Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp việt nam hiện nay

169 412 6
  • Loading ...
1/169 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/02/2017, 20:10

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN _ NGUYỄN THỊ KIM CHI TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM HIỆN NAY LUẬN ÁN TIẾN SĨ TRIẾT HỌC Hà Nội - 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN _ NGUYỄN THỊ KIM CHI TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM HIỆN NAY Chuyên ngành: CNDVBC & CNDVLS Mã số: 62 22 85 05 LUẬN ÁN TIẾN SĨ TRIẾT HỌC Chủ tịch Hội đồng Khoa học GS TS Hoàng Chí Bảo Ngƣời hƣớng dẫn khoa học PGS TS Nguyễn Anh Tuấn TS Hoàng Văn Luân Hà Nội - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: Luận án công trình nghiên cứu thực riêng tôi, thực hướng dẫn khoa học PGS TS Nguyễn Anh Tuấn TS Hoàng Văn Luân Các số liệu, kết luận nêu luận án trung thực chưa công bố hình thức Tôi xin chịu trách nhiệm nghiên cứu NGHIÊN CỨU SINH MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chƣơng TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 1.1 Các học thuyết tiêu biểu trào lưu điển hình trách nhiệm xã hội doanh nghiệp 1.1.1 Các học thuyết tiêu biểu trách nhiệm xã hội doanh nghiệp 1.1.2 Các trào lưu điển hình trách nhiệm xã hội doanh nghiệp 14 1.2 Những công trình nghiên cứu trách nhiệm xã hội doanh nghiệp Việt Nam 16 1.2.1 Những công trình nghiên cứu kết thực trách nhiệm xã hội doanh nghiệp Việt Nam 16 1.2.2 Những công trình nghiên cứu định hướng nâng cao việc thực trách nhiệm xã hội doanh nghiệp Việt Nam thời gian tới 20 1.3 Đánh giá chung công trình nghiên cứu trách nhiệm xã hội doanh nghiệp hướng tiếp cận luận án trách nhiệm xã hội doanh nghiệp 24 1.3.1 Đánh giá chung công trình nghiên cứu trách nhiệm xã hội doanh nghiệp .24 1.3.2 Hướng tiếp cận luận án trách nhiệm xã hội doanh nghiệp 26 Tiểu kết chương 30 Chƣơng MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VỀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP 31 2.1 Khái niệm, đặc điểm trách nhiệm xã hội doanh nghiệp 31 2.1.1 Khái niệm trách nhiệm, trách nhiệm xã hội, trách nhiệm xã hội doanh nghiệp 31 2.1.2 Đặc điểm trách nhiệm xã hội doanh nghiệp 43 2.2 Nội dung hình thức biểu trách nhiệm xã hội doanh nghiệp 46 2.2.1 Nội dung trách nhiệm xã hội doanh nghiệp 46 2.2.2 Các hình thức biểu trách nhiệm xã hội doanh nghiệp .54 2.3 Ý nghĩa việc thực trách nhiệm xã hội doanh nghiệp 60 2.3.1 Đối với doanh nghiệp 60 2.3.2 Đối với xã hội 62 Tiểu kết chương 66 Chƣơng THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: MỘT SỐ KẾT QUẢ VÀ HẠN CHẾ 68 3.1 Phân loại đặc điểm doanh nghiệp Việt Nam 68 3.1.1 Phân loại doanh nghiệp Việt Nam 68 3.1.2 Đặc điểm doanh nghiệp Việt Nam ảnh hưởng đến việc thực trách nhiệm xã hội doanh nghiệp 70 3.2 Một số kết việc thực trách nhiệm xã hội doanh nghiệp nguyên nhân kết .77 3.2.1 Một số kết việc thực trách nhiệm xã hội doanh nghiệp .77 3.2.2 Nguyên nhân kết 92 3.3 Một số hạn chế việc thực trách nhiệm xã hội doanh nghiệp nguyên nhân hạn chế 93 3.3.1 Một số hạn chế việc thực trách nhiệm xã hội doanh nghiệp .93 3.3.2 Nguyên nhân hạn chế 110 Tiểu kết chương 114 Chƣơng CƠ HỘI, THÁCH THỨC VÀ MỘT SỐ ĐỊNH HƢỚNG, KHUYẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ VIỆC THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM 116 4.1 Cơ hội thách thức việc thực trách nhiệm xã hội doanh nghiệp Việt Nam 116 4.2 Một số định hướng khuyến nghị nâng cao hiệu việc thực trách nhiệm xã hội doanh nghiệp Việt Nam thời gian tới 125 Tiểu kết chương 144 KẾT LUẬN 146 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 149 TÀI LIỆU THAM KHẢO 150 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT Bảo hiểm thất nghiệp BHTN Bảo hiểm xã hội BHXH Bảo hiểm y tế BHYT Bộ quy tắt ứng xử CoC Cơ sở hạ tầng CSHT Doanh nghiệp DN Doanh nghiệp nhà nước DNNN Doanh nghiệp vừa nhỏ DNVVN Doanh nghiệp xã hội DNXH 10 Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước FDI 11 Kiến trúc thượng tầng KTTT 12 Thu nhập quốc dân GDP 13 Trách nhiệm hữu hạn TNHH 14 Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp TNXH DN 15 Tổ chức thương mại giới WTO 16 Xã hội chủ nghĩa XHCN DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1: Số lượng doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp FDI qua năm 71 Bảng 3.2: Số doanh nghiệp theo quy mô vốn qua năm 71 Bảng 3.3: Số doanh nghiệp theo quy mô lao động qua năm 72 Bảng 3.4: Tình hình DN dừng hoạt động, giải thể thành lập năm 2011- 2013 .76 Bảng 3.5: Tổng số thuế khoản nộp ngân sách doanh nghiệp 78 Bảng 3.6 Tổng số việc làm mà doanh nghiệp tạo giai đoạn 2006 - 2011 79 Bảng 3.7: Kết tra thuế doanh nghiệp tháng đầu năm 2014 95 Bảng 3.8: Tỷ lệ doanh nghiệp đóng BHXH, BHYT, kinh phí công đoàn cho người lao động từ năm 2006 - 2011 100 Bảng 3.9: Tình hình tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc năm 2012 - 2014 doanh nghiệp Việt Nam 101 Bảng 3.10: Tình hình chậm đóng, nợ BHXH năm 2012 – 2013 doanh nghiệp (Ban hành kèm theo Báo cáo số 143/BC-CP, ngày 16 tháng năm 2014) 102 Bảng 3.11 Số vụ số người tai nạn lao động năm 2013 102 Bảng 3.12: Mối tương quan doanh nghiệp xã hội việc thực TNXH DN .130 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Doanh nghiệp ngày không đại diện cho mà đại diện cho quốc gia giới Với vai trò trụ cột kinh tế, hết, doanh nghiệp có hội trách nhiệm chứng tỏ vị thiết chế kinh tế, thực thể, chủ thể quan trọng việc tạo cải vật chất cho xã hội, tăng trưởng đất nước, số lượng việc làm tương đối lớn, tham gia giải vấn đề xã hội, đem lại thịnh vượng cho xã hội Tuy nhiên, hành vi kinh doanh thiếu trách nhiệm doanh nghiệp gây hậu như: nguy kiệt quệ nguồn tài nguyên thiên nhiên, ô nhiễm môi trường, khủng hoảng kinh tế, quyền lợi người lao động không bảo đảm, gian lận kinh doanh, hàng giả, hàng nhái ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng,… Những hậu ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống xã hội, môi trường sống hệ sau mà không kiểm soát Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (TNXH DN) đời nhằm định hướng, kiểm soát điều chỉnh hành vi kinh doanh chủ thể doanh nghiệp nhằm đảm bảo cho xã hội phát triển bền vững Ngày nay, khách hàng toàn cầu không quan tâm tới giá cả, chất lượng hàng hoá sản phẩm, mà họ quan tâm ngày nhiều đến cách thức sản phẩm sản xuất điều kiện môi trường làm việc người lao động có phù hợp hay không Quan niệm TNXH DN có thay đổi bản; đây, người dân, người lao động có quyền “đo doanh nghiệp”, điều thể sức mạnh giám sát cộng đồng thái độ trách nhiệm doanh nghiệp Với nhận thức ngày cao phát triển bền vững kinh tế doanh nghiệp, dễ nhận thấy TNXH trở thành yêu cầu cấp thiết mà hầu hết doanh nghiệp phải tuân thủ Tuy nhiên, thân doanh nghiệp, nhà nước hay toàn xã hội nhận thức không đầy đủ TNXH DN dẫn đến việc thực TNXH thực tế khác Có nhiều công trình, cách tiếp cận vấn đề TNXH DN nhằm nội dung, chất chưa có thống khung lý thuyết Cho đến nay, việc hoàn thiện khung lý thuyết tiếp tục thực TNXH DN tiếp cận từ góc nhìn kinh tế học, luật học, đạo đức học, khoa học môi trường… Mỗi cách tiếp cận có ưu nhược điểm định, đóng góp vào khung lý thuyết TNXH DN, nhìn TNXH khía cạnh cụ thể, riêng biệt, không đặt đời, vận động, phát triển thân doanh nghiệp xã hội nhận thức thực TNXH DN cách toàn diện Vì vậy, tiếp cận TNXH DN góc độ triết học góp phần khái quát hóa vấn đề tầm nhận thức xã hội, tư tưởng xã hội, xây dựng định hướng thực TNXH DN cách hệ thống; lý giải biện chứng chất tượng TNXH DN, từ trình nhận thức đến hành động thực tiễn, xu hướng vận động TNXH DN coi hoạt động tất yếu doanh nghiệp phải thực từ đời Doanh nghiệp có điều kiện làm, điều kiện không làm Doanh nghiệp làm sức ép từ bên mà xuất phát từ lợi ích thân doanh nghiệp lợi ích xã hội Doanh nghiệp nhận nhiều lợi ích từ việc thực TNXH DN như: góp phần xây dựng thương hiệu mạnh, gia tăng doanh thu, lợi nhuận, thu hút vốn đầu tư, nhân tài, cải thiện mối quan hệ với quyền, với người lao động, không ngừng phát triển sản phẩm mới, tạo dựng lòng tin với khách hàng xã hội Uy tín sức cạnh tranh doanh nghiệp phụ thuộc nhiều vào hiệu kinh doanh việc làm cụ thể mang tính xã hội doanh nghiệp Để thay đổi hành vi thực TNXH DN trước hết chủ thể doanh nghiệp phải thay đổi từ nhận thức sau tác động chủ thể khác xã hội Nếu chưa nhận thức việc thực mang tính manh mún, lẻ tẻ tự phát lợi nhuận doanh nghiệp chưa lợi ích xã hội Ở Việt Nam, doanh nghiệp có bước phát triển mạnh mẽ Việt Nam trở thành số nước xuất lớn giới hàng dệt, may mặc, da giầy, nông, thuỷ sản, đồ gỗ hàng thủ công mỹ nghệ Xuất giúp cho doanh nghiệp Việt Nam hội nhập sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu mà nguyên tắc thương mại mang tính ràng buộc áp dụng rộng rãi Tuy nhiên, nhận thức thực tiễn thực TNXH DN Việt Nam gặp khó khăn định, vấn đề mẻ, xuất vài thập niên gần doanh nghiệp quan tâm Đa phần doanh nghiệp Việt Nam doanh nghiệp vừa nhỏ, vốn ít, thiếu kinh nghiệm hoạt động kinh tế thị trường, chủ doanh nghiệp quan tâm tới số lượng, nhiều tới chất lượng sản phẩm, chưa quan tâm tới lợi ích người lao động, người tiêu dùng, cộng đồng xã hội; hoạt động bảo vệ môi trường Nhận thức TNXH DN đơn giản xây dựng hình ảnh doanh nghiệp để thu hút nhà đầu tư, khách hàng làm từ thiện Trên thực tế, hành vi thiếu TNXH DN gây hậu nghiêm trọng tới đời sống xã hội khiến dư luận xúc lút xả chất thải độc hại, gây ô nhiễm môi trường, nhập rác thải công nghiệp, gian lận, trốn thuế, sản xuất hàng giả, hàng chất lượng, xâm hại quyền lợi người tiêu dùng, không đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động, hàng nghìn tai nạn lao động, ngộ độc thức ăn công nhân khu công nghiệp Mặt khác, tham gia WTO, ký hiệp định thương mại với nhiều quốc gia giới, đặc biệt Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TTP), Việt Nam thức bước vào sân chơi quốc tế TNXH DN “luật chơi”, muốn hội nhập thị trường khu vực giới, doanh nghiệp phải tuân thủ Trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế nay, doanh nghiệp Việt Nam phải tìm hướng có tính chiến lược phát triển bền vững Doanh nghiệp Việt Nam buộc phải đáp ứng yêu cầu khắt khe quan hệ lao động, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh an toàn lao động bảo vệ môi trường… Những tiêu chuẩn TNXH đó, doanh nghiệp không thực hiện, đối tác, khách hàng tẩy chay Hơn nữa, trình hội nhập kinh tế, hàng rào thuế quan bãi bỏ thay vào hàng rào phi thuế quan hàng rào kỹ thuật, an ninh người, Chúng lập nhằm bảo hộ cho hàng hóa nội địa Doanh nghiệp Việt Nam phải thực hàng rào muốn xuất hàng hóa thị trường quốc tế Vấn đề thực thi TNXH việc doanh nghiệp Việt Nam, song xu hướng tất yếu Việt Nam bước vào trình hội nhập phát triển kinh tế thị trường Việc thực thi TNXH giải pháp giúp doanh nghiệp Việt Nam thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo dựng uy tín, thiện cảm với đối tác tạo sản phẩm có tính cạnh tranh để vươn tới thị trường khu vực giới Các doanh nghiệp Việt Nam chủ động thực TNXH góp phần tạo sản phẩm với thương hiệu Việt vươn thị trường quốc tế Mặc dù quốc gia sau việc tiếp cận vấn đề TNXH DN Việt Nam cần hiểu cập nhật để hội nhập với tiêu chuẩn TNXH DN giới, từ thực tốt TNXH DN từ đầu Vì vậy, nghiên cứu TNXH DN cấp thiết mặt lý luận thực tiễn để nhận thức chất thúc đẩy việc thực TNXH DN Những câu hỏi cần hiểu cho chất tượng TNXH DN; việc thực TNXH DN Việt Nam đạt kết quả, hướng bền vững Đồng thời bác bỏ quan niệm cho trách nhiệm xã hội từ thiện, cứu trợ Trên sở quan điểm mà tác giả rút qua cách tiếp cận TNXH DN chương hai, chương ba, luận án phân tích số kết quả, hạn chế nguyên nhân kết quả, hạn chế việc thực TNXH DN Việt Nam Thực tiễn vấn đề cho thấy, nhiều doanh nghiệp chưa nhận thức đầy đủ chất nội dung TNXH DN, chưa có ý thức thực TNXH theo nội dung vốn có TNXH Vì thế, có doanh nghiệp coi TNXH DN tự nguyện từ thiện, điều cho thấy, tự doanh nghiệp thiếu trách nhiệm với không gắn kết với phục vụ xã hội Kết không thiếu doanh nghiệp cung cấp thị trường sản phẩm chất lượng, hàng nhái, hàng giả, hàng độc hại cho sức khỏe người, trốn thuế, xả thải gây ô nhiễm môi trường, không quan tâm đến đời sống người lao động, chí không đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động, vi phạm luật bảo hiểm xã hội… Những biểu phi TNXH cần phải sớm khắc phục để doanh nghiệp Việt Nam đủ sức hội nhập quốc tế, sân chơi kinh tế quốc tế có cạnh tranh ngày khắc nghiệt Chương 4, tác giả luận án đề xuất số định hướng khuyến nghị nâng cao nhận thức, hành động chủ thể doanh nghiệp trách nhiệm nhà nước việc hoàn thiện hành lang pháp luật; xử lý nghiêm khắc hành vi vi phạm pháp luật doanh nghiệp người tiêu dùng TNXH DN Chỉ đó, doanh nghiệp Việt Nam đủ sức cạnh tranh lành mạnh sân nhà hội nhập quốc tế Đây điều kiện tiên để doanh nghiệp Việt Nam hướng tới phát triển doanh nghiệp bền vững góp phần đóng góp hiệu tăng cường nội lực kinh tế nước nhà Cho nên, trước hết nhận thức cách có ý thức chủ thể doanh nghiệp tác động từ nhà nước, cộng đồng xã hội làm cho doanh nghiệp vận động không chệch hướng, theo hướng tích cực, có TNXH hiệu Từ việc nghiên cứu lý luận TNXH DN đến thực tiễn thực thi TNXH để thấy rõ vận động TNXH hoạt động DN thuộc tính nội tất yếu, mang tính mở - tự gắn với trưởng thành doanh nghiệp thực thể - chủ thể đời sống xã hội 148 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN Nguyễn Thị Kim Chi (2012), “Một số biện pháp nâng cao vai trò Nhà nước việc thực TNXH Việt Nam nay”, Kỷ yếu hội thảo: Nhà nước pháp quyền: số vấn đề lý luận thực tiễn, Khoa Triết học, Trường Đại học KHXH & NV, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, tr 465 – 479 Nguyễn Thị Kim Chi (2013), “Nâng cao vai trò Nhà nước việc thực trách nhiệm xã hội doanh nghiệp Việt Nam nay”, Tạp chí Giáo dục lý luận (202), tr 43 – 46 Nguyễn Thị Kim Chi (2014), “Trách nhiệm tổ chức tôn giáo (nghiên cứu trường hợp chùa Hà Nội)”, Kỷ yếu hội thảo: Tôn giáo văn hóa: số vấn đề lý luận thực tiễn, Nxb Tôn giáo, tr 630 – 643 Nguyễn Thị Kim Chi (2014), “Trách nhiệm xã hội bối cảnh toàn cầu hóa: Nhận diện hội thách thức”, Kỷ yếu Hội nghị khoa học cán trẻ học viên sau đại học năm 2014, Trường Đại học KHXH & NV, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, tr 770 – 779 Nguyễn Thị Kim Chi (2015), “Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp tính tất yếu thực TNXH doanh nghiệp”, Tạp chí Giáo dục lý luận (227), tr 64 – 67 Nguyễn Thị Kim Chi (2015), “Văn hóa doanh nghiệp với trách nhiệm người đứng “đầu, Tạp chí Dân tộc Thời đại (177), tr 42 – 49 149 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Lê Tuấn Bách (2015), “Cách thức để Nhà nước điều tiết hiệu trách nhiệm xã hội doanh nghiệp”, Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang (6), tr 37-44 Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (2013), Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 18 tháng năm 2013 đẩy mạnh công tác an toàn, vệ sinh lao động thời kỳ CNH, HĐH hội nhập quốc tế Ban Bí thư (2013), Nghị số 24/NQ/TW Ban Chấp hành Trung Ương ngày 03.6.2013 chủ động ứng phó với Biến đổi khí hậu tăng cường quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường Hoàng Chí Bảo (2010), Luận giải pháp phát triển xã hội quản lý phát triển xã hội nước ta thời kỳ đổi mới, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội Bảo hiểm xã hội Việt Nam (2014), Tình hình tham gia Bảo hiểm xã hội 2012 – 2013 Ban hành kèm theo Báo cáo số 143/BC ngày 16 tháng năm 2014 Chính phủ Bảo hiểm xã hội Việt Nam (2013), Báo cáo tổng kết công tác năm 2013 giai đoạn 2009 – 2013 Bộ Chính trị (2011), Nghị số 09 - NQ/TW Bộ Chính trị về xây dựng phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa hội nhập quốc tế, http://vccihcm.org.vn/download/dl-26 Bộ Kế hoạch đầu tư (2008), Bối cảnh nước, quốc tế việc nghiên cứu xây dựng chiến lược 2011 – 2020, Trung tâm Thông tin dự báo kinh tế - xã hội quốc gia Bộ Kế hoạch đầu tư (2007), Bàn chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam thời kỳ đổi mới, Trung tâm Thông tin dự báo kinh tế - xã hội quốc gia 10 Bộ Kế hoạch đầu tư, Tổng Cục Thống kê (2014), Sự phát triển doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2006 – 2011, Nxb Thống kê, Hà Nội 11 Bộ Kế hoạch đầu tư, Tổng Cục Thống kê (2014), Sự phát triển doanh nghiệp có vốn đầu tư nước giai đoạn 2006 – 2011, Nxb Thống kê, Hà Nội 150 12 Bộ Kế hoạch đầu tư, Trung tâm thông tin dự báo Kinh tế - Xã hội quốc gia (2012), Báo cáo tổng hợp dự án điều tra khảo sát công tác thông tin bảo vệ môi trường doanh nghiệp 13 Bộ Lao động, Thương binh Xã hội (2011), Báo cáo nghiên cứu pháp luật lao động sách trách nhiệm xã hội doanh nghiệp 14 Bộ Lao động, Thương binh Xã hội (2014), Hồ sơ trình Quốc hội dự án Luật An toàn, Vệ sinh lao động 15 Bộ Tài (2014), Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18 tháng năm 2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 Chính phủ quy định hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 16 Chính phủ (2011), Nghị định 29/2011/NĐ-CP ngày 18.4.2011 Quy định đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường 17 Chính phủ (2011), Nghị số 35/NQ/CP Chính phủ số cấp bách lĩnh vực bảo vệ môi trường 18 Chính phủ (2014), Nghị số 19/NQ-CP (2014) Chính phủ nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao lực cạnh tranh quốc gia động thái Chính phủ đánh giá tầm quan trọng đội ngũ phát triển doanh nghiệp 19 Chính phủ (2014), Tờ trình số 309/TTr-CP dự án Luật an toàn, vệ sinh lao động 20 Đinh Thị Cúc (2015), “Trách nhiệm doanh nghiệp kinh tế thị trường Việt Nam nay”, Luận án tiến sĩ triết học, Học viện Khoa học Xã hội, Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội 21 Nguyễn Đình Cung, Lưu Minh Đức, Phạm Kiều Oanh, Trần Thị Hồng Gấm (2012), Báo Cáo “Doanh nghiệp xã hội Việt Nam: Khái niệm, bối cảnh sách”, Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 22 Đỗ Minh Cương (2001), Văn hóa kinh doanh Triết lý kinh doanh, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 23 Vũ Hùng Cường (2011), Kinh tế tư nhân vai trò động lực tăng trưởng, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 24 Lê Đăng Doanh (2009), “Một số vấn đề Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp Việt Nam”, Tạp chí Triết học (3/214), tr 29 - 33 25 Trần Quốc Dân (2008) Doanh nghiệp, doanh nhân văn hóa, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 151 26 Võ Anh Dũng (2012), Chiến lược kinh doanh quốc tế, Thực tiễn Việt Nam, châu Á giới, Nxb Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội 27 Võ Tiến Dũng (2010), “Tầng lớp doanh nhân Việt Nam kết cấu xã hội - giai cấp thời kỳ đổi mới”, Luận án tiến sĩ Triết học, Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội 28 Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường ĐHKHXH NV, Khoa Quốc tế học Viện Konrad Adenauer (2010), Hướng tới xây dựng chuẩn mực xã hội khuôn khổ tổ chức thương mại giới, Nxb Thế giới 29 Nghiêm Xuân Đạt, Đỗ Xuân Dân, Vũ Trọng Lâm (2002), Phát triển quản lý doanh nghiệp quốc doanh, Nxb Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội 30 Phạm Công Đoàn (2012), Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp ngành công nghệ tiêu dùng, Đề tài cấp bộ, Trường Đại học Thương mại 31 Nguyễn Thanh Đức (2011), Kinh tế giới hai thập kỷ đầu kỷ 21, xu hướng tác động chủ yếu, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 32 Phạm Văn Đức (2011), “Một số vấn đề Lý luận thực tiễn cấp bách việc thực trách nhiệm xã hội doanh nghiệp”, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế (400), tr 34- 42 33 Gerd Mutz (2009), “Trách nhiệm doanh nghiệp Việt Nam thách thức doanh nghiệp, phủ xã hội dân sự”, Tạp chí Triết học (2/213), tr.24- 29 34 Lê Thanh Hà (2009), Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp bối cảnh Việt Nam gia nhập WTO hội nhập kinh tế quốc tế, Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 35 Lê Thanh Hà (2009), “Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp vấn đề lao động trẻ em lao động chưa thành niên”, Tạp chí Lao động Xã hội (350), tr 26 – 28 36 Nguyễn Ngọc Hà (2009), “Bảo đảm công xã hội phát triển bền vững”, Tạp chí Triết học (2/213), tr 3- 37 Trần Kim Hào (2011), “Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp vấn đề đặt từ thực tế Việt Nam”, Tạp chí Quản lý kinh tế (số 43), tr 29-34 38 Phạm Đức Hiếu (2011), “Các nhân tố ảnh hưởng tới thực báo cáo trách nhiệm xã hội doanh nghiệp Việt Nam”, Tạp chí Phát triển kinh tế (số tháng 4), tr 10 – 16 152 39 Nguyễn Văn Hiệu (2009), “Áp dụng tích hợp ISO 14.000, SA 8000, OHSAS 18.000 giải pháp phát triển bền vững cho doanh nghiệp”, Tạp chí Khoa học thương mại (số 28), tr 22-27 40 Đỗ Thị Kim Hoa (2009), “Xây dựng đạo đức kinh doanh – Cơ sở cho việc thực trách nhiệm xã hội doanh nghiệp”, Tạp chí Triết học (10/221), tr 80- 84 41 Đỗ Thị Phi Hoài (2009), Văn hóa doanh nghiệp, Nxb Tài chính, Hà Nội 42 Hội đồng giám mục Việt Nam, Viện Triết học, MISSEREOR (Hội Hành động phát triển người thiên chúa giáo Đức) (2009), Kỷ yếu hội thảo: Trách nhiệm xã hội điều kiện kinh tế thị trường, Hải Phòng 43 Vũ Xuân Nguyệt Hồng (Chủ biên) (2008), Cơ chế sách thúc đẩy doanh nghiệp bảo vệ môi trường, Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 44 Vũ Tuấn Huy (2009), “Trách nhiệm xã hội vai trò chế thị trường nước ta”, Tạp chí Triết học số (10/221), tr 80- 84 45 Đặng Hữu (2001), Phát triển kinh tế tri thức rút ngắn trình công nghiệp hóa, đại hóa, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 46 Nguyễn Thị Lan Hương (2009), “Trách nhiệm môi trường - phương diện trách nhiệm xã hội”, Tạp chí Triết học (8/219), tr 32 – 36 47 Jésrôme Ballet, Francoise de Bry (2005), Doanh nghiệp đạo đức, Nxb Thế giới 48 Nguyễn Đức Kiên (2009), “Trách nhiệm doanh nghiệp xã hội chiến lược xây dựng thương hiệu kỷ nguyên mạng xã hội hóa”, Tạp chí Khoa học Thương mại (28), tr 10 49 Nguyễn Linh Khiếu, “Trách nhiệm xã hội Báo chí Việt Nam nay”, Tạp chí Triết học (6/217), tr 18-22 50 Kiểm toán Nhà nước, Báo cáo kết kiểm toán năm 2013, số 124/BC-KTNN, ngày 29 tháng năm 2014 51 Lê Hồng Liêm (2014), Nghiên cứu mối quan hệ không bình thường phận cán bộ, đảng viên có chức, có quyền với doanh nghiệp để chuộc lợi, Nxb Chính trị quốc gia 52 Dương Thị Liễu (2011), Giáo trình văn hóa kinh doanh, Nxb Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội 53 Nguyễn Đình Long, Đoàn Quang Thiệu (2009), “Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp nhỏ vừa khu vực nông nghiệp, nông thôn”, Tạp chí Cộng sản (28), tr 31-34 153 54 Nguyễn Viết Lộc (2011), “Doanh nhân Việt Nam với vấn đề đạo đức kinh doanh trách nhiệm xã hội”, Tạp chí Lao động xã hội, tr 25- 27 55 Nguyễn Minh Luân, “Triển khai trách nhiệm xã hội doanh nghiệp”, Kỷ yếu Ngày Nhân Việt Nam 2012, tr.105 -108 56 Hoàng Văn Luân (2011), Lợi ích, động lực phát triển xã hội bền vững, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 57 L Vitkovskaja (2010), “Trách nhiệm xã hội giới kinh doanh nhà nước xã hội”, Niên giám thông tin khoa học xã hội nước (1), Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, tr 875 – 888 58 C.Mác Ăngghen (2002), Toàn tập, T20, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 59 Michel Capron Francoise Quairel – Lanoizeleé, Lê Minh Tiến, Phạm Như Hổ dịch (2009), Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp, Nxb Tri thức, Hà Nội 60 Vũ Đăng Minh (2009), Đội ngũ giám đốc doanh nghiệp nhà nước Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 61 Ngân hàng giới, Ngân hàng phát triển châu Á (ADB), “Các thể chế đại”, Báo cáo phát triển Việt Nam 2010 62 Ngân hàng giới (2012), Tăng trưởng xanh cho người, đường hướng tới phát triển bền vững, Nxb Hồng Đức, Thanh Hóa 63 Nhà xuất Tiến (1975), Từ điển triết học 64 Phùng Xuân Nhạ (2011), Nhân cách doanh nhân văn hóa kinh doanh Việt Nam thời kỳ đổi hội nhập quốc tế, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội 65 Võ Văn Nhị, Nguyễn Đình Hùng (2009), “Trách nhiệm xã hội vấn đề trình bày số đánh giá trách nhiệm xã hội báo cáo thường niên công ty niêm yết Việt Nam”, Tạp chí Phát triển kinh tế (12), tr 41 – 45 66 Nguyễn Thị Kim Nhung (2011), “Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp Việt Nam nay, Tạp chí Thương mại (26), tr 5-11 67 Phòng Thương mại công nghiệp Việt Nam,Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội (2013), “Kinh tế Việt Nam 2013, triển vọng 2014: Nỗ lực thực ba đột phá chiến lược”, Diễn đàn kinh tế Mùa thu, Thành phố Huế 26-27.9 68 Phòng Thương mại công nghiệp Việt Nam (2013), “Phát triển doanh nghiệp chất lượng tăng trưởng” , Báo cáo thường niên doanh nghiệp Việt Nam 2013, Hà Nội 154 69 Vũ Văn Phúc (2012), Đổi mô hình tăng trưởng cấu lại kinh tế, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 70 Trần Anh Phương (2009), “Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp thực tiễn vận dụng Việt Nam nay”, Tạp chí Triết học (8/219), tr 23– 31 71 Nguyễn Mạnh Quân (2007), Giáo trình Đạo đức kinh doanh văn hoá công ty, Nxb Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội 72 Quốc hội (2014), Luật Doanh nghiệp, Luật số 68/2014/QH 2013 ngày 26 tháng 11 năm 2014 73 Quốc hội (2014), Luật Bảo vệ môi trường, số 55/2014/QH13 ngày 23 tháng năm 2014 có hiệu lực ngày tháng năm 2015 74 Hồ Sĩ Quý (2012), Tiến xã hội: Một số vấn đề mô hình phát triển Đông Á Đông Nam Á, Nxb Tri thức, Hà Nội 75 Lê Doãn Tá (2010), Văn hóa doanh nghiệp tảng phát triển kinh tế doanh nghiệp thời kỳ 2011 – 2020, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 76 Trần Anh Tài, Trịnh Ngọc Thạch (2013), Mô hình đại học doanh nghiệp, kinh nghiệm quốc tế gợi ý cho Việt Nam, Nxb Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội 77 Nguyễn Đình Tài, (2009), Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: Tăng cường trách nhiệm xã hội doanh nghiệp người tiêu dùng môi trường Việt Nam phát triển bền vững, Viện Kinh tế Trung Ương 78 Nguyễn Đình Tài (2010), “Doanh nghiệp Việt Nam với vấn đề tăng cường trách nhiệm Xã hội”, Tạp chí Tài (1/2010), tr 26-29 79 Phạm Ngọc Thanh (2013), Đổi văn hóa lãnh đạo quản lý Việt Nam nay, Nxb Chính trị quốc gia 80 Trần Đình Thiên (2014), Kinh tế Việt Nam vấn đề Khu vực doanh nghiệp, Nxb Khoa học Xã hội 81 Thủ tướng Chính phủ (2004), Quyết định số 153/2004/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ ngày 17.8.2004 việc ban hành Định hướng chiến lược phát triển bền vững Việt Nam (Chương trình Nghị 21 Việt Nam) 82 Thủ tướng Chính phủ (2012), Quyết định số 432/QĐ-TTg Thủ tướng Chính ngày 12.4.2012 phê duyệt Chiến lược bền vững Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 83 Thủ tướng Chính phủ (2012), Quyết định số 1393/QĐ-TTg ngày 25 tháng 09 năm 2012, Quyết định phê duyệt chiến lược quốc gia tăng trưởng xanh 155 84 Thủ tướng Chính phủ (2013), Quyết định số 58/2013/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thành lập, tổ chức hoạt động Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ vừa 85 Thủ tướng Chính phủ (2013), Quyết định số 20/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Chiến lược quốc gia an toàn thực phẩm giai đoạn 2011 – 2020 tầm nhìn 2030”, ngày 04 tháng 01 năm 2012 86 Nguyễn Văn Thức (2009), “Vai trò Nhà nước vấn đề trách nhiệm xã hội”, Tạp chí Triết học (6/205), tr.33 – 36 87 Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (2010), Xây dựng quan hệ lao động thúc đẩy trách nhiệm xã hội doanh nghiệp, vai trò Công đoàn Việt Nam, Nxb Lao động, Hà Nội 88 Trường Đại học Kinh tế quốc dân (2015), Doanh nghiệp xã hội Việt Nam vai trò Trường Đại học tổ chức nghiên cứu, Nxb Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội 89 Trường Đại học Thương Mại (2008), “Những vấn đề chung”, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế: Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp, góc độ tiếp cận thực tiễn giải pháp 90 Trường Đại học Thương Mại (2008), “Một số vấn đề lý luận thực tiễn nước quốc tế”, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế: Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp, góc độ tiếp cận - thực tiễn giải pháp 91 Trường Đại học Thương Mại (2008), “Thực trạng giải pháp Việt Nam”, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế: Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp, góc độ tiếp cận - thực tiễn giải pháp 92 Trường Đại học Ngoại Thương (2009), Khoa Quản trị kinh doanh, Kỷ yếu hội nghị khoa học Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp phát triển bền vững 93 Vũ Quốc Tuấn (2008), Doanh nghiệp dân doanh phát triển hội nhập, Nxb Chính trị - Hành chính, Hà Nội 94 Vũ Quốc Tuấn (2006), Phát triển kinh tế tư nhân Việt Nam nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 95 Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Bộ Giáo dục đào tạo, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Hội đồng Lý luận Trung Ương (2013), Kỷ yếu hội thảo khoa học Kinh tế Việt Nam 2012 – 2013: Tái cấu doanh nghiệp cân đối kinh tế vĩ mô 156 96 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (2012), “Trách nhiệm môi trường xã hội doanh nghiệp”, Tạp chí Chứng khoán Việt Nam (163), tr.14-16 97 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (2012), “Báo cáo trách nhiệm với môi trường xã hội (E&S), Tạp chí Chứng khoán Việt Nam (168), tr 22 – 23 98 Ủy Ban kinh tế Quốc hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, VCCI, UNDP (2014), Diễn đàn kinh tế mùa xuân 2014: Động lực phát triển từ cải cách thể chế, Nxb Tri thức, Hà Nội 99 Viện Khoa học Lao động (2012), Báo cáo xu hướng lao động xã hội Việt Nam 100 Viện Khoa học Lao động (2013), Báo cáo xu hướng lao động xã hội bối cảnh suy giảm tăng trưởng kinh tế 101 Viện Khoa học Xã hội Việt Nam (VASS), MISSEREOR (2007), Kỷ yếu hội thảo quốc tế: Công xã hội, trách nhiệm xã hội đoàn kết xã hội, Hà Nội 102 Viện Khoa học Xã hội Việt Nam (VASS), MISSEREOR (2009), Kỷ yếu hội thảo quốc tế: Trách nhiệm xã hội điều kiện kinh tế thị trường, Hải Phòng 103 Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, Trường Đại học OSLO, Norweian Center for Human Right (2012), Tọa đàm khoa học: Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp người lao động cộng đồng 104 Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Tổng Cục thống kê, Trường Đại học Copenhagen (2013) Báo cáo Năng lực cạnh tranh công nghệ cấp độ doanh nghiệp Việt Nam năm 2013 105 Phạm Thái Việt (2008), Vấn đề điều chỉnh chức thể chế Nhà nước tác động toàn cầu hóa, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 106 Việt Nam Hrday (2012), Kỷ yếu ngày nhân Việt Nam 2012: Chất lượng lãnh đạo doanh nghiệp Việt, Nxb Thông tin truyền thông, Hà Nội 107 Đào Quang Vinh (2003), Báo cáo tóm tắt nghiên cứu CSR doanh nghiệp thuộc hai ngành dệt may da giầy, Viên Khoa học Lao động Xã hội 108 Nguyễn Như Ý, chủ biên (1998) Đại từ điển tiếng Việt, Nxb Thông tin, Hà Nội, tr 1678 109 http://baodientu.chinhphu.vn/Home/Toan-van-cac-van-kien-Dai-hoi-XI-cuaDang/20113/70447.vgp Tr 5, truy cập ngày 10 tháng 12 năm 2012 110 http://baodientu.chinhphu.vn/Home/Toan-van-cac-van-kien-Dai-hoi-XI-cuaDang/20113/70447.vgp, tr4, truy cập ngày 10 tháng 12 năm 2012 157 111 http://vn.globalcompactvietnam.org/detail.asp?id=108, truy cập ngày tháng năm 2014 112 http://vietnambranding.com/thong-tin/chuyen-de-thuong-hieu/1865/Doanhnghiep-gan-trach-nhiem-xa-hoi-voi-san-xuat -kinh-doanh truy cập ngày 29.1 2015 113 http://tuoitre.vn/tin/kinh-te/20130419/hon-58000-doanh-nghiep-phasan/543847.html#ad-imagetruy cập ngày 15.8.2014 114 http://www.tapchitaichinh.vn/tai-chinh-phap-luat/phap-luat -kinh-doanh/tiep-tucday-manh-thanh-tra-kiem-tra-cac-hanh-vi-gian-lan-chiem-doat-thue-51144.html truy cập ngày 14 tháng 10 115 http://www.thanhnien.com.vn/pages/20140414/hang-loat-doanh-nghiep-fdichuyen-gia-tron-thue.aspx truy cập ngày 14 tháng 10 năm 2014 116 http://laodong.com.vn/kinh-doanh/dau-hieu-bat-thuong-o-coca-cola-vn-94776.bld truy cập ngày 14 tháng 10 năm 2014 117 http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/doanh-nghiep/tap-doan-vang-besra-co-thebi-tuoc-giay-phep-neu-tiep-tuc-no-thue-3138222.html truy cập ngày 24 tháng năm 2015 118 http://baochinhphu.vn/Tin-noi-bat/Nang-suat-lao-dong-thap-Thu-tuong-sotruot/209796.vgp truy cập ngày tháng năm 2014 119 http://vov.vn/kinh-te/trao-giai-thuong-trach-nhiem-xa-hoi-doanh-nghiep-nam2012-253847.vov 120 http://www.hoahocngaynay.com/vi/tin-tuc-hoa-hoc/hoa-hoc-viet-nam/1695-ramat-cong-dong-trach-nhiem-xa-hoi-viet-nam.html truy cập ngày 29 tháng năm 2015 121 http://123.30.184.175:8081/Tin-tuc/Kinh-te/305763/trao-giai-thuong-trachnhiem-xa-hoi-doanh-nghiep-nam2009,%20truy%20c%E1%BA%ADp%20ng%C3%A0y%2009%20th%C3%A1n g%2001%20n%C4%83m%202015 truy cập ngày 09 tháng 01 năm 2015 158 122 http://www.vcci.com.vn/tin-vcci/20131226075017520/xay-dung-bao-cao-benvung-chung-chi-hoi-nhap-cua-doanh-nghiep.htm Truy cập ngày 25 tháng năm 2015 123 http://www.moit.gov.vn/Images/FileVanBan/_ND98-2014-CP.PDF truy cập ngày 21 tháng năm 2015 124 http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?mode=detai l&document_id=163545 125 http://tapchitaichinh.vn/tai-chinh -kinh-doanh/tai-chinh-doanh-nghiep/giaiphap-nao-cho-van-de-no-dong-bao-hiem-xa-hoi-55307.html 126 http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30111&cn_id =708151 127 http://baocongthuong.com.vn/xu-phat-vi-pham-moi-truong-205-ty-dong.html 128 http://sonnptnt.hanoi.gov.vn/sonn/qlclnlts/detail/135/29/cac-co-so-cong-nghi epxa-thai-thang-ra-moi-truong 129 http://nld.com.vn/cong-doan/quy-dinh-treo-ngoe-20151102222737229.htm 130 http://laodong.com.vn/viec-lam/tron-dong-bhxh-bhyt-ngay-cang-tinh-vi358392.bld 131 http://vntime.vn/vi/kinh-te.nd62/khong-du-chuan-cung-cap-oc-vit-cho-samsung5399.i5399.html 132 http://ndh.vn/yeu-cau-trung-quoc-tra-loi-gan-300-tan-hoa-qua-nhiem-doc-tuonsang-viet-nam-20140606015042126p126c137.news 133 http://laodong.com.vn/kinh-te/cang-bien-viet-nam-da-thanh-bai-rac-cua-the-gioi325403.bld 134 http://cafef.vn/doanh-nghiep/bo-tai-chinh-cong-bo-danh-sach-600-doanh-nghiepno-thue-lon-nhat-ca-nuoc-20150722123953054.chn 135 http://voer.edu.vn/m/tang-truong-kinh-te-va-phat-trien-kinh-te/0e7a134d 136 http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1 &mode=detail&document_id=98755 137 http://phapluatxahoi.vn/kinh-doanh/doanh-nghiep-khong-tra-loi-khieu-nai-cuanguoi-tieu-dung-se-bi-xu-phat-102572 138 http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemI D=18140 159 139 http://giaoduc.net.vn/Kinh-te/Nguoi-tieu-dung-tay-chay-Coca-Cola-Tan-HiepPhat-vi-dao-duc-kinh-doanh-post164390.gd 140 http://nguyentandung.org/nghich-ly-tu-con-so-dong-gop-thue-cua-doanhnghiep-fdi.html 141 http://dantri.com.vn/kinh-doanh/vu-tan-hiep-phat-con-ruoi-500-trieu-va-banan-2-000-ty-dong-20151218201416.htm, truy cập ngày 10 tháng năm 2015 142 http://baophapluat.vn/dien-dan/nguoi-tieu-dung-viet-nam-van-con-tam-ly-e-ngaikhieu-nai-242908.html 143 [http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1 &mode=detail&document_id=98755 144 http://vnexpress.net/tin-tuc/khoa-hoc/moi-truong/doanh-nghiep-voi-van-de-baove-moi-truong-2394688.html 145 https://dangkykinhdoanh.gov.vn/NewsandUpdates/tabid/91/ArticleID/517/T%C3 %ACnh-h%C3%ACnh-%C4%91%C4%83ng-k%C3%BD-doanhnghi%E1%BB%87p-n%C4%83m-2013.aspx 146 http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/doanh-nghiep/tong-cuc-thong-ke-sodoanh-nghiep-roi-thi-truong-khong-dang-lo-3126563.html 147 http://khucongnghiep.com.vn/nghiencuu/tabid/69/articleType/ArticleView/article Id/1573/Doanh-nghip-Vit-Nam-nm-2015-v-trin-vng-2016.aspx 148 http://noichinh.vn/cong-tac-phong-chong-tham-nhung/201308/doi-thoai-vephong-chong-tham-nhung-lan-thu-12-se-duoc-to-chuc-vao-thang-11-2013292074/ 149 http://cocforum.shtp.hochiminhcity.gov.vn/vn/tham-nhung-trong-hoat-dong-dnnan-nhan-va-thu-pham.html 150 http://nongnghiep.vn/xay-dung-cac-thiet-che-phuc-vu-nhu-cau-cua-cong-nhanlao-dong-post169245.html 151 http://khpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/phap-luat-ve-bao-ve-moitruong.aspx?ItemID=332 152 http://baodatviet.vn/kinh-te/doanh-nghiep/phat-hien-metro-cashampcarry-vntron-thue-chuyen-gia-3264622/ 153 http://cocforum.shtp.hochiminhcity.gov.vn/vn/tham-nhung-trong-hoat-dong-dnnan-nhan-va-thu-pham.html 160 154 http://soha.vn/muc-phat-hon-58-ty-voi-cong-ty-urc-la-cao-nhat-tu-truoc-den-nay20160531182201906.htm 155 http://www.vnep.org.vn/Upload/Doanh%20nghiep%20xa%20hoi.pdf, truy cập 31.3.2014 156 http://www.vnep.org.vn/Upload/Doanh%20nghiep%20xa%20hoi.pdf 157 http://laodong.com.vn/phap-luat/toan-canh-vu-tham-nhung-cua-duong-chi-dungo-vinalines-tu-nam-2011-171165.bld Tiếng Anh 158 Bowen, H, R (1953), “Social Responsibility of the Businessman” Harper and Row, New York 159 Carroll, A, B (1979), “A three – dimensional model of corporate performance”, Academy of Management Review, 4/4, pp.497 – 505, http://amr.aom.org/search?fulltext=CORPORATIONS+-+Social+aspects&sortspec=date&submit=Submit&andorexactfulltext=phrase, Download on 1.4 2014 160 Carroll, A, B (1999), “Corporate social Responsibility: Evoluation of a definitional Construct”, Business and Society; Sep, 38,3; pp268 - 295, http://scholar.google.com.vn/citations?user=qMalUAcAAAAJ&hl=en&oi=sra, Download on 1.4 2014 161 Djordjija Petkoski (World Bank Institute) and Nigel Twose (World Bank Group), (2003), Public Policy for corperate Social Responsibility, Public Policy for corperote Social Responsibility, World Bank Institute series on corporate social, accountability and sustainable competitiveness http://info.worldbank.org/etools/docs/library/57434/publicpolicy_econference.p df, Download on 31.3.2014 162 E Freeman (1984), "Strategic Management: A Stakeholder Approach" Marshall, M.A Pitman, Boston, http://www.google.com.vn/books?hl=en&lr=&id=NpmA_qEiOpkC&oi=fnd&pg=P R5&dq=related:R_naHs562NsJ:scholar.google.com/&ots=6_kjD7N9MN&sig=ok9wMsUlFlS46MuahgVKFnZXGo&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false Download on 31.3.2014 163 Herman Aquinis and Ante Glavas (2012) "What we know and What we don’t know a Corporate Social Responsibility: A Rewiew and Research Agende", 161 Journal Management (38/932), originally published online, http://jom.sagepub.com/content/38/4/932.full.pdf+html, Download on 12.3.2014 164 Milton Friedman (1970), “The social responsibility of business is to increase its profits” New York Times Magazine, September 13th, pp 122- 126 http://tailieu.vn/doc/the-social-responsibility-of-business-is-to-increase-itsprofits-1360827.html, Download on 1.4 2014 165 Milton Friedman (1972), Capital and Freedom, Chicago: University Chicago Press http://tailieu.vn/doc/the-social-responsibility-of-business-is-to-increase-itsprofits-1360827.html, Download on 1.4 2014 166 Porter M.E Kramer M.R, (2006) “Strategy Society, the link between Competitve Advantage and coporate Social Resposibility”, Harvard Business Review (12), pp 76-93 https://hbr.org/2006/12/strategy-and-society-the-linkbetween-competitive-advantage-and-corporate-social-responsibility Download on 15.7.2015 167 Richard Holme Rio Tinto, Phil Watts Royal Dutch/ Shell Group, Corporate social Responsibility (1.2000): Making a good business Sense, http://www.wbcsd.org/pages/edocument/edocumentdetails.aspx?id=83&nosearc hcontextkey=true Download on 11 11.2012 168 World Business Council for Sustainable Development (2000), “Meeting changing Expectation, Corporation Social Responsibility”, WBCSD Publications (2), pp 1-38 http://oldwww.wbcsd.org/DocRoot/hbdf19Txhmk3kDxBQDWW/CSRmeeting pdf, Download on 12.3.2014 169 R Edward Freeman (2010), "Strategic Management: A Stakeholder Approach" Marshall, M.A Pitman, Boston http://www.google.com.vn/books?hl=en&lr=&id=NpmA_qEiOpkC&oi=fnd&pg=P R5&dq=related:R_naHs562NsJ:scholar.google.com/&ots=6_kjD7N9MN&sig=ok9wMsUlFlS46MuahgVKFnZXGo&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false 162 ... TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP 31 2.1 Khái niệm, đặc điểm trách nhiệm xã hội doanh nghiệp 31 2.1.1 Khái niệm trách nhiệm, trách nhiệm xã hội, trách nhiệm xã hội doanh nghiệp. .. thực trách nhiệm xã hội doanh nghiệp Việt Nam thời gian tới 20 1.3 Đánh giá chung công trình nghiên cứu trách nhiệm xã hội doanh nghiệp hướng tiếp cận luận án trách nhiệm xã hội doanh nghiệp. .. điểm trách nhiệm xã hội doanh nghiệp 43 2.2 Nội dung hình thức biểu trách nhiệm xã hội doanh nghiệp 46 2.2.1 Nội dung trách nhiệm xã hội doanh nghiệp 46 2.2.2 Các hình thức biểu trách nhiệm
- Xem thêm -

Xem thêm: Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp việt nam hiện nay , Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp việt nam hiện nay , Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp việt nam hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn