Xây dựng gia đình văn hóa ở xã tân an tỉnh long an hiện nay

45 215 0
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2017, 13:13

1 TÁC GIẢ: Đỗ Thị Kim Pho TÓM TẮT ĐỀ TÀI Thị xã Tân An trung tâm tỉnh Long An Thị xã vừa nằm trục phát triển địa bàn kinh tế trọng điểm phía Nam, vừa cửa ngõ kinh tế tỉnh đồng sông Cửu Long Giống khu đô thị khác, Tân An có phát triển nhanh kinh tế, văn hóa, xã hội vấn đề xây dựng đời sống văn hóa tâm điểm thị xã, nơi bước tiếp thu mới, đồng thời phát huy sắc văn hoá dân tộc địa phương nhằm hội nhập vào xu phát triển chung thời đại Trong thời gian qua, Thị uỷ thị xã, ủy ban nhân dân thị xã quan tâm, coi trọng nhiệm vụ triển khai xây dựng mô hình “Gia đình văn hoá”, xem điều tảng, trung tâm vận động ‘Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Xuất phát từ ý nghĩa tầm quan trọng mô hình gia đình văn hóa hội nhập phát triển nay, chọn đề tài “Xây dựng gia đình văn hóa thị xã Tân An nay” để tìm hiểu, nghiên cứu Qua đề tài này, hy vọng ý nghĩa thực tiễn, giá trị tích cực mô hình phát huy, nhân rộng, đồng thời hạn chế, từ thử đề số giải pháp nhằm hoàn thiện mô hình gia đình văn hóa thị xã Tân An, đóng góp cho phát triển hội nhập đất nước nước ASEAN thực mục tiêu xây dựng cộng đồng ASEAN 2015 không xem nhẹ giá trị văn hoá truyền thống Nội dung đề tài thể qua 42 trang Ngoài phần dẫn luận kết luận, đề tài chia làm chương: Chương 1: Tổng quan Chương 2: Thực trạng xây dựng mổ hình “Gia đình văn hoá” thị xã Tân An Chương 3: Phương hưđng giải pháp thời gian tđi Thông qua chương 1, đặc điểm chung vị trí địa lí, tài nguyên thiên nhiên tình hình chung đời sống, dân cư, kinh tế, văn hóa, xã hội Tân An trình bày đầy đủ Bên cạnh đó, trình bày khái niệm có liên quan đến đề tài nghiên cứu như: văn hóa, gia đình, gia đình văn hóa Ở chương 2, từ tài liệu, số liệu thu thập thông qua khảo sát thực tế vấn đề công tác tuyên truyền, vận động, triển khai thực mô kết đạt được, ý nghĩa thực tiễn tồn hạn chế nhận xét, phân tích chi tiết, cụ thể Chương chương cuối đề tài gồm giải pháp nhằm nâng cao hiệu mô hình “Gia đình văn hóa” DẪN LUÂN Lí chọn đề tài Nghị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X khẳng định: “Phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp gia đình Việt Nam, thích ứng đòi hỏi tình hình công nghiệp hóa, đại hoá Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, thật tổ ấm người, tế bào lành mạnh xã hội, môi trường quan trọng hình thành nuôi dưỡng giáo dục nhân cách người, bảo tồn phát huy văn hoá truyền thống tốt đẹp, tạo nguồn nhân lực phục vụ nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc”1 Gia đình tế bào xã hội, nôi nuôi dưỡng, môi trường quan trọng hình thành giáo dục nhân cách trẻ em Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến hạnh phúc góp phần vào nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Để phát huy vai trò quan trọng gia đình, ngày 4/4/2001 Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định 72/2001/QĐ-TTG việc chọn ngày 28/6 hàng năm Ngày Gia đình Việt Nam Quan tâm đến gia đình, xây dựng chiến lược ‘Gia đình Văn hóa” nội dung tiêu biểu việc bảo tồn phát triển rán hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà sắc dân tộc mà Nghị Hội nghị lần thứ Ban chấp hành Trung ương Đảng kho vin đề Theo đó, cấp, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đoàn thể từ Trung ương đến địa phương phải tổ chức triển khai thực nhiệm vụ phát động sâu rộng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, thể cụ thể văn hướng dẫn định hướng như: Chỉ thị số 23/1998/TC-TTg ngày 20/05/1998 Thủ tướng Chính phủ tăng cường phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đẩy mạnh phong trào ‘Toàn dân đoàn kết xây dựng sống khu dân cư”; Quyết định số 01/2000/QĐ-BCĐ ngày 12/4/2000 Trưởng ban đạo phong trào ‘Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống vãn hoá” việc ban hành kế hoạch triển khai phong trào ‘Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” đặc biệt công tác xây dựng gia đình Việt Nam giai đoạn Trang web: www.mofa.gov.vn/vi Qua mười năm thực hiện, lãnh đạo, đạo Đảng, nhà nước phối hợp chặt chẽ Ban, ngành, đoàn thể ủng hộ góp sức thực quần chúng nhân dân, vận động bước đầu có đóng góp to lớn công xây dựng đất nước, phong trào góp phần xây dựng sống ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, bình đẳng phát triển theo thời đại ngày nay, mang đậm tính dân tộc phù hợp với truyền thống tốt đẹp người Việt Nam Long An, tỉnh giáp ranh thành phố Hồ Chí Minh, triển khai sâu rộng phong trào ‘Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đến tầng lớp nhân dân, qua bước củng cố, kiện toàn cụ thể hóa hệ thống tiêu chí thi đua, thực Phong trào làm thay đổi sinh hoạt, lối sống người dân tinh thần xây dựng văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc Có mô hình văn hóa xây dựng: Gương người tốt việc tốt Gia đình văn hóa Ảp- khu phố văn hóa Đơn vị văn hóa- nếp sống văn minh Khu dân cư tiên tiến Xã, phường, thị trấn văn hóa Mỗi mô hình có chuẩn mực riêng phù hợp với chủ trương chung tỉnh địa phương Mổ hình “Gia đình văn hóa” triển khai, xây dựng từ năm 90 kỷ XX tiếp tục giữ vai trò quan trọng vận động Thực tế cho thấy, gia đình đóng vai trò quan trọng, tế bào xã hội, đơn vị nhỏ có vai trò định đến phát triển xã hội Gia đình hình thức tổ chức cộng đồng hình thành sđ quan hệ hôn nhân, huyết thông, nuôi dưỡng, nôi, nơi hình thành nhân cách, lối sống giá trị đạo đức cho cá nhân xã hội Văn hoá gia đình có ảnh hưđng sâu sắc đến xã hội nhân tô" hình thành nên văn hoá chung cộng đồng, dân tộc Nhìn từ khía cạnh văn hóa, gia đình nơi tạo văn hóa giáo dục rân hóa cho người Thị xã Tân An trung tâm tỉnh Long An Thị xã vừa nằm trục phát triển địa bàn kinh tế trọng điểm phía Nam, vừa cửa ngõ kinh tế tỉnh đồng sông Cửu Long, có trục giao thông đường bộ, đường thủy chạy qua trung tâm quốc lộ 1A, quốc lộ 62 sông Vàm cỏ Tây Giống khu đô thị khác, Tân An có phát triển nhanh kinh tế, văn hóa, xã hội vấn đề xây dựng đời sống văn hóa tâm điểm thị xã, nơi bước tiếp thu mới, đồng thời phát huy sắc vãn hoá dân tộc địa phương nhằm hội nhập vào xu phát triển chung thời đại Trong thời gian qua, Thị uỷ thị xã, ủy ban nhân dân thị xã quan tâm, coi trọng nhiệm vụ triển khai xây dựng gia đình văn hoá Cuộc vận động bước đầu nhận hưởng ứng nhiệt tình, mạnh mẽ từ phía nhân dân Quá trình công nghiệp hóa, đại hóa đất nước mang lại nhiều hội điều kiện để hội nhập kinh tế quốc tế gây nguy làm xói mòn giá trị truyền thống lối sống lành mạnh, nhân văn người Do vậy, người xem chủ thể văn hóa, góp phần trì phát triển văn hóa Để xây dựng cộng đồng, xã hội với ứng xử phù hợp thể sắc văn hóa riêng phải xuất phát từ ý thức cá nhân, cá nhân tồn tập thể hòa nhập vào tập thể Tập thể mà người tham gia vào gia đình, gia đình đóng vai trò giáo dục văn hóa cho cá nhân tham gia vào sống Muốn tạo nên tập thể văn hóa, cộng đồng văn hóa phải có gia đình văn hóa Vì vậy, gia đình văn hoá sđ ấp-khu phố văn hoá; đơn vị văn hoá-nếp sống văn minh; khu dân cư tiên tiến; xã phường, thị trấn, văn hoá Với vai trò quan trọng gia đình xã hội ý nghĩa to lớn mô hình “Gia đình văn hoá” vận động ‘Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, chọn thực đề tài “Xây dựng gia đình văn hóa thị xã Tân An tỉnh Long An nay” Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu địa bàn thị xã Tân An tỉnh Long An, trung tâm kinh tế, trị, văn hoá-xã hội tỉnh Trong năm qua việc triển khai thực mô hình “Gia đình văn hoá” nơi đạt thành cổng định: hàng năm sô" gia đình đăng ký tham gia danh hiệu “Gia đình văn hoá” đạt tỷ lệ từ 95%-100%; số gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hoá” năm sau cao năm trưđc Đối tượng nghiên cứu Đôi tượng nghiên cứu đề tài chủ yếu xung quanh nội dung liên quan đến mô hình “Gia đình vănhoá” việc triển khai, thực hiện; từ đánh giálà công tác vận động, tuyên truyền, thực kết quả, ý nghĩa thực tiễn việc xây dựng mổ hình “Gia đình văn hoá ” thị xã Tân An, tỉnh Long An Lịch sử nghiên cứu vấn đề - Mô hình ‘Gia đình văn hóa” phát động xây dựng cách mười năm (từ 1996) phạm vi toàn quốc Mô hình quan tâm từ phía Đảng cộng sản Việt Nam, nhà nước Bộ, Sở, Bím, Ngành có liên quan, có nhiều công văn, thị hướng dẫn, đạo thực vận động xây dựng mô hình, kể báo chí, truyền thanh, truyền hình tham gia tuyên truyền vận động Thế nhưng, việc nghiên cứu hiệu thực tế mối tương quan lí thuyết giá trị văn hóa tinh thần mà người dân nhận từ công tác xây dựng mô hình gia đình văn hóa quan tâm hoàn toàn chưa có đề tài sâu nghiên cứu vấn đề Bằng kiến thức học trường, kế thừa nguồn tư liệu thảnh văn liên quan đến nội dung đề tài thực tế công tác xây dựng mô hình ‘Gia đình văn hóa” thị xã Tân An mong muốn đóng góp phần nhỏ từ công trình nghiên cứu cho phát triển tích cực, hiệu mô hình góp phần khẳng định giá trị văn hoá truyền thống phát triển đại Phương pháp nghiên cứu Để hoàn thành đề tài này, chủ yếu dựa phương pháp tổng hợp phân tích thông tin thu thập qua: sách báo, tài liệu cung cấp từ ban, ngành nghiên cứu trưđc đây, qua mạng, Ngoài ra, để đánh giá mức độ thành cổng mô hình, dùng phương pháp vấn sâu, vấn chiến lược cán bộ, chuyên viên Ban đạo Ban tuyên truyền vận động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” từ tỉnh đến thị xã xã, phường Bên cạnh đó, lập bảng câu hỏi, điều tra xã hội học, tìm hiểu thông tin từ ban ngành, đoàn thể, dành thời gian thích hợp để khảo sát thực tế đời sống dân cư địa bàn nghiên cứu Ý nghĩa thực tiễn - Góp phần đánh giá cách nhìn tổng thể mổ hình “Gia đình văn hoá ” nay, qua phản ánh tầm quan trọng công tác xây dựng xây “Gia đình văn hóa” phát triển kinh tếxã hội ỏ thị xã Tân An tỉnh Long An - Nêu lên định hưđng cho cổng tác vận động xây dựng mổ hình “Gia đình văn hoá” khu dân cư thời gian tđi, qua việc đề giải pháp nhằm phát huy cao hiệu mô hình việc nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho người dân, tạo ý thức văn hoá cộng đồng dân cư, góp phần xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, hạnh phúc, từ đẩy mạnh phong trào ‘Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” BỐ cục đề tài: phần dân luận kết luận, đề tài nghiên cứu thiết kế gồm chương Chương 1: Tổng quan Chương 2: Thực trạng xây dựng mô hình “Gia đình văn hoá” ỏ thị xã Tân An Chương 3: Phương hưđng giải pháp thời gian tđi Chương 1: TỔNG QUAN 1.1 THI XÃ TÂN AN TRUNG TÂM TỈNH LONG AN • 1.1.1 Khái quát đặc điểm tự nhiên 1.1.1.1 Vị trí địa lí Long An tỉnh có vị trí địa lý đặc biệt, nằm vùng Đồng sông Cửu Long, thuộc miền Tây Nam Bộ, thuộc vùng phát triển kinh tế trọng điểm phía Nam, xác định vùng kinh tế động lực có vai trò đặc biệt quan trọng chiến lược phát triển kinh tế tỉnh phía Nam Long An có 13 huyện thị xã Tân An Tỉnh tiếp giáp với Thành phố Hồ Chí Minh tỉnh Tây Ninh phía Đông, phía Bắc có đường biên giới chung với Vương quốc Campuchia dài: 137,7 km, với hai cửa Bình Hiệp (huyện Mộc Hóa) Mỹ Qúi Tây (huyện Đức Huệ), phía Tây giáp với tỉnh Đồng Tháp giáp tỉnh Tiền Giang phía Nam Diện tích tự nhiên toàn tỉnh 4.491,221 km2, chiếm tỷ lệ 1,3% so với diện tích nước 8,74% diện tích vùng Đồng Sông Cửu Long Tọa độ địa lý: 105°30'30" đến 106°47'02" kinh độ Đông 10°23’40" đến 11°02’ 00" vĩ độ Bắc.2 Tân An thị xã tỉnh, trung tâm hành tỉnh Với diện tích tự nhiên 81,79 km2, thị xã vừa nằm trục phát triển địa bàn kinh tế trọng điểm phía Nam, vừa cửa ngõ kinh tế tỉnh Đồng sông Cửu Long, có trục giao thông đường thủy, đường chạy qua trung tâm Quốc lộ 1A, Quốc lộ 62 sông Vàm cỏ Tây, cách Thảnh phố Hồ Chí Minh 50 km phía Tây Nam; thị xã nằm bên hữu ngạn sông Vàm cỏ Tây có ranh giới với đơn vị hành sau: phía Bắc giáp huyện Thủ Thừa; phía Đông giáp huyện Tân Trụ huyện Châu Thành; phía Tây Tây Nam giáp tỉnh Tiền Giang 1.1.1.2 Khí hậu Thị xã Tân An nằm vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, cận xích đạo, nhiệt độ cao ổn định Khí hậu chia làm mùa rõ rệt, mùa mưa từ tháng đến tháng 11, mùa khô từ tháng 12 đến tháng Nhiệt độ trung bình năm 27,9 °c Độ ẩm tương đối Trang web:www.wikipedia.org/wiki/longan ổn định năm với mức bình quân 79,2% Lượng mưa trung bình 1.532mm, tập trung từ tháng đến tháng 11 chiếm khoảng 91,7% tổng lượng mưa năm mùa lũ sông Vàm cỏ Tây vừa chịu ảnh hưởng thủy triều, vừa chịu ảnh hưởng lũ vùng Đồng Tháp Mười tràn Mùa khô từ tháng đến tháng nước sông Vàm cỏ Tây bị nhiễm mặn Tháng có độ mặn cao 5,489g/lít, tháng có độ mặn 0,079g/l Độ pH nước sông Vàm cỏ Tây từ tháng đến tháng khoảng 3,84,3 nên sử dụng cho sản xuất sinh hoạt 1.1.1.3 Địa hình Địa hình Thị xã Tân An mang đặc điểm chung vùng đồng Sông Cửu Long Nơi địa hình bồi đắp liên tục đặn dẫn đến hình thành đồng có bề mặt phẳng nằm ngang Độ cao tuyệt đối biến đổi từ 0,5- m (hệ Mũi Nai) trung bình 1-1,6 m Đặc biệt lộ vùng cát từ Tiền Giang qua Tân Hiệp lên đến Xuân Sanh (Lợi Bình Nhơn) với độ cao thường biến đổi từ -3 m Hầu hết phần diện tích đất hữu không bị ngập úng, rải rác có điểm trũng dọc theo hai bên bờ sông rạch bị ngập nước mùa mưa Nhìn chung địa hình Thị xã tương đối thấp, dễ bị tác động triều cường lũ Đồng Tháp Mười tràn 1.1.1.4 Tài nguyên Tài nguyên nước mặt đất Long An phong phú, Sông Vàm cỏ Tây đoạn chảy qua Tân An có chiều dài 15,8 km, độ sâu trung bình 15 m, nguồn nước chủ yếu sông Tiền tiếp sang qua kênh Hồng Ngự kênh Cái cỏ Kênh Bảo Định từ sông Vàm Cỏ Tây nối sông Tiền thảnh phố Mỹ Tho Ngoài có Rạch Chanh, Rạch Châu Phê, Rạch Bình Tâm, Rạch cần Đốt Nhìn chung nguồn nước mặt đất không thuận lợi cho sản xuất sinh hoạt bị nhiễm mặn, phèn ô nhiễm chất thải Nước mưa 1.200-1.600 mm/năm nguồn bổ sung quan trọng cho nguồn nước mặt đất Chất lượng nước ngầm Tân An đánh giá tốt, đủ tiêu chuẩn sử dụng cho nhu cầu sinh hoạt Xã Khánh Hậu có mỏ nước khoáng độ sâu 400m khai thác công ty Lavie Đất thị xã Tân An biến đổi mạnh theo địa hình Khoảng 86,13% diện tích đất thuộc nhóm đất phù sa phát triển mạnh, lại diện tích đất phèn Là 10 địa bàn hình thành lâu nên phần lớn diện tích đất tự nhiên Thị xã Tân An sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế xã hội Tuy tỉnh lỵ tỉnh Long An phần lớn diện tích đất tự nhiên bố trí cho mục đích nông nghiệp (khoảng 72%) Diện tích đất chuyên dùng chiếm chưa đến 11% Tổng diện tích đất sử dụng cho đô thị chiếm khoảng 27% tổng diện tích tự nhiên Mức độ phát triển đô thị địa bàn thị xã tương đối thấp, chưa đạt yêu cầu trung tâm tỉnh lỵ 1.1.2 Đặc điểm chung dân cư, kỉnh tế, văn hóa - xã hội 1.1.2.1 Dân cư Với vai trò trung tâm tỉnh Long An, Tân An thức nâng cấp từ thị xã lên đô thị loại m vào ngày 19 tháng năm 2007 Tân An có phường (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Tân Khánh, Khánh Hậu) vả xã (Hướng Thọ Phú, Lợi Bình Nhơn, Bình Tâm, An Vĩnh Ngãi, Nhơn Thạnh Trung), diện tích nội thị 12.416 km2, phường 1,2, trung tâm Dân số theo số liệu điều tra tổng cục thống kê ngày tháng năm 2007 121.500 người Thành phần dân tộc hầu hết người Việt, số người Hoa Tín ngưỡng dân gian, tôn giáo đa dạng phong phú, cư dân chủ yếu tin vào việc thờ cúng ông bà, tổ tiên số tôn giáo như: Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Tin Lành, Cao Đài, Hoà Hảo, 1.1.2.2 Kinh tế Tân An phấn đấu trở thành thành phố vào năm 2010, giữ vai trò trung tâm hành tỉnh, trung tâm dịch vụ vùng khu công nghiệp Long An; trung tâm vùng kinh tế trọng điểm phía Nam Theo dự tính đến năm 2010, Tân An giữ vững nhịp độ tăng trưởng kinh tế bình quân 16%/năm Thu nhập bình quân đầu người 28,85 triệu đồng/năm Những năm qua, với tập trung phấn đấu nhân dân thị xã, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt cao ổn định mức 15,9-16%/năm; tổng thu ngân sách nhả nước năm 2008 đạt 163,749 tỷ đồng, tăng 31% so với năm 2007 Cơ cấu kinh tế bước chuyển đổi hướng, tốc độ đô thị hóa nhanh, hạ tầng xã hội hạ tầng kỹ thuật quan tâm đầu tư, góp phần đưa mặt kiến trúc đô thị trở nên 31 cho cần đăng ký đạt người Ở số xã phường công tác bình chọn đơn giản hoá nên chất lượng số hộ gia đình văn hoá đạt chuẩn chưa đủ sức thuyết phục nhân dân, có nơi chạy theo hình thức số lượng Vấn đề xã hội hoá, vận động mạnh thường quân đóng góp xây kinh phí cho phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” chưa nhiều, chưa phát huy nguồn lực nhân dân, kinh phí cho việc khen thưởng gia đình văn hóa tiêu biểu bình xét hạn chế, nên không trở thành động khích lệ người dân tâm phấn đấu Kinh phí cho toàn phong trào ‘Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” chủ yếu dựa vào tiêu từ trung ương với mức, khu phố-ấp triệu đồng/năm; gia đình văn hóa tiêu biểu cấp phường, xã nhận phần thưởng trị giá tiền mặt 50 ngàn đồng, dù mang giá trị tinh thần chủ yếu mức kinh phí phong trào phát huy nghĩa phong trào - Chưa tổ chức nhiều buổi giao lưu, họp mặt với “Gia đình văn hoá tiêu biểu” làm động lực cho hộ gia đình phấn đấu noi theo Theo kết khảo sát có đến 56% số người hỏi không quan tâm đến gương “Gia đình văn hóa tiêu biểu” ấp-khu phố sống Chúng lập bảng hỏi tiến hành vấn hộ gia đình thị xã Tân An Ket vấn bảng 2.4 phần phản ánh mặt được, hạn chế công tác thực mô hình “Gia đình văn hóa” o Đối tượng ran là: hộ dân địa bàn thị xã Tân An o Số câu hỏi 22 câu o Số hộ gia đình vấn: 50 gia đình o Thời gian vấn từ ngày 4/07/09 đến ngày 8/07/09 32 Bảng 2.4 Kết khảo sát STT CÂU HỎI Giới tính MÃ SỐ 1= Nam 2= Nữ Mù chữ Cấp I Trình độ học vấn 5 Công nhân Viên chức nhà nước Nhân viên doanh Nghề nghiệp Gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa chưa Q Dưới 20 tuổi 20 -50 tuổi 50 tuổi trở lên Xin vui lòng cho biết Ông (Bà), Anh (Chị) tuổi TRẢ LỜI Tình trạng hôn nhân Cấp n Cấp m Đại học Số Tỷ lệ lượng % 22 28 44 56 38 12 66 24 23 15 14 46 30 10 16 12 nghiệp Buôn bán Nội trợ Nông dân Khác Chưa đạt Vừa công nhận năm 2008 Đã dược công nhận năm liền Đã công nhận từ năm liền trở lên Đã đạt danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu Đang sống chung Ly thân 17 10 34 10 20 16 18 36 47 94 21 14 42 44 44 22 12 Gia đình gồm hệ Ly dị hệ (vợ-chồng) hệ (vợ-chồng-con) hệ (ôngbà-cha mẹ - con) Gia đình có thực KHHGĐ không? Lý thực kể hoạch hóa gia đình 2 Có Không Điếu kiện kinh tể Nhằm chấp hành tốt chủ 13 22 18 26 88 12 44 24 33 Mức sống gia 10 đình Giấy chứng nhận gia 11 đình văn hóa Cách tiểp cận tiêu chí mô hình gia đình văn hóa Lạc mất, cất đâu 4 Chưa có Xem qua ti vi Nghe ra-đi-ô Đọc sách báo Từ việc tuyên truyền 14 58 30 12 42 29 15 21 12 15 30 16 12 32 64 0 16 34 28 36 cán ban truyên truyền động ấp-khu 12 Ông (Bà), Anh (Chị) Có đồng ý với tiêu 13 chí đánh giá gia đình văn hóa chưa? 14 trương quan, đơn vị công tác Muốn phấn đấu trở thành gia đình văn hóa Khác Nghèo Đủ ăn Khá Giàu Được cất cẩn thận tủ Lộng khung treo phòng khách Gia đình có thường xuyên tham gia sinh hoạt tổ dân phố không? Gia đình tổ chức 15 tiệc năm qua Số lượng khách tiệc 16 cưới, hỏi phố Qua người thân gia đình Qua bạn bè, hàng xóm, đồng nghiệp Chưa tiếp cận Hoàn toàn không Cần bổ sung Đồng ý hoàn toàn Không ý kiến 17 14 19 Không Không thường xuyên Thường xuyên 10 17 23 20 34 46 Giỗ 24 48 Cưới, hỏi Tang ma Khác (sinh nhật) Dưới 20 người 20-dưới 50 người 50-100 người 16 25 14 32 50 36 18 34 17 Số lần tham dự ngày Hội đại đoàn kết dân tộc ấp-khu phố 18 Có biết gương gia đình văn hóa tiêu biểu 19 Tiêu chuấn gia đình văn hóa có khó thực không 20 Tại đăng ký phấn đấu trở thảnh gia đình văn hóa 21 22 4 100-150 người 150-200 người 200-250 người 250 người trở lên Không lần 1-2 lan lần trở lên Không biết Biết gia đình văn hóa tiêu biểu Biết từ gia đình rân hóa tiêu biểu trở lên Không quan tâm Rất dễ Dễ Hơi khó Quá khó Làm theo phong trào Đạt dược gia đình văn hóa vinh dự Khác 3 0 39 20 16 0 78 16 40 32 12 37 16 74 14 31 62 18 Các gia đình văn hóa có đạt yêu cầu tiêu chuẩn chưa Hoàn toàn chưa đạt Chỉ số đạt Phần lớn đạt Hoàn toàn đạt 33 12 66 16 Õng (Bà), Anh (Chị) có tham gia câu lạc hay đoàn hội khu phố xóm ấp không? Không CóiHộiphụ nữ, người cao tuổi, câu lạc thơ,hội cựu chiến binh, hội khuyến học, 40 10 80 20 Từ kết việc khảo sát 50 hộ gia đình địa bàn thị xã Tân An, ta thấy đóng góp tích cực mô hình thể rõ như: tỉ lệ mù chữ 0%, trình độ học vấn từ cấp m trở lên chiếm 40%, đa phần thảnh viên hộ gia đình công nhận gia đình văn hóa có nghề nghiệp ổn định; mức sống hộ gia đình theo bảng điều tra, thể từ đủ ăn đến khá, giàu; có đến 66% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hoá từ năm liền trở lên Bên cạnh đó, chủ trương Đảng, sách 35 nhà nước hộ gia đình thực tốt cụ thể: có đến 88% số hộ gia đình khảo sát thực kế hoạch hoá gia đình, tiệc tùng rườm, tốn kém, mang tính vụ lợi giảm hẳn, phần lớn buổi tiệc gia đình tổ chức 50% mang tính chất sum họp, họp mặt Các gia đình hệ giữ vai trò chủ yếu gia đình (44%), điểm bậc văn hoá truyền thống Việt Nam, ông bà, cha mẹ, cháu sống hoà thuận yêu thương mái gia đình Tuy nhiên qua bảng hỏi thống kê chúng tôi: có đến 16% chưa tiếp cận tiêu chí mô hình, 40% gương gia đình vãn hoá tiêu biểu khu phố, xóm ấp mình, 78% chưa tham dự ngày Hội đại đoàn kết dân tộc khu phố, xóm ấp, Những số cho thấy công tác tuyên tuyền vận động chưa đến người dân, họ tham gia theo phong trào mà chưa nhận thức rõ tầm quan trọng ý nghĩa mô hình Ngoài ra, hoạt động câu lạc ấp, khu phố yếu, 80% không tham gia câu lạc bộ, đoàn hội khu phố, xóm, ấp Tiểu kết Thực trạng xây dựng gia đình văn hóa thị xã Tân An có chuyển biến tích cực Cuộc vận động xây dựng mô hình “Gia đình văn hóa” quan tâm, đạo sâu sát Sở, ban, ngành hưởng ứng nhân dân Các tiêu chuẩn bước triển khai thực cụ thể hóa nhằm tạo nâng cao chất lượng phong trào, tiến đến mục tiêu xây dựng gia đình Việt Nam theo truyền thống mà hợp xu phát triển chung thời đại Công tác xây dựng gia đình văn hoá tác động cách tích cực đến đời sống xã hội, mang lại hiệu lợi ích thiết thực cho gia đình, đời sống vật chất tinh thần nhân dân nâng lên đáng kể, tạo sống hạnh phúc, ấm no, tiến bộ, bình đẳng phát triển Tuy nhiên, phong trào số khó khăn chủ quan lẫn khác quan như: chi phối kinh tế khu vực thành thị nông thôn hay đấu tranh với hủ tục, xâm nhập văn hóa ngoại, yếu nhân lực, tài lực, Chính khó khăn dẫn đến nhiều tồn hạn chế: chưa đẩy mạnh công tác tuyền truyền vận động sâu rộng cộng đồng dân cư; nhận thức từ phía cộng đồng nhiều bất cập, lý thuyết thực tế khoảng cách định, người dân chưa ý thức rõ 36 vai trò ý nghĩa việc tham gia mô hình gia đình văn hoá; kinh phí cho việc khen thưởng gia đình văn hóa tiêu biểu bình xét hạn chế, nên không trở thành động khích lệ người dân tâm phấn đấu 37 Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI 3.1 NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRIỂN KHAI MÔ HÌNH “GIA ĐÌNH VĂN HÓA” Từ khó khăn tồn triển khai, vân động, thực mô hình sở số liệu, vấn, tìm hiểu thực tế xin tổng hợp đề số phương hướng cụ thể nhằm nâng cao hiệu triển khai mô hình “Gia đình văn hóa” sau: - Tiếp tục tăng cường đạo Thị ủy thị xã, Uỷ ban nhân dân thị xã, cấp Đảng uỷ, quyền sở đồng thời cố, kiện toàn Ban đạo từ cấp Thị xã đến sở Ban vận động xóm, ấp, khu phố - Tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào xây dựng “Gia đình văn hoá” với nội dung tiêu chí thực phạm vi toàn tỉnh thị xã gắn chặt với việc thực nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội toàn thị xã - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, kịp thời nêu gương người tốt việc tốt, đồng thời phê phán tượng tiêu cực, lạc hậu nhân dân Chú trọng tuyên dương kịp thời hộ gia đình văn hoá tiêu biểu, xuất sắc để thúc đẩy phong trào - Tiếp tục huy động nguồn lực xã hội, nhằm đẩy mạnh phong trào ‘Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, sức xây dựng mô hình văn hoá gắn với môi trường văn hoá dân tộc, tư tưởng đạo đức, lối sống lành mạnh, giữ gìn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp dân tộc địa phương, bước đẩy lùi tệ nạn xã hội, góp phần làm chuyển biến tích cực đời sống văn hoá tinh thần nhân dân Thị xã Phát huy sức mạnh tổng hợp với ban ngành, đoàn thể xây dựng nhân rộng mô hình, điển hình như: Gia đình sản xuất kinh doanh giỏi, gia đình không sinh thứ 3, gia đình mái ấm an toàn, gia đình bạo lực góp phần phát triển kinh tế, giảm tỉ lệ hộ nghèo, thực tốt sách dân số, kế hoạch hoá gia đình 38 - Phấn đấu tiếp tục vận động 100% hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, năm có từ 80-85% hộ đạt chuẩn gia đình văn hoá, đồng thời xây dựng giải pháp nhằm thực phong trào có hiệu cao Theo để thực hoàn thảnh định hướng đề đòi hỏi phải có tham gia toàn tâm, toàn ý cấp, ban ngành, đoàn thể 3.2 CÁC GIẢI PHÁP Cơ BẢN CỦA CÔNG TÁC XÂY DƯNG • “GIA ĐÌNH VĂN HOÁ” Trên sở phương hướng đề ra, cần phải có giải pháp cụ thể, tương ứng với vai trò vị trí Ban vận động, ban, ngành, đoàn thể tham gia vận động nhân dân địa phương Đe xây dựng mô hình “Gia đình văn hóa” ngày phù hợp trở thành tảng chung cho toàn xã hội, xin đề số giải pháp tầm Vĩ mô vi mô sau: 3.2.1 Tầm vĩ mô Xây dựng giải pháp tầm \ã mô nhiệm vụ cấp lãnh đạo, quyền địa phương Ban đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, nhiên với tinh thần góp thêm tiếng nói để hoàn thiện phong trào, xin nêu số gợi ý sau: - Tiếp tục thực cụ thể hoá chương trình hành động Tỉnh uỷ thực Nghị Trung ương kho vm xây dựng văn hoá Việt Nam đậm đà sắc dân tộc mô hình gia đình văn hoá - Xác định gia đình văn hoá tảng việc xây dựng đời sống văn hoá, đưa yếu tố văn hoá truyền thống tốt đẹp vào tiêu chí việc xây dựng gia đình văn hoá Lồng ghép công tác vận động tuyên truyền với phong trào khác vận động ‘Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” - Tăng cường vai trò đạo hướng dẫn, tuyên truyền Ban vận động xóm, ấp, khu phố tăng cường phối hợp chặt chẽ Sở, Ban, Ngành, đoàn thể vận động 39 - Chú trọng việc đổi hình thức tuyên truyền vận động thiết thực, phong phú, đa dạng gắn với đời sống nguời dân - Xây dựng phong trào, mô hình, câu lạc giao lưu gia đình, nhằm phát huy cao việc tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân việc xây dựng gia đình văn hoá - Sửa đổi, bổ sung nội dung thang điểm thi đua bình xét công nhận “gia đình văn ho á” cho phù hợp với thực tiễn - Tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện đội ngũ cán Ban đạo, Ban vận động cách thường xuyên kịp thời, củng cố nâng cao lực Ban vận động sở để có đủ khả thực tổ chức phong trào - Đầu tư kinh phí, xây dựng sở vật chất hạ tầng làm nơi sinh hoạt văn ho cho người dân Phối hợp chặt chẽ với quan, xí nghiệp, đoàn thể thu hút quan tâm toàn xã hội nhằm kêu gọi mạnh thường quân tài trợ cho hoạt động sinh hoạt văn hoá cộng đồng, câu lạc gia đình, Xã hội hoá mặt văn hoá, y tế, giáo dục, thể dục thể thao , huy động nguồn lực đóng góp nhằm nâng cao chất lượng sống người dân 3.2.2 Tầm vỉ mô Trên cở sở thực tiễn vận động, giải pháp tầm vi mô góp phần hoàn thiện nâng cao hiệu mô hình “Gia đình văn hóa” mà toàn xã hội quan tâm tham gia thực - Thường xuyên tiến hành họp ấp, khu phố Ban vận động thường xuyên tuyên truyền vào chiều sâu, tìm hiểu nguyên nhân số gia đình không đạt chuẩn từ có biện pháp động viên giúp đỡ cách cụ thể - Đe cao vai trò người phụ nữ gia đình nhằm nâng cao hiệu việc tuyên truyền, người vợ thu phục chồng thu hút dịu dàng chuyên cần, cần phát huy vị người vợ người mẹ gia đình - Thường xuyên tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề với chủ đề: gia đình, gia đình văn hoá tiêu biểu, cách giáo dục gia đình, vai trò vị trí 40 người phụ nữ gia đình thời đại công nghiệp hoá đại hoá đất nước, v.v Tổ chức trì sinh hoạt thường xuyên câu lạc như: Câu lạc gia đình văn hoá, câu lạc sinh hoạt văn hoá, làng nghề, hội nông dân, hội tiểu thương, nhằm chia sẻ kinh nhiệm làm ăn, phát triển kinh tế hộ gia đình Trong ngày gia đình Việt Nam 28/6 hàng năm cần tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, hội thi gia đình, bữa cơm gia đình, toạ đàm nuôi dạy giữ hạnh phúc gia đình, theo nên chọn ngày làm ngày tuyên dương gia đình rân hóa Neu đồng ý năm có lần (ngày 18/11 28/6) tuyên dương gia đình văn ho - Mỗi khu phố, xóm-ấp cần có bảng, biểu ghi nội dung tiêu chuẩn gia đình văn hóa; có đội văn nghệ phục vụ lưu động thường xuyên lồng ghép nội dung truyền giá trị văn hoá Việt Nam, nội dung tiêu chí gia đình văn hoá nội dung xây dựng mô hình ấp, khu phố văn ho á; khu dân cư tiên tiến; xã, phường, thị trấn văn ho á; đơn vị văn ho ứng xử văn minh - Thực truyền thông, giáo dục, vận động phù hợp đối tượng, địa phương Sử dụng hình thức tuyên truyền phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt tuyên truyền cộng đồng thông qua phát thanh, truyền thanh, truyền hình, tuyên truyền miệng, cổ động trực quan, tin khu phố, họp khu phố, từ phổ biến nhân rộng gia đình tiêu biểu Tiểu kết Từ tồn hạn chế công tác xây dựng mô hình “Gia đình văn hóa” việc đề giải pháp nhằm nâng cao hiệu mô hình cần thiết Các giải pháp chủ yếu dựa tiêu chuẩn đạo Đảng, nhà nước nhằm thực mục tiêu nâng cao hiệu công tác tuyên truyền vận động, nhằm sức xây dựng mô hình gia đình vãn hoá gắn với môi trường văn hoá dân tộc, tư tưởng đạo đức, lối sống lành mạnh, giữ gìn, phát huy giá trị rân hoá truyền thống tốt đẹp dân tộc địa phương, bước đẩy lùi tệ nạn xã hội, góp phần chuyển biến tích cực đời sống văn ho tinh thần nhân dân Thị xã 41 Các giải pháp tầm vĩ mô trình bày sở xác định gia đình văn hoá tảng việc xây dựng đời sống văn hoá; tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện đội ngũ cán Ban đạo, Ban vận động; đầu tư kinh phí, xây dựng sở vật chất hạ tầng; Ở tầm vi mô, vận động xây dựng mô hình “Gia đình văn hóa” theo cần trọng vận động thường xuyên, tuyên truyền vào chiều sâu; thực truyền thông, giáo dục, vận động phù hợp với đối tượng, địa phương; tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề; đề cao vai trò giáo dục gia đình vai trò người mẹ, người vợ; đặc biệt, cần phát huy ý nghĩa ngày gia đình Việt Nam (ngày 28/6 hàng năm) bên cạnh ngày Hội đại đoàn kết dân tộc (18/11 hàng năm) 42 KẾT LUÂN • Ngày xã hội có nhiều biến đổi sâu sắc, xuất phát điểm thay đổi hành vi ứng xử thành viên gia đình hay thay đổi văn hoá gia đình Bên cạnh đổ, với phát triển mạnh mẽ khoa học kỹ thuật, sống người ngày nâng cao, gắn liền vđi nâng cao đời sống vật chất, tinh thần biến đổi mổ hình kinh tế, văn hoá, trị, xã hội Sự phát triển mạnh mẽ kèm vđi thay thế, xoá bỏ õttể thích ứng phát huy giá trị truyền thông kết hợp vđi yếu tố thời đại tạo nên chuẩn mực văn hoá riêng cho miền, khu vực, cộng đồng, đất nưđc, dân tộc Xây dựng nét văn hoá riêng dựa chuẩn mực truyền thống thích ứng vđi thời đại nhiệm vụ cần thiết Trên sở đó, phong trào ‘Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” mà tảng “Gia đình văn hoá” tỉnh Long An nói chung Thị xã Tân An nói riêng, triển khai sâu rộng đến tầng lớp nhân dân, bước củng cố, kiện toàn cụ thể hóa hệ thống tiêu chí thi đua, thực Phong trào làm thay đổi sinh hoạt, lối sống người dân với tinh thần xây dựng văn hóa tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc mà nghị Trung ương (khoá vm) Đảng đề Thị xã Tân An- trung tâm kinh tế, trị, văn hóa-xã hội tỉnh Long An- địa phương khác địa bàn tỉnh- bước thực công nghiệp hóa, đại hóa, đồng thời phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2010 Nhiệm vụ nhất, quan trọng phát triển kinh tế xã hội đôi với việc nâng cao đời sống vật chất tinh thần nhân dân, tiến tới xây dựng sống ấm no, hạnh phúc, bình đẳng tiến cho nhân dân Văn hóa truyền thống nôi xã hội, không ý nghĩa công tác xây dựng, giữ gìn phát huy văn hóa truyền thống, hội nhập vào văn minh chung nhân loại yêu cầu thách thức Tân An toàn tỉnh Long An Đe hội nhập vào xu chung dân tộc giới nay, cấp lãnh đạo thị xã Tân An cần có đoàn kết, gắn bó nhận tin tưởng ủng hộ toàn thể nhân dân Đảng, quyền cấp, 43 phong trào mang tính quần chúng mà tiêu biểu theo phong trào ‘Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống rân hóa”, nhiệm vụ xây dựng xã hội phải nhằm vào mục tiêu làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh tiến Trong vận động ‘Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống rân hóa, quyền cấp thị xã Tân An xác định rõ: mục tiêu chiến lược xây dựng “gia đình vãn hóa” Phong trào xây dựng “Gia đình văn hoá” thực trở thành vận động trị xã hội sâu rộng tầng lớp nhân dân thị xã Tân An Mô hình Chính quyền cấp, Ban vận động Ban ngành, Đoàn thể nhân dân thực cách tích cực nhiều năm qua, bước đầu có thành công định dù số hạn chế, tồn nguyên nhân chủ quan khách quan Đen năm 2008, toàn thị xã có 24.856 gia đình văn hóa, đạt tỉ lệ 93.9% tăng 3,6% so với năm 2007, có 380 gia đình văn hóa tiêu biểu phường, xã tuyên dương Nhìn chung, hầu hết ban đạo xã, phường, thị xã tích cực tăng cường công tác vận động, tuyên truyền, triển khai thực tốt mô hình này, quy trình bình xét tiến hành công khai, dân chủ, khách quan, thực chất Qua tạo cho người dân ý thức tự quản gắn kết cộng đồng, củng cố nâng cao tinh thần “tình làng nghĩa xóm”, “tối lửa tắt đèn có nhau” Xây dựng gia đình văn hoá sở cho phong trào ‘Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” Việc hưởng ứng thực xây dựng gia đình văn hoá từ cán Đảng viên, từ phía nhân dân góp phần thúc đẩy vận động ‘Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” không ngừng phát triển với chất lượng ngày nâng lên Xây dựng gia đình văn hoá có ý nghĩa quan trọng việc xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội hướng tới mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” Bên cạnh đó, việc triển khai thực hiện, xây dựng tốt mô hình “Gia đình văn hóa” chắn góp phần quan trọng bước phát triển Thị xã Tân An trước mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2010 44 Tuy nhiên, công tác vận động tuyên truyền chưa sâu vào người, gia đình, tập thể, đối tượng nhân dân Nhận thức từ phía cộng đồng xã hội nhiều bất cập, chưa có tương quan chặt chẽ lý thuyết thực tế, người dân chưa ý thức rõ vai trò ý nghĩa việc tham gia mô hình gia đình văn hoá Ở số xã, phường công tác bình chọn đơn giản hoá nên chất lượng số hộ gia đình văn hoá đạt chuẩn chưa đủ sức thuyết phục nhân dân Vì vậy, yêu cầu trước mắt cần khắc phục hạn chế, tồn tại, khó khăn phát huy tiềm năng, nội lực nhằm xây dựng mô hình “Gia đình văn hoá” ngày hoàn thiện Qua đề tài muốn làm rõ giá trị gia đình Việt Nam, mà đặc biệt đóng góp tích cực việc xây dựng ‘Gia đình văn hóa” phát triển bền vững xã hội Việt Nam Trong xu hội nhập nay, nước ta thành viên tổ chức, liên minh khu vực giới như: Hiệp Hội quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Liên Hiệp Quốc (UN), Tổ chức Thương mại Thế Giới (WTO), nên yêu cầu thích ứng với thời đại cấp thiết Điều cần thiết hoà nhập không hoà tan, người cần ý thức vững sắc văn hóa dân tộc, đề cao giá trị chân- thiện- mỹ văn hóa dân tộc góp phần thực việc xây dựng trụ cột cộng đồng văn hoá- xã hội ASEAN đến năm 2015 45 TÀI LIỆU THAM KHẢO Công văn số 4272/UBND-VX Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An Hội đồng biên sọan từ điển quốc gia, 2002, Từ điển bách khoa Việt Nam, NXB Bách khoa Hà Nội GS.TS Nguyễn Văn Huyên, 2006, Văn hoá động lực mục tiêu phát triển,, NXB Chính trị quốc gia Hà Nội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2000, Luật Hôn nhân gia đình, NXb Chính trị quốc gia Hà Nội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2005, Luật Thi đua- Khen thưởng, NXb Chính trị quốc gia Hà Nội, Quyết định số 2009/ QĐ-UBND Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An V.N RôĐin, Nguyễn Hồng Minh dịch, 2000, Văn hoả học, NXB Chính trị quốc gia Hà Nội Sở Văn hoá- Thông tin tỉnh Long An, 2005, Kỷ yếu Hội nghị tổng kết năm phong trào toàn dân xây dựng đời song văn hoá tỉnh Long An (2001 -2005) Sở Văn hoá- Thông tin tỉnh Long An, 1994, Tài liệu hướng dẫn công tác xây dựng gia đình văn hoá- nếp sổng văn minh, Xí nghiệp in Phan Văn Mảng-Long An 10 Sở Văn hoá- Thông tin tỉnh Long An, 1999, Xây dựng đời sống vãn hoá, Xí nghiệp in Phan Văn Mảng-Long An 11 Nguyễn Chí Tình,2003, Văn hoá học thời đại, NXB Khoa học xã hội Các trang Web: www.googel.com.vn www.wikipedia.org/wiki/longan www.mofa.gov.vn/vi ... đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa , chọn thực đề tài Xây dựng gia đình văn hóa thị xã Tân An tỉnh Long An nay Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu địa bàn thị xã Tân An tỉnh Long An, trung tâm... triển Gia đình văn hoá” Thị xã Tân An Hiện toàn thị xã có 380 gia đình văn hóa tiêu biểu cấp phường xã, có 10 gia đình văn hóa bình chọn dự Hội nghị tuyên dương Gia đình văn hoá” toàn tỉnh năm... Gia đình văn hoá ” nay, qua phản ánh tầm quan trọng công tác xây dựng xây Gia đình văn hóa phát triển kinh t xã hội ỏ thị xã Tân An tỉnh Long An - Nêu lên định hưđng cho cổng tác vận động xây
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng gia đình văn hóa ở xã tân an tỉnh long an hiện nay , Xây dựng gia đình văn hóa ở xã tân an tỉnh long an hiện nay , Xây dựng gia đình văn hóa ở xã tân an tỉnh long an hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay