Nâng cao chất lượng nhân lực thanh tra của bộ y tế

105 331 2
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2017, 16:33

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẶNG THỊ THU HẰNG NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG NHÂN LỰC THANH TRA CỦA BỘ Y TẾ LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰCHÀNH Hà Nội - 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐẶNG THỊ THU HẰNG NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG NHÂN LỰC THANH TRA CỦA BỘ Y TẾ Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60 34 04 10 LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰCHÀNH NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN THỊ NGUYỆT XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CHẤM LUẬN VĂN TS Nguyễn Thị Nguyệt GS.TS Phan Huy Đƣờng Hà Nội - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu khoa học riêng tôi, dƣới hƣớng dẫn TS Nguyễn Thị Nguyệt Các nội dung nghiên cứu kết thể luận văn trung thực chƣa đƣợc công bố công trình LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập chƣơng trình đào tạo thạc sỹ Quản lý kinh tế, đƣợc thầy, cô giáo trƣờng Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội trực tiếp giảng dạy, truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm quản lý thiết thực, bổ ích cho công việc thân tiền đề để hoàn thiện luận văn Trong thời gian làm đề tài: “Nâng cao chất lượng nhân nhân lực tra Bộ Y tế” vận dụng kiến thức học trƣờng thực tế công việc Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới cô giáo TS Nguyễn Thị Nguyệt tận tình hƣớng dẫn, tạo điều kiện giúp đỡ hoàn thành đề tài Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới thầy cô giáo Hội đồng khoa học, Khoa Kinh tế trị trƣờng Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội tạo điều kiện giúp đỡ hoàn thành luận văn Xin trân trọng cảm ơn Lãnh đạo Thanh tra Bộ Y tế, Lãnh đạo Vụ, Cục có chức tra chuyên ngành, phòng, ban đồng nghiệp Bộ Y tế giúp đỡ tạo điều kiện cho hoàn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn gia đình bạn bè chia sẻ, động viên, giúp đỡ trình thực hoàn thành luận văn Trong trình nghiên cứu, khả trình độ hạn chế nên luận văn tránh khỏi thiếu sót định Kính mong nhận đƣợc góp ý chân thành thầy, cô giáo, bạn bè đồng nghiệp để đề tài nghiên cứu đƣợc hoàn thiện Xin trân trọng cảm ơn! TÓM TẮT LUẬN VĂN Luận văn “Nâng cao chất lƣợng nhân lực tra Bộ Y tế” sử dụng số liệu thu thập từ nhân lực làm công tác tra Cơ quan Thanh tra Bộ Y tế 06 quan đƣợc giao chức tra chuyên ngành Bộ Y tế Thời gian nghiên cứu từ năm 2012 đến năm 2015, tập trung vào giai đoạn 2014, 2015 Nghiên cứu sử dụng phƣơng pháp phân tích, phƣơng pháp so sánh phƣơng pháp tổng hợp dựa số liệu thứ cấp học viên thu thập Mục đích nghiên cứu: Đề xuất giải pháp để nâng cao chất lƣợng nhân lực tra Bộ Y tế Nhiệm vụ nghiên cứu: - Hệ thống hóa vấn đề lý lu ận kinh nghiệm thực tiễn nâng cao chất lƣợng nhân lực tra - Phân tích, đánh giá thực trạng nâng cao chất lƣợng nhân lực tra Bộ Y tế, từ thành tích hạn chế tìm nguyên nhân hạn chế - Đề xuất số giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lƣợng nhân lực tra Bộ Y tế thời gian tới Dự kiến đóng góp luận văn: - Luận văn hệ thống hóa đƣợc sở lý luận kinh nghiệm thực tiễn nâng cao chất lƣợng nhân lực tra: Khái niệm nhân lực tra, phân loại nhân lực tra, chất lƣợng nhân lực tra, nội dung nâng cao chất lƣợng nhân lực tra, tiêu chí đánh giá, yếu tố ảnh hƣởng đến nâng cao chất lƣợng nhân lực - Từ sở lý luận thực tiễn phân tích, đánh giá đƣợc thực trạng hoạt độngnâng cao chất lƣợng nhân lực tra Bộ Y tế, phân tích thành tựu, hạn chế nguyên nhân hạn chế - Đề xuấtđƣợc số giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng nhân lực tra Bộ Y tế MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT i DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU ii MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN VỀ NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG NHÂN LỰC THANH TRA 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.2 Cơ sở lý luận nâng cao chất lƣợng nhân lực tra 1.2.1 Nhân lực tra 1.2.2 Phân loại yêu cầu đặc thù nhân lực tra 12 1.2.3 Nâng cao chất lượng nhân lực tra 16 1.2.4 Các tiêu chí nâng cao chất lượng nhân lực tra 26 1.2.5 Nhân tố ảnh hưởng đến nâng cao chất lượng nhân lực 31 1.3 Kinh nghiệm thực tiễn nâng cao chất lƣợng nhân lực Thanh tra Chính phủ .35 1.3.1 Nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ nghề nghiệp, xây dựng đội ngũ công chức chuyên nghiệp 35 1.3.2 Thực luân chuyển công chức 36 1.3.3 Hoàn thiện công tác đánh giá công việc công chức 37 CHƢƠNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 41 2.1 Phƣơng pháp thu thập số liệu .41 2.2 Phƣơng pháp xử lý số liệu 42 2.2.1 Phương pháp phân tích tài liệu 42 2.2.2 Phương pháp so sánh .42 2.2.3 Phương pháp tổng hợp 43 CHƢƠNG THỰC TRẠNG NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG NHÂN LỰC THANH TRA CỦA BỘ Y TẾ 44 3.1 Khái quát quan tra đội ngũ nhân lực tra Bộ Y tế 44 3.1.1 Cơ quan tra Bộ Y tế .44 3.1.2 Đặc thù nhân lực tra Bộ Y tế .47 3.2 Đánh giá thực trạng nâng cao chất lƣợng nhân lực tra Bộ Y tế .48 3.2.1 Cơ cấu nhân lực tra Bộ Y tế 48 3.2.2 Nội dung nâng cao chất lượng nhân lực tra Bộ Y tế 52 3.2.3 Đánh giá nâng cao chất lượng nhân lực tra qua tiêu chí 65 3.3 Thành tựu, hạn chế nguyên nhân nâng cao chất lƣợng nhân lực tra Bộ Y tế 71 3.3.1 Thành tựu nâng cao chất lượng nhân lực tra .71 3.3.2 Hạn chế nâng cao chất lượng nhân lực tra Bộ Y tế 75 3.3.3 Nguyên nhân hạn chế .78 Chƣơng QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƢỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG NHÂN LỰC THANH TRA CỦA BỘ Y TẾ 81 4.1 Quan điểm, định hƣớng nâng cao chất lƣợng nhân lực tra Bộ Y tế 81 4.1.1 Định hướng nâng cao chất lượng nhân lực tra Bộ Y tế .81 4.1.2 Quan điểm nâng cao chất lượng nhân lực tra Bộ Y tế .81 4.2 Các giải pháp nâng cao chất lƣợng nhân lực tra Bộ Y tế .83 4.2.1 Đổi công tác tuyển dụng nhân lực tra 83 4.2.2 Đổi công tác đào tạo nâng cao chất lượng nhân lực tra 84 4.2.3 Hoàn thiện chế độ đãi ngộ nhân lực tra 86 4.2.4 Hoàn thiện công tác đánh giá công việc nhân lực tra 88 4.2.5 Nâng cao đạo đức thi hành công vụ 90 KẾT LUẬN 92 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .93 i DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Ký hiệu Nguyên nghĩa CATTP Cục An toàn thực phẩm CKCB Cục Khám, chữa bệnh CMTYT Cục Môi trƣờng Y tế CQLD Cục Quản lý dƣợc CYTDP Cục Y tế dự phòng TCDS Tổng Cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình TTBYT Thanh tra Bộ Y tế i DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU STT Bảng Nội dung Trang Bảng 1.1 Tiêu chuẩn thể lực ngƣời lao động nghề, 27 công việc Bảng 3.1 Bảng tổng số nhân lực tra Bộ Y tế 49 Bảng 3.2 Nhân lực tra Bộ Y tế phân bổ theo giới tính 50 Bảng 3.3 Nhân lực tra Bộ Y tế phân bổ theo giới tính 51 theo tỷ lệ phần trăm Bảng 3.4 Cơ cấu nhân lực tra Bộ Y tế theo độ tuổi 51 năm 2012 Bảng 3.5 Cơ cấu nhân lực tra Bộ Y tế theo độ tuổi 52 năm 2016 Bảng 3.6 Bảng số liệu lớp đào tạo, tập huấn cho nhân lực 58 tra Bảng 3.7 Phân loại sức khỏe ngƣời lao động năm 2012, 2015 67 Bảng 3.8 Phân loại bệnh nhân lực tra khám sức khoẻ 68 năm 2012, 2015 10 Bảng 3.9 Chất lƣợng lao động theo trình độ chuyên môn 11 Bảng 3.10 Chất lƣợng lao động theo trình độ nghiệp vụ ii 69 70 Chƣơng QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƢỚNGVÀ CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG NHÂN LỰC THANH TRA CỦA BỘ Y TẾ 4.1 Quan điểm, định hƣớng nâng cao chất lƣợng nhân lực tracủa Bộ Y tế 4.1.1 Định hướng nâng cao chất lượng nhân lực tra Bộ Y tế Căn vào tình hình thực tế yêu cầu Bộ Y tếlà đào tạo xây dựng đội ngũ nhân lực tra có trình độ, kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho tổ chức, từ trình tuyển dụng phải tuyển dụng ngƣời có trình độ phù hợp, công tác đào tạo phải gắn với nhu cầu sử dụng, tránh đào tạo cán không phù hợp với tình hình thực tế, thực đào tạo thƣờng xuyên đào tạo nâng cao trình độ kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ Việc nâng cao chất lƣợng nhân lực tra Bộ Y tế phải đáp ứng với đòi hỏi thời kỳ hội nhập, toàn cầu hoá chủ yếu tập trung vào nâng cao trí lực cho nhân lực tra, bên cạnh nâng cao kỹ năng, phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm thái độ phục vụ nhân lực tra Nhân lực tài sản tổ chức, vậy, việc nâng cao chất lƣợng nhân lực tra cần đƣợc trọng đặc biệt quan tâm 4.1.2 Quan điểm nâng cao chất lượng nhân lực tra Bộ Y tế Để nâng cao chất lƣợng nhân lực công chức nói chung nhân lực tra Bộ Y tế nói riêng thời kỳ đổi đất nƣớc hội nhập kinh tế quốc tế, cần quán triệt quan điểm sau đây: Quan điểm 1: Nâng cao chất lƣợng nhân lực tra y tế phải xuất phát từ quan điểm, đƣờng lối Đảng Cộng sản Việt Nam phát triển ngƣời Xây dựng đội ngũ nhân lực tra y tế vững mạnh toàn diện, thực thắng lợi đƣờng lối, sách Đảng Căn từ yêu cầu công việc để đặt tổ chức, từ yêu cầu tổ chức để chọn xếp ngƣời Do đó, công tác tổ chức cán nói chung việc nâng cao chất lƣợng nhân lực tra y tế nói riêng phải xuất phát từ quan điểm đƣờng lối Đảng phát triển ngƣời bao gồm 81 đƣờng lối trị, đƣờng lối kinh tế thời kỳ đổi đất nƣớc hội nhập kinh tế quốc tế quan điểm, nguyên tắc công tác tổ chức, công tác cán Đảng: Đảng thống nguyên tắc lãnh đạo công tác cán quản lý đội ngũ cán bộ, đôi với phát huy trách nhiệm tổ chức cá nhân ngƣời đứng đầu tổ chức trị công tác cán Mặt khác, đội ngũ công chức lực lƣợng nòng cốt, tiên phong thực đƣờng lối, nghị Đảng, biến đƣờng lối, nghị Đảng thành thực Hay nói cách khác, đội ngũ nhân lực tra Bộ Y tế lực lƣợng thực thi nhiệm vụ đƣa nghị Đảng vào sống, thông qua việc thực nhiệm vụ quyền hạn Do vậy, việc xây dựng, phát triển nâng cao chất lƣợng nhân lực tra xuất phát từ yêu cầu nhằm thực thắng lợi đƣờng lối Đảng phát triển ngƣời phải lấy quan điểm, đƣờng lối Đảng làm sở Quan điểm 2: Nâng cao chất lƣợng nhân lực tra y tế theo hƣớng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, dựa sở yêu cầu công việc Nâng cao chất lƣợng nhân lực tra phải đƣợc thực theo hƣớng nhân lực có đủ kiến thức, kinh nghiệm, kỹ để thực thi công vụ Cũng giống nhƣ công việc bất kỳ, công việc tra trƣớc hết đòi hỏi ngƣời thực phải có đƣợc hiểu biết, kỹ lực định Đó tiêu chuẩn cần thiết phải có để thực thành công công việc, nói cách khác nhân lực tra phải đạt đƣợc chất lƣợng tƣơng xứng để làm việc Vì vậy, muốn nâng cao chất lƣợng đội ngũ nhân lực tra phải vào yêu cầu công việc để tuyển dụng, đào tạo bồi dƣỡng nhân lực; ngƣời cụ thể mà bố trí sử dụng vào công việc mà phải xuất phát từ yêu cầu, từ đòi hỏi công việc để tuyển chọn, xếp ngƣời đủ điều kiện thực thi nhiệm vụ Nâng cao chất lƣợng nhân lực tra phải đƣợc thực sở phân tích công việc, lấy mục tiêu đủ thể lực, trí lực tâm lực để hoàn thành công việc làm mục tiêu nâng cao chất lƣợng nhân lực tra 82 Quan điểm 3: Nâng cao chất lƣợng nhân lực tra phải đặt phẩm chất đạo đức nghề nghiệp lên hàng đầu Lao động nhân lực tra y tế loại lao động đặc biệt, ngƣời thực thi công việc cótác động trực tiếp đến đối tƣợng tra, từ điều chỉnh, thay đổi hoạt động đối tƣợng cho phù hợp với quy định pháp luật Do vậy, hoạt động nhân lực tra không ảnh hƣởng đến việc thực công việc quan mà ảnh hƣởng đến chất lƣợng hành Nhà nƣớc, đến phát triển kinh tế - xã hội thể diện quốc gia Chính vậy, tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp đội ngũ nhân lực tra đƣợc đặt cách mạnh mẽ đòi hỏi phải đƣợc đáp ứng với nỗ lực cao 4.2 Các giải pháp nâng cao chất lƣợng nhân lực tra Bộ Y tế Mục tiêu công tác xây dựng, nâng cao chất lƣợng nhân lực tra: Xây dựng nâng cao chất lƣợng nhân lực tra số lƣợng chất lƣợng, có cấu phù hợp với yêu cầu thực tiễn, có phẩm chất đạo đức, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tận tuỵ phục vụ nghiệp phát triển đất nƣớc phục vụ nhân dân Chính vậy, nâng cao chất lƣợng nhân lực tra cần phải quan tâm đáp ứng đƣợc yêu cầu cấp bách, đáp ứng kịp thời số lƣợng chất lƣợng cao cần phải thực theo số giải pháp sau: 4.2.1 Đổi công tác tuyển dụng nhân lực tra Công tác tuyển dụng có ý nghĩa lớn ảnh hƣởng trực tiếp đến chất lƣợng nhân lực tra, để có đƣợc nhân lực với chất lƣợng cao từ khâu đầu vào cần phải có lựa chọn đắn theo nguyên tắc: Tuyển dụng công chức phải vào nhu cầu công việc, vị trí làm việc, tuyển công chức phải phù hợp với ngành, nghề đào tạo, đảm bảo lựa chọn đƣợc ngƣời có phẩm chất trị, trình độ lực đáp ứng yêu cầu tuyển dụng - Công tác tuyển dụng nhân lực tra phải thực xuất phát từ công việc Để làm đƣợc điều này, Bộ Y tế phải xây dựng đƣợc hệ thống chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ vị trí làm việc cấu ngạch tra phòng, ban 83 quan, từ có sở để tuyển dụng ngƣời, ngành nghề, trình độ mặt theo yêu cầu chất lƣợng - Công tác tuyển dụng mang tính linh hoạt, việc tuyển nhân lực cần gắn với việc xếp lại tổ chức gọn, nhẹ, hợp lý theo yêu cầu nhiệm vụ với mục tiêu đổi chất Xây dựng đƣợc máy linh hoạt, có tuyển dụng nhân lực đáp ứng yêu cầu công việc có chế luân chuyển nhân lực không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ - Tuyển dụng đƣợc nhân tài: Cần xây dựng chế, chế độ riêng ngành để phát hiện, tuyển chọn trọng dụng cán bộ, viên chức có trình độ cao, tài công việc ngành Nghiên cứu xây dựng tiêu chí để xác định nhân tài, tránh hình thức, đánh đồng nhân tài với nhân lực có cấp cao, nhƣng thiếu kiến thức, kỹ làm việc - Đa dạng hóa nguồn tuyển dụng, tăng cƣờng tuyển dụng cán bộ, viên chức có chất lƣợng, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ giỏi, có phẩm chất đạo đức tốt, nguồn để tuyển dụng, nhƣ bệnh viện, trƣờng đại học, tổ chức hoạt động lĩnh vực y tế bao gồm khu vực công khu vực tƣ nhân 4.2.2 Đổi công tác đào tạonâng cao chất lượng nhân lực tra Để xây dựng đội ngũ nhân lực tra có chất lƣợng cao cần phải đổi phƣơng thức đào tạo cán từ bên trong, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dƣỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ tra thuộc lĩnh vực y tế cho đội ngũ tra viên, công chức tra chuyên ngành, cộng tác viên tra y tế; nội dung đào tạophù hợp với đối tƣợng nhân lực theo xác định tính đặc thù công việc, vị trí; tổ chức thêm hình thức đào tạo nâng cao, đào tạo chuyên sâu.Để thực đƣợc điều đó, cần xây dựng đƣợc chƣơng trình đào tạo, bồi dƣỡng có chất lƣợng hiệu cao cụ thể là: - Phân loại đối tƣợng mức độ cần thiết phải đào tạo ban đầu, đào tạo lại, đào tạo nâng cao Căn xác định chủ yếu dựa kết đánh giá công việc, từ xác định đƣợc ngƣời có lực yếu không đáp ứng đƣợc yêu 84 cầu công việc Ngoài ra, vào nhu cầu nâng cao trình độ lực nhân lực - Nội dung đào tạo, bồi dƣỡng phải đảm bảo nguyên tắc bản, thiết thực phù hợp với loại đối tƣợng, hƣớng tới chuẩn hóa nội dung đào tạo thành quy trình chung toàn ngành, trọng nâng cao lực thực tiễn, kỹ tác nghiệp nhiệm vụ cụ thể, xử lý tốt vấn đề, tình đa dạng, nội dung cần gọn, xúc tích, dễ hiểu, dễ tiếp thu, đồng thời phải bao quát hết lĩnh vực tra y tế - Đổi chƣơng trình, nội dung, phƣơng pháp đào tạo cách khoa học hợp lý, phù hợp với đối tƣợng đào tạo Đồng thời trình đào tạo cần phải lấy học viên làm trung tâm, lấy chất lƣợng, hiệu làm mục tiêu chính, phải có kết hợp lý thuyết trao đổi kinh nghiệm thực hành - Thực kiểm tra, đánh giá chất lƣợng học viên sau đào tạo để đánh giá đƣợc chất lƣợng đào tạo cho đợt đào tạo - Tổ chức tuyên truyền, tập huấn nâng cao đạo đức thi hành công vụ ngành tra y tế Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc ngành tra có trách nhiệm phấn đấu, rèn luyện thƣờng xuyên theo năm chuẩn mực đạo đức sau: Có lập trƣờng, quan điểm cách mạng vững vàng, chấp hành nghiêm chỉnh đƣờng lối, sách Đảng, pháp luật Nhà nƣớc; nêu cao trách nhiệm, tận tụy với công việc đƣợc giao; phấn đấu vƣợt qua khó khăn gian khổ để hoàn thành nhiệm vụ tốt Coi trọng nguyên tắc, kỷ cƣơng; phân tích xử lý vấn đề khách quan, công tâm, có lí, có tình, có tính thuyết phục cao Có tinh thần học tập, cầu tiến bộ, nghiên cứu, tiếp cận mới; không ngừng phấn đấu nâng cao trình độ, lực cá nhân mặt; coi trọng thực tiễn, lấy thực tiễn làm thƣớc đo đánh giá hiệu công việc Có ý thức rèn luyện, tu dƣỡng phẩm chất, đạo đức cá nhân sáng, lành mạnh; nói đôi với việc làm; hành động có văn hóa; gƣơng mẫu, tiêu biểu 85 lối sống sinh hoạt cá nhân; có tinh thần xây dựng đoàn kết, thống nội bộ; tích cực đấu tranh trừ tệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu; gƣơng mẫu, không lợi dụng chức quyền để vụ lợi Có lòng dân, thƣơng dân, gần gũi, tôn trọng nhân dân, biết chia sẻ, thông cảm với nhân dân xử lý công việc; biết lắng nghe tiếp thu ý kiến đắn nhân dân; hoạt động lợi ích đất nƣớc, nhân dân; thƣờng xuyên sinh hoạt với nhân dân nơi cƣ trú quy định Nhà nƣớc - Mở rộng quan hệ hợp tác với nƣớc việc cử cán tham gia khoá học tập, nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ, tin học với nƣớc bạn 4.2.3 Hoàn thiện chế độ đãi ngộ nhân lực tra Để phát huy đƣợc tính tích cực nguồn lực ngƣời, đảm bảo cho nhân lực yên tâm công tác, ngày gắn bó, tâm huyết với nghề nghiệp thu hút đƣợc nhân tài cần phải có chế độ, sách đãi ngộ thỏa đáng nhân lực nói chung, nhân lực tra nói riêng Có chế độ, sách tốt tạo động lực mạnh tác động đến ý thức tác phong làm việc nhân lực theo hƣớng tích cực Đồng thời hạn chế đƣợc tình trạng chảy máu chất xám khu vực công, thu hút đƣợc nhân tài có lực vào làm việc máy Nhà nƣớc Qua nâng cao lực chung đội ngũ cán công chức Tại Bộ Y tế, nhân lực tra đƣợc hƣởng chế độ đãi ngộ nhƣ chế độ tiền lƣơng, tiền thi đua khen thƣởng, chế độ đãi ngộ theo đặc thù ngành, đƣợc đào tạo phát triển, thăng tiến nghiệp, tham gia tổ chức xã hội bảo hiểm y tế, hƣu trí giá trị vật chất tinh thần khác Vấn đề tiền lƣơng công chức vấn đề có ý nghĩa lớn kinh tế, trị, xã hội, quan hệ tới đời sống nhân dân, ngân sách Nhà nƣớc, trình độ phát triển kinh tế, công định hƣớng phát triển xã hội Tiền lƣơng nhân lực tra theo quy định chung Nhà nƣớc, theo quy định chung với ngạch, bậc, vị trí chức danh công tác, nhƣng thực tế chƣa đảm bảo cho nhân lực tra trang bị cho nhu cầu 86 sống, đảm bảo tái sản xuất mở rộng sức lao động phát triển kinh tế thị trƣờng, đầu tƣ vào học tập nâng cao trình độ Việc điều chỉnh chế độ tiền lƣơng Nhà nƣớc chƣa theo kịp nên đời sống nhân lực tra gặp nhiều khó khăn Do vậy, Bộ Y tế cần có sách hỗ trợ chế độ đãi ngộ cho nhân lực tra, giúp cho nhân lực tra đáp ứng đƣợc nhu cầu thân, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân lực tra phấn đấu công việc, tạo động lực, giúp nhân lực tra hoàn thành tốt nhiệm vụ đƣợc giao Giải pháp trƣớc mắt tạo điều kiện cho quan tra đƣợc trích 30% từ số tiền xử phạt thành quỹ hoạt động chung quan theo quy định nhà nƣớc nhằm cải thiện chế độ đãi ngộ nhân lực tra Tạo điều kiện cho nhân lực tra nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ thông qua việc đƣợc tham gia đề tài khoa học, sáng kiến cải tiến đơn vị để tạo điều kiện cho nhân lực tra đƣợc tặng thƣởng khen Bộ trƣởng Xây dựng chế độ phần thƣởng cho nhân lực tra hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đảm bảo yêu cầu tổ chức công việc Đây hình thức khuyến khích ngƣời hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đƣợc giao động lực góp phần thúc đẩy nhân lực nỗ lực làm việc cách hăng hái Mức thƣởng tuỳ thuộc vào mức độ đóng góp, cống hiến cá nhân, tổ chức Phần thƣởng phải cân bằng, hài hoà ngƣời công chức với Việc thƣởng phạt phải công minh, tránh mang tính hình thức Nếu không không tạo đƣợc động viên, khuyến khích làm giá trị phần thƣởng Ngoài lƣơng phần thƣởng, phải đặc biệt trọng đến việc chăm lo đời sống tinh thần nhân lực tra Tạo điều kiện cho quan tra tổ chức tập huấn riêng, tổ chức nghỉ mát cho nhân viên riêng nhằm khuyến khích, động viên nhân viên để tái tạo sức lao động Ngoài việc bảo đảm cho nhân lực tra sống đẩy đủ vật chất, cần phải tạo cho họ có đời sống phong phú tinh thần, tạo cho họ hội để thực khẳng định thân 87 4.2.4 Hoàn thiện công tác đánh giá công việc nhân lực tra Việc xây dựng hoàn thiện nội dung đánh giá công việc sở quan trọng nâng cao chất lƣợng nhân lực tra việc đánh giá công việc nhiệm vụ quan trọng có vai trò lớn công tác tổ chức cán nhƣ: quy hoạch, đề bạt, tuyển dụng, đào tạo, luân chuyển, khen thƣởng kỷ luật… nhân lực tra Bộ Y tế Vậy, để thực tốt công tác đánh giá, cần phải làm tốt công việc sau: + Phân tích tổ chức nhằm xác định rõ chức năng, nhiệm vụ nhân lực xác định rõ hệ thống công việc tổ chức + Xây dựng Bản mô tả công việc Bản tiêu chuẩn đánh giá thực công việc - Bản mô tả công việc: Phải đƣợc xây dựng dƣới dạng văn viết giải thích nhiệm vụ, trách nhiệm, điều kiện làm việc vấn đề có liên quan đến công việc cụ thể Trong mô tả công việc phải thể đƣợc nội dung:Xác định công việc: tên công việc (chức danh công việc), mã số công việc (nếu có), tên phận hay địa điểm thực công việc, chức danh lãnh đạo trực tiếp, mức lƣơng có số tóm lƣợc mục đích chức công việc Tóm tắt nhiệm vụ trách nhiệm thuộc công việc: Là phần tƣờng thuật cách tóm tắt xác nhiệm vụ trách nhiệm thuộc công việc, nêu rõ ngƣời lao động phải làm gì, thực nhiệm vụ trách nhiệm nhƣ phải thực nhiệm vụ đó.Các điều kiện làm việc: Bao gồm điều kiện môi trƣờng vật chất (các máy móc, công cụ, trang bị cần phải sử dụng), thời gian làm việc, điều kiện vệ sinh, an toàn lao động, phƣơng tiện lại để phục vụ công việc điều kiện khác có liên quan - Bản tiêu chuẩn đánh giá thực công việc: Tiêu chuẩn thực công việc hệ thống tiêu phản ánh yêu cầu số lƣợng chất lƣợng việc hoàn thành nhiệm vụ đƣợc quy định mô tả công việc nhân lực 88 Bản tiêu chuẩn đánh giá thực công việc phát huy tốt vai trò đƣợc trình bày dƣới dạng văn cụ thể với thông tin mang tính định lƣợng, nhiên với công việc máy hành ngƣời ta định lƣợng đƣợc yêu cầu thực công việc nhƣ công việc quản lý, điều hành Tuy vậy, việc đánh giá thực công việc đƣợc xác, tiêu chuẩn nên đƣợc đƣa dƣới dạng văn viết, mức độ định lƣợng tiêu chuẩn tùy thuộc vào nội dung, chất công việc cán công chức, với yêu cầu chung đạt mức độ định lƣợng cao Việc xây dựng hoàn thiện đƣợc nội dung đánh giá công việc sở quan trọng cho lãnh đạo quan, đơn vị xác định đƣợc chức năng, nhiệm vụ vị trí công việc để từ đƣa biện pháp, sách quản lý nhân lực cách hiệu hơn, góp phần tích cực vào nâng cao nhân lực tra Bộ Y tế +Tổ chức đánh giá kết thực công việc Trong giai đoạn nay, mà yếu tố ngƣời đƣợc coi nhân tố định phát triển, công tác đánh giá nhân lực tra cần phải: Gắn chặt với yêu cầu nhiệm vụ nhân lực đảm nhiệm, phải vào tiêu chuẩn nhân lực, kết hoàn thành công việc nhân lực để đánh giá Làm rõ mặt ƣu điểm, mặt khuyết điểm nhân lực phẩm chất trị, đạo đức, lối sống, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, hiệu công tác khả phát triển nhân lực Làm rõ nguyên nhân dẫn tới không hoàn thành nhiệm vụ nhân lực Công tâm, minh bạch, dựa phƣơng pháp khoa học, khách quan, phát triển toàn diện Thực theo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai nội dung đánh giá với nhân lực đƣợc đánh giá Thực định kỳ năm lần; đánh giá trƣớc nhận nhiệm vụ luân chuyển điều động cán khen thƣởng, kỷ luật - Nội dung đánh giá thực công việc: 89 Đánh giá nhằm mang lại nhìn toàn diện nhân lực tra, phẩm chất đạo đức trình độ chuyên môn Để có đƣợc thông tin xác, việc đánh giá đƣợc thực thông qua nội dung sau: Đánh giá kết thực chức trách, nhiệm vụ cở sở Bản mô tả công việc Bản tiêu chuẩn thực công việc; đảm bảo mối quan hệ trình thực công việc Đánh giá phẩm chất trị đƣợc thể nhận thức, tƣ tƣởng trị, ý thức chấp hành chủ trƣơng, đƣờng lối Đảng, sách pháp luật Nhà nƣớc; thái độ đấu tranh với luận điệu sai trái, phản động để bảo vệ đƣờng lối Đảng Đánh giá đạo đức, lối sống nhƣ tinh thần cầu thị, học tập nâng cao trình độ; ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm công tác; tinh thần tự phê phê bình Việc giữ gìn đạo đức, lối sống trung thực, lành mạnh, tác phong công tác, mối quan hệ xã hội; thái độ chống tiêu cực, quan liêu tham nhũng… Đánh giá tình trạng sức khỏe khả sức khỏe đáp ứng cho phục vụ lâu dài điều kiện cƣờng độ làm việc ngày cao, tính chất phức tạp ngày đa dạng Đánh giá khả năng, hƣớng phát triển nghề nghiệp nhân lực 4.2.5 Nâng cao đạo đức thi hành công vụ Để nâng cao tinh thần đạo đức thi hành công vụ nhân lực tra cần tập trung vào nội dung sau: - Tăng cƣờng giáo dục cho nhân lực tinh thần trách nhiệm, tận tụy với nhiệm vụ đƣợc giao, tự giác chấp hành đƣờng lối Đảng, pháp luật Nhà nƣớc, quy định, quy chế địa phƣơng đơn vị - Những nhân lực trình độ, lực hạn chế so với tiêu chuẩn quy định, cần đƣợc bồi dƣỡng, đào tạo lại để đáp ứng yêu cầu tình hình mới, tạo tự tin cho nhân lực thực nhiệm vụ - Duy trì nếp nâng cao chất lƣợng sinh hoạt tự phê phê bình Đảng nhân lực tra y tế Thực nghiêm chế độ nhận xét, đánh giá đối 90 với nhân lực tra thông báo công khai công chức ƣu khuyết điểm để công chức phấn đấu Thực tốt chế độ kê khai tài sản theo quy định, bổ sung thay đổi tài sản hàng năm - Cải cách chế độ tiền lƣơng, nâng cao đời sống nhân lực, bảo đảm lƣơng nguồn sống nhân lực tra - Thực tốt Quy chế dân chủ sở, phát huy vai trò nhân dân tham gia xây dựng giám sát hoạt động, sinh hoạt tổ chức Bảo vệ ngƣời đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực - Duy trì chế độ quản lý, kiểm tra chặt chẽ kịp thời hoạt động nhân lực; khen thƣởng nhân lực có thành tích xuất sắc; đồng thời kiên xử lý nghiêm thông báo công khai nhân lực vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật Nhà nƣớc 91 KẾT LUẬN Ngành Y tế ngành lao động đặc thù, ngành dịch vụ chịu trách nhiệm chăm sóc sức khoẻ cho toàn dân, đặt vấn đề chăm sóc sức khoẻ nhân dân lên hàng đầu Cùng với phát triển kinh tế, xã hội, xu hƣớng hội nhập, toàn cầu hoá y tế vừa tạo điều kiện cho ngành y tế phát triển đồng thời yêu cầu nhân lực toàn ngành phải nâng cao chất lƣợng chuyên môn, nghiệp vụ đạo đức nghề nghiệp để phục vụ nhân dân đƣợc tốt Trƣớc bối cảnh nhƣ vậy, nhân lực ngành y tế nói chung, nhân lực tra ngành y tế nói riêng hạn chế trình độ chuyên môn, nghiệp vụ nên cần quan tâm đặc biệt Đảng, Nhà nƣớc, cấp lãnh đạo tạo điều kiện chế, sách, chế độ đào tạo, sách đãi ngộ phù hợp tạo động lực, khuyến khích nhân lực không ngừng nâng cao học hỏi, nâng cao trình độ Để góp phần vào việc nâng cao chất lƣợng nhân lực tra Bộ Y tế, luận văn sở hệ thống hoá sở lý luận thực tiễn nâng cao chất lƣợng nhân lực tra, luận văn đƣa nhận định, đánh giá thực trạng hoạt động nâng cao chất lƣợng nhân lực tra Bộ Y tế Luận văn đánh giá kết đạt đƣợc hạn chế nâng cao chất lƣợng nhân lực tra, nguyên nhânvà từ đƣa giải pháp nâng cao chất lƣợng nhân lực tra Bộ Y tế Phạm vi nghiên cứu Luận văn đề cập đến nhiều vấn đề liên quan đến đội ngũ nhân lực tra Bộ Y tế hoạt động họ công tác; vấn đề lớn đƣợc xã hội quan tâm, ý nên việc xây dựng hệ thống giải pháp nêu với lập luận, lý giải có nhiều điều phải có thời gian kiểm nghiệm hoàn chỉnh; bên cạnh giới hạn khả nghiên cứu tác giả; thời gian, kinh phí hạn hẹp phƣơng pháp thực gặp nhiều khó khăn Đó hạn chế chủ yếu trình nghiên cứu viết Luận văn tác giả 92 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu Tiếng Việt: Trần Bắc, 2014 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực VNPT Hà Tĩnh.Luận văn thạc sĩ Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội Trần Xuân Cầu & Mai Quốc Chánh, 2008 Giáo trình nguồn nhân lực kinh tế Hà Nội:NXB Đại học Kinh tế quốc dân Nguyễn Thị Hồng Gấm, 2013 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực doanh nghiệp công nghiệp chế biến gỗ Việt Nam.Luận án tiến sĩ Đại học Kinh tế Quốc dân Phạm Minh Hạc, 1996 Về phát triển toàn diện người thời kỳ công nghiệp hóa, đại hóa Hà Nội: NXB Chính trị Quốc gia Tạ Ngọc Hải, 2008 Một số nội dung nguồn nhân lực phương pháp đánh giá nguồn nhân lực Hà Nội: Viện khoa học tổ chức nhà nƣớc Lê Thúy Hƣờng, 2015 Nguồn nhân lực y tế vùng Đồng sông Hồng Luận án tiến sĩ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Hƣng, 2013 Nâng cao lực công chức quản lý Thanh tra phủ Luận văn thạc sĩ Đại học Thƣơng mại Phạm Hồng Liên, 2015 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn.Luận văn thạc sĩ Đại học Lao động - Xã hội Nguyễn Thị Phƣơng Mai, 2015 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Học viện cán quản lý xây dựng đô thị Luận văn thạc sĩ Đại học Kinh tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội Vũ Thị Ngọc Phùng, 2006 Giáo trình Kinh tế phát triển Hà Nội: NXB Lao động Xã hội Đặng Mai Phƣơng, 2015 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam Luận văn thạc sĩ Đại học Lao động - Xã hội Nguyễn Nam Phƣơng, 2012 Bài giảng Quản lý nguồn nhân lực môi trường toàn cầu hóa Hà Nội: Đại học Công đoàn 93 Nguyễn Ngọc Quân & Nguyễn Văn Điềm, 2015 Giáo trình Quản trị nhân lực Hà Nội: Đại học Kinh tế Quốc dân Phùng Rân, 2008 Chất lượng nguồn nhân lực toán cần có lời giải đồng Tp Hồ Chí Minh: Trƣờng Cao đẳng Viễn Đông Phạm Đức Thành, 1998 Quản trị nhân Hà Nội: NXB Thống kê Nguyễn Hữu Thân, 1996 Quản trị nhân Hà Nội: NXB Thống kê Trần Thị Thu, Vũ Hoàng Ngân, 2011 Giáo trình Quản lý nguồn nhân lực tổ chức công Hà Nội: Đại học Kinh tế quốc dân Lê Thị Thúy, 2012 Phát triển nguồn nhân lực nữ nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thực công xã hội Miền núi phía Bắc Việt Nam Luận án tiến sĩ Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ƣơng Nguyễn Văn Trung, 2014 Thực trạng nguồn nhân lực tra y tế số yếu tố liên quan đến thu hút trì nguồn nhân lực tra y tế.Luận văn thạc sĩ Đại học Y tế công cộng Kim Xuân Trƣờng, 2015 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Trường trung cấp Bưu viễn thông công nghệ thông tin I Luận văn thạc sĩ Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội Tài liệu tiếng Anh: David Begg, S F (2008) Economics United States: McGraw-Hill Higher Education Dieleman, M v (2003, 11 5) Research Open Access Identifying factors for job motivation of rural health workers in North Viet Nam Human Resources for Health, I, 10 Ian Saunders (1996) Understanding quality leadership Brisbane: Queensland University of Technology Racey, W R (1991) The Human Resources Glossary: The Complete Desk Reference for HR Executives, Managers, and Practitioners Florida: CRC Press LLC 94 Tembo, K (1996, 6) Assessment of job motivational factors by Malawian health inspectors J R Soc Health., 3(116), 173-5 Tài liệu Internet Willis-Shattuck, M v (2008, 12 4) Motivation and retention of health workers in developing countries: a systematic review BMC Health Services Research(8), 247 Retrieved from BMC Health Services http://old.biomedcentral.com/content/pdf/1472-6963-8-247.pdf 95 Research: ... CHẤT LƢỢNG NHÂN LỰC THANH TRA CỦA BỘ Y TẾ 81 4.1 Quan điểm, định hƣớng nâng cao chất lƣợng nhân lực tra Bộ Y tế 81 4.1.1 Định hướng nâng cao chất lượng nhân lực tra Bộ Y tế .81 4.1.2... lực tra Bộ Y tế .47 3.2 Đánh giá thực trạng nâng cao chất lƣợng nhân lực tra Bộ Y tế .48 3.2.1 Cơ cấu nhân lực tra Bộ Y tế 48 3.2.2 Nội dung nâng cao chất lượng nhân lực. .. nâng cao chất lượng nhân lực tra Bộ Y tế .81 4.2 Các giải pháp nâng cao chất lƣợng nhân lực tra Bộ Y tế .83 4.2.1 Đổi công tác tuyển dụng nhân lực tra 83 4.2.2 Đổi công tác đào tạo nâng cao
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao chất lượng nhân lực thanh tra của bộ y tế , Nâng cao chất lượng nhân lực thanh tra của bộ y tế , Nâng cao chất lượng nhân lực thanh tra của bộ y tế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn