Bài tập nhóm môn kế toán quản trị

29 367 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2017, 04:11

Bài tập nhóm môn kế toán quản trị BÀI TẬP NHÓM MÔN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ (Lớp D11CQKT02) NHÓM BÀI 1:(Đề cương) Câu 1, Xác định doanh thu hòa vốn Chỉ tiêu 1, Doanh số 2, Biến Phí 3, SDĐP 4, Định phí 5, Lợi nhuận trước thuế lãi suất Doang thu hòa vốn = = Tổng số 1.000.000.000 820.000.000 180.000.000 150.000.000 30.000.000 Đơn vị 10.000 8.200 1.800 Tỉ lệ 100% 82% 18% = 833.333.333 (đồng) Câu 2, Chi thêm quảng cáo 36.000.000đ, sản lượng hòa vốn chi thêm quảng cáo? - Những yếu tố ảnh hưởng làm tăng SDĐP: Định phí: + Tăng chi phí quảng cáo 36.000.000  Định phí tăng 36.000.000đ: ∆ĐP = 36.000.000  Sản lượng hòa vốn = = = 103.333 (sp) Câu 3, Sản lượng hòa vốn ban đầu = 83.333 sp Sản lượng hòa vốn chi quảng cáo = 103.333 sp Chênh lệch sản lượng hòa vốn = 103.333 – 83.333 = 20.000 (sp) Yếu tố ảnh hưởng đến SDĐP: Tổng SDĐP tăng lên: 20.000 x 1.800 = 36.000.000 đồng Yếu tố ảnh hưởng đến định phí: Chi quảng cáo => định phí tăng +36.000.000   Mức tăng lợi nhuận = 36.000.000 - 36.000.000 = Khi thực chiến dịch quảng cáo, tiền mặt công ty không cải thiện Câu 4, (Đvt: Đồng) Chỉ tiêu Toàn sản phẩm 1.000.000.000 820.000.000 670.000.000 150.000.000 180.000.000 150.000.000 30.000.000 Doanh thu Biến phí + Biến phí sản xuất + Biến phí khác Số dư đảm phí Định phí lợi nhuận trước thuế lãi vay Đơn vị sản phẩm 10.000 8.200 6.700 1.500 1.800 Gọi a biến phí sản xuất Ta có : giảm 10%  = x 90% => = 0,603 => a= 6.030 đ/sp Những thay đổi số dư đảm phí: Biến phí giảm: 6.700 – 6.030 = 670 đ/sp  Số dư đảm phí tăng: 670 đ/sp Tồng số dư đảm phí ước tính: (1.800 + 670) x 100.000 x85% = 209.950.000 Mức tăng số dư đảm phí: 209.950.000 – 180.000.000 = 29.950.000 Những thay đổi định phí: Thủ tục hành tăng: 10.000.000 đ Mức tăng định phí: 10.000.000  ∆π = ∆SDĐP – ĐP = 29.950.000 – 10.000.000 = 19.950.000 >  Vậy công ty nên thay đổi nguồn cung cấp vật liệu thay đổi nguồn cung cấp lợi nhuận tăng lên 19,95 triệu Câu 5, Vì doanh thu tiêu thụ tăng mức cho sản phẩm chọn cho quảng cáo:  Gọi x (đồng) doanh thu tăng thêm Sản phẩm X Sản phẩm Y Sản phẩm Z (1)Tỷ lệ số dư đảm phí 0,25 0,15 0,05 0,25x 0,15x 0,05x 0,25 x – 50.000.000 0,15x – 50.000.000 0,05x – 50.000.000 () (2)Số dư đảm phí tăng lên [=doanh thu tăng lên x (1)] (3) lợi nhuận =[ (2) – định phí] Vậy công ty nên chọn quảng cáo cho sản phẩm X đạt lợi nhuận cao Câu 6, Nếu công ty chọn sản phẩm X để mua nguyên vật liệu (Đvt: đồng) Chỉ tiêu Doanh thu (50.000 sp) Biến phí - Biến phí sản xuất - Biến phí khác Số dư đảm phí Định phí Lợi nhuận trước thuế lãi vay Toàn sản phẩm Đơn vị sản phẩm 500.000.000 10.000 375.000.000 7.500 300.000.000 6.000 75.000.000 1.500 125.000.000 2.500 Gọi ax biến phí sản phẩm X Ta có: giảm 10% Nên = x 90% => = 0,54 => ax = 5.400 đ/sp  Những thay đổi ảnh hưởng đến số dư đảm phí: + biến phí giảm: 6000 – 5.400 = 600 đ/sp => số dư đảm phí tăng 600đ/sp + Số dư đảm phí sp: 2500 + 600 = 3.100 đ/sp + Tổng số dư đảm phí ước tính: 50.000 x 85% x 3.100 = 131.750.000đ  Tổng số dư đảm phí tăng lên: 131.750.000 – 125.000.000 = 6.750.000  Những thay đổi ảnh hưởng đến định phí: + Định phí tăng: 10.000.000đ  Mức tăng lợi nhuận: ∆SDĐP - ∆ĐP = 6.750.000 – 10.000.000 = -3.250.000đ <  Nếu công ty chọn sản phẩm X để mua nguyên liệu có khả lỗ 3.250.000đ Nếu công ty chọn sản phẩm Y để mua nguyên vật liệu: (Đvt: đồng) Chỉ tiêu Doanh thu (30.000 sp) Biến phí - Biến phí sản xuất - Biến phí khác Số dư đảm phí Định phí Lợi nhuận trước thuế lãi vay Toàn sản phẩm 300.000.000 255.000.000 210.000.000 45.000.000 45.000.000 Đơn vị sản phẩm 10.000 8.500 7.000 1.500 1.500 Tưng tự gọi ay biến phí sản phẩm Y  ay = 6.300 đ/sp  Những thay đổi ảnh hưởng đến số dư đảm phí: + biến phí giảm: 7.000 – 6.300 = 700 đ/sp => số dư đảm phí tăng 700đ/sp + Số dư đảm phí sp: 1.500 + 700 = 2.200 đ/sp + Tổng số dư đảm phí ước tính: 30.000 x 85% x 2.200 = 56.100.000đ  Tổng số dư đảm phí tăng lên: 56.100.000 – 45.000.000 = 11.100.000  Những thay đổi ảnh hưởng đến định phí: + Định phí tăng: 10.000.000đ  Mức tăng lợi nhuận: ∆SDĐP - ∆ĐP = 11.100.000 – 10.000.000 = 1.100.000đ >  Nếu công ty chọn sản phẩm Y để mua nguyên liệu có khả lời 1.100.000đ Nếu công ty chọn sản phẩm Z để mua nguyên vật liệu: Chỉ tiêu Doanh thu (20.000 sp) Biến phí - Biến phí sản xuất - Biến phí khác Số dư đảm phí Định phí Lợi nhuận trước thuế lãi vay Toàn sản phẩm 200.000.000 190.000.000 160.000.000 30.000.000 10.000.000 Tương tự gọi az biến phí sản phẩm Z Đơn vị sản phẩm 10.000 9.500 8.000 1.500 500 az = 7.200đ/sp  Những thay đổi ảnh hưởng đến số dư đảm phí: + biến phí giảm: 8.000 – 7.200 = 800 đ/sp => số dư đảm phí tăng 800đ/sp + Số dư đảm phí sp: 500 + 800 = 1.300 đ/sp + Tổng số dư đảm phí ước tính: 20.000 x 85% x 1.300 = 22.100.000đ  Tổng số dư đảm phí tăng lên: 22.100.000 – 10.000.000 = 12.100.000  Những thay đổi ảnh hưởng đến định phí: + Định phí tăng: 10.000.000đ  Mức tăng lợi nhuận: ∆SDĐP - ∆ĐP = 12.100.000 – 10.000.000 = 2.100.000đ >0  Nếu công ty chọn sản phẩm Y để mua nguyên liệu có khả lời 2.100.000đ  Vậy trường hợp nên chọn sản phẩm Z để mua nguyên vật liệu có khả lời cao 2.100.000đ Câu 7, - Giả sử giám đốc công ty sau xem xét hoãn lại kế hoạch quảng cáo sản phẩm tiếp tục mua nguyên liệu nhà cung cấp theo kế hoạch Cuối năm 201X, doanh thu tiêu thụ đạt 1.100.000.000 đồng lợi nhuận đạt 50.000.000 đồng Biết biến phí điịnh phí không thay đổi theo kế hoạch Ta phân tích lợi nhuận công ty Phương Trang theo báo cáo doanh thu phòng kế toán Chỉ tiêu Công ty Phương Trang Tổng số Tỷ lệ (%) 1.000.000.000 100% 820.000.000 82% 180.000.000 18% 150.000.000 30.000.000 Doanh thu Biến phí Số dư đảm phí Định phí Lợi nhuận  Phân tích lợi nhuận để biết ban quản trị lại bất ngờ kết Doanh thu để đạt mức π = • Vậy để đạt mức lợi nhuận 30.000.000 đồng doanh thu 1.000.000.000 đồng • Vậy để đạt mức lợi nhuận 50.000.000 đồng doanh thu 1.111.000.000 đồng • Vì để đạt mức lợi nhuận 50.000.000 đồng cần phải có mức doanh thu 1.111.000.000 với 1.100.000.000 đồng đạt mức lợi nhuận • Vậy lý đạt kết là: dựa theo số liệu phần ta có: Chỉ tiêu Doanh thu tiêu thụ Biến phí +Biến phí sản xuất +Biến phí khác Số dư đảm phí Định phí Lợi nhuận trước thuế lãi vay Sản phẩm X 500.000.000 Sản phẩm Y 300.000.000 Sản phẩm Z 200.000.000 375.000.000 300.000.000 75.000.000 125.000.000 255.000.000 210.000.000 45.000.000 45.000.000 190.000.000 160.000.000 30.000.000 10.000.000 Tổng cộng 1.000.000.00 820.000.000 670.000.000 150.000.000 180.000.000 150.000.000 30.000.000 Nhưng số liệu công ty cuối năm 201x chi tiết doanh thu tiêu thụ loại sản phẩm : - Doanh thu tiêu thụ sản phẩm X: 300.000.000 đồng Doanh thu tiêu thụ sản phẩm Y: 200.000.000 đồng Doanh thu tiêu thụ sản phẩm Z: 600.000.000 đồng Từ bảng ta có: Sản phẩm X có tỷ lệ số dư đảm phí 25%, sản phẩm Y có tỷ lệ số dư đảm phí 15%, tỷ lệ số dư đăm phí sản phẩm Z 5% Thống cuối năm cho thấy công ty tăng doanh thu sản phẩm có số dư đảm phí thấp giảm doanh thu sản phẩm có số dư đăm phí cao Nên công ty đạt kết BÀI (đề cương): Lập dự toán ngân sách Bảng 1a: Dự toán tiêu thụ sản phẩm (Đvt: nghìn đồng) Chỉ tiêu 1, Khối lượng sản phẩm tiêu thụ 2, Đơn giá 3, Doanh thu a, Trả tiền mặt (80%) b, Bán chịu (20%) Tháng 400 1600 1280 320 Tháng 500 2000 1600 400 Tháng 300 1200 960 240 Quý 1200 4800 4560 240 Bảng 1b: Dự toán thu tiền (đvt: nghìn đồng) Chỉ tiêu 1, Thu nợ kì trước 2, Thu nợ tháng 3, Thu nợ tháng Thu nợ tháng Tổng Tháng 240 1280 Tháng 320 1600 1520 1920 Tháng 400 960 1360 Quý 240 1600 2000 960 4800 Bảng 2: Dự toán sản xuất (Đvt: triệu đồng) Chỉ tiêu 1, Khối lượng sản phẩm tiêu thụ 2, Tồn kho cuối kì (=20% khối lượng sản phẩm tiêu thụ tháng sau) 3, Tổng nhu cầu sản phẩm (3) = (2) + (1) 4, Tồn kho thành phẩm đầu kì 5, khối lượng sản phẩm cần sản xuất Tháng 400 Tháng 500 Tháng 300 Quý 1200 100 60 80 80 500 560 380 1280 80 420 100 460 60 320 80 1200 Bảng 3a: Dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (đvt: triệu đồng) Chỉ tiêu 1, Khối lượng SP cần SX 2, Định mức NVL cho SP 3, Định mức NVL trực tiếp [(3) = (1) x (2)] 4, Dự trữ VL cuối kì (10%) 5, Tổng cộng nhu cầu VL [(5) = (3) + (4)] 6, Vật liệu tồn kho đầu kì 7, Nhu cầu vật liệu cần mua vào [ (7) = (5) – (6)] 8, Định mức giá vật liệu 9, Dự toán nhu cầu NVL [(9) = (7) x (8)] a, Thu tiền mặt (60%) b, Bán chịu (40%) 10, Dự toán CP NVL [(10) = (3) x (8)] Tháng 420 Tháng 460 Tháng 320 Quý 1200 3360 3680 2560 9600 368 256 288 288 3728 3936 2848 9888 336 368 256 336 3392 3568 2592 9552 0,175 0,175 0,175 0,175 593,6 624,4 453,6 1671,6 356,16 237,44 374,64 249,76 272,16 181,44 1490,16 181,44 588 644 448 1680 Bảng 3b: Dự toán toán tiền mua NVL (đvt: triệu đồng) Chỉ tiêu 1, Thanh toán nợ kì trước 2, Thanh toán nợ tháng 3, Thanh toán nợ tháng 4, Thanh toán nợ tháng Tổng toán nợ Tháng 184,8 356,16 540,96 Tháng Tháng 237,44 374,64 249,76 272,16 521,92 612,08 Quý 184,4 593,6 624,4 272,16 1674,96 Bảng 4: Dự toán chi phí nhân công trực tiếp (đvt: triệu đồng) Chỉ tiêu 1, Khối lượng sản phẩm cần SX Tháng 420 Tháng 460 Tháng 320 Quý 1200 2, Định mức thời gian SX SP 3, Tổng nhu cầu công SX [(3) = (1) x (2)] 4, Đơn giá nhân công trực tiếp 5, Dự toán CP nhân công trực tiếp [(5) = (3) x(4)] 3,5 3,5 3,5 3,5 1470 1610 1120 4200 0,2 0,2 0,2 0,2 294 322 224 840 Bảng 5: Dự toán chi phí sản xuất chung (đvt: triệu đồng) Chỉ tiêu 1, Tổng BP SXC = (a) x (b) a, Tổng số lao động TT b, Hệ số phân bổ BP SXC 2, Tổng ĐP SXC 3,Tổng CP SXC = (1) + (2) 4, CP không thực chi tiền (-) Khấu hao TSCĐ 5, CP thực thi tiền = (3) – (4) Tháng Tháng Tháng Tháng 58,8 64,4 44,8 168 1470 1610 1120 4200 0,04 0,04 0,04 0,04 84 84 84 84 142,8 148,4 128,8 420 60 82,8 60 88,4 60 68,8 180 240 Bảng 6: Dự toán chi phí Bán hàng Quản lý doanh nghiệp (đvt: triệu đồng) Chỉ tiêu 1, Tổng biến phí BH QLDN (1) = (a) x (b) a, Sản lượng tiêu thụ dự kiến b, hệ số phân bổ CPBH QLDN 2, Tổng định mức BH QLDN 3, Tổng CPBH QLDN dự toán (3) = (2) + (1) 4, CPBH QLDN không thực chi tiền (-) Khấu hao 5, CPBH QLDN chi tiền (5) = (3) – (4) Tháng 24 Tháng 30 Tháng 18 Quý 72 400 0,06 56 500 0,06 56 300 0,06 56 1200 0,06 168 80 86 74 240 30 30 30 90 50 56 44 150 Bảng 7: Dự toán giá vốn hàng bán 10 - Doanh thu = 120.000 x 100.000 =12.000.000.000 Biến phí = (30.000 + 50.000) x 100.000 =8.000.000.000 Số dư đảm phí = 4.000.000.000 Vậy tổng số dư đảm phí toàn công ty 5,2 tỷ (đồng)  Khi ctyX chuyển nhượng nội : - Cty X khoảng số dư đảm phí = (36.000 – 24.000) x 100.000 = 1.200.000.000 - Cty Y giảm khoảng chi phí = (30.000 – 20.000) x 100.000 = 1.000.000.000 Vậy tính chung toàn lợi nhuận cty mẹ bị giảm 200.000.000 Nghĩa lúc lợi nhuận tổng cty mẹ tỷ đồng Việc chuyển nhượng không đem lại hiểu lợi nhuân cho toàn cty, mà làm giảm số lợi nhuân, doanh thu cty X nên cty X không nên chuyển nhượng nội BÀI (Đề cương) Câu 1: a/ Chi phí trực tiếp: Chi phí nền: - Biến phí sản xuất: 20.000 + 8.000 + 2.000 - Biến phí sản xuất: = 5.000 (đ/sp) Tổng: Tỉ lệ số tiền cộng thêm: =1 Đơn giá bán: 35.000 + (1 x 35.000) Tổng giá bán: 70.000 x 18.000 = 30.000 (đ/sp) = 35.000 (đ/sp) = 70.000 (đ/sp) = 1.260.000.000đ b/ Báo cáo kết kinh doanh theo số dư đảm phí: (Đvt: đồng) Chỉ tiêu Doanh thu Số tiền 1.260.000.000 15 Đơn vị sản phẩm 70.000 Biến phí Số dư đảm phí Định phí Lợi nhuận 630.000.000 630.000.000 180.000.000 450.000.000 35.000 35.000 Câu 2: a, Giá bán: g = 60.000 đ/sp => Số dư đảm phí: g-a = 60.000 – 35.000 = 25.000 đ/sp Sản lượng hòa vốn: Xhv = = 7.200 sp Doanh thu hòa vốn: DThv = 7.200 x 60.000 = 432.000.000 đ b, Tăng hoa hồng 3.000 đồng cho sản phẩm bán mức hòa vốn → Biến phí tăng 3.000 đồng/sp → số dư đảm phí cho 1sp giảm 3.000 đồng → Số dư đảm phí cho số sản phẩm bán mức 7.200 sản phẩm là: 25.000 – 3.000 = 22.000 đồng/sp Lợi nhuận công ty mong muốn: 253.000.000 đồng Gọi X số sản phẩm công ty cần bán Ta có: [25.000 (sản phẩm) Câu 3: Dự kiến chi phí lợi nhuận (Đvt: đồng) Chỉ tiêu Biến phí Thay đổi biến phí + Chi phí chuyên chở Đơn vị 35.000 Toàn sp 175.000.000 2.000 10.000.000 16 Định phí LN mong muốn Giá thực 30.000.000 215.000.000 6.000 43.000 Mà ta có: g = 70.000  Giá bán cao bán cho khách hàng : g’’ = 60% x 70.000 = 42.000 đ/sp Vì g’ > g’’ nên giá bán cao bán cho khách hàng 42.000 đ/sp, công ty cần bán với giá 43.000 đ/sp lợi nhuận đạt mong muốn 30.000.000 đ  Vậy không nên thực thương vụ Câu 4: Dự toán sản xuất Chỉ tiêu Khối lượng sản phẩm Tồn kho cuối kì Tổng nhu cầu SP=(1)+(2) Tồn kho TP đầu kì Khối lượng SP cần sản xuất BÀI (Đề cương): Quý I 5.000 400 5.400 500 4.900 Quý II 4.000 300 4.300 400 3.900 Quý III 3.000 600 3.600 300 3.300 • Mua chi tiết CHỈ TIÊU Biến phí MUA NGOÀI M N 360000 120000 Tổng chi phí TH1 =360000+120000=480000 17 Quý IV 6.000 700 6.700 600 6.100 Năm 18.000 700 18.700 500 18.200 • Mua M, sản xuất N CHỈ TIÊU SẢN XUẤT MUA NGOÀI N M Biến phí 100000 Định phí bô phận 360000 45000 Khấu hao TSCĐ 25000 Tiền lương nhân viên quản lý sản xuất 16000 Bảo hiểm TSCĐ 4000 Tổng chi phí= 100000 +360000+ 45000= 5050000 • Mua N, sản xuất M CHỈ TIÊU SẢN XUẤT MUA NGOÀI M N Biến phí 320000 Định phí phận 34000 Khấu hao TSCĐ 16000 Tiền lương nhân viên quản lý sản xuất 12000 Bảo hiểm TSCĐ 6000 Tổng chi phí= 320000+120000+34000+25000=474000  chọn PA mua N sản xuất M 18 `120000 BÀI (Đề cương): • CHẢ LỤA CHỈ TIÊU Đơn giá Khối lượng Thành tiền (1000đ/kg) (kg) (1000đ) Biến phí 96 1.Thịt nạc 60 60 2.Thịt mỡ 30 0,5 15 3.Biến phí khác 15 1,4 21 Biến phí cho kg chả lụa 96000đ • XÚC XÍCH CHỈ TIÊU Đơn giá Khối lượng Thành tiền (1000đ/kg) (kg) (1000đ) Biến phí 99 1.Thịt nạc 60 60 2.Thịt mỡ 30 0,3 3.Biến phí khác 25 1,2 30  Biến phí cho kg xúc xích 99000đ Ta có Chỉ tiêu Doanh thu Biến phí Chả lụa Xúc xích 21.000.000 19.200.000 9.600.000 9.900.000 19 SDĐP 11.400.000 9.300.000 Định phí 7.000.000 7.000.000 Chi phí hội 1.500.000 1.300.000 Lợi nhuận 2.900.000 1.000.000  Vậy chọn phương án kinh doanh chả lụa BÀI (Đề cương): Để kinh doanh hiệu tổng số dư đảm phí phải lớn Gọi a số sản phẩm X tiêu thụ Gọi b số sản phẩm Y tiêu thụ Với điều kiện : a10.000 b20.000 200a + 300b => max Điều kiện khả sản xuất: 5a+10b 4a+5b Vẽ đồ thị : 4a+5b=100000 5a+ 10b=200000 X 10000 A y=20000 B C x=10000 20 8000 6000 4000 2000 D | | | | | O 4000 8000 12000 16000 20000 Y Tọa độ điểm A(10000;0) B(10000;12000) C(10000;16000) D(0;20000)  Loại điểm C Tọa độ điểm a b 4a+5b
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập nhóm môn kế toán quản trị, Bài tập nhóm môn kế toán quản trị, Bài tập nhóm môn kế toán quản trị

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay