Đảng bộ huyện mỹ lộc (tỉnh nam định) lãnh đạo xây dựng đời sống văn hóa ở nông thôn từ năm 2006 đến năm 2015

133 254 1
  • Loading ...
1/133 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/02/2017, 19:35

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN ======================== TRẦN THỊ THẢO ĐẢNG BỘ HUYỆN MỸ LỘC (TỈNH NAM ĐỊNH) LÃNH ĐẠO XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA Ở NÔNG THÔN TỪ NĂM 2006 ĐẾN NĂM 2015 LUẬN VĂN THẠC SĨ LỊCH SỬ Hà Nội – 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN ======================== TRẦN THỊ THẢO ĐẢNG BỘ HUYỆN MỸ LỘC (TỈNH NAM ĐỊNH) LÃNH ĐẠO XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA Ở NÔNG THÔN TỪ NĂM 2006 ĐẾN NĂM 2015 Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Mã số: 60 22 03 15 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Hoàng Hồng Hà Nội - 2016 LỜI CẢM ƠN Trước tiên tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc lời cảm ơn tới PGS.TS.Hoàng Hồng - người thầy tận tình giúp đỡ, hướng dẫn suốt thời gian thực đề tài trình hoàn chỉnh Luận văn tốt nghiệp Tác giả xin trân trọng cảm ơn Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội, thầy cô giáo Ban Quản lý Đào tạo, Sau đại học, thầy cô giáo Khoa Lịch sử, Bộ môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam bảo tận tình, động viên khích lệ tác giả suốt trình học tập hoàn thành Luận văn Trong thời gian thực Luận văn, tác giả nhận giúp đỡ tận tình Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nam Định, Ủy ban MTTQ tỉnh Nam Định, thường trực Thành ủy Nam Định, Sở Văn hóa-Thể thao-Du lịch tỉnh Nam Định, Phòng Văn hóa, Ban tuyên giáo huyện Mỹ Lộc cung cấp tư liệu để tác giả hoàn thành Luận văn Tác giả xin chân thành cảm ơn nhận xét, đánh giá, góp ý quý báu Hội đồng Khoa học đánh giá Luận văn Cuối cùng, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn đến gia đình, bạn bè bạn đồng nghiệp nhiệt tình giúp đỡ thời gian học tập thực đề tài Luận văn tốt nghiệp Học viên thực Luận văn Trần Thị Thảo LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn công trình thân tự nghiên cứu hướng dẫn khoa học PGS.TS.Hoàng Hồng Tất các số liệu, kết nêu luận văn đảm bảo tính trung thực Những kết luận luận văn chưa công bố công trình khác Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn Trần Thị Thảo DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Ban đạo BCĐ Câu lạc CLB Công nghiệp hóa, đại hóa CNH, HĐH Gia đình văn hóa GĐVH Thể dục thể thao TDTT Ủy ban nhân dân UBND Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc UBMTTQ MỤC LỤC MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Nguồn tƣ liệu phƣơng pháp nghiên cứu 10 Đóng góp luận văn 11 Bố cục luận văn 12 Chƣơng ĐẢNG BỘ HUYỆN MỸ LỘC LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA Ở NÔNG THÔN GIAI ĐOẠN 2006 - 2010 13 1.1 Khái quát điều kiện tự nhiên - xã hội thực trạng đời sống văn hóa nông thôn huyện Mỹ Lộc trƣớc năm 2006 13 1.1.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, tình hình kinh tế - xã hội huyện Mỹ Lộc 13 1.1.2 Thực trạng đời sống văn hóa nông thôn huyện Mỹ Lộc trước năm 2006 16 1.2 Chủ trƣơng xây dựng đời sống văn hóa nông thôn Đảng huyện Mỹ Lộc giai đoạn 2006 -2010 24 1.2.1 Khái quát đường lối Đảng chủ trương Đảng tỉnh Nam Định xây dựng đời sống văn hóa nông thôn 24 1.2.2 Chủ trương xây dựng đời sống văn hóa nông thôn Đảng huyện Mỹ Lộc 29 1.3 Quá trình đạo xây dựng đời sống văn hóa nông thôn củaĐảng huyện Mỹ Lộc giai đoạn 2006 - 2010 33 1.3.1 Xây dựng nếp sống văn minh, lối sống văn hóa việc cưới, việc tang, lễ hội mừng thọ 33 1.3.2 Xây dựng Làng, thôn xóm văn hóa, Gia đình văn hóa 38 1.3.3 Xây dựng Hương ước, quy ước 41 1.3.4 Xây dựng thiết chế văn hóa 43 1.3.5 Các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao: 45 Tiểu kết chƣơng 47 Chƣơng ĐẢNG BỘ HUYỆN MỸ LỘC LÃNH ĐẠO ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA Ở NÔNG THÔN GIAI ĐOẠN 2010 – 2015 49 2.1 Yêu cầu chủ trƣơng xây dựng đời sống văn hóa nông thôn Đảng huyện Mỹ Lộc 49 2.2 Chủ trƣơng Đảng huyện Mỹ Lộc lãnh đạo xây dựng đời sống văn hóa nông thôn giai đoạn 2010 - 2015 53 2.3 Đảng huyện Mỹ Lộc đạo xây dựng đời sống văn hóa nông thôn giai đoạn 2010 – 2015 56 2.3.1 Xây dựng nếp sống văn minh, lối sống văn hóa việc cưới, việc tang, lễ hội mừng thọ 56 2.3.2 Xây dựng Làng, thôn xóm văn hóa, Gia đình văn hóa 60 2.3.3 Xây dựng Hương ước, quy ước 66 2.3.4 Xây dựng thiết chế văn hóa 69 2.3.5 Các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao 72 Tiểu kết Chƣơng 75 CHƢƠNG 3: MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ KINH NGHIỆM 77 3.1 Một số nhận xét 77 3.1.1 Ưu điểm 77 3.1.2 Hạn chế 82 3.2 Kinh nghiệm 88 Tiểu kết Chƣơng 92 KẾT LUẬN 93 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 96 PHỤ LỤC 102 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong bối cảnh toàn cầu hóa hội nhập sâu rộng lĩnh vực không Việt Nam mà toàn giới, phát triển văn hóa đƣợc coi giải pháp cứu cánh cho nhiều quốc gia Đặc biệt gia tăng giá trị vật chất – kinh tế không thiết đâu lúc làm cho chất lƣợng sống ngƣời đƣợc tốt lên Sự nghiệp đổi Đảng ta khởi xƣớng lãnh đạo qua chặng đƣờng 25 năm, thu đƣợc nhiều kết to lớn, có ý nghĩa lịch sử Cùng với thành tựu kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng, đối ngoại, vấn đề phát triển văn hóa - xã hội xây dựng ngƣời phục vụ xây dựng Chủ nghĩa xã hội đƣợc Đảng nhà nƣớc ta đặc biệt quan tâm, coi trọng thực đạt nhiều kết đáng khích lệ Trƣớc khó khăn, thách thức, biến động phức tạp tình hình giới khu vực, Đảng kiên định xây dựng thực chủ trƣơng, sách đổi đắn lĩnh vực đời sống xã hội, có lĩnh vực văn hóa, đạo, hoạch định sách văn hóa nhằm thực thắng lợi mục tiêu xây dựng phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc Xây dựng đời sống văn hóa sở chủ trƣơng lớn Đảng Nhà nƣớc ta đặt từ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V (3/1982) Đây chủ trƣơng quan trọng có ý nghĩa chiến lƣợc nghiệp xây dựng văn hóa, lối sống ngƣời phù hợp với đòi hỏi đất nƣớc thời kỳ độ lên CNXH Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ V Đảng ghi rõ: “Một nhiệm vụ cách mạng tư tưởng văn hóa đưa văn hóa thâm nhập vào sống ngày nhân dân Đặc biệt trọng xây dựng đời sống văn hóa sở, bảo đảm xã, phường ấp có đời sống văn hóa Tổ chức đời sống văn hóa mới” Xây dựng nâng cao đời sống văn hóa, thông tin sở ba chƣơng trình công tác hàng năm Bộ Văn hóa thông tin Vì sở nơi trực tiếp động viên, giáo dục xã hội phát triển cá nhân, điều chứng tỏ việc tổ chức xây dựng đời sống văn hóa sở chủ trƣơng mang tính chiến lƣợc lâu dài, thực suốt thời kỳ độ lên Chủ nghĩa xã hội nƣớc ta Trong nghiệp đổi mới, xây dựng đời sống văn hóa sở đƣợc coi bƣớc ban đầu nghiệp xây dựng văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà sắc dân tộc theo định hƣớng Chủ nghĩa xã hội Một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu mà Nghị Hội nghị Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng lần thứ khóa VIII (16/7/1998) nêu là: “Phải xây dựng môi trường văn hóa từ gia đình, làng bản, xã phường, khu tập thể, quan… xây đựng đời sống văn hóa lành mạnh, đáp ứng nhu cầu văn hóa đa dạng không ngừng tăng lên tầng lớp nhân dân Đẩy mạnh phong trào xây dựng làng, ấp, xã, phường văn hóa, nâng cao tính tự quản cộng đồng dân cư việc xây dựng nếp sống văn minh” Xây dựng đời sống văn hóa sở thực cách cụ thể, thiết thực sinh động chủ trƣơng Đảng nghiên cứu giáo dục sâu rộng đạo lý dân tộc tốt đẹp cha ông để lại, khuyến khích nhân dân lao động tham gia nghiệp văn hóa hai mặt sáng tạo hƣởng thụ Nghị Trung ƣơng (Khóa VIII) xây dựng phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc sở đặc biệt để xây dựng văn hóa đất nƣớc thời kỳ đổi Đó văn hóa với vai trò tảng tinh thần xã hội, mục tiêu, động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, gắn với nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nƣớc Việt Nam nƣớc nông nghiệp tiến trình xây dựng phát triển đất nƣớc, nông nghiệp, nông thôn nông dân có vị trí, vai trò quan trọng Công nghiệp hóa, đại hóa nông nghiệp, nông thôn trở thành nhiệm vụ quan trọng công đổi Xây dựng đời sống văn hóa nông thôn góp phần tạo nên động lực, đẩy nhanh trình đổi mới, đồng thời góp phần tích cực vào công bảo tồn chấn hƣng văn hóa nƣớc nhà, văn hóa tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc Nhận thức sâu sắc vai trò, tầm quan trọng cần thiết xây dựng đời sống văn hóa nông thôn thực chủ trƣơng, đƣờng lối, nghị Đảng, Đảng huyện Mỹ Lộc thực hiện, triển khai mạnh mẽ công tác xây dựng đời sống văn hóa cƣ dân nông thôn góp phần vào công công nghiệp hóa, đại hóa địa phƣơng, nhƣ thực phận chƣơng trình xây dựng “nông thôn mới” phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa Trong thời gian qua, đời sống văn hóa nông thôn huyện Mỹ Lộc có thay đổi theo chiều hƣớng tích cực, mặt nông thôn có nhiều khởi sắc Tuy nhiên, bên cạnh kết đạt đƣợc, việc xây dựng đời sống văn hóa sở huyện Mỹ Lộc gặp phải nhiều vấn đề bất cập nhiều nguyên nhân chủ quan khách quan mang lại Chính vậy, việc nghiên cứu lãnh đạo Đảng huyện Mỹ Lộc với công tác xây dựng đời sống văn hóa nông thôn từ năm 2006 đến năm 2015 cần thiết Trên sở rút kinh nghiệm giải pháp nhằm thực có hiệu việc xây dựng đời sống văn hóa nông thôn huyện Mỹ Lộc tƣơng lai Với ý nghĩa nêu nên tác giả định chọn thực đề tài Luận văn Thạc sĩ Chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam:“Đảng huyện Mỹ Lộc (tỉnh Nam Định) lãnh đạo xây dựng đời sống văn hóa nông thôn từ năm 2006 đến năm 2015” Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn Vấn đề xây dựng đời sống văn hóa nông thôn đƣợc triển khai rộng khắp nƣớc, Trung ƣơng nhƣ tỉnh có công trình nghiên cứu đƣợc đăng tải sách, báo, tạp chí: Bộ Văn hóa thông tin cho xuất số sách có liên quan đến vấn đề xây dựng đời sống văn hóa sở nhƣ: - Cuốn “Một số vấn đề xây dựng làng - ấp văn hóa nay” (1997), chủ biên: Nguyễn Khoa Điềm, Nxb Hà Nội Cuốn sách nêu rõ đƣợc thực trạng xây dựng làng - ấp văn hóa địa bàn nƣớc đề cập đến vấn đề đƣợc coi giải pháp để làm tốt công tác xây dựng làng - ấp văn hóa Trình tự, thủ tục: a) Hộ gia đình đăng ký xây dựng GĐVH với Ban công tác Mặt trận khu dân cƣ; b) Trƣởng Ban công tác Mặt trận khu dân cƣ chủ trì phối hợp với Trƣởng thôn (làng, ấp, bản, tổ dân phố tƣơng đƣơng) họp khu dân cƣ, bình bầu GĐVH; c) Căn vào biên họp bình xét khu dân cƣ, Ban Thƣờng trực Ủy ban MTTQ cấp xã xem xét đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã định công nhận “GĐVH” hàng năm; Thời gian giải năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ d) Căn định công nhận “GĐVH” hàng năm, Ban Thƣờng trực Ủy ban MTTQ cấp xã đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã định công nhận cấp Giấy công nhận “GĐVH” năm Thời gian giải năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ Hồ sơ: a) Bản đăng ký xây dựng danh hiệu “GĐVH” hộ gia đình; b) Biên họp bình xét khu dân cƣ, kèm theo danh sách gia đình đƣợc đề nghị công nhận “GĐVH” (có từ 60% trở lên số ngƣời tham gia dự họp trí đề nghị) Số hồ sơ cần nộp (01) bộ, nộp trực tiếp Ủy ban nhân dân cấp xã Giấy công nhận “GĐVH” thực theo Mẫu số 01 Phụ lục kèm theo Thông tƣ c) Điều kiện công nhận: - Đạt tiêu chuẩn, quy định Điều Thông tƣ này; - Thời gian xây dựng “GĐVH” (01) năm (công nhận lần đầu); ba (03) năm (cấp Giấy công nhận) d) Biểu dƣơng, khen thƣởng: - Danh sách “GĐVH” đƣợc công bố loa truyền khu dân cƣ; đƣợc biểu dƣơng “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” (Ngày 18 tháng 11 hàng năm) khu dân cƣ; - “GĐVH” năm, đƣợc ghi vào “Sổ truyền thống GĐVH” khu dân cƣ; đƣợc cấp Giấy công nhận “GĐVH”; - “GĐVH” đƣợc cấp Giấy công nhận, đƣợc bình bầu GĐVH tiêu biểu, đƣợc tặng thƣởng theo quy định điểm c, khoản 2, Điều 71 Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng năm 2010 Chính phủ Điều Trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” tƣơng đƣơng Trình tự, thủ tục: a) Khu dân cƣ đăng ký xây dựng khu dân cƣ văn hóa với Ban Thƣờng trực Ủy ban MTTQ cấp xã; b) Trƣởng Ban công tác Mặt trận khu dân cƣ chủ trì phối hợp với Trƣởng thôn (làng, ấp, bản, tổ dân phố tƣơng đƣơng) họp khu dân cƣ đề nghị công nhận khu dân cƣ văn hóa; c) Căn vào hồ sơ đề nghị công nhận khu dân cƣ văn hóa, Phòng Văn hóa-Thông tin phối hợp với MTTQ cấp huyện ngành, đoàn thể thành viên BCĐ Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cấp huyện tiến hành kiểm tra (có biên kiểm tra); d) Phòng Văn hóa-Thông tin phối hợp với MTTQ cấp huyện phận Thi đua, Khen thƣởng trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện định công nhận, công nhận lại cấp Giấy công nhận cho khu dân cƣ văn hóa; Thời gian giải năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ Hồ sơ: a) Báo cáo thành tích xây dựng khu dân cƣ văn hóa Ban công tác Mặt trận khu dân cƣ, có xác nhận Ủy ban nhân dân cấp xã: - Báo cáo hai (02) năm (công nhận lần đầu); - Báo cáo ba (03) năm; kèm theo Biên kiểm tra hàng năm MTTQ cấp xã (công nhận lại); b) Công văn đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã; Hồ sơ đề nghị công nhận (01) bộ, nộp trực tiếp Ủy ban nhân dân cấp huyện Giấy công nhận khu dân cƣ văn hóa thực theo Mẫu số 02 Phụ lục kèm theo Thông tƣ c) Điều kiện công nhận: - Đạt tiêu chuẩn theo quy định Điều Điều Thông tƣ tiêu chí bổ sung theo quy định Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng (nếu có); - Thời gian đăng ký xây dựng khu dân cƣ văn hóa từ hai (02) năm trở lên (công nhận lần đầu); ba (03) năm trở lên (công nhận lại) d) Khen thƣởng: - Khu dân cƣ văn hóa đƣợc thƣởng theo quy định điểm d, khoản 2, Điều 71 Nghị định số 42/NĐ-CP ngày 15 tháng năm 2010 Chính phủ; - Khuyến khích địa phƣơng vào khả ngân sách Nhà nƣớc nguồn lực xã hội hóa, tăng kinh phí hỗ trợ cho khu dân cƣ văn hóa xây dựng sở vật chất, trang thiết bị hoạt động cho Nhà Văn hóa-Khu thể thao khu dân cƣ Chƣơng IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN Điều Trách nhiệm thực Trên sở tiêu chuẩn công nhận “GĐVH”; khu dân cƣ văn hóa quy định Thông tƣ này, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng quy định tiêu chí, mức đạt tiêu chí cho phù hợp Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch phối hợp với Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng phổ biến đạo thực hiện, kiểm tra thực Thông tƣ BCĐ Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cấp hƣớng dẫn bình xét, công nhận “GĐVH”; khu dân cƣ văn hóa vào Quý IV hàng năm Căn kết bình xét, kiểm tra đánh giá hàng năm, GĐVH; khu dân cƣ văn hóa vi phạm quy định Thông tƣ này, không đƣợc công nhận lại; trƣờng hợp vi phạm nghiêm trọng bị thu hồi danh hiệu Cấp định công nhận danh hiệu, có trách nhiệm định thu hồi danh hiệu Điều 10 Điều khoản thi hành Thông tƣ có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký Thông tƣ thay Thông tƣ Liên tịch số 01/2006/TTLT/MTTWBVHTT ngày 23 tháng năm 2006 hƣớng dẫn phối hợp đạo thực nâng cao chất lƣợng Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cƣ” Ủy ban Trung ƣơng MTTQ Việt Nam Bộ Văn hóa-Thông tin Bãi bỏ Quyết định số 62/2006/QĐ-BVHTT ngày 23 tháng năm 2006 Bộ trƣởng Bộ Văn hóa-Thông tin (nay Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch) ban hành Quy chế công nhận danh hiệu “GĐVH”, “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa Bãi bỏ khoản V, Điều Thông tƣ số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng năm 2011 Bộ trƣởng Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch việc sửa đổi, bổ sung, thay bãi bỏ quy định có liên quan đến thủ tục hành thuộc phạm vi chức quản lý Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch Trong trình thực hiện, có vƣớng mắc, khó khăn, địa phƣơng phản ánh Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch để nghiên cứu, sửa đổi bổ sung./ Nơi nhận: - Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ; - Văn phòng Trung ương Đảng; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chủ tịch Nước; - Văn phòng Chính phủ; - Ban dân vận Trung ương; - Ban Tuyên giáo Trung ương; - Các Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ; - Thành viên BCĐ Trung ương; - Bộ trưởng, Thứ trưởng Bộ VHTTDL; - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; - HĐND, UBND, BCĐ phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa , UBMTTQ, Sở VHTTDL tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Cục Kiểm tra văn quy phạm pháp luật-Bộ Tư pháp; - Công báo; Website Chính phủ, Website Bộ VHTTDL; - Các đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL TW MTTQ Việt Nam; - Lưu: VP Bộ, VHCS (02), NTH 1000 BỘ TRƢỞNG (đã ký) Hoàng Tuấn Anh PHỤ LỤC 4: HỆ THỐNG THƢ VIỆN, TỦ SÁCH CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MỸ LỘC STT Thƣ viện, tủ sách Xã, Thị Ngƣời quản lý trấn Thƣ viện huyện Mỹ Lộc Nguyễn Văn Minh Mỹ Lộc Tủ sách Mỹ Phúc Mỹ Phúc Trần Văn Thế Tủ sách Nhân Dân Mỹ Tân Nguyễn Bá Hinh Tủ sách Trí tuệ Mỹ Thịnh Trần Văn Nguyên Tủ sách Nông thôn Mỹ Thuận Đinh Bá Hƣng (Nguồn: Phòng Văn hóa Thông tin huyện Mỹ Lộc) Ghi PHỤ LỤC 5: DANH SÁCH CÂU LẠC BỘ THỂ DỤC THỂ THAO CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MỸ LỘC STT Tên CLB Xã, Thị trấn CLB cầu lông, bóng bàn thôn Cấp Tiến Mỹ Phúc CLB cầu lông, bóng chuyền thôn Cấp Mỹ Phúc Tiến CLB bóng bàn thôn Vạn Khoảnh Mỹ Phúc CLB bóng đá thôn Bồi Đông Mỹ Phúc CLB bóng đá thôn Bồi Tây Mỹ Phúc CLB dƣỡng sinh thôn Bảo Lộc Mỹ Phúc CLB erobic thôn Tam Đông Mỹ Phúc CLB bóng đá thôn Văn Hƣng Mỹ Phúc CLB cờ tƣớng, bóng bàn thôn Tam Đoài Mỹ Phúc 10 CLB cầu lông thôn La Mỹ Phúc 11 CLB bóng đá, cầu lông thôn Hóp Mỹ Phúc 12 CLB cờ tƣớng xóm Bƣờn Mỹ Thắng 13 CLB bóng bàn, bóng chuyền xóm Mai Mỹ Thắng 14 CLB TDTT xóm Mỹ Mỹ Thắng 15 CLB TDTT xóm 10 Mỹ Thắng 16 CLB TDTT xóm Thát Đoài Mỹ Thắng 17 CLB bóng bàn, bóng chuyền xóm Kim Mỹ Thắng 18 CLB dƣỡng sinh, cầu lông xóm Thát Đông Mỹ Thắng 19 CLB bóng đá xóm Nội Mỹ Thắng 20 CLB dƣỡng sinh xóm Mỹ Hà 21 CLB dƣỡng sinh, cầu lông xóm 12 Mỹ Hà 22 CLB cầu lông, bóng bàn xóm Đằng Mỹ Hà 23 CLB bóng đá xóm 16 Mỹ Hà Ghi 24 CLB TDTT thôn Bảo Long Mỹ Hà 25 CLB TDTT xóm Quang Xán Mỹ Hà 26 CLB TDTT xóm Vong Trại Mỹ Hà 27 CLB TDTT thôn Liên Trại Mỹ Thịnh 28 CLB TDTT thôn Tiên Chƣởng Mỹ Thịnh 29 CLB bóng đá thôn Đông Mỹ Thịnh 30 CLB cầu lông, cờ tƣớng, cờ vua thôn Đoài Mỹ Thịnh 31 CLB bóng đá thôn Chùa Mỹ Thịnh 32 CLB dƣỡng sinh thôn Trung Thành Mỹ Thịnh 33 CLB bóng đá thôn Đậu Mỹ Thịnh 34 CLB cầu lông thôn Cầu Mái Mỹ Thịnh 35 CLB bóng bàn, bóng chuyền thôn Nội Mỹ Thịnh 36 CLB TDTT thôn Cao Đài Mỹ Thành 37 CLB cầu lông thôn Động Phấn Mỹ Thành 38 CLB cầu lông, bóng chuyền làng Gạo Mỹ Thành 39 CLB cầu lông làng Gò Mỹ Thành 40 CLB cờ tƣớng, cờ vua Tân Đình Mỹ Thành 41 CLB bóng bàn Tân Phúc Mỹ Thành 42 CLB bóng đá Tân Thành Mỹ Thành 43 CLB cầu lông, bóng chuyền Vĩnh Thịnh Mỹ Thành 44 CLB TDTT xóm chợ Đặng Mỹ Hƣng 45 CLB TDTT xóm Đặng Xá Mỹ Hƣng 46 CLB TDTT xóm Mỹ Hƣng 47 CLB TDTT xóm Mỹ Hƣng 48 CLB TDTT xóm Mỹ Hƣng 49 CLB TDTT xóm Mỹ Hƣng 50 CLB TDTT xóm Mỹ Hƣng 51 CLB TDTT xóm Mỹ Hƣng 52 CLB TDTT xóm Mỹ Hƣng 53 CLB TDTT xóm Mỹ Hƣng 54 CLB bóng bàn, cầu lông xóm Thọ Mỹ Thuận 55 CLB bóng bàn, cầu lông, bóng chuyền Mỹ Thuận Phú Vinh 56 CLB cầu lông thôn Đại Lão Mỹ Thuận 57 CLB bóng bàn xóm Lê Hồng Phong Mỹ Thuận 58 CLB bóng chuyền xóm Liên Minh Mỹ Thuận 59 CLB cờ vua xóm Quang Trung Mỹ Thuận 60 CLB bóng đá thôn Cầu Nhân Mỹ Thuận 61 CLB dƣỡng sinh thôn Sùng Văn Mỹ Thuận 62 CLB erobic thôn Nhân Nhuế Mỹ Thuận 63 CLB bóng chuyền, bóng đá thôn Lang Xá Mỹ Tiến 64 CLB bóng bàn thôn xóm Đậu Mỹ Tiến 65 CLB dƣỡng sinh, bóng bàn thôn Tấm Mỹ Tiến 66 CLB cờ vua, cầu lông thôn Chùa Mỹ Tiến 67 CLB cờ vua, cầu lông thôn La Chợ Mỹ Tiến 68 CLB TDTT xóm Mỹ Tiến 69 CLB bóng chuyền thôn Vinh Quang Mỹ Tiến 70 CLB cầu lông, bóng bàn, bóng đá thôn Mỹ Trung Nam 71 CLB TDTT xóm Hữu Bị Mỹ Trung 72 CLB TDTT xóm Nhất Đê Mỹ Trung 73 CLB TDTT xóm Thanh Khê Mỹ Trung 74 CLB TDTT đội 11 Mỹ Trung 75 CLB TDTT đội Mỹ Trung 76 CLB TDTT xóm Nam Mỹ Trung 77 CLB TDTT xóm Tây Mỹ Trung 78 CLB cầu lông thôn Hồng Phú Mỹ Tân 79 CLB bóng chuyền thôn Hồng Phúc Mỹ Tân 80 CLB bóng bàn, cờ vua xóm Hồng Phong Mỹ Tân 81 CLB bóng bàn, cờ vua xóm Hồng Phong Mỹ Tân 82 CLB erobic xóm đƣờng 10 Mỹ Tân 83 CLB cầu lông thôn Hƣng Long Mỹ Tân 84 CLB cầu lông, bóng bàn thôn Tân Phúc Mỹ Tân 85 CLB TDTT TDP Lê Xá TT Mỹ Lộc 86 CLB TDTT TDP Đặng Xá TT Mỹ Lộc 87 CLB TDTT TDP Km8 TT Mỹ Lộc 88 CLB TDTT TDP Hƣng Lộc TT Mỹ Lộc 89 CLB TDTT TDP Thịnh Lộc TT Mỹ Lộc 90 CLB TDTT TDP Phía Nam đƣờng sắt TT Mỹ Lộc (Nguồn: Phòng Văn hóa Thông tin huyện Mỹ Lộc) PHỤ LỤC 6: CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN THỂ DỤC THỂ THAO STT Nội dung Năm Năm Năm Năm Năm Năm 2015 2016 2017 2018 % 36,3 37 39 40 42 45 Số gia đình thể thao % 10 12 14 16 18 20 Số CLB TDTT sở CLB 30 32 34 36 38 45 Số đội thể thao sở trì Đội 25 27 35 38 40 45 Cuộc 10 12 14 18 20 % 100 100 100 100 100 100 % 100 100 100 100 100 100 % 100 100 100 100 100 100 Ngƣời 10 12 14 16 18 20 % 100 100 100 100 100 100 11 Số lớp khiếu TDTT Lớp 10 12 Tham gia giải thể thao % 100 100 100 100 100 100 6 6 6 6 Số ngƣời tập TDTT thƣờng Đvt 2019 2020 xuyên hàng năm Số thi đấu TDTT quần chúng Số trƣờng học trì hoạt động ngoại khóa thƣờng xuyên Số trƣờng đảm bảo TDTT nội khóa có chất lƣợng Số cán bộ, chiến sỹ LLVT đạt tiêu chuẩn RLTT Số giáo viên TDTT trƣờng học 10 Số đơn vị doanh nghiệp tham gia hoạt động TDTT cấp Tỉnh 13 Đội ngũ cán làm công tác Ngƣời TDTT 14 Công tác viên TDTT sở Ngƣời (Nguồn: Phòng Văn hóa Thông tin huyện Mỹ Lộc) PHỤ LỤC 7: SÂN THỂ THAO XÃ, THỊ TRẤN QUY HOẠCH GIAI ĐOẠN 2010-2015 STT Xã, Thị trấn Diện tích Địa điểm Năm thực Kết Mỹ Phúc 4.000 m² Bảo Lộc 2010 Đã vào sử dụng Mỹ Tân 5.000m² Trƣờng Sinh 2011 Đã vào sử dụng Mỹ Thành 6.000m² Cao Đài 2012 Đang hoàn thiện vào sử dụng Mỹ Hà 5.000m² Xóm 16 2010 Đã vào sử dụng Thị trấn 7.000m² Thị trấn 2011 Đã vào sử dụng Mỹ Lộc (Nguồn: Phòng Văn hóa Thông tin huyện Mỹ Lộc) Phụ lục 8: MỘT SỐ HÌNH ẢNH SINH HOẠT VĂN HÓA Ở CƠ SỞ CỦA HUYỆN MỸ LỘC Mặt trước đền Bảo Lộc – Mỹ Phúc (Mỹ Lộc) Ảnh: Sở văn hóa, thông tin du lịch tỉnh Nam Định cung cấp Một góc đền Bảo Lộc – Mỹ Phúc (Mỹ Lộc) Ảnh: Sở văn hóa, thông tin du lịch tỉnh Nam Định cung cấp Đền Cây Quế - xã Mỹ Tân – huyện Mỹ Lộc Ảnh: Sở Văn hóa, Thông tin Du lịch Nam Định cung cấp Đền đình Cao Đài thuộc thôn Cao Đài, xã Mỹ Thành (Mỹ Lộc) Ảnh: website: http://ditichlichsuvanhoa.com/ Những nghệ nhân Tổ hát chèo người cao tuổi làng Đặng Xá – Mỹ Hưng (Mỹ Lộc) say mê tập luyện Ánh:website: http://langnghevietnam.vn/ Đồng chí Đặng Công Cương- Phó bí thư Đảng ủy xã đồng chí Trần Văn TầnChủ tịch hội nông dân xã cắm mốc biển tuyến đường hội nông dân tự quản Ảnh: website: http://myloc.namdinh.gov.vn/ ... lãnh đạo, đạo Đảng huyện Mỹ Lộc (tỉnh Nam Định) xây dựng đời sống văn hóa nông thôn từ năm 2006 đến năm 2015 gồm: Chủ trƣơng Đảng bộ, đạo Đảng lĩnh vực: Xây dựng nếp sống văn minh, lối sống văn hóa. .. huyện Mỹ Lộc 49 2.2 Chủ trƣơng Đảng huyện Mỹ Lộc lãnh đạo xây dựng đời sống văn hóa nông thôn giai đoạn 2010 - 2015 53 2.3 Đảng huyện Mỹ Lộc đạo xây dựng đời sống văn hóa nông thôn. .. tố tác động đến xây dựng đời sống văn hóa nông thôn huyện Mỹ Lộc + Trình bày theo hệ thống chủ trƣơng, biện pháp Đảng huyện Mỹ Lộc xây dựng đời sống văn hóa nông thôn từ 2006 đến năm 2015 + Phân
- Xem thêm -

Xem thêm: Đảng bộ huyện mỹ lộc (tỉnh nam định) lãnh đạo xây dựng đời sống văn hóa ở nông thôn từ năm 2006 đến năm 2015 , Đảng bộ huyện mỹ lộc (tỉnh nam định) lãnh đạo xây dựng đời sống văn hóa ở nông thôn từ năm 2006 đến năm 2015 , Đảng bộ huyện mỹ lộc (tỉnh nam định) lãnh đạo xây dựng đời sống văn hóa ở nông thôn từ năm 2006 đến năm 2015

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay