GA du thi GVDG

3 347 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/06/2013, 01:25

. Tây Vinh Giáo án sinh học 9 Hồ Thò Lan Tg Hoạt động dạy Hoạt động học Nội dung 15 18 HĐI: Tìm hiểu Nghiên cứu phả hệ? - GV yêu cầu HS nghiên cứu thông. Tây Vinh Giáo án sinh học 9 Hồ Thò Lan Tg Hoạt động dạy Hoạt động học Nội dung 4’ - GV yêu cầu HS quan sát sơ đồ hình 28.2→ thảo luận: + 2 sơ đồ (a;b)
- Xem thêm -

Xem thêm: GA du thi GVDG, GA du thi GVDG, GA du thi GVDG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn