bài giảng phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp

58 488 1
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/02/2017, 20:29

BÀI GIẢNG PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP TS Nguyễn Thị Việt Lê BÀI GIẢNG PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Kiểm tra đánh giá định kỳ • Số tín chỉ: tín - Tham gia học tập lớp (Đi học đầy đủ, tích cực thảo luận) 10% - Bài tập lớn thảo luận lớp 20% - Kiểm tra kỳ 10% - Thi cuối kỳ 60% TS Nguyễn Thị Việt Lê BÀI GIẢNG PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHƯƠNG I: : NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP Khái quát phân tích báo cáo tài doanh nghiệp Các phương pháp phân tích báo cáo tài doanh nghiệp Tổ chức phân tích báo cáo tài TS Nguyễn Thị Việt Lê BÀI GIẢNG PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TS Nguyễn Thị Việt Lê BÀI GIẢNG PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Khái niệm phân tích báo cáo tài Phân tích báo cáo tài chính (financial statements analysis) là quá trình xem xét, kiểm tra thông tin báo cáo tài chính đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp để có co ̛ sở những quyết định hợp lý TS Nguyễn Thị Việt Lê BÀI GIẢNG PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Mục tiêu phân tích BCTC - Đối với nhà quản trị doanh nghiệp: tạo thành các chu kỳ đánh giá đều đặn về các hoạt động kinh doanh của công ty quá khứ, tiến hành cân đối tài chính chính, khả sinh lời, khả toán, khả trả nợ và rủi ro tài chính của công ty - Đối với chủ sở hữu: lợi nhuận và khả trả nợ, sự an toàn của tiền vốn mà công ty đã bỏ TS Nguyễn Thị Việt Lê BÀI GIẢNG PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH MỤC TIÊU PHÂN TÍCH BCTC Đối với nhà đầu tư: sự an toàn của luợ ̛ ng vốn đầu tu,̛ kế đó là mực độ sinh lãi, thời gian hoàn vốn Đối với chủ nợ: khả trả nợ của công ty Đối với quan chức thuế: xác định các khoản nghĩa vụ phải thực với NN, cơ quan thống kê tổng hợp phân tích tình hình hình thành số liệu thống kê, chỉ số thống kê TS Nguyễn Thị Việt Lê BÀI GIẢNG PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Phân tích hệ thống tiêu thông tin kế toán trình bày báo cáo tài doanh nghiệp Phân tích mối liên hệ tiêu báo cáo tài BCTC nhằm đánh giá nội dung hoạt động tài NỘI DUNG CỦA PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TS Nguyễn Thị Việt Lê BÀI GIẢNG PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÍCH BCTC TS Nguyễn Thị Việt Lê BÀI GIẢNG PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG CỦA BÁO CÁO TÀI CHÍNH TS Nguyễn Thị Việt Lê BÀI GIẢNG PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TS Nguyễn Thị Việt Lê BÀI GIẢNG PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ • Cung cấp thông tin việc tạo tiền sử dụng tiền kỳ Dòng tiền vào Dòng tiền Tiền tăng (giảm) kỳ TS Nguyễn Thị Việt Lê BÀI GIẢNG PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH THÔNG TIN TRÌNH BÀY TRÊN BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ Dòng Dòng tiền tiền lưu lưu chuyển chuyển trong 33 loại loại hoạt hoạt động động TS Nguyễn Thị Việt Lê BÀI GIẢNG PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DÒNG TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Là dòng dòng tiền tiền Là liên quan quan tới tới liên hoạt hoạt động kinh kinh động doanh hàng hàng doanh ngày và tạo tạo ngày doanh doanh thu thu chủ yếu yếu của chủ doanh doanh nghiệp nghiệp Dòng Dòng tiền tiền vào vào •• Thu Thutừ từkhách khách hàng hàng Dòng Dòng tiền tiền ra •• Tiền Tiềnlương lươngvà vàtiền tiềncông công •• Thanh Thanhtoán toáncho chonhà nhàcung cungcấp cấp •• Nộp Nộpthuế thuế •• Tiền Tiềnlãi lãiđi đivay vay TS Nguyễn Thị Việt Lê BÀI GIẢNG PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DÒNG TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ Dòng Dòng tiền tiền vào vào •• Bán Bántài tàisản sảncố cốđịnh định •• Bán Báncổ cổphiếu phiếuđầu đầutư tưdài dàihạn hạn •• Thu Thuhồi hồi nợ nợ cho cho vay vay (gốc) (gốc) •• Cổ Cổtức tứcnhận nhậnđược •• Tiền Tiềnlãi lãi cho chovay vay Dòng Dòng tiền tiền ra •• Mua Muatài tàisản sảncố cố định định •• Mua Muacổ cổphiếu phiếuđầu đầutư tư dài dài hạn hạn •• Mua Muatrái tráiphiếu, phiếu,cho chovay vay Là dòng dòng Là tiền liên liên tiền quan tới tới các quan hoạt động động hoạt mua bán bán mua TSCĐ và TSCĐ đầu tư tư dài dài đầu hạn hạn TS Nguyễn Thị Việt Lê BÀI GIẢNG PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH DÒNG TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH Là dòng dòng Là tiền liên liên tiền quantới tới quan cáchoạt hoạt độngthay thay động đổi vềqui qui đổi môvà vàkết kết mô cấucủa cấu vốnchủ chủsở sở vốn hữuvà vàvốn vốn hữu vaycủa vay doanh doanh nghiệp nghiệp Dòng Dòng tiền tiền vào vào •• Phát Phát hành hành cổ cổ phiếu phiếu •• Phát Phát hành hành trái trái phiếu phiếu •• Vay Vayngắn ngắnhạn hạnvà vàdài dài hạn hạn Dòng Dòng tiền tiền ra •• Trả Trảcổ cổ tức tức •• Mua Muacổ cổphiếu phiếuquĩ quĩ •• Trả Trảlại lại cáckhoản khoảnvay vay •• Chủ Chủsở sởhữu hữurút rútvốn vốn 49 TS Nguyễn Thị Việt Lê BÀI GIẢNG PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - VÍ DỤ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Năm 2015 Chỉ tiêu Công ty A Công ty B Lưu chuyển tiền từ HĐ kinh doanh (30) 40 Lưu chuyển tiền từ HĐ đầu tư 20 Lưu chuyển tiền từ HĐ tài 40 (10) Tổng lưu chuyển tiền 30 30 Công ty hoạt động tốt ? TS Nguyễn Thị Việt Lê BÀI GIẢNG PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH • Là giải trình giúp người sử dụng hiểu rõ BCĐKT, BCKQKD & BCLCTT • Thông tin trình bày: Các sách kế toán áp dụng Thông tin bổ sung cho khoản mục BCTC Biến động vốn chủ sở hữu Các thông tin khác TS Nguyễn Thị Việt Lê BÀI GIẢNG PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH THÔNG TIN TRÌNH BÀY TRÊN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH • Các sách kế toán áp dụng – Nguyên tắc & phương pháp khấu hao TSCĐ – Nguyên tắc & phương pháp tính giá hàng tồn kho – Phương pháp hạch toán hàng tồn kho TS Nguyễn Thị Việt Lê BÀI GIẢNG PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH THÔNG TIN TRÌNH BÀY TRÊN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH • Các thông tin bổ sung cho khoản mục BCTC – – – – – Thông tin chi tiết nhóm TSCĐ Giá trị thị trường TSCĐ Nguyên nhân biến động tăng TSCĐ Chi tiết khoản đầu tư chứng khoán Chi tiết khoản vay TS Nguyễn Thị Việt Lê BÀI GIẢNG PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH THÔNG TIN TRÌNH BÀY TRÊN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH • Biến động vốn chủ sở hữu • Các thông tin khác – Các khoản nợ tiềm tàng – Các thông tin phi tài – Các kiện sau ngày lập BCTC (31/12) TS Nguyễn Thị Việt Lê BÀI GIẢNG PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NGUYÊN TẮC ĐỌC BÁO CÁO TÀI CHÍNH TS Nguyễn Thị Việt Lê BÀI GIẢNG PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Đọc kiểm tra bảng cân đối kế toán Đọc kiểm tra tính cân mối quan hệ tiêu nội bảng cân đối kế toán Kiểm tra mối quan hệ tiêu bảng cân đối kế toán với báo cáo tài khác Kiểm tra nguồn số liệu nội dung phản ảnh tiêu bảng cân đối kế toán TS Nguyễn Thị Việt Lê BÀI GIẢNG PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Đọc kiểm tra báo cáo KQSXKD Đọc kiểm tra tính cân mối quan hệ tiêu nội báo cáo KQSXKD Kiểm tra mối quan hệ tiêu báo cáo KQSXKD với báo cáo tài khác Kiểm tra nguồn số liệu nội dung phản ảnh tiêu báo cáo KQSXKD TS Nguyễn Thị Việt Lê XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN! ... báo cáo tài Phân tích báo cáo tài chính (financial statements analysis) là quá trình xem xét, kiểm tra thông tin báo cáo tài chính đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp... GIẢNG PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHƯƠNG I: : NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP Khái quát phân tích báo cáo tài doanh nghiệp Các phương pháp phân. .. báo cáo tài doanh nghiệp Tổ chức phân tích báo cáo tài TS Nguyễn Thị Việt Lê BÀI GIẢNG PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TS Nguyễn Thị Việt Lê BÀI GIẢNG PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Khái niệm phân tích
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp , bài giảng phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp , bài giảng phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp , CÔNG CỤ PHÂN TÍCH, PHÂN TÍCH XU HƯỚNG, PHƯƠNG PHÁP THAY THẾ LIÊN HOÀN, THÔNG TIN TRÌNH BÀY TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN, THÔNG TIN TRÌNH BÀY TRÊN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn