Kế hoạch BM vật lí 12 - Trần Nam

9 321 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/06/2013, 01:26

Kế Hoạch Bộ Môn Vật 12 Chương I : DAO ĐỘNG CƠ. Tu ần Th án g Tiết Tên Bài Dạy Kiến Thức Trọng Tâm Bài Phương pháp Chuẩn Bò ĐDDH Bài tập Rèn luyện 1/8 1 & 2 Bài 1: DAO ĐỘNG ĐIỀU HỊA - Nêu được: + Định nghĩa dao động điều hồ. + Li độ, biên độ, tần số, chu kì, pha, pha ban đầu là gì? - Viết được: + Phương trình của dao động điều hồ và giải thích được các đại lượng trong phương trình. + cơng thức liên hệ giữa tần số góc, chu kì và f. + Cơng thức vận tốc và gia tốc của vật dao động điều hồ. - Vẽ được đồ thị của li độ theo t.gian với pha ban đầu bằng 0. - Làm được các bài tập tương tự như SGK. Đàm thoại Nêu vấn đề Các hình vẽ miêu tả sự dao động của hình chiếu P của điểm M lên đường kính. 7,8,9,10,11 trang 9 2/8 3 BÀI TẬP - Giúp HS vận dụng cơng thức chu kì, tần số để giải quyết bài tốn SGK - Viết được phương trình dao động điều hòa, cách chuyển đổi phương trình giữa cos và sin. Đàm thoại Chia nhóm Bảng nhóm 7,8,9,10,11 trang 9 4 Bài 2: CON LẮC LỊ XO - Viết được: + Cơng thức của lực kéo về tác dụng vào vật dao động điều hồ. + Cơng thức tính chu kì của con lắc lò xo. + Cơng thức tính thế năng, động năng và cơ năng của con lắc lò xo. - Giải thích được tại sao dao động của con lắc lò xo là dao động điều hồ. Đàm thoại Nêu vấn đề Con lắc lò xo 4,5,6 trang 13 Trang 1 3/8 - Nêu được nhận xét định tính về sự biến thiên động năng và thế năng khi con lắc dao động. - Áp dụng được các công thức và định luật có trong bài để giải bài tập tương tự như SGK - Viết được phương trình động lực học của con lắc lò xo. 5 Bài 3: CON LẮC ĐƠN - Nêu được cấu tạo của con lắc đơn. - Nêu được điều kiện để con lắc đơn dao động điều hoà. Viết được công thức tính chu kì dao động của con lắc đơn. - Viết được công thức tính thế năng và cơ năng của con lắc đơn. - Xác định được lực kéo về tác dụng vào con lắc đơn. - Nêu được định tính về sự biến thiên của động năng và thế năng của con lắc khi dao động. - Giải được bài tập tương tự như ở trong bài. - Nêu được ứng dụng của con lắc đơn trong việc xác định gia tốc rơi tự do. Đàm thoại Nêu vấn đề Con lắc đơn 4,5,6,7, trang 17 6 BÀI TẬP - Vận dụng công thức tính được chu kì, tần số, khối lượng của con lắc lò xo. Tìm được chiều dài, chu kì của con lăc đơn. - Dựa vào đặc điểm DĐĐH, tìm được các vận tốc cực đại, gia tốc cực đại. Đàm thoại Chia nhóm Bảng nhóm 4,5,6 trang 13 4,5,6,7, trang 17 4/9 7 Bài 4: DAO ĐỘNG TẮT DẦN. DAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC - Nêu được những đặc điểm của dao động tắt dần, dao động duy trì, dao động cưỡng bức, sự cộng hưởng. - Nêu điều kiện để h.tượng cộng hưởng xảy ra. - Nêu được một vài ví dụ về tầm quan trọng của hiện tượng cộng hưởng. - Giải thích nguyên nhân của dao động tắt dần. - Vẽ và giải thích được đường cong cộng hưởng. - Vận dụng được điều kiện cộng hưởng để giải thích một số hiện tượng vật liên quan và để giải bài tập tương tự như ở trong bài. Giảng giải Đàm thoại Minh họa Lò xo 5,6 trang 21 Trang 2 8 Bài 5: TỔNG HỢP HAI DAO ĐỘNG ĐIỀU HỊA CÙNG PHƯƠNG CÙNG TẦN SỐ.PHƯƠNG PHÁP GIẢN ĐỒ FRENEN - Biểu diễn được phương trình của dao động điều hồ bằng một vectơ quay. - Vận dụng được phương pháp giản đồ Fre-nen để tìm phương trình của dao động tổng hợp của 2 dao động điều hồ cùng phương, cùng tần số. Giảng giải Minh họa Nêu vấn đề Hình vẽ 5.1,5.2 4,5,6 trang 25 5/9 9 BÀI TẬP - Giúp HS vẽ được giản đồ véctơ quay. - Biết cách biểu diễn phương trình lên cùng một giản đồ. - Viết được phương trình tổng hợp Đàm thoại Chia nhóm Bảng nhóm 5,6 trang 21 4,5,6 trang 25 10 & 11 Thực Hành: KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM CÁC ĐỊNH LUẬT DAO ĐỘNG - Nhận biết có 2 phương pháp dùng để phát hiện ra một định luật vật lí. - Phương pháp suy diễn tốn học: Dựa vào một thuyết hay một định luật đã biết để suy ra định luật mới rồi dùng thí nghiệm để kiểm tra sự đúng đắn của nó. - Phương pháp thực nghiệm: Dùng một hệ thống thí nghiệm để làm bộc lộ mối quan hệ hàm số giữa các đại lượng có liên quan nhằm tìm ra định luật mới. Biết dùng phương pháp thực nghiệm để: - Chu kì dao động T của con lắc đơn khơng phụ thuộc vào biên độ khi biên độ dao động nhỏ, khơng phụ thuộc khối lượng, chỉ phụ thuộc vào chiều dài l và gia tốc rơi tự do của nơi làm TN. - Tìm ra bằng thí nghiệm T a l = , với hệ số a ≈ 2, kết hợp với nhận xét tỉ số π ≈ 2 / 2g với g = 9,8m/s 2 , từ đó nghiệm lại cơng thức thuyết về chu kì dao động của con lắc đơn. Ứng dụng kết quả đo a để xác định gia tốc trọng trường g tại nơi làm thí nghiệm. Chia nhóm Đàm thoại Chương II : SÓNG CƠ VÀ SÓNG ÂM Tuầ n Tiết Tên Bài Dạy Kiến Thức Trọng Tâm Bài Phương pháp Chuẩn Bò ĐDDH Bài tập Rèn luyện Trọng Tâm Chương Trang 3 thaùn g 6/9 12 Bài 7: SÓNG CƠ VÀ SỰ TRUYỀN SÓNG CƠ - Phát biểu được định nghĩa của sóng cơ. - Phát biểu được định nghĩa các khái niệm liên quan với sóng: sóng dọc, sóng ngang, tốc độ truyền sóng, tần số, chu kì, bước sóng, pha. - Viết được phương trình sóng. - Nêu được các đặc trưng của sóng là biên độ, chu kì hay f, bước sóng và năng lượng sóng. - Giải được các bài tập đơn giản về sóng cơ. - Tự làm được thí nghiệm về sự truyền sóng trên một sợi dây. Đàm thoại Kết hợp TN Minh họa Tranh vẽ 6,7,8 trang 40 * Kiến thức - Phát biểu được các định nghĩa về sóng cơ, sóng dọc, sóng ngang, và nêu được ví dụ về sóng dọc, sóng ngang. - Phát biểu được các định nghĩa về tốc độ truyền sóng, bước sóng, tần số sóng, biên độ sóng và năng lượng sóng. 7/9 13 Bài 8: GIAO THOA SÓNG - Mô tả được hiện tượng giao thoa của hai sóng mặt nước và nêu được các điều kiện để có sự giao thoa của hai sóng. - Viết được công thức xác định vị trí của cực đại và cực tiểu giao thoa. Đàm thoại Kết hợp TN Minh họa Tranh vẽ 8.1 5,6,7,8 trang 45 14 BÀI TẬP - Giúp học sinh xác định được tốc độ truyền sóng - Tính được khoảng cách giữa hai điểm cực đại giao thoa. - cách viết phương trình sóng Đàm thoại Chia nhóm Bảng nhóm 6,7,8 trang 40 5,6,7,8 trang 45 8/10 15 Bài 9: SÓNG DỪNG - Mô tả được hiện tượng sóng dừng trên 1sợi dây và nêu được điều kiện để có sóng dừng khi đó. - Giải thích được hiện tượng sóng dừng. - Viết được công thức xác định vị trí các nút và các bụng trên một sợi dây trong trường hợp dây có hai đầu cố định và dây có một đầu cố định, một đầu tự do. - Nêu được điều kiện để có sóng dừng trong 2 trường hợp trên. Đàm thoại Kết hợp TN Minh họa Máy chiếu 7,8,9,10 trang 49 16 Bài 10: ĐẶC TRƯNG VẬT LÝ CỦA ÂM - Trả lời được các câu hỏi: Sóng âm là gì? Âm nghe được (âm thanh), hạ âm, siêu âm là gì? - Nêu được ví dụ về các môi trường truyền âm khác nhau. - Nêu được 3 đặc trưng vật của âm là tần số âm, cường độ và mức cường độ âm, đồ thị dao động âm, các khái niệm âm cơ bản và hoạ âm. Đàm thoại Két hợp so sánh. Tranh vẽ 6,7,8,9,10 trang 55 Trang 4 - Nêu được sóng âm, âm thanh, hạ âm, siêu âm là gì? 9/10 17 Bài 11: ĐẶC TRƯNG SINH LÝ CỦA ÂM - Nêu được ba đặc trưng sinh của âm là: độ cao, độ to và âm sắc. - Nêu được ba đặc trưng vật tương ứng với ba đặc trưng sinh của âm. - Giải thích được các hiện tượng thực tế liên quan đến các đặc trưng sinh của âm. Đàm thoại Gợi mở Tranh vẽ 5,6,7 trang 59 18 BÀI TẬP - Tính được bước sóng của sóng trên dây, tần số dao động của dây. Đàm thoại Chia nhóm Bảng nhóm 7,8,9,10 trang 49 6,7,8,9,10 trang 55 5,6,7 trang 59 10/10 19 KIỂM TRA MỘT TIẾT Kiểm tra chung đề Chương III : DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU Tuầ n thán g Tiế t Tên Bài Dạy Kiến Thức Trọng Tâm Bài Phương pháp Chuẩn Bò ĐDDH Bài tập Rèn luyện Trọng Tâm Chương 10/10 20 Bài 12: ĐẠI CƯƠNG VỀ DỊNG ĐIỆN XOAY CHIỀU - Phát biểu được ĐN dòng điện xoay chiều. - Viết được biểu thức tức thời của dòng điện xoay chiều. - Nêu được ví dụ về đồ thị của cường độ dòng điện tức thời, chỉ ra được trên đồ thị các đại lượng cường độ dòng điện cực đại, chu kì. - Giải thích tóm tắt ngun tắc tạo ra dòng điện xoay chiều. - Viết được biểu thức của cơng suất tức thời của dòng điện xoay chiều chạy qua một điện trở. - Phát biểu được định nghĩa và viết được biểu thức của I, U. Đàm thoại Kết hợp so sánh Mơ hình máy phát điện xoay chiều 3,4,5,6,7,8,9, 10 trang 66 * Kiến thức - Viết được biểu thức của cường độ dòng điện và điện áp tức thời. - Phát biểu được định nghĩa và viết được cơng thức tính giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện, của điện áp. 11/10 21 & 22 Bài 13: CÁC MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU - Phát biểu được định luật Ơm đối với đoạn mạch điện xoay chiều thuần điện trở. - Phát biểu được định luật Ơm đối với đoạn mạch điện xoay chiều chỉ chứa tụ điện. Đàm thoại TN minh họa Dao động kí điện tử, vơn kế, ampe kế, 3,4,5,6,7,8,9 trang 74 Trang 5 - Phát biểu được tác dụng của tụ điện trong mạch điện xoay chiều. - Phát biểu được định luật Ôm đối với đoạn mạch điện xoay chiều chỉ chứa cuộn cảm thuần. - Phát biểu được tác dụng của cuộn cảm thuần trogn mạch điện xoay chiều. - Viết được CT tính dung kháng và cảm kháng. điện trở, tụ điện, cuộn cảm 12/11 23 BÀI TẬP - Tính được các giá trị: tần số, Hiệu điện thế, cường độ dòng điện cảm kháng , dung kháng, Đàm thoại Chia nhóm Bảng nhóm 3,4,5,6,7,8,9,10 trang 66 3,4,5,6,7,8,9 trang 74 24 Bài 14: MẠCH RLC MẮC NỐI TIẾP - Nêu lên được những tính chất chung của mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp. - Nêu được những điểm cơ bản của phương pháp giản đồ Fre-nen. - Viết được công thức tính tổng trở. - Viết được công thức định luật Ôm cho đoạn mạch xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp. - Viết được công thức tính độ lệch pha giữa i và u đối với mạch có R, L, C mắc nối tiếp. - Nêu được đặc điểm của đoạn mạch có R, L, C nối tiếp khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện. Đàm thoại PP Tiếp cận Các mạch R, L, C 4,5,6,7,8,9, 10,11,12 trang 79- 80 - Viết được các công thức tính cảm kháng, dung kháng và tổng trở của đoạn mạch có R,L,C mắc nối tiếp và nêu được đơn vị đo các đại lượng này. - Viết được các hệ thức của định luật Ôm đối với đoạn mạch R,L,C mắc nối tiếp ( đối với giá trị hiệu dụng và độ lệch pha) Viết được công thức tính công suất điện và tính hệ số công suất của đoạn mạch R,L,C nối tiếp. - Nêu được do tại sao cần phải tăng hệ số công Trang 6 suất ở nơi tiêu thụ điện. - Nêu được những đặc điểm của đoạn mạch R,L,C nối tiếp khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện. * Kỹ năng - Vẽ được giản đồ Fre-nen co đoạn mạch R,L,C nối tiếp. - Giải được các bài tập đối với đoạn mạch R,L,C nối tiếp. - Giải thích được nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều ba pha và máy biến áp. - tiến hành được thí nghiệm để khảo sát đoạn mạch R,L,C nối tiếp. 13/11 25 BÀI TẬP - Viết được các biểu thức i, u và các giá trị tổng trở, pha ban đầu - Cường độ hiệu dụng, hiệu điện thế hiệu dụng Đàm thoại Chia nhóm Bảng nhóm 4,5,6,7,8,9, 10,11,12 trang79- 80 26 Bài 15: CÔNG SUẤT - Phát biểu được định nghĩa và thiết lập được công thức của công suất trung bình tiêu thụ trong một mạch điện xoay chiều. Đàm thoại So sánh 2,3,4,5,6 trang 85 Trang 7 ĐIỆN TIÊU THỤ CỦA MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU HỆ SỐ CÔNG SUẤT - Phát biểu được ĐN của hệ số công suất. - Nêu được vai trò của hệ số công suất trong mạch điện xoay chiều. - Viết được công thức của hệ số công suất đối với mạch RLC nối tiếp. 14/11 27 Bài 16: TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG . MÁY BIẾN ÁP - Viết được biểu thức của điện năng hao phí trên đường dây tải điện, từ đó suy ra những giải pháp giảm điện năng hao phí trên đường dây tải điện, trong đó tăng áp là biện pháp triệt để và hiệu quả nhất. - Phát biểu được định nghĩa, nêu được cấu tạo và nguyên tắc làm việc của máy biến áp. - Viết được hệ thức giữa điện áp của cuộn thứ cấp và của cuộn sơ cấp trong máy biến áp. - Viết được biểu thức giữa I trong cuộn thứ cấp và trong cuộn sơ cấp của một máy biến áp. Đàm thoại Thực nghiệm Máy biến áp 2,3,4,5,6 trang 91 28 BÀI TẬP - Tính được công suất tiêu thụ trên mạch điện, số vòng sơ cấp, thứ cấp, điện áp, độ sụt áp, công suất hao phí. Đàm thoại Chia nhóm Bảng nhóm 2,3,4,5,6 trang 85 2,3,4,5,6 trang 91 15/11 29 Bài 17: MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU - Mô tả được sơ đồ cấu tạo và giải thích được nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều 1 pha và máy phát điện 3 pha. Đàm thoại TN minh họa Dao động kí điện tử sơ đồ mạch chỉnh lưu 3,4 trang 94 30 Bài 18: ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA - Trình bày được khái niệm từ trường quay. - Trình bày được cách tạo ra từ trường quay. - Trình bày được cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ ba pha. Giảng giải Minh họa Động cơ không đồng bộ tháo sẵn 16/12 31 BÀI TẬP - Tính được tốc độ quay của các số cặp cực, Đàm thoại Chia nhóm Bảng nhóm 3,4 trang 94 32 & 33 Thực Hành: KHẢO SÁT ĐOẠN MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU CÓ R, L, C MẮC - Phát biểu và viết được các công thức tính cảm kháng, dung kháng, tổng trở, cường độ dòng điện hiệu dụng I , hệ số công suất cos ϕ trong đoạn mạch điện xoay chiều có R,L,C nối tiếp. - Vận dụng phương pháp giản đồ Fre-nen để biểu diễn các điện áp Chia nhóm Đàm thoại Trang 8 NỐI TIẾP trong các loại đoạn mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp. 17/12 34 KIỂM TRA HỌC KÌ I Các bài đã học trong học kì I Kiểm tra chung đề. Bản thân cố gắng thực hiện kế hoạch bộ môn này trong thời gian ngắn để tổ CM duyệt, chắc chắn với mẫu kế hoạch này một số trường sẽ không phù hợp mẫu, và mong đây là tài liệu góp phần củng cố thêm cho tư liệu của quý thầy cô đồng nghiệp. Trân trọng kính chào! Trang 9 . sắc. - Nêu được ba đặc trưng vật lí tương ứng với ba đặc trưng sinh lí của âm. - Giải thích được các hiện tượng thực tế liên quan đến các đặc trưng sinh lí. Kế Hoạch Bộ Môn Vật Lí 12 Chương I : DAO ĐỘNG CƠ. Tu ần Th án g Tiết Tên Bài Dạy Kiến Thức
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch BM vật lí 12 - Trần Nam, Kế hoạch BM vật lí 12 - Trần Nam, Kế hoạch BM vật lí 12 - Trần Nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay