GADT 25 đại số: Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau

22 1,098 5
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/06/2013, 01:27

Kiểm tra bài cũ Ta sử dụng kiến thức nào để làm bài tập này nhỉ? Vẽ đồ thị của các hàm số sau trên cùng một mặt phẳng toạ độ : y = 2x 2; y = 2x y = 2x + 3 y = 2 x y = 2 x + 3 6 4 2 -2 -4 -5 5 x y 1 0 -1,5 3 y = 2 x - 2 Vậy với hai đường thẳng : y = ax + b ( a 0) y = a x + b (a 0) khi nào song song, khi nào trùng nhau, khi nào cắt nhau.Để trả lời câu hỏi đó thầy trò chúng ta nghiên cứu bài học hôm nay. §¹i sè .TiÕt 25 §­êng th¼ng song song vµ ®­êng th¼ng c¾t nhau y = 2 x y = 2 x + 3 6 4 2 -2 -4 -5 5 x y 1 0 -1,5 3 y = 2 x - 2 Em h·y gi¶i thÝch v× sao hai ®­êng th¼ng y = 2x + 3 vµ y = 2x – 2 song song víi nhau 1. §­êng th¼ng song song VËy mét c¸ch tæng qu¸t, hai ®­ êng th¼ng y = ax + b (a ≠ 0) vµ y = a x + b’ ’ (a’ ≠ 0 ). Khi nµo song song víi nhau? Khi nµo trïng nhau? 1. §­êng th¼ng song song ≠ ≠ ≠ §­êng th¼ng y = ax + b (a ≠ 0) (d) §­êng th¼ng y = a’x + b’ (a’ ≠ 0) (d’) (d) // (d’) <=> (d) trïng víi (d’) <=> a = a’ b ≠ b’ a = a’ b = b’ 1. §­êng th¼ng song song 2. §­êng th¼ng c¾t nhau ? 2 T×m c¸c c¸c cÆp ®­êng th¼ng c¾t nhau trong c¸c ®­êng th¼ng sau: y = 0,5x + 2; y = 0,5x – 1 vµ y = 1,5x + 2 C¸c cÆp ®­êng th¼ng c¾t nhau lµ : y = 0,5x + 2 vµ y=1,5x + 2 y = 0,5x - 1 vµ y=1,5x + 2 6 4 2 -2 -4 -5 5 x y -1 2-4 0 -4 3 3 y = 0 , 5 x - 1 y = 1 , 5 x + 2 y = 0 , 5 x + 2 [...]... hai hàm số đã cho là: a.Hai đường thẳng cắt nhau b.Hai đường thẳng song song với nhau Hàm số y = 2mx + 3 có các hệ số a = 2m b = 3 Hàm số y = (m+1)x + 2 có các hệ số a = m + 1và b 2 = Các hàm số đã cho là hàm số bậc nhất, khi 2m 0 m + 1 0, hay m 0 m -1 (1) a) đồ thị của hai hàm số đã cho là hai đường thẳng cắt nhau a a 2m m + 1 m 1 (2) Từ (1) (2), ta có m 0, m -1, m... cho là hai đường thẳng song song với nhau a = a b b Theo đề bài, ta có b b( vì 3 2 ) Vậy đồ thị của hai hàm số đã cho là hai đường thẳng song song với nhau a = a 2m = m + 1 m = 1 (3) Từ (1) (3) => m = 1 là giá trị cần tìm Giải: Các hàm số đã cho là hàm số bậc nhất 2m 0 m + 1 0 hay m 0 m -1 (1) a) đồ thị của hai hàm số đã cho là hai đường thẳng cắt nhau 2m... 1:45 1 :25 1:15 1:05 Phiếu học tập Thời gian: 2 phút Hãy chỉ ra ba cặp đường thẳng cắt nhau các cặp đường thẳng song song với nhau trong số các đường thẳng sau: y = 1,5x + 2; y = x + 2; y = 0,5x 3 ; y = x 3; y = 1,5x 1; y = 0,5x + 3 Cho a = 2m Cho b = 3 Hai đường thẳng y = ax + b (a 0) y = ax + b(a 0) Cho a = m +1 Cho b = 2 3 Bi toán áp dụng: (SGK/54) Cho hai hàm số bậc nhất y = 2mx + 3 y... (2) Từ (1) (2), ta có m 0, m -1, m 1 b) đồ thị của hai hàm số đã cho là hai đường thẳng song song với nhau 2m = m + 1( do 3 2) m = 1 (3) Từ (1) (3) => m = 1 là giá trị cần tìm Bài tập 21: ( SGK/54 ) Cho hai hàm số bậc nhất y = mx + 3 (d) y = (2m + 1)x 5 (d) Tìm giá trị của m để đồ thị của hai hàm số đã cho là : a) Hai đường thẳng song song với nhau b) Hai đường thẳng cắt nhau Có...2 Đường thẳng cắt nhau Hai đường thẳng y = ax + b (a 0) y = ax + b (a 0) cắt nhau khi chỉ khi a a +2 6 3 y= 4 1,5 x y y 0,5 = 2 +2 x y 0,5 = -1 x Chú ý : Khi a a b0= b hai đường thẳng -4 -4 2 y = ax + b (a 30) ; y-1= ax + b (a 0) có cùng tung độ gốc, do đó chúng cắt nhau tại một điểm trên trục tung có tung độ bằng b -5 5 -2 -4... Vậy để (d) cắt (d) Từ (1) (3) để (d) cắt (d) 1 m-1 m - 1; m 0 m 2 Em có nhận xét gì về lời giải của hai bạn Vậy qua bài học hôm nay Vậy qua bài học hôm nay các em cần nắm được các em cần nắm được những kiến thức sau: những kiến thức sau: Đường thẳng y = ax + b (a 0) (d) Đường thẳng y = ax + b (a 0)(d) (d) Song song vi (d) a = a b b (d) trùng vi (d) (d) cắt (d) a a a = a b... Thanh Hải cùng tham gia giải bài toán trên như sau: Bạn Hải Bạn Thanh Các hàm số đã cho là hàm số bậc a) Để (d) // (d) nhất m 0 2m + 1 0 hay m =2m + 1(Vì 3 - 5) 1 m 0 m (1) 2 m = -1 a) Để (d) // (d) m = 2m + 1 Vậy để (d) // (d) ( Vì 3 - 5 ) m = -1 (2) m=-1 Từ (1) (2) để (d) // (d) b) để (d) cắt (d) m=-1 m 2m + 1 b) để (d) cắt (d) m 2m + 1 m-1 m - 1 (3) Vậy để (d) cắt (d) . = 2mx + 3 và y = (m+1)x + 2. Tìm giá trị của m để đồ thị của hai hàm số đã cho là: a.Hai đường thẳng cắt nhau b.Hai đường thẳng song song với nhau a) đồ. hai đường thẳng song song với nhau <=> Theo đề bài, ta có b b( vì 3 2 ) a = a và b b. Vậy đồ thị của hai hàm số đã cho là hai đường thẳng song song
- Xem thêm -

Xem thêm: GADT 25 đại số: Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau, GADT 25 đại số: Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau, GADT 25 đại số: Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn