Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THCS ngọc hải đồ sơn hải phòng theo hướng tăng cường hoạt động trải nghiệm sáng tạo

117 458 1
  • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/03/2017, 14:00

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN THỊ KIM THOA QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGỌC HẢI - ĐỒ SƠN – HẢI PHÒNG THEO HƢỚNG TĂNG CƢỜNGHOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Chuyên ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số:60140114 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Phạm Văn Đại HÀ NỘI - 2016 LỜI CẢM ƠN Sau hai năm học tập, nghiên cứu luận văn tốt nghiệp với đề tài “Quản lý hoạt động giáo dục lên lớp trường THCS Ngọc Hải - Đồ Sơn - Hải Phòng theo hướng tăng cường hoạt động trải nghiệm sáng tạo”đến hoàn thành Trong suốt thời gian thực tác giả nhận ủng hộ giúp đỡ tận tình, tạo điều kiện thuận lợi từ quan, ban ngành, trường học, giảng viên, bạn bè đồng nghiệp người thân gia đình Với kính trọng biết ơn tác giả xin gửi lời tri ân cám ơn tới TS.Phạm Văn Đại - người hướng dẫn khoa học tận tình bảo, giúp đỡ, động viên, khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả trình nghiên cứu hoàn thành luận văn Xin trân trọng gửi lời cám ơn tới hội đồng khoa học trường Đại học Quản lý giáo dục giảng viên giảng dạy trực tiếp, giúp đỡ tác giả suốt trình học tập trường đặc biệt PGS.TS Đặng Văn Hải Trân trọng cám ơn BGH thầy cô giáo,CMHS em HS trường THCS Ngọc Hải nhiệt tình đóng góp ý kiến, cung cấp tư liệu cho tác giả trình khảo sát, điều tra phục vụ cho nghiên cứu Mặc dù có nhiều nỗ lực, cố găng luận văn tránh khỏi thiếu sót, hạn chế, tác giả mong ý kiến đóng góp chân thành thầy, cô giáo, bạn bè đồng nghiệp, bạn đọc để luận văn hoàn thiện có giá trị thực tiễn Xin trân trọng cám ơn! Tác giả luận văn Nguyễn Thị Kim Thoa i DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BGH : Ban giám hiệu BP : Biện pháp CMHS : Cha mẹ học sinh CNNT CB CSVC : Công nghệ thông tin : Cán : Cơ sở vật chất CSVC-TB : Cơ sở vật chất thiết bị GV : Giáo viên GVCN : Giáo viên chủ nhiệm GVBM : giáo viên môn HS : Học sinh HĐGDNGLL : Hoạt động giáo dục lên lớp HĐTNST : Hoạt động trải nghiệm sáng tạo HT : Hiệu trưởng KHKT : Khoa học kĩ thuật KTĐG : Kiểm tra đánh giá SKKN : Sáng kiến kinh nghiệm TDTT : Thể dục thể thao THCS : Trung học sở THPT : Trung học phổ thông KT-CT-XH : Kinh tế-Chính trị-Xã hội KT : Kiến thức KN : Kỹ KNS : Kỹ sống QLGD : Quản lý giáo dục VHVN : Văn hóa văn nghệ VNEN : Việt Nam Escula Nueva ii MỤC LỤC Lời cảm ơn i Danh mục từ viết tắt ii Mục lục iii Danh mục bảng vi Danh mục biểu đồ, sơ đồ vii MỞ ĐẦU CHƢƠNG CƠ SỞ LÍ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP 1.1 Tổng quan lịch sử nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Trên giới 1.1.2 Trong nước 1.2 Một số khái niệm liên quan đến vấn đề nghiên cứu 1.2.1 Khái niệm chung quản lý 1.2.2 Khái niệm quản lý HĐGDNGLL 12 1.2.3 Khái niệm tăng cường hoạt độngTNST 18 Tiểu kết chương 32 CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƢỜNG THCS NGỌC HẢI – ĐỒ SƠN - HẢI PHÒNG THEO HƢỚNG TĂNG CƢỜNG HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO 33 2.1 Khái quát yếu tố kinh tế xã hội địa bàn quận Đồ Sơn thành phố Hải Phòng ảnh hưởng tới hoạt động quản lý HĐGDNGLL 33 2.2 Thực trạng hoạt động giáo dục đào tạo trường THCS Ngọc Hải 33 2.2.1 Thực trạng cấu tổ chức đội ngũ GV, cán quản lý .35 2.2.2 Chất lượng giáo dục 35 2.2.3 Tình hình HS 35 2.3 Thực trạng công tác quản lý HĐGDNGLL trường THCS Ngọc Hải – Đồ Sơn – Hải Phòng .37 2.3.1 Thực trạng nhận thức 37 2.3.2 Thực trạng công tác xây dựng triển khai kế hoạch 45 iii 2.3.3 Thực trạng việc tổ chức thực HĐGDNGLL nhà trường 47 2.3.4 Thực trạng quản lý sở - vật chất tài phục vụ hoạt động giáo dục NGLL trường THCS ngọc Hải – Đồ Sơn – Hải Phòng 57 2.3.5 Thực trạng quản lý việc KTĐG kết HĐGDNGLL trường THCS Ngọc Hải .59 2.4 Đánh giá chung thực trạng quản lý HĐGDNGLL trường THCS Ngọc Hải 61 2.4.1 Những kết đạt 61 2.4.2 Những hạn chế 61 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế .62 Tiểu kết chương 64 CHƢƠNG BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP THEO HƢỚNG TĂNG CƢỜNG HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO 65 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp .65 3.1.1 Đảm bảo mục tiêu giáo dục .65 3.1.2 Đảm bảo tính thực tiễn .65 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính đồng 65 3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa .66 3.2 Biện pháp quản lý HĐGDNGLL theo hướng tăng cường hoạt độngTNST trường THCS Ngọc Hải .66 3.2.1 Biện pháp đổi tư phương pháp quản lý BGH nhà trường việc đạo HĐGDNGLL theo hướng tăng cường hoạt độngTNST nhà trường 66 3.2.2.Nâng cao nhận thức HĐGDNGLL theo hướng tăng cường HĐTNST cho lực lượng giáo dục 68 3.2.3.Tập huấn, bồi dưỡng cho GV cách đổi hình thức, phương pháp tổ chức HĐGDNGLL, HĐTNST, đổi cách thức tổ chức hoạt động học cho HS 71 3.2.4.Chủ động xây dựng chương trình nhà trường phổ thông riêng nhà trường HĐGDNGLL nhằm tăng cường HĐTNST theo hướng phát triển lực HS 75 iv 3.2.5 Biện pháp giám sát, hỗ trợ GV thực đổi phương pháp KTĐG kết HĐGDNGLL 80 3.2.6 Quản lý sở vật chất phục vụ HĐGDNGLL theo hướng tăng cường HĐTNST 84 3.2.7 Biện pháp quản lý phối hợp NT với CMHS cộng đồng XH 86 3.3 Mối quan hệ biện pháp 89 3.4 Khảo sát mức độ cần thiết tính khả thi biện pháp đề xuất .90 3.4.1 Phương pháp tiến hành .91 3.4.2 Kết khảo sát mức độ cần thiết tính khả thi biện pháp 91 Tiểu kết chương 95 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 96 Kết luận 96 Khuyến nghị 97 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .99 PHỤ LỤC 102 v DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1.Bảng số liệu chung cán quản lý, đội ngũ GV, nhân viên .35 Bảng 2.2.Bảng số liệu đội ngũ GVcủa nhà trường từ năm 2011 đến 35 Bảng 2.3.Bảng số liệu chất lượng giáo dục nhà trường từ năm 2011 đến 35 Bảng 2.4.Bảng số liệu tình hình HS trường từ năm 2011 đến 35 Bảng 2.5.Bảng số liệu tình hình CSVC trường .36 Bảng 2.6.Đối tượng phương pháp điều tra trường THCS Ngọc Hải 37 Bảng 2.7 Nhận thức cán quản lý, GV, HS phụ huynh HS vị trí, vai trò HĐGDNGLL 37 Bảng 2.8 Nhận thức phụ huynh HS 39 Bảng 2.9 Quan niệm cán quản lý, GV HS, phụ huynh HS HĐGDNGLL 42 Bảng 2.10 Nhận thức GV, tổng phụ trách Ban giám vị trí vai trò HĐGDNGLL 43 Bảng 2.11.Khảo sát GV công tác xây dựng triển khai kế hoạch 45 Bảng 2.12 Khảo sát BGH TPT thực trạng thực HĐNGLL 47 Bảng 2.13 Khảo sát GV thực trạng thực HĐNGLL 48 Bảng 2.14 Thực trạng tần suất, thái độ, vai trò, kết tham gia HĐGDNGLL HS trường THCS Ngọc Hải 52 Bảng 2.15 Khảo sát BGH, TPT, GV thực trạng sử dụng sở vật chất, trang thiết bị vào HĐGDNGLL 57 Bảng 2.16 BGH,TPT,GV đánh giá thực trạng quản lý công tác KTĐG kết thực HĐGDNGLL .59 Bảng 3.1 Đánh giá GV mức độ cần thiết mức độ khả thi biện pháp đề xuất 92 vi DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ Biểu đồ 2.1 : Nhận thức cán quản lý, GV, HS phụ huynh HS vị trí, vai trò HĐGDNGLL .41 Biểu đồ 2.2.Quan niệm GV, phụ huynh HS HĐGDNGLL 42 Biểu đồ 2.3 Thái độ HS tham gia vào hoạt động .55 Biểu đồ 2.4 Vai trò HS tham gia vào hoạt động 56 Biểu đồ 2.5.Về kết rèn luyện HS tham gia vào HĐGDNGLL 56 Hình 3.1 Sơ đồ thể mối quan hệ BP đề xuất .90 vii MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Giáo dục có vai trò vô quan trọng xây dựng phát triển đất nước Nhiệm vụ trọng tâm giáo dục tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu thiết yếu xã hội Chiến lược phát triển Giáo dục Đào tạo đến năm 2020 phủ khẳng định: “Để tắt, đón đầu từ nước phát triển vai trò giáo dục khoa học công nghệ lại có tính chất định Giáo dục phải trước bước,nâng cao dân trí,đào tạo nhân lực bồi dưỡng nhân tài để thực thành công mục tiêu chiến lược kinh tế – xã hội” Để làm điều đó, vai trò hoạt động dạy học chương trình khóa môn học bắt buộc mà Bộ giáo dục Đào tạo ban hành nhằm cung cấp kiến thức cho HS cần phải nhấn mạnh đến vai trò giáo dục hình thành hành vi, kỹ cho HS thông qua hoạt động bổ trợ, quan trọng HĐGDNGLL.Nghị Hội nghị số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Trung ương khóa XI đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo "Chuyển mạnh trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện lực phẩm chất người học"[10] Trong phẩm chất lực HS (bao gồm lực chung lực chuyên biệt) dần hình thành phát triển thông qua môn học HĐGDNGLL Hiện HĐGDNGLL hoạt động bắt buộc trường phổ thông Bộ Giáo dục & Đào tạo quy định, nội dung công tác quản lý cấp đạo quản lý giáo dục HĐGDNGLL có quan hệ chặt chẽ với hoạt động dạy học, tạo điều kiện gắn lý thuyết với thực hành, dịp để HS củng cố kiến thức học lớp, biến tri thức thành niềm tin HS, thống nhận thức hành động, góp phần quan trọng vào hình thành phát triển nhân cách toàn diện HS giai đoạn nay.Ở môi trường HS có hội để tự so sánh thân với người khác, kích thích em vươn lên trình giáo dục Vì HĐGDNGLLsẽ phát triển tối đa lực, nhu cầu thiên hướng HS Nó phát huy cao độ tính chủ động, tích cực tập thể HS nói chung, HS nói riêng HĐGDNGLL tổ chức triển khai trường THCS nhiều đơn vị chưa trọng đầu tư mức, tổ chức mang tính hình thức, dựa vào kinh nghiệm Cán GV chưa nắm nội dung, phương pháp tổ chức.HĐGDNGLL bị coi hoạt động phụ khoá, thời gian, ảnh hưởng đến hoạt động học tập nên bị xem nhẹ, coi thường Bên cạnh đó, CSVC nhà trường thiếu thốn nên HĐGDNGLL chủ yếu đơn điệu hình thức nặng tuyên truyền lý thuyết HSđược trải nghiệm, tìm tòi, khám phá ảnh hưởng đến chất lượng củaHĐGDNGLL Các HĐGDNGLL tập trung thực em HS nòng cốt cán đội, cán lớp chưa thực với phận HS đại trà Trong HĐGDNGLL có môn đưa vào học khóa, vào thời khóa biểu cụ thể theo quy định Bộ giáo dục, có phân phối chương trình để thực theo khối môn Hoạt động lên lớp Môn phận thành phần HĐGDNGLL Qua công tác kiểm tra nội bộ, giám sát, khảo sát hoạt động thầy trò, thấy đa số GV dạy môn dừng lại việc coi môn học phụ, thầy cô em giành cho thời lượng ỏi 45 phút học thời khóa biểu, phòng học lại nhắc lại kiến thức học môn học khác cách thụ động, rập khuôn, giản lược mà không quan tâm đến mục đích đặc biệt môn học thực hành kiến thức học môn học khác, rèn luyện kiến thức thành kỹ sống cho em, đem kiến thức sách để áp dụng vào tình sống Nội dung môn học thực tế, gần gũi với sống để em học trải nghiệm thân giúp em có nhiều hội trải nghiệm, vận dụng kiến thức học vào thực tiễn từ hình thành lực thực tiễn phát huy tiềm sáng tạo thân Mặt khác nội dung chương trình HĐGDNGLL chưa thực gây hứng thú phù hợp với hoạt động thực hành, trải nghiệm theo độ tuổi trình độ em Muốn HĐGDNGLL thực trở thành môi trường cho HS thực hành,TNST đòi hỏi phải có đầu tư trí lực, nhân lực, tài lực thời gian Tiểu kết chƣơng Với yêu cầu đổi toàn diện, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện nay, việc tổ chức HĐGDNGLL theo hướng tăng cường HĐTNST cho HS nhà trường vô cần thiết Để thực tốt phát huy hiệu hoạt động này, HT trường THCS toàn quận cần quan tâm đến biện pháp mà đề tài nghiên cứu đề xuất Các biện pháp có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, tác động hỗ trợ nhau, biện pháp tạo sở tiền đề cho biện pháp kia, biện pháp có vai trò tác động khác đến công tác quản lý HĐGDNGLL nhà trường Các biện pháp phải thực cách đồng để nâng cao chất lượng HĐGDNGLL Căn vào kết nghiên cứu lý luận thực tiễn công tác quản lý, luận văn đề xuất biện pháp quản lý HĐGDNGLL - Biện pháp1:Đổi tư phương pháp quản lý HT nhà trường - Biện pháp2:Nâng cao nhận thức HĐGDNGLL cho lực lượng giáo dục - Biện pháp3:Tập huấn,bồi dưỡng cho GV cách đổi hình thức, phương pháp tổ chức HĐGDNGLL, HĐTNST - Biện pháp4:Xây dựng chương trình nhà trường phổ thông cho HĐGDNGLL - Biện pháp5: Quản lý công tác kiểm tra, đánh giá kết HĐGDNGLL theo hướng tăng cường HĐTNST - Biện pháp 6: Quản lý sở vật chất phục vụ HĐGDNGLL - Biện pháp 7: Quản lý phối hợp nhà trường với CMHS cộng đồng xã hội Các biện pháp có mối quan hệ chặt chẽ, bổ sung hỗ trợ cho góp phần thúc đẩy cho việc quản lý HĐGDNGLL nhà trường THCS ngày có hiệu cao Với biện pháp có tính khả thi cao, chắn thời gian tới, ngành giáo dục quận Đồ Sơn, Hải Phòng quan tâm, trọng đầu tư để trường THCS Ngọc Hải trở thành cờ đầu phong trào giáo dục Quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng 95 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận HĐGDNGLL phận thiếu trình giáo dục toàn diện nhà trường THCS, đường quan trọng để hình thành phẩm chất lực thực tiễn cho HS góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đáp ứng với việc xây dựng người phù hợp với phát triển chung thời đại Đây hoạt động gắn kết nhà trường với sống xã hội, hướng cho HS tạo lập lực thích ứng cao, hình thành kỹ sống, rèn luyện kỹ mềm xử lý tình để chuẩn bị bước vào sống đa dạng biến đổi HĐGDNGLL tăng cường thêm nhiều HĐTNST góp phần đặc biệt quan trọng việc đổi giáo dục, đào tạo nên người đáp ứng với yêu cầu kinh tế tri thức, bổ trợ cho hoạt động dạy lớp, giúp HS mở rộng kiến thức, tạo điều kiện phát huy tính tích cực chủ động HS, tạo hội phát triển kĩ lực thực tiễn cho HS, giúp nhà giáo dục sớm phát khiếu HS, đường gắn lý thuyết với thực hành, gắn giáo dục nhà trường với thực tiễn xã hội HĐGDNGLL phải thông qua hoạt động đa dạng phong phú, tổ chức nhà trường với tham gia phối hợp nhà trường với lực lượng giáo dục khác tổ chức cho HS Qua nghiên cứu đề tài luận văn, đến số nhận định có tính kết luận sau: Luận văn cố gắng làm sáng tỏ số vấn đề lý luận quản lý HĐGDNGLL, khái niệm liên quan làm rõ mục đích yêu cầu giáo dục HĐGDNGLL cho HS trường THCS Khảo sát thực trạng việc tổ chức HĐGDNGLL, thực trạng quản lý HĐGDNGLL trường THCS Quận Đồ Sơn, Hải Phòng Rút nhận định ưu điểm, tồn hạn chế, làm để đề xuất biện pháp quản lý HT nhà trường Đề xuất bảy biện pháp quản lý HĐTNST HT trường THCS Ngọc Hải Quận Đồ Sơn, Hải Phòng sau: - Biện pháp1:Đổi tư phương pháp quản lý HT nhà trường 96 - Biện pháp2:Nâng cao nhận thức HĐGNGLL cho lực lượng giáo dục HS - Biện pháp3:Tập huấn,bồi dưỡng cho GV đổi hình thức, phương pháp tổ chức HĐGDNGLL, HĐTNST - Biện pháp 4:Xây dựng chương trình nhà trường phổ thông cho HĐGDNGLL theo hướng tăng cường HĐTNST - Biện pháp 5: Quản lý công tác kiểm tra, đánh giá kết HĐGDNGLL theo hướng tăng cường HĐTNST - Biện pháp 6: Quản lý sở vật chất phục vụ HĐGDNGLL - Biện pháp 7: Quản lý phối hợp nhà trường với CMHS cộng đồng xã hội Khuyến nghị Để thực kết nghiên cứu đề tài vào công tác quản lý HĐGDNGLL theo hướng tăng cường HĐTNST trường THCS quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng đề tài có số kiến nghị sau: 2.1 Đối với Bộ Giáo dục- Đào tạo Bộ GD&ĐT cầnban hành kịp thời hệ thống văn pháp quyqui định cụ thể điều kiện, nội dung thực HĐGDNGLL HĐTNST Bộ GD&ĐT cần nghiên cứu kỹ lưỡng đưa hệ thống tiêu chuẩn tạo thuận lợ cho việc đánh giá kết giáo dục HĐGDNGL, HĐTNST trường PTCS 2.2 Đối với trường Sư phạm Cần có đổi nội dung phương pháp đào tạo GV để đáp ứng với yêu cầu tổ chức HĐGDNGLL, HĐTNST theo định hướng đổi giáo dục cấp THCS giai đoạn 2.3 Đối với Sở Giáo dục Đào tạo Hải Phòng, Phòng Giáo dục Đào tạo quận Đồ Sơn - Mở lớp tập huấn HĐTNST cho cán quản lý, GV môn, GV chủ nhiệm lớp, Cán Đoàn niên, GV tham gia HĐTNST nhà trường để nâng cao kiến thức, kỹ tổ chức HĐTNST, tăng cường kiểm tra, đánh giá, xếp loại đội ngũ GV, đáp ứng yêu cầu chuyên môn - nghiệp vụ - Xây dựng nội dung, chương trìnhHĐGDNGLL theo hướng tăng cường HĐTNST 97 - Xây dựng kế hoạch KTĐG thường xuyên việc đổi HĐGDNGLL trường - Tiếp tục đầu tư CSVC nhà trường, cải thiện điều kiện giảng dạy GV, tăng cường trang bị thiết bị phục vụ cho hoạt động giáo dục 2.3 Đối với Sở GD Đào tạo Hải Phòng, Phòng GD Đào tạo quận Đồ Sơn - Cần có tiêu chí thi đua rõ ràng việc thực HĐGDNGLL HĐTNST trường THCS địa bàn 2.4 Với nhà trƣờng * Đối với cán quản lý - Chủ động xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình, phương pháp chuẩn bị phương tiện cần thiết, phối hợp đồng tổ chức nhà trường để tổ chức có hiệu hoạt độngHĐGDNGLL theo hướng tăng cường HĐTNST cho HS - Cử cán tham gia lớp tập huấn cấp trên, triển khai hoạt động tập huấn cấp trường, tổ chức tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm GV trường, đánh giá, rút kinh nghiệm sau hoạt động - Cần có chế độ động viên, khen thưởng kịp thời cá nhân tổ chức đoàn thể nhà trường thực tốt việc tăng cường HĐTNST HĐGDNGLL * Đối với GV - Cần nhận thức vai trò, ý nghĩa việc tăng cường HĐTNST cho HS trường THCS - Thường xuyên tự bồi dưỡng, rèn luyện kỹ tổ chức HĐTNST cho HS 98 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ GD&ĐT (2014),Dự thảo chương trình tổng thể GDPT sau năm 2015 Bộ GD&ĐT (2014),Dự thảo đề án đổi chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông sau năm 2015 3.Bộ GD&ĐT (2014), Hoạt động trải nghiệm sáng tạo học sinh phổ thông 4.Bộ GD&ĐT (2014),Kỷ yếu hội thảo,Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh phổ thông mô hình trường phổ thông gắn với sản xuất kinh doanh địa phương Bộ Giáo dục Đào tạo (2015), Tài liệu tập huấn Kĩ xây dựng tổ chức hoạt động TNST trường học Bộ GD&ĐT (2014),Điều lệ trường phổ thông Nguyễn QuốcChí , Nguyễn Thị Mỹ Lộc(2010),Đại cương khoa học quản lý, Nhà xuất bảnĐại học Quốc gia Hà Nội Vũ Cao Đàm (2007), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học,Nhà xuất ĐHQG, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX,X,XI Đảng, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội 10 Đảng cộng sản Việt Nam, Nghị Hội nghị Trung ương khóa XI đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo 11 Đảng cộng sản Việt Nam, Nghị số 88/2014/QH13 Quốc hộivề đổi chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông 12 Đặng Vũ Hoạt, Hà Thế Ngữ(1996), Giáo dục học, Nhà xuất Khoa học Kĩ thuật giáo dục, Hà Nội 13 Lê Văn Hồng, Lê Ngọc Lan, Nguyễn Văn Thàng, Tâm lí học lứa tuổi tâm lí học sư phạm,Nhà xuất Đại học Quốc Gia Hà Nội 14 H.Koontz, C.Odonnell, H.Weirich (1998), Những vấn đề cốt yếu quản lý NXB Khoa học kỹ thuật Hà Nội 15 John Dewey(2010),Experience and Education, Nhà xuất trẻ 16 Kolb, D.(1984),Experiential Learning: experience as the source of learning and development, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall 99 17 Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Chủ biên), Quản lý giáo dục Một số vấn đề lý luận thực tiễn, Nhà xuất bảnĐại học Quốc gia Hà Nội, 2012 18 Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Đinh Thị Kim Thoa, Trần Văn Tính, Tâm lý học giáo dục, Nhà xuất Đại học Quốc Gia Hà Nội 19 Nhà xuất Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội,C Mác Ph Ăng-ghen (2013), Toàn tập, Tập 23, 20.Bùi Tố Nhân(2015), Quản lý hoạt động trải nghiệm sáng tạo trường THCS thuộc Quận Lê Chân thành phố Hải Phòng 21.Phòng Giáo dục Đào tạo Quận Đồ Sơn, Báo cáo tổng kết năm học 2013 – 2014; 2014 – 2015; 2015 – 2016 22.Phòng Kế hoạch Tài Quận Đồ Sơn,Báo cáo tổng kết năm 2014 23 Nguyễn Ngọc Quang (1989),Những khái niệm lý luận quản lý, Học viện quản lý giáo dục Hà Nội 24 Quốc hội nƣớc cộng hoà XHCN Việt Nam, Luật giáo dục năm 2005, sửa đổi năm 2009 25 Đinh Thị Kim Thoa, Trần Văn Tính, Đặng Hoàng Minh, Tâm lý học đại cương, Nhà xuất Đại học Quốc Gia Hà Nội, năm 2009 26 Đinh Thị Kim Thoa (2015), Mục tiêu lực, nội dung chương trình, cách đánh giá hoạt động trải nghiệm sáng tạo 27 Đinh Thị Kim Thoa (2015), Hoạt động trải nghiệm sáng tạo – Góc nhìn từ lý thuyết “học từ trải nghiệm” 28.Trƣờng Đại học sƣ phạm thành phố Hồ Chí Minh(2007),Kỷ yếu hội thảo Hiệu quảcủa hoạt động ngoại khóa việc nâng cao chất lượng Dạy – Học nhà trường phổ thông 29.Trƣờng THCS Ngọc Hải – Đồ Sơn – Hải Phòng, Báo cáo tổng kết năm học 2013 – 2014; 2014 – 2015; 2015 – 2016 30.Từ điển Bách khoa Việt Nam ( 2001 ) 31 V.I Lênin (V I U-li-a-nốp),Nhiệm vụ Đoàn niên, Mát - xcơ - va, 1920, Nhà xuất Chính trị Quốc gia 32 Phạm Viết Vƣợng (2000), Giáo dục học, Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội 100 33.Website:http://giaoducthoidai.vn 34.Website: Bách khoa toàn thư mở Wikipedia 35 Website: http://www.vanhoanghean.com.vn/van-hoa-va-doi-song27/van-hoahoc-duong40/triet-ly-giao-duc-cua-john-dewey-voi-giao-duc-va-day-hoc-o-vietnam 36 Website: http://thptchonthanh.com.vn/BacHo/hoctap12.htm 101 PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN HS Em : Nam Nữ Em học lớp: Lớp Nữ Lớp Tuổi : ……… Lớp Lớp Để HĐGDNGLL góp phần vào việc nâng cao chất lượng toàn diện cho HS, xin em vui lòng cho biết số thông tin sau: l Theo em môn học HĐGDNGLL có vị trí, vai trò trường THCS? (Đánh dấu x vào ô em lựa chọn) Rất quan trọng Quan trọng Không quan trọng Quan niệm em HĐGDNGLL HĐGDNGLL hoạt động đoàn đội HĐGDNGLL hoạt động vui chơi, giải trí HĐGDNGLL hoạt động ngoại khóa HĐGDNGLL hoạt động giáo dục Trong chương trình HĐGDNGLL trường THCS Em học chủ đề em điền hình thức tổ chức vào ô tần suất tương ứng với chủ đề chủ đề ( ghi chữ số 1hoặc ) : 3.1.Hình thức : Không có HĐTNST ( học lớp, sinh hoạt lớp, nghe thuyết trình ) 3.2 Hình thức : Các HĐTNST (Chuyến thực điạ , thực tế,tham quan, cắ m tra ̣i, trò chơi đông người , hội thi, dự án nghiên cứu khoa học , câu lạc môn học , văn nghệ , TDTT , diễn đàn,giao lưu , hô ̣i thảo /xemina, sân khấu hóa , thực hành lao đô ̣ng việc nhà , việc trường,các hoạt động xã hội/ tình nguyện ) TX : Thƣờng xuyên TT: Thỉnh thoảng K: Không 4.Thái độ: Hãy ghi chữ số hình thức hoạt động vào ô mức độ tình cảm em tham gia: RT : Rất thích T: Thích KT : Không thích 5.Em tham gia HĐ với vai trò khán giả(KG) người tổ chức, thực (TC,TH) ? Đánh dấu x vào phương án em lựa chọn 102 Sau học chủ đề, em mở rộng thêm kiến thức, rèn luyện thêm kỹ hay xác định thái độ tình cảm đắn thân Hãy đánh dấu X vào ô kết tương ứng với chủ đề KT: kiến thức KN : Kỹ TĐ : thái độ Nội dung chủ điểm Tần suất thực Thái độ Em tham Kết em tham gia HĐ với gia HĐ TX TT K RT T vai trò KT KG NTC, TH 10 Nội dung gắn với hoạt động XH - CT 11 Nội dung gắn với hoạt động VHNT 12 Nội dung gắn với hoạt động TDTT 13 Nội dung gắn với hoạt động theo hứng thú khoa học, kỹ thuật 14 Hoạt động lao động công ích 15 Hoạt động vui chơi giải trí 16 Nội dung gắn với GDKNS Xin cảm ơn hợp tác em ! 103 KT KN TĐ PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN PHỤ HUYNH Để HĐGDNGLL góp phần vào việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho HS, xin ông (bà) vui lòng cho biết số thông tin sau: 1.Theo ông (bà) vị trí, vai trò HĐGDNGLL trường THCS đánh ? (Đánh dấu x vào ô ông (bà)lựa chọn) Rất quan trọng Quan trọng Không quan trọng Quan niệm ông (bà) HĐGDNGLL HĐGDNGLL hoạt động đoàn đội HĐGDNGLL hoạt động vui chơi, giải trí HĐGDNGLL hoạt động ngoại khóa HĐGDNGLL hoạt động giáo dục Ông (bà) có cho em tham gia hoạt động lên lớp không? Vì sao? (Đánh dấu x vào phương án ông ( bà) lựa chọn) Có : Không : Lí Lí ………………… … ………………… ……………… … ……………… Để giúp đỡ nhà trường em HS tổ chức HĐGDNGLL có hiệu ông (bà) có đóng góp Xin cảm ơn hợp tác ông (bà) ! 104 PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN BAN GIÁM HIỆU, TPT, GVCN, GV Ông ( bà ) vui lòng cho biết số thông tin cá nhân: Ông ( bà ) : Nam Nữ Tuổi : ………… Trình độ đào tạo: Cao học Đại học Cao đẳng Đối với HĐGDNGLL, ông (bà) : Đã đạo Đang đạo Chưa đạo Thời gian công tác quản lý …….chủ nhiệm……….cán Đoàn Đội………… Để khảo sát nhận thức HĐGDNGLL trường THCS Ngọc Hải, xin ông (bà ) vui lòng cho biết ý kiến nội dung cách đánh dấu X vào ô trống Quan điểm thầy (cô)về HĐGDNGLL 1.1 Thầy (cô) cho rằng: HĐGDNGLL hoạt động đoàn đội HĐGDNGLL hoạt động vui chơi, giải trí HĐGDNGLL hoạt động ngoại khóa HĐGDNGLL hoạt động giáo dục 1.2.Theo thầy (cô) môn học HĐGDNGLL trường THCS đánh thể nào? (Đánh dấu x vào thầy (cô) lựa chọn) Rất quan trọng Quan trọng Không quan trọng 2.Về vị trí, vai trò HĐGDNGLL trƣờng THCS Ngọc Hải Ký hiệu: RQT : quan trọng TT QT: quan trọng Nội dung KQT: không quan trọng Mức độ nhận thức RQT HĐGDNGLL tiếp tục bổ sung hoàn thiện tri thức học lớp HĐGDNGLL đường gắn lý thuyết với thực hành, gắn giáo dục nhà trường với thực tiễn xã hội HĐGDNGLL hỗ trợ HĐ dạy học, tạo nên cân đối hài hòa trình sư phạm tổng thể nhằm thực mục tiêu cấp học 105 QT K HĐGDNGLL rèn luyện phát triển kỹ giao tiếp ứng xử, xử lý vấn đề thực tiễn HĐGDNGLL phát huy tính tự quản, chủ động, tích cực HS HĐGDNGLL điều kiện quan trọng để, rèn luyện hành vi, kỹ hình thành nhân cách cho HS Về công tác xây dựng triển khai kế hoạch Kí hiệu : TT T: tốt K: TB: trung bình Y: yếu Nội dung Mức độ thực T Xây dựng kế hoạch tuần, tháng, năm Triển khai kế hoạch cho GVCN Triển khai kế hoạch cho cán lớp, cán Đội Triển khai kế hoạch cho tất HS Xây dựng kế hoạch sử dụng kinh phí, CSVC cho K TB Y HĐGDNGLL Xây dựng kế hoạch phối kết hợp với lực lượng GD nhà trường tham gia tổ chức HĐGDNGLL Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng kỹ tổ chức hoạt động GDNGLL cho TPT,GVCN, cán lớp, cán Đội Kế hoạch kiểm tra, đánh giá, khen thưởng thành viên tham gia HĐGDNGLL Về thực trạng thực kế hoạch GDNGLL 4.1 Trong chương trình HĐGDNGLL trường THCS thầy( cô) thực chủ đề thầy( cô) điền hình thức tổ chức vào ô mức độ thực với chủ đề chủ tương ứng( ghi chữ số ) : *HT1: Không có HĐTNST ( học lớp, sinh hoạt lớp, nghe thuyết trình ) *HT2 : Có HĐTNST (Chuyến thực điạ , thực tế,tham quan, cắ m tra ̣i, trò chơi đông người , hội thi, dự án nghiên cứu khoa học , câu lạc môn học , văn nghệ , TDTT , diễn 106 đàn,giao lưu , hô ̣i thảo /xemina, sân khấu hóa , thực hành lao đô ̣ng việc nhà , việc trường,các hoạt động xã hội/ tình nguyện ) 4.2 thầy( cô) điền số ( ghi hình thức thực HĐGDNGLLmà thầy cô tổ chức thực hiện) vào ô kết thực với chủ đề chủ tương ứng( ghi chữ số 1hoặc ) : Kí hiệu T: tốt K: TX : Thường xuyên TT TB: trung bình TT : Y : yếu K : Không Các nội dung HĐGDNG LL theo Mức độ thực Kết thực quy định TX TT Nội dung gắn với hoạt động XH - CT Nội dung gắn với hoạt động VHNT Nội dung gắn với hoạt động TDTT Nội dung gắn với hoạt động theo hứng K T K TB Y thú khoa học, kỹ thuật Hoạt động lao động công ích Hoạt động vui chơi giải trí Nội dung gắn với HĐGDKNS 5.Về thực trạng sử dụng sở vật chất, trang thiết bị vào HĐGDNGLL TT sở vật chất, trang thiết bị Mức độ thực TX Thiết bị trình chiếu : TV, máy chiếu, máy tính, Thiết bị âm :Băng, đĩa, đài, đàn, kèn, trống, loa Thiết bị thô sơ : bảng, phấn, tranh, ảnh Sử dụng sân khấu, sân chơi, bãi tập, hội trường, phòng chức Kinh phí chi cho HĐGDNGLL Thực trạng việc kiểm tra, đánh giáHĐGDNGLL BGH Kí hiệu : T: tốt Kh: TB: trung bình 107 Y: yếu TT K STT Hình thức KTĐG Mức độ thực hiện% T K TB Y 28 40 24 36 36 24 80 20 thưởng phê bình cá nhân, 44 52 40 46 14 48 12 Quản lý công tác KTĐGHĐGDNGLLcủa GV Kiểm tra thường xuyên, đột xuất HĐGDNGLL Kiểm tra hồ sơ giáo án, kế hoạch GV Quản lý việc tuyên dương, khen tập thể tháng, học kỳ Quản lý bổ sung cải tiến phương pháp KTĐG Thông qua hành vi đạo đức HS 32 Chân thành cám ơn hợp tác thầy (cô)! 108 PHỤ LỤC PHIẾU HỎI Ý KIÊN CBQL VÀ GV Nhằm đánh giá mức độ cần thiết tính khả thi pháp để nâng cao hiệu qủa thực chương trình HĐGDNGLL trường THCS xin Thầy (cô) vui lòng cho biết đánh gíá thầy (cô) mức độ cần thiết khả thi biện pháp sau: Mức độ cần thiết Mức độ khả thi(%) (%) Tên biện pháp RCT CT K RKT Biện pháp1: Đổi tư phương pháp quản lý HT nhà trường Biện pháp2: Nâng cao nhận thức HĐGDNGLL cho lực lượng giáo dục HS Biện pháp3: Tập huấn,bồi dưỡng cho GV cách đổi hình thức, phương pháp tổ chức HĐGDNGLL, HĐTNST Biện pháp 4: Xây dựng chương trình nhà trường phổ thông cho HĐGDNGLL Biện pháp 5: Quản lý công tác kiểm tra, đánh giá kết HĐGDNGLL theo hướng tăng cường HĐTNST Biện pháp6: Quản lý sở vật chất phục vụ HĐGDNGLL Biện pháp 7: Quản lý phối hợp nhà trường với CMHS cộng đồng xã hội Chân thành cảm ơn hợp tác thầy ( cô)! 109 KT K ... trường THCS Ngọc Hải – Đồ Sơn – Hải Phòng theo hướng tăng cường hoạt độngTNST CHƢƠNG CƠ SỞ LÍ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP THEO HƢỚNG TĂNG CƢỜNG HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM... pháp quản lý chìa khoá định thành công vậy, lựa chọn đề tài Quản lý hoạt động giáo dục lên lớp trường THCS Ngọc Hải - Đồ Sơn -Hải Phòng theo hướng tăng cường hoạt động trải nghiệm sáng tạo làm... luận văn tốt nghiệp với đề tài Quản lý hoạt động giáo dục lên lớp trường THCS Ngọc Hải - Đồ Sơn - Hải Phòng theo hướng tăng cường hoạt động trải nghiệm sáng tạo đến hoàn thành Trong suốt thời
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THCS ngọc hải đồ sơn hải phòng theo hướng tăng cường hoạt động trải nghiệm sáng tạo , Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THCS ngọc hải đồ sơn hải phòng theo hướng tăng cường hoạt động trải nghiệm sáng tạo , Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THCS ngọc hải đồ sơn hải phòng theo hướng tăng cường hoạt động trải nghiệm sáng tạo

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay