TÀI LIỆU THAM KHẢO BÀI GIẢNG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG QUAN điểm CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM về BẢO vệ tổ QUỐC XÃ hội CHỦ NGHĨA TRONG TÌNH HÌNH mới

23 302 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/02/2017, 20:24

Sinh thời chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta có dạy: “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”; “ Chúng ta thà hi sinh tất cả chứ không chiu mất nước, không chịu làm nô lệ”; “Dù phải đốt cháy cả dãy trường sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập”Thấm nhuần di huấn của chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, trên cơ sở nắm vững và vận dụng sáng tạo quan điểm chủ nghĩa MácLênin vào thực tiễn Việt Nam. Trong suốt quá trình cách mạng đảng ta luôn xác định Bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ “Trọng yếu hàng đầu” của cách mạng Việt Nam. Bởi nó liên quan đến vận mệnh đất nước, sự tồn vong của chế độ và của giai cấp. M U Sinh thi ch tch H Chớ Minh kớnh yờu ca chỳng ta cú dy: Cỏc vua Hựng ó cú cụng dng nc, Bỏc chỏu ta phi cựng gi ly nc; Chỳng ta th hi sinh tt c ch khụng chiu mt nc, khụng chu lm nụ l; Dự phi t chỏy c dóy trng sn cng phi kiờn quyt ginh cho c c lp Thm nhun di hun ca ch tch H Chớ Minh kớnh yờu, trờn c s nm vng v dng sỏng to quan im ch ngha Mỏc-Lờnin vo thc tin Vit Nam Trong sut quỏ trỡnh cỏch mng ng ta luụn xỏc nh Bo v T quc l nhim v Trng yu hng u ca cỏch mng Vit Nam Bi nú liờn quan n mnh t nc, s tn vong ca ch v ca giai cp Trong giai on cỏch mng hin trc s tỏc ng mnh m bi tỡnh hỡnh th gii v khu vc c bit l õm mu th on chng phỏ ca cỏc th lc thự ch i vi cỏch mng Vit Nam ó v ang t nhiu ũi hi cp bỏch cho nhim v Bo v T quc XHCN tỡnh hỡnh mi hin Chớnh vỡ vy, vic nghiờn cu quỏn trit cỏc quan im, ch trng ca ng ta v nhim v bo v T quc hin ny cú ý ngha ht sc quan trng Nhm gúp phn nh hng t tng, nhn thc v hnh ng L c s mi cỏn b ng viờn trờn tng cng v cụng tỏc ca mỡnh luụn cao tỡnh thn cỏch mng bo v T quc, cnh giỏc trc mi õm mu th on k thự Quan điểm, chủ trơng ĐCS Việt Nam bảo vệ Tổ quốc XHCN tình hình I MT S VN Lí LUN, THC TIN V BO V T QUC X HI CH NGHA Mt s khỏi nim: TQ, TQXHCN, BVTQXHCN a T quc (Mụi trng xó hi, chớnh tr, húa, ngụn ng v lónh th) T quc l mt phm trự lch s ú l mnh t thõn thuc v ti nguyờn ca nú l mụi trng xó hi, chớnh tr, húa m ú nhõn dõn ang sng, lao ng cựng vi ngụn ng ca h T khỏi nim trờn ó ch ra: - T quc l mt hin tng lch s, tn ti trờn mt lónh th vi dõn c v cỏc iu kin kinh t, húa, xó hi nht nh (Bn cht dõn tc, nhõn dõn ca T quc) + L sn phm quỏ trỡnh phỏt trin lch s t nhiờn: i, tn ti, phỏt trin, dit vong - T quc bao gi cng gn vi mt ch xó hi nht nh, vi CSHT v KTTT tng ng (Bn cht giai cp ca T quc) + Giai cp no thng tr v kinh t thỡ cng l giai cp thng tr v chớnh tr v giai cp ú chi phi mi mt ca T quc Thc tin quỏ trỡnh phỏt trin ca xó hi loi ngi cho n tn ti bn kiu loi t quc: CHNL, PK, TBCN, XHCN Bo v T quc chớnh l bo v li ớch giai cp thng tr T quc ú Bo v ch chớnh tr T quc ú Trong Tuyờn ngụn CS: Trong xó hi T Bn giai cp Cụng nhõn b T quc xó hi ch ngha T quc xó hi ch ngha l T quc ca giai cp cụng nhõn, ca nhõn dõn lao ng di s lónh o ca ng cng sn - cú T quc XHCN: + Giai cp T sn khụng d gỡ + Mỏc: Phỏt hin v khớ + Giai cp cụng nhõn: Lm cỏch mng Vụ sn + Thc tin: Cỏch mng thỏng 10/1917 Cỏch mng thỏng 8/1945 n nay: 90 triu, HTCH, cú nn húa tiờn tin, lónh th c Bo v T quc xó hi ch ngha - Gi gỡn thnh qu m giai cp cụng nhõn v nhõn dõn lao ng ó t c cuc u tranh vi giai cp t sn ng thi chng li mi õm mu phỏ hoi ca cỏc th lc thự ch Quan im ch ngha Mỏc-Lờnin, t tng H Chớ Minh v bo v T quc xó hi ch ngha (Phn ny chuyờn ó gii thiu) a C.Mỏc, Ph.ngghen bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa * Hon cnh lch s: (1818-1883 cui 18 u 19) Quan điểm, chủ trơng ĐCS Việt Nam bảo vệ Tổ quốc XHCN tình hình - Ch ngha t bn t cnh tranh, cỏc nc t bn ln nht lỳc ny phỏt trin tng i ng u - Mõu thun gia giai cp t sn v giai cp vụ sn cú bc phỏt trin trỡnh khụng chờnh lch + Ba phong tro u tranh tiờu biu: Li ụng Phỏp 1831-1834; Hin chng Anh 1835-1848; Xiledi c 1844 - Giai cp vụ sn cha tr thnh giai cp cm quyn, cha cú quc gia, cha cú quyn lc Nh nc Vỡ th, C.Mỏc, Ph ngghen cho rng, cỏch mng vụ sn s xy tt c cỏc nc minh nht, nh Anh, Phỏp, M, c v cỏch mng vụ sn l mt cuc cỏch mng cú tớnh cht ton th gii Qua kinh nghim Cụng xó Pari nm 1871, C.Mỏc, Ph.ngghen cho rằng, sau giành đợc quyền, giai cấp vô sản phải nhanh chóng: * Quan im: - Củng cố chuyên vô sản - Xõy dng liên minh công nông - Giải giáp quân đội cũ, vũ trang toàn dân, thành lập đội dân cảnh, xây dựng xã hội - Kiên tiến công đập tan hành động phản kháng giai cấp t sản ú l nhng t tng ban u v bo v T quc xó hi ch ngha ca C.Mỏc, Ph.ngghen b V.I Lờnin v bo v T quc xó hi ch ngha * Hon cnh lch s:(1870-1924 cui 19 u 20) - CNTB ó phỏt trin CNQ to s chờnh lch - Mõu thun giai cp Vụ sn v T sn gay gt V.I.Lờnin phỏt hin quy lut phỏt trin khụng u v kinh t, chớnh tr ca ch ngha t bn thi i quc ch ngha Kt lun ht sc quan trng: Trong iu kin lch s mi, giai cp vụ sn cú th ginh c chớnh quyn mt xớch yu nht ca ch ngha t bn, tc l cỏch mng vụ sn cú th thnh cụng mt s nc, thm mt nc t bn cú trỡnh phỏt trin cha cao - Nc Nga vũng võy ca 14 nc quc: Anh, Phỏp, c Cỏch mng thỏng 10 thnh cụng m ng phỏt trin mi: gii phúng dõn tc, gii phúng ngi ỏch ỏp bc ca ch ngha cuc - 1918 11 quõn ca quc sau lờn 30 quõn ó chim c chớnh quyn trờn ắ lónh th nc Nga, sn xut ỡnh tr, kinh t kộm phỏt trin, Bch v khong triu Hc thuyt bo v T quc XHCN ca V.I.Lờnin l: * Quan im: - Bo v T quc xó hi ch ngha bao gi cng gn vi bo v ch - Nguyờn tc kt hp cht ch hai nhim v chin lc xõy dng v bo v T quc xó hi ch ngha; phỏt trin nn kinh t theo hng xó hi ch ngha Quan điểm, chủ trơng ĐCS Việt Nam bảo vệ Tổ quốc XHCN tình hình - Tranh th thi gian ho bỡnh, tn dng mi iu kin thun li, sc xõy dng cỏc tim lc (kinh t, chớnh tr, xó hi, hoỏ, tinh thn, khoa hc k thut, tim lc quõn s v.v ) bin sc mnh hin thc bo v T quc thnh nhng nhõn t thng li - ng v Nh nc phi ht sc chm lo xõy dng quõn i hựng mnh, mt quõn i kiu mi giai cp cụng nhõn lónh o trờn c s v trang ton dõn Mun ỏnh phi cú quõn i: triu Hng quõn, 1919=3,5, 1922=5,3 triu - Khi T quc xó hi ch ngha b xõm lc, chin tranh bo v T quc xó hi ch ngha n ra, tt c mi lc lng, mi ti nguyờn u phi c huy ng vo cụng cuc bo v T quc C nc phi tr thnh mt ''mt trn cỏch mng'', mt ''doanh tri thng nht'' Tt c trung chi vin cho tin tuyn, cho chin thng - Bo v T quc xó hi ch ngha l ngha v ca mi cụng dõn t di s lónh o ca ng Cng sn, s t chc, qun lý ca Nh nc XHCN c H Chớ Minh v bo v T quc xó hi ch ngha + Trong iu kin lch s c th ca cỏch mng Vit Nam, dng sỏng to Hc thuyt Mỏc-Lờnin v bo v T quc xó hi ch ngha, k tha tinh hoa truyn thng dõn tc, nm vng quy lut tn ti v phỏt trin ca dõn tc Vit Nam ''dng nc i ụi vi gi nc'', Ch tch H Chớ Minh, quỏ trỡnh lónh o cỏch mng Vit Nam, ó a mt h thng quan im, t tng, lm c s cho ng li ca ng lnh vc bo v T quc xó hi ch ngha + Ch tch H Chớ Minh tiờu biu cho ý chớ, quyt tõm gii phúng dõn tc, quyt tõm bo v t nc, quyt tõm bo v T quc xó hi ch ngha ca nhõn dõn ta + iu ú ó c th hin m nột nhiu bi núi, bi vit, cỏc hot ng thc tin ca ngi: Cỏc vua Hựng ó cú cụng dng nc, Bỏc chỏu ta phi cựng gi ly nc; Chỳng ta th hy sinh tt c ch nht nh khụng chu mt nc, khụng chu lm nụ l; Dự hy sinh ti õu, dự phi t chỏy c dóy Trng Sn cng phi kiờn quyt ginh cho c c lp; H cũn mt tờn xõm lc trờn t nc ta thỡ chỳng ta cũn phi tip tc chin u quột sch nú i v.v * Hon cnh lch s (1890-1969 cui 20 u 21): - 8/1945 cỏch mng thỏng thnh cụng, xõy dng nờn nh nc cụng nụng u tiờn ụng nam - Thc tin: Nh nc non tr i + V tuyờn 16 tr 20 quõn tng; 16 vo quõn Anh, phỏp 15.000; nht vn; kinh t: 1,2 triu, 90% mự ch, tnh v , nn * Quan im: - Thc hin nguyờn tc ''d nhu x cng, d bt bin ng bin'', ht sc tranh th thi gian hũa hoón xõy dng lc lng mi mt cho s nghip bo v T quc Quan điểm, chủ trơng ĐCS Việt Nam bảo vệ Tổ quốc XHCN tình hình - Bin phỏp xõy dng v cng c chớnh quyn cỏch mng, t chc tng tuyn c bu Quc hi, thụng qua hin phỏp; kiờn quyt chng ''Gic ngoi xõm, gic úi, gic dt'', ch th ''khỏng chin v kin quc'', + ng thi cựng Trung ng quyt nh ch trng ''ho tin''; quyt nh ký Hip nh S b 6-3-1946 cụng nhn Vit Nam l mt quc gia liờn hip Phỏp/ a 15.000 quõn Bc; Tm c 14-9-1946 (11 khon) cú thi gian chun b khỏng chin, bo v chớnh quyn + Khn trng xõy dng cỏc tim lc chớnh tr, kinh t, hoỏ, xó hi, xõy dng tinh thn khỏng chin ca ton dõn, xõy dng cỏc lc lng v trang nhõn dõn, tớch cc thc hin cỏc bin phỏp ngoi giao, ht sc tranh th s ng tỡnh, ng h ca nhõn dõn th gii i vi cỏch mng nc ta lỳc ú - Bo v T quc XHCN l ngha v thiờng liờng, l trỏch nhim gi nc ca mi ngi dõn Vit Nam Sc mnh bo v T quc l sc mnh tng hp ca ton ng, ton dõn, sc mnh ca dõn tc v sc mnh thi i + bo v T quc xó hi ch ngha, Ch tch H Chớ Minh ch trng xõy dng nn quc phũng ton dõn, xõy dng lc lng v trang nhõn dõn, kt hp xõy dng ch ngha xó hi v bo v T quc xó hi ch ngha Nm 1944 = 34.000, nm 1945 = 50.000 v quc quõn + T tng H Chớ Minh v bo v T quc XHCN th hin rừ xõy dng v bo v Bc XHCN, chi vin cho chin tranh gii phúng nam thng nht t nc Cng c chớnh quyn cỏch mng ca GCCN Xõy dng quõn i Xõy dng liờn minh cụng nụng Tranh th mi iu kin thi gian xõy dng mi tim lc Bo v T quc l trỏch nhim ca mi ngi dõn Nhng yu t tỏc ng n cụng cuc bo v T quc Vit Nam XHCN tỡnh hỡnh mi a m mu, th on chng phỏ mi ca cỏc th lc thự ch DBHB, BLL Nguy c, tn vong ch - Vỡ sao: + ng cng sn mnh + Tht bi thm hi: Hi chng Vit Nam + V trớ a lý, dõn s, th trng lao ng + n nay: Mc tiờu, bin phỏp, T tng (nn tng), kinh t (mi nhn), ngoi giao (h tr), dõn tc tụn giỏo (ngũi n), quõn s (rn e) - Bin phỏp phi quõn s: + Tn khc, cht chúc, hy hoi mụi trng + Tn kộm: 12 ngy ờm 81MB-34 MB B52 + Th gii lờn ỏn + Khụng phi bin phỏp QS lỳc no cng thnh cụng Chỳng cho rng: 10 mỏy bay < 10 s gi hũa bỡnh; i phỏt cú th bỡnh nh t nc Quan điểm, chủ trơng ĐCS Việt Nam bảo vệ Tổ quốc XHCN tình hình 50 i phỏt (chõu ỏ t Udon 50 triu USD), 70 nh xut bn, 500 bỏo chớ, nh cao chúi li Dng Thu Hng; H Chớ Minh Bỡnh Kho H Tun Hựng; S tht v H Chớ Minh Cỏc t chc phn ng: ng Vit Tõn, i vit quc xó, Mt trn canh tõn pht giỏo, + GD-T: 15 chng trỡnh d ỏn trin khai Vit Nam 15.000 du hc sinh + Qu giỏo dc Vit Nam: triu USD cp 100 sinh viờn du hc ti M + i s quỏn M rỏo rit trin khai Gúc Hoa K ti H Ni 2012 + Khuyn khớch cỏc trng i hc M m c s ti Vit Nam + 10 giỏo s ang ging dy, phn u m c s vi 30 giỏo s Nic Sn: Ton b v khớ ca chỳng ta, cỏc hip c mu dch, ngoi giao v quan h quc t s khụng i n õu nu chỳng ta b tht bi trờn mt trn t tng Hóy gieo nhng mm mng t tng chng CNXH cỏc nc XHCN n mt ngy no ú ht ging t tng s n hoa kt trỏi thnh DBHB - Cú th khng nh rng, DBHB xúa b vai trũ lónh o ca ng Cng sn Vit Nam, lm sp ch xó hi ch ngha Vit Nam, a Vit Nam i theo qu o t bn ch ngha - im mi ca chin lc Din bin ho bỡnh c cỏc th lc thự ch thc hin Vit Nam hin l: trc tip, hiu qu, mm, sõu, quyt lit hn vo bờn trong, bờn trờn ni b ca ng, c quan chớnh quyn cỏc cp b Khu vc chõu ỏ - Thỏi Bỡnh Dng v ụng Nam ỏ phỏt trin nng ng, nhng cng tim n nhng nhõn t mt n nh Chõu cú 58 quc gia Ngoi trng Heryclintn: Tng li chớnh tr ca M c quyt nh chõu ỏ ch khụng phi I Rc hay pganitan Tp chí Foreign Policy tháng 11/2011 Chõu TBD cú 35 quc gia v vựng lónh th ca M: o Guam; o Samoa; qun o Mariana ng minh vi M: Nht; Hn, Ausrlia, Thỏi, Philipin - Tc tng trng kinh t n nh 7% + Tớnh ht nm 2010 khu vc chõu ỏ-Thỏi Bỡnh Dng tng trng kinh t n nh vi 7% Trong ú Trung Quc t ti 10,3%, n t 9,7% + nh hng ca cuc khng hong ti chớnh v suy thoỏi kinh t ton cu 2008-2009 khỏ nghiờm trng v chớnh iu ú dn n tim n nhiu thỏch thc - Tim n nhiu nhõn t mt n nh + Xung t v trang tip tc xy ỏp-ga-ni-xtan, Pa-ki-xtan, Libi, Sờria , cỏc thỏch thc an ninh phi truyn thng nh khng b, cp bin + Buụn bỏn ma tỳy, ti phm xuyờn quc gia, nghốo, bin i khớ hu, dch bnh ngy cng gay gt (Hoaoai 5000 thit mng) + Mt s nc tng cng hin i húa lc lng v trang c bit cỏc chng trỡnh nghiờn cu, cỏc v th ht nhõn v tờn la mt s nc khu vc ụng Bc ỏ ang lm cho tỡnh hỡnh thờm cng thng Quan điểm, chủ trơng ĐCS Việt Nam bảo vệ Tổ quốc XHCN tình hình + Ni trung nhiu im núng (tranh chp bin ụng, cng thng bỏn o Triu Tiờn, eo bin i Loan, ly khai Phi-lip-pin, biu tỡnh Thỏi lan, Inụ-nờ-xi-a, Ca s mia ) - Khu vc trung nhiu lc lng quõn s ln + Trong ú nhiu nc cú v khớ ht nhõn (Trung Quc, n , Pa-kixtan, Triu Tiờn, I ran); n úng tu sõn bay 2013 + Nhiu liờn minh quõn s v cn c quõn s ca nc ngoi (4/7 liờn minh quõn s vi M, 80/320 cn c quõn s nc ngoi ca M) + Ni ó xy nhiu cuc chin tranh ln (Triu Tiờn, Vit Nam, vựng Vnh, ỏp-ga-ni-xtan, I rc); * Nhn thc sõu sc tỡnh hỡnh trờn, Vn kin i hi i biu ton quc ln th XI ca ng: Khu vc chõu ỏ-Thỏi Bỡnh Dng, ú cú khu vc ụng Nam ỏ, s l khu vc phỏt trin nng ng nhng cũn tn ti nhiu nhõn t gõy mt n nh; tranh chp lónh th, bin o ngy cng gay gt Xut hin cỏc hỡnh thc hp lc lng v an xen li ớch mi ASEAN cũn nhiu khú khn, thỏch thc nhng tip tc gi vai trũ quan trng khu vc(1) - Vai trũ ASEAN khu vc 1967 = 10 (Brunay, Campuchia, Inụnộia, Malaixia, Myanma, Sinhgapore, Lo, Thỏi, Vit, Phi) ụng Nam thờm ụng Timo =11 nc + Khu vc ụng Nam nhng nm qua ang n lc thỳc y cu trỳc hp tỏc ASEAN vi vai trũ trung tõm, cựng phn u vỡ mc tiờu chung l hũa bỡnh, hp tỏc v phỏt trin khu vc + ASEAN cựng vi cỏc i tỏc ụng ỏ ó thụng qua Tuyờn b k nim nm cp cao ụng ỏ khng nh li cỏc mc tiờu, nguyờn tc; ng thi mi Nga v Hoa K tham gia lm thnh viờn vo nm 2011 Tuy nhiờn, cỏc nc khu vc cũn cú nhng bt ng, lm nh hng n mụi trng hũa bỡnh, n nh khu vc + Xung t Thỏi Lan v Cam-pu-chia tranh chp n Prch-vi-hia; + Chớnh tr Thỏi Lan cũn nhiu ng vỡ nc Thỏi ca b Dinh-lc Xin-na-vt thng c v b c bu lm Th tng + In-ụ-nờ-xia hin l ch tch ASEAN v ang iu chnh chin lc tho hip vi Trung Quc Phi-lip-pin, trờn c s da vo M t c li th vi Trung Quc ASEAN +3= Trung Quc, Hn Quc, Nht Bn c Cụng cuc i mi t nc ó to nhng tim nng to ln, nhng tim n nhiu thỏch thc i vi nhim v bo v T quc Trong 25 nm thc hin cụng cuc i mi t nc, c bit thc hin Ngh quyt i hi XI ca ng, ton ng t c nhng thnh tu, gúp phn quan trng vo cụng cuc bo v T quc Vit Nam XHCN: * Thnh tu: - Nn kinh t vt qua nhiu khú khn, thỏch thc, trỡ c tc tng trng khỏ; húa, xó hi t c nhng thnh tu quan trng, i sng vt cht v tinh thn ca nhõn dõn c nõng lờn Quan điểm, chủ trơng ĐCS Việt Nam bảo vệ Tổ quốc XHCN tình hình + Suy thoỏi kinh t ton cu, n cụngmc lng - Quc phũng, an ninh c tng cng; c lp, ch quyn, thng nht, ton lónh th c gi vng + Xõy dng quõn i: Cỏc hc vin nh trng + Mua xm v khớ trang b hin i: - Hot ng i ngoi, hi nhp quc t c m rng, v th, uy tớn quc t ca nc ta c nõng cao to mụi trng thun li phỏt trin t nc + i ngoi vi 169/252 quc gia, 2013 CH ờmụnica + Tham gia LL gi gỡn hũa bỡnh ca LHQ 2013 - Biờn gii, lónh th trờn t lin, trờn bin, hi o c gii quyt phự hp An ninh chớnh tr v trt t, an ton xó hi c bo m v.v + Cm mc trờn t liờn: 2499 mc (Lo: 214, CPC: 314, TQ: 1971) + Gii quyt tranh chp bt ng trờn bin Lut Bin Vit Nam Cú c kt qu ú: S lónh o ca ng, vai trũ qun lý ca nh ncsc mnh i on kt cỏc dõn tc Gúp phn quyt nh vo thc hin thng li nhim v bo v T quc Vit Nam xó hi ch ngha * Hn ch, yu kộm, bt cp: - Kinh t phỏt trin cha bn vng: cht lng tng trng, hiu qu u t, nng sut lao ng v sc cnh tranh thp + c thỡ mt giỏ, Mỏy múc nụng nghip 90% nhp khu, 60% ging nhp khu + u t cho thy sn: Tụm, cỏ ba sa + Xut khu go, khoai tõy, gng Trung Quc + Th trng bt ng sn, sn phm tn kho - Cỏc lnh vc húa, xó hi mt s mt yu kộm chm c khc phc + V giỏo dc-o to: Bin o, o to v s dng, sỏch + Y t: Quỏ ti, vc xin 1, vc xin viờm gan B, o c + o c, li sng mt b phn xó hi xung thp; - Mụi trng nhiu ni b ụ nhim nng, ti nguyờn t cha c qun lý tt: Sụng Nhu Tt c nhng hn ch y khụng ch nh hng n nhim v xõy dng v phỏt trin t nc, m cũn gõy nờn nhng khú khn thc thi nhim v bo v T quc II QUAN IM, CH TRNG CA NG CNG SN VIT NAM V BO V BO V T QUC VIT NAM XHCN Mc tiờu, quan im, phng chõm bo v T quc Vit Nam XHCN tỡnh hỡnh mi a Mc tiờu Ngh quyt Hi ngh ln th Ban Chp hnh Trung ng ng Khúa IX v Vn kin i hi i biu Ton quc ln th XI xỏc nh mc tiờu tng quỏt ca s nghip bo v T quc Vit Nam XHCN, ca nhim v quc phũng-an ninh giai on hin l: Quan điểm, chủ trơng ĐCS Việt Nam bảo vệ Tổ quốc XHCN tình hình - Bo v vng chc c lp ch quyn ton lónh th; - Bo v ng, Nh nc, nhõn dõn v ch xó hi ch ngha; - Bo v s nghip i mi, cụng nghip húa, hin i húa t nc; bo v li ớch quc gia, dõn tc; - Bo v an ninh chớnh tr, trt t an ton xó hi v nn húa; - Gi vng n nh chớnh tr v mụi trng hũa bỡnh, phỏt trin t nc theo nh hng xó hi ch ngha - Ch ng ngn chn,lm tht bi mi õm mu v hnh ng chng phỏ ca cỏc th lc thự ch i vi s nghip cỏch mng ca nhõn dõn ta T mi ca ng v Bo v T quc: - i tỏc, i tng - Bo v t bờn - Phng phỏp phi quõn s Trờn c s mc tiờu tng quỏt, ng ta ó c th húa thnh cỏc mc tiờu c th trờn cỏc lnh vc sau: * V chớnh tr - Gi vng vai trũ lónh o ca ng Cng sn Vit Nam v hiu lc qun lý ca Nh nc i vi ton xó hi, bo v mc tiờu, ng XHCN m ng v nhõn dõn ta ó la chn - Bo v mi thnh qu cỏch mng Vit Nam ó ginh c; gi vng n nh chớnh tr t nc, m bo cho s thnh cụng ca cụng cuc CNH,HH - Bo v v phỏt huy i on kt dõn tc, lm tht bi mi õm mu, th on ca cỏc th lc thự ch i vi cỏch mng Vit Nam * V kinh t, xó hi - Xõy dng nn kinh t th trng nh hng XHCN phỏt trin nhanh, bn vng; nõng cao i sng vt cht, tinh thn ca nhõn dõn; thc hin thng li nhim v phỏt trin KT-XH gn vi tng cng quc phũng, an ninh - y lựi nguy c tt hu v tỏi khng hong; hn ch tỏc ng tiờu cc ca kinh t th trng; u tranh hiu qu vi cỏc loi ti phm kinh t, t quan liờu, tham nhng, gian ln thng mi; thc hin trit tit kim, chng lóng phớ * V t tng, húa - Bo v nn tng t tng ch ngha Mỏc-Lờnin, v t tng H Chớ Minh - Phỏt huy truyn thng, bn sc húa dõn tc; kiờn quyt u tranh lm tht bi õm mu, th on ca cỏc th lc thự ch + Xuyờn tc, ph nh lch s, tuyờn truyn nhng giỏ tr t do, dõn ch, nhõn quyn t sn, a nguyờn chớnh tr, a ng i lp ca cỏc th lc chng phỏ CNXH * V i ngoi - Gi vng c lp, t ch v li ớch quc gia, dõn tc quỏ trỡnh m rng hp tỏc v hi nhp quc t Quan điểm, chủ trơng ĐCS Việt Nam bảo vệ Tổ quốc XHCN tình hình - Ch ng to th ng vng chc, nõng cao v th ca nc ta ASEAN, khu vc v trờn th gii; tranh th iu kin quc t thun li phc v cho s nghip cụng nghip húa, hin i húa t nc * V quc phũng-an ninh - Bo v vng chc c lp ch quyn, thng nht v ton lónh th; bo v an ninh quc gia trờn mi lnh vc + Bao gm an ninh chớnh tr, kinh t, húa, ch quyn lónh th, dõn c, mụi trng ca quc gia - Tng cng xõy dng quc phũng-an ninh ch ng ngn nga, p tan mi õm mu hnh ng chng phỏ ca cỏc th lc thự ch; gi vng mụi trng hũa bỡnh, n nh lõu di phỏt trin t nc b Cỏc quan im ch o - Gi vng vai trũ lónh o tuyt i, trc tip v mi mt ca ng i vi s nghip bo v T quc - Kiờn nh mc tiờu LDT gn vi CNXH; ly vic gi vng mụi trng hũa bỡnh, n nh phỏt trin kinh t-xó hi l li ớch cao nht ca T quc - Kt hp cht ch hai nhim v chin lc xõy dng v bo v vng T quc Vit Nam XHCN + Sc mnh bờn l nhõn t quyt nh, phỏt trin kinh t l trung tõm, xõy dng ng l then cht Kt hp cht ch cỏc nhim v kinh t, quc phũng, an ninh, i ngoi - Xõy dng sc mnh tng hp v chớnh tr, t tng, xó hi, húa, quc phũng, an ninh, i ngoi, phỏt huy sc mnh ca i on kt ton dõn tc, ca c h thng chớnh tr + Di s lónh o ca ng, s qun lý, iu hnh thng nht ca Nh nc, lc lng v trang lm nũng ct - Tng cng tim lc quc phũng, an ninh, xõy dng th trn quc phũng ton dõn gn vi th trn an ninh nhõn dõn phự hp vi hon cnh mi - Phỏt huy ni lc, tranh th ti a mi thun li bờn ngoi Quỏn trit ng li c lp, t ch, kiờn trỡ chớnh sỏch i ngoi rng m, a dng húa, a phng húa quan h i ngoi + Phng chõm thờm bn bt thự, va hp tỏc, va u tranh, trỏnh xung t, i u, trỏnh b cụ lp, l thuc - Ch ng phũng nga, sm phỏt hin v trit tiờu nhng nhõn t bờn cú th dn n nhng t bin bt li c Phng chõm ch o + Kiờn nh cỏc nguyờn tc chin lc, dng linh hot sỏch lc, tranh th s ng h rng rói ca nhõn dõn nc, d lun quc t + i vi ni b, ly vic phỏt huy dõn ch, giỏo dc, thuyt phc, phũng nga l chớnh, i ụi vi gi gỡn k cng, k lut, x lý nghiờm minh cỏc sai phm 10 Quan điểm, chủ trơng ĐCS Việt Nam bảo vệ Tổ quốc XHCN tình hình + i vi cỏc th lc chng i nc, cn phõn húa, cụ lp bn u s, ngoan c, x lý nghiờm minh, kiờn quyt vi nhng ngi c tỡnh chng i, i ngc li vi li ớch dõn tc quỏn trit sõu sc cỏc quan im, phng chõm ch o trờn cn trung vo cỏc ni dung sau: Mt l, Kt hp cht ch chin lc bo v T quc vi chin lc phỏt trin kinh t - xó hi Gi vng mi thnh qu cỏch mng, xõy dng mụi trng hũa bỡnh, n nh, phỏt trin lm mc tiờu, nhim v bo v T quc Hai l, Quỏn trit t tng cỏch mng tin cụng, phũng th tớch cc, gi vng bờn trong, ch ng phũng nga bờn ngoi; ly phũng nga, gi vng bờn l chớnh, luụn gi quyn ch ng v chin lc Ba l, Kiờn trỡ quan im quc phũng ton dõn, chin tranh nhõn dõn, dng sỏng to hai phng thc u tranh v trang v phi v trang thc hin cỏc nhim v bo v T quc Bn l, Gn cht s nghip bo v T quc Vit Nam XHCN vi cụng cuc u tranh gi vng hũa bỡnh, n nh khu vc v th gii, to mụi trng thun li cựng tn ti, xõy dng v phỏt trin t nc theo ng i lờn CNXH Nhim v c bn bo v T quc Vit Nam XHCN tỡnh hỡnh mi a, Tip tc gi vng mụi trng hũa bỡnh, n nh phỏt trin t nc theo nh hng XHCN c im ni bt giai on cỏch mng hin ca thi i: + Cỏc nc vi ch xó hi v trỡnh phỏt trin khỏc cựng tn ti, va hp tỏc, va u tranh gay gt vỡ li ớch quc gia, dõn tc + Cỏc dõn tc trờn th gii ang ng trc nhng ton cu: gi gỡn hũa bỡnh, chng khng b, bo v mụi trng v ng phú vi bin i khớ hu ton cu + Vit Nam, nguy c v thỏch thc ln: tt hu xa hn v kinh t; tỡnh trng suy thoỏi v chớnh tr, t tng o c, li sng cỏn b, ng viờn gn vi t quan liờu, tham nhng, lóng phớ l rt nghiờm trng; õm mu din bin hũa bỡnh, gõy bo lon lt + Vỡ vy, trỡ c mt mụi trng quc t thun li, mt mt s to cỏc nhõn t thun li cho cụng cuc bo v T quc Mt khỏc, giỳp chỳng ta vt qua thỏch thc + gi vng mụi trng hũa bỡnh, n nh phỏt trin t nc u tiờn l chỳng ta phi tip tc a cỏc quan h i ngoi ó c thit lp vo chiu sõu T tỡnh hỡnh trờn i hi ng ton quc ln th XI ó khng nh: Thc hin nht quỏn ng li i ngoi c lp, t ch, ho bỡnh, hp tỏc v phỏt trin; a phng hoỏ, a dng hoỏ cỏc quan h, ch ng v tớch cc hi nhp quc t; l bn, i tỏc tin cy v thnh viờn cú trỏch nhim cng 11 Quan điểm, chủ trơng ĐCS Việt Nam bảo vệ Tổ quốc XHCN tình hình ng quc t; vỡ li ớch quc gia, dõn tc, vỡ mt nc Vit Nam xó hi ch ngha giu mnh - Nhim v: Cụng tỏc i ngoi l gi vng mụi trng hũa bỡnh, thun li cho y mnh CNH,HH, bo v vng chc c lp, ch quyn, thng nht v ton lónh th; nõng cao v th ca t nc; a cỏc quan h quc t ó c thit lp i vo chiu sõu, n nh, bn vng Phỏt trin quan h vi tt c cỏc nc, cỏc vựng lónh th trờn th gii v cỏc t chc quc t - Nguyờn tc: Tụn trng c lp, ch quyn v ton lónh th, khụng can thip vo cụng vic ni b ca nhau; khụng dựng v lc hoc e da dựng v lc; gii quyt cỏc bt ng v tranh chp thụng qua thng lng hũa bỡnh; tụn trng ln nhau, bỡnh ng v cựng cú li - Phng chõm: Ch ng, linh hot, sỏng to v hiu qu Tớch cc tham gia cỏc din n v hot ng ca nhõn dõn th gii, gúp phn vo cuc u tranh chung vỡ hũa bỡnh, phỏt trin cụng bng, bn vng, dõn ch v tin b xó hi + Lo: Quan h c bit v hp tỏc ton din vi Lo cn c cng c v m rng 214 + Cam-pu-chia: Cn c i mi theo hng m rng, nõng cao hiu qu hp tỏc kinh t, phi hp gii quyt cỏc an ninh, biờn gii, lónh th trờn c s song phng, khuụn kh cỏc t chc khu vc v quc t ( 7/2013 bu c QH, ng CCP, M ỏnh giỏ l rt Dõn ch) 314, sam si 58-63, ũi cỏc tnh tõy v Phỳ quc, Trng sa-Hong sa + Trung Quc: Quan h vi Trung Quc c nõng lờn tm cao mi l: i tỏc, hp tỏc, chin lc, ton din 1971 V mi õy l Tha thun v nhng nguyờn tc c bn ch o gii quyt cỏc trờn bin gia nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam v nc Cng hũa nhõn dõn Trung Hoa ti Bc Kinh-Trung Quc ngy 11-10-2011 Trong ú Ly i cc hai nc lm trng, xut phỏt t tm cao chin lc v ton cc, di s ch o ca phng chõm 16 ch v tinh thn tt Kiờn trỡ thụng qua hip thng hu ngh, x lý v gii quyt tha ỏng trờn bin, lm cho bin ụng tr thnh vựng bin hũa bỡnh, hu ngh, hp tỏc Lỏng ging hu ngh, hp tỏc ton din, n nh lõu di, hng ti tng lai + Nga, Cu ba, n , Triu Tiờn, Mụng C (bn bố truyn thng): Gi vng v tng cng cỏc mi quan h on kt vi cỏc nc bn bố truyn thng + M: Mc dự hai bờn cũn cú s khỏc bit cỏc dõn ch, nhõn quyn, dõn tc, tụn giỏo Th nhng, hai nc ó xỏc lp khuụn kh quan h hu ngh, i tỏc xõy dng, hp tỏc nhiu mt, n nh lõu di trờn c s tụn trng ln nhau, bỡnh ng, cựng cú li (8/2013 Trng Tn Sang thm Hoa k) + Nht Bn, Hn Quc, ễ-xtrõy-li-a, Niu Di-lõn, Tõy Bc u Chỳng ta tip tc thỳc y quan h hp tỏc trờn nhiu lnh vc, nht l trờn cỏc lnh vc kinh t, thng mi, u t, vin tr phỏt trin, hoỏ, du lch, chuyn giao cụng ngh 12 Quan điểm, chủ trơng ĐCS Việt Nam bảo vệ Tổ quốc XHCN tình hình + Thnh viờn tớch cc ca Hip hi cỏc quc gia ụng Nam - ASEAN; Hi ng liờn ngh vin cỏc nc ụng Nam ỏ (AIPA); Khu vc Mu dch t ASEAN (AFTA), Khu vc u t ASEAN (AIA); l thnh viờn ca Din n Hp tỏc ỏ-õu (ASEM), Din n Hp tỏc kinh t chõu ỏ-Thỏi Bỡnh Dng (APEC); quan h cht ch vi Qu Tin t quc t (IMF), Ngõn hng th gii (WB), Ngõn hng phỏt trin chõu ỏ (ADB), T chc Thng mi th gii (WTO) thc hin tt cỏc ni dung ú, cú tớnh tiờn quyt l chỳng ta phi trỡ c mụi trng hũa bỡnh, n nh v ch cú mt mụi trng nh vy, chỳng ta mi huy ng ti a sc mnh tng hp ca ton ng, ton dõn, tũa quõn, kt hp cht ch gia ni lc v ngoi lc thc hin thng li cỏc nhim v bo v T quc b, Phỏt trin kinh t - xó hi, gn vi tng cng quc phũng-an ninh ỏp ng mi yờu cu bo v T quc Vn kin i hi ng ton quc ln th XI nờu rừ: Phỏt trin kinh t xó hi i i vi tng cng sc mnh quc phũng-an ninh Kt hp cht ch kinh t vi quc phũng-an ninh; quc phũng - an ninh vi kinh t tng chin lc quy hoch, k hoch phỏt trin kinh t-xó hi v trờn tng a bn(1) Mt mt phi gii quyt hi hũa mi quan h gia phỏt trin kinh t v gii quyt tt cỏc xó hi - Nhim v trung tõm l phỏt trin kinh t, y mnh cụng nghip húa, hin i húa; khụng ngng nõng cao i sng nhõn dõn, bo m cụng bng xó hi, xõy dng nn kinh t c lp t ch, ng thi ch ng hi nhp kinh t quc t + Nh nc hoch nh chin lc i mi v phỏt trin, gn kt khoa hc-cụng ngh phc v dõn sinh vi khoa hc-cụng ngh phc v quc phũngan ninh Sao cho mi bc phỏt trin khoa hc-cụng ngh quc gia l mi bc phỏt trin khoa hc-cụng ngh phc v quc phũng-an ninh + To mụi trng phỏp lý v c ch phự hp thỳc y s hp tỏc, chuyn giao cụng ngh gia cụng nghip dõn sinh v cụng nghip quc phũng + Kt hp chuyn dch c cu kinh t Hin chuyn dch c cu kinh t ang c t nh mt nhu cu cp bỏch Do ú s kt hp phỏt trin kinh t - xó hi vi tng cng quc phũng-an ninh phi gn cht vi quỏ trỡnh phõn cụng li lao ng xó hi, chuyn dch c cu ngnh, c cu vựng, lónh th v cỏc thnh phn kinh t Bo m vng chc cho tng khu vc phũng th cng nh c nc ch ng i phú vi mi tỡnh chin tranh cú th xy + Kt hp xõy dng v hin i húa kt cu h tng v kinh t - xó hi v kt cu h tng quõn s + Trong xõy dng v hin i húa kt cu h tng kinh t - xó hi nh: ng giao thụng (ng b, ng st, ng hng khụng, ng bin, ng sụng) cn phi tớnh n cỏc phng ỏn s dng phc v cỏc nhim v quõn s v c ng lc lng cú yờu cu Ngc li cỏc ngnh kinh t dõn s cú th 13 Quan điểm, chủ trơng ĐCS Việt Nam bảo vệ Tổ quốc XHCN tình hình s dng cỏc c s h tng quõn s quõn i xõy dng (cú tớnh cht lng dng) vo mc ớch phỏt trin kinh t - xó hi thi bỡnh - Tng cng quc phũng, gi vng an ninh quc gia, trt t, an ton xó hi xem ú l nhim v trng yu, thng xuyờn ca ng, Nh nc v ton dõn + Xõy dng th trn quc phũng ton dõn, kt hp cht ch vi th trn an ninh nhõn dõn vng chc Theo ú, s n nh v phỏt trin bn vng mi mt i sng kinh t-xó hi l nn tng vng chc ca quc phũng-an ninh; quc phũng-an ninh vng mnh s l iu kin rt thun li gi vng hũa bỡnh, to mụi trng an ton cho xõy dng v phỏt trin t nc, bo v vng chc c lp, ch quyn quc gia v ch Vit Nam xó hi ch ngha + Tit kim cỏc hot ng hun luyn, sn sng chin u ca cỏc lc lng v trang Trờn c s ngun nhõn lc c biờn ch v ngun ngõn sỏch c Nh nc cung cp + T chc bin ch v s dng lc lng v trang phự hp vi iu kin kinh t v nhu cu phũng th Thng xuyờn tit kim hiu qu chi phớ quc phũng, nõng cao cht lng hun luyn v sn sng chin u ca lc lng v trang + Khai thỏc hiu qu tim nng ca cỏc c s cụng nghip quc phũng gúp phn phỏt trin kinh t; cú c ch, chớnh sỏch qun lý cỏc c s cụng nghip quc phũng v lc lng quõn i, cụng an lm kinh t theo ỳng phỏp lut v phự hp vi c im ca quc phũng, an ninh + Tn dng kh nng ca cụng nghip quc phũng sn xut cỏc sn phm phc v dõn sinh Ngoi quõn i v cụng an tham gia tớch cc vo chng tham nhng, buụn lu, cỏc t nn xó hi, phũng chng din bin hũa bỡnh, bo lon lt , bo v vng chc cụng cuc phỏt trin kinh t - xó hi c Xõy dng ng l nhim v then cht, kt hp cht ch bo v ng, bo v vng chc an ninh chớnh tr ni b - ng Cng sn Vit Nam l ng cm quyn, ng l ht nhõn lónh o, l linh hn ca h thng chớnh tr ng lónh o Nh nc v ton xó hi + m ng c vai trũ lónh o, ng phi vng mnh v chớnh tr, t tng v t chc; thng xuyờn t i mi, t chnh n + Yu t quyt nh nht ca nng lc cm quyn l nng lc hoch nh cng lnh, ng li + cú cng lnh, ng li ỳng, ng phi ng vng trờn lp trng ca GCCN, kiờn nh ch ngha Mỏc- Lờnin, t tng H Chớ Minh + Nm chc bi cnh, tỡnh hỡnh, xu hng ng ca th gii, khu vc v nhng tỏc ng ca nú i vi cỏch mng Vit Nam + y mnh cụng tỏc nghiờn cu, tng kt thc tin, rỳt nhng bi hc kinh nghim i vi quỏ trỡnh i mi cng nh cụng cuc bo v T quc nc ta Tip thu cú chn lc kinh nghim ca cỏc nc XHCN anh em, nht l 14 Quan điểm, chủ trơng ĐCS Việt Nam bảo vệ Tổ quốc XHCN tình hình Trung Quc v phỏt trin kinh t th trng nh hng XHCN, v kinh t tri thc, v thu hỳt u t v phỏt trin khoa hc - cụng ngh + i mi quy trỡnh ngh quyt, trin khai v t chc thc hin ngh quyt Ngh quyt trung vo ni dung mi, bc xỳc xó hi v nhõn dõn; th hin ngn gn, sỳc tớch; c c th húa v lm rừ quỏ trỡnh trin khai v t chc thc hin i vi cỏc cp, cỏc ngnh v nhõn dõn + Nõng cao hiu qu cụng tỏc tuyờn truyn, thuyt phc, ng, t chc, kim tra ca ng - i ng cỏn b, ng viờn phi gng mu, i u vic quỏn trit sõu sc cng lnh, ng li ca ng Xõy dng liờn minh gia giai cp cụng nhõn v giai cp nụng dõn vi i ng trớ thc vng chc + ng phi sc xõy dng h thng t chc, nht l t chc c s ng v i ng ng viờn + Cụng tỏc xõy dng ng mnh phi cú ng b mnh, chi b mnh - Gi vng vai trũ lónh o ton din ca ng v vai trũ qun lý xó hi ca Nh nc ng lónh o Mt trn T quc Vit Nam phỏt huy sc mnh ca i on kt ton dõn tc xõy dng v bo v T quc Vit Nam xó hi ch ngha + ng phỏt huy vai trũ ng, giỏo dc on viờn, hi viờn nõng cao trỡnh mi mt, xõy dng cuc sng mi, tham gia qun lý Nh nc v qun lý xó hi + ng tụn trng tớnh t ch, chõn thnh lng nghe ý kin úng gúp ca Mt trn v cỏc on th nhõn dõn ng, Nh nc cú c ch, chớnh sỏch, to iu kin Mt trn v cỏc on th nhõn dõn hot ng cú hiu qu, thc hin vai trũ giỏm sỏt v phn bin xó hi - nh k ly ý kin nhn xột ca nhõn dõn v t cỏch, o c ca cỏn b, ng viờn X lý nghiờm cỏc biu hin thiu trỏch nhim, vi phm v t cỏch o c, li sng ca mi cỏn b, ng viờn ng b Quõn i - Tip tc i mi mnh m cụng tỏc cỏn b Thc hin tt chin lc cỏn b thi k y mnh cụng nghip húa, hin i húa; i mi t duy, cỏch lm, khc phc nhng yu kộm tng khõu ca cụng tỏc cỏn b + Xõy dng v thc hin nghiờm quy ch, chớnh sỏch phỏt hin, tuyn chn, o to, bi dng cỏn b Gii thiu nhng ng viờn u tỳ cú nng lc, phm cht vo hot ng cỏc c quan lónh o ca h thng chớnh tr - Phỏt huy vai trũ tin phong, gng mu ca i ng cỏn b, ng viờn cỏc c quan lónh o ca h thng chớnh tr + õy l i ng ng viờn u tỳ ó c tuyn chn hot ng thc tin, c ng v nhõn dõn tin tng Do ú, phi l nhng ngi tiờu biu v phm cht o c, nng lc trớ tu, thc s tn trung vi nc, tn hiu vi dõn - Khc phc t quan liờu, ca quyn, nhng nhiu, tham ụ, tham nhng ca mt b phn cỏn b, ng viờn, cụng chc h thng chớnh tr ly li lũng tin ca nhõn dõn i vi ng v Nh nc Quc gia nh, 90% xut thõn t nụng dõn, ng viờn ch cht 15 Quan điểm, chủ trơng ĐCS Việt Nam bảo vệ Tổ quốc XHCN tình hình III MT S GII PHP CH YU BO V T QUC VIT NAM XHCN TRONG TèNH HèNH MI Tng cng s lónh o ca ng, hiu lc, hiu qu qun lý ca nh nc v xõy dng nn quc phũng ton dõn v an ninh nhõn dõn * V trớ: - Gii phỏp quan trng hng u thc hin thng li cỏc nhim v bo v T quc Vit Nam XHCN tỡnh hỡnh mi (Gii phỏp-nguyờn tc-c ch) + Xõy dng nn quc phũng ton dõn, an ninh nhõn dõn l nhm hng ti mc tiờu bo v vng chc T quc Vit Nam XHCN + Tng cng s lónh o ca ng gn cht vi hiu lc, hiu qu qun lý ca Nh nc v xõy dng nn quc phũng ton dõn v an ninh nhõn dõn l tt yu khỏch quan * Ni dung: - ng Cng sn Vit Nam, m thng xuyờn, trc tip l B chớnh tr, Ban Bớ th, cp y ng cỏc cp lónh o, ch o xõy dng nn quc phũng ton dõn v an ninh nhõn dõn phm vi c nc v tng a phng - Cp y ng cỏc cp nh hng mc tiờu, phng hng, bin phỏp t chc thc hin; xõy dng i ng cỏn b qun lý; trc tip kim tra vic thc hin ng li, ch trng, chớnh sỏch - Vn ng nhõn dõn, cỏc t chc chớnh tr xó hi, on th chp hnh nghiờm chnh ngha v, quyn li ca mỡnh v tham gia tớch cc vo xõy dng nn quc phũng ton dõn, an ninh nhõn dõn - Nm vng mc ớch chớnh tr, bn cht giai cp v tớnh u vit ca nn quc phũng ton dõn, an ninh nhõn dõn nc ta + Nht quỏn, tuõn th s nh hng chớnh sỏch ca ng, phỏp lut ca Nh nc i vi ton b cỏc hot ng qun lý nh nc - Phi kt hp cht ch qun lý nh nc xõy dng nn quc phũng ton dõn, an ninh nhõn dõn vi qun lý trờn cỏc lnh vc khỏc ca i sng xó hi, to nờn sc mnh tng hp gúp phn thc hin tt chc nng qun lý ca Nh nc xõy dng nn quc phũng ton dõn - Mc tiờu, ni dung, bin phỏp, kt qu qun lý nh nc trờn cỏc lnh vc khỏc ca i sng xó hi phi tr thnh ng lc, thỳc y hiu lc qun lý nh nc v nn quc phũng ton dõn, an ninh nhõn dõn * Yờu cu: - Th ch húa kp thi cỏc ch trng, chớnh sỏch ca ng v xõy dng nn quc phũng ton dõn v an ninh nhõn dõn; - Tng bc hon thin h thng phỏp lut v bo v T quc, trc ht trung hon chnh phỏp lut v xõy dng lc lng v th trn ca nn quc phũng, an ninh v quy ch phi hp quc phũng, an ninh - Tng cng tra, kim tra vic thc hin nhim v quc phũng, an ninh ca cỏc cp, cỏc nghnh, cỏc a phng, cỏc lc lng v trang; tng cng cụng tỏc bo v mt quc gia, bo m an ninh thụng tin 16 Quan điểm, chủ trơng ĐCS Việt Nam bảo vệ Tổ quốc XHCN tình hình Nng lc lónh o, hiu lc, hiu qu qun lý ca Nh nc phi c biu hin kt qu sau: Mt l, xõy dng lc lng v th trn quc phũng ton dõn mnh, lm nũng ct cho s nghip gi vng mụi trng hũa bỡnh n nh, ng thi sc ngn chn, rn e v lm tht bi mi õm mu, th on ca cỏc th lc thự ch Hai l, xõy dng lc lng v th trn quc phũng ton dõn thi bỡnh phi phự hp vi s phỏt trin thi chin, kh nng thớch ng v bo m ỏnh thng cuc chin tranh hin i cú s dng v khớ cụng ngh cao ca k ch tng lai Ba l, xõy dng lc lng v th trn quc phũng ton dõn ỏp ng nhu cu u tranh quc phũng ca t nc Kt hp cht ch hai phng thc v trang v phi v trang bo v T quc XHCN * V trớ: - õy l gii phỏp quan trng nhm gúp phn nõng cao hiu qu BVTQ XHCN tỡnh hỡnh mi hin * Vỡ sao: - Xut phỏt t thc tin nguyờn nhõn xp cỏc nc XHCN + Mt nhng nguyờn nhõn sp ca CNXH ụng u v Liờn Xụ l k thự ó thay ụ bin phỏp chng phỏ CNXH, ú cỏc nc XHCN trờn nhn mnh phng thc v trang bo v T quc XHCN, khụng bit dng nhiu bin phỏp chng li õm mu thõm him ca cỏc th lc thự ch + Hin nay, cuc khng hong chớnh tr Trung ụng, Bc Phi vi cỏc cuc biu tỡnh chng chớnh ph bt u Tuynidi, tip ú l Ai Cp v lan nhanh sang cỏc nc Bc Phi nh Angiờri, Xụmali, Libi, Baranh, Yờmen, Gioúcani, Marc, Ct ivoa, Li Bi tt c u nhm vo vic lt chớnh quyn, ũi ci cỏch chớnh tr Cú th núi cỏc cuc biu tỡnh ny din nh mt cn súng thn tỏc ng sõu sc n tỡnh hỡnh khu vc v th gii + Nguyờn nhõn t bờn ó c kớch ng, h tr bi cỏc lc lng bờn ngoi vi cỏc tham vng chớnh tr ca cỏc nc ln trờn th gii i vi khu vc ny, ú M v phng Tõy l th phm chớnh + Nam T, Irc, ỏpganixtan, li bi, Sờ ry.v hin M v NATO ngang nhiờn trc tip dựng sc mnh quõn s, ng thi h tr mi mt cho lc lng ni dy lt chớnh quyn ca tng thng Kaaphi Libi v h ó t c vo thỏng 10 nm 2011 - m mu th on chng phỏ ca cỏc th lc thự ch + Tip tc nõng cao tinh thn cnh giỏc, phỏt huy sc mnh i on kt dõn tc, y mnh ton din cụng cuc i mi, lm tht bi õm mu th on 17 Quan điểm, chủ trơng ĐCS Việt Nam bảo vệ Tổ quốc XHCN tình hình ca cỏc th lc thự ch bng din bin hũa bỡnh, ng thi sn sng i phú vi nguy c chỳng s dựng bin phỏp quõn s cú thi c v iu kin + Bo v T quc XHCN chỳng ta phi dng nhiu phng thc, nhiu bin phỏp, ú phi bit kt hp cht ch phng thc v trang v phi v trang - V trớ vai trũ ca phng thc v trang v phi v trang + Thun li: lc lng tham gia ụng o, õy l cuc chin khú phõn bit gii tuyn, hu phng, tin tuyn + Khú khn: Tuyờn truyn, giỏo dc nh hng nhn thc, ngh thut huy, phng ỏn tỏc chin + ng nhiờn, k thự tin hnh xõm lc bng chin lc "din bin ho bỡnh" thỡ ta phi s dng cỏc bin phỏp phi v trang l ch yu * Ni dung: - tin hnh phng thc v trang, chỳng ta phi chun b t nc sn sng v quõn s Phi xõy dng Quõn i nhõn dõn, Cụng an nhõn dõn cỏch mng chớnh quy, tinh nhu, tng bc hin i + V ngi: Cú bn lnh chớnh tr vng vng; trung thnh tuyt i vi T quc, vi ng v nhõn dõn, cú trỡnh hc v chuyờn mụn nghip v ngy cng cao; cú phm cht o c, li sng lnh mnh, gin d; cú nng lc ch huy v tỏc chin thng li bt c tỡnh no; cú trỡnh sn sng chin u ngy cng cao + V v khớ trang b: Phi u t thớch ỏng cho cụng nghip quc phũng, trang b k thut hin i cho quõn i, cụng an; xõy dng lc lng dõn quõn t v rng khp, vng mnh - Xõy dng cỏc khu vc phũng th huyn, qun, tnh, thnh ph vng mnh ton din, xõy dng nn quc phũng ton dõn vng mnh - Kt hp cht ch hai phng thc v trang v phi v trang bo v T quc xó hi ch ngha iu kin hin chớnh l gi vng c mụi trng hũa bỡnh, n nh; p tan mi õm mu th on chng phỏ ca cỏc th lc thự ch, bo v vng chc T quc xó hi ch ngha + Hai phng thc trờn cú th on, bin phỏp c th khỏc nhau, song thng nht v mc tiờu chin u, v i tng u tranh, v i tng bo v K ch s dng tng hp c hai phng thc chng phỏ cỏch mng nc ta, vy chỳng ta cng phi dng tng hp c hai phng thc, khộo lộo kt hp hai phng thc cú sc mnh ginh thng li s nghip bo v T quc Vit Nam XHCN - Kt hp cht ch hai nhim v chin lc xõy dng v bo v T quc Vit Nam xó hi ch ngha + Tuy nhiờn, tng giai on cỏch mng khỏc nhau, thỡ ni dung c th v s th hin mi quan h ú cú s khỏc Trong giai on cỏch mng hin nay, ng ta t lờn hng u nhim v xõy dng, phỏt trin kinh t, nhng li luụn xỏc nh nhim v cng c quc phũng, an ninh, bo v T quc l nhim v trng yu thng xuyờn iu ú cng cú ngha l: t lờn hng u nhim v phỏt trin kinh t, thỡ khụng cú ngha l coi nhim v bo v T 18 Quan điểm, chủ trơng ĐCS Việt Nam bảo vệ Tổ quốc XHCN tình hình quc l th yu; xỏc nh bo v T quc xó hi ch ngha l nhim v trng yu thng xuyờn, thỡ cng khụng cú ngha l khụng trung cho nhim v trung tõm l phỏt trin kinh t, xõy dng t nc - Bn cht mi quan h gia xõy dng v bo v T quc xó hi ch ngha nc ta hin l: Trong bo v cú xõy dng, xõy dng cú bo v Bo v khụng ch l phũng nga m trc ht phi chm lo xõy dng t nc mnh lờn v mi mt; bo v l b phn hp thnh ca xõy dng v chớnh xõy dng cng l b phn hp thnh ca bo v; xõy dng l mt phng thc hu hiu ca bo v + Kt hp cht ch hai nhim v xõy dng v bo v T quc luụn phi i lin vi cuc u tranh vi nhng biu hin khụng ỳng, hoc xuyờn tc quan im ca ng, Nh nc ta v mi quan h ny + Vớ nh, nhn thc n thun phỏt trin kinh t, xem nhim v xõy dng v phỏt trin kinh t thuc v cỏc n v v t chc kinh t, cũn nhim v quõn s, quc phũng, bo v T quc l ca riờng lc lng v trang Mt s biu hin lch lc, xem nh, l l nhim v quc phũng, an ninh, bo v T quc mt s cỏn b, ng viờn t ú ớt quan tõm n xõy dng v phỏt trin lc lng v th trn ca nn quc phũng ton dõn, an ninh nhõn dõn cp c s, cp ngnh + Kt hp ỳng n hai nhim v chin lc khụng din mt cỏch t ng m ú l kt qu ca s hot ng t giỏc ca ng, Nh nc, ca ton dõn, ca c h thng chớnh tr, ca tt c cỏc ngnh, cỏc cp trờn c s nhn thc cỏc quy lut khỏch quan, trờn c s tri thc khoa hc v quan im, lp trng giai cp cụng nhõn ng thi, ú cng l kt qu ca nhng hot ng sỏng to, khộo lộo, mang tớnh ngh thut cao ca ng, Nh nc, cỏc ngnh, cỏc cp, ca ton dõn + Trong tỡnh hỡnh hin nay, chỳng ta cn cú s thng nht cao t nhn thc n hnh ng, cn c th hn mi quan h gia xõy dng v bo v T quc xó hi ch ngha thc tin xõy dng, phỏt trin kinh t v thc hin nhim v cng c quc phũng, an ninh cỏc cp, cỏc ngnh, cỏc a phng - Xỏc nh rừ, xõy dng ch ngha xó hi v bo v T quc xó hi ch ngha l hai mt hot ng din mi t chc, mi ngi, mi ngnh, mi cp, mi lnh vc ca i sng xó hi - Quan im t bo v vi t cỏch va l yờu cu, va l phng thc hu hiu bo v T quc tỡnh hỡnh mi, cn phi c nhn thc v t chc thc hin tt hn, ỳng vi v trớ v tm quan trng ca nú * Yờu cu: - Cỏc bin phỏp phi v trang cng phi c tin hnh thng xuyờn, mi lỳc mi ni, mi lnh vc kinh t, hoỏ, xó hi, mi cp, mi ngnh, mi t chc, mi ngi Trong cuc chin khụng khúi sỳng ny khú phõn bit tin tuyn, hu phng, lỳc bỡnh, lỳc chin 19 Quan điểm, chủ trơng ĐCS Việt Nam bảo vệ Tổ quốc XHCN tình hình - Mi cụng dõn Vit Nam phi l nhng chin s va xõy dng gii va bo v T quc kiờn cng, lm tht bi mi th on "din bin ho bỡnh" ca ch - "Phng phỏp tỏc chin", "ngh thut ch huy" s dng bin phỏp phi v trang phi ht sc khộo lộo, sỏng to Tng cng sc mnh tng hp; to lp v khai thỏc tt cỏc nhõn t quc t phc v ngy cng tt hn cho nhim v bo v T quc - Quan im "sc mnh tng hp" bao gm quỏ trỡnh xõy dng sc mnh tng hp v phỏt huy sc mnh tng hp + Cỏc Vn kin ca ng ta u nhn mnh: Sc mnh bo v T quc l sc mnh tng hp ca i on kt ton dõn, ca c h thng chớnh tr di s lónh o ca ng, kt hp sc mnh dõn tc vi sc mnh thi i, sc mnh ca lc lng v th trn quc phũng ton dõn vi sc mnh ca lc lng v th trn an ninh nhõn dõn Kt hp cht ch kinh t vi quc phũng v an ninh, quc phũng v an ninh vi kinh t cỏc chin lc, quy hoch v k hoch phỏt trin kinh t - xó hi Phi hp hot ng quc phũng v an ninh vi hot ng i ngoi - Sc mnh tng hp ca s nghip bo v T quc Vit Nam XHCN bao gm sc mnh ca mi ngi dõn; ca cỏc xó; phng; ca cỏc khu vc phũng th huyn, qun, tnh, thnh; ca nn an ninh nhõn dõn, ca lc, th, thi, ca mi tim nng kinh t, chớnh tr, xó hi, hoỏ, tinh thn, ca khoa hc, k thut, cụng ngh, ca tim lc quõn s + Vi vai trũ l lc lng nũng ct thc hin cỏc nhim v bo v T quc, cn tip tc xõy dng Quõn i nhõn dõn, cụng an nhõn dõn cú cht lng tng hp, sc chin u ngy cng cao, cú bn lnh chớnh tr vng vng, t chc biờn ch hp lý, cú trang b tng bc hin i, kh nng hon thnh tt nhim v mi tỡnh - i mi nõng cao cht lng, hiu qu cụng tỏc giỏo dc chớnh tr, t tng, nõng cao trỡnh giỏc ng chớnh tr cho b i, nhn thc sõu sc nhim v cỏch mng, nhim v bo v T quc tỡnh hỡnh mi - Tng cng tuyờn truyn v ch quyn bin, o, u tranh trờn lnh vc lý lun cớnh tr, t tng, bo v ng li, quan im ca ng, chớnh sỏch, phỏp lut Nh nc - Nõng cao cht lng, hiu qu bo v chớnh tr ni b, thng xuyờn nm chc din bin tỡnh hỡnh, ch ng d bỏo, phỏt hin v u tranh phũng chng cú hiu qu õm mu din bin hũa bỡnh, thỳc y t din bin ca cỏc th lc thự ch Bo m ton quõn luụn l lc lng chớnh tr, lc lng chin u trung thnh, tin cy ca ng, Nh nc v nhõn dõn, thc s l lc lng nũng ct gi vng n nh chớnh tr, bo v ng, bo v T quc Vit Nam x hi ch ngha - Tp trung mi n lc tip tc i mi ni dung, chng trỡnh, phng phỏp hun luyn, qun lý, iu hnh hun luyn; nõng cao cht lng 20 Quan điểm, chủ trơng ĐCS Việt Nam bảo vệ Tổ quốc XHCN tình hình hun luyn chin u theo phng chõm c bn, thit thc, vng chc, coi trng hun luyn ng b v chuyờn sõu, sỏt vi thc t chin u, yờu cu nhim v, i tng tỏc chin, a bn hot ng v tng lc lng, n v; phự hp vi t chc biờn ch, trang b v s phỏt trin ngh thut quõn s, cỏch ỏnh truyn thng Vit Nam v yờu cu tỏc chin iu kin s dng v khớ cụng ngh cao - Hun luyn n v gii tỏc chin c lp bng v khớ cú biờn ch cng nh c tng cng binh khớ k thut hin i, tỏc chin hip ng quõn, binh chng v cỏc lc lng trờn tng a bn, khu vc phũng th; khai thỏc, s dng thnh tho cỏc loi v khớ, trang b hin cú v tip cn, khai thỏc v s dng thnh ho cỏc loi v khớ, khớ ti, trang b k thut hin i Coi trng hun luyn mụ phng cho cỏc lc lng quõn, binh chng, o to, hun luyn, bi dng cỏn b ch huy, c quan v i ng chuyờn mụn k thut - Kt hp cht ch gia hun luyn n v vi o to nh trng v giỏo dc quc phũng Tng bc nõng mc u t cho cụng tỏc bo m hun luyn, din v ng dng cụng ngh thụng tin vo ch o, qun lý, iu hnh hun luyn, din Tng cng din tp, hun luyn dó ngoi, din hip ng quõn, binh chng, din cú bn n tht, din cỏc lc lng khu vc phũng th; hun luyn cỏc lc lng c nhim, cu h, cu nn, hun luyn tỏc chin bin, o; rốn luyn kh nng c ng iu kin tỏc chin ban ờm, mụi trng tỏc chin phc tp, khú khn - Tip tc y mnh xõy dng chớnh quy, rốn luyn k lut v chp hnh phỏp lut, to s thng nht cao v chuyn bin rừ nột v nhn thc, t tng v hnh ng, trc ht l i ng cỏn b, ng viờn; kiờn quyt thc hin nghiờm tỳc ni dung, yờu cu chớnh quy húa quõn i, cụng an Tng cng giỏo dc phỏp lut nh nc, iu lnh, iu l, quy nh quõn i, cụng an; gn trỏch nhim cỏn b lónh o, ch huy, qun lý chp hnh v rốn luyn k lut, xõy dng nn np chớnh quy ca c quan, n v; x lý nghiờm cỏc v vic vi phm v.v - To lp v khai thỏc tt cỏc nhõn t quc t v khu vc thun li phc v cho ngy cng tt hn cho nhim v bo v T quc Vit Nam xó hi ch ngha Thc hin nht quỏn ng li i ngoi c lp t ch, hũa bỡnh hp tỏc v phỏt trin Vit Nam thc hin chớnh sỏch i ngoi rng m, a phng húa, a dng húa cỏc quan h quc t; ch ng v tớch cc hi nhp kinh t quc t, ng thi m rng hp tỏc quc t trờn cỏc lnh vc khỏc Vit Nam sn sng l bn, l i tỏc tin cy ca cỏc nc cng ng quc t Trong quan h quc t, chỳng ta cn ỏnh giỏ ỳng, khỏch quan s giỳp to ln ca cỏc nc lỏng ging v khu vc i vi Vit Nam cuc u tranh gii phúng dõn tc, bo v v xõy dng t nc Trờn c s ú cn phi coi vic m rng quan h hu ngh truyn thng v hp tỏc ton din vi cỏc nc lỏng ging v khu vc l chin lc, phự hp vi nguyn vng v li ớch chung ca cỏc nc, phự hp vi xu th ho bỡnh v n nh khu vc v th gii ng, Nh nc v nhõn dõn ta luụn ng h quan im chớnh tr, 21 Quan điểm, chủ trơng ĐCS Việt Nam bảo vệ Tổ quốc XHCN tình hình kinh t, hoỏ, quõn s phự hp vi li ớch chớnh ỏng ca cỏc nc lỏng ging v khu vc c bit coi vic tng cng quan h trao i kinh nghim quỏ trỡnh ci cỏch, m ca v i mi vi cỏc nc lỏng ging v khu vc, to iu kin thun li cho cụng cuc xõy dng v bo v t quc ca mi nc Vit Nam ch trng tip tc y mnh quan h hp tỏc nhiu mt gia cỏc nc lỏng ging v khu vc c v b rng v chiu sõu trờn tinh thn "lỏng ging thõn thin, hp tỏc ton din, n nh lõu di, hng ti tng lai" Nm 2010 ngoi giao ca Vit Nam ó thu c nhiu thng li Vi vai trũ l Ch tch ASEAN, Vit Nam ó tng cng cỏc mi quan h i tỏc-trng im ca ngoi giao song phng; ngoi giao ton din c phỏt trin mnh m v.v Vì vậy, Việt Nam cần tiếp tục chủ động đẩy mạnh hoạt động tổ chức quốc tế diễn đàn quốc tế, phấn đấu cho phát triển, hoà bình, dân chủ tiến xã hội giới, qua nâng cao uy tín vị quốc tế Việt Nam, tranh thủ đồng tình ủng hộ d luận tiến giới công xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ng thi cn m rng quan h, nõng cao hiu qu cụng tỏc i ngoi quc phũng Trong ú, tip tc cng c hp tỏc quc phũng vi cỏc nc; phỏt trin quan h hp tỏc, hu ngh truyn thng vi cỏc nc lỏng ging cú chung biờn gii y mnh hp tỏc c song phng, a phng, trng tõm l y mnh hp tỏc quc phũng vi cỏc nc ASEAN; a cỏc mi quan h song phng vo chiu sõu, hiu qu, n nh, bn vng v tin cy ln To khuụn kh phỏp lý, thc hin tt cỏc iu c quc t ó ký kt Ch o y mnh hp tỏc v biờn phũng gia cỏc quõn khu cú biờn gii vi cỏc nc lỏng ging KT LUN Tỡnh hỡnh th gii khu vc cú nhiu tỏc ng n Vit Nam Hũa bỡnh, hp tỏc, phỏt trin l xu th chung ca nhõn loi tin b trờn th gii Thun li xong cng t nhiu nguy c thỏch thc m mu th on k thự Nhim v bo v T quc Vit Nam XHCN tỡnh hỡnh mi Trỏch nhim bo v T quc Vit Nam XHCN tỡnh hỡnh mi Phng thc tin hnh u tranh BVTQ kt hp nhiu phng Yờu cu quỏn trit v nhn thc sõu scTrờn tng cng v cụng tỏc luụn phỏt huy tt vai trũ trỏch nhim tuyờn truyn, giỏo dc nh hng nhn thc cho mi ngi Gúp phn cng c v xõy dng th trn t tng vng chc BVTQ Vit Nam XHCN VN NGHIấN CU Quan im, ch trng ca ng Cng sn Vit Nam v bo v T quc Vit Nam xó hi ch ngha Mt s gii phỏp ch yu bo v T quc Vit Nam xó hi ch ngha 22 Quan điểm, chủ trơng ĐCS Việt Nam bảo vệ Tổ quốc XHCN tình hình 23 Quan điểm, chủ trơng ĐCS Việt Nam bảo vệ Tổ quốc XHCN tình hình ... Vit Nam XHCN VN NGHIấN CU Quan im, ch trng ca ng Cng sn Vit Nam v bo v T quc Vit Nam xó hi ch ngha Mt s gii phỏp ch yu bo v T quc Vit Nam xó hi ch ngha 22 Quan điểm, chủ trơng ĐCS Việt Nam bảo... nhng khú khn thc thi nhim v bo v T quc II QUAN IM, CH TRNG CA NG CNG SN VIT NAM V BO V BO V T QUC VIT NAM XHCN Mc tiờu, quan im, phng chõm bo v T quc Vit Nam XHCN tỡnh hỡnh mi a Mc tiờu Ngh quyt... 90% xut thõn t nụng dõn, ng viờn ch cht 15 Quan điểm, chủ trơng ĐCS Việt Nam bảo vệ Tổ quốc XHCN tình hình III MT S GII PHP CH YU BO V T QUC VIT NAM XHCN TRONG TèNH HèNH MI Tng cng s lónh o ca ng,
- Xem thêm -

Xem thêm: TÀI LIỆU THAM KHẢO BÀI GIẢNG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG QUAN điểm CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM về BẢO vệ tổ QUỐC XÃ hội CHỦ NGHĨA TRONG TÌNH HÌNH mới, TÀI LIỆU THAM KHẢO BÀI GIẢNG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG QUAN điểm CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM về BẢO vệ tổ QUỐC XÃ hội CHỦ NGHĨA TRONG TÌNH HÌNH mới, TÀI LIỆU THAM KHẢO BÀI GIẢNG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG QUAN điểm CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM về BẢO vệ tổ QUỐC XÃ hội CHỦ NGHĨA TRONG TÌNH HÌNH mới

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn