giao an dịa lý 12 co ban moi

151 1,217 16
  • Loading ...
1/151 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/06/2013, 01:27

Trung t©m GDTX DN Th– êng Xu©n §Þa 12 C¬ b¶n– Tiết 1: Bài 1: VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP I. MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau bài học, HS cần: 1. Kiến thức: - Nắm được các thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới ở nước ta. - Hiểu được tác động của bối cảnh quốc tế và khu vực đối với công cuộc Đổi mới và những thành tựu đạt được trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta. - Nắm được một số đònh hướng chính để đẩy mạnh công cuộc đổi mới. 2. Kó năng -Khai thác được các thông tin kinh tế - xã hội từ bảng số liệu, biểu đồ. - Biết liên hệ các kiến thức đòa lí với các kiến thức về lòch sử, giáo dục công dân trong lónh hội tri thức mới. - Biết liên hệ SGK với các vấn đề của thực tiễn cuộc sống, khi tìm hiểu các thành tựu của công cuộc Đổi mới. 3. Thái độ Xác đònh tinh thần trách nhiệm của mỗi người đốivới sự nghiệp phát triển của đất nước. II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC - Bản đồ Kinh tế Việt Nam. - Một sốhình ảnh, tư liệu, video .về các thành tựu của công cuộc Đổi mới - Một số tư liệu về sự hội nhập quốc tế và khu vực . III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC : Khởi động: Giáo viên vẽ trục biểu diễn (lấy năm 1986 làm mốc) và yêucầu HS nêu các sự kiện lòch sử của nước ta gắn với các năm sau: năm 1945, 1975, 1986, 1989. 1945 1975 1986 1989 Ghi (ngắn gọn) đặc trưng nền kinh tế - xã hội nước ta trước và sau năm 1986. GV: Sau 20 năm tiến hành đổi mới, nền kinh tế nước ta đã đạt được những thành tựu nổi bật trên tất cả các lónh vực chính trò, kinh tế, xã hội và an ninh quốc phòng. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều thách thức, khó khăn màchúng ta phải vượt qua để chủ động hội nhập trong thời gian tới. Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung chính Gi¸o viªn gi¶ng d¹y: Lª Ngäc Th¾ng N¨m häc: 2008 - 2009 1 Trung t©m GDTX DN Th– êng Xu©n §Þa 12 C¬ b¶n– Hoạt động l: Xác đònh bối cảnh nền kinh tế - xã hội nước ta trước Đổi mới. Hình thức: Cả lớp. GV đặt câu hỏi: Đọc SGK mục l.a cho biết bối cảnh nền kinh tế - xã hội nước ta trước khi tiến hành đổi mới. - Dựa vào kiến thøc đã học, hãy nêu những hậu quả nặng nề của chiến tranh đối với nước ta. Một HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung. Chuyển ý: Giai đoạn 1976- 1980, tốc độ tăng trưởng kinh tế nước ta chỉ đạt 1,4 %. Năm 1986 lạm phát trên 700%. Tình trạng khủng hoảng kéo dài buộc nước ta phải tiến hành Đổi mới. Hoạt động 2: Tìm hiểu 3 xu thế đổi mới của nước ta . Hình thức: Cặp. Bước 1 : GV giảng giải về nền nông nghiệp trước và sau chính sách khoa 10 (khoán sản phẩm theo khâu đến nhóm người lao động). Khoán gọn theo đơn giá đến hộ xã viên (từ tháng 4 năm 1998, hợp tác xã chỉ làm dòch vụ). Bước 2: GV đặt câu hỏi (Xem phiếu học tập phần phụ lục). HS trao đổi theo cặp. Bước 3: HS đại diện trình bày, các HS khác bổ sung ý kiến. GV nhận xét phần trình bày của HS và bổ sung kiến thức. Chuyển ý: Quyết tâm lớn của Đảng và Nhà nước cùng với sức sáng tạo phi thường của nhân dân ta để đổi mới toàn diện đất nước đã đem lại cho nước những thành tựu to lớn. Hoạt động 3: Tìm hiểu các thành tựu của nền kinh tế - xã hội nước ta. I. Công cuộc đổi mới là một cuộc cải cách toàn diện về kinh tế xã hội a. Bối cảnh Ngày 30 - 4 - 1975: Đất nước thống nhất, cả nước tập trung vào hàn gắn các vết thương chiến tranh và xây dựng, phát triển đất nước. - Nước ta đi lên từ một nước nông nghiệp lạc hậu. - Tình hình trong nước và quốc tetÕhững năm cuối thập kỉ 80, đầu thập kỉ 90 diễn biến phức tạp. Trong thời gian dài nước ta lâm vào tình trạng khủng hoảng. b. Diễn biến Năm 1979: Bắt đầu thực hiện đổi mới trong một số ngành (nông nghiệp, công nghiệp) Ba xu thế đổi mới từ Đại hội Đảng lần thứ 6 năm 1986: + Dân chủ hoá đời sống kinh tế - xã hội. + Phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo đònh hướngxã hội chủ nghóa. + Tăng cường giao lưu và hợp tác với các nước trên thế giới. c. Thành tựu - Nước ta đã thoát khỏi tình trạng khủng Gi¸o viªn gi¶ng d¹y: Lª Ngäc Th¾ng N¨m häc: 2008 - 2009 2 Trung t©m GDTX DN Th– êng Xu©n §Þa 12 C¬ b¶n– Hình thức: Nhóm. Bước 1: GV chia HS ra thành các nhóm, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng nhóm. (Xem phiếu học tập phần phụ lục). - Nhóm 1: Trình bày những thành tựu to lớn của công cuộc Đổi mới ở nước ta. Cho ví dụ thực tế. Nhóm 2: Quan sát hình 1.1, hãy nhận xét tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (tỉ lệ lạm phát) các năm 1986 - 2005. nghóa của việc kiềm chế lạm phát . Nhóm 3: Dựa vào bảng 1, hãy nhận xét về tỉ lệ nghèo chung và tỉ lệ nghèo lương thực của cả nước giai đoạn 1993 - 2004. Bước 2: HS trong các nhóm trao đổi, đại diện các nhóm trình bày, các nhóm khác bổ sung ý kiến. Bước 3: GV nhận xét phần trình bày của HS và kết luận các ý đúng của mỗi nhóm. GV chỉ trên bản đồ Kinh tế Việt Nam (các vùng kinh tế trọng điểm, vùng chuyên canh nông nghiệp, nhấn mạnh chuyển dòch cấu kinh tế theo lãnh thổ.) Hoạt dộng 4: Tìm hiểu tình hình hội nhập quốc tế và khu vực của nước ta. Hình thức: Theo cặp. GV đặt câu hỏi: Đọc SGK mục 2, kết hợp hiểu biết của bản thân, hãy cho biết bối cảnh quốc tế những năm cuối thế kỉ 20 tác động như thế nào đến công cuộc đổi mới ở nước ta? Những thành tựu nước ta đã đạt được. - Một HS trả lời, các HS khác nhận xét, bổ sung. GV đặt câu hỏi: Dựa vào hiểu biết của hoảng kinh tế - xã hội kéo dài. Lạm phát được đẩy lùi và kiềm chế ở mức một con số. Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao, (đạt 9,5% năm 1999, 8,4% năm 2005). - cấu kinh tế chuyển dòch theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá (giảm tỉ trọng khu vực I, tăng tỉ trọng khu vực II và III) . cấu kinh tế theo lãnh thổ cũng chuyển biến rõ nét (hình thành các vùng kinh tế trọng điểm, các vùng chuyên canh .). Đời sống nhân dân được cải thiện làm giảm tỉ lệ nghèo của cả nước. 2. Nước ta trong hội nhập quốc tế và khu vực a. Bối cảnh - Thế giới: Toàn cầu hoá là xu hướng tất yếu của nền kinh tế thế giới, đẩy mạnh hợp tác kinh tế khu vực. - Việt Nam là thành viên của ASEAN (7/95), bình thường hóa quan hệ Việt - Mỹ, thành viên WTO năm 2007. b. Thành tựu - Thu hút vốn đầu tư nước ngoài (ODA, FDI) - Đẩy mạnh hợp tác kinh tế, khoa học Gi¸o viªn gi¶ng d¹y: Lª Ngäc Th¾ng N¨m häc: 2008 - 2009 3 Trung t©m GDTX DN Th– êng Xu©n §Þa 12 C¬ b¶n– bản thân, hãy nêu những khó khăn của nước ta trong hội nhập quốc tế và khu vực . HS trả lời, các HS khác nhận xét, GV chuẩn kiến thức. (Khó khăn trong cạnh tranh với các nước phát triển hơn trong khu vực và thế giới; Nguy khủng hoảng; Khoảng cách giàu nghèo tăng. . .) Hoạt động 5: Tìm hiểu một số đònh hướng chính để đẩy mạnh công cuộc đổi mới. Hình thức: Cá nhân. GV đặt câu hỏi: Đọc SGK mục 3, hãy nêu một số đònh hướng chính để đẩy mạnh công cuộc Đổi mới ởû nước ta. Một HS trả lời, các HS khác nhận xét, bổ sung. GV chuẩn kiến thức: Qua gần 20 năm đổi mới, nhờ đường lối đúng đắn của Đảng và tính tích cực, chủ động sáng tạo của nhân dân, nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, ý nghóa lòch sử. Thực hiện hiệu quả các đònh hướng để đẩy mạnh công cuộc Đổi mới sẽ đưa nước ta thoát khỏi tính trạng kém phát triển vào năm 2010 và trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. kó thuật, bảo vệ môi trường. - Phát triển ngoại thương ở tầm cao mới, xuất khẩu gạo 3. Một số đònh hướng chính đẩy mạnh công cuộc Đổi mới - Thực hiện chiến lược tăng trưởng đi đôi với xóa đói giảm nghèo. - Hoàn thiện chế chính sách của nền kinh tế thò trường. - Đẩy mạnh CNH- HĐH gắn với nền kinh tế tri thức. - Phát triển bền vững, bảo vệ tài nguyênm môi trường. Đẩy mạnh phát triển y tế, giáo dục. IV. ĐÁNH GIÁ 1 Hãy ghép đôi các năm ở cột bên trái phù hợp với nội dung ở cột bên phải: 1. Năm 1975 A. Đề ra đường lối đổi mới nền kinh tế - xã hội 2. Năm 1986 B. Gia nhập ASEAN, bình thường hoá quan hệ với Hoa Kì 3. Năm 1995 C. Đất nước thống nhất 4. Năm 1997 D. Gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO 5. Năm 2006 E. Khủng hoảng tài chính ởû châu . V. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP Gi¸o viªn gi¶ng d¹y: Lª Ngäc Th¾ng N¨m häc: 2008 - 2009 4 Trung tâm GDTX DN Th ờng Xuân Địa 12 bản Hoùc sinh traỷ lụứi caõu hoỷi SGK Giáo viên giảng dạy: Lê Ngọc Thắng Năm học: 2008 - 2009 5 Trung t©m GDTX DN Th– êng Xu©n §Þa 12 C¬ b¶n– ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN VIỆT NAM VỊ TRI ĐỊA LÍ VÀ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN LÃNH THỔ Tiết 2 - Bài 2: VỊ TRÍ ĐỊA LÍ, PHẠM VI LÃNH THỔ I. MỤC TIÊU BÀI HỌC . Sau bài học, HS cần: 1. Kiến thức - Xác đònh được vò trí đòa lí và hiểu được tính toàn vẹn của phạm vi lãnh thổ nước ta. - Đánh giá được ý nghóa của vò trí đòa lí đối với đặc điểm tự nhiên, sự phát triển kinh tế - xã hội và vò thế của nước ta trên thế giới. 2. Kó năng Xác đònh được trên bản đồ Việt Nam hoặc bản đồ thế giới vò trí và phạm vi lãnh thổ của nước ta. 3. Thái độ: Củng cố thêm lòng yêu quê hương, đất nước, sẵn sàng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC - Bản đồ Tự nhiên Việt Nam. - Bản đồ các nước Đông Nam Á - Atlat đòa lí Việt Nam. - Sơ đồ phạm vi các vùng biển theo luật quốc tế (1982). III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Khởi động: GV sử dụng bản đồ và các mẫu bìa (ghi toạ độ các điểm cực). Hãy gắn toạ độ đòa lí của cực Bắc, cực Nam lên bản đồ và nêu ý nghóa về mặt tự nhiên của vò trí đòa lí. Nước nào sau đây đường biên giới dài nhất với nước ta: Lào, Trung Quốc, Campuchia? Ho¹t ®éng thÇy - trß Néi dung chÝnh Gi¸o viªn gi¶ng d¹y: Lª Ngäc Th¾ng N¨m häc: 2008 - 2009 6 Trung t©m GDTX DN Th– êng Xu©n §Þa 12 C¬ b¶n– Hoạt động l: Xác đònh vò trí đòa lí nước ta. Hình thức: Cả lớp. GV đặt câu hỏi: Quan sát bản đồ các nước Đông Nam á, trình bày đặc điểm vò trí đòa lí của nước ta theo dàn ý: - Các điểm cực Bắc, Nam, Đông Tây trên đất nước. Toạ độ đòa lí các điểm cực. - Các nước láng giềng trên đất liền và trên biển. Một HS chỉ trên bản đồ để trả lời, các HS khác nhận xét, bổ sung. GV chuẩn kiến thức. Hoạt động 2: Xác đònh phạm vi vùng đất của nước ta. Hình thức: Cả lớp. GV đặt câu hỏi: Cho biết phạm vi lãnh thổ nước ta bao gồm những bộ phận nào? Đặc điểm vùng đất? Chỉ trên bản đồ 2 quần đảo lớn nhất của Việt Nam? Thuộc tỉnh nào? Một HS lên bảng trình bày và xác đònh vò trí giới hạn phần đất liền trên bản đồ Tự nhiên Việt Nam, GV chuẩn kiến thức. Hoạt động 3: Xác đònh phạm vi vùng biển của nước ta. Hình thức: Cá nhân. 1. Vò trí đòa lí - Nằm ởû rìa phía đông của bán cầu trên bán đảo Đông Dương, gần trung tâm khu vực Đông Nam á. - Hệ toạ độ đòa lí: + Vó độ: 23 0 23'B - 8 0 34' B (kể cả đảo: 23 0 23' B - 6 0 50' B) + Kinh độ: 102 0 109Đ - l09 0 24'Đ (kể cả đảo 101 0 Đ – l07 0 20’Đ). 2. Phạm vi lãnh thổ a. Vùng đất - Diện tích đất liền và các hải đảo 331.212 km2. - Biên giới: + phía Bắc giáp Trung Quốc với đường biên giới dài 1300km. + phía Tây giáp Lào 2100km, Campuchia hơn 1100km. + phíôngvànam giápbiển 3260km - Nước ta 4000 đảo lớn, trong đó hai quần đảo Trường Sa (Khánh Hoà), Hoàng Sa (Đà Nẵng). b. Vùng biển: Diện tích khoảng 1 triệu km 2 gồm vùng nội thuỷ, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và vùng thềm lục đòa. c. Vùng trời: Khoảng không gian bao trùm trên lãnh thổ. 3. nghóa của vò trí đòa lí a. Ý nghóa về tự nhiên - Thiên nhiên mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa. - Đa dạng về động - thực vật, nông sản. Gi¸o viªn gi¶ng d¹y: Lª Ngäc Th¾ng N¨m häc: 2008 - 2009 7 Trung t©m GDTX DN Th– êng Xu©n §Þa 12 C¬ b¶n– 1- Cách l: Đối với HS khá, giỏi: ' GV đặt câu hỏi: Đọc SGK kết hợp quan sát sơ đồ phạm vi các vùng biển theo luật quốc tế xác đònh giới hạn của các vùng biển ở nước ta. Một HS trả lời, các HS khác nhận xét, bổ sung. - Một HS trả lời, các HS khác đánh giá phần t rình bày của các bạn. Cách 2: Đối với HS trung bình, yếu: GV vừa vẽ, vừa thuyết trình về các vùng biển ở nước ta sau đó yêu cầu HS trình bày lại giới hạn của vùng nôi thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và vùng thềm lục đòa. Hoạt động 4: Đánh giá ảnh hưởng của vò trí dòa lí, tự nhiên, kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng nước ta. Hình thức: Nhóm. Bước 1: GV chia HS ra thành các nhóm, glao nhiệm vụ cụ thể cho từng nhóm. - Nhóm 1, 2, 3: Đánh gía những mặt thuận lợi và khó khăn của vò trí đòa llí và tự nhiên nước ta. GV gợi ý: Cần đánh giá ảnh hưởng của vò trí đòa lí tới cảnh quan, khí hậu, sinh vật, khoáng sản. Nhóm 4, 5, 6: Đánh giá ảnh hưởng của vò trí đòa lí kinh tế, văn hoá - xã hội và quốc phòng Bước 2. HS trong các nhóm trao đổi, đại diện các nhóm trình bày, các nhóm khác bổ sung ý kiến. Bước 3: nhận xét phần trình bày của HS - Nằm trên vành đai sinh khoáng nên nhiều tài nguyên khoáng sản. - sự phân hoá da dạng về tự nhiên, phân hoá Bắc - Nam. Đông - Tây, thấp - cao. Khó khăn: bão, lũ lụt, hạn hán b. Ý nghóa về kinh tê, văn hóa, xã hội và quốc phòng:. - Về kinh tế: + nhiều thuận lợi dể phát triển cả về giao thông đường bộ, đường biển, đường không với các nước trên thế giới tạo điều kiện thực hiện chính sách mở cửa, hội nhập với các nước trong khu vưc và trên thế giơí + Vùng biển rộng lớn, giàu có, phát triển các ngành kinh tế (khai thác, nuôi trồng, đánh bắt hải sản, giao thông biển, du lòch). - Về văn hoá - xã hội: thuận lợi nước ta chung sống hoà bình, hợp tác hữu nghò và cùng phát triển với các nước láng giềng và các nước trong khu vực Đông Nam Á. - Về chính trò và quốc phòng: là khu vực quân sự đặc biệt quan trọng của vùng Đông Nam á. Gi¸o viªn gi¶ng d¹y: Lª Ngäc Th¾ng N¨m häc: 2008 - 2009 8 Trung t©m GDTX DN Th– êng Xu©n §Þa 12 C¬ b¶n– và kết luận ý đúng của mỗi nhóm. GV đặt câu hỏi: Trình bày những khó khăn của vò trí đòa lí tới kinh tế - xã hội nước ta. Một HS trả lời, các HS khác nhận xét, bổ sung. GV chuẩn kiến thức: nước ta diện tích không lớn, nhưng dường biên giới bộ và trên biển kéo dài. Hơn nữa biển Đông chung với nhiều nước, việc bảo vêï chủ quyền lãnh thổ gắn với vò trí chiến lược của nước ta. IV. Đánh giá Học sinh trả lời các câu hỏi của bài học nhằm cũng cố kiến thức V. Hoạt động nối tiếp Dặn dò học sinh chuẩn bò dụng cụ, hình vẽ cho bài thực hành của buổi hôm sau Gi¸o viªn gi¶ng d¹y: Lª Ngäc Th¾ng N¨m häc: 2008 - 2009 9 Trung t©m GDTX DN Th– êng Xu©n §Þa 12 C¬ b¶n– Tiết 3: Bài 3. THỰC HÀNH: VẼ LƯC ĐỒ VIỆT NAM I. MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau bài học, HS cần: 1 Kiến thức: - Hiểu được cách vẽ lược đồ Việt Nam bằng việc sử dụng hệ thống ô vuông (hệ thống kinh vó tuyến). Xác đònh được vò trí đòa lí nước ta và một số đối tượng đòa lí quan trọng. 2. Về kó năng Vẽ được tương đối chính xác lược đồ Việt Nam (phần trên đất liền) và một số đối tượng đòa lí. II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC - Bản đồ hành chính Việt Nam. - Bản đồ tự nhiên Việt Nam. - Bản đồ trống Việt Nam. - Atlat đòa lí Việt Nam. III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Hoạt Động l: Vẽ khung lược đồ Việt Nam. Hình thức: Cả lớp. Bước 1: Vẽ khung ô vuông. GV hướng dẫn HS vẽ khung ôâ vuông gồm 32 ô, đánh số thứ tự theo trật tự: theo hàng từ trái qua phải (từ A đến E), theo hàng dọc từ trên xuống dưới (từ 1 đến 8). Để vẽ nhanh thể dùng thước dẹt 30 cm để vẽ, các cạnh của mỗi ô vuông bằng chiều ngang của thước (3,4 cm). - Bước 2: Xác đònh các điểm khống chế và các đường khống chế. Nối lại thành khung khống chế hình dáng lãnh thổ Việt Nam (phần đất liền). - Bước 3: Vẽ từng đường biên giới (vẽ nét đứt - - -), vẽ đường bờ biển (có thể dùng màu xanh nước biển để vẽ). - Bước 4: Dùng các kí hiệu tượng trưng đảo san hô để vẽ các quần đảo Hoàng Sa (ô E4) và Trường Sa (ô E8). Bước 5: Vẽ các sông chính. (Các dòng sông và bờ biển thể tô màu xanh nước biển). Hoạt động 2: Điền tên các dòng sông, thành phố, thò xã lên lược đồ. Hình thức: Cá nhân. * Bước 1: GV quy ước cách viết đòa danh. + Tên nước: chữ in đứng. Gi¸o viªn gi¶ng d¹y: Lª Ngäc Th¾ng N¨m häc: 2008 - 2009 10 [...]... Th¾ng §Þa 12 – C¬ b¶n * Đồng bằng ven biển - Chủ yếu do phù sa biển bồi đắp Đất nhiều cát, ít phù sa - Diện tích 15000 km2 Hẹp chiều ngang, bò chia cắt thành nhiều đồng bằng nhỏ - Các đồng bằng lớn: Đồng bằng sông Mã, sông Chu; đồng bằng sông Cả, sông Thu Bồn, 24 N¨m häc: 2008 - 2009 Trung t©m GDTX – DN Thêng Xu©n §Þa 12 – C¬ b¶n đồng bằng sông Cửu Long Bước 3: HS 2 đội viết thật nhanh lên bảng... tinh, biến chất - Các tranh ảnh minh họa Gi¸o viªn gi¶ng d¹y: Lª Ngäc Th¾ng 15 N¨m häc: 2008 - 2009 Trung t©m GDTX – DN Thêng Xu©n §Þa 12 – C¬ b¶n - Atlat đòa lí Việt Nam III HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Khởi động: Giai đoạn Tiền Cambri ý nghóa gì đặc biệt đối với sự hình thành lãnh thổ nước ta? GV: Những đòa được hình thành trong giai đoạn Tiền Cambri được đánh giá là nền móng ban đầu hình thành nên lãnh... gi¶ng d¹y: Lª Ngäc Th¾ng 12 N¨m häc: 2008 - 2009 Trung t©m GDTX – DN Thêng Xu©n §Þa 12 – C¬ b¶n Hoạt động của GV và HS Nội dung chính Hoạt động l: Tìm hiểu về bảng niên biểu đòa chất Hình thức: Theo cặp GV đặt câu hỏi: Đọc bài đọc thêm, Bảng niên biểu đòa chất, hãy: - Kể tên các đại, các kỉ thuộc mỗi đại - Đại nào diễn ra thời gian dài nhất, đại nào diễn ra trong thời gian ngắn nhất? - Sắp xếp các... cho cảnh quan thiên Gi¸o viªn gi¶ng d¹y: Lª Ngäc Th¾ng §Þa 12 – C¬ b¶n a Khí hậu: Nhờ Biển Đông nên khí hậu nước ta mang tính hải dương điều hòa, lượng mưa nhiều, độ ẩm tương đối của không khí trên 80% b Đòa hình và các hệ sinh thái vùng ven biển: - Đòa hình vònh cửa sông, bờ biển mài mòn, các tam giác châu thoải với bãi triều rộng lớn, các bãi cát phẳng lì, các đảo ven bờ và những rạn san hô -... nền móng ban đầu của lãnh thổ - Sử dụng thành thạo bảng niên biểu đòa chất 3 Thái độ : Tôn trọng và tin tưởng sở khoa học để tìm hiểu nguồn gốc và quá trình phát triển lãnh thổ tự nhiên nước ta trong mối quan hệ chặt chẽ với các hoạt động đòa chất của Trái Đất II PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC - Bản đồ Đòa chất - Khoáng sản Việt Nam - Bảng niên biểu đòa chất - Các mẫu đá kết tinh, biến chất - Các tranh ảnh... sau: - Thời gian kiến tạo - Bộ phận lãnh thổ được hình thành - Đặc điểm khí hậu, sinh vật - Các khoáng sản chính Kẻ bảng thành 2 ô và gọi 2 HS làm thư kí ghi Gi¸o viªn gi¶ng d¹y: Lª Ngäc Th¾ng 17 N¨m häc: 2008 - 2009 Trung t©m GDTX – DN Thêng Xu©n §Þa 12 – C¬ b¶n kết qua so sánh lên bảng Lần lượt các đại diện cổ kiến tạo nói trước , nhóm Tân kiến trình bày tiếp theo… (Cổ kiến tạo: thời gian dài hơn,... cách thấp phần loại núi theo độ cao (núi thấp cao dưới 1000m, núi cao cao trên 2000m) sau đó chia HS ra thành các nhóm, giao nhiệm vụ cho các nhóm Gi¸o viªn gi¶ng d¹y: Lª Ngäc Th¾ng 19 N¨m häc: 2008 - 2009 Trung t©m GDTX – DN Thêng Xu©n §Þa 12 – C¬ b¶n GV đặt câu hỏi: Đọc SGK mục 1, quan sát hình 1 6, Atlat đòa lí Việt Nam, hãy: - Nêu các biểu hiện chứng tỏ núi chiếm phần lớn diện tích nước ta nhưng... c Đòa hình vùng nhiệt đới ẩm gió mùa d Đòa hình chòu tác động mạnh mẽ của con người N¨m häc: 2008 - 2009 Trung t©m GDTX – DN Thêng Xu©n §Þa 12 – C¬ b¶n nước ta là sở để phân chia nước ta thành các khu vực đòa hình khác nhau Hoạt động 2: (Nhóm) Tìm hiểu đặc điểm các khu vực đòa hình Bước 1: GV chia HS ra thành các nhóm, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng nhóm (Xem phiếu học tập phần phụ lục) Nhóm l:...Trung t©m GDTX – DN Thêng Xu©n §Þa 12 – C¬ b¶n + Tên thành phố, quần đảo: viết in hoa chữ cái đầu, viết song song với cạnh ngang của khung lược đồ Tên sông viết dọc theo dòng sông * Bước 2: Dựa vào Atlat Đòa lí Việt Nam xác đònh vò trí các thành phố, thò xã Xác đònh vò trí các thành phố ven biển: Hải Phòng: gần 21 0B, Thanh Hoá: 19045'B, Vinh: 18045'B, Đà Nẵng: 160B, Thành phố... häc: 2008 - 2009 Trung t©m GDTX – DN Thêng Xu©n §Þa 12 – C¬ b¶n sản + Là nơi điều kiện để tập trung các thành phố, các khu công nghiệp và các trung tâm thương mại * Các hạn chế: Thường xuyên chòu nhiều thiên tai bão, lụt, hạn hán IV ĐÁNH GIÁ Khoanh tròn ý em cho là đúng nhất 1 Nhận đònh chưa chính xác về đồng bằng ven biển miền Trung là: A Hẹp ngang, bò chia cắt thành nhiều đồng bằng nhỏ B Đất . Địa lý 12 Cơ bản Hoùc sinh traỷ lụứi caõu hoỷi SGK Giáo viên giảng dạy: Lê Ngọc Thắng Năm học: 2008 - 2009 5 Trung t©m GDTX DN Th– êng Xu©n §Þa lý 12 C¬. 2009 2 Trung t©m GDTX DN Th– êng Xu©n §Þa lý 12 C¬ b¶n– Hình thức: Nhóm. Bước 1: GV chia HS ra thành các nhóm, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng nhóm. (Xem
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an dịa lý 12 co ban moi, giao an dịa lý 12 co ban moi, giao an dịa lý 12 co ban moi, Nước ta trong hội nhập quốc tế và khu vực Một số đònh hướng chính đẩy mạnh công cuộc Đổi mới, MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau bài học, HS cần: PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC - Bản đồ Kinh tế Việt Nam. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP MỤC TIÊU BÀI HỌC ., Vò trí đòa lí Phạm vi lãnh thổ a. Vùng đất nghóa của vò trí đòa lí a. Ý nghóa về tự nhiên, PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC - Bản đồ Tự nhiên Việt Nam. MỤC TIÊU BÀI HỌC PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC - Bản đồ hành chính Việt Nam. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Hoạt Động l: Vẽ khung lược đồ Việt Nam., ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC HOẠT DỘNG DẠY VÀ HỌC, Đặc điểm chung của đòa hình a. Đòa hình đồi núi chiêm phần lớn, ẹANH GIA: HS traỷ lụứi caực caõu hoỷi cuoỏi baứi. Hoạt động nối tiếp: PHệễNG TIEN DAẽY HOẽC ẹANH GIA HOAẽT ẹONG NOI TIEP PHUẽ LUẽC PHệễNG TIEN DAẽY HOẽC HOAẽT ẹONG NOI TIEP, MỤC TIÊU BÀI HỌC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC, Khái quát về Biển Đông: - Biển Đông là một vùng biển rộng nh hưởng của Biển Đông đến thiên nhiên Việt Nam, HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC, PHỤ LỤC PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC - Bản đồ đòa hình VN HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC, ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP PHỤ LỤC PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC, HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC, ĐÁNH GIÁ 1. Ghi chữ Đ vào những câu đúng, chữ S vào những câu sai: HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP VI. Phụ lục, MỤC TIÊU BÀI HỌC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC, ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP Phụ lục Tên, PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC, ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP MỤC TIÊU BÀI HỌC, Một số thiên tai chủ yếu và biện pháp phòng chống, ĐÁNH GIÁ Phụ lục ĐÁNH GIÁ, Dân số còn tăng nhanh, cơ cấu dân số trẻ:, Phụ lục: ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP Dựa vào bảng 17.3 : MỤC TIÊU: Sau bài hoc, HS cần:, ĐÁNH GIÁ 1 Trắc nghiệm HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP Học sinh trả lời các câu hỏi sau bài học MỤC TIÊU 1. Kiến thức HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Khởi động:, MỤC TIÊU Sau bài học, Hs cần: HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Khởi động, ĐÁNH GIÁ 1. Trắc nghiệm HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP Học sinh trả lời các câu hỏi sau bài học MỤC TIÊU; Sau bài học, HS cần:, Phương tiện dạy học: Hoạt động dạy và học KhởI động, Ngành thủy sản a Những điều kiện thuận lợi và, ĐÁNH GIÁ: V. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: THIẾT BỊ DẠY HỌC - ĐÁNH GIÁ: HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP HS làm bài tập 2 SGK PHỤ LỤC:, Các vùng nông nghiệp ở nước ta: SGK Những thay đổi trong tổ chức lãnh thổ nông nghiệp ở nước ta:, Các phương tiện dạy học: Đánh giá Hoạt động nối tiếp: Phụ lục: MỤC TIÊU BÀI HỌC:, Cơ cấu công nghiệp theo ngành: - Khái niệm Cơ cấu CN theo lãnh thổ: - Hoạt động CN tập trung chủ yếu ở một, Công nghiệp năng lượng:, THIẾT BỊ DẠY HỌC ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP MỤC TIÊU BÀI HỌC THIẾT BỊ DẠY HỌC - ĐÁNH GIÁ HS trả lời các câu hỉ cuối bài HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP Về nhà chuẩn bò trước nội dung bài hôm sau Mục tiêu bài học:, Thiết bò dạy học Bản đồ các vùng kinh tế Việt Nam Hoạt động dạy học Hoạt động thầy trò, CÁC PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. Ổn đònh lớp. KHÁI QUÁT CHUNG: -Gồm 15 tỉnh., Kiến thức: Kó năng: Thái độ: - Có nhận thức đúng về vấn đề dân số., THIẾT BỊ DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC, Khái quát chung: a Vò trí đòa lí và lãnh thổ: Hình thành cơ cấu nông – lâm – ngư nghiệp phụ lục 2 Hình thành cơ cấu công nghiệp và phát triển cơ sở hạ tầng GTVT, PHIẾU HỌC TẬP 2 THÔNG TIN PHẢN HỒI Phiếu học tập 1:, HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC ĐÁNH GIÁ: 1. Trắc nghiệm: HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: 1. Học bài và làm bài tập trong SGK trang 209 PHỤ LỤC: PHIẾU HỌC TẬP VÀ THÔNG TIN PHẢN HỒI. Phiếu học tập, Khaùi quaùt chung, PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP MỤC TIÊU BÀI HỌC PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG HẠY HỌC, THIẾT BỊ DẠY HỌC ĐÁNH GIÁ, THIẾT BỊ DẠY HỌC ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘÏNG NỐI TIẾP HS về nhà hoàn thiện bài thực hành HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC •, Nước ta có vùng biển rộng lớn: - Diện tích trên 1 triệu km, ĐÁNH GIÁ HS trả lời các câu hỏi: HOẠT ĐỘÏNG NỐI TIẾP THIẾT BỊ DẠY HỌC ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP PHỤ LỤC, Đặc điểm: Quá trình hình thành và phát triển a Quá trình hình thành: Ba vùng kinh tế trọng điểm:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn