600 từ vựng ôn thi toeic cần thiết

51 318 1
  • Loading ...
1/51 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2017, 14:33

Lesson Contracts /’kɔntrækt/: hợp đồng, giao kèo, khế ước, giấy ký kết – Abide by (v)to comply with, to conform: tuân theo, tuân thủ – Agreement /ə’gri:mənt/(n) a mutual arrangement, a contract: hợp đồng, giao kèo – Agree /ə’gri:/ (v) agreeable (adj): đồng ý, tán thành, lòng, thoả thuận – Assurance /ə’ʃuərəns/ (n) guarantee, confidence: chắn; tin chắc; điều chắn, điều tin – Cancel (v)to annul, to call off: hủy bỏ – Determine /di’tə:min/ (v)to find out, to influence: định, xác định, định rõ – Engage / in’geidʒ/ (v) to hire, to involve+: dàn xếp để tuyển dụng một người; thuê một người – Establish /is’tæbli∫/ (v)to institute permanently, to bring about: lập, thành lập, thiết lập, kiến lập – Obligate / ‘ɔbligei/ (v)to bind legally or morally: bắt buộc, ép buộc – Obligation /,ɔbli’gei∫n/ (n) obligatory (adj): nghĩa vụ, bổn phận – Party (n) a person or group participating in an action or plan the persons or sides: buổi tiệc, liên hoan concerned in a legal matter: người nhóm tham gia (một kế hoạch, một hành động ) – Provision /provision/ (n) a measure taken beforehand, a stipulation: điều khoản – Provider(n) provision – Resolve /ri’zɔlv/ (v)to deal with successfully, to declare: quyết tâm, ý kiên quyết – Specify /spesi, fai/ (v)to mention explicitly: rõ, ghi rõ, định rõ, ghi vào phần chi tiết kỹ thuật – Specification(n): rõ, định rõ – Specific (adj): rõ ràng, rành mạch Lesson Marketing : thị trường, nơi tiêu thụ; khách hàng – Attract /ə’trækt/ (v)to draw by appeal: thu hút, hấp dẫ(n) lôi – Attraction(n) attractive (adj) – Compare /kəm’peə/ (v)to examine similarities and differences: + with (so, đối chiếu;) + to (so sánh) – Comparison n/kəm’pærisn/ comparable /’kɔmpərəbl/(adj): so sánh – Compete /kəm’pi:t/ (v)to strive against a rival: đua tranh, ganh đua, cạnh tranh – Consume /kən’sju:m/ (v)to absorb, to use up: dùng, tiêu thụ – Consumer /kən’sju:mə/(n) người tiêu dùng, người tiêu thụ: hàng hoá, thực phẩm… – consumable /kən’sju:məbl/ (adj): ăn được, tiêu thụ – Convince /kən’vins/ (v)to bring to believe by argument, to persuade: làm cho tin làm cho nghe theo, thuyết phục – Current (adj) Happening or existing at the present time, (adv) To be on top of things: tại… – Fad /fæd/ (n) a practice followed enthusiastically for a short time, a craze: mốt – Inspire /in’spaiə/ (v): truyền: cảm hứng, ý nghĩ…; truyền cảm hứng cho: ai, gây cảm hứng cho (ai) – Market (v)the course of buying and selling a product,(n) the demand for a product: giá thị trường; tình hình thị trường – Marketing (n) marketable (adj) – Persuade /pə’sweid/ (v)to move by argument or logic: làm cho tin; thuyết phục – Productive (adj) constructive, high yield: sản xuất – Satisfy /’sætisfai/ (v)to make happy: làm thoả mã(n) làm vừa lòng, đáp ứng (được yêu cầu, điều kiện…) Lesson 3: Warranties /wɔrənti/: bảo đảm – Characteristic /,kæriktə’ristik/ (adj) revealing of individual traits: riêng, riêng biệt, đặc thù, đặc trưng – Consequence /’kɔnsikwəns/(n) that which follows necessarily: tầm quan trọng, tính trọng đại – Consider /kən’sidə/ (v)to think about carefully: cân nhắc, xem xét, suy xét, suy nghĩ – Consideration(n) considerable – Cover (v)to provide protection against: che, phủ, bao phủ, bao trùm, bao bọc – Expire /iks’paiə/ (v)to come to an end: mãn hạn kết thúc, hết hiệu lực (luật) mai một, – Frequently /’fri:kwənt/ (adv) occurring commonly, widespread: thường xuyên hay xảy ra, có – Imply /im’plai/ (v)to indicate by inference: ý nói; ngụ ý; bao hàm ý – Promise (v)n to pledge to do, bring about, or provide: lời hứa, điều hứa, điều hẹn ước; hứa hẹn – Protect (v)to guard: bảo vệ, bảo vệ, chê chở – Protection(n) protective (adj) – Reputation /,repju:’teiʃn/ (n) the overall quality of character: tiếng tốt, danh, danh tiếng – Reputable (adj) Reputed (adj): ‘repjutəbl có tiếng tốt, danh giá; đáng kính trọng – Require /ri’kwaiə/ (v)to deem necessary or essential : đòi hỏi, yêu cầu – Requirement(n) requisite (adj) – Vary /’veəri/ (v)to be different from another, to change: làm cho khác nhau, thay đổi, biến đổi Lesson 4: Business planning – Address (v)to direct to the attention of: địa chỉ, chuyển tới – Avoid /ə’vɔid/ (v)to stay clear of, to keep from happening: tránh, tránh xa – Demonstrate /’demənstreit/ (v)to show clearly and deliberately, to present by example: chứng minh, giải thích, bày tỏ, biểu lộ, làm thấy rõ – Demonstration(n) demonstrative (adj) – Develop /di’veləp/ (v)to expand, progress, or improve: phát triển mở mang, mở rộng, khuếch trương, làm cho phát đạt – Development(n) developer(n) – Evaluate /i’væljueit/ (v)to determine the value or impact of: ước lượng , định giá – Evaluation(n) evaluator(n) – Gather /’gæðə/ (v)to accumulate, to conclude: tập hợp lại, tụ họp lại, kéo đến – Offer (v)to propose, to present in order to meet a need or satisfy a requirement: đưa đề nghị – Primary /’praiməri/ (adj) Most important, first in a list, series, or sequence: chủ yếu, chính, bậc – Risk (n) the chance of loss or damage: rủi ro, nguy hiểm – Strategy /’strætidʤi/ (n) a plan of action: chiến lược – Strategize(n) strategic (adj) – Strong (adj) powerful, economically or financially sound: mạnh khỏe, bền vững – Substitute /’sʌbstitju:t/ (v)to take the place of another: thế, thay Lesson 5: Conferences /’kɔnfərəns/ hội nghị – Accommodate /ə’kɔmədeit/ (v)to fit, to provide with something needed: điều tiết, làm cho thích nghi, làm cho phù hợp – Accommodation(n) accommodating (adj) – Arrangement /ə’reindʤmənt/ n , the plan or organization: xếp, đặt, xếp, đặt – Association /ə,sousi’eiʃn/ (n) an organization of persons or groups having a common interest: hội, hội liên hiệp; đoàn thể, công ty – Attend /ə’tend/ (v) to go to, to pay attention to: dự, có mặt – Attendee(n), attendance(n) – Get in touch (v) to make contact with: giữ lien lạc – Hold (v) to accommodate; to conduct: tổ chức, tiến hành – Location /lou’keiʃn/ (n) a position or site: vị trí – Overcrowded /’ouvə’kraud/ a, too crowded: kéo vào đông, dồn vào đông – Register (v) to record: đăng ký – Register(n) registration(n) – Select (v) to choose from a group: chọn lựa chọn – Selection(n) selective (adj)sự lựa chọn – Session (n) a meeting buổi họp, kỳ họp, khóa học – Take part in (v) to join or participate: tham gia, tham dự Lesson 6: computers – Access (v) to obtai(n) to gain entry: truy cập, đường vào – Access(n) accessible (adj) – Allocate/’æləkeit/ (v) to designate for a specific purpose: định, chia phần – Compatible /kəm’pætəbl/ a, able to function together: tương tác, thích ứng – Delete (v) to remove; to erase: xóa – Display (n) what is visible on a monitor; (v) to show: trình bày, trưng bày – Duplicate /´dju:plikit/ (v) to produce something equal; to make identical: sao, gấp đôi – Duplicate(n) duplication (n) – Fail (v) not to succeed; not to work correctly: trượt, không thành công – Failure(n) fallible (adj) – Figure out (v) to understand , to solve: ra, hiểu – Ignore (v) not to notice; to disregard: bỏ qua, lờ – Search (v) to look for; (n) investigation: tìm kiếm, tìm hiểu – Shot down (v) to turn off; to cease operation: đóng lại, ngừng lại – Warn (v) to alert; to tell about a danger or problem: cảnh báo – Warning(n) warning (adj Lesson Office – Affordable (adj) able to be paid for; not too expensive: hợp lý (giá cả) – As needed (adv) as necessary: cần thiết – Be in charge of (v) to be in control or command of: có trách nhiệm về…, nghĩa vụ – Capacity (n) the ability to contain or hold; the maximum that something can hold: sức chứa, khả – Durable (adj) sturdy, strong, lasting: lâu bền – Initiative (n) the first step; an active role: sáng kiến – Initiate (v) initiation(n) – Physical (adj) perceived by the senses: vật chất, điều liên quan đến tự nhiên – Provider (n) a supplier: nhà cung cấp – Provide (v) provision(n) – Recur (v) to occur again or repeatedly: tái diễn tái – Recurrence(n) recurring (adj) – Reduction (n) a lessening , a decrease: thu nhỏ, giảm bớt – Reduce (v) reducible (adj) – Stay on top of (v) to know what is going on; to know the latest information: cập nhật – Stock (n) a supply; (v) to keep on hand: dự trữ, cổ phần Lesson 8: Office Procedures – Appreciate (v) to recognize, understand the importance of; to be thankful for: đánh giá cao – Appreciation(n) appreciated (adj) – Be exposed to (v) to become aware of; to gain experience in: biết về…, mở mang đầu óc về… – Bring in (v) to hire or recruit; to cause to appear: dẫn tới, mang tới – Casual (adj) informal: thân mật, không nghi thức – Code (n) rules of behavior: luật, quy luật – Glimpse (n) a quick look: lướt qua, thoáng qua – Made of (v) to consist of : tạo nên – Out of (adj) no longer having, missing: hết, – Outdated (adj) obsolete; not currently in use: hết hạn – Practice (n) method of doing something: tập luyện – Practice (v) practical (adj): củng cố, gia cố – Reinforce (v) to strengthe(n) support: củng cố, gia cố – Reinforcement(n) reinforcing gerund – Verbal (adj) oral: lời nói – Verbalize (v) verbally (adv) Lesson 9: Electronics: điện tử – Disk (n) an object used to store digital information: đĩa máy tính – Facilitate (v) to make easier: làm cho dễ dàng, thuận tiện – Network (n) an interconnected group or system: mạng lưới – Popularity (n) the state of being widely admired, sought: tính đại chúng, phổ biến – Popularize (v) popular (adj) – Process (n) a series of operations or actions to bring about a result: quy trình – Replace (v) to put back in a former place or position: thay – Replacement(n) replaceable (adj) – Revolution (n) a sudden or momentous change in a situation: cách mạng, quay vòng – Revolutionized (v) revolutionary (adj) – Sharp (adj) abrupt or acute; smart: sắc nét – Skills (n) developed ability: kỹ – Software (n) the programs for a computer: phần mềm – Storage (n) the safekeeping of goods or information: kho, dự trữ – Store (v)(n) dự trữ, cất trữ, cửa hàng – Technical (adj) special skill or knowledge: Kỹ thuật Lesson 10 Correspondence: quan hệ thư từ – Assemble (v) to put together; to bring together: thu thập, lắp ráp – Beforehand (adv) early, in advance: sớm, trước – Complicated (adj) not easy to understand: phức tạp – Complication(n) complicated (adj) – Courier (n) a , a messenger: người chuyển phát, đưa thư – Express (adj) fast and direct: chuyển phát nhanh – Fold (v) to bend paper: phủ, bao bọc, gấp lại – Layout (n) a format; the organization of material on a page: Sự bố trí, bố cục – Mention (v) to refer to; (n) something read or written: đưa ra, đề cập đến – Mention (n) mentionable (adj) – Petition (n) a formal, written request; (v) to make a formal request: lời thỉnh cầu, đề nghị – Proof (v) to look for errors: chứng – Proofreader(n) proofing gerund.Người hiệu đính, hiệu đính viên – Registered (adj) recorded and tracked: vào sổ, đăng ký – Registration(n) registered (adj) – Revise (v) to rewrite: sửa lại, sửa Lesson 11: Job Advertising and Recruiting – Abundant /ə´bʌndənt/ (adj) plentiful, in large quantities; (n) a large number: nhiều, thừa thãi, – Accomplishment /ə’kɔmpliʃmənt/ (n) an achievement, a success : việc hoàn thành, thành quả, thành tựu, thành tích Lesson 37: Airlines: hàng không – Deal with (v), phrase, to attend to; mange; to see to: bàn gì, thỏa thuận – Destination (n) the place to which one is going or directed: điểm đến – Distinguish (v), to make noticeable or different] : nhận ra, nhận biết – Distinguishable (adj), distinguishably (adv),: nhận – Economical (adj), intended to save money, time, or effort: tiết kiệm – Economy(n), economize (v),sự tiết kiệm – Equivalent (adj), equal: tương đương – Excursion (n) a pleasure trip; a trip at a reduced fare: chuýen thăm quan – Expensive (adj), marked by high prices: đắt – Expense(n), expensively (adv),: chi phí – Extend (v), to make longer; to offer: keó dài, dành cho – Prospective (adj), likely to become or be: sau, tới – Situation (n) the combination of circumstances at a given moment: vị trí, tình – Substantial (adj), considerable in importance, value degree amount, or extent: đáng kể, quan trọng – Substance(n), substantially (adv),trọng yếu, quan trọng – System (n) a functionally related group of elements: hệ thống Lesson 38: Trains: Tàu hỏa – Comprehensive (adj), covering broadly; inclusive: bao gồm, bao hàm – Comprehensiveness(n), comprehensively (adv),toàn diện – Deluxe (adj), noticeably luxurious: thuộc loại sang trọng, xa xỉ – Directory (n), a book or collection of information or directions: danh mục, danh bạ – Duration (n) the time during which something lasts: khoảng thời gian – Entitle (v), to allow or qualify: cho quyền làm – Fare (n) the money paid for transportation: tiền xe, tiền vé – Offset (v), to counterbalance: đền bù, bù đắp – Operate (v), to perform a function: hoạt động – Operation(n), operational (adj),sự hoạt động – Punctual (adj), prompt: – Punctuality(n), punctually (adv),tính – Relatively (adv), somewhat: tương đối, vừa phải – Remainder (n) the remaining part: phần lại – Remote (adj), far removed: xa xôi, tách biệt – Remoteness(n), remotely (adv),sự xa xôi, xa Lesson 39: Hotels: khách sạn – Advance / əd’vɑ:ns/ (n), a move forward, advance in something: sự cải tiến – Chain / t∫ein/ (n) a group of enterprises under a single control: dãy, chuỗi, loạt công việc kinh doanh người làm chủ – Check in (v), to register at a hotel; to report one’s presence: đăng ký ở khách sạn sự đăng ký máy bay – Confirm (v), to validate : xác nhận; chứng thực – Confirmation(n), confirmed (adj), – Expect (v), to consider probable or reasonable: đoán trước, liệu trước – Expectation(n), expectant (adj), – Housekeeper (n) someone employed to domestic work: quản gia – Notify (v), to report: thông báo, cho biết – Preclude (v), to make impossible; to rule out: ngăn cản – Quote (v), to give exact information on;(n), a quotation: trích dẫn – Quotation(n), quotable (adj),: lời trích dẫn – Rate (n) the payment or price according to a standard: giá: – Reserve (v), to set aside: dự trữ, dự phòng, để dành – Reservation (n) in reserve(n),: đặt chỗ trước – Service (n) useful functions: dịch vụ Lesson 40: Car Rentals: cho thuê xe – Busy (adj), engaged in activity: bận – Coincide (v), to happen at the same time: xảy trùng khớp, đồng thời – Coincidence(n), coincidentally (adv),: trùng hợp ngẫu nhiên – Confusion (n) a lack of clarity, order, or understanding: nhầm lẫ(n) bối rối – Contact (v), to get in touch with: liên hệ với – Disappoint (v), to fail to satisfy the hope, desire, or expectation of: làm thất vọng – Intend (v), to have in mind: dự định – Intention(n), intent (adj), – License (n) the legal permission to or own a specified thing: cấp phép, giấy phép – Nervous (adj), easily agitated or distressed; uneasy or apprehensive: hồi hộp, lo lắng – Nervousness(n), nervously (adv), – Optional (adj), not compulsory or automatic: tùy ý, ko bắt buộc – Tempt (v), to be inviting or attractive to: lôi kéo, xúc giục – Temptation(n), tempting (adj), – Thrill (n) the source or cause of excitement or emotion: rùng mình, rùng rợn li kỳ – Tier (n) a rank or class dãy, tầng, lớp Lesson 41: Movies: Phim ảnh – Attain (v), to achieve: đạt được, giành – Attainment(n), attainable (adj), – Combine (v), to come together: kết hợp, phối hợp – Continue (v), to maintain without interruption: tiếp tục – Continuation(n), continual (adj), – Description (n) a representation in words or pictures: mô tả, diễn tả – Describe (v), descriptive (adj), – Disperse (v), to spread widely, to scatter: phân tán – Entertainment (n) a diverting performance or activity: giải trí – Entertain (v), entertaining (adj), – Influence (v), to alter or affect: ảnh hưởng, tác động – Range (n) the scope: phạm vi, trình độ, lĩnh vực – Release (v), to make available to the pubic; to give permission for performance: công bố, phát hành – Represent (v), to typify: đóng, diễn kịch – Separate (adj), detached; kept apart: tách bạch, tách tiêng – Successive (adj), following in order: liên tục liên tiếp Lesson 42 – Theater: nhà hát – Acting (n) the series of events that form the plot of a story or play: thủ vai, diễn xuất – Approach (v)to go near; to come close to in appearance or quality;(n), a way or means of reaching something: tiếp cậ(n) lại gần – Approachable (adj), approach(n), – Audience (n) the spectators at a performance: khán giả – Create (v), to produce through artistic or imaginative effort: sáng tạo – Creation(n), creative (adj), – Dialogue (n) a conversation between two or more persons: giai thoại, hội thoại – Element (n) fundamental or essential constituent: yếu tố, nguyên tố – Experience (n) an event or a series of events participated in or lived through (v),chi tiết – Experienced (adj), – Occur (v), to take place; to come about: xuất hiệ(n) nảy – Perform (v), to act before an audience, to give a public presentation of: diễn xuát – Performance(n), performer(n),: biểu diê(n) trình diễn – Rehearse (v), to practice in preparation for a public performance; to direct in rehearsal: Diễn tập – Review (n) a critical estimate of a work or performance; (v), writing a criticism of a performance: phê bình, lời phê bình – Sold out (adj), having all tickets or accommodations completely sold, especially ahead of time; (v), to sell all the tickets: hết vé Lesson 43: Music: âm nhạc – Available (adj), ready for use; willing to serve: sẵn sàng để dùng – Broad (adj), covering a wide scope: rộng rãi, rõ ràng – Category (n) a division in a system of classification; a general class of ideas: hạng, loại – Categorize (v), categorical (adj),phân loại xác thực – Disparate (adj), fundamentally distinct or different: khác loại – Divide (v), to separate into parts: phân chia – Favorite (adj), preferred: ưa thích – Favorable (adj), favorably (adv), – Instinct (n) an inborn pattern that is a powerful motivation: – Preference (n) someone or something liked over another or others: ưa thích, thích – Prefer (v), preferential (adj), – Reason (n) the basis or motive for a action; an underlying fact or cause: lý – Relaxation (n) the act of reacting or the state of being relaxed; refreshment of body or mind: thư giãn – Relax (v), relaxed (adj), – Taste (n) the ability to discern what is excellent or appropriate: sở thích,thị hiếu – Urge (v), to advocate earnestly; a., a natural desire: thúc giục, giục giã Lesson 44: Museums: Bảo tàng – Acquire (v), to gain possession of; to get by one’s own efforts: đạt được, thu – Admire (v), to regard with pleasure; to have esteem or respect for: Khâm phục, hâm mộ – Collection (n) a group of objects or works to be see(n) studied, or kept together: sưu tập – Collect (v), collector(n), – Criticism (n) an evaluatio(n) especially of literary or other artistic works: phê bình, bình phẩm – Criticize (v), phê bình critic(n),: nhà phê bình – Express (v), to give an opinion or depict emotion: bày tỏ, biểu lộ tình cảm – Fashion (n) the prevailing style or custom: thời trang – Leisure (n) freedom from time-consuming duties; free time: thời gian rảnh rỗi – Respond (v), to make a reply; to react: hồi âm, phúc đáp – Response(n), responsive (adj),: trả lời – Schedule (n) a list of times of events; (v), to enter on a schedule: lịch trình, kế hoạch làm việc – Significant (adj), meaningful; having a major effect; important: quan trọng, đáng kể – Specialize (v), to concentrate on a particular activity: chuyên môn hóa – Specialist(n), specialized (adj),chuyên gia – Spectrum (n) a range of related qualities, ideas, or activities: phân bổ theo tính chất, số lượng, hành vi Lesson 45: Media: Phương tiện truyền thông – Assignment (n) (v), something, such as a task, that is assigned: nhiệm vụ, công việc – Choose (v), to select one thing over another: lựa chọn – Choice(n), choosy (adj), – Constant (n) something that is unchanging or invariabletrung thành, chung thủy – Constitute (n) to be the elements or parts of: tạo thành, thành lập, thiết lập – Decisive (adj), characterized by decision and firmness: dứt khoát – Disseminate (v), to scatter widely; to distribute: truyền bá phổ biến – Impact (n) a strong, immediate impression: ảnh hưởng, tác động – In depth (adj), in complete detail; thorough: tỷ mỉ, cẩn thận chu đáo – Investigative (adj), specializing in uncovering and reporting hidden information: điều tra – Investigation(n), investigate (v), – Link (n) an association; a relationship: liên kết – Subscribe (v), to receive a periodical regularly on order: đặt mua định kỳ – Subscription(n), subscribers(n),: mua báo dài hạ(n) thuê bao điện thoại – Thorough (adj), exhaustively complete: tỉ mỉ, chu đáo – Thoroughness(n), thoroughly (adv), Lesson 46: Doctor’s Office: phòng khám – Annual (adj), yearly: xảy hàng năm – Appointment (n) arrangements for a meeting; a position in a profession: hẹn – Assess (v), to determine the value or rate of something: ước định, định lượng – Assessment(n), assessable (adj), – Diagnose (v), to recognize a disease; to analyze the nature of something: chẩn đoán – Diagnosis(n) diagnostic (adj), lời chẩn đoán, chẩn đoán – Effective (adj), producing the desired effect; being in effect: ảnh hưởng – Instrument (n) a tool for precise work; the means whereby something is achieved: điều trị – Manage (v), to handle; to deal with; to guide: giải quyết, xoay sở – Prevent (v), to keep from happening; to hinder: chống lại, phòng chống – Prevention(n), preventive – Recommend (v), to present as worthy; to endorse: giới thiệu – Recommendation(n), recommendable (adj), – Record (v), to set down in writing;(n), a official copy of documents: ghi lại, lưu lại – Refer (v), to direct for treatment or information; to mention: định, liên quan đến – Serious (adj), weighty: nghiêm trọng Lesson 47: Dentist’s office: Phòng Nha sĩ – Aware /ə’weə/ (adj), having knowledge: có kiến thức hoặc nhận thức về ai/cái gì – Catch up (v), to bring up to date – Distraction /dis’træk∫n/ (n) the act of being turned away from the focus: sự làm lãng, sự làm lãng đi, sự làm đứt quãng: mạch tưởng, công việc làm… ; sự lãng trí, sự đãng trí; điều xao lãng – Distract (v): làm lãng, làm lãng đi, làm lãng trí, làm rối bời, làm rối trí – Distracted (adj) – Encouragement /in’kʌridʒmənt/ (n) inspiration or support: niềm động viên – Evident (adj), easily seen or understood; obvious : hiển nhiên rành rành – Evidence(n), evidently (adv), – Habit (n) a customary manner or practice: thói quen tập quán – Habitual (adj), habitually (adv), – Illuminate /i’lu:mineit/ (v), to provide or brighten with light: chiếu sáng, rọi sáng, soi sáng – Irritate /’iriteit/ (v), to chafe or inflame, to bother: kích thích; làm tấy lê(n) làm rát – Irritation(n), irritable (adj), – Overview /’ouvəvju :/ (n) a summary; a survey; a quick look : sự miêu tả chung ngắn gọn; cái nhìn khái quát; tổng quan – Position /pə’zi∫n/ (n) the right or appropriate place: vị trí – Regularly /’regjuləri/ (adv), occurring at fixed intervals: ở những quãng cách hoặc thời gian đều đặn; cách đều – Restore (v), to bring back to an original condition: Khôi phục lại Lesson 48: Health Insurance: sự bảo hiểm sức khoẻ – Allow /ə’lau/ (v), to let or happen; to permit: cho, cấp cho, trợ cấp, cấp phát – Allowance(n), allowable (adj), – Alternative /ɔ:l’tə:nətiv/ (n) the choice between two mutually exclusive possibilities: lựa chon (một hai) – Alternate (v), alternatively (adv), – Aspect /’æspekt/ (n) a feature element; an appearance: vẻ, bề ngoài; diện mạo – Concern /kən’sə:n/ (v), to be of interest or importance to : lo lắng, băn khoăn; quan tâm – Emphasize: /’emfəsaiz/ (v), to stress: nhấn mạnh – Emphasis(n), emphatic (adj), – Incur (v), to acquire or come into: gánh chịu, chịu lấy – Personnel (n) a group of employees or workers: cán bộ, nhân viên – Policy (n) a set of rules and regulations: điều khoản hợp đồng bảo hiểm – Portion (n) a section or quantity within a larger thing; a part of a whole: phân chia, phần – Regardless (adv), in spite of: bất chấp, không đếm xỉa tới, không ý tới – Salary (n) a fixed compensation paid regularly for work done; one’s pay: lương – Suitable (adj), appropriate to a purpose or an occasion: thích hợp với – Suit (v) Hợp với, suitably (adv), Lesson 49: Hospitals: tổ chức từ thiện tổ chức cứu tế – Admit /əd’mit/ (v), to permit to enter: hứa được, nhận được, có đủ chỗ cho – Admittance(n), admission(n), – Authorization /,ɔ:θərai’zeiʃn/(n), the act of sanctioning: cho quyề(n) cho phép – Designate /’dezignit/ (v), to indicate or specify: rõ, định rõ – Designation(n), designator(n), – Escort /eskɔ:k – is’kɔ:t/ (n) a person accompanying another to guide or protect: người bảo vệ; người dẫn đường; người theo – Identify /ai’dentifai/ (v), to ascertain the name or belongings of: đồng hoá, coi – Identifiable (adj), identification(n), – Missing (n): người tích – Permit /’pə:mit/ (v), to allow: cho phép – Permissible (adj), permission(n), – Pertinent /’pɔ:tinənt/ (adj), having relevance to the matter at hand: thích hợp, thích đáng, chỗ – Procedure /procedure/ (n) a series of steps taken to accomplish an end : thủ tục – Result /ri’zʌlt/ (n) an outcome: kết – Statement /’steitmənt/ (n) an accounting showing an amount due; a bill: bày tỏ, trình bày, phát biểu – Usual /’ju: u l/ (adj), ordinary, expected: thường, thông thường, thường lệ, thường dùng, dùng quen Lesson 50: Pharmacy /’fɑ:məsi/: Dược khoa – Consult /kən’sʌlt/ (v), to seek advice or information of: hỏi ý kiế(n) tham khảo – Consultation(n), consultative (adj), – Control /kən’troul/ (v), to exercise authoritative or dominating influence: kiểm tra, kiểm soát, thử lại – Convenient /kən’vi:njənt/ (adj), suited or favorable to one’s purpose; easy to reach: tiện lợi, thuận lợi; thích hợp – Convenience(n), conveniently (adv), – Detect /di’tekt/ (v), to discover or ascertain: dò ra, tìm ra, khám phá ra, phát – Detection(n), detectable (adj), – Factor /’fæktə/n., a contribution to an accomplishment, a result, or a process: nhân tố – Interaction /,intər’ækʃn/ (n) an influence; a mutual activity: tác động qua lại – Limit (n) the point beyond which something cannot proceed: giới hạn, hạn độ – Monitor (v), to keep track of: giám sát – Potential /pə’tenʃəl/ (adj), capable of being but not ye in existence; possible: tiềm – Sample /’sɑ:mpl/ (n) a portio(n) piece, or segment that is representative of a whole: mẫu, mẫu hàng – Sense /sens/n., a judgment; an intellectual interpretation: khả phán đoán – Volunteer /,vɔlən’tiə/ (n) one who performs a service without pay; (v), to perform as a volunteer: người tình nguyện người xung phong – Volunteerism(n), voluntary (adj), ... a business; a large project: – Công trình dự án lớn – Essential (adj) indispensable, necessary: cần thi t – Everyday (adj) commo(n) ordinary: thông thường, thông dụng – Function (v) to perform... finish completely: hoàn thành (công việc, nhiệm vụ) – Fulfilling gerund fulfillment(n): hoàn thành – Integral (adj) necessary for completion: cần thi t, ko thể thi u – Inventory (n) goods in stock;... (adv) as necessary: cần thi t – Be in charge of (v) to be in control or command of: có trách nhiệm về…, nghĩa vụ – Capacity (n) the ability to contain or hold; the maximum that something can hold:
- Xem thêm -

Xem thêm: 600 từ vựng ôn thi toeic cần thiết, 600 từ vựng ôn thi toeic cần thiết, 600 từ vựng ôn thi toeic cần thiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn