Đảng bộ tỉnh hòa bình lãnh đạo xây dựng đời sống văn hóa từ năm 2006 đến năm 2015

127 213 0
  • Loading ...
1/127 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/02/2017, 19:36

Đại học quốc gia hà nội Tr-ờng Đại học khoa học xã hội nhân văn - Đỗ Thị Tiến Thành Đảng tỉnh hòa bình lãnh đạo xây dựng đời sống văn hóa từ năm 2006 đến năm 2015 LUN VN THC S LCH S H Ni 2016 Đại học quốc gia hà nội Tr-ờng Đại học khoa học xã hội nhân văn - Đỗ Thị Tiến Thành Đảng tỉnh hòa bình lãnh đạo xây dựng đời sống văn hóa từ năm 2006 đến năm 2015 Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Lịch sử Đảng Mã số: 60220315 Ng-ời h-ớng dẫn khoa học: TS Lê Thị Minh Hạnh H Ni 2016 LI CAM OAN Tụi xin cam oan õy l cụng trỡnh nghiờn cu ca riờng tụi di s hng dn ca TS Lờ Th Minh Hnh Cỏc s liu, ti liu tham kho u trung thc v cú ngun gc xut x rừ rng H Ni, ngy thỏng nm 2016 Tỏc gi lun Th Tin Thnh LI CM N hon thnh lun Thc s ca mỡnh, tụi ó nhn c rt nhiu s giỳp ca cỏc ban ngnh, th, cỏ nhõn Trc ht, tụi xin gi li cm n sõu sc ti TS Lờ Th Minh Hnh - ngi ó tn tỡnh hng dn tụi sut quỏ trỡnh lm lun Tụi xin trõn trng cm n cỏc thy cụ Khoa Lch s, Phũng t liu khoa Lch s, Th vin Trng i hc khoa hc xó hi v nhõn H Ni Tụi xin chõn thnh cm n cỏc quý c quan: Tnh y, y ban nhõn dõn tnh Hũa Bỡnh, S Vn húa Th thao v Du lch tnh Hũa Bỡnh, Th vin Tng hp Hũa Bỡnh ó giỳp tụi cụng tỏc su tm, thu thp ti liu Tụi xin gi li chõn thnh cm n ti gia ỡnh, bn bố ó giỳp tụi sut quỏ trỡnh hon thnh lun Tỏc gi lun Th Tin Thnh MC LC M U .4 Lý chn ti Lch s nghiờn cu Mc ớch v nhim v nghiờn cu i tng v phm vi nghiờn cu Ngun t liu v phng phỏp nghiờn cu úng gúp ca lun Kt cu ca lun Chng 1: CH TRNG V S CH O CA NG B TNH HềA BèNH XY DNG I SNG VN HểA T NM 2006 N NM 2010 10 1.1 Cỏc yu t tỏc ng n quỏ trỡnh lónh o xõy dng i sng húa ca ng b tnh Hũa Bỡnh 10 1.1.1 iu kin t nhiờn, kinh t, húa, xó hi 10 1.1.2 Thc trng i sng húa tnh Hũa Bỡnh trc nm 2006 15 1.2 ng b tnh Hũa Bỡnh lónh o xõy dng i sng húa t nm 2006 n nm 2010 19 1.2.1 Ch trng ca ng b tnh Hũa Bỡnh 19 1.2.2 Quỏ trỡnh ch o thc hin xõy dng i sng húa ca ng b tnh Hũa Bỡnh 23 Tiu kt chng 38 Chng 2: NG B TNH HềA BèNH LNH O Y MNH 40 XY DNG I SNG VN HểA T NM 2011 N NM 2015 40 2.1 Ch trng v xõy dng i sng húa ca ng b tnh Hũa Bỡnh 40 2.1.1 Quan im ca ng Cng sn Vit Nam 40 2.1.2 Ch trng ca ng b tnh Hũa Bỡnh 42 2.2 Quỏ trỡnh ng b tnh Hũa Bỡnh ch o thc hin xõy dng i sng húa 43 2.2.1 Hot ng ch o tuyờn truyn c ng, thụng tin th vin, c sỏch bỏo 48 2.2.2 Hot ng ch o phong tro húa ngh thut 51 2.2.3 Hot ng ch o bo tn v phỏt huy di sn húa 52 2.2.4 Hot ng ch o xõy dng gia ỡnh, lng xó, c quan, n v húa, thc hin np sng minh vic ci vic tang v l hi 54 2.2.5 Hot ng ch o th dc th thao 60 2.2.6 Hot ng ch o xõy dng thit ch húa 61 Tiu kt chng 63 Chng 3: MT S NHN XẫT V KINH NGHIM 64 3.1 Mt s nhn xột 64 3.1.1 u im 64 3.1.2 Mt vi hn ch 82 3.2 Mt s kinh nghim 86 KT LUN 92 TI LIU THAM KHO 94 PH LC 106 DANH MC CC CH VIT TT UBND: y ban nhõn dõn HND: Hi ng nhõn dõn XHCN: Xó hi ch ngha DANH MC CC BNG BIU STT Bng Ni dung 1.1 S lng gia ỡnh t gia ỡnh húa nm liờn tc 32 2.1 Hot ng phc v bn c ca h thng th vin 50 2.2 Hot ng ngh thut qun chỳng 51 2.3 Hot ng biu din ngh thut chuyờn nghip 52 2.4 S h gia ỡnh t danh hiu giỏ ỡnh húa 54 2.5 S ỏm ci thc hin theo np sng húa 58 2.6 S ỏm tang thc hin theo np sng húa 59 2.7 S l hi c t chc tnh 60 2.8 S cỏn b húa tham gia bi dng, nõng cao trỡnh 62 Trang M U Lý chn ti Vn húa l nn tng tinh thn ca xó hi, sc mnh ni sinh hun ỳc nờn phm cht ct cỏch ngi Vit Nam sut chiu di lch s dng nc v gi nc Nn tng ú giỳp cho nhõn dõn ta vt qua bao khú khn th thỏch, ỏnh thng mi k thự, gi vng bn sc húa dõn tc v nn c lp Nhn thc c vai trũ quan trng ca húa, ca vic xõy dng i sng húa, ng ó nhiu ch trng chớnh sỏch v húa, coi húa va l mc tiờu va l ng lc thỳc y s phỏt trin ca kinh t, xó hi c th hin qua cỏc ch th, ngh quyt ca ng Mt nhng kin cú tớnh chin lc, ỏnh du s phỏt trin t lý lun ca ng v húa l Ngh quyt Hi ngh ln Ban chp hnh Trung ng ng khúa VIII (1998) Ngh quyt ch rừ: Xõy dng v phỏt trin nn húa Vit Nam tiờn tin, m bn sc dõn tc, tip thu tinh hoa húa nhõn loi, lm cho húa thm sõu vo ton b i sng v hot ng xó hi, vo tng ngi tng gia ỡnh, tng th v cng ng, tng a bn dõn c, vo mi lnh vc sinh hot v quan h ngi, to trờn t nc ta i sng tinh thn cao p, trỡnh dõn trớ cao, khoa hc phỏt trin phc v c lc s nghip cụng nghip húa, hin i húa vỡ mc tiờu dõn giu nc mnh xó hi cụng bng minh tin bc vng chc lờn ch ngha xó hi Ngh quyt a quan im ch o, 10 nhim v c th v gii phỏp ln ú cỏc gii phỏp: phỏt ng phong tro ton dõn on kt xõy dng i sng húa, huy ng mi lc lng nhõn dõn v c h thng chớnh tr t trờn xung di, t ng, c quan nh nc, cỏc on th tớch cc tham gia phong tro vỡ mc tiờu dõn giu nc mnh xó hi cụng bng minh i hi i biu ton quc ln th IX (2001) ca ng tip tc khng nh: Xõy dng nn húa tiờn tin, m bn sc dõn tc va l mc tiờu va l ng lc thỳc y s phỏt trin kinh t, xó hi i hi X ca ng (2006) nhn mnh: tip tc phỏt trin sõu rng v nõng cao cht lng nn húa tiờn tin m bn sc dõn tc, gn kt cht ch v ng b hn vi phỏt trin kinh t, xó hi, lm cho húa thm sõu vo mi lnh vc ca i sng xó hi Tip ni tinh thn ú, ti i hi XI (2011) ng ó thụng qua Cng lnh xõy dng t nc thi kỡ quỏ lờn ch ngha xó hi (b sung, phỏt trin nm 2011) ch rừ: Xõy dng nn húa Vit Nam tiờn tin, m bn sc dõn tc, phỏt trin ton din thng nht a dng, thm nhun sõu sc tinh thn nhõn vn, dõn ch tin b; lm cho húa gn kt cht ch v thm sõu vo ton b i sng xó hi, tr thnh nn tng tinh thn vng chc, sc mnh ni sinh quan trng ca phỏt trin Vi ng li ch trng phỏt trin húa ca ng v Nh nc, ng b tnh Hũa Bỡnh ó lónh o nhõn dõn xõy dng i sng húa, gúp phn to mụi trng húa lnh mnh, thỳc y kinh t xó hi phỏt trin Nhng kt qu t c ca ng b tnh Hũa Bỡnh vic lónh o xõy dng i sng húa cú ý ngha sõu sc i vi s phỏt trin kinh t, xó hi trờn a bn tnh ng thi, khng nh s ỳng n ca ng li chớnh sỏch xõy dng húa ca ng núi chung v ng b tnh Hũa Bỡnh núi riờng Bờn cnh nhng thnh tu ó t c, lónh o xõy dng i sng húa Hũa Bỡnh cũn cú nhng hn ch nhng nguyờn nhõn ch quan v khỏch quan Vỡ vy, nghiờn cu ng b tnh Hũa Bỡnh lónh o xõy dng i sng húa l cn thit Trờn c s ú rỳt kinh nghim nhm thc hin cú hiu qu cụng tỏc lónh o xõy dng i sng húa tnh Hũa Bỡnh hin T nhng lớ trờn tụi chn ti: ng b tnh Hũa Bỡnh lónh o xõy dng i sng húa t nm 2006 n nm 2015 lm lun thc s khoa hc lch s ca mỡnh Lch s nghiờn cu ó cú nhiu cụng trỡnh nghiờn cu v xõy dng i sng húa c thc hin trờn phm vi c nc Cú th k n mt s nhúm cụng trỡnh tiờu biu nh: Th nht: Mt s tỏc phm vit v ng li húa ca ng: ỡnh Hóng (1999), Lớ lun húa v ng li húa ca ng, Nxb Vn húa dõn tc; ỡnh Hóng (2006), Tỡm hiu v ng li húa ca ng cng sn Vit Nam, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni; Phm Duy c (2010), ng li húa ca ng cng sn Vit Nam t 1930 n nay, Nxb Vn húa thụng tin nhng cụng trỡnh ny, cỏc tỏc gi ó trỡnh by c th nhng c s hỡnh thnh quan im ca ng v húa, ch trng chớnh sỏch phỏt trin húa nc ta t nm 1930 n Th hai: Nhng sỏch bỏo vit v xõy dng i sng húa: Phm Quang Ngh, húa tr thnh mt ng lc bờn ca s phỏt trin, thỳc y s nghip cụng nghip húa, hin i húa t nc, Tp húa ngh thut, (S 149); Nguyn Trung Thu (1999), Thc hin ngh quyt Trung ng v cuc ng Ton dõn on kt xõy dng i sng húa, Tp t tng húa, (S 07); Hong Vinh (1999), My lớ lun v thc tin xõy dng i sng húa c s nc ta, Nxb Vn húa thụng tin; Nguyn Khoa im (2000), y mnh phong tro ton dõn on kt xõy dng i sng húa, phc v c lc cho s nghip húa, hin i húa t nc, Tp húa ngh thut, (S 4); Trung ụng (2002), cú mt phong tro ton dõn on kt xõy dng i sng húa, Nxb Vn húa ngh thut, Vin húa, H Ni; Phm Duy c (2010), Phỏt trin Vn húa Vit Nam giai on 2011- 2020, nhng phng phỏp lun, Nxb Vn húa, H Ni Trong nhng tỏc phm, bi vit ny cỏc tỏc gi lm rừ nhng lớ lun v thc tin vic xõy dng i sng húa c s, nhng hn ch cũn tn ti t ú a mt s phng hng gii phỏp y mnh vic xõy dng i sng húa hin Th ba: i vi tnh Hũa Bỡnh, nghiờn cu v húa cú mt s tỏc phm nh: Nguyn Th Thanh Nga (2007), Vn húa truyn thng mt s tc ngi Hũa Bỡnh, Nxb Vn húa dõn tc; Bựi Huy Vng (2014), Lng Mng Hũa Bỡnh, Nxb Vn húa thụng tin; K yu hi tho húa dõn tc Mng ti Hũa Bỡnh (9 1993) HOT NG VN NGH QUN CHNG [Ngun: S Vn húa Th thao v Du lch Hũa Bỡnh] CUNG VN HểA TNH HềA BèNH [Ngun: S Vn húa Th thao v Du lch Hũa Bỡnh] 109 BNG THNG Kấ S LIU GIA èNH, LNG, C QUAN N V VN HểA (2006-2015) Nm S G húa/ T l Tng s G % S lng húa/ Tng s lng S c quan, T n v T l % húa/ Tng s l % c quan n v 2006 120.440/176.414 68,25 1.083/2.105 51,4 304/641 47,4 2007 127.459/180.857 70,47 1307/2105 62,0 358/487 73,5 2008 129.750/173.876 74,6 1286/2064 62,3 506/693 73,0 2009 136.674/173.876 78,6 1304/2058 63,3 433/543 79,7 2010 149.847/186.456 80,36 1412/2066 68,3 1069/1269 84,2 2011 147.268/187.541 78,52 1391/2067 67,3 1086/1332 81,5 2012 146.383/192.763 76,17 1340/2069 64,7 1129/1332 84,7 2013 151,741/198.954 76,27 1326/2070 64,0 1163/1325 87,7 2014 155.184/202.777 76,52 1287/2065 62,3 1229/1325 92,7 2015 158.154/203.282 77,8 1350/2067 65,3 1332/1486 89,6 [Ngun: S Vn húa Th thao v Du lch Hũa Bỡnh] 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ... học xã hội nhân văn - Đỗ Thị Tiến Thành Đảng tỉnh hòa bình lãnh đạo xây dựng đời sống văn hóa từ năm 2006 đến năm 2015 Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Lịch sử Đảng Mã số: 60220315... Nam, ng b tnh Hũa Bỡnh v xõy dng i sng húa t nm 2006 n nm 2015 - Phõn tớch quỏ trỡnh ng b tnh Hũa Bỡnh ch o thc hin xõy dng i sng húa t nm 2006 n nm 2015 - ỏnh giỏ cỏc thnh tu, hn ch v rỳt nhng... sng húa t nm 2006 n nm 2010 Chng 2: ng b tnh Hũa Bỡnh y mnh lónh o xõy dng i sng húa t nm 2011 n nm 2015 Chng 3: ng b tnh Hũa Bỡnh y mnh lónh o xõy dng i sng húa t nm 2011 n nm 2015 Chng 1: CH
- Xem thêm -

Xem thêm: Đảng bộ tỉnh hòa bình lãnh đạo xây dựng đời sống văn hóa từ năm 2006 đến năm 2015 , Đảng bộ tỉnh hòa bình lãnh đạo xây dựng đời sống văn hóa từ năm 2006 đến năm 2015 , Đảng bộ tỉnh hòa bình lãnh đạo xây dựng đời sống văn hóa từ năm 2006 đến năm 2015

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay