch định ngân sách bước quan trọng, đánh giá tính khả thi kế hoạch Với kế hoach ứng dụng thương mại điện tử vào việc quảng bá thương hiệu cho ngành hàng gạo xuất Angimex, ta hoạch định ngân sách phương pháp mục tiêu – công việc Ta có bảng hoạch định ngân sách sau: GVHD: Th.S Huỳnh Phú Thịnh SVTH: Lê Ngọc Tuyền Trang 52 Trang 52 52 Ứng dụng thương mại điện tử vào việc quảng bá thương hiệu cho ngành hàng gạo xuất Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu An Giang Bảng 5.5: Hoạch định chi phí cho kế hoạch ứng dụng thương mại điện tử vào việc quảng bá thương hiệu cho ngành hàng gạo xuất Công ty Angimex Chỉ tiêu Đơn vị tính Số lượng Chi phí setup trì tên miền đồng/năm 01 năm + 03 tháng 930,000 1,162,500 Chi phí thuê host đồng/tháng 15 tháng 480,000 24,000,000 Chi phí nhân đồng/tháng 15 tháng Chi phí tham gia sàn gia dịch: đồng/năm 01 năm + 03 tháng ECVN Dự trù Đơn giá Tổng 9,000,000 135,000,000 1,950,000 2,437,500 5,000,000 Tổng 167,600,000 Trong đó, chi phí setup, trì tên miền thuê host tính theo giá tham khảo Công ty giải pháp trực tuyến ESC Công ty tham gia sàn giao dịch ECVN với mức độ thành viên bạc Vậy tổng chi phí cho kế hoạch ứng dụng thương mại điện tử vào việc quảng bá thương hiệu cho ngành hàng gạo xuất Công ty Angimex từ tháng 10/2008 đến năm 2010 167,600,000 đồng 5.5 Đánh giá hiệu Để đánh giá tính hiệu kế hoạch, ta sử dụng số công cụ số lần diện (impression), leads, click-through, số lần tìm thấy công cụ tìm kiếm với từ khóa định, thứ hạng công cụ tìm kiếm, thống kê lượng khách hàng tiếp cận doanh nghiệp thông qua website,… Việc đo lường này, ta tự thực thuê dịch vụ bên Hoặc ta dùng website đo lường trực tuyến Alexa (www.alexa.com), Compete (www.compete.com), ComScore(www.comscore.com), Hitwise (www.hitwise.com), Nielsen/ /NetRatings (www.nielsen.com), , Netcraft (www.netcraft.com), Ranking.com(www.ranking.com), Quantcast (www.quantcast.com) để đo lường, đánh giá uy tín mức độ hấp dẫn website Công ty Trong đó, công cụ đo lường trực tuyến tiêu biểu Alexa Amazon.com cung cấp Để sử dụng công cụ ta vào www.alexa.com đăng ký Alexa cung cấp cho ta bảng đánh giá sơ hiệu website Trong bảng phân tích gồm có số sau: • Traffic rank: Xếp hạng website tổng số website mà công cụ Alexa thu thập Thời gian so sánh đánh giá xếp hạng tháng gần nhất, tuần Thông thường, website có lợi việc xếp hạng gia tăng uy tín, mức độ hấp dẫn website, website nằm top 100, top 10 website người truy cập thường xuyên • Reach: Là số lượng người truy cập, tính lần nhất, không tính trường hợp người dùng truy cập truy cập lại website • Page Views: Là số lượng trang người dùng truy cập website GVHD: Th.S Huỳnh Phú Thịnh SVTH: Lê Ngọc Tuyền Trang 53 Trang 53 53 Ứng dụng thương mại điện tử vào việc quảng bá thương hiệu cho ngành hàng gạo xuất Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu An Giang • Biểu đồ: Ta xem xét biến thiên lượng người truy cập website theo tháng • Ngoài ra, Alexa cho ta biết phần trăm lượng người truy cập từ quốc gia nào, website ta xếp hạng thứ quốc gia khác Tóm tắt: Mục tiêu kế hoạch ứng dụng thương mại điện tử vào việc quảng bá thương hiệu cho ngành hàng gạo xuất Công ty Angimex từ tháng 10 năm 2008 đến năm 2010 đạt cấp độ – thương mại thông tin chuẩn bị chuyển sang cấp – thương mại giao dịch Để triển khai kế hoạch ứng dụng thương mại điện tử, ta xác định thị trường mục tiêu thị trường Singapore Indonesia Đây hai thị trường tiềm tiêu thụ gạo cao cấp, có mức độ sẵn sàng thương mại điện tử cao Phân khúc khách hàng mục tiêu công ty nhập gạo, nhóm khách hàng thường quan tâm đến vấn đề uy tín đối tác kinh doanh Từ quan tâm nhóm khách hàng mục tiêu, ta xác định mục tiêu thông tin cho kế hoạch ứng dụng thương mại điện tử củng cố uy tín, lựa chọn khách hàng cũ Mặc dù có mục tiêu thông tin khác nhau, insight phân khúc khách hàng giống là: Uy tín tiêu chí quan trọng lựa chọn đối tác xuất nhập Từ insight này, ta thiết kế thông điệp đơn giản, ngắn gọn, súc tích để ứng dụng thương mại điện tử là: ANGIMEX – Nhà xuất gạo uy tín hàng đầu Việt Nam Sau xác định mục tiêu thiết kế thông điệp, ta triển khai kế hoạch ứng dụng thương mại điện tử vào việc quảng bá thương hiệu cho ngành hàng gạo xuất Công ty Angimex Với đặc trưng kinh doanh xuất gạo, ta xác định hai nhóm truyền thông Tiếp thị tổng hợp Chiêu thị truyền thông tổng hợp Các công cụ triển khai 15 tháng với mục tiêu cụ thể cho quý Trong công cụ, ta lưu ý đến hai công cụ quan trọng Cung cấp thông tin Công cụ tìm kiếm Hai công cụ giữ vai trò chủ đạo, nhằm tạo sức bật cho việc xúc tiến website Đồng thời, ta thực công cụ Tiếp cận tổng hợp với vai trò ngoại tuyến Từ công việc cần thực hiện, ta hoạch định ngân sách theo công việc Tổng chi phí cho kế hoạch 167,600,000 đồng Cuối cùng, để đánh giá tính hiệu kế hoạch ta tự đo lượng theo số tiêu chí thuê dịch vụ bên Ngoài ra, ta dùng công cụ đo lường trực tuyến để đánh giá hiệu website GVHD: Th.S Huỳnh Phú Thịnh SVTH: Lê Ngọc Tuyền Trang 54 Trang 54 54 Ứng dụng thương mại điện tử vào việc quảng bá thương hiệu cho ngành hàng gạo xuất Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu An Giang CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN 6.1 Kết luận Với mục tiêu hoàn thành cấp độ – thương mại thông tin chuẩn bị chuyển sang cấp độ – thương mại giao dịch, kế hoạch ứng dụng thương mại điện tử vào việc quảng bá thương hiệu cho ngành hàng gạo xuất cua Công ty Angimex triển khai từ tháng 10 năm 2008 đến năm 2010 Để thực tốt kế hoạch ứng dụng thương mại điện tử, trước hết ta cần phải xác định thị trường, khách hàng mục tiêu phù hợp với việc triển khai thương mại điện tử Từ sở thị trường xác định ta xác định mục tiêu thông tin, thiết kế thông điệp lập kế hoạch thông tin tích hợp IMC, cuối hoạch định ngân sách đưa cách đo lường hiệu kế hoạch Với đặc trưng ứng dụng thương mại điện tử cho ngành hàng gạo xuất khẩu, đặc biệt gạo cao cấp, thị trường mục tiêu mà ta hướng đến Singapore Indonesia Đây hai thị trường tiêu thụ gạo cao cấp hai thị trường truyền thống Angimex Phân khúc khách hàng mục tiêu công ty, tổ chức nhập gạo cao cấp thị trường Singapore Indonesia Qua phân tích ta xác định insight cho nhóm khách hàng là: Uy tín tiêu chí quan trọng lựa chọn đối tác xuất nhập Từ insight ta thiết kế thông điệp cho kế hoạch ứng dụng thương mại điện tử là: ANGIMEX – Nhà xuất gạo uy tín hàng đầu Việt Nam Kế hoạch trải dài 15 tháng để Angimex đạt cấp độ – thương mại thông tin triển khai cho giai đoạn chuyển sàng phát triển cấp độ – thương mại giao dịch Vì mô hình ta ứng dụng thương mại điện tử B2B kinh doanh mặt hàng gạo cao cấp, nên ta xác định công cụ truyền thông trực tuyến sử dụng nằm hai nhóm truyền thông Chiêu thị truyền thông tổng hợp Tiếp cận tổng hợp Trong công cụ Chiêu thị truyền thông tổng hợp, ta đặc biệt phát triển mạnh hai công cụ Cung cấp thông tin Công cụ tìm kiếm Vì hai công cụ giúp website thu hút nhiều người dùng tạo uy tín, thói quen truy cập cho người dùng Bên cạnh đó, ta triển khai công cụ Tiếp cận tổng hợp để thu hút khách hàng ngoại tuyến tiếp cận với website Ta hoạch định ngân sách cho kế hoạch dựa theo công việc cần thực hiện, ta có khoảng chi phí 167,600,000 đồng cho khoảng thời gian 15 tháng thực kế hoạch Sau cùng, để đánh giá tính hiệu cho kế hoạch ta tự đo lường theo số tiêu chí, thuê dịch vụ bên Bên cạnh đó, ta sử dụng số công cụ đo lường trực tuyến để đánh giá hiệu website Công ty 6.2 Kiến nghị Để thực tốt đề tài này, Công ty cần có đầu tư thích đáng trang thiết bị, nhân Trong đó, yếu tố nhân giữ vai trò quan trọng Hiện tại, website Công ty giao cho hai nhân viên, đảm nhận mặt kỹ thuật, đảm nhận mặt nội dung Nhưng để thật thực tốt kế hoạch này, ta cần thêm ekip thu thập, dịch thuật cung cấp, cập nhật thông tin cho trang web, chăm lo cho diện, trì thông tin sàn giao dịch điện tử, cổng thông tin Từ yêu cầu này, kiến nghị doanh nghiệp tuyển dụng thêm từ đến nhân cho phận công nghệ thông tin Hai nhân viên chia sẻ công việc với hai nhân viên có, khối lượng công việc cho việc triển khai ứng nhiều Đối với website, kiến nghị tiến hành nhanh công tác dịch thuật, cập nhật thông tin lên website Vì nay, thông tin thị trường gạo xuất khẩu, doanh nghiệp xuất gạo quan trọng nóng bỏng điều kiện thị trường gạo xuất có nhiều biến động Cuối là, Công ty cần có kế hoạch cho việc thống kê đo lường hiệu ứng dụng Tôi kiến nghị Công ty nên dùng nhiều công cụ đo lượng trực tuyến khác để đánh giá hiệu quả, công cụ có GVHD: Th.S Huỳnh Phú Thịnh SVTH: Lê Ngọc Tuyền Trang 55 Trang 55 55 Ứng dụng thương mại điện tử vào việc quảng bá thương hiệu cho ngành hàng gạo xuất Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu An Giang ưu điểm riêng, phạm vi đánh giá có trùng với thị trường mục tiêu ta xác định Singapore Indonesia chưa GVHD: Th.S Huỳnh Phú Thịnh SVTH: Lê Ngọc Tuyền Trang 56 Trang 56 56 Ứng dụng thương mại điện tử vào việc quảng bá thương hiệu cho ngành hàng gạo xuất Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu An Giang PHỤ LỤC BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN CHUYÊN SAU  Phỏng vấn chuyên sâu (1) – Phần phục vụ cho việc chọn thị trường mục tiêu (những phần em đưa vào phần phụ lục ) 10 Trong hai năm tới, công ty hướng đến xuất gạo cho thị trường nào? 11 Công ty đẩy mạnh xuất loại gạo nào? Gạo thẳng hay gạo thơm? 12 Thị trường mục tiêu loại gạo mà công ty đẩy mạnh xuất khẩu? 13 Công ty giao dịch thị trường chưa? Nếu có, công ty nào? 14 Công ty có công ty đối thủ nào? (cạnh tranh ngành hàng xuất khẩu, đặc biệt loại gạo mà công ty nhắm tới đẩy mạnh) 15 Tình hình xuất loại gạo công ty đẩy mạnh nào? 16 Tình hình sản lượng loại gạo công ty đẩy mạnh?  Phỏng vấn chuyên sâu (2) 17 Hiện trạng sở hạ tầng: trang thiết bị (máy vi tính, đường truyền Internet, máy fax, điện thoại), mức độ sử dụng/người (số lượng máy tính hay điện thoại dành cho người sử dụng), khả sửa chữa trang thiết bị, phần mềm sử dụng 18 Mức độ ứng dụng công nghệ thông tin công ty: dùng để trao đổi thông tin, thiết lập sở liệu; mức độ lưu thông thông tin công ty, công ty với đối tác 19 Nhân sự: đảm nhận quản lý công nghệ thông tin, sở liệu, website, quản trị mạng 20 Khả trao đổi thông tin công ty với đối tác (trong nước), chủ yếu phương tiện truyền thông (e-mail, fax, điện thoại) 21 Ngân sách chi cho công nghệ thông tin Bên cạnh đó, phương pháp quan sát dùng để khảo sát khả văn hóa sử dụng phương tiện truyền thông (e-mail, fax, điện thoại - đặc biệt e-mail) GVHD: Th.S Huỳnh Phú Thịnh SVTH: Lê Ngọc Tuyền Trang 57 Trang 57 57 Ứng dụng thương mại điện tử vào việc quảng bá thương hiệu cho ngành hàng gạo xuất Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu An Giang TÀI LIỆU THAM KHẢO Các báo cáo, in: Angimex (2004), Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2003 – phương hướng năm 2004 Angimex (2005), Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2004 – phương hướng năm 2005 Angimex (2006), Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2005 – phương hướng năm 2006 Angimex (2007), Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2005 – phương hướng năm 2007 Angimex (2008), Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2008 Angimex (2005), Báo cáo hoạt động xuất hàng hóa tháng 12-2005 Angimex (2006), Báo cáo hoạt động xuất hàng hóa tháng 12-2006 Angimex (2007), Báo cáo hoạt động xuất hàng hóa tháng 12-2007 Sách, tài liệu giảng dạy: Jeffrey, F.Rayport and Bernard, J.Jaworski 2001 e-Commerce McGraw-Hill/Irwin Dr.Utz, Dornberger International Market Research Inwent VCCI Báo cáo thường niên Ngành hàng lúa gạo Việt Nam 2007 Triển vọng 2008 2008 Trung tâm thông tin PTNNNT ThS Huỳnh Phú Thịnh 2007 Giáo trình Chiến lược kinh doanh Trường Đại học An Giang ThS Dương Tố Dung 2007 Đề án quốc gia Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng CNTT phục vụ hội nhập phát triển Phòng thương mại công nghiệp Việt Nam – Viện tin học doanh nghiệp (ITB) ThS Lương Mai Em 2006 Tài liệu giảng dạy Nhập môn Thương mại điện tử Viện Phát triển Quản trị Công nghệ (IMT) Nguyễn Trung Toàn Nhóm biên dịch 2007 Khái quát Thương mại điện tử NXB Lao Động Nguyễn Trung Toàn Nhóm biên dịch 2007 Các Phương thức kinh doanh Internet NXB Lao Động Nguyễn Trung Toàn Nhóm biên dịch 2007 Các kỹ Marketing Internet NXB Lao Động Các website: Wikipedia Việt Nam: http://vi.wikipedia.org Hiệp hội Lương thực Việt Nam: www.vietfood.org.vn Cổng thông tin Bộ NN-PTNT: www.agroviet.gov.vn Báo điện tử gạo: www.oryza.com; www.riceonline.com Sàn giao dịch ECVN: www.ecvn.com.vn Sàn giao dịch VNemart: www.vnemart.com.vn Công cụ đo lường trực tuyến: www.alexa.com; www.compete.com LantaBrand - Công ty tư vấn xây dựng thương hiệu: www.lantabrand.com International Enterprise Singapore: www.iesingapore.gov.vn Hiệp nghị Liên Hiệp Quốc Thương mại Phát triển: www.unctad.org GVHD: Th.S Huỳnh Phú Thịnh SVTH: Lê Ngọc Tuyền Trang 58 Trang 58 58
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng Dụng Thương Mại Điện Tử Vào Việc Quảng Bá Thương Hiệu Cho Ngành Hàng Gạo Xuất Khẩu Của Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu An Giang, Ứng Dụng Thương Mại Điện Tử Vào Việc Quảng Bá Thương Hiệu Cho Ngành Hàng Gạo Xuất Khẩu Của Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu An Giang, Ứng Dụng Thương Mại Điện Tử Vào Việc Quảng Bá Thương Hiệu Cho Ngành Hàng Gạo Xuất Khẩu Của Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu An Giang

Từ khóa liên quan

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay