Tình hình mắc hội chứng tiêu chảy ở lợn con từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi tại trại bùi huy hạnh và một số phác đồ điều trị

65 273 1
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2017, 08:57

I HC THI NGUYấN TRNG I HC NễNG LM - - CAO TH NHI Tờn ti: TèNH HèNH MC HI CHNG TIấU CHY LN CON T S SINH N 21 NGY TUI TI TRI LN BI HUY HNH, X TI SN, HUYN T K, TNH HI DNG Khóa luận tốt nghiệp đại học H o to : Chuyờn ngnh: Lp : Khoa : Khúa hc : Chớnh quy Chn nuụi Thỳ y K 44 - CNTY Chn nuụi Thỳ y 2012 - 2016 Thỏi Nguyờn - 2016 I HC THI NGUYấN TRNG I HC NễNG LM - - CAO TH NHI Tờn ti: TèNH HèNH MC HI CHNG TIấU CHY LN CON T S SINH N 21 NGY TUI TI TRI LN BI HUY HNH, X TI SN, HUYN T K, TNH HI DNG Khóa luận tốt nghiệp đại học H o to: Chuyờn ngnh: Khoa: Khúa hc: Ging viờn hng dn: Chớnh quy Chn nuụi Thỳ y Chn nuụi Thỳ y 2012 - 2016 GS TS T Quang Hin Thỏi Nguyờn - 2016 i LI CM N hon thnh khúa lun tt nghip ny, trc ht em xin gi li cm n ti ton th cỏc thy cụ giỏo trng i hc Nụng Lõm Thỏi Nguyờn ó truyn t cho em nhng kin thc quý bỏu v b ớch sut nhng nm hc va qua Em xin gi li cm n sõu sc ti GS TS T Quang Hin ó tn tỡnh giỳp v hng dn em sut quỏ trỡnh thc hon thnh khúa lun tt nghip Em xin chõn thnh cm n cỏc thy, cụ giỏo khoa Chn nuụi Thỳ y ó giỳp em hon thnh khúa lun tt nghip ny Em xin chõn thnh cm n chỳ Bựi Huy Hnh - ch trang tri, cựng ton th cỏc cụ, chỳ, anh ch l k s, cụng nhõn trang tri ó to iu kin giỳp cho em sut quỏ trỡnh thc Em xin by t lũng bit n sõu sc n ton th gia ỡnh, bn bố ó giỳp v ng viờn em sut quỏ trỡnh hc cng nh thi gian thc tt nghip Trong quỏ trỡnh thc vỡ cha cú nhiu kinh nghim thc t, ch da vo kin thc ó hc cựng vi thi gian hn hp nờn khúa lun khụng trỏnh sai sút Kớnh mong nhn c s gúp ý nhn xột ca quý thy cụ giỳp cho kin thc ca em ngy cng hon thin v cú nhiu kinh nghim b ớch cho cụng vic sau ny Em xin chõn thnh cm n Thỏi Nguyờn, ngy 15 thỏng nm 2016 Sinh viờn Cao Th Nhi ii DANH MC CC BNG Trang Bng 3.1 S theo dừi thớ nghim 32 Bng 4.1 Kt qu cụng tỏc phc v sn xut 36 Bng 4.2 T l ln mc bnh theo n v theo cỏ th 37 Bng 4.3 T l ln t s sinh n 21 ngy tui m c hi chng tiờu chy theo cỏc thỏng 39 Bng 4.4 T l ln m c hi chng tiờu chy theo la tui 41 Bng 4.5 T l ln mc tiờu chy theo tớnh bit 44 Bng 4.6 T l ln cht hi chng tiờu chy 45 Bng 4.7 Triờ u chng l n m c tiờu chay 47 Bng 4.8 Kt qu iu tr hi chng tiờu chy ln bng hai loi thuc Nova - amcoli v MD Nor - 100 49 iii DANH MC CC HèNH Trang Hỡnh 4.1 Biu t l ln t s sinh n 21 ngy tui m c hi chng tiờu chy theo cỏc thỏng 39 Hỡnh 4.2 Biu t l ln mc hi chng tiờu chy theo la tui 41 Hỡnh 4.3 Biu t l l n chờ t hi chng tiờu chy (%) 46 iv MC LC Trang LI CM N i DANH MC CC BNG ii DANH MC CC HèNH iii MC LC iv Phn 1: M U 1.1 t 1.2 Mc tiờu v yờu cu ca ti Phn 2: TễNG QUAN TA I LIấU 2.1 iu kin c s ni thc 2.1.1 iu kin t nhiờn, c s vt cht ca c s thc 2.1.2 i tng v cỏc kt qu sn xut ca c s 2.1.2.1 i tng sn xut 2.1.2.2 Kt qu sn xut ca c s nhng nm gn õy 2.2 Tng quan ti liu 2.2.1 C s khoa hc 2.2.1.1 c im sinh lý ca ln 2.2.1.2 Hiu bit v hi chng tiờu chy 2.2.1.3 Nguyờn nhõn gõy hi chng tiờu chy 2.2.1.4 C ch sinh bnh 17 2.2.1.5 Triu chng 19 2.2.1.6 Bnh tớch 19 2.2.1.7 Mt s c im dch t ca hi chng tiờu chy 20 2.2.1.8 Bin phỏp phũng v tr tiờu chy cho ln 20 v 2.2.1.9 Mt s loi thuc iu tr bnh tiờu chy ln ti trang tri Bựi Huy Hnh 24 2.2.2 Vi nột v tỡnh hỡnh nghiờn cu hi chng tiờu chy ln theo m v ngoi nc 27 2.2.2.1 Nghiờn cu v hi chng tiờu chy nc 27 2.2.2.2 Nghiờn cu v hi chng tiờu chy trờn th gii 29 Phn 3: I TNG, NI DUNG V PHNG PHP TIN HNH 30 3.1 i tng 30 3.2 a im v thi gian tin hnh 30 3.3 Ni dung tin hnh 30 3.3.1 Thc hin nhng ni dung ca tin b khoa hc v quy trỡnh k thut ti trang tri Bựi Huy Hnh 30 3.3.2 Ni dung theo dừi 31 3.4 Cỏc ch tiờu v phng phỏp tin hnh 31 3.4.1 Cỏc ch tiờu theo dừi 31 3.4.2 Phng phỏp theo dừi 32 3.4.3 Phng phap xac inh cỏc chi tiờu 33 3.4.4 Phng phap x ly sụ liờ u 33 Phn 4: KT QU NGHIấN CU V THO LUN 34 4.1 Kt qu phc v sn xut 34 4.2 Kt qu thc hin ti 37 4.2.1 Kt qu iu tra ln mc bnh theo n v theo cỏ th 37 4.2.2 Kt qu theo dừi tỡnh hỡnh mc hi chng tiờu chy ln t s sinh n 21 ngy tui qua cỏc thỏng 38 4.2.3 Tỡnh hỡnh hi chng tiờu chy trờn ln theo m theo la tui 40 4.2.4 Kt qu iu tra tỡnh hỡnh mc tiờu chy ln theo tớnh bit 44 4.2.5 T l ln cht hi chng tiờu chy 45 vi 4.2.6 Kt qu theo dừi triờ u chng lõm sng ln mc tiờu chy 46 4.2.7 ỏnh giỏ kt qu iu tr hi chng tiờu chy ln 48 Phn 5: KT LUN V NGH 50 5.1 Kt lun 50 5.2 ngh 50 TI LIU THAM KHO 52 I Ti liu nc 52 II Ti liu nc ngoi 55 MT S NH MINH HA CHO TI 56 Phn M U 1.1 t võn Vit Nam, trụ ng tro t va chn nuụi la hai phõ n quan tro ng c cõ u san xuõ t nụng nghiờ p, o chn nuụi noi chung va chn nuụi l n noi riờng luụn ong gop mụ t phõ n ln vao thu nhõ p cua ngi dõn Chn nuụi khụng nhng cung cõ p mụ t l ng ln san phõ m cho nhu cõ u tiờu thu nc ma cũn cung cp cho xut khõu Vỡ th, chn nuụi ngy cng cú v trớ ht sc quan trng c cu ca ngnh nụng nghip Sn phõm ca ngnh chn nuụi l ngun thc phõm khụng th thiu c i vi nhu cu i sng ngi Ch trng hin ca Nh nc l phỏt trin ngnh chn nuụi thnh ngnh sn xut hng húa thc s nhm to sn phõm chn nuụi cú cht lng cao phc v cho nhu cu tiờu th nc v mt phn cho xut khõu Núi n ngnh chn nuụi phi k n chn nuụi ln bi tm quan trng v ý ngha thit thc ca nú i vi i sng kinh t xó hi ca nhõn dõn Chn nuụi ln ó gúp phn gii quyt cụng n vic lm, xúa gim nghốo, tng thu nhp v l c hi lm giu cho nụng dõn Theo thng kờ ca t chc nụng lng th gii (FAO), Vit Nam l nc nuụi nhiu ln, ng hng th th gii, hng th Chõu v v trớ hng u khu vc ụng Nam Chõu Hin nay, nc ta ang cú 26 triu u ln, bỡnh quõn tc tng hng nm l 3,9%, m bo cung cp 80% sn phõm tht cho th trng ni a v mt phn xut khõu co c kờ t qua trờn ngoai viờ c tng nhanh sụ õ u l n , ngnh chn nuụi l n nc ta a va ang tng bc a cac tiờ n bụ khoa ho c ky thuõ t vao thc tờ sa n xuõ t , t khõu cai ta o giụ ng , nõng cao chõ t l ng thc n n viờ c hoan thiờ n quy trin h chm soc va nuụi dng Tuy võ y, bờn ca nh nhng tiờ n bụ a t c , chn nuụi noi chung va chn nuụi l n noi riờng g p khụng it kho khn, c biờ t la võ n dich bờ nh Dch bnh thng xuyờn xy ó gõy nhiu thit hi, lm hn ch s phỏt trin, gim hiu qu kinh t ca ngnh chn nuụi Trong ú, hi chng tiờu chy vi c im dch t ht sc phc ang gõy nờn nhng thit hi to ln, lm gim nng sut, cht lng n vt nuụi núi chung v chn nuụi ln núi riờng Vit Nam, t l ln mc hi chng tiờu chy rt cao, cú a phng 70% - 80%, t l cht 18% - 20% Ln khụng cht thỡ cng cũi cc v chm phỏt trin Hi chng tiờu chy xy cỏc ging ln v mi la tui v gõy hiu qu nghiờm trng v tn tht rt ln Hi chng tiờu chy nhiu nguyờn nhõn gõy nh vi khuõn , virus, thc n kem phõ m chõ t , chn nuụi khụng ung quy trinh , thi tiờ t thay ụ i ụ t ngụ t hay mụ t sụ bờ nh truyờ n nhiờm , bờ nh nụ i khoa va bờ nh ky sinh trung nc ta nhiu yu t tỏc ng nh thi tiờ t , tõ p quan chn nuụi , iờ u kiờ n dinh dng , mụi trng sụ ng , trỡnh khoa hc k thut nờ n hụ i chng tiờu chay rõ t cao Trong hi chng tiờu chy ln con, E coli v Salmonella l hai nguyờn nhõn gõy bnh quan trng v rt ph bin gim thiu nhng thit hi hi chng tiờu chy gõy i vi c s nuụi ln trung, em tin hnh nghiờn cu ti: Tỡnh hỡnh mc hi chng tiờu chy ln t s sinh n 21 ngy tui ti tri Bựi Huy Hnh v mt s phỏc iu tr 1.2 Mc tiờu v yờu cu ca ti - ỏnh giỏ c tin h hin h m c hụ i chng tiờu chay trờn n ln th eo m ti tri ln Bựi Huy Hnh, xó Tỏi Sn, huyn T K, tnh Hi Dng - Xỏc nh hiu lc ca phỏc iu tr - Kt qu nghiờn cu ca ti l c s ỏnh giỏ tỡnh hỡnh hi chng tiờu chy n ln theo m ti tri ln Bựi Huy Hnh, xó Tỏi Sn, huyn T K, tnh Hi Dng 43 - Ngoi ra, giai on ny c th ln sinh trng nhanh, tc tng trng rt cao Theo Trn Th Dõn (2008) [3], ln sau ngy trng lng tng gp ụi, 10 ngy tng gp - ln Ln cng ln thỡ nhu cu sa ngy cng cao, ú lng sa tit ca ln m li gim dn c v s lng v cht lng nờn khụng ỏp ng nhu cu dinh dng ca ln khc phc hin tng ny, tri ó tin hnh cho ln n sm (4 - ngy tui) Do mi lm quen vi thc n c cung cp t ngoi vo, d gõy ri lon tiờu hoỏ, lm cho ln d mc hi chng tiờu chy - Mt khỏc giai on ny, nhu cu st ca ln cng rt cao Nhu cu st ca ln l - 7mg/con/ngy st sa li khụng ỏng k (1mg/con/ngy), iu ú chng t ln rt thiu st Thiu st dn n thiu mỏu gim hm lng Hemoglobin, hn ch sn xut khỏng th, hn ch sn xut HCl hot hoỏ men pepsin, gim kh nng tiờu hoỏ protein d gõy ri lon tiờu hoỏ Vỡ th m ln rt d b mc hi chng tiờu chy - Bờn cnh ú giai on ny, ln ó kho v hot ng mnh, nhanh nhn, bt u lim lỏp thc n ri vói, gm khung chung, bao lng ỳm, õy l iu kin thun li cho vi sinh vt t mụi trng xõm nhp vo ng tiờu hoỏ ca ln con, nht l vi khuõn E coli luụn tn ti mụi trng, vỡ vy m bnh d phỏt sinh - Tt c cỏc yu t trờn tỏc ng vo ln con, lm cho sc khỏng ca ln gim, hn na vi tỏc ng ca cỏc yu t ngoi cnh to iu kin cho bnh tỏi phỏt Vỡ vy m t l ln mc hi chng tiờu chy giai on ny l cao nht (16,13%) * La tui t 15 - 21 ngy Giai on ny t l ln mc hi chng tiờu chy bt u gim so vi giai on n 14 ngy tui xung cũn 4,3% giai on ny, c th ln ó dn quen v cú kh nng ỏp ng vi nhng thay i ca mụi trng, sc 44 khỏng ca c th c cng c v nõng cao Mt khỏc, giai on ny ln ó c cho n cỏm, ú ó khc phc c s thiu ht v dinh dng ca c th ng thi h thn kinh cng ó phỏt trin hn, ó iu ho c thõn nhit v cỏc yu t stress bt li t mụi trng, h tiờu hoỏ cng ó phỏt trin hon thin hn tiờu hoỏ thc n bờn ngoi Do ú ó hn ch c nguyờn nhõn ca bnh vỡ vy m giai on ny t l mc hi chng tiờu chy ln gim i Nh vy, qua theo dừi tỡnh hỡnh mc hi chng tiờu chy ln giai on, nhn thy: Ln cỏc la tui khỏc thỡ t l mc bnh cng khỏc iu ny liờn quan n bin i sinh lý c th ln con, v cng liờn quan cht ch n nhng tỏc ng bờn ngoi, n cụng tỏc v sinh phũng bnh Do ú, mun hn ch c t l bnh chỳng ta phi kt hp nhiu bin phỏp nhm hn ch t l mc bnh, ú phi chỳ trng n khõu v sinh, to bu tiu khớ hu chung nuụi thun li 4.2.4 Kt qu iu tra tỡnh hỡnh mc tiờu chy ln theo tớnh bit Loi ln khỏc thỡ c im sinh lý khỏc nhau, vy mc mn cm vi mm bnh l khỏc Nhm tỡm hiu ỏnh giỏ v mc mc hi chng tiờu chy trờn n ln theo m tng giai on tui, nghiờn cu ó tin hnh theo dừi trờn nhng n ln c sinh cú cựng ch chm súc nuụi dng Kt qu c th c trỡnh by bng 4.5 Bng 4.5 T l ln mc tiờu chy theo tớnh bit S ln iu tra S ln mc tiờu chy T l (con) (con) (%) Cỏi 334 112 33,53 c 317 82 25,87 Tớnh chung 651 194 29,80 Tớnh bit 45 S liu bng 4.5 cho ta thy tng s 651 ln theo dừi cú 334 ln cỏi v 317 ln c Trong ú t l mc bnh ln cỏi l 33,53%, ln c l 25,87% Nh vy, t l mc hi chng tiờu chy ln cỏi cao hn ln c 7,66% Nguyờn nhõn cú s khỏc nh vy l ln c cú kh nng chng chu bnh tt hn ln cỏi Do c tớnh ca tớnh bit v sc chu ng bnh tt ca ln c tt hn i vi ln c th cht tt ngoi hỡnh thn kinh mnh nờn cú kh nng thớch ng nhanh vi cỏc iu kin thay i ca mụi trng, cỏc tỏc nhõn stress nờn mc bnh ớt hn ln cỏi Trong ú ln cỏi thuc loi hỡnh thn kinh yu hn ln c nờn kh nng thớch ng vi cỏc iu kin thay i kộm hn ln c Do vy t l nhim cao hn 4.2.5 Ty l ln cht hi chng tiờu chy Qua s liu iu tra thc t t l ln cht hi chng tiờu chy qua cỏc thỏng c trỡnh by c th bng 4.6 nh sau: Bng 4.6 T l ln cht hi chng tiờu chy S ln mc bnh S ln cht T l cht (con) (con) (%) 12 37 18,92 17 11,76 76 16 21,05 15 13,33 24 16,67 25 16,00 Tụ ng 194 35 18,04 Thỏng 46 (%) 25 21,05 18,92 20 16,67 16 13,33 15 11,76 T l cht (%) 10 Thỏng 12 Thỏng Thỏng Thỏng Thỏng Thỏng Hỡnh 4.3 Biu t l ln cht hi chng tiờu chy (%) S liu bng 4.6 cho thy: Trong tng s 194 mc bnh cú 35 cht, t l cht l 18,04% T l ln cht khỏc tng thỏng, cao nht l thỏng (21,05%) v thp nht l thỏng (11,76%) Qua cỏc thỏng thc ti tri em nhn thy s chm súc, nuụi dng ca cụng nhõn ti tri cng nh s quan tõm n cụng tỏc tiờm phũng v cha tr bnh ca cỏn b thỳ y l rt sỏt Tuy nhiờn thỏng 12 v thỏng thi tit khụng thun li, cú nng ma tht thng, õm cao, nhit mụi trng quỏ thp hoc quỏ cao õm v nhit cao lm tr ngi n quỏ trỡnh iu hũa thõn nhit ca ln con, dn n gim sc khỏng ca ln con, kh nng chng chu bnh tt kộm Kt qu nghiờn cu mt ln na khng nh chn nuụi vic gi m v chng õm cho ln s sinh v ln theo m l rt quan trng, lm gim t l hi chng tiờu chy mt cỏch ỏng k 4.2.6 Kt qu theo dừi triờ u chng lõm sng ln mc tiờu chy Trong thi gian thc qua theo dừi 194 ln mc bnh thy xuõ t hiờ n mụ t sụ triờ u chng chu yờ u thờ hin qua bng sau: 47 Bng 4.7 Triờu chng l n m c tiờu chay Triu chng STT Phõn loóng, tanh, vng (xỏm vng), khm S Sụ co theo dừi biờ u hiờn (con) (con) 194 194 100 T l (%) r, mt mi, chm chp 194 189 97,42 St cõn 194 184 94,85 Niờm mc nht nht, da khụ 194 176 90,72 Lụng xự 194 153 78,87 Th nhanh, yu 194 127 65,46 St 194 88 45,36 Cỏc triu chng biu hin phõn ca ln biu hin rt rừ vi t l rõ t cao , 100% hiờ n t ng phõn dinh bờ t quanh hõ u mụn , phõn loan g co dng lng nh nc, mu vng, mu xỏm tro Con vt mt mi, r, li ng chim 97,42% tng s theo dừi Khi vt b bnh, vt b mt nc, mt cht in gii, gõy ri lon quỏ trỡnh trao i cht, lm cho vt tiờu hao nng lng, luụn trng thỏi r, mt mi Con vt th nhanh, th yu chim 65,46% tng s theo dừi Nguyờn nhõn l mc bnh, mt s vi khuõn tit c t tỏc ng n trung khu hụ hp lm tng tn s hụ hp V thõn nhit: a s ln mc hi chng tiờu chy thng thõn nhit khụng tng (chim 45,36%), nu cú thỡ cng ch tng nh (40 - 410C) nhng ngy u ca bnh nhng sau ú gim dn v tr li bỡnh thng 48 i vi ln tiờu chy, triu chng in hỡnh phỏt hin bnh, ú l triu chng phõn loóng, tanh, khm, mu trng, vng hay nõu, cú ln bt khớ ln nhn phõn T l ln mc bnh cú triu chng ny rt cao: 100% Phõn cú th lng hay sn st, phõn thng dớnh vo uụi, hu mụn hay mụng ln Phõn ln lng l tỏc ng ca c t vi khuõn ng rut, nc khụng c hp thu vo c th m nc cũn c a t c th rut Ti rut, lờn men sinh hi ca vi khuõn lm xut hin nhng bt khớ ln nhn phõn Vi nhng ln b tiờu chy, hu ht thc n cha c tiờu hoỏ ht, di tỏc ng ca vi khuõn, to cỏc sn phõm trung gian lm cho phõn cú nhiu mu sc khỏc v cú mựi rt khú chu, gn nhng chung nuụi ln nỏi cú ln mc bnh, ngi ta cú th d dng phỏt hin bnh nh mựi ca phõn v mu ca phõn Ln b tiờu chy dn n b mt nc, gõy ri lon trao i cht c th, gõy thiu mỏu Vỡ vy vi ln mc bnh thng gp nhng triu chng: Niờm mc nht nht, khụ (chim 90,72%), lụng xự chim 78,87% Ln mc hi chng tiờu chy, mt nc, mt cht in gii, gõy thiu mỏu, lm cho vt sỳt cõn nhanh, sinh trng v phỏt trin chm lm cho vt gy cũm T l ln sỳt cõn, gy cũm chim 94,85% Vi nhng ln ny cai sa, xut chung thỡ lng cai sa thng thp hn so vi ln khụng b bnh Chỳ ý phỏt hin sm triu chng ny cn thng xuyờn kim tra ln , chỳ ý lng ỳm Cú cũn phi chỳ ý quan sỏt di sn chung vỡ cú nhng õ u tiờn bi bờ nh l ng phõn thai it va ri theo khe san xuụ ng di nờ n chuụ ng 4.2.7 ỏnh giỏ kt qu iu tr hi chng tiờu chy ln Kt qu iu tr hi chng tiờu chy ln bng hai phỏc iu tr c th hin bng 4.8 49 Bng 4.8 Kt qu iu tr hi chng tiờu chy ln bng hai loi thuc Nova - amcoli v MD Nor - 100 Phỏc iu tr S ln S ngy Liu S ln iu tr iu tr lng bnh T l (%) (con) (ngy) (ml) (con) Nova - amcoli 61 1000mg/10kgTT 49 80,33 MD Nor - 100 133 1000mg/10kgTT 110 82,71 Tớnh chung 194 159 81,96 Liu trỡnh iu tr c thc hin ngy, sau ngy iu tr nhng no cha bnh thỡ c coi l khụng bnh ca phỏc ú c chuyn sang dựng thuc khỏc iu tr Trng hp khụng bnh tin hnh loi thi v c coi l cht S liu bng 4.8 cho thy: Vi mi giai on khỏc thỡ s dng loi thuc khỏc giai on s sinh - ngy tui s dng thuc Nova - amcoli vi liu trỡnh l 1ml/10kgTT/3 - ngy iu tr 61 ln mc hi chng tiờu chy, ú s bnh l 49 con, chim 80,33% giai on - 21 ngy tui s dng thuc MD Nor - 100 vi liu trỡnh l 1ml/10kgTT/3 - ngy, iu tr cho 133 ln mc hi chng tiờu chy thỡ s bnh l 110 con, chim 82,71% Qua trờn õy, ta cú th thy giai on khỏc s dng phỏc iu tr khỏc thỡ hiu lc ca thuc u t khỏ cao, 80,33 - 82,71% 50 Phn KT LUN V NGH 5.1 Kt lun Tỡnh hỡnh chn nuụi ln ti trang tri Bựi Huy Hnh phỏt trin tt , c s võ t chõ t hiờ n a i va k thut chn nuụi tt Tuy nhiờn, tiờu chy l mt bnh khú trỏnh v l mt hi chng thng gp ln Kt qu nghiờn cu ca em v hi chng tiờu chy ca ln trang tri Bựi Huy Hnh nh sau: Hụ i chng tiờu chay ln din cỏc thỏng nh sau: Cao nht l thỏng vi t l 67,26% v thp nht vo thỏng vi t l 13,64% Hi chng tiờu chy ln din theo cỏc giai on tui nh sau: Cao nht giai on - 14 ngy tui chim 16,13% v thp nht giai on 15 21 ngy tui chim 4,3% Cũn theo tớnh bit thỡ: T l cỏi mc hi chng tiờu chy l 33,53%, c l 25,87% Hụ i chng tiờu chay xay v i cac triờ u chng rõ t a da ng va ty lờ cac triờ u chng cung rõ t khac Kt qu s dng phỏc iu tr cho thy: giai on s sinh - ngy tui s dng Nova - amcoli iu tr cho t l bnh l 80,33% giai on - 21 ngy tui s dng MD Nor - 100 iu tr cho t l bnh l 82,71% 5.2 ngh - Do thi gian va iờ u kiờ n thc tõ p co n nờn em mi chi tiờ n hanh kho sỏt t l mc hi chng tiờu chy ln theo m ng thi em cng cha co iờ u kiờ n nghiờn cu chõn oỏn xem nguyờn nhõn no l nguyờn nhõn chớnh gõy nờn hi chng tiờu chy ln s rt nhiu nguyờn 51 nhõn nh virus, vi khuõn, ký sinh trựng, dinh dng Vỡ vy, em ngh nờn cú nhng nghiờn cu chuyờn sõu tỡm hiu chớnh xỏc cn nguyờn gõy hi chng tiờu chy ln, nghiờn cu cỏc bin phỏp phũng hi chng tiờu chy ln cú hiu qu - Cỏn b k thut v cụng nhõn ca tri lm tt hn na khõu v sinh chung nuụi va c thờ gia suc - Tri nờn m rụ ng thờm quy mụ san xuõ t , bờn ca nh o tu sa la i c s võ t chõ t hiờ n ang s du ng - on nhõ n va ta o iờ u kiờ n hn na cho sinh viờn vờ thc tõ p ta i tra i - Khi ln mc hi chng tiờu chy, giai on s sinh - ngy tui nờn s dng Nova - amcoli iu tr v giai on - 21 ngy tui nờn s dng MD Nor - 100 iu tr TI LIU THAM KHO I Ti liu nc Trnh Tun Anh (2010), Nghiờn cu c im dch t v mt s yu t gõy bnh ca vi khun salmonelaa spp trng hi chng tiờu chy ln di thỏng tui ti tnh Thỏi Nguyờn v bin phỏp phũng tr, Lun thc s khoa hc Nụng nghip ng Xuõn Bỡnh (2010), Giỏo trỡnh Vi sinh vt hc thỳ y, Nxb Nụng nghip, H Ni Trn Th Dõn (2008), Sinh sn heo nỏi v sinh lý heo con, Nxb Nụng nghip, TP H Chớ Minh on Th Kim Dung (2004), S bin ng ca mt s vi khun hiu khớ ng rut, vai trũ ca E coli hi chng tiờu chy ca ln con, cỏc phỏc iu tr, Lun ỏn tin s Nụng nghip, H Ni Nguyn Chớ Dng (2013), Nghiờn cu vai trũ gõy bnh ca vi khun E Coli hi chng tiờu chy ln nuụi ti tnh Vnh Phỳc v bin phỏp phũng tr, Lun thc s khoa hc Nụng nghip Lờ Vn Dng (2010), Phõn lp xỏc nh vai trũ ca escherichia coli hi chng tiờu chy ln ti mt s huyn ca tnh Bc Giang v bin phỏp phũng tr, Lun thc s khoa hc Nụng nghip o Trng t, Phan Thanh Phng (1986), Bnh ln a phõn trng Nxb Nụng thụn, H Ni o Trng t, Phan Thanh Phng, Lờ Ngc M (1995), Bnh ng tiờu húa ln, Nxb Nụng nghip, H Ni o Trng t, Phan Thanh Phng, Lờ Ngc M, Hunh Vn Khỏng (1996), Bnh ln nỏi v ln con, Nxb Nụng nghip, H Ni 10 Nghiờm Th Anh o (2008), Xỏc nh vai trũ ca vi khun E coli gõy hi chng tiờu chy ln trờn a bn ngoi thnh H Ni, Lun thc s khoa hc Nụng nghip 11 Trõ n Thi Ha nh, ng Xuõn Bỡnh (2002), Chờ ta o, th nghiờ m mụ t sụ chờ phõ m sinh ho c phong t r bnh tiờu chy phõn trng ln E coli v Cl.perfringens, Tp KHKT Thỳ y, sụ 12 Nguyn Bỏ Hiờn (2001), Mt s vi khun ng rut thng gp v bin ng ca chỳng gia sỳc khe mnh v b tiờu chy nuụi ti vựng ngoi thnh H Ni, iu tr th nghim, Lun ỏn tin s Nụng nghip, H Ni 13 Phm Khc Hiu, Bựi Th Tho (1996), Kờ t qua kiờ m tra tinh khang khang sinh cua E coli phõn lõ p t l n bi phõn tr ng ta i cac tinh phia B c 20 nm qua (1975 - 1995), Tp KHKT Thỳ y, Tõ p III (4) 14 Nguyn Th Kim Lan, Lờ Minh, Nguyn Th Ngõn (2006), Mt s c im dch t hi chng tiờu chy ln ti Thỏi Nguyờn, Tp KHKT thỳ y, XIII (4), 92 - 96 15 Nguyn Th Kim Lan, La Vn Cụng, Nguyn Th Ngõn, Lờ Minh (2009), Tỡnh hỡnh bnh tiờu chy ln sau cai sa v t l nhim giun sỏn ln tiờu chy ti Thỏi Nguyờn, Tp khoa hc k thut thỳ y, XVI (1), 36 - 41 16 Phm S Lng, Phan ch Lõn, Trng Vn Dung (2003), Bnh ph bin ln v bin phỏp phũng tr, Nxb Nụng nghip H Ni 17 Phm S Lng (2009), Bnh tiờu chy vi khuõn ln v bin phỏp phũng tr, Tp khoa hc thỳ y, XVI, 80 - 85 18 Phan ch Lõn, Phm S Lng, Trng Vn Dung (1997), Bnh ph bin ln v bin phỏp phũng tr, Nxb Nụng nghip, H Ni 19 H Vn Nam (1982), Chn oỏn bnh lõy lan gia sỳc, Nxb Nụng nghip, H Ni 20 Trng Quang, Trng H Thỏi (2007), Bin ng ca mt s vi khuõn ng rut v vai trũ ca Salmonella hi chng tiờu chy ca ln - thỏng tui, Tp KHKT Thỳ y, 14 (6), 52 - 57 21 Phm Th Sn, Phm Khc Hiu (2008a), Tỏc dng khỏng khuõn ca ch phõm EM - TK21 vi vi khuõn E coli, salmonella, Cl Perfringens (in vitro) v kh nng phũng tr tiờu chy ca ch phõm EM - TK21 ln - 60 ngy tui, Tp khoa hc k thut thỳ y, XV (1), 69 - 72 22 Phm Th Sn, Phm Khc Hiu, Cự hu Phỳ, Lờ Vn To (2008b), c tớnh ca vi khuõn E coli, salmonella, Cl perfringens gõy bnh ln tiờu chy, Tp khoa hc k thut thỳ y, XV (1), 73 - 77 23 Lờ Vn To (2007), Mt s bnh truyn nhim thng gp ln v bin phỏp phũng tr, Nxb Lao ng - Xó hi, H Ni 24 Nguyn Nh Thanh, Nguyn Bỏ Hiờn, Trn Lan Hng (2004), Giỏo trỡnh Vi sinh vt thỳ y, Nxb Nụng nghip, H Ni 25 Phm Ngc Thch (1996), Mt s ch tiờu lõm sng phi lõm sng gia sỳc,viờm rut a chy v bin phỏp phũng tr, Lun ỏn tin s Nụng nghip H Ni, 20 - 32 26 Phm Ngc Thch (2005), Hi chng tiờu chy gia sỳc, Trng i hc Nụng Nghip I - H Ni - Khoa Chn nuụi Thỳ y, H Ni 27 Tng V Thng, u Ngc Ho (2008), Nghiờn cu mi quan h gia ụ nhim nm mc, E coli, Salmonella, Cl perfringenstrong thc n hn hp v t l ln b tiờu chy khụ, ma ti c s chn nuụi ln sinh sn thnh ph H Chớ Minh, Tp khoa hc Thỳ y Tp XV (1) 28 Nguyn Vn Thin, Nguyn Khỏnh Quc, Nguyn Duy Hoan (2002), Phng phỏp nghiờn cu chn nuụi, Nxb Nụng nghip, H Ni 29 Ngc Thỳy, Darren Trott, Ian Wilkie v Cự Hu Phỳ (2002-2003), c tớnh khỏng nguyờn v vai trũ gõy bnh ca vi khuõn Enterotoxigenic escherichia coli gõy bnh tiờu chy ln mt s tnh Bc Vit Nam, Bỏo cỏo khoa hc Chn nuụi thỳ y, phn Thỳ y, Nxb Nụng nghip, H Ni, trang 59 - 69 30 Nguyn Anh Tun, Nguyn Bỏ Tip (2013), Vai trũ ca escherichia coli v salmonella spp hi chng tiờu chy ln trc v sau cai sa nghiờn cu trờn mụ hỡnh tri nuụi cụng nghip, Tp Khoa hc v Phỏt trin 2013, 11 (3), 318 - 327 31 Nguyn Ngc Minh Tun (2010), Nghiờn cu vai trũ gõy bnh ca vi khun Cl perfringenstrong hi chng tiờu chy ln ti phỳ th v bin phỏp phũng tr, Lun ỏn thc s khoa hc Nụng nghip II Ti liu nc ngoi 32 Akita E.M and S.Nakai (1993), Comparison of four purification methols for the production of immunoglobulins from eggs laid by hens immunological methols, Vet 160(1993), pp.207 - 214 33 Bertschinger, H U a F J M (1999), Escherichia coli infection, In Diseases of swine, pp 431 - 468 34 Glawisching E Bacher H (1992), The Efficacy of E costat on E coli infected weaning pigg, 12th IPVS Congress, August 35 Smith H.W & Halls.S (1976), Observations by the ligated segment and oral inoculation methods on Escherichia coli infections in pigs, calves, lamb and rabbits, Journal of Pathology and Bacteriology, 93, pp 499 MT S NH MINH HA CHO TI Hỡnh Ln b tiờu chy Hỡnh Thuc iu tr tiờu chy MD Nor - 100 Hỡnh Thuc iu tr tiờu chy Nova - amcoli Hỡnh Ct uụi ln Hỡnh Mi nanh ln Hỡnh Thin ln Hỡnh Bm tai ln Hỡnh Truyn nc cho ln nỏi ... (con) 120 140 83 Nỏi c phi (con) 1.928 2.057 1.109 T l u thai (%) 90,85 91,34 92,15 Tng s heo sinh (con) 22.918 23.615 11.055 Tng s heo sinh sng (con) 21. 258 22.086 10.244 S heo cht, loi sau sinh. .. vi sinh vt sinh sng Vi sinh vt ng rut tn ti di dng h sinh thỏi H sinh thỏi vi sinh vt ng rut trng thỏi cõn bng ng theo hng cú li cho c th vt ch Hot ng sinh lý ca gia sỳc ch din bỡnh thng m h sinh. .. ti: TèNH HèNH MC HI CHNG TIấU CHY LN CON T S SINH N 21 NGY TUI TI TRI LN BI HUY HNH, X TI SN, HUYN T K, TNH HI DNG Khóa luận tốt nghiệp đại học H o to: Chuyờn ngnh: Khoa: Khúa hc: Ging viờn hng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tình hình mắc hội chứng tiêu chảy ở lợn con từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi tại trại bùi huy hạnh và một số phác đồ điều trị , Tình hình mắc hội chứng tiêu chảy ở lợn con từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi tại trại bùi huy hạnh và một số phác đồ điều trị , Tình hình mắc hội chứng tiêu chảy ở lợn con từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi tại trại bùi huy hạnh và một số phác đồ điều trị

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay