Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Giảng Giải

247 556 0
  • Loading ...
1/247 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2017, 16:28

Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Lão Pháp Sư Tịnh Không giảng giải (quyển 8) PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH GIẢNG GIẢI (Quyển 8) Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không Cẩn dịch: Vọng Tây Cư Sĩ Biên tập: Ban Biên Tập Tịnh Không Pháp Ngữ MỤC LỤC -1- Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Lão Pháp Sư Tịnh Không giảng giải (quyển 8) Trang PHẨM SÁU: PHÁT ĐẠI THỆ NGUYỆN (tiếp theo) .6 Kinh văn: "Ngã tác Phật thời, thập phương chúng sanh, văn ngã danh hiệu, hệ niệm ngã quốc, phát Bồ Đề tâm, kiên cố bất thoái Thực chúng đức bổn, chí tâm hồi hướng, dục sanh Cực Lạc, vô bất toại giả Nhược hữu túc ác, văn ngã danh tự, tức tự hối quá, vi đạo tác thiện, tiện trì kinh giới, nguyện sanh ngã sát, mạng chung bất phục, cánh tam ác đạo, tức sanh ngã quốc Nhược bất nhĩ giả, bất thủ chánh giác" 21 Nguyện thứ hai mươi mốt: “HỐI QUÁ ĐẮC SANH NGUYỆN” .6 Kinh văn: "Ngã tác Phật thời, quốc vô phụ nữ Nhược hữu nữ nhân, văn ngã danh tự, đắc tịnh tín, phát Bồ Đề tâm, yếm hoạn nữ thân, nguyện sanh ngã quốc, mạng chung tức hóa nam tử, lai ngã sát độ Thập phương giới, chư chúng sanh loại, sanh ngã quốc giả, giai thất bảo trì, liên hoa trung hóa sanh Nhược bất nhĩ giả, bất thủ chánh giác" 52 22 Nguyện thứ hai mươi hai: “QUỐC VÔ NỮ NHÂN NGUYỆN” 52 23 Nguyện thứ hai mươi ba, "YỂM NỮ CHUYỂN NAM NGUYỆN" .60 24 Nguyện thứ hai mươi bốn: "LIÊN HOA HÓA SANH NGUYỆN" 68 Kinh văn: "Ngã tác Phật thời, thập phương chúng sanh, văn ngã danh tự, hoan hỉ tín nhạo, lễ bái quy mạng, dĩ tịnh tâm, tu Bồ Tát hạnh, chư thiên nhân, mạc bất chí kính" 77 25 Nguyện thứ hai mươi lăm: “THIÊN NHÂN LỄ KÍNH NGUYỆN” 77 Kinh văn: "Nhược văn ngã danh, thọ chung chi hậu, sanh tôn quý gia, chư vô khuyết" .103 26 Nguyện thứ hai mươi sáu: “VĂN DANH ĐẮC PHƯỚC NGUYỆN” 103 Kinh văn: "Thường tu thù thắng phạm hạnh” 112 27 Nguyện thứ hai mươi bảy: “TU THÙ THẮNG HẠNH NGUYỆN” 112 Kinh văn: “Nhược bất nhĩ giả, bất thủ chánh giác" 112 Kinh văn: "Ngã tác Phật thời, quốc trung vô bất thiện danh Sở hữu chúng sanh, sanh ngã quốc giả, giai đồng tâm, trụ định tụ" 127 28 Nguyện thứ hai mươi tám: "QUỐC VÔ BẤT THIỆN NGUYỆN" 127 -2- Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Lão Pháp Sư Tịnh Không giảng giải (quyển 8) Kinh văn: "Sở hữu chúng sanh, sanh ngã quốc giả, giai đồng tâm, trụ định tụ" 138 29 Nguyện thứ hai mươi chín: “TRỤ CHÁNH ĐỊNH TỤ NGUYỆN” .138 Kinh văn: "Vĩnh ly nhiệt não, tâm đắc lương, sở thọ khoái lạc, lậu tận Tỳ Kheo" 145 30 Nguyện thứ ba mươi: “LẠC NHƯ LẬU TẬN NGUYỆN” 145 Kinh văn: “Nhược khởi tưởng niệm, tham kế thân giả, bất thủ Chánh giác” 152 31 Nguyện thứ ba mươi mốt: “BẤT THAM KẾ THÂN NGUYỆN” 152 LỤC BA LA MẬT CỦA CƯ SĨ HỨA TRIẾT .164 Kinh văn: "Ngã tác Phật thời, sanh ngã quốc giả, thiện vô lượng, giai đắc Kim Cang, Na La Diên thân, kiên cố chi lực" 170 32 Nguyện thứ ba mươi hai: “NA LA DIÊN THÂN NGUYỆN” .170 SÁU BA LA MẬT 177 Thứ "Bố thí Ba La Mật" 177 Thứ hai "Trì giới Ba La Mật" 180 Thứ ba "Nhẫn nhục Ba La Mật" .181 Thứ tư "Tinh Ba La Mật" .181 Thứ năm "Thiền định Ba La Mật" .181 Sau "Trí tuệ Ba La Mật" 182 TỨ NHIẾP PHÁP 187 Điều thứ nhất, “Bố thí” 187 Điều thứ hai, "Ái ngữ" 188 Điều thứ ba, "Lợi hành" 188 Điều sau cùng, "Đồng sự" 188 Kinh văn: "Thân đảnh giai hữu, quang minh chiếu diệu, thành tựu thiết trí tuệ, hoạch đắc vô biên biện tài" 197 33 Nguyện thứ ba mươi ba: “QUANG MINH HUỆ BIỆN NGUYỆN” .197 TỨ VÔ NGẠI BIỆN TÀI .208 -3- Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Lão Pháp Sư Tịnh Không giảng giải (quyển 8) Loại biện tài thứ "Pháp vô ngại" 208 Loại biện tài thứ hai "Nghĩa vô ngại" 210 Loại biện tài thứ ba "Từ vô ngại" 211 Loại biện tài thứ tư “Nhạo thuyết vô ngại” 211 Kinh văn: "Thiện đàm chư pháp bí yếu, thuyết kinh hành đạo, ngữ chung thinh Nhược bất nhĩ giả, bất thủ chánh giác" 214 34 Nguyện thứ ba mươi bốn: “THIỆN ĐÀM PHÁP YẾU NGUYỆN” 214 Kinh văn: "Ngã tác Phật thời, sở hữu chúng sanh, sanh ngã quốc giả, cứu cánh tất chí, sanh bổ xứ" 221 35 Nguyện thứ ba mươi lăm: “NHẤT SANH BỔ XỨ NGUYỆN” .221 Kinh văn: "Trừ kỳ bổn nguyện, vị chúng sanh cố, bị hoằng thệ khải, giáo hóa thiết hữu tình, giai phát tín tâm, tu bồ đề hạnh, hành Phổ Hiền đạo Tuy sanh tha phương giới, vĩnh ly ác thú, nhạo thuyết pháp, nhạo thính pháp, thần túc, tùy ý tu tập, vô bất viên mãn Nhược bất nhĩ giả, bất thủ chánh giác" 232 36 Nguyện thứ ba mươi sáu: “GIÁO HÓA TÙY DUYÊN NGUYỆN” .232 -4- Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Lão Pháp Sư Tịnh Không giảng giải (quyển 8) KỆ KHAI KINH Phật Pháp rộng sâu nhiệm mầu Trăm nghìn muôn kiếp khó tìm cầu Con nghe thấy chuyên trì tụng Nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm mầu Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật! PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH giảng giải (quyển 8) -5- Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Lão Pháp Sư Tịnh Không giảng giải (quyển 8) PHẨM SÁU: PHÁT ĐẠI THỆ NGUYỆN (tiếp theo) Kinh văn: "Ngã tác Phật thời, thập phương chúng sanh, văn ngã danh hiệu, hệ niệm ngã quốc, phát Bồ Đề tâm, kiên cố bất thoái Thực chúng đức bổn, chí tâm hồi hướng, dục sanh Cực Lạc, vô bất toại giả Nhược hữu túc ác, văn ngã danh tự, tức tự hối quá, vi đạo tác thiện, tiện trì kinh giới, nguyện sanh ngã sát, mạng chung bất phục, cánh tam ác đạo, tức sanh ngã quốc Nhược bất nhĩ giả, bất thủ chánh giác" 21.Nguyện thứ hai mươi mốt: “HỐI QUÁ ĐẮC SANH NGUYỆN” Nguyện chủ yếu nói người mà đời trước tạo tác ác nghiệp Chúng ta nghĩ tưởng xem, nói bao gồm nguyện Đời xưa, đời tạo tác ác nghiệp nhiều Từ nguyện liền rõ ràng, tường tận thể hội "đới nghiệp vãng sanh" Ngày trước có người nói đới nghiệp vãng sanh, nguyện cho phép đới nghiệp vãng sanh Nửa đoạn nguyện văn trước Ngụy dịch (chính Khang Tăng Khải), nguyện thứ hai mươi giống Nửa đoạn sau lão cư sĩ Hạ Liên Cư chọn lấy Hán dịch Ngô dịch Đây nguyên văn năm loại nguyên dịch Cái hay bổn tập đại thành năm loại nguyên bản, văn tự thay đổi, chân thật dễ hiểu, làm cho người xem thấy, so với năm loại nguyên đó, đọc lên thông thuận, Kinh nghĩa rõ ràng, để sanh khởi tín tâm, nguyện tâm Tịnh Độ, phát nguyện cầu sanh Tịnh Độ Công đức lợi ích vô lượng vô biên Kinh văn vừa mở đầu nói: "Ngã tác Phật thời" "Ngã" tự xưng A Di Đà Phật Ngài Thế giới Cực Lạc thành Phật Thế Tôn giới Bắt đầu đĩa 140 -6- Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Lão Pháp Sư Tịnh Không giảng giải (quyển 8) thiệu, Ngài thành Phật đến có mười kiếp Có thể thấy được, nguyện Ngài thực Phía sau nói "thập phương chúng sanh", câu nói chúng sanh đời trước tạo ác Chúng ta đọc qua câu cảm thấy an ủi, phía sau nói điều kiện đời độ Chỉ cần đầy đủ điều kiện nói, cho dù kiếp trước hay đời tạo tội nghiệp nặng sanh Tịnh Độ Lợi ích tất Kinh luận, Phật nói qua, phải đặc biệt trân trọng Điều kiện "văn ngã danh hiệu, hệ niệm ngã quốc, phát Bồ Đề tâm" Ba câu quan trọng, điều kiện vãng sanh Kinh Kinh Đại Thừa, pháp môn tu học Bồ Tát, không Kinh Đại Thừa, mà Đại Thừa Đại Thừa, Nhất Thừa Nhất Thừa Ở bổn Kinh này, vừa mở đầu liền thấy vô lượng Bồ Tát "hàm cộng tuân tu Phổ Hiền Đại Sĩ chi đức", Kinh văn câu thứ Cho nên Bồ Tát thông thường, mà Bồ Tát Phổ Hiền Bồ Tát "văn ngã danh hiệu" Chữ “văn” văn thính thông thường, mà thuộc Tam huệ Bồ Tát tu học: "Văn huệ, tư huệ, tu huệ" Trong chữ “văn” tràn đầy trí tuệ, văn thông thường phàm phu Phàm phu văn rồi, lợi ích họ A Lại Da Thức trồng xuống thiện căn, đời thành tựu Tại thành tựu? Họ huệ Huệ vậy? Giới-Định-Huệ Tam huệ Bồ Tát Giới-Định-Huệ, huệ có văn huệ, có tư huệ, có tu huệ Chúng ta nghe Kinh rồi, có đầy đủ trí tuệ hay không? Đây điều kiện quan trọng, định đời có vãng sanh hay không Cái huệ từ đâu mà thấy? Sau nghe rồi, bạn liền tin tưởng, bạn lý giải, tin sâu không nghi, đời định không thay đổi phương hướng, trí tuệ Tại có số người ban đầu tin tưởng pháp môn này, sau thoái tâm? Chúng ta rõ ràng, họ định huệ không thoái tâm? Đối với Tịnh Tông, A -7- Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Lão Pháp Sư Tịnh Không giảng giải (quyển 8) Di Đà Phật, họ nhận biết không tường tận, hiểu không đủ thấu đáo; hoàn cảnh đời sống tiền Thế giới Ta Bà không hiểu rõ ràng, tâm họ dự, không xác quyết, tiến tiến thoái thoái Đây xem thấy tượng nhiều người học Phật mà thiếu định huệ Người đầy đủ định huệ, "Kinh A Di Đà" nói người có thiện phước đức, nói "không thể thiếu thiện căn, phước đức, nhân duyên mà sanh nước kia" Thiện huệ, tín giải Phước đức hạnh, lão thật niệm Phật Người lão thật mà niệm người có phước Dáng vẻ lão thật niệm nào? Vạn duyên buông xả, xuất gian tất pháp không để tâm Trong tâm có vướng bận, nói vướng bận người dễ hiểu, Kinh nói “hệ niệm ngã quốc”, hệ niệm nói vướng bận Thế xuất gian, tất việc không vướng bận, vướng bận việc "A Di Đà Phật, Thế giới Cực Lạc y chánh trang nghiêm" Thường hay để lòng, gọi niệm Phật Niệm tâm bạn thật có Bạn thấy, chữ "niệm" có trí tuệ, bên chữ "kim", bên chữ "tâm", tâm có, gọi niệm Không phải miệng niệm, miệng niệm mà tâm không gọi niệm Người xưa thường nói: "Miệng niệm Di Đà tâm tán loạn, đau mồm rát họng uổng công" Quan trọng tâm phải có, gọi niệm "Hệ niệm ngã quốc", Thế giới Tây Phương Cực Lạc y chánh trang nghiêm Thế giới Cực Lạc chưa xem thấy, hệ niệm cách nào? Đọc Kinh hệ niệm Cho nên khuyên đồng tu tu học Tịnh Độ, trước tiên đọc qua ba ngàn "Kinh Vô Lượng Thọ", có ý vậy? Sau đọc qua ba ngàn bộ, bạn liền "hệ niệm ngã quốc" Bạn đọc Đọc nào? Thiếu sống thường ngày thường hay quên đi, khởi tâm động niệm Thế giới Ta Bà, phải quấy nhân ngã, danh vọng lợi dưỡng, lợi hại mất, -8- Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Lão Pháp Sư Tịnh Không giảng giải (quyển 8) niệm thứ Đây niệm sáu cõi luân hồi Niệm tham sân si niệm ba đường ác Nghiệp tập chủng tử mười pháp giới, chúng sanh thảy đầy đủ, nói bình đẳng nhân Mười pháp giới bày trước mắt, tương lai đến pháp giới nào? Đây then chốt mà chọn lựa, tương lai đến cõi Bộ Kinh dạy thành Phật, Phật đạo mười pháp giới Trong tứ hoằng thệ nguyện có câu: "Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành" Kinh dạy đường thành Phật Muốn Phật đạo, cần "hệ niệm ngã quốc, phát Bồ Đề tâm", đầy đủ điều kiện Sự việc không khó, khó chỗ có phải chân thật giác ngộ hay không Chân thật giác ngộ xuất gian tất pháp thảy buông xả Việc buông xả bạn không nên hiểu lầm, buông xả sự, mà phải buông xả vướng bận tâm bạn Sự việc phải làm, làm, lòng định phân biệt, chấp trước Người chân thật có trí tuệ, hai đến sáu thời, có bận việc Phật hiệu dừng lại, chuyên tâm để làm việc; việc làm xong lòng không để lại dấu tích nào, hệ niệm "A Di Đà Phật, Thế giới Cực Lạc y chánh trang nghiêm" Người tu Tịnh Độ, có niệm Khi niệm chuyển đổi lại, nghiệp chướng vô lượng kiếp tạo tiêu trừ hết Đây thực tế mà nói Cho nên "hệ niệm ngã quốc", hai chữ “hệ niệm” vô quan trọng Hệ niệm chuyên niệm; lòng chuyên niệm, phát tâm Bồ Đề Bạn xem, Thế Tôn bổn Kinh, phẩm "Ba Bậc Vãng Sanh" nói với thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm, đoạn sau cùng, tu học pháp môn khác hồi hướng cầu sanh Tịnh Độ Ngày trước, Pháp sư Từ Chu giải "Nhất tâm tam bối" hay Điều kiện vãng sanh, Thế Tôn nói lời khai thị quan trọng cho "phát tâm Bồ Đề, lòng chuyên niệm" "Hệ niệm ngã quốc" lòng chuyên niệm, hướng chuyên niệm Phát tâm Bồ Đề quan trọng Tại -9- Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Lão Pháp Sư Tịnh Không giảng giải (quyển 8) Kinh văn không đem “phát tâm Bồ Đề” để phía trước? "Văn ngã danh hiệu, phát Bồ Đề tâm, hệ niệm ngã quốc", tốt hay sao? Tại phải đem "hệ niệm ngã quốc" để phía trước, "phát Bồ Đề tâm" để phía sau? Chỗ có ý nghĩa sâu Người tâm hệ niệm, tâm Bồ Đề phát khởi Người tâm tư loạn, người vọng tưởng nhiều, tâm Bồ Đề phát khởi được? Có thể thấy thứ tự Kinh văn có ý nghĩa sâu Người thông thường gọi "phát tâm Bồ Đề" "Một lòng chuyên niệm" tâm Bồ Đề Tâm Bồ Đề thực tiễn nơi "một lòng chuyên niệm" Tâm Bồ Đề tâm đại giác, chân thật triệt để giác ngộ pháp giới y chánh trang nghiêm, lý nhân thông đạt tường tận, gọi tâm Bồ Đề Tường tận không mê hoặc, đối nhân xử tiếp vật không dùng tâm luân hồi Dùng tâm luân hồi niệm Phật tạo nghiệp luân hồi, vãng sanh Cho nên, hệ niệm quan trọng Hệ niệm buông xả tất vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, buông xả tâm luân hồi Nhất tâm chân tâm Trên "Kinh Di Đà" nói "nhất tâm bất loạn" Nhất tâm chân tâm, hai tâm vọng tâm Cũng đồng đạo lý, pháp chánh pháp, hai pháp chánh pháp Chúng ta xem thấy "Đàn Kinh", Pháp sư Ấn Tông thỉnh giáo với Đại Sư Huệ Năng thiền định giải thoát (Đại Sư Huệ Năng Hoàng Mai, thân cận Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn) Ấn Tông thỉnh giáo với Ngài: "Hòa Thượng Hoằng Nhẫn bình thường giảng Kinh nói đạo với người, thiền định giải thoát giảng nào?" Đại Sư Huệ Năng trả lời cho ông: "Thiền định giải thoát hai pháp, mà hai pháp Phật pháp" Ấn Tông không đơn giản, sau nghe xong ông liền ngộ nhập Phật pháp pháp không hai Phật dùng phương tiện giáo hóa sơ học, kiến lập nhiều danh tướng Người bị danh tướng mê mất, người biết gật đầu, mỉm cười Thế Tôn không luận giảng danh tướng, pháp Do biết, - 10 - Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Lão Pháp Sư Tịnh Không giảng giải (quyển 8) 20 Đế vương nhiều đời dùng ba nhà Nho-Thích-Đạo để giáo hóa nhân dân, tam giáo định đặt tảng văn hóa Trung Quốc Tuy lịch sử có thay đổi triều đại, đế vương không tôn trọng tam giáo, không phụng hành đề xướng thúc đẩy giáo dục tam giáo, Trung Quốc thịnh trị dài lâu Dân tộc kéo dài đến ngày nay, không bị thời đại đào thải, nguyên nhân chỗ Thế nhưng, điển tích ba nhà Nho-Thích-Đạo có độ khó tương đối, bày trước mặt (ấn loát phát triển nên có không khó), bạn xem không hiểu Thứ chướng ngại văn tự, dùng văn ngôn văn để viết Người đại không học văn ngôn văn, nên bạn đem thứ giới thiệu cho họ, họ dùng, họ đọc Nhất kỷ cận đại này, giáo dục luân lý, giáo dục đạo đức bị xem thường, không xem trọng, hoàn toàn đường công lợi Nhi đồng từ nhỏ dạy gì? Cạnh tranh Dường không cạnh tranh gần người không sống vậy, muốn tiếp tục sống định phải có tranh Mạnh Tử nói hay: "Trên tranh lợi nước nguy vậy" Các vị thử nghĩ xem, gia đình có chồng vợ, cái, cha con, anh em cạnh tranh với nhà thành nhà hay không? Không nhà! Một quốc gia mà cạnh tranh xã hội an định hay không? Ngày phiền phức chỗ đó, toàn giới cạnh tranh, cạnh tranh không từ thủ đoạn Bạn nói xem phải làm đây? Cho nên, sơn thần Bắc Triều Tiên nói: "Trên trời không an toàn, đất ở", lời nói có đạo lý Ba nhà Nho-Thích-Đạo không dạy người cạnh tranh, mà điển tích ba giáo dạy người khiêm tốn, nhường nhịn Cho nên, ngày đem điển tích ba nhà ra, người ta nói bạn lạc hậu rồi, bạn không thích hợp trào lưu; bạn nói chân - vọng, nói tà - chánh, nói phải - quấy cho họ nghe, họ không hiểu Không phải họ không 20 Bắt đầu đĩa 160 - 233 - Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Lão Pháp Sư Tịnh Không giảng giải (quyển 8) thể tiếp nhận, mà họ hiểu Vậy phải làm sao? Những đạo trưởng ngày nay, nói câu với người, đem vấn đề nêu ra, họ không hiểu Hiện làm để khuyên bảo tất đại chúng? Chỉ từ lợi hại mà bắt tay vào có lẽ họ nghe lọt vào tai; bạn làm bạn có lợi, làm bạn có hại, đại khái việc nghe lọt vào tai Cho nên Đại Sư Ấn Quang không dùng Kinh Phật, mà Ngài dùng “Liễu Phàm Tứ Huấn” nhà Nho, dùng “Thái Thượng Cảm Ứng Thiên” Đạo giáo, “Văn Xương Đế Quân Âm Trắc Văn” “Liễu Phàm Tứ Huấn” nói nhân quả, “Âm Trắc Văn” “Cảm Ứng Thiên” nói lợi - hại, có lẽ người nghe vào tai, sau nghe có chút cảnh giác Do đó, Ấn Tổ đời đề xướng ba sách nhỏ này, đời toàn tâm toàn lực hoằng dương Chúng ta biết dụng ý đâu Đó nhằm vào tánh chúng sanh tiền Không việc hoằng dương có hiệu Trung Quốc, mà toàn giới nhận hiệu tương đối Chúng ta phải quán cơ, định phải phát đại tâm, giúp đỡ chúng sanh khổ nạn giới Khi sanh đến Thế giới Tây Phương Cực Lạc, làm lỡ tâm đại từ đại bi bạn hay không? Xin nói với bạn, chắn không lỡ mất, mà thành tựu nguyện tâm bạn Nếu bạn không phát tâm vãng sanh Thế giới Cực Lạc, vấn đề nghiêm trọng Vì vậy? Bạn không thoát khỏi luân hồi Chúng ta phàm phu, Phật Bồ Tát tái sanh Phàm phu luân hồi chịu nghiệp lực lôi kéo, bạn vừa đầu thai việc đời trước liền quên hết sẽ; đời trước phát nguyện, bạn vừa đầu thai nguyện phát được, bạn liền mê điên đảo rồi, bạn nhớ nguyện đời trước hay sao? Không đáng tin! Vậy phải làm sao? Quyết định phải vãng sanh Tịnh Độ Bạn có nguyện không gì, đến Thế giới Cực Lạc rồi, thấy A Di Đà Phật, bạn nói với A Di Đà Phật: "Nguyện muốn trở lại độ - 234 - Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Lão Pháp Sư Tịnh Không giảng giải (quyển 8) chúng sanh khổ nạn, có không ạ?" A Di Đà Phật định bảo bạn : "Con mau đi!" Bạn vừa gặp mặt A Di Đà Phật, bổn nguyện A Di Đà Phật gia trì bạn, bạn sáu cõi, đời đời kiếp kiếp không quên bổn nguyện bạn Vậy biện pháp tốt Nguyện người mà nói “Trừ kỳ bổn nguyện” Bổn nguyện họ có nguyện muốn hóa độ chúng sanh, chúng sanh khổ "Bị hoằng thệ khải" "Khải" thí dụ bạn có tâm nguyện giúp đỡ chúng sanh Đây việc tốt, vô có "Giáo hóa tất hữu tình, phát tín tâm" Chỗ đem mục đích giáo hóa chúng sanh, chúng sanh nói Bạn chân thật giúp đỡ chúng sanh Mục tiêu bạn chánh Mục tiêu thứ giai đoạn thứ nhất, phải giúp chúng sanh "đều phát tín tâm" Giai đoạn thứ hai, họ phát tín tâm phải giúp họ "tu Bồ Đề hạnh" Khi họ tu Bồ Đề hạnh giúp cho họ "hành Phổ Hiền đạo" Ba giai đoạn nguyện này, dạy Ngày phát tâm, không luận đồng tu gia hay xuất gia Cuối năm nay, lớp bồi dưỡng khóa thứ năm khai giảng Chúng ta với Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc tổ chức khóa thứ năm Singapore tổ chức lớp, Trung Quốc phải mở lớp Bốn chúng đồng tu xuất gia gia nhận, cần chân thật phát tâm học giảng Kinh Người giảng Kinh Hy vọng người chân thật phát tâm đến học giảng Kinh Thế nhưng, người phát tâm học giảng Kinh cần phải phát tâm chân thật tu học Tịnh Độ Chúng ta chắn phải phát tâm cầu sanh Thế giới Tây Phương Cực Lạc, không nên phát tâm “Tôi đời sau muốn làm pháp sư” Cái tâm không tốt, sợ bạn không làm Nhất định phải gặp mặt A Di Đà Phật Thế giới Tây - 235 - Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Lão Pháp Sư Tịnh Không giảng giải (quyển 8) Phương Cực Lạc, lạy A Di Đà Phật làm lão sư, sau bạn sáu cõi xả thân, thọ thân chắn bổn nguyện A Di Đà Phật gia trì, bạn không mê Nếu không đến Thế giới Tây Phương Cực Lạc chuyến, chắn bạn mê mình, phiền phức lớn, hối hận không kịp Muốn giáo hóa chúng sanh (thông thường gọi độ chúng sanh), trước phải tự độ Độ không mà nói độ chúng sanh, Kinh Phật thường nói "không có việc này", đạo lý Cho nên, định phải độ trước Độ mình, từ chỗ mà độ? Việc lúc giảng giải nói qua nhiều rồi, người vạn phải ghi nhớ Lời nói nói vạn biến, nói mười vạn biến không xem nhiều Vì vậy? Vì bạn thực tiễn Làm từ buông xả tự tư tự lợi, làm từ chỗ Nếu ý niệm tự tư tự lợi độ Chính độ mà muốn độ người khác, đích thực làm Trước tiên, phải đem ý niệm tự tư tự lợi chuyển đổi lại Tất lợi ích chúng sanh, lợi ích xã hội, khởi tâm động niệm chúng sanh, xã hội, không bạn thành tựu Bạn cần có niệm sai Bạn xem người tu hành có người? Không cần nói tiền, mà từ xưa đến Then chốt thành tựu hay không từ chỗ Người buông xả tự tư tự lợi, phần nhiều thành tựu Phàm người thành tựu ý niệm tự tư chưa đoạn Việc phải đoạn từ gốc Tuần trước, giảng Kinh nơi đây, đặc biệt mời cư sĩ Hứa Triết đến giảng đài gặp mặt với người Bà 101 tuổi Bà có sở trường gì, có chỗ không giống vậy? Đích thực có chỗ không giống Bà tâm riêng tư, bà “ta” Người thông thường niệm ta, bà ta, bà niệm chúng sanh Khi nói chuyện với bà, đến thăm viếng bà, bà có ý niệm nghĩ - 236 - Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Lão Pháp Sư Tịnh Không giảng giải (quyển 8) đến tất chúng sanh khổ nạn, chúng sanh bệnh khổ, chúng sanh tuổi già, chúng sanh không nơi nương tựa Bà nghĩ đến việc này, bà hoàn toàn quên rồi, toàn tâm toàn lực người khổ nạn xã hội mà phục vụ Tuy 101 tuổi, bà giúp đỡ người khác, bà không nghỉ ngơi Bạn hỏi bà tuổi, bà nói: "Tôi 101 tuổi thôi" Lời bà đáng yêu, bà 101 tuổi Cho nên, bị hại? Bị tự tư tự lợi hại rồi, bị hại sâu, bị hại khổ! Bạn đem ý niệm chuyển đổi lại, từ mà chuyển Về sau, chướng ngại đạo Bồ Đề bạn tự nhiên liền đi, nói thuận buồm xuôi gió Muốn giáo hóa người khác, trước tiên phải dạy tốt mình, trước tiên phải có thay đổi "Giáo" sự, "hóa" kết Giáo học thay đổi khí chất Đây khứ nhà Nho nói: "Giáo học Phật pháp kết phải thay đổi quan niệm" Không thay đổi khí chất mà phải thay đổi quan niệm, chuyển ác thành thiện, chuyển mê thành ngộ, chuyển phàm thành Thánh, trước tiên làm từ Giúp đỡ người khác, chỗ Phật nói cho nghe ba mục tiêu Giai đoạn thứ nhất, xã hội đại, người thông thường phổ biến không tin giáo huấn Thánh Hiền nhân Làm bảo họ tin tưởng, việc tiền cần phải nghiên cứu, cần phải nỗ lực mà làm Làm giúp họ xây dựng tín tâm? Nhất định phải từ lợi hại mà dạy bảo, phải từ nhân mà giáo hóa Đại Sư Ấn Quang khai thị cho lớn Chúng ta thẩm sát hoàn cảnh giới tiền Ngày khoa học phát triển, giao thông thuận tiện, thảy địa cầu biến thành người nhà (có nhiều người nói "thôn địa cầu", lời nói nói có đạo lý), cự ly gần, người người qua lại mật thiết, quốc gia khác nhau, chủng tộc khác nhau, tôn giáo tín ngưỡng khác nhau, phương thức đời sống khác nhau, văn hóa khác nhau, vừa giao lưu không tránh khỏi có chỗ mâu thuẫn, có chỗ hiểu lầm, có chỗ xung đột Đây lợi - hại trước - 237 - Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Lão Pháp Sư Tịnh Không giảng giải (quyển 8) mắt Đây chúng sanh tiền chúng ta, phải thấy rõ ràng để quán nói pháp Hiện phải nói pháp vậy? Hiện nói pháp nói đa nguyên văn hóa Đa nguyên văn hóa có phải Phật pháp hay không? Là Phật pháp Bạn xem qua Kinh luận Đại Tiểu Thừa, có Kinh điển giảng đa nguyên văn hóa? Nhất "Kinh Hoa Nghiêm", cảnh giới "Kinh Hoa Nghiêm", phạm vi Kinh tận hư không, khắp pháp giới, bên nói đến tất cõi nước chư Phật, quốc gia quốc gia, mà vô lượng vô biên giới chư Phật Chủng loại nhiều, nghĩ bàn, không cách tính toán được, vô số khác Họ pháp giới, hòa thuận sống, bình đẳng đối xử, tôn trọng lẫn nhau, hợp tác lẫn Việc phải nên học tập Đây "Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm" Còn "Kinh Vô Lượng Thọ" tổng kết "Kinh Hoa Nghiêm", tinh hoa "Kinh Hoa Nghiêm” Ngày nay, muốn đem phạm vi giáo học mở rộng Ngày trước xây đạo tràng, tự viện, am đường Ý nghĩa tự viện am đường tốt, người ta không hiểu, người ta xem thấy chữ sanh hiểu lầm, cho “đây mê tín, Phật giáo, tôn giáo, mê tín”, mục đích "giáo hóa tất hữu tình" liền bị chướng ngại nghiêm trọng, người tín ngưỡng tôn giáo khác họ không bước vào, tộc loại khác không bước vào, xây đạo tràng dùng danh xưng Khoảng tuần trước, Đan Tư Lý - Malaysia, cư sĩ Lý phái đoàn khảo sát, có vị đồng tu đến Singapore tỉ mỉ khảo sát, đến xem Cư Sĩ Lâm, đến xem Tịnh Tông Học Hội, họ muốn mô hình thức bên để xây đạo tràng lớn Malaysia Tôi kiến nghị với họ, danh từ đạo tràng nên đổi thành tên "Trung Tâm Đa Nguyên Văn Hóa" Tôi nghe nói họ tiếp nhận Đây đạo tràng lớn "Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ", phổ độ tất chúng sanh, không phân cõi nước, không phân tôn giáo, không phân tộc loại, bình đẳng độ Chúng ta phải dạy tất chúng sanh "đều phát tín - 238 - Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Lão Pháp Sư Tịnh Không giảng giải (quyển 8) tâm"; người học Phật phải tin Phật, người tín ngưỡng Ki-Tô thiên chủ định phải tin Thượng Đế, người theo Hồi giáo định phải tin ALa; dạy họ "đều phát tín tâm", sau nói với họ: “Chư Phật Như Lai, chúng Thần Thượng Đế người” Chúng ta gọi Phật, bạn gọi Thượng Đế, danh từ không giống nhau, người, trí tuệ, lòng yêu thương Giáo học định đặt tảng có trái với Phật giáo hay không? Không trái Ở Kinh Phật thường hay nói với chúng ta: “Chư Phật Như Lai đáng dùng thân để độ Ngài thân đó” Bạn ưa thích Thượng Đế Ngài liền thân Thượng Đế, bạn ưa thích A-La Ngài liền thân A-La, "tùy chúng sanh tâm, ứng sở tri lượng" Chúng ta hiểu, họ không hiểu Chúng ta đem đạo lý giảng tường tận cho họ nghe họ liền hiểu Nói pháp phải viên dung, phải hoạt bát, phải giảng hợp tình, hợp lý, hợp pháp Chúng ta thống chủng tộc, thống tôn giáo Như sai! Đó đem đa nguyên thành nguyên, chắn sai lầm Vẫn đa nguyên, tôn trọng Không tôn trọng, mà giúp họ mở mang rộng lớn, đến sau đồng trí tuệ, đồng yêu thương Chúng ta từ chỗ mà xây dựng tín tâm Thế giới Hoa Tạng nhiều tộc loại khác hòa thuận sống, bình đẳng đối đãi Con người địa cầu không nhiều, qua sáu - bảy ức người, tương thân tương ái, bình đẳng hòa thuận? Vấn đề chỗ, có người dạy họ hay không Cho nên, giáo dục quan trọng, vô quan trọng Ngày tiếp xúc với chủng tộc khác nhau, tiếp xúc với tôn giáo khác nhau, phải đặc biệt xem trọng giáo dục Nghi thức tôn giáo mỗi không nhau, giáo lý nhau; giáo tướng, giáo pháp có khác biệt, giáo lý tương đồng, mục đích tương đồng, nhân; Thần nhân, Thượng Đế nhân, Phật Bồ Tát từ bi Mục đích giống nhau, hy vọng tất chúng sanh trải qua đời sống - 239 - Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Lão Pháp Sư Tịnh Không giảng giải (quyển 8) an định hạnh phúc mỹ mãn, hy vọng tất chúng sanh thành tựu trí tuệ chân thật, thành tựu công đức thù thắng, nâng cao phẩm chất đời sống Mục đích hoàn toàn Ngày nay, phải giúp đỡ xã hội đại chúng xây dựng lòng tin vậy, sau lại từ nơi lòng tin này, đem Kinh điển Phật giáo từ cạn vào sâu mà giới thiệu cho họ Mục đích đâu? Giúp cho họ khai mở trí tuệ Phật giáo tôn giáo Trước tiên phải làm cho họ nhận thức Phật giáo tôn giáo, mà Phật giáo giáo dục, Phật giáo giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa Chúng ta định phải làm cho họ nhận biết Sau xây dựng tín tâm, khuyên bảo họ tu "Bồ Đề hạnh" Bồ Đề hạnh gì? Là đời sống trí tuệ, ngày gọi trí tuệ viên mãn, nghệ thuật cao độ thực tiễn vào đời sống Người gian nói nhân sanh “chân thiện mỹ huệ”, đời sống “chân thiện mỹ huệ”, Bồ Đề hạnh Thích Ca Mâu Ni Phật nói cho nghe sáu nguyên tắc (sáu nguyên tắc người quen thuộc) "Bồ Tát sáu Ba La Mật" Điều thứ “bố thí” Ý nghĩa bố thí gì? Dùng lời người đại mà nói phục vụ Hiện có nhiều người nói "nhân sanh lấy phục vụ làm mục đích" Nhà Phật nói hai chữ "bố thí" tất chúng sanh phục vụ Chúng ta xem thấy nhiều tôn giáo tụ hội, năm tổ chức buổi tiệc ấm áp có ngàn năm trăm người tình nguyện, ngàn năm trăm người tu bố thí Ba La Mật, họ đến làm công người phục vụ Dùng thể lực chúng ta, dùng trí tuệ phục vụ gọi "nội tài bố thí", xuất tiền "ngoại tài bố thí", sức lực "nội tài bố thí" Nội tài thù thắng so với ngoại tài Điều thứ hai “trì giới” Ý nghĩa "trì giới" gì? Trì giới thủ pháp, tất phải tuân thủ quy củ Trong đại hội có ngàn người tụ hội, bạn y theo quy củ làm, nghe theo huy, thứ lớp nhịp nhàng, giữ kỷ luật, giữ quy củ, gọi trì giới - 240 - Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Lão Pháp Sư Tịnh Không giảng giải (quyển 8) Điều thứ ba “nhẫn nhục” "Nhẫn nhục" nói nhẫn nại Rất có lòng nhẫn nại, có lễ mạo, khiêm tốn, làm cho đối tượng phục vụ có hảo cảm bạn, sanh tâm hoan hỉ bạn, sanh tâm tín nhiệm, nhẫn nhục Điều thứ tư “tinh tấn” "Tinh tấn" cầu tiến Nhất định không lấy thực cho đầy đủ, không ngừng phải yêu cầu tiến Cho nên sau đại hội kết thúc, phải mở hội kiểm thảo, kiểm thảo hạng mục, xem có khuyết nào, có việc làm chưa viên mãn, để lần sau làm cải tiến Thảy ghi chép lại Điều thứ năm “thiền định” "Thiền định Ba La Mật", nội tâm có chủ tể Chúng ta có phương hướng, có mục tiêu chắn không bị cảnh giới bên dao động Điều thứ sáu “Bát Nhã” "Bát Nhã Ba La Mật" trước mắt tất lý rõ ràng tường tận, thông suốt, thấu đáo, gọi "Bồ Đề hạnh" Thảy thực tiễn vào sống, sống li tí đầy đủ sáu Ba La Mật Chúng ta định phải hiểu, sáu Ba La Mật sinh hoạt chúng ta, mặc áo ăn cơm không rời khỏi, vô thực dụng, không làm Sau học liền ứng dụng Có thể vận dụng, bạn liền chỗ tốt Cho nên không hiểu, không làm cho rõ ràng, không làm cho tường tận bạn không cách thực tiễn Phật Kinh điển, câu chữ nói đến đời sống thực chúng ta, đáng tiếc văn tự bị che mất, không cách hiểu ý nghĩa Trên kệ khai Kinh nói: "Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa", việc làm dễ dàng! Sự tiếp xúc người người, làm người, sống xã hội định tránh khỏi Sự qua lại người người phải nên nào? Phật dạy cho chúng ta, đáng tiếc không hiểu, nên - 241 - Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Lão Pháp Sư Tịnh Không giảng giải (quyển 8) làm Phật dạy gì? Phật dạy cho "Tứ Nhiếp Pháp" "Tứ Nhiếp Pháp" dạy cho bình thường sống làm qua lại với người khác Tứ Nhiếp Pháp Thứ "bố thí" Bố thí phải giảng nào? Khi Úc châu, có đồng tu hỏi tôi: “Bố thí Tứ Nhiếp Pháp phải giảng nào?” Tôi giảng với họ: “Mời khách nhiều, tặng quà nhiều bố thí” Tôi thường hay mời bạn, thường hay tặng chút lễ vật nhỏ cho bạn Việc giao tình tốt rồi, “lễ nhiều, người không trách” Đây phương pháp giao tế người với người, Phật dạy cho Thứ hai "ái ngữ" Thường hay quan tâm người khác, lời hỏi thăm, quan tâm gọi ngữ Tuyệt nhiên nói lời nói dễ nghe, vậy! Lời nói quan tâm, lời nói chăm sóc, lời nói hỏi thăm, người bạn không bị Thứ ba "lợi hành" Việc mà ta làm tất có lợi ích họ, họ tự nhiên liền xem bạn người tri âm để đối đãi Phải thực tiễn Thứ tư "đồng sự" Cùng sinh sống, học tập, gọi đồng sự, chí đồng đạo hợp Thích Ca Mâu Ni Phật đời đối nhân xử tiếp vật bốn cương lĩnh Ngài dạy chúng ta, biết đọc, ghi nhớ, lại làm Tại làm? Ý nghĩa chưa thông Các bạn xem thấy chữ “bố thí” cho định đem tiền quyên tặng cho người khác Đây ý Cho nên, bố thí nơi có cách nói Ở Tứ Nhiếp Pháp, bố thí mời khách nhiều, tặng quà nhiều Cũng đồng hai chữ “bố thí”, khoa mục - 242 - Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Lão Pháp Sư Tịnh Không giảng giải (quyển 8) khác có cách giải thích khác Việc phải hiểu, nói đồng giải thích Nếu giải thích, nhiều hạng mục nói không thông Bồ Đề hạnh làm được, hướng nâng lên "Phổ Hiền Hạnh", gọi "Phổ Hiền Đạo" Phổ Hiền hạnh Bồ Đề hạnh khác biệt chỗ nào? Trên tướng khác biệt, dụng tâm không giống Trong Bồ Đề hạnh, đem quan niệm này, quan niệm tự tư tự lợi chuyển đổi lại, vừa chuyển đổi lại chuyển phàm thành Thánh, bạn người phàm, người phàm có mà không Bồ Tát không Thế nhưng, hạnh Phổ Hiền không mình, mà họ tất chúng sanh hợp thành thể Bạn có quan niệm gọi hạnh Phổ Hiền Hạnh Phổ Hiền tận hư không khắp pháp giới tất chúng sanh Cho nên, Phổ Hiền gọi đại hạnh, hạnh Phổ Hiền Phật hạnh Hành môn cao nhất, cao Chúng sanh Thế giới Tây Phương Cực Lạc "hàm cộng tuân tu Phổ Hiền Đại Sĩ chi đức" Đây câu Kinh văn bổn Kinh đọc đến Hiện tu hạnh Phổ Hiền, điều không quan hệ gì, cần tu Bồ Tát hạnh vãng sanh, vãng sanh Thế giới Tây Phương Cực Lạc cõi Phàm Thánh Đồng Cư, cõi Phương Tiện Hữu Dư, bạn tu hạnh Phổ Hiền sanh đến Thế giới Cực Lạc cõi Thật Báo Trang Nghiêm, không Đồng tu chân thật có trí phải nên tiền tranh thủ vãng sanh cõi Thật Báo, định phải học hạnh Phổ Hiền Mười nguyện Bồ Tát Phổ Hiền, niệm niệm hạnh hạnh tương ưng với mười nguyện, gọi hạnh Phổ Hiền Thí dụ Lục Độ Bồ Tát hạnh bố thí, bố thí tương ưng với mười nguyện Phổ Hiền, nguyện nguyện tương ưng Nguyện thứ hạnh Phổ Hiền "lễ kính chư Phật" Trong Bồ Đề hạnh, điều thứ sáu Ba La Mật gọi bố thí Hạnh Phổ Hiền không gọi bố thí, mà hạnh Phổ Hiền gọi cúng - 243 - Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Lão Pháp Sư Tịnh Không giảng giải (quyển 8) dường Khi ta tu bố thí cúng dường phải lễ kính, dùng tâm chân thành, cung kính để cúng dường Chín sáng, ngày tháng 4, vị muốn hiến máu Nếu dùng tâm chân thành cung kính để hiến máu bạn gọi hạnh Phổ Hiền, cao so với Bồ Tát Hay nói cách khác, thông thường Bồ Tát tất chúng sanh phục vụ, tâm cung kính chưa đạt đến điểm Hạnh Phổ Hiền tâm cung kính đạt đến đỉnh, giống cung kính A Di Đà Phật, tâm cung kính giống cung kính chư Phật Như Lai Dùng tâm mà tất chúng sanh lễ kính chư Phật Nếu bạn dùng tâm cung kính, tâm xưng tán để tu chắn bạn nghi lự, chắn hý luận, chắn bạn hủy báng "Xưng tán Như Lai", "quảng tu cúng dường", nội tài, ngoại tài phân biệt, tâm riêng tư Xem thấy chúng sanh có cần thiết, có cần đến, tận tâm tận lực giúp đỡ họ “Quảng tu cúng dường”, "sám trừ nghiệp chướng" tự nhiên bao gồm Bạn có nghiệp chướng nào? Nghiệp chướng san tham khứ, bạn từ “quảng tu cúng dường” mà sám trừ Nghiệp chướng ngạo mạn, bạn từ “lễ kính chư Phật” mà sám trừ Tất đố kỵ hủy báng, bạn từ “xưng tán Như Lai” mà sám trừ Về sau, từ câu bạn sám trừ "Tùy hỷ công đức" chuyên môn đối trị chướng ngại đố kỵ Chướng ngại đố kỵ, bạn từ “tùy hỉ công đức” mà sám trừ "Thỉnh chuyển pháp luân" Trong đời khứ vô tri, nơi nơi chướng ngại hoằng pháp, chướng ngại việc thiện người khác, bạn từ “thỉnh chuyển pháp luân” mà sám trừ "Thỉnh Phật trụ thế" Trong đời khứ bạn sợ người khác cao mình, sợ địa vị bị người khác đoạt lấy, bạn từ “thỉnh Phật trụ thế” đem nghiệp chướng sám trừ - 244 - Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Lão Pháp Sư Tịnh Không giảng giải (quyển 8) Các bạn phải nên biết, mười câu câu sám trừ nghiệp chướng Nếu nói lễ kính, câu lễ kính; nói xưng tán, câu xưng tán Trong mười câu câu bao hàm chín câu phía sau "Hoa Nghiêm" gọi giáo học viên mãn Ở chỗ xem thấy được, Kinh thường nói "nhất tức thị đa, đa tức thị nhất", đa không hai, pháp môn chắn đầy đủ tất pháp môn khác, gọi hạnh Phổ Hiền, đạo Phổ Hiền Đây giáo học Phật pháp đạt đến mức độ cứu cánh viên mãn Ở chỗ Phật dạy cho chúng ta, bạn phải chân thật phát nguyện tất chúng sanh mà giáo hóa tất chúng sanh, bạn không nên quên ba mục tiêu "Tuy sanh tha phương giới, vĩnh ly ác thú" Có cho dù bạn đến thọ sanh giới nào, nơi có duyên bạn liền đến nơi đó, bạn chắn không mê Mê đọa ba đường ác, hay nói cách khác, bạn định không khởi tham-sân-si-mạn Chỗ nói "tuy sanh tha phương giới, vĩnh ly ác thú", ý nghĩa nói bạn chắn không khởi tham-sân-si-mạn, tuyệt đối không khởi ý niệm tự tư tự lợi Nếu sanh khởi ý niệm tự tư tự lợi bạn sai rồi, bạn phàm phu, bạn độ chúng sanh không đáng tin Chỉ sợ độ chúng sanh, bạn bị chúng sanh độ Việc nhiều, xem thấy nhiều Cho nên, định trước cầu Tịnh Độ, phát tâm rộng độ chúng sanh Ngày cầu sanh Tịnh Độ, thân gian, phải học theo Bồ Tát, chăm nỗ lực giúp đỡ không quên giúp đỡ người khác, tốt (Hết 7) *************************** KỆ HỒI HƯỚNG - 245 - Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Lão Pháp Sư Tịnh Không giảng giải (quyển 8) Nguyện đem công đức Trang nghiêm Phật Tịnh Độ Trên đền bốn ơn nặng Dưới cứu khổ ba đường Nếu có người nghe thấy Đều phát tâm bồ đề Hết báo thân Cùng sanh cõi Cực lạc! NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT MƯỜI CÔNG ĐỨC NIỆM PHẬT Trong Kinh nói: Người chí tâm niệm Phật, mười công đức sau: Thường chư Phật ngày đêm hộ niệm, đức Phật A Di Đà phóng quang nhiếp thọ Thường vị Đại Bồ Tát đức Quán Thế Âm thủ hộ Ngày đêm thường chư Thiên Đại lực Thần tướng ẩn hình ủng hộ Tất Dạ xoa, ác quỷ, rắn độc, thuốc độc làm hại Không bị tai nạn: Nước, lửa, đao, tên, gông, xiềng, lao ngục, giặc cướp, oan gia, thứ chết Những tội làm thảy tiêu diệt, kẻ chết oan giải thoát, không kết oán ràng buộc Ban đêm nằm ngủ thường thấy điềm lành, thấy sắc thân thắng diệu Phật A Di Đà - 246 - Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Lão Pháp Sư Tịnh Không giảng giải (quyển 8) Tâm thường vui vẻ, sắc thường tươi nhuận, khí lực đầy đủ, việc làm có kết tốt đẹp lợi ích Mọi người trông thấy vui mừng, cung kính lễ bái kính Phật 10 Khi mạng chung tâm không sợ hãi, chánh niệm ra, Tây phương Tam Thánh tiếp dẫn sanh Tịnh Độ hưởng an vui không cùng! - 247 - ... PHÁP 187 Điều thứ nhất, “Bố thí” 187 Điều thứ hai, "Ái ngữ" 188 Điều thứ ba, "Lợi hành" 188 Điều sau cùng, "Đồng sự" 188 Kinh văn: "Thân... Mật" 180 Thứ ba "Nhẫn nhục Ba La Mật" . 181 Thứ tư "Tinh Ba La Mật" . 181 Thứ năm "Thiền định Ba La Mật" . 181 Sau "Trí tuệ Ba La Mật" 182 TỨ NHIẾP PHÁP... .2 08 -3- Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Lão Pháp Sư Tịnh Không giảng giải (quyển 8) Loại biện tài thứ "Pháp vô ngại" 2 08 Loại biện
- Xem thêm -

Xem thêm: Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Giảng Giải, Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Giảng Giải, Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Giảng Giải

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn