Tự chọn toán 6 từ tiết 1 đến tiết 14(08-09). TT

18 638 8
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/06/2013, 01:27

***** Gi¸o ¸n chän to¸n 6 ***** Ngày soạn: Ngày dạy: CHỦ ĐỀ I: ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN (8 tiết) I. MỤC TIÊU + Nắm được các khái niệm : Tập hợp, phần tử của tập hợp, các kí hiệu ; ; ;∈ ∉ ⊂ ∅ ; tập hợp N; N*. + Đếm đúng số phần tử của một tập hợp hữu hạn + Thực hiện thành thạo các phép toán trên tập hợp N: Cộng trừ, nhân chia, nâng lên luỹ thừa. + Học sinh áp dụng được các tính chất cơ bản vào tính nhanh, tính hợp lý. + Học sinh biết phân tích một số ra thừa số nguyên tố, từ đó tìm được ước chung, ước chung lớn nhất, bội chung, bội chung nhỏ nhất. II. CHUẨN BỊ n tập toán 6 Luyện tập toán 6 Bài tập nâng cao và một số chuyên đề toán 6 Sách giáo khoa toán 6 Sách bài tập toán 6 III. NỘI DUNG Tiết 1 + 2 TẬP HP – PHẦN TỬ CỦA TẬP HP – TẬP HP CÁC SỐ TỰ NHIÊN A. CÁC KIẾN THỨC CẦN NHỚ 1. Để viết một tập hợp ta có hai cách: − Liệt kê các phần tử của tập hợp. − Chỉ ra tính chất đặc trưng của tập hợp đó. 2. Tập hợp số tự nhiên ký hiệu là N N = {0; 1 ;2 ; 3; 4; …… } - Tập hợp các số tự nhiên khác 0 được ký hiệu là N * N * = { 1 ;2 ; 3; 4; …… } - Mỗi số tự nhiên được biểu diễn bởi một điểm trên tia số. Trên tia số điểm biểu diễn số nhỏ số nhỏ nằm bên trái điểm biểu diễn số lớn - Một tập hợp có thể có một phần tử, có nhiều phần tử, có vô số phần tử, cũng có thể không có phần tử nào. - Tập hợp không có phần tử nào gọi là tập hợp rỗng - Nếu mọi phần tử của tập hợp A đều thuộc tập hợp B thì A gọi là tập hợp con của tập hợp B ***** Lª Thanh Tïng THCS Hµ Lan– ***** 1 ***** Gi¸o ¸n chän to¸n 6 ***** 3. Các kí hiệu: − a ∈ A ta đọc là a là một phần tử của tập hợp A hay a thuộc A. − b ∉ B ta đọc là phần tử b không thuộc tập hợp B hay b không thuộc B − A ⊂ B ta đọc là tập hợp A là tập hợp con của tập hợp B hay A chứa trong B hay B chứa A. − Chú ý tập hợp φ là tập hợp con của mọi tập hợp. B. BÀI TẬP HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ Bài 1: Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 50 và nhỏ hơn 56 bằng hai cách, sau đó điền kí hiệu thích hợp vào ô trống : 50 A 53 A 55 A 56 A - GV yêu cầu hs cả lớp làm bài Bài 2: Cho hình vẽ, viết các tập hợp - GV yêu cầu hs cả lớp làm bài Bài 3: Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử: a) E = { x ∈ N/ 10 < x < 15} b) F = { x ∈ N / x < 7 } c) G = { x ∈ N / 18 ≤ x ≤ 24} - GV yêu cầu hs cả lớp làm bài Bài 4: Cho hai tập hợp A = {3; 4} B = {5; 6} Viết các tập hợp gồm hai phần tử - HS cả lớp thực hiện, một hs lên bảng Giải: A = { 51; 52; 53; 54; 55}; Hay A = { n ∈ N / 50 < n < 56}; 50 A 53 A 55 A 56 A - HS cả lớp thực hiện, một hs lên bảng - HS cả lớp thực hiện, ba hs lên bảng Giải: E = { 11; 12; 13; 14} F = { 0 ; 1; 2; 3; 4; 5; 6} G = {18; 19; 20; 21; 22; 23; 24} - HS cả lớp thực hiện, một hs lên bảng Giải: {3; 5} {3; 6} {4; 5} {4; 6} ***** Lª Thanh Tïng THCS Hµ Lan– ***** 2 ∈ ∈ ∉ ∉ A C . vë . s¸ch . bót . hỉ . b¸o . c¸ voi . c¸ heo B ***** Gi¸o ¸n chän to¸n 6 ***** trong đó một phần tử thuộc A, một phần tử thuộc B - GV yêu cầu hs cả lớp làm bài Bài 5: Tìm số phần tử của những tập hợp sau: a) A = { 1900; 2000; 2001; …; 2005; 2006} b) B = {5 ; 7 ; 9; …; 201; 203} c) C = {16; 20; 24; …; 84; 88} - GV yêu cầu hs cả lớp làm bài Bài 6(bài 8 trang 4 SBT) - HS cả lớp thực hiện, ba hs lên bảng Giải Số phần tử của tập hợp A là: (2006 – 1900) + 1 = 107 ( Phần tử) Số phần tử của tập hợp B là: ( 203 – 5) : 2 + 1 = 100 (phần tử) Số phần tửcủa tập hợp C là: ( 88 – 16 ) : 4 + 1 = 19 (phần tử) HS cả lớp thực hiện, môt hs lên bảng Giải ViÕt tËp hỵp c¸c con ®êng ®i tõ A ®Õn C qua B {a 1 b 1 ; a 1 b 2 ; a 1 b 3 ; a 2 b 1 ; a 2 b 2 ; a 2 b 3 } • Hướng dẫn về nhà : Xem lại các bài tập đã làm *************************************************** Ngày soạn: Ngày dạy : Tiết 3 + 4 CHỦ ĐỀ I: CÁC PHÉP TOÁN TRÊN TẬP HP N A. Kiến thức cơ bản: − Nắm được các tính chất cơ bản của phép tính cộng và phép tính nhân. p dụng các tính chát trong việc tính nhanh, tính nhẩm − Biết được điều kiện để phép trừ hai số tự nhiên thực hiện được, biết được phép chia hết và phép chia có dư. − Nắm được các công thức tính luỹ thừa, nhân, chia hai luỹ thừa cùng cơ số để vận dụng làm phép tính. − Biết được thứ tự thực hiện các phép tính. Thực hiện thành thạo các phép tính ***** Lª Thanh Tïng THCS Hµ Lan– ***** 3 A B C a 1 a 2 . . . b 1 b 2 b 3 ***** Gi¸o ¸n chän to¸n 6 ***** B. Bài tập HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ Bài 1: p dụng cáctính chất của phép cộng và phép nhân để tính nhanh a. 81 + 243 + 19 b. 168 + 79 + 132 c. 5.25.2.16.4 d. 32.47 + 32.53 e. A = 26+27+28+29+30+31+32+33 GV yêu cầu hs cả lớp làm bài, sau đó lần lượt gọi hs lên bảng trình bày - GV gợi ý: Muốn tính nhanh kết quả của phép tính cần áp dụng tính chất giao hoán, kết hợpcủa phép cộng, phép nhân và tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng để đưa về dạng đơn giản hơn rồi tính Bài 2: Tính nhẩm a/ 8.9 ; b/ 65.98 ; c/ 213 – 98 d/ 28.25 ; e/ 600 : 25 GV yêu cầu hs cả lớp làm bài, sau đó lần lượt gọi hs lên bảng trình bày Bài 3: Tính nhẩm a) 3000 :125 b) 7100 : 25 c) 169 : 13 d) 660 : 15 GV yêu cầu hs cả lớp làm bài, sau đó lần lượt gọi hs lên bảng trình bày Bài 1: - HS lên bảng trình bày a. 81 + 243 + 19 = (89 + 19) + 243 = 100 + 243 = 343 b.168 + 79 + 132 = (168 + 132) + 79 = 300 + 79 = 379 c/ 5.25.2.16.4 = (5.2).(25.4).16 = 10. 100. 16 = 1600 d. 323.47 + 32.53 = 32. (47 + 53) 32.100 = 3200 e. A = (26 + 33) + (27 + 32) + (28 + 31) + (29 + 30) A = 59 + 59 + 59 + 59 = 59.4 = 236 Bài 2 - HS lên bảng trình bày a/ 8.9 = 8.(20 – 1) = 160 – 8 = 152 b/ 65.98 = 65.(100 – 2) = 6500 – 130 = 6370 c/ 213 – 98 = (213 + 2)- (98 + 2) = 215 – 100 = 115 Bài 3 - HS lên bảng trình bày Giải : a/ 3000 :125 = (3000.8) : (125.8) = 24000 : 1000 = 24 b/ 7100 : 25 = ( 7100.4) : ( 25 .4) = 28400 : 100 = 284 c/ 169 : 13 = (130 + 39) : 13 = 130 : 13 + 39 : 13 = 10 + 3 = 13 d/ 660 : 15 = (600 + 60) : 15 = 600 : 15 + 60 : 15 = 40 + 4 = 44 ***** Lª Thanh Tïng THCS Hµ Lan– ***** 4 ***** Gi¸o ¸n chän to¸n 6 ***** • Hướng dẫn về nhà : Xem lại các bài tập đã làm Ngày soạn: Ngày dạy : Tiết 5 + 6 CHỦ ĐỀ I: CÁC PHÉP TOÁN TRÊN TẬP HP N A. Kiến thức cơ bản: − Nắm được các tính chất cơ bản của phép tính cộng và phép tính nhân. p dụng các tính chát trong việc tính nhanh, tính nhẩm − Biết được điều kiện để phép trừ hai số tự nhiên thực hiện được, biết được phép chia hết và phép chia có dư. − Nắm được các công thức tính luỹ thừa, nhân, chia hai luỹ thừa cùng cơ số để vận dụng làm phép tính. − Biết được thứ tự thực hiện các phép tính. Thực hiện thành thạo các phép tính C. Bài tập HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ Bài 4: Tính nhanh a) 135 + 360 + 65 + 40 b) 463 + 318 + 137 + 22 c) 20 + 21 + 22 +…+ 29 + 30 - GV yêu cầu hs cả lớp làm bài, sau đó lần lượt gọi hs lên bảng trình bày Bài 5: Tính nhanh - HS lên bảng trình bày Giải : a) 135 + 360 + 65 + 40 = (135 + 65) + (360 + 40) = 200 + 400 = 600 b) 463 + 318 + 137 + 22 = (463 + 137) + ( 318 + 22) = 600 +340 = 940 c) 20 + 21 + 22 +…+ 29 + 30 Đặt S = 20 + 21 + 22 +…+ 29 + 30 Hay S = 30 + 29 + 28 + …+ 21 + 20 => 2S = 50 + 50 + 50 + …+ 50 + 50 11 số hạng => 2S = 50 . 11 2S = 550 S = 275 - HS lên bảng trình bày ***** Lª Thanh Tïng THCS Hµ Lan– ***** 5 ***** Gi¸o ¸n chän to¸n 6 ***** a) 25 . 7 .10 . 4 b) 8 . 12 . 125 .5 c) 104 . 25 d) 38 .2002 e) 84. 50 f) 15 . 16 .125 - GV yêu cầu hs cả lớp làm bài, sau đó lần lượt gọi hs lên bảng trình bày Bài 6: Tính nhanh a) 36 . 19 + 36 .81 b) 13 . 57 + 87 . 57 c) 39 .47 – 39 .17 d) 12.53 + 53.172 – 53 .84 e ) 2.31.12 + 4.6.42 + 8.27.3 h/ 36.28 + 36.82 + 64.69 + 64.41 - GV yêu cầu hs cả lớp làm bài, sau đó lần lượt gọi hs lên bảng trình bày Bài 7: Tính a/ 5 3 . 5 6 = 5 3 + 6 = 5 9 Giải: a/25 . 7 .10 . 4 = ( 25.4) . ( 7 . 10) = 100 .70 = 7000 b/ 8 .12 . 125. 5 = ( 8 . 125) . (12 . 5) = 1000 . 60 = 60000 c/104 . 25 = (100 + 4) . 25 = 100. 25 + 4 . 25 = 2500 + 100 = 2600 d/ 38. 2002 = 38.( 2000 + 2) = 38 . 2000 + 38 .2 = 76000 + 76 = 76076 e/ 84. 50 = ( 84 : 2) . ( 50 . 2) = 42 . 100 = 4200 e/ 15 . 16 .125 = 15 .( 2 . 8) .125 = (15.2) . ( 8 . 125) = 30 . 1000 = 30000 - HS lên bảng trình bày Giải: a/ 36.19 + 36.81 = 36 ( 19 + 81) = 36.100 = 3600 b/ 13 . 57 + 87 . 57 = 57. (13 + 87) = 57.100 = 5700 c/ 39.47 – 39 .17 = 39 (47 – 17) = 39. 30 = 1170 d/ 12.53 + 53.172 – 53 .84 = 53( 12 + 172 – 84) = 53.100 = 5300 e/ 2.31.12 + 4.6.42 + 8.27.3 = 24.31 + 24.42 + 24.27 = 24(31 + 42 + 27) = 24.100 = 2400 h/ 36.28 + 36.82 + 64.69 + 64.41 = 36(28 + 82) + 64(69 + 41) = 36 . 110 + 64 . 110 = 110(36 + 64) = 110.100 =11000 - HS lên bảng trình bày Giải: a/ 5 3 . 5 6 = 5 3 + 6 = 5 9 ***** Lª Thanh Tïng THCS Hµ Lan– ***** 6 ***** Gi¸o ¸n chän to¸n 6 ***** b/ 3 4 . 3 = 3 5 c/ 125 : 5 3 d/ 7 5 : 343 - GV yêu cầu hs cả lớp làm bài, sau đó lần lượt gọi hs lên bảng trình bày b/ 3 4 . 3 = 3 4+1 = 3 5 c/ 125 : 5 3 = 5 3 : 5 3 = 5 3-3 = 5 0 d/ 7 5 : 343 = 7 5 : 7 3 = 7 2 • Hướng dẫn về nhà : Xem lại các bài tập đã làm Ngày soạn: Ngày dạy : Tiết 7 + 8 CHỦ ĐỀ I: CÁC PHÉP TOÁN TRÊN TẬP HP N A. Kiến thức cơ bản: − Nắm được các tính chất cơ bản của phép tính cộng và phép tính nhân. p dụng các tính chát trong việc tính nhanh, tính nhẩm − Biết được điều kiện để phép trừ hai số tự nhiên thực hiện được, biết được phép chia hết và phép chia có dư. − Nắm được các công thức tính luỹ thừa, nhân, chia hai luỹ thừa cùng cơ số để vận dụng làm phép tính. − Biết được thứ tự thực hiện các phép tính. Thực hiện thành thạo các phép tính B. Bài tập HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ Bài 8: ViÕt KQ phÐp tÝnh díi d¹ng 1 l thõa a/ a 3 . a 5 b/ x 7 . x . x 4 c/ 3 5 . 4 5 d/ 8 5 . 2 3 - GV yêu cầu hs cả lớp làm bài, sau đó lần lượt gọi hs lên bảng trình bày Bài 9: Tìm số tự nhiên x, biết a) ( x – 29) – 11 = 0 b) 231 + ( 312 – x) = 531 c) 491 – ( x + 83) = 336 d) ( 517 – x) + 131 = 631 - GV yêu cầu hs cả lớp làm bài, sau đó lần lượt gọi hs lên bảng trình bày - HS lên bảng trình bày Giải: a/ a 3 a 5 = a 8 b/ x 7 . x . x 4 = x 12 c/ 3 5 . 4 5 = 12 5 d/ 8 5 . 2 3 = 8 5 .8 = 8 6 - HS lên bảng trình bày Giải: a/ (x – 29) – 11 = 0 x – 29 = 11 x = 40 b/ 231 + ( 312 – x) = 531 312 – x = 531 – 231 ***** Lª Thanh Tïng THCS Hµ Lan– ***** 7 ***** Gi¸o ¸n chän to¸n 6 ***** Bài toán 10: Tìm số tự nhiên x, biết: a) (7 .x – 15 ) : 3 = 2 b) 12.( x +37) = 504 c) 88 – 3.(7 + x) = 64 d) 131 . x – 941 = 2 7 . 2 3 - GV yêu cầu hs cả lớp làm bài, sau đó lần lượt gọi hs lên bảng trình bày Bài toán 11: thực hiện các phép tính: a/ 132 – [116 – (132 – 128) 2 ] b/ 16 : {400 : [200 – ( 37 + 46 . 3)]} c/ [184 : (96 – 124 : 31) – 2] . 3651 - Hãy nêu thứ tự thực hiện các phép tính - GV yêu cầu hs cả lớp làm bài, sau đó lần lượt gọi hs lên bảng trình bày 312 – x = 30 x = 12 c/ 491 – ( x + 83) = 336 x + 83 = 155 x = 72 d/ (517 – x) + 131 = 631 517 – x = 500 x = 17 - HS lên bảng trình bày Giải: a/ (7 .x – 15 ) : 3 = 2 7.x – 15 = 6 7.x = 21 x = 3 b/ 12.( x +37) = 504 x + 37 = 42 x = 5 c/ 88 – 3.(7 + x) = 64 3 .(7 + x) = 24 7 + x = 8 x = 1 d/ 131 . x – 941 = 2 7 . 2 3 131 . x = 1965 x = 15 - HS lên bảng trình bày Giải : a/ 132 – [116 – (132 – 128) 2 ] = 132 – [ 116 – 16] = 132 – 100 = 32 b/ 16 : {400 : [200 – ( 37 + 46 . 3)]} = 16 : {400 : [200 – 175]} = 16 : 16 = 1 c/ [184 : (96 – 124 : 31) – 2] . 3651 = [ 184 : 92 – 2] . 3651 = 0 . 3651 = 0 ***** Lª Thanh Tïng THCS Hµ Lan– ***** 8 ***** Gi¸o ¸n chän to¸n 6 ***** Bài toán 12: thực hiện các phép tính: a/ {[261 – (36 – 31) 3 .2] – 9}.1001 b/{315–[(60 –41) 2 –361].4217}+ 2885 c/ 2 3 .15 - [115 – (12 – 5) 2 ] d/ 30 :{175 : [355 – (135 + 37.5]} - GV yêu cầu hs cả lớp làm bài, sau đó lần lượt gọi hs lên bảng trình bày - HS lên bảng trình bày Giải: a/ {[261 – (36 – 31) 3 .2] – 9}.1001 = {[261 – 250] – 9}.1001 = 2 . 1001 = 2002 b/{315–[(60–41) 2 –361].4217} + 2885 = {315 – [ 361 – 361] .4217}+ 2885 = 315 + 2885 = 3200 c/ 2 3 .15 - [115 – (12 – 5) 2 ] = 8.5 - [115 - 7 2 ] = 120 - [115 - 49] = 120 – 66 = 54 d/ 30 :{175 : [355 – (135 + 37.5]} = 30 :{175 : [355 – (135 + 185]} = 30 :{175 : [355 – 320]} = 30 :{175 : 35} = 30 : 5 = 6 * Hướng dẫn về nhà: - Xem kỹ lại các dạng bài tập đã làm ****************************************************** Ngày soạn: Ngày dạy : CHỦ ĐỀ II: QUAN HỆ CHIA HẾT A. M Ụ C TIÊU : Học sinh được ôn tập lại về phép chia. Nắm được tính chất chia hết của một tổng, nắm được các dấu hiệu chia hết. Học sinh biết sử dụng được các dấu hiệu chia hết để nhận biết được một tổng, một hiệu đơn giản có chia hết cho 2, cho 3, cho 5, cho 9 không. Học sinh biết phân biệt số nguyên tố và hợp số. Biết sử dụng các dấu hiệu chia hết đã học để phân tích một số ra thừa số nguyên tố. Học sinh biết tìm ước, ước chung và ƯCLN; bội, bội chung và BCNN Tiết 9 NHẮC LẠI VỀ QUAN HỆ CHIA HẾT I. Kiến thức cơ bản: Nếu a = b.q ( a,b,q ∈ N ; b ≠ 0) thì ta nói a chia hết cho b và kí hiệu: a M b. ***** Lª Thanh Tïng THCS Hµ Lan– ***** 9 ***** Gi¸o ¸n chän to¸n 6 ***** Trong phép chia có dư: số bò chia = số chia x thương + số dư a = b . q + r (b ≠ 0, 0 < r < b) II. Bài tập HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ Bài 1: Tìm x, biết: a) (x+ 74) – 318 = 200 b) 3636 : (12x – 9) = 36 c) (x : 23 + 45). 67 = 8911 - Yêu cầu cả lớp làm bài - gọi hs nhận xét bài làm trên bảng Bài 2: Hiệu của hai số là 862, chia số lớn cho số nhỏ ta được thương là 11 và dư 12. Tìm hai số đó. - Bài toán cho biết gì, phải tìm gì ? - Hãy sử dụng kiến thức về phép chia có dư để làm - Gọi hs lên bảng làm bài, hs dưới lớp làm nháp sau đó nhận xét bài làm trên bảng Bài 3: Khi chia số tự nhiên a cho 72, được số dư là 24. Hỏi số a có chia hết cho 2, cho 3, cho 6 không. Bài 4: Chứng tỏ rằng: Bài 1 Giải: a) (x+ 74) – 318 = 200 x + 74 = 518 x = 444 b) 3636 : (12x – 91) = 36 12x – 91 = 101 12x = 192 x = 16 c) (x : 23 + 45). 67 = 8911 x : 23 + 45 = 133 x : 23 = 88 x = 2024 Bài 2: Giải: Gọi hai số cần tìm là a và b. theo đònh nghóa phép chia có dư, ta có: a = 11b + 12 a – 11b = 12 ⇒ a – b – 10b = 12 ⇒ 862 – 10b = 12 ⇒ b = 85 Ta tính được a = 947 Bài 3: Giải: Gọi thương của phép chia a cho 72 là q q ∈ N. Ta co:ù a = 72q + 24 Ta thấy 72q và 24 đều chia hết cho 2, cho 3 và cho 6 nên a = 72q + 24 chia hết cho 2, cho 3 và cho 6 Bài 4: Giải: a. Gọi ba số tự nhiên liên tiếp là ***** Lª Thanh Tïng THCS Hµ Lan– ***** 10 [...]... {0; 13 200; 264 00; …} - Yêu cầu hs cả lớp làm bài - nhận xét bài làm trên bảng Bài 2: Bài 2: Giải: Một số sách nếu xếp thàn từng bó Gọi số sách là a thì a M 10 ; a M 12 ; a M 15 10 cuốn, 12 cuốn hoặc 15 cuốn thì vừa và 10 0 ≤ a ≤ 15 0 đủ Tính số sách đó biết rằng số sách => a ∈ BC (10 ; 12 ; 15 ) và 10 0 ≤ a ≤ 15 0 trong khoảng từ 10 0 đến 15 0 quyển Ta có : BCNN( 10 ; 12 ; 15 ) = 60 BC (10 ; 12 ;15 ) = {0; 60 ; 12 0; 18 0;... chia hết cho 6 a) 42 51 + 3030 + 12 b) 3257 + 4092 c) 314 1 – 62 7 d) 517 3 – 222 - Yêu cầu cả lớp sử dụng tính chất chia hết và không chia hết của một tổng để làm bài 65 M  13  ⇒ (65 + 48) M13 48 M13 11 9 M13 c)  ⇒ (11 9 − 52) M13 52 M  13 777 M  13 13 d)  ⇒ (777 − 52) M 39M  13 b) Bài 2: Giải: 42 51 M2   a) 3030 M 2  ⇒ (42 51 + 3030 + 12 ) M2 12 M 2   ⇒ (42 51 + 3030 + 12 ) M 6 b) 3257 M2   ⇒ (3257... CỦA TRÒ Bài 1 Giải: a) 46 và 13 8 46 = 2.23 13 8 = 2.3.23 ƯCLN( 46, 13 8) = 2.23 = 46 (Hoặc 13 8 : 46 = 3 => ƯCLN( 46, 13 8) = 46 ) b) 32 và 19 2 ƯCLN(32, 19 2) = 32 c) 24; 36 và 60 ƯCLN(24; 36; 60 ) = 12 d) 25; 55 và 75 ƯCLN(25; 55; 75) = 5 Bài 2 Giải: a) 40 và 24 ƯCLN(40; 24) = 8 ƯC(40; 24) = Ư(8) = { 1, 2, 4,8} b) 10 , 20, 70 ƯCLN (10 ; 20; 70) = 10 ƯC (10 ; 20; 70) = Ư (10 ) = { 1, 5 ,10 } Bài 3: Một khu vườn hình chữ... 2 35 5 14 3 11 12 2 7 7 13 13 6 2 1 1 3 3 1 Vậy : 48 = 24.3 10 5 = 3.5.7 2 86 =2 .11 .13 Bài 4: Giải: a) 72 = 23 32 = 8 9; Vậy hai số cần tìm là 8 và 9 b) 77 = 7 11 Vậy hai số nguyên tố liên tiếp mà tích của chúng bằng 77 là 7 và 11 Bài 5: Tìm tất cả các ước của các số sau: a) 18 b) 42 c) 35 Bài 5: - Yêu cầu hs cả lớp làm bài Giải: - nhận xét bài làm trên bảng a) 18 = 2.32 Ư (18 ) = { 1; 2;3 ;6; 9 ;18 } b)... 4092) M 6 314 1M  3 3  ⇒ ( 314 1 − 62 7) M 62 7 M  3 Mà 314 1 – 62 7 M 2 d) Bài 3: Tìm n ∈ N để: a) n + 4 M n b) 3n + 7 M n c) 27 – 5n M n - Yêu cầu cả lớp sử dụng tính chất chia hết và không chia hết của một tổng để làm bài ⇒ 314 1 – 62 7 M 6 517 3 M2   ⇒ ( 517 3 − 222) M2 222 M 2  ⇒ ( 517 3 Bài 3: Giải: - 222 ) M 6  n + 4Mn a)   nMn ⇒ 4 Mn Vậy n ∈ { 1; 2; 4} 3n + 7 Mn 5n Mn b)  ⇒ 7 Mn Vậy n ∈ { 1; 7} 27... c) 6* 3; d) *57 - Yêu cầu hs cả lớp làm bài - nhận xét bài làm trên bảng Bài 3: Hãy phân tích các số sau đây ra thừa số nguyên tố : a) 48 b) 10 5 c) 2 86 ***** Lª Thanh Tïng – THCS Hµ Lan ***** HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ Bài 1: Giải: a) 12 .3 + 3 .14 + 240 = 3 (12 + 14 + 80) M 3 => Tổng đã cho là hợp số b) 45 + 36 + 72 + 81 = 3 ( 15 + 12 + 24 + 27) M 3 => Tổng đã cho là hợp số c) 91. 13 – 29 .13 + 12 .13 = 13 ( 91 –... 29 + 12 ) M 3 => Tổng đã cho là hợp số d) 4 19 – 5 4 = 4( 19 – 5) M 3 => Tổng đã cho là hợp số Bài 2: Giải: a) 15 * Để 15 * là số nguyên tố thì * ∈ { 1; 7} b) 2*9 Để 2*9 là số nguyên tố thì * ∈ { 2;3 ;6} c) 6* 3 Để 6* 3 là số nguyên tố thì * ∈ { 1; 4;5;7;8} d) *57 Để *57 là số nguyên tố thì * ∈ { 1; 2; 4;5;7;8} Bài 3: Giải: 48 2 10 5 3 2 86 2 14 ***** Gi¸o ¸n chän to¸n 6 ***** Bài 4: a) Tích của hai số tự. .. Bài 1: Bài 1: Không tính các tổng và hiệu Hãy xét Giải: 26 M  13 xem các tổng và hiệu sau đây có chia hết 13 a)  ⇒ ( 26 + 33) M cho 13 không? 33M  13 a) 26 + 33 b) 65 + 48 ***** Lª Thanh Tïng – THCS Hµ Lan ***** 11 ***** Gi¸o ¸n chän to¸n 6 ***** c) 11 9 – 52 d) 777 – 39 - Yêu cầu cả lớp sử dụng tính chất chia hết và không chia hết của một tổng để làm bài Bài 2: Tìm các tổng, hiệu chia hết cho 6. .. một số tự nhiên bằng cách phân tích số đó ra thừa số nguyên tố II Bài tập HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY Bài 1: không tính toán hãy cho biết các tổng, hiệu sau đây là số nguyên tố hay hợp số: a) 12 .3 + 3 14 + 240 b) 45 + 36 + 72 + 81 c) 91. 13 – 29 .13 + 12 .13 d) 4 .19 – 5.4 - Yêu cầu hs cả lớp làm bài - nhận xét bài làm trên bảng Bài 2: Thay các chữ số thích hợp vào dấu * để được các số sau là hợp số: a) 15 *; b)... + 311 Chứng minh rằng: a) C M13 b) C M40 nhưng 5n < 27 hay n . + 64 .69 + 64 . 41 = 36( 28 + 82) + 64 (69 + 41) = 36 . 11 0 + 64 . 11 0 = 11 0( 36 + 64 ) = 11 0 .10 0 =11 000 - HS lên bảng trình bày Giải: a/ 5 3 . 5 6 = 5 3 + 6. 9} .10 01 = {[ 2 61 – 250] – 9} .10 01 = 2 . 10 01 = 2002 b/{ 315 –[ (60 – 41) 2 – 3 61 ].4 217 } + 2885 = { 315 – [ 3 61 – 3 61 ] .4 217 }+ 2885 = 315 + 2885 = 3200 c/ 2 3 .15
- Xem thêm -

Xem thêm: Tự chọn toán 6 từ tiết 1 đến tiết 14(08-09). TT, Tự chọn toán 6 từ tiết 1 đến tiết 14(08-09). TT, Tự chọn toán 6 từ tiết 1 đến tiết 14(08-09). TT, Kiến thức cơ bản: Bài tập, Kiến thức cơ bản: Bài tập, Bài tập, Kiến thức cơ bản: Bài tập:, Bài tập:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn