Đổi mới hoạt động kiểm soát nội bộ về sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính (1) - Copy

220 87 0
  • Loading ...
1/220 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2017, 18:40

... TRẠNG HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ VỀ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH, TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP THUỘC BỘ TÀI CHÍNH 2.1 Khái quát kiểm soát nội Việt Nam quan hành chính, nghiệp sử dụng. .. kết hoạt động kiểm soát nội sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước quan hành chính, nghiệp 1.2.1 Nội dung phạm vi hoạt động kiểm soát nội sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước quan hành chính, nghiệp. .. động kiểm soát nội sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước quan hành chính, nghiệp Chương 2: Thực trạng hoạt động kiểm soát nội sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước quan hành chính, nghiệp thuộc Bộ
- Xem thêm -

Xem thêm: Đổi mới hoạt động kiểm soát nội bộ về sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính (1) - Copy, Đổi mới hoạt động kiểm soát nội bộ về sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính (1) - Copy, Đổi mới hoạt động kiểm soát nội bộ về sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính (1) - Copy

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn