Nghiên cứu tính đa dạng thực vật thân gỗ tại khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa đồng nai

131 291 0
  • Loading ...
1/131 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2017, 11:26

i LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan, công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chƣa đƣợc công bố công trình nghiên cứu khác Tác giả Nguyễn Viết Sử ii LỜI CẢM ƠN Để đánh giá chất lƣợng học tập nghiên cứu chƣơng trình Cao học, việc hoàn thành tốt luận văn tốt nghiệp yêu cầu bắt buộc học viên Sau khoá Cao học 2009 - 2012 trƣờng Đại học Lâm nghiệp (ĐHLN) đào tạo sở thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, tiến hành thực đề tài “Nghiên cứu tính đa dạng thực vật thân gỗ Khu Bảo tồn thiên nhiên - Văn Hóa Đồng Nai" Nhân dịp này, xin đƣợc bày tỏ chân thành cảm ơn tới Ban Giám hiệu trƣờng ĐHLN, Khoa đào tạo Sau đại học thầy cô giáo trƣờng Tôi xin đƣợc gửi lời cảm ơn tới Ban giám đốc, Ban đào tạo tổ sau đại học trƣờng ĐHLN sở Trảng Bom tạo điều kiện thuận lợi trình học tập trƣờng Tôi xin đặc biệt tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS Hoàng Văn Sâm, Giám đốc trung tâm Đa dạng sinh học Trƣờng ĐHLN, ngƣời trực tiếp giúp đỡ, hƣớng dẫn bổ sung kiến thức khoa học tạo điều kiện tốt cho trình thực hoàn thành luận văn Xin cảm ơn, Ban Giám đốc, phòng chuyên môn nghiệp vụ, Hạt Kiểm lâm Vĩnh Cửu, hạt Kiểm lâm Khu Bảo tồn cán công chức Kiểm lâm trạm sở Khu Bảo tồn thiên nhiên - Văn Hóa Đồng Nai giúp đỡ việc điều tra nghiên cứu thực tế để hoàn thành luận văn Mặc dù có nhiều nỗ lực, nhƣng chắn không tránh khỏi thiếu sót trình thực đề tài Tôi mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp quý báu thầy, cô giáo, chuyên gia bạn bè đồng nghiệp để luận văn đƣợc hoàn thiện Xin trân trọng cảm ơn / Đồng Nai, ngày tháng năm 2011 Tác giả luận văn Nguyễn Viết Sử iii MỤC LỤC Nội dung Trang LỜI CAM ĐOAN I LỜI CẢM ƠN II DANH MỤC CÁC BẢNG VII DANH MỤC CÁC HÌNH .VII ĐẶT VẤN ĐỀ CHƢƠNG TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 1.1 Nhận thức đa dạng sinh học .3 1.2 Tổng quan nghiên cứu hệ thực vật 1.2.1 Trên giới 1.2.2 Ở Việt Nam 1.2.3 Nghiên cứu hệ thực vật Khu Bảo tồn thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai 12 CHƢƠNG 14 MỤC TIÊU, ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 14 2.1 Mục tiêu đề tài 14 2.1.1 Mục tiêu chung 14 2.1.2 Mục tiêu cụ thể 14 2.2 Đối tƣợng nghiên cứu 14 2.3 Nội dung nghiên cứu 14 2.4 Phƣơng pháp nghiên cứu 14 2.4.1.Công tác chuẩn bị .14 2.4.2 Phương pháp điều tra thực địa 15 2.4.2.1 Thu thập số liệu thực địa 15 2.4.2.2 Xử lý bảo quản mẫu 20 2.4.2.3 Xác định kiểm tra tên khoa học 22 2.4.2.4 Xây dựng danh lục thực vật 24 2.4.3 Phương pháp nghiên cứu nguyên nhân suy giảm đề xuất giải pháp bảo tồn thực vật 26 CHƢƠNG 27 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI KHU VỰC NGHIÊN CỨU .27 3.1 Sơ lƣợc lịch sử hình thành Khu Bảo tồn 27 3.2 Điều kiện tự nhiên .27 iv 3.2.1 Vị trí địa lý 27 3.2.2 Địa hình 28 3.2.3 Khí hậu .28 3.2.4 Thủy văn .29 3.2.5 Thổ nhưỡng 30 3.3 Điều kiện kinh tế - Xã hội 31 3.3.1 Dân số, phân bố dân cư lao động 31 3.3.2 Tình hình kinh tế 32 3.3.2.1 Sản xuất nông nghiệp 32 3.3.2.2 Sản xuất lâm nghiệp 35 3.3.2.3 Các ngành nghề khác 35 3.3.3 Tình hình y tế, giáo dục, hạ tầng sở 36 3.3.3.1 Y tế .36 3.3.3.2 Giáo dục 36 3.3.4 Cơ sở hạ tầng .37 3.3.4.1 Hệ thống đường giao thông 37 3.3.4.2 Hệ thống điện 38 3.3.4.3 Hệ thống nước .38 3.4 Hiện trạng tài nguyên rừng 38 3.4.1 Hiện trạng rừng 38 3.4.2 Tài nguyên rừng 40 3.5 Hiện trạng tình hình sử dụng tài nguyên rừng .41 CHƢƠNG 43 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .43 4.1 Xây dựng danh lục 43 4.2 Đa dạng thành phần loài thực vật thân gỗ 43 4.2.1 Đa dạng taxon ngành thực vật 43 4.2.2 Đa dạng bậc ngành 44 4.2.3 Đa dạng giá trị sử dụng 46 4.2.4 Đa dạng loài quý 49 4.2.4.1 Các loài danh sách Nghị định 32/2006/NĐ-CP 53 4.2.4.2 Các loài qúi, theo Sách Đỏ Việt Nam (2007) .53 4.2.4.3 Các loài quí, theo IUCN 2009 .54 4.2.4.4 Mức độ nguy cấp xét theo CITES 54 4.3 Các nguyên nhân gây suy giảm đa dạng thực vật Khu Bảo tồn thiên nhiên Văn Hóa – Đồng Nai .55 4.3.1 Các nguyên nhân trực tiếp 56 4.3.1.1 Do thiếu đất sản xuất nông nghiệp 56 4.3.1.2 Khai thác gỗ 56 4.3.1.3 Phá rừng làm nương rẫy .58 4.3.1.4 Do khai thác buôn bán gỗ, Lâm sản gỗ 59 4.3.2 Các nguyên nhân gián tiếp 61 v 4.3.2.1 Áp lực dân số 61 4.3.2.2 Tình trạng đói nghèo 62 4.3.2.3 Nhận thức cộng đồng thấp 62 4.3.2.4 Ảnh hưởng kinh tế thị trường .63 4.4 Các giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học khu vực nghiên .63 4.4.1 Nâng cao lực quản lý thi hành pháp luật 63 4.4.2.Tăng cường đào tạo 65 4.4.3 Xây dựng sở hạ tầng tăng cường trang thiết bị 65 4.4.4 Giải pháp nghiên cứu, đánh giá giá trị bảo tồn thiên nhiên có tham gia cộng đồng 65 4.4.5 Tăng cường mối quan hệ với quyền địa phương công tác bảo tồn đa dạng thực vật xã vùng đệm xử lý vụ vi phạm 67 4.4.6 Phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho cộng đồng .68 CHƢƠNG 69 KẾ LUẬN – TỒN TẠI VÀ KHUYẾN NGHỊ .69 5.1 Kết luận .69 5.1.1 Đa dạng hệ thực vật 69 5.1.2 Các nguyên nhân gây suy giảm tính đa dạng thực vật Khu BTTN Văn hóa – Đồng Nai 70 5.1.3 Các giải pháp bảo tồn tính đa dạng thực vật Khu BTTN – Văn hóa Đồng Nai 70 5.2 Tồn Tại – Khuyến nghị .70 5.2.1 Tồn 70 5.2.2 Khuyến nghị .70 TÀI LIỆU THAM KHẢO 72 PHỤ LỤC 78 vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Tiếng Việt BTTN: Bảo tồn thiên nhiên BQL: Ban quản lý VQG: Vƣờn quốc gia ĐDSH: Đa dạng sinh học ĐDTV: Đa dạng thực vật OTC: Ô tiêu chuẩn NĐ 32: Nghị định 32/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng năm 2006 Nxb: Nhà xuất SĐVN: Sách đỏ Việt Nam PTNT: Phát triển nông thôn KL: Kiểm lâm THCS Trung học sở THPT Trung học phổ thông Tiếng Anh IUCN: Hiệp hội Bảo tồn thiên nhiên Quốc tế UNEP: Chƣơng trình môi trƣờng Liên hiệp quốc UNESCO: Tổ chức Văn hóa, khoa học Liên hiệp quốc MAP: Chƣơng trình ngƣời sinh WWF: Quỹ Bảo tồn Động vật hoang dã Quốc tế PRA: Phƣơng pháp đánh giá nhanh nông thôn có tham gia ngƣời dân WCMC: Trung tâm giám sát bảo tồn Thế giới CITES: Công ƣớc Quốc tế buôn bán Động thực vật hoang dã nguy cấp vii DANH MỤC CÁC BẢNG Tên bảng TT Trang 2.1 Toạ độ điểm đầu điểm cuối tuyến điều tra 16 2.2 Giá trị sử dụng loài hệ thực vật 25 3.2 Bảng phân loại đất khu bảo tồn thiên nhiên – Văn hóa ĐN 30 3.4 Bảng trạng rừng đất lâm nghiệp Khu BTTN – VH ĐN 39 4.1 Đa dạng taxon hệ thực vật KBTTN – VH Đồng Nai 43 4.2 Các số đa dạng hệ thực vật Khu BTTN – Văn Hóa ĐN 44 4.3 Các họ đa dạng hệ thực vật Đồng Nai 45 4.4 Các chi đa dạng hệ thực vật Khu BTTN – Văn Hóa ĐN 45 4.5 Giá trị sử dụng hệ thực vật Khu BTTN – Văn Hóa Đồng Nai 47 4.6 Danh sách loài quý Khu BTTN – Văn hóa ĐN 49 4.7 Tổng hợp vụ vi phạm Khu BTTN – Văn Hóa Đồng Nai 57 DANH MỤC CÁC HÌNH Tên hình TT Sơ đồ tuyến điều tra Trang 18 ĐẶT VẤN ĐỀ Khu Bảo tồn thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai (Khu bảo tồn) đƣợc thành lập sở đổi tên Khu bảo tồn thiên nhiên di tích Vĩnh Cửu theo Quyết định số 2208 ngày 27/8/2010 UBND tỉnh Đồng Nai Là đơn vị nghiệp khoa học có thu trực thuộc UBND tỉnh Đồng Nai, nằm hệ thống rừng đặc dụng di sản văn hóa Việt Nam Với tổng diện tích tự nhiên Khu bảo tồn 100.303 ha, gồm: 67.903 rừng đất lâm nghiệp 32.400 mặt nƣớc (hồ Trị An) Khu Bảo tồn nằm địa bàn xã Phú Lý, Mã Đà, Hiếu Liêm, thị trấn Vĩnh An thuộc huyện Vĩnh Cửu, xã Đắk Lua thuộc huyện Tân Phú; xã Phú Cƣờng, Phú Ngọc, La Ngà Ngọc Định thuộc huyện Định Quán; xã Thanh Bình thuộc huyện Trảng Bom, xã Gia Tân thuộc huyện Thống Nhất - tỉnh Đồng Nai Khu Bảo tồn nằm phía Bắc tỉnh Đồng Nai; phía Tây giáp tỉnh Bính Dƣơng; phía Bắc giáp tỉnh Bình Phƣớc Cách thành phố Hồ Chí Minh 70 km cách thành phố Biên Hòa khoảng 40 km (nằm cạnh nhà máy Thủy điện Trị An) Bên cạnh giá trị đa dạng sinh học, trƣớc vùng cách mạng với địa danh tiếng Chiến khu Đ Đây Khu bảo tồn có tài nguyên động thực vật rừng đa dạng, phong phú, có nhiều loài động thực vật quý hiếm, đặc hữu Khu bảo tồn giữ vai trò quan trọng công tác bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học, bảo vệ môi trƣờng, điều hòa nguồn nƣớc cho thuỷ điện Trị An, chống xói lở, bảo vệ đất, khu dân cƣ sống ven khu rừng bảo tồn giá trị di tích lịch sử nhân văn Khu Bảo tồn đƣợc thành lập với mục tiêu khôi phục lại đa dạng sinh học hệ sinh thái rừng tự nhiên địa thuộc lƣu vực sông Đồng Nai vùng miền Đông Nam bộ; tạo phạm vi bảo tồn thiên nhiên rộng lớn nối liền với Vƣờn Quốc gia Cát Tiên, bảo tồn nơi cƣ trú di trú cho loài động vật hoang dã, phục vụ công tác bảo tồn thiên nhiên gắn với việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa lịch sử di tích, nhằm giáo dục truyền thống cách mạng phát triển du lịch sinh thái, mở nhiều hội hợp tác, đầu tƣ với tổ chức quốc tế bảo tồn thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học; Đặc trƣng bật rừng tự nhiên khu vực, hệ sinh thái rừng họ Dầu vùng địa hình đồi, bán bình nguyên Đây nơi cƣ trú nhiều loài động vật rừng, có nhiều loài đƣợc xếp quý hiếm, có nguy tuyệt chủng đƣợc ghi vào Sách Đỏ Việt Nam Sách Đỏ IUCN, khu hệ động, thực vật có quan hệ mật thiết với khu hệ động, thực vật rừng Vƣờn Quốc gia Cát Tiên Khu rừng thời kỳ chiến tranh nơi chịu nhiều thảm họa chất độc hoá học quân đội Hoa Kỳ rải nhằm huỷ diệt ngƣời thiên nhiên Nơi vùng cách mạng tiếng, với nhiều di tích lịch sử thời kỳ kháng chiến chống ngoại xâm miền Đông Nam với địa danh tiếng Chiến khu Đ, với Căn Khu ủy miền Đông Nam bộ, Trung ƣơng Cục miền Nam khu Địa đạo Suối Linh, đƣợc Nhà nƣớc công nhận di tích Lịch sử - Văn hoá cấp quốc gia Ngoài ra, rừng khu vực có chức quan trọng phòng hộ trực tiếp cho hồ Trị An, góp phần tái tạo cân sinh thái cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đồng thời nơi có tiềm lớn để phát triển du lịch sinh thái Xuất phát từ lý chọn thực đề tài:”Nghiên cứu tính đa dạng thực vật thân gỗ Khu Bảo tồn thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai” Nhằm đóng góp phần nhỏ kết nghiên cứu phục vụ công tác bảo tồn cho khu rừng đặc dụng Khu Bảo tồn thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai thông qua việc điều tra, đánh giá tài nguyên thực vật thân gỗ nghiên cứu bổ sung mặt thiếu nhƣ danh lục thực vật, công dụng, xác định loài thực vật quý đề xuất giải pháp bảo vệ đa dạng sinh học khu bảo tồn Chƣơng TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 1.1 Nhận thức đa dạng sinh học Thuật ngữ Đa dạng sinh học (Biological diversity/Biodiversity) xuất từ năm 1980, nhằm nhấn mạnh cần thiết hoạt động nghiên cứu bảo tồn tính đa dạng phong phú sống trái đất Thuật ngữ đƣợc sử dụng cách rộng rãi phạm vi toàn cầu nhiều lĩnh vực khoa học văn hóa đời sống Đa dạng sinh học (ĐDSH) có nghĩa rộng có nội dung đƣợc thảo luận Trƣớc hết, đa dạng phong phú sống trái đất Các loài cây, hoa trái, loài côn trùng, vi khuẩn, rừng rạn san hô v.v nằm khái niệm ĐDSH Thứ đến, ĐDSH lại lĩnh vực nghiên cứu bao gồm mô tả, đánh giá giải thích nguồn gốc nhƣ hình thành * Lịch sử khái niệm đa dạng sinh học Nguồn gốc đa dạng sống trái đất đề tài trung tâm ngành khoa học tự nhiên mà liên quan đến nhiều lĩnh vực khoa học khác Các quan niệm phân chia sống có từ thời cổ xƣa tiếp tục bàn luận ngày Thuật ngữ ĐDSH xuất lần hai viết Lovejoy (1980), Norse McManus (1980) Lovejoy, làm việc cho Quỹ Bảo vệ Thiên nhiên Quốc tế Washington (Hoa Kỳ) nhấn mạnh Báo cáo năm 1980 cho Tổng thống Hoa Kỳ vấn đề môi trƣờng toàn cầu, lƣợng, dân số kinh tế Trong báo cáo nhấn mạnh cấp thiết phải có nỗ lực quốc tế để bảo vệ môi trƣờng phạm vi toàn cầu, đánh giá diện tích rừng lại trái đất, kiến nghị sử dụng hậu việc khai thác rừng mức (làm thay đổi khí hậu toàn cầu suy thoái ĐDSH) v.v Lovejoy cho ĐDSH hay đa dạng sống đƣợc xác định trƣớc hết tổng số loài sinh vật tồn Norse McManus, hai nhà sinh thái học Hội đồng Nhà trắng chất 110 Hemsl.) Beus 33 BỘ CAM 49 HỌ CAM RUTALES RUTACEAE 446 Hoàng mộc nhiều gai Zanthoxylum myriacanthum Wall ex Hook f 447 Dấu dầu đẹp Euodia calophylla Guill 448 Dấu dầu xoan, Thôi chanh 449 Bƣởi bung gân 450 Cơm rƣợu 451 Mắt trâu, Lá méo THU-DOC GOL LGO GON Euodia meliaefolia Benth Macclurodendron oligophlebia (Merr.) Hartl Glycosmis pentaphylla (Retz.) DC Micromelum hirsutum Oliv GON GON THU GON THU GON 452 Nguyệt quới cánh Murraya alata Drake GON 453 Mơ rây Clausena dimidiata Tan GON 454 Giuối dunn Clausena dunniana Lévl & Fedde Atalantia citroides Pierre ex Guill Citrus aurantrifolia (Christm & Panz.) Sw AND Citrus reticulata Blco THU GON THU GON 455 Chanh rừng 456 Chanh 457 Quít 50 HỌ KHỔ MỘC 458 Sầu đâu cứt chuột 459 Thanh thất 51 HỌ ĐÁT (XĂNG) GON GOT GON SIMAROUBACEAE Brucea javanica (Bl.) Merr Ailanthus triphysa (Dennst.) Alst GOT IXONANTHACEAE 460 Xang bà, Dân cốc Ixonanthes reticulata Jack GOL 461 Cầy Irvingia malayana Oliv ex Benn GOL 52 HỌ XOAN MELIACEAE 462 Sọ khỉ, Xà cừ Khaya senegalensis Juss 463 Lát hoa Đồng Nai Chukrasia tabularis THULGO-CAN GOL LGO GOL 111 A.Juss var dongnaiensis Pierre 464 Xoan Melia azedarach L 465 Sầu đâu cao Azadiracta excelsa (Jack.) Jacobs Sandoricum koetjape (Burm f.) Merr Dysoxylum cauliflorum Hiern Dysoxylum cyrtophyllum Miq 466 Sấu tía 467 Huỳnh đƣờng hoa thân 468 Huỳnh đƣờng Nam Bộ 469 Huỳnh đàn Dysoxylum loureirii Pierre 470 Huỳnh đàn gân đỏ Dysoxylum rubrocostatum Pierre Dysoxylon tokinense Chev ex Pell Dysoxylon tpongense Pierre 471 Chạc khế 472 Huỳnh đàn báp THU-LGO GON LGO-THU GOL LGO-AND GOL LGO GOL LGO GOL LGO-THU GOL LGO GON LGO GOT LGO GON 473 Huỳnh đàn sp Dysoxylon ssp 474 Gội nƣớc, Nàng gia Aphanamixis polystachia (Wall.) J.N Parker THULGO-CAN GOL 475 Gội tía, Gội nếp Amoora gigantea Pierre LGO GOL 476 Gội giống nhãn Aglaia euphoroides Pierre LGO GOT 477 Ngâu Biên Hòa Aglaia hoaensis Pierre GON 478 Ba chia Aglaia merostela Pell GON 479 Ngâu thơm Aglaia odoratissima Bl THU-AND GON 480 Gội ổi Aglaia quocensis Pierre LGO GOL 481 Ngâu Repơ Aglaia repoeuensis Pierre LGO GOL 482 Gội sp Aglaia ssp GOL 483 Sang ngâu, Giấy Walsura bonii Pell GON 484 Lòng tong Walsura robusta Roxb 53 HỌ TRÁM (CÀ NA) 485 Xuyên mộc GOT LGO GOT LGO GOL BURSERACEAE Dacryodes rostrata (Bl.) H.J Lam 112 486 Cà na, Trám trắng 487 Trám đen, cà na, Bùi Canarium album (Lour.) Raeusch ex DC Canarium tramdenum Đại & Yakol 488 Cà na sp Canarium ssp 489 Cọ phèn Bursera serrata Wall ex Colebr 54 HỌ XOÀI THU GOL LGO-AND GON GOL LGO-CNH GOT ANACARDIACEAE 490 Chây lớn, Mà cá Buchanania arborescens (Bl.) Bl LGO GOL 491 Mà cá, Chay sáng Buchanania lucida Bl LGO GOL 492 Xoài Mangifera indica L LGO-ANQ GOL 493 Xoài nứt Mangifera cochinchinensis Engl Mangifera dongnaiensis Pierre LGO-ANQ GOT LGO-ANQ GOL 494 Xoài Đồng Nai 495 Xoài vàng Mangifera flava Evr LGO-ANQ GOL 496 Xoài cọng dài Mangifera longipes Griff LGO-ANQ GOL 497 Quéo Mangifera reba Pierre 498 Đào lộn hột Anacardium occidentale L THUANQCNH GOT 499 Xuân thôn nhiều hoa Swintonia floribunda Griff LGO GOL 500 Xuân thôn Maingay Swintonia maingayi LGO GOL 501 Cóc rừng Spondias pinnata (Koenig & L.f.) Kurz Lannea coromandelica (Houtt.) Merr Semecarpus caudata Pierre Semecarpus tonkinensis H Lec TTHULGO-ANQ GOT LGO-TAN GOL THU GON CAN-DOC GOT 502 Cóc chuột 503 Sƣng có đuôi 504 Sƣng Bắc Bộ GOL 505 Sƣng sp Semecarpus ssp GON 506 Li gạt Holigarnia kurzii King GON 507 Dã sơn, Muối, Diêm phu Rhus javanica L var roxburghii (DC.) Redh.& Wils THU GON 113 34 BỘ CHUA ME ĐẤT 55 HỌ CHUA ME ĐẤT 508 Khế 56 HỌ SĂNG ỚT 509 Săng ớt hai hoa 510 Săng ớt Nam Bộ 511 Săng ớt, Săng da 512 Săng ớt cao 513 Săng vé, Săng ớt mốc 514 Săng ớt thon 515 Săng ớt da nghé 35 BỘ DÂY GỐI 57 HỌ BÙI GERANIALES OXALIDACEAE Averrhoa caranbola L GON XANTHOPHYLLACEAE Xanthophyllum bibracteatum Gagn Xanthophyllum cochinchinense Mayden Xanthophyllum colubrinum Gagn Xanthophyllum excelsum Bl Xanthophyllum glaucum Wall (Miq.) J.J.Sm Xanthophyllum lancelatum (Miq.) J.J Sm Xanthophyllum vitellinum (Bl.) Dietr ANQ-THU GON GON LGO GOL LGO GOL GOT GON GON CELASTRALES AQUIFOLIACEAE 516 Bùi Ilex confertiflora Merr 517 Bùi gò dăm Ilex godajam Colebr THU GON 518 Bùi Wallich Ilex wallichii Hook f LGO GOT THU GON 58 HỌ THỤ ĐÀO 519 Quỳnh lam 59 HỌ CHÂN DANH 520 Chân danh Tà lơn 521 Ba khía 522 Xƣng da Trung Bộ 36 BỘ TÁO TA 60 HỌ TÁO TA GON ICACINACEAE Gonocaryum lobbianum (Miers) Kurz CELASTRACEAE Euonymus javanicus var talungensis Pierre Lophopetalum wightianum Arn Siphonodon annamensis (Lec.) Merr RHAMNALES RHAMNACEAE GON LGO GOL LGO GOL 114 523 Táo Biên Hòa Zizyphus hoaensis Pierre 524 Táo cong Zizyphus incurva Roxb 37 BỘ CHẸO THUI 61 HỌ QUẮN HOA 525 Quắn hoa cao 526 Song quắn chót 527 Song quắn có thùy 38 BỘ THÙ DU 62 HỌ QUĂNG (THÔI BA) Thới thanh, Lăng quăn, 528 Trè 529 Quăng lông 39 BỘ HOA TÁN 63 HỌ NHÂN SÂM 530 Chân chim 531 Cuông, Đinh lăng gai 40 BỘ TỤC ĐOẠN 64 HỌ KIM NGÂN 532 Vót Oldham GON PROTEACEAE Helicia excelsa (Roxb.) Blume Heliciopsis terminalis (Kurz) Sleumer Heliciopsis lobata (Merr.) Sleum GOT GON GON CORNALES ALANGIACEAE Alangium kurzii Craib Alangium salvifolium (L f.) Wang in Engl GOT THU GON THU GON THU GON APIALES ARALIACEAE Schefjlera octophylla (Lour.) Harms Aralia armata (G Don) Seem DIPSACALES CAPRIFOLIACEAE Viburnum oldhamii GENTIANALES 65 HỌ MÃ TIỀN LOGANIACEAE Trai Tích lan, Lậu bình, Fagraea ceilanica Thunb Gia 534 Trai Fagraea fragrans Roxb 535 Trai chùm Fagraea racemosa Jack in Roxb 66 HỌ TRÖC ĐÀO GON PROTEALES 41 BỘ LONG ĐỞM 533 LGO APOCYNACEAE GON THU GON THU-LGO GOL THU GON 115 536 Mò cua Alstonia scholaris (L.) R Br THU-LGO GOL 537 Mớp Alstonia spathulata Bl THU-LGO GOL 538 Sứ cùi, Đại Plumeria rubra L THU-CAN GON 539 Đại tà Plumeria obtusum L CAN GOT 540 Lài trâu nhăn Tabernaemontana crispa Roxb Tabernaemontana pandacaqui Poiret 541 Lài trâu 542 Trƣớc đào Nerium oleander L 543 Thần linh quế Kibatalia laurifolia (Ridl.) Woods Wrightia religiosa ( Teisjm & Binn.) Hook f 544 Mai chấn thủy GON THU GON THU GON THU GON CAN GON 545 Lòng mức Wrightia kongtumensis Lý CAN GON 546 Lòng mức Lecomte Wrightia lecomtei Pit CAN GON 547 Lòng mức lông Wrightia pubescens R Br subsp lanati (Bl.) Ngân LGO-THU GON 548 Lòng mức hoa đỏ Wrightia bubriflora Pit THU GON 549 Lòng mức nhuộm Wrightia tinctoria R Br THU GON 550 Lòng mức sp Wrightia ssp 551 Sa huệ Adenium obesum (Forssk.) Roem & Sch 67 HỌ THIÊN LÝ GON THU GON ASCLEPIADACEAE 552 Vệ tuyền Telectadium dongnaiense Pierre ex Cost GON 553 Xà máu Ophiorrhiza sanguinea Bl GON 554 Mạc vỏng Hymenodictyon orixense (Roxb.) Mabb Mitragyna diversifolia (G Don) Havil 555 Giam, Cà giâm, Mạo thƣ 556 Đo giam Mitragyne hirsuta Havil 557 Vàng kiền, Gáo đỏ Neonauclea purpurea (Roxb.) Merr Neonauclea sessilifolia (Hook f.) Merr 558 Gáo vàng, Gáo không cuống THU GON GOL GON LGO GOL THU-LGO GOL 116 559 Gáo vàng, Cốc độ Nauclea orientalis (L.) L THU GOL 560 Huỳnh bá Nauclea officinalis (Pit.) Merr THU GOL 561 Gáo vàng sp Nauclea ssp 562 Gáo trắng, Cà tôm, Cà đam 563 Gáo tròn 564 Thủ Thanh Hóa 565 Vàng vè 566 Vĩ diệp lông 567 Tà hay, Găng Nam Bộ 568 Đài khoai, Găng nhọn Neolamarckia cadamba (Roxb.) Bosser Haldina cordifolia (Roxb.) Ridsd Metadina trichotoma (Zoll & Mor.) Bakh f Urophyllum villosum Jack ex Wall Aidia cochinchinensis Lour Aidia oxyodonta (Drake) Yamazaki Randia wallichii Hook f 570 Găng cao Rothmannia eucodon (K Schum.) Brem Gardenia obtusifolia Roxb ex Hook f Gardenia philastrei Pierre ex Pit Hypobathrum hoaensis Pierre ex Pit Diplospora singularis Korth Canthium dicoccum Gaertn var rostratum Thw ex Pit Canthium filipendulum Pierre ex Pit Canthium parvifolium Roxb Canthium umbellatum Wight 572 Dành dành láng, Nanh heo 573 Hạ đệ 574 Song tử dị biệt 575 Xƣơng cá 576 Căng thòng 577 Căng cơm, Căng nhỏ 578 Căng tán GOL THU-LGO Adina thanhhoaensis Trần 569 Găng Wallich 571 Dành dành tà GOL GOL GOL LGO GOT GON THU GON GON GON LGO GOL GON GON GON GOT LGO GON GON THU GON GOT 579 Trang son, Mẫu đơn Ixora coccinea L 580 Trang lùn Ixora coccinea var GON 581 Trang trắng Ixora finlaysoniana Wall GON THU GON 117 582 Trang vàng 583 Trèn Á châu 584 Trèn thon 585 Trèn Biên Hòa, Trà vỏ 586 Trèn Thorel 587 Dọt sành, Giọi, Thanh lao Ixora stricta Roxb Tarenna asiatica (L.) O Ktze Tarenna attenuata (Hook f.) Hutch Tarenna hoaensis Pierre ex Pit CAN-THU GON THU GON THU GON AND GOT Tarenna thorelii Pit GON Pavetta indica L THU GON 588 Lấu núi Psychotria montana Bl THU GON 589 Lấu đỏ Psychotria rubra (Lour.) Poit Psychotria curviflora Wall Gartnera vaginans (DC.) Merr subsp junghuhniana (Miq.) van Beusekom Lasianthus cyanocarpus Jack var asperulatus Pierre ex Pit Lasianthus dinhensis Pierre Lasianthus verticillatus (Lour.) Merr THU GON THU GON 590 Lấu hoa cong 591 Gạt bao 592 Xú hƣơng trái lam 593 Xú hƣơng núi Dinh 594 Xú hƣơng luân sinh 595 Nhàu nhuộm 42 BỘ NHÀI 68 HỌ NHÀI (LÀI) GON GON GON GON Morinda tomentosa Heyn GON OLEALES OLEACEAE 596 Tráng Linociera microstigma Gagn LGO GOT 597 Tráng Xô lu Linociera pierrei Gagn LGO GOT 598 Hổ bì, Buồi Linociera ramiflora Wall LGO GOL 599 Tráng Thorel Linociera thorelii Gagn LGO GOL 600 Oliu to Olea macrophylla Gagn GON 601 Lài gân, Vằng Jasminum nervosum Lour GON 43 BỘ HOA MÕM CHÓ SCROPHULARIALES 118 69 HỌ QUAO 602 Núc nác 603 Đinh vàng, Ken 604 Thiết đinh bẹ BIGNONIACEAE Oroxylon indicum (L.) Vent Fernandoa serrata (Dop) Steen Markhamia stipulata (Wall.) Seem ex Schum 605 70 HỌ Ô RÔ ACANTHACEAE 606 Bán tự mốc Hemigraphis galaucescens C.B Clarke Phlogacanthus annamensis R Ben 607 Hỏa rô Trung Bộ 44 BỘ HOA MÔI 71 HỌ CỎ ROI NGỰA THU-AND GOL LGO GOL LGO-THU GOT GON GON LAMIALES VERBENACEAE 608 Giá tị Tectona grandis L.f 609 Bình linh nghệ THU-LGO GOL Vitex ajugaeflora Dop LGO GOL 610 Ba gạt Vitex canescens Kurz LGO GOT 611 Nàng, Bình linh lông Vitex pinnata L LGO GOT LGO GOL THU GOL 612 Nàng, Bình linh cánh 613 Mạn kinh 614 Mắt cáo Vitex pinata var ptilosa (Dop) Phamhoang Vitex quinata (Lour.) Williams Vitex tripinnata (Lour.) Merr 615 Bình linh sp Vitex ssp 616 Lõi thọ Gmelina arborea Roxb 617 Ngọc nữ chân vịt Clerodendrum palmatilobatum P Dop Clerodendrum paniculatum L Clerodendrum pierreanum P Dop in Lec 618 Ngọc nữ đỏ 619 Ngọc nữ Pierre GON GOL THU GOL GON THU GON GON 119 Phục lục 02: DANH SÁCH CÁC LOÀI RÀ SOÁT, CHỈNH SỬA BỔ SUNG Tên loài Tên họ STT Tên khoa học Sang mây Giền, Giền trắng Giền láng Giền đỏ Bời lời giấy Sụ lƣỡi mác Trứng Pê nang Bứa rừng 10 Bứa to 11 Cồng tía 12 Vắp 13 Thành ngạnh đẹp Tên việt nam Sageraea elliptica (A DC.) Hook & Thoms Xylopia pierrei Hance Xylopia nitida Ast Xylopia vielana Pierri ex Fin & Gagn Litsea monopetala (Roxb.) Pers Phoebe lanceolata (Ness) Nees Dillenia ovata Wall ex Hook f & Th Ternstroemia penangiana Choisy Garcinia oliveri Pierre Garcinia xanthochymus Hook f Calophyllum calaba L var bracteatum (Wight) Stevens Mesua ferrea L Cratoxylun formosum (Jack.) Dyer Tên việt nam Tên khoa học HỌ NA (MÃNG CẦU) ANNONACEAE HỌ RE (LONG NÃO) LAURACEAE HỌ SỔ DILLENIACEAE HỌ CHÈ (TRÀ) THEACEAE HỌ BỨA (MĂNG CỤT) GUTTIFERAE 120 14 Thành ngạnh đẹp, Đỏ Cratoxylun formosum subsp punifolium (Kurz) Gog 15 Thành ngạnh nam 16 Mai Vàng 17 Vừng to 18 Lộc vừng hoa đỏ Cratoxyluon cochinchinensis (Lour.) Bl Ochna integerrima (Lour.) Merr Careya sphaerica Roxb Barringtonia acutangula (L.) Gaertn 19 Thị to 20 Thị lông 21 Thị đài đỏ 22 Thị rừng 23 Xăng đào mủ 24 Bún lợ 25 Côm mụt 26 Côm cuống dài 27 Côm kèm 28 Cà HỌ MAI VÀNG OCHNACEAE HỌ LỘC VỪNG (CHIẾC) LECYTHIDACEAE HỌ HỒNG (THỊ) EBENACEAE HỌ HỒNG XIÊM (SẾN) SAPOTACEAE HỌ CÁP (MÀN MÀN) CAPPARACEAE HỌ CÔM ELAEOCARPACEAE HỌ DẦU DIPTEROCARPACEAE Diospyros ehretioides Wall ex G.Don Diospyros hasseltii Zoll Diospyros rhodocalyx Kurz Diospyros silvatica Roxb Palaquium gutta (Hook.f.) Bailon Crateva religiosa Forst f Elaeocarpus grumosus Gagn Elaeocarpus petiolatus (Jack.) Wall ex Kurz Elaeocarpus stipularis Bl Shorea obtusa Wall 121 29 Sến mủ 30 Táu nhãn 31 Táu mật 32 Lòng máng phong 33 Lòng máng đa dạng 34 Lòng mang cò ke 35 Lòng mang tía 36 Trôm mề gà 37 38 39 40 41 42 Shorea roxburghii G Don Vatica chevalieri (Gagn.) Smitin Vatica odorata (Griff.) Sym.subsp odorata Pterospermum acerifolium Willd Pterospermum diversifolium Bl Pterospermum grewiaefolium Pierre Pterospermum jakianum Wall Sterculia lanceolata Cav Sterculia Trôm bóng lissophylla Pierre Sterculia pierrei Bảy thƣa Pierrei Gagn Ràng ràng Streblus asper mọng Lour Taxotrophis Ruối nhám crenata Gagn Artocarpus Mít nài nhọn melinoxyla Gagn Artocarpus Chay to lakoocha Roxb 43 Sung rừng nhỏ 44 Sung to 45 Sung vè Ficus lacor Buch.-Ham Ficus annulata Bl Ficus variegata Bl var variegata HỌ TRÔM STERCULIACEAE HỌ DÂU TẰM MORACEAE 122 46 47 48 49 50 51 52 Giâu gia đất Antidesma Chòi mòi bun bunius Spreng Syzygium Trâm vối cumini (L.) Druce Syzygium Trâm sừng chanlos (Gagn.) Merr & Perry Syzygium oblatum (Roxb.) Trâm tròn dẹt A.M & J.M Cowan Archidendron lucidum Mán đỉa trâu (Benth.) I Niels Archidendron Mán đỉa Poilane poilanei (Kost.) I Niels 53 Vang 54 Rành ràng mọng 55 Ràng ràng xanh 56 Giáng hƣơng trái to 57 Chôm chôm nam 58 Hoàng mộc nhiều gai 59 Huỳnh đƣờng hoa thân 60 Baccaurea ramiflora Lour Huỳnh đƣờng Nam Bộ Caesalpinia sappan L Ormosia inflata Merr & Chun Ormosia pinnata (Lour.) Merr Pterocarpus macrocarpus Kurz Nephelium hypoleucum Kurz Zanthoxylum myriacanthum Wall ex Hook f Dysoxylum cauliflorum Hiern Dysoxylum cyrtophyllum Miq HỌ ĐẠI KÍCH EUPHORBIACEAE HỌ SIM MYRTACEAE HỌ PHỤ TRINH NỮ MIMOSOIDEAE HỌ PHỤ ĐIỆP (VANG) CAESALPININOIDEAE HỌ PHỤ CÁNH BƢỚM PAPILIONOIDEAE HỌ NHÃN (BỒ HÒN) SAPINDACEAE HỌ CAM RUTACEAE HỌ XOAN MELIACEAE 123 61 Xoài nứt 62 Vàng vè Mangifera cochinchinensis Engl Metadina trichotoma (Zoll & Mor.) Bakh f HỌ XOÀI ANACARDIACEAE HỌ THIÊN LÝ ASCLEPIADACEAE 124 ... suy giảm đa dạng thực vật Khu Bảo tồn thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai; - Đề xuất giải pháp bảo tồn Đa dạng thực vật Khu Bảo tồn thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai; 2.4 Phƣơng pháp nghiên cứu 2.4.1.Công... thực vật thân gỗ Khu Bảo tồn thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai; - Xác định đƣợc nguyên nhân gây suy giảm đa dạng thực vật thân gỗ Khu Bảo tồn thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai để từ đề xuất giải pháp bảo. .. lục loài thực vật thân gỗ Khu Bảo tồn thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai; - Đánh giá tính đa dạng thành phần loài, công dụng giá trị bảo tồn hệ thực vật thân gỗ khu vực nghiên cứu - Nghiên cứu phát
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu tính đa dạng thực vật thân gỗ tại khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa đồng nai , Nghiên cứu tính đa dạng thực vật thân gỗ tại khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa đồng nai , Nghiên cứu tính đa dạng thực vật thân gỗ tại khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa đồng nai

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay