KINH QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ GIẢNG THÍCH

151 254 0
  • Loading ...
1/151 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/02/2017, 09:11

KINH QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ GIẢNG THÍCH Tỳ Kheo Thích Hằng Quang Nguồn http://www.thuvienhoasen.org Chuyển sang ebook 14-6-2009 Người thực : Nam Thiên – namthien@gmail.com Link Audio Tại Website http://www.phatphaponline.org Mục Lục LỜI TRI ÂN CỦA NGƯỜI XUẤT BẢN Pháp Hội Duyên Khởi Kinh Thích Danh Biện Thể Minh Tông Luận Dụng Nhiếp Giáo -o0o - LỜI TRI ÂN CỦA NGƯỜI XUẤT BẢN Bộ Kinh Quán Vô Lượng Thọ ba Kinh có tầm quan trọng Pháp môn Tịnh Độ Trong Kinh Phật diễn giải y báo chánh báo trang nghiêm giới Cực Lạc Phật lòng từ bi, mà dạy cho bà Vi Đề Hy tất chúng sanh cõi đời ác khổ này, mà diễn giải rõ ràng mười sáu pháp quán tưởng, hành giả lấy làm đường lối để tu hành vãng sanh Bộ Kinh Phật Tử Diệu Minh Diệu Hạnh đánh lại trực tiếp vào lúc thầy Hằng Quang giảng giảng đường Từ Quang Chúng cảm thấy lời giảng thầy đơn giản dễ hiểu , mạo muội phát tâm ấn tống kinh giảng thích này, quí Phật tử có duyên thấy Chúng tôi, phát tâm ấn tống Kinh Quán Vô Lượng Thọ không mục đích, làm lợi ích cho người có duyên với Phật Pháp; giúp cho Phật Tử tu theo Pháp môn tịnh độ có lòng tin vững đường tu tập Nếu có phần công đức, xin hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sanh, sớm trọn thành Phật Đạo Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát, Ma Ha Tát Phật Tử Diệu Trí Ngày 14, tháng 11 năm 2003 -o0o - Pháp Hội Hôm bầu trời mưa to vậy, lúc phải giảng kinh Quán Vô Lượng Thọ Mưa biểu thị cho Phật Pháp thấm nhuận đến loài chúng sanh, tùy người mà nhận lãnh mùi vị Cây cỏ nhờ trận mưa sinh tươi nảy nở, trận mưa tưới nhuận vào Cây nhỏ hút chút, lớn thời hút nhiều chút, tóm lại, mỗi loại bình đẵng lợi ích, mà không loại mà không thấm nhuần trận mưa pháp Cũng vậy, hôm duyên chín mùi, nên người để tham dự Pháp hội mà không bị trận mưa lớn làm trở ngại Phật Pháp thật mầu nhiệm trận mưa cho quí vị lợi ích lớn Lợi ích lớn nào? Có phải cho quí vị trúng lô tô, cho quí vị danh lợi gọi lợi ích hay không? Không thế! Những thứ điều lợi ích, mà người Phật tử muốn tìm Vậy lợi ích gì? Chính thoát vòng sanh tử, chứng Phật quả, quí vị nghĩ xem, điều có phải lợi ích lớn hay không? Đây thật lợi ích lớn, mà không cho quí vị Ngoài trừ đức Từ Phụ A Di Đà mà Chúng ta chúng sanh theo nghiệp sanh lục đạo luân hồi, chịu đủ thứ khổ, đại khái có bốn thứ khổ mà ai biết đến.B ốn thứ khổ là: sanh, lão, bệnh tử Tất người chúng ta, dù người thời bị bốn thứ khổ làm phiền muộn Mà đức Phật A Di Đà diệt trừ bọn chúng, thay phải chịu đào thai vào chỗ bất tịnh, thời Ngài giúp biết chỗ tịnh sanh vào, sanh từ hoa sen khiết ao thất bảo bên Phương Tây người có bịnh đến với Ngài thời chúng sanh Ngài trị khỏi vĩnh viễn thứ bịnh nữa, mà giúp cho thân tâm người an vui, không phiền muộn ma bịnh Sống cõi đời này, ai muốn trường sanh bất tử, muốn muốn thời gian không cho người toại nguyện, Chúng bảo:" chúng sanh thật đáng thương thay, biết có già chết mà không lo tìm phương thuốc để trị lành bệnh, mà dậm chỗ oán trách trời cao, mong khỏi già nua, trường thọ v.v thật trẻ thơ" Thời gian không chờ đâu, hôm đến để học cách luyện tiên đơn để trường sanh bất tử, phải học với đức Phật A Di Đà, Ngài không giảng phương thuốc mà cần học Hôm trời mưa người không bị cản trở mà tham dự pháp hội, thời nên biết, thật công đức vô lượng, quí vị có đủ thiện duyên với Phật Pháp Hoặc đời khứ quí vị trồng thiện nên có Ngoài trời mưa, người vui vẻ mà đến đông đủ vậy, nên biết nhờ vào oai thần Chư Phật, Bồ Tá sực thu hút kinh Cho nên, phải để tâm tịnh vào kinh văn mà suy ngẫm, đừng đến nơi với mục đích khác Đã đến rồi, thời phải để tâm tịnh để tham quán đối thoại Hoặc đời khứ, phát tâm tin học pháp môn rồi, nên duyên chín mùi gặp lại, có quí vị, vào đời trước đến Pháp môn mầu nhiệm này, hôm biết đến Pháp môn Tịnh Độ thật nghĩ bàn được, pháp môn mà chư Phật ba đời tán thán giảng thuyết cho chúng sanh Cho nên nói pháp môn này, diệu thuốc nghĩ lường Thuốc có sẵn, cần đem chúng uống hết Dù cho phương thuốc có hay cách mà người bịnh không chịu uống thời trở thành vô ích, tác dụng Cho nên hôm người nghe nói hôm nay, cố gắng lên, đứng dậy cho vững để tự cầm lên chén thuốc vô giá, khó mà tìm Chư Bồ Tát muốn trang nghiêm cõi Phật mình, muốn viên mãn bổn hạnh nguyện mình, phát tâm tu theo hồi hướng nguyện vãng sanh giới Cực Lạc, để gặp Đức Từ Phụ A Di Đà phương tây Vì chư vị đại bồ tát biết rõ, có đức Phật A Di Đà hoàn thành hạnh nguyện họ mà Đại trí đại huệ Ngài Văn Thù Sư Lợi, đại hạnh Ngài Phổ Hiền v.v nguyện vãng sanh giới Cực Lạc A Di Đà Chư Phật đồng lời mà dạy hàng Bồ Tát rằng: nên phát nguyện hồi hướng công đức giới Cực Lạc Vì vậy? Vì vãng sanh giới Cực Lạc, có tiến tới vị Phật mà thôi, nhọc lòng lo lắng trải sa kiếp vòng sanh tử, mạng người cõi ta bà này, không thọ, không thọ việc tu hành chúng bị ràng buộc giới hạng vòng sanh tử không thương, có người đời tu hành, chưa vòng vô minh này, nên phải trôi lăn đường sanh tử; mà sanh thời quên hết mà tu khứ, thuật duyên ác từ bao kiếp chín mùi mà đầy đủ trí huệ, oai lực để thắng bọn chúng, thời xem công dã tràng Mà thọ mạng người giới Cực Lạc, lại vô lượng tính đếm Cho nên chư Phật đồng khuyên dạy nên phát nguyện sanh giới Cực Lạc, để tu hành sớm trở với nhà vốn có tất chúng sanh Cho nên, muốn thoát khỏi ràng buộc tam giới này, thời phải dụng công, dụng công nào? Chính niệm Phật hiệu, Nam Mô A Di Đà Phật, không cho rời khỏi tâm thời thành tựu, viên mãn cứu cánh Khi niệm Phật việc trước tiên cần phải thực hành, phải tương ưng với nguyện đức Phật, phải thành tâm sữa lỗi lầm mình, niệm Phật gì? Niệm Phật niệm với loài chúng sanh, nghĩa tất người xem họ chư Phật, phải sanh tâm cung kính, làm gười với tâm bình đẳng không phân biệt, phải diệt tham sân si, Phát tâm lành tu giới định tuệ, thành tâm mà sửa lỗi lầm tha thiết niệm phải sám hối lỗi lầm, tạo khứ, nguyện không làm việc ác tương lai, niệm Phật thơì tất vãng sanh không nghi ngời Người niệm Phật, phải biết niệm Phật, đừng hữu mà tâm vô, thời niệm Phật không lợi ích, mà làm cho mỏi mệt thêm Pháp môn niệm Phậ pháp môn tối diệu đời tại, phương thuốc nhiệm mầu để trị lành bịnh sanh tử chúng ta, người sanh tử, mà phát tâm chơn tín, chí thành mà sửa lỗi lầm Tu phải học, học thời phải hành, gọi người Phật Tử Tu mà không học thời tu mù, học mà không hành thời tu xạo Kỳ thật tu này, danh lợi, ích kỷ tham lam quí vị mà thôi, thật người tu đạo, khao khát nguồn giải thoát Như Lai, cẩn thận, cẩn thận Tôi gọi pháp môn pháp môn viên mãn bậc nhứt, có pháp môn Bình Đẳng, giúp hết loại chúng sanh viên mãn tánh tịnh giác họ, không luận nam hay nữ, già trẻ, phàm phu Đẳng Giác Bồ Tát v.v nhiên cần phải dụng công chơn chánh, nhìn thấy mà viên mãn Cho nên, người Phật Tử phải biết, người niệm Phật Phải biết tri túc, phải sửa lỗi mình, niệm Phật, niệm Phật tức thành Phật, muốn thành Phật thời phải học làm theo mà đức Phật làm Phật bực Giác Ngộ, không ba thứ độc, giác ngộ Phật tự tại, sao? Niệm Phật có giảm tham sân si chút không? có tự với cảnh trần không? Hay miệng niệm tham sân si Niệm Phật không cần phải niệm nhiều, niệm mà không giảm ba thứ tâm niệm nhiều để làm gì? Chỉ cần niệm thôi, thời làm cho trời long đất lở, biến Cõi Ta Bà thành cõi Tịnh Độ Chư Phật mười không hai không khác, sáu chữ đại hồng danh có oai thần vậy, mười Phương chư Phật đồng ca ngợi Pháp môn Chỉ cần niệm thôi, niệm thôi! Thời quí vị độ chúng sanh, mà không cần phải tụng kinh cầu siêu cho hương linh, cần niệm chơn tâm, chí thành chuyên nhứt việc nói:" Này chúng sanh thọ khổ sáu đường, ta mà chuyên nhứt xưng sáu chữ hồng danh, Nam Mô A Di Đà Phật, vãng sanh đi." Quí vị nghĩ xem chúng sanh nào? Vì vị thiện tri phát lòng chơn thành vậy, lại có chút công phu, vừa xưng sáu chữ sáu Nam Mô A Di Đà Phật thời sáu cửa lậu môn, liền đóng kín, sáu cửa lậu không hữu, nên ba đường sáu nẻo phải tiêu tan, mà thấy có cửa nhứt mà Đó cửa vô lậu (Giải Thoát) Cho nên, người tu đạo chúng ta, đường tu học, không cần phải học nhiều Mà cần học chữ Đó chữ gì? Chính chữ Thật Làm thật, nghĩ thật, nói thật ba chìa khóa để bước vào đại học Đừng có học bực tiểu học mà muốn lên đại học rồi, nhanh thiệt, chẳng lợi gì, uổng công phí sức mà Pháp môn niệm Phật thuyền Bát Nhã, có công chở đưa hết người thuyền, đến bờ giác ngộ, mà không bỏ sót lại người vốn có mặt thuyền Ngoài trừ người không chơn tín, ngồi thuyền mà đầy ưu tư, vọng niệm, nghi ngờ tự nhủ rằng: " thuyền ta ngồi đây, chịu đựng sống biển mêng mông hay không? Nghĩ nên sanh tâm thối thất, có người 100 dặm, 1000 dặm, liền nhảy xuống, bỏ hành trình tự Đã gần cặp bến, mà tâm thối thất vậy, không rời sông mê, chịu trầm luân hết đời sang đời khác Chúng ta người tu đạo, muốn thoát khỏi vòng vô minh thời phải nhờ đến sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật Nếu không thời chúng sanh giải thoát chhơn chánh Lời nói có phải đáng không? Không đâu quí vị, lấy tâm vô niệm mà tìm hiểu thời đáng đâu Đừng cho người tu thiền, tụng kinh, trì chú, niệm Phật, v.v quí vị không mắc vào tông phái này, thời hiểu rõ lời nói đáng, tu thiền chứng đời này, cao đến tứ thiền mà thôi, nói để giúp quí Phật Tử dễ hiễu, không nên sanh tâm phân biệt, tất pháp bình đẳng, đừng chấp theo ý riêng Như thật hiểu Pháp Môn niệm Phật mầu nhiệm nào, cảnh giới thiền thế,chớ đừng biết nói suông Pháp môn niệm Phật bao pháp môn khác mà từ kim đức Như Lai giảng dạy, pháp môn cảnh giới thời cao Pháp môn khác, Tha Lực Phật vậy, giúp cho thoát vòng sanh tử kiếp này, phải dụng công không tự mà có được, quí Phật Tử, tu theo pháp tịnh độ này, không nên sanh tâm ỷ lại, mà cần phải trì danh hiệu Phật nhiếp ba độc, với tâm chí thành chơn tín, dụng công tu tập, sửa tánh hư tật xấu mình, thời Đức Từ Phụ A Di Đà tiếp dẫn vãng sanh giới Ngài, thoát vòng sanh tử, cắt đứt sợi trói buộc trăm ngàn ức kiếp cột chặt chúng ta, nói không niệm Phật thời không giải thoát Vậy quí vị có hiểu ý không? Đừng chấp vào lời nói mà sanh tâm giao động, thơì tịnh độ, thiền Dù cho tạo nhiều phước đức, sanh lên tầng trời hưởng vui sướng đây.Vì mà sanh tâm đấm nhiễm, biết hưởng thụ phước báo, quên việc tu hành tìm đường giải thoát, ngày kia, phước báo hết thời phải theo nghiệp lực mà trôi lăn lục đạo Cho nên người Phật Tử dụng công chơn chánh, chí thành mà nguyện sanh giới Cực Lạc đức Phật A Di Đà, nên phát nguyện mong sanh giới Ngài, không muốn sanh vào cõi trời nào, hưởng phước báo hữu lậu Muốn biết vãng sanh hay không, thời tự hỏi lại có vãng sanh hay không, đừng chờ Phật đến, Nếu có, thời không cần phải lo, việc không, Ba tâm tịnh, vạn pháp không sanh, nhứt niệm vào Phật hiệu, thời không cần phải quan tâm, có vãng sanh hay không vãng sanh Chư Phật xưa vắng lặng như bất động, lẻ lại gạt quí Phật Tử, mà lại tìm tòi đó? Vốn không có, không có, thời bận tâm để làm Uống nước thời biết uống nước vậy! Hãy chí thành vậy! Chúng ta thoát khỏi vòng luân hồi sanh tử mà phát tâm tu hành, trì danh hiệu Phật, để trực thẳng trời Tây kiếp Chớ không đợi đến lúc nữa, kiếp gặp Pháp môn tối diệu vậy, mà đợi đến thật chịu dụng công? Kiếp người khó đặng, Phật Pháp lại khó nghe hơn, cố gắng lên Hành theo pháp môn thời có lợi ích nó, có loài chúng sanh thời đủ bao vọng niệm hàm linh, Phật Thích Ca dùng đủ phương tiện để dìu dắt người tu theo pháp môn nữa, cần phải ghi nhớ rằng; phải dụng công chơn chánh, thành tâm sữa lỗi , ngày đêm sáu thời lau chùi cho ba thứ tâm, y giáo phụng hành, thời viên mãn, người tu thiền, tụng kinh, trì , niệm Phật v.v mà muốn sanh vô sanh đức Phật A Di Đà, nhứt tâm hồi hướng thời điều toại Chớ có người niệm Phật thời Phật rước, người tu theo giáo pháp Phật Thích Ca mà sanh giới Giống nước Úc sống, nhiều cửa ngõ để vào, có nước Úc mà Cho nên không nên sanh tâm phân biệt tu pháp môn Chỉ cần thành tâm sửa lỗi lầm mà tu theo việc mà đức Thế Tôn dạy, mà hồi hướng vãng sanh, thời thành tựu đại nguyện Đừng quan tâm có Đức Đại Từ Phụ đến rước hay không? Mà hỏi lại mình, có thành tâm muốn thoát vòng sanh tử mà đến hay không, có chí nguyện bề vững hay không mà Trong 48 đại nguyện đức Từ Phụ A Di Đà, điều nguyện thứ mười chín là: "Khi thành Phật, chúng sinh mười phương phát tâm Bồ Ðề, tu công đức, dốc lòng phát nguyện, muốn sinh cõi nước tôi, tới thọ chung, mà chẳng đại chúng chung quanh trước mặt người ấy, thời không Chánh Giác" Qua lời nguyện trên, thời biết có mà thôi, Chúng sanh có vọng tưởng thời Phật có đủ phương tiện để giúp cho họ viên mãn Tu công đức gì? Chính lòng tin tưởng sâu thật (nếu không tin hành?) Phát Bồ Đề Tâm hạnh, hành thực hạnh biết nói miệng mà Dốc lòng phát nguyện, quí vị rõ rồi, phải nguyện sanh giới đó? Cũng sanh với nhà vốn thuộc Không hai khác Chúng ta hôm đến để học giáo lý chư Phật, người dùng tâm tịnh mà nghe, ngồi phải theo quy cũ mà ngồi, đến học Phật Pháp, học thuyết Ma Cho nên phải tuân theo quy cũ mà ngồi Khi vào ngồi, người phải theo thứ tự mà ngồi, giảng kinh nơi nào, thời quí vị phải vậy, thọ giới trước thời ngồi trước, không luận , già, trẻ, gái, trai, người có quyền cao phải tuân theo Bên trái người chưa thọ giới Phật, bên phải người thọ năm giới, giữ người thọ giới Bồ Tát Khi vào đối trước tôn tượng Phật ,thời phải quên ai, đừng vẻ người trí thức trước đức tôn tượng Như Lai, toàn giác toàn trí người có danh chức vụ khác xã hội, đối trước tôn tượng đức Như Lai bình đẳng Cho nên quên bác sĩ, kỷ sư từ đâu đến, đừng cho hàng gia, hàng xuất gia Trước tôn tượng Phật người thính giả bình đẳng đến nghe Pháp Được thời nhận lời dạy quí báu kinh Chúng Tôi thường bảo rằng: Người đến để nghe giảng kinh, đến để học cách trị lành bịnh tham sân si, ngươì Nhưng lần đến học cách trị lành bệnh tham, sân, si, mà học cách trị lành bịnh trầm trọng, vi khuẩn sanh tử bao đời mà chúng sanh tam giới này, phải bó tay Cho nên, đến nơi thời phải học cách trị bịnh, Không học nhiều thời phải ít, đừng mà chẳng học phần nào, thời uổng công, phí sức Muốn học cách này, chuyện khó, mà quí vị tự hỏi với mình có muốn học hay không? -o0o - Duyên Khởi Kinh Thường Phật thuyết pháp, thời phải có người thưa hỏi, trừ kinh A Di Đà ra, thời tất kinh điển khác Tại có kinh này, nhân duyên mà Phật nói kinh Quán Vô Lượng Thọ đây? Tuy nhân duyên phát khởi để Phật thuyết kinh không toàn thiện lắm, phải nên biết, Phật Pháp bao la trùm khắp hư không, chỗ mà Phật Pháp không đến, trừ cọng nghiệp chúng sanh nặng nên nghe từ Phật Pháp Phật Pháp đến nơi thời làm lợi ích cho chúng sanh, làm cho chúng sanh vui vẻ an vui, người Phật Tử cần phải suy xét làm cho người, có làm cho người khác an vui không? Hay gây phiền muộn cho họ, qua lời nói, hành động, cử mà khiến họ muốn tránh xa Cho nên phải suy nghĩ lại làm, sửa lại cho toàn thiện hơn, hợp với Phật Pháp, thật đáng để tự hào người Phật Tử Đã Phật Tử thời phải biết việc nên làm việc không nên làm Đừng sống bóng Phật mà làm toàn việc ma, tin quí vị, uổng công phí sức, làm để làm gì? Thời đức Phật, nước Ma Kiệt Đà thủ đô Vương Xá, có vị thái tử tên Thiện Kiến, nghe lời xúi giục bậc ác hữu bắt vua cha nhốt vào nhà ngục để xoá ngôi, bắt mẹ bà Vi Đề Hy giam vào thâm cung Do câu chuyện bi mà có kinh quí giá Quán Vô Luợng Thọ Cho nên cần phải gìn giữ cho kỷ, thật tâm thọ trì dạy kinh để mong đền đáp Tứ ân Do có duyên khổ, nên Phật phải nói nhân rốt để đạt vị an vui giải thoát chơn chánh Quí vị nghĩ xem, Phật thật bực toàn giác toàn trí, toàn năng, biết có khổ, vui không chơn thật nên tìm đường chơn thật hạnh phúc cho chúng sanh Khác với phàm phu chúng ta, biết khổ khổ, không để ý đến chuyện tìm lối thoát Biết khổ họ sâu vào để tìm thứ mà xưa tánh vốn Cơm cơm, gạo thời gạo, với tâm phân biệt không đủ tuệ căn, nên chúng phải chịu khổ lục đạo Trước giảng kinh Quán Vô Lượng Thọ này, cần nói rõ năm thứ huyền nghĩa để phân định kinh Năm thứ huyền nghĩa gì? Chính là: Danh, Thể, Tông, Dụng, Giáo -o0o Thích Danh Tên Kinh "Phật thuyết Quán Cực Lạc Quốc Ðộ, Vô Lượng Thọ Phật, Quán Thế Âm Bồ Tát, Ðại Thế Chí Bồ Tát Kinh" Phật bậc đại giác, giác ngộ tất pháp không mê lầm Phật có đủ ba giác ngộ nên bậc đại giác Ba giác ngộ là: Bản giác: Vốn giác ngộ Thỉ giác: Vừa giác ngộ Cứu cánh giác: Giác ngộ đến đỉnh Tự giác, Giác tha, Giác hạnh viên mãn, gọi tam giác viên mãn Lại nữa, Phật có Ba Thân, Bốn Trí, Ngũ Nhãn Lục Thông Chúng ta chúng sanh, dù có Phật tánh, thành Phật, chưa khai mở vô minh để thành Phật, chư Phật vén vô minh lên làm chủ nó, thành Phật, chưa, phải tu học, thành tâm tu đạo theo phương pháp mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy thành Phật Ngài Do chưa chứng vị Phật, nên Tam thân, tứ trí, ngũ nhãn, lục thông Phật phàm phu tu hành mà chứng vị Phật Tất chúng sanh thành Phật, người tu hành vậy, Phải có đủ tam thân, tứ trí, ngũ nhãn lục thông Phật Chớ đừng vừa có chút thần thông cho thành Phật Hãy cẩn thận nhé!!! Ba Thân là: Mô A Di Đà Phật, siêu virus vậy, bị màng lưới lọc đi, mà không bị sót virus dầu nhỏ vi trần Quí vị nghĩ máy Scan for virus có tuyệt diệu không? Thật tuyệt diệu! Quí vị không cần đồng tiền để mua loại software rồi, mà cần lòng thành chơn tín quí vị mà -o0o Kinh Văn: Ðức Phật bảo Tôn giả A Nan: " Này A Nan ! Em nên ghi nhớ lời Người thọ trì lời tức thọ trì danh hiệu Phật Vô Lượng Thọ" Lược giảng: Như gọi thọ? Chính tin tưởng chơn thật Sao gọi trì? Tức ghi nhớ Ghi nhớ nè? Ghi nhớ ta người vòng sanh tử, lại ghi nhớ ta người niệm Phật Phải ghi nhớ rằng: đức Như Lai chúng sanh đường sanh tử mà phát đại nguyện để cứu chúng sanh chìm bể khổ Lại ghi nhớ sáu chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật thuyền Bát Nhã chở đưa chúng sanh cặp bờ giác ngộ giải thoát Quí vị nghĩ xem, Đức Thế Tôn giảng hết mười sáu pháp quán tưởng chúng sanh làm đường lối để tu hành, quán tưởng chứng định, sanh giới Cực Lạc, lời sau mà đức Phật phó chúc cho Tôn Giả A Nan ghi nhớ lời này, lời lời chân thật đức Thế Tôn phó chúc như: "người thọ trì lời thọ trì danh hiệu Phật Vô Lượng Thọ " Đã nói nhứt cú Di Đà vạn pháp vương, thơì không sai chút nào, Sáu chữ giống biển lớn, chứa đựng kho tàng khắp mười phương Những dòng sông, ao hồ nước v.v chảy với biển, vậy, tất pháp tu chảy vào câu, câu gì? câu Nam Mô A Di Đà Phật Pháp niệm danh hiệu Phật đường tắt người với nhà nhanh chút Tu theo pháp môn khác chậm chút, tu theo pháp môn nhanh, Thời kỳ mạt pháp này, khó rồi, với nhà ư? Cho nên quí vị muốn nhà sớm thời phải qua đường tắt này.Đức Phật dùng tâm vô úy để giảng pháp môn mà có chư Phật thấu hiểu Chúng sanh lấy giả làm thật, truy tìm bên ngoài, sáu không tịnh, chấp đông chấp tây Dù Phật nói lời chân mà họ không quan tâm đến lời Ngài dạy, Ngài lòng đại từ bi muốn họ sớm thoát khỏi vòng sanh tử mà nói pháp môn nên gọi tâm vô úy Trong kinh Phật thuyết A Di Đà dạy, chư Phật với tướng lưỡi rộng dài mà khen ngợi pháp môn này, tán khen ngợi đức Phật Thích Ca Mâu Ni " thân cõi đời ác ngũ trược mà tu hành để thành bực Chánh Giác chuyện dễ dàng, mà lại chúng sanh tà kiến gian này, chúng sanh lấy giả làm thật, mà lại họ nói pháp môn lại khó hơn" Chư Phật công nhận lời dạy thật khó tin được, hạnh gnuyện sâu xa Chư Phật, chúng sanh biết mà phát tâm tin tưởng, muốn cho họ lợi ích mà Phật thích Ca nói lời chân thật vậy, thiệt nghĩ bàn, "vị chư chúng sinh, thuyết thị thiết gian nan tín chi pháp (kinh A Di Đà)" Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nói với Tôn Giả Xá Lợi Phật Rằng:"Xá Lợi Phất! Ðương tri ngã ngũ trược ác hành thử nan sự, đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề, thuyết thử nan tín chi pháp, thị vi nan!" Dịch: Này Xá Lợi Phất! Phải biết Ta đời ác ngũ trược thật hành việc khó này: đặng thành bậc Vô Thượng Chánh Giác tất gian nói kinh pháp khó tin này, khó! Có người pháp môn phát lòng chánh tín, thời nên biết người đóa sen trắng biển người mênh mông mà không bị tà kiến che lấp mắt pháp nhãn Nay nghe danh hiệu Phật mà nghe trọn vẹn hạnh nguyện trang nghiêm Ngài, thời chuyện dễ, phát tâm tinh mà hành theo pháp môn này, đừng thối thất, thân người khó đặng, nghe danh từ tam bảo lại khó hơn, mà thân người lại nghe hạnh nguyện sâu xa chư Phật danh hiệu A Di Đà Phật nữa, việc thật hiếm, cho nên, không nên phí thời vô ích chúng ta, mà phải siêng tinh trì danh hiệu Phật, để sớm ngày thoát khỏi sông mê Nói tóm lại, muốn thoát khỏi vòng vô minh, nhứt tâm trì niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, toại nguyện Niệm tức niệm Phật, niệm chúng sanh, người niệm Phật cần phải ghi nhớ cho kỷ Quí vị muốn thọ trì lời dạy phó chúc đức Phật Thích Ca Mâu Ni tức phải niệm Phật A Di Đà Khi niệm đem lòng thành mà niệm, niệm đừng cho dáng đoạn, bạn niệm mà không tham, sân, si Mỗi niệm Phật, thời phải cho Ma Vương phải bỏ chạy người niệm Phật tài giỏi Quí vị muốn độ sanh thời cần phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật Hãy dụng công chơn chánh, với lòng chí thành sửa lỗi Niệm đến lúc mà không thấy người niệm Phật nữa, không thấy tinh tấn, dụng công tu hành Tốt nhứt niệm Phật đừng cho người khác biết dụng công, mà để tâm tịnh mà niệm, không đắc Niệm Phật Tam Muội Khó khó uống nắng lúc bang đầu, phải cố gắng dụng công chơn chánh, tâm quí vị không rời sáu chữ, chuyên nhứt, thời không cần phải lo nữa, lúc danh hiệu Phật hòa nhập với tâm quí vị, niệm mà không niệm, không niệm mà niệm đạo lý này, chứng được, Cho nên cố gắng lên: Thân lễ Di Đà Miệng trì danh Ý không lơ nhiếp Phật Tâm Mậy tan mưa tạnh trời quang Niệm Phật niệm ý A Di Đà Phật toàn thân Nhứt tâm thọ trì mười danh niệm Cực Lạc trang nghiêm có phần sang Chín Phẩm sen vàng lên giải thoát Tịnh ba nghiệp trì danh hiệu Phật Nháy mắt thoát khỏi Ta Bà khổ, Cực Lạc Liên Trì có dự phần -o0o Kinh Văn: Phật nói Kinh rồi, Tôn giả Mục Kiền Liên, Tôn giả A Nan Vi Ðề Hy, thị nữ quyến thuộc, nghe lời đức Phật dạy tất vui mừng Bấy đức Thế Tôn chân hư không trở núi Kỳ Xà Quật Tôn giả A Nan đại chúng nói rộng Vô Lượng chư Thiên Long Bát Bộ, nghe lời Phật nói vui mừng lạy Phật lui Lược giảng: Có bắt đầu thời phải có cuối cùng, tiếng Anh có, gọi Start nghĩa bắt đầu The End tức hết (cuối cùng) đạo lý vô thường, tồn lâu dài, người tu đạo cần phải hiểu rõ đạo lý này, đừng lãng sanh thứ tham lam, sân hận, tà kiến Thân không bền hỏi, sanh thứ trợ duyên cho sinh tử Ngoài trừ ý chí dứt trừ loại siêu vi khuẩn này, sanh tử Một phát tâm muốn diệt bọn chúng thời phải dụng công, đừng dụng công bên cho người khác thấy, mà việc thô cằng bên thời nguyên vẹn, làm tôn kính từ người khác mà thôi, vòng sanh tử vô minh mà sửa Đừng biết đếm tiền dùm người mà cho mình, cơm mà không ăn hết đói Người tu đạo có nguyên mà thôi, gì? Chính muốn thoát khỏi đường sanh tử, không thứ khác, nguyên khác thời không nên lợi dùng danh Phật để đạt nguyện vọng ích kỷ Không phải chư Phật không biết, trái lại Ngài biết rõ muốn làm Chúng ta kiến nhỏ, bò vạt áo Ngài, Ngài thấy rõ chúng bò áo Ngài không bắt chúng ra, lòng từ bi nên Phật muốn cho chúng hội, để tự biết mà bỏ Những kiến này, thật trời cao đất rộng gì? Lại tìm cách để chui vào da Ngài, với ý đồ hại Ngài Đức Phật vốn từ bi, phải nên biết Ngài có nhiều người chăm nom hầu cận (hộ pháp), đừng để họ thấy nhé? kiến bé nhỏ kia, bị họ bắt nhốt vào hủ thời nguy Chúng ta vậy, không theo giáo lý để học tập thôi, đừng làm cho giáo lý Phật bị che lấp thứ tâm, tham lam, ích kỷ, tự lợi, mưu tà kiến gây nên Người học Phật không giúp ích cho đạo thời không nên làm cho đạo bị suy thoái vòng tay Người học Phật, cần phải thực hành,chớ biết nói mà thôi, thấy người uống nước giúp hết khát Cho nên phải ráng dụng công, thoát khỏi đường sinh tử, khổ đau cõi đời mà dụng công Khi dụng công, cần phải chuyên nhứt Chuyên nhứt nào? Tức hành động lời nói phải khế hợp với Giờ khắc khắc phải nhớ người tu đạo, mỗi việc làm cần phải kiểm điểm, xem coi việc làm có hợp với đạo không? có hợp với mà Đức Như Lai mà sanh vào cõi đời ô trược mà giảng nói không?, tự làm thầy cho mình, đừng ác duyên mà lãng quên đi, thối thất không muốn sửa Muốn việc thành tựu cần phải phòng bị trước tức bỏ sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật vào tâm mình, đừng lãng quên, ác duyên đến thời an nhiên tự Muốn sửa nhà thời cần phải sửa trước trận cuồng phong thỏi đến, đừng đợi bảo đến mà sửa thời không kịp đâu Chúng ta niệm Phật chuẩn bị cho đấy, dầu cho trời có mưa to, hay bảo táp thời người niệm Phật an nhiên tự sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật, mà phải nghi ngờ Người niệm Phật phải thành tâm mà niệm, phát hết lòng tin tưởng với Phật mà niệm, không bị thứ cuồng phong Sinh Viên học, cốt muốn tốt nghiệp có việc làm Nhưng thử hỏi có người tốt nghiệp? Cũng vậy, người tu đạo nhiều phần chứng thời ích, người giỏi kẻ khác ngu mà có sai biệt này, mà thân họ có thật muốn tốt nghiệp hay không mà Vạn pháp xưa không sanh không diệt Không cao không thấp Kinh Kim Cang dạy:"Tất pháp bình đẵng" Đã vậy, thời pháp không thiên vị chúng sanh nào, mà pháp có công thâu nhiếp hết tất loài chúng sanh Thượng Trung hạ khắp mười Phương mà không sai biệt Ai tu người chứng, pháp thiên vị chúng sanh Nếu quí vị muốn thoát khỏi vòng sanh tử đời này, thời phải chí tu hành, ngày đêm phải ghi nhớ (thọ trì) lau chùi sáu cột siêu Tam Giới cho đứng vững trước trận cuồng phong, lau chùi cho bóng láng Ngày ngày phải ghi nhớ tâm mình, phải lau chùi cho sạch, lau chùi tốt nhứt không nên đem vãi bẩn mà lau, lau thời dơ thêm thôi, tốt nhứt không nên lau chùi để làm gì, vừa uổng công phí sức lực làm việc vô ích, làm trò cười cho kẻ khác Hãy dùng tâm chí thành, tâm không tham, tâm không sân, tâm không si, không tự lợi, không ích kỷ, không mưu cầu, không nói dối mà lau chùi, thời sáu trụ cột cấm sâu vào lòng đất mà lại bóng loáng phát ánh sáng chiếu khắp Tam Thiên, làm cho tất thứ ma phải chạy dài, trước quí vị Niệm Phật có công đó, phải phát lòng thành, chơn tín mà niệm Bắt đầu vào giảng đường thời mưa tầm tả vậy, lòng thành quí vị, mà bắt đầu giảng không thời mưa phải tạnh Tuy hôm nhà khí tượng cho biết mưa nguyên ngày, lòng thành quí vị muốn nghe lời dạy vô giá đức Thích Ca Thế Tôn, chư thiên hộ pháp đứng yên mà khoanh tay, trận mưa làm não lòng người nghe Thứ năm vừa có Phật Tử bảo với tôi, tuần mưa, e việc giảng kinh Quán Vô Lượng Thọ bị trở ngại Lúc bảo, Phật pháp cần có người thành tâm, chơn tín để nghe chúng sanh, ham vui mà đến, chơn tín, chí thành thời bị trận mưa làm trở ngại họ Quí vị đến đông đủ vầy, qua thềm thử thách, hy vọng rằng; nghe hôm nay, quí vị có lãng quên đi, đừng công làm việc vất vả mà chẳng đồng lương Miệng niệm Di Đà tâm tán loạn Niệm nhiều phiền não tăng Cực Lạc không sang, Địa ngục có phần Hỏi Cực Lạc xa vời vợi? Trời trông tự kéo mây đen Vì niệm Ma niệm Phật Đừng niệm Di Đà cổ khô rang Nói tóm lại, có người niệm Phật với lòng thành chuyên nhứt, thành tâm sửa đổi, thoát khỏi luân hồi sanh tử mà niệm, mà không vãng sanh thời chuyện vốn Niệm Phật thời phải có Phật, đừng niệm Phật mà đeo chữ Ma trước cổ thời vô ích Đức Từ Phụ A Di Đà muốn độ chúng sanh hết khổ, thoát khỏi đường sanh tử, có sáu chữ này, tự có Người Phật Tử sanh tử mà cố gắng lên thời đức Như Lai tiếp độ Chỉ cần thành tâm sửa đổi ý chí vãng sanh thời không sót chúng sanh nào, bổn nguyện đức Phật A Di Đà Mỗi bốn mươi tám nguyện Ngài, kết thúc bốn chữ " bất thủ Chánh Giác" (thời chẳng thành Phật), mà Ngài thành Phật rồi, thời nên biết Phật làm đại nguyện đó, nên thành Phật Trong Kinh A Di Đà, Đức Phật Thích Ca cho biết đức Phật A Di Đà thành Phật mười kiếp rồi, Ngài chúng sanh mà thuyết Pháp, quốc độ Ngài tên An Dưỡng Cho nên người thật muốn khỏi nhà tam giới này, thời dụng công đi, siêng dành thời gian gởi cho Ngài email Phật nhận qua đóa hoa sen ao thất bảo, có người niệm Phật, thời ao thất bảo, lại sanh hoa sen, niệm nhiều thành tâm thời hoa sen lớn thêm tươi sáng Thế giới Cực Lạc nơi quy túc (về nghỉ) sanh tức thoát ly đường sanh tử luân hồi đó, nấc thang bước lên đường cứu cánh giải thoát (thành Phật) Cho nên nói, niệm Phật tức thành Phật Chúng ta xem đó, lòng từ bi Đức Phật A Di Đà loài chúng sanh đo lường Niệm Phật nhân, thành Phật không sai biệt chút Cho nên, muốn thoát ly tam giới này, thời phải dụng công chơn chánh, phải tinh để niệm Phật, thành tâm hối cải việc làm thời tất Phật A Di Đà tiếp độ Sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật, y dược nhiệm mầu để trị khỏi bịnh sanh tử Nếu quí vị muốn diệt trừ vòng sanh tử thời phải niệm Phật Thời mạt pháp này, khó mà tìm y dược để trừ bịnh sanh tử, dù Phật Thích Ca cho đến 84 ngàn toa thuốc, để diệt trừ chúng, thời khó mà tìm thứ thuốc Vì sao? Vì thời nay, gian sanh nhiều thảo dược, mà hình dáng bên chúng giống loại mà đức Phật Thích Ca toa, chúng có bên vỏ mà thôi, diệu dụng bên thời trời vực, xa thăm thẳm, cao trùng trùng Chỉ có bực đại trí đại huệ nhận bọn chúng mà Còn toa thuốc mà hôm có được, Pháp niệm Phật thời không giả mạo được, trừ quí vị mà thôi, công dụng thuốc hay, có chúng sanh thành tâm tin tưởng mà tự uống vào thời lành bịnh cả, trừ người lòng chánh tín, không thật lòng muốn hết bịnh Mà đem pha trộn với thứ thuốc độc hại tham, sân, si v.v thời không lành bịnh mà tăng thêm Cho nên người Phật Tử muốn thoát khỏi vòng vô minh, thời tự định cho mình, tự hỏi xem, có thật muốn hết bịnh hay không Uống hay không nằm vòng tay quí vị Phật bực đại lương y, chuẩn bịnh dùm toa Vị đại lương y không chuẩn sai, dù sợi chỉ, hay mảy may Ngài cho toa quí vị đầy đủ thiện căn, mà có thứ thuốc vòng tay quí vị Nhưng uống hay không uống thời bịnh nhân, Ngài uống dùm được, dù Ngài muốn uống dùm cho họ, Ngài uống thời diệt vi khuẩn thân Ngài thôi, diệt vi khuẩn thân thể người khác Cho nên, Chúng ta người tu đạo thời phải biết đủ, biết nên làm không nên làm Hãy thuyết pháp cho nhau, để share với mà chứng ngộ, bỏ tánh tăng thượng mạng Chúng ta tu đạo, tu với người, tu với Phật, tu với Mọi người thiện tri thức chúng ta, dù họ người nào, hiền, v.v Hãy xem họ người bạn chí thân mình, giúp vượt qua chỗ nguy hiểm, mà xưa không dám vào, vào Trong tu đạo, thời không nên bàn luận việc vô ích, nói lời tạp nhạp để làm gì, dành thời gian xưng lên câu niệm Phật, xưng câu Nam Mô tức bước gần đến đạo Bồ Đề bước Người Phật Tử, vào chùa phải học Phật Pháp, phải sửa mình, phải sám hối, phải học cách thuyết pháp, đừng vào mà biết nói lỗi người Đem chuyện gian vào làm cho Già Lam không tịnh nữa, thời không phải người Phật tử Tôi chủ trương cho hàng Phật Tử vào chùa thời phải theo quy cũ chùa, đâu phải giúp giữ gìn cho chốn đạo tràng tịnh trang nghiêm, đạo tràng nơi thường trụ Tam Bảo, nơi nương tựa loài chúng sanh Nếu quí vị làm vầy, thơì làm tròn bổn phận người Phật Tử Pháp môn niệm Phật pháp môn vi diệu, không dễ quí vị, mà nghe được, thời nên biết rằng; người nghe lời dạy Phật Thích Ca Mâu Ni thời điều bực thiện nhân, đầy đủ phước Nếu thật có đủ thiện căn, nhân duyên, thời dám bảo đảm rằng, người nghe sáu chữ đại hồng danh Nam Mô A Di Đá Phật được, nghe đến bổn nguyện tịnh sâu xa Ngài Chúng ta bước lên nấc thang đó, bước lên nấc mà muốn vào nhà Đã bước lên thềm thang rồi, thời cố gắng lên, để bước thêm nấc nữa, tức phải dụng công, trì niệm danh hiệu Phật, đứng nàm ngồi niệm Người học y tốt nghiệp làm bác sĩ, người niệm Bồ Tát thời làm Bồ tát, niệm Phật làm Phật, niệm chúng sanh chúng sanh, không sai biệt gang tấc Pháp môn pháp môn viên mãn bực nhứt, thu nhiếp hết chín pháp giới, từ Đẳng giác Bồ Tát, đến chúng sanh lưu chuyển vòng luân hồi Hễ có chúng sanh, thành tâm vào niệm Phật, thời viên mãn cho ước nguyện chúng sanh Ước nguyện chúng sanh tam giới này, thoát khỏi vòng sanh tử Vì vòng sanh tử mà niệm Phật, muốn với nhà trang nghiêm thời phải niệm Đức Phật A Di Đà, có đầy đủ phương tiện, đường tắc chúng sanh trở với nhà vốn có người Ngài bực đầy đủ Phước Trí, không thiếu mảy may nào, Ngài bậc đại lương y mà cần phải biết đến Ngài trị lành bịnh người, mà khắp Tam Giới phải bó tay Khi trị lành bịnh chúng sanh, Ngài bang cho thứ diệu dược Thường Lạc Ngã Tịnh Không thọ thứ bịnh não lòng họ Cho nên phải biết công ơn Ngài thật bao la, bắt đầu cuối cùng, mà bao khắp hết vũ trụ, không nơi mà Muốn đền đáp công ơn Ngài, phải dụng công chơn chánh, phải thành thật sửa lỗi lầm mình, không làm việc ác nữa, thời đáp công ơn củaPhật Những việc mà Đức Phật A Di Đà làm lợi ích cho hết loài chúng sanh nghĩ bàn Cho nên cần phải niệm Phật, muốn thaót khỏi vô minh này, cần phải chơn thành mà niệm Pháp môn đơn giản, quí vị đừng cho đơn giản Trong Kinh Vô Lượng Thọ, Phẩm "lễ cúng thính Pháp" thứ 26, Sau đức Phật nói diệu dụng lợi ích Phật A Di Đà ngài dùng kệ tuyên sau: Đông Phương Chư Phật sát Hằng Sa Bồ Tát Chúng Vãng lễ Vô Lượng Thọ Nam Tây Bắc tứ Thượng hạ diệc phục nhiên Hàm dĩ tôn trọng tâm Phụng chư trân diệu cúng Sướng phát hòa nhã âm Ca thán tối thắng tôn Cứu đạt thần thông huệ Du nhập thâm pháp môn Văn Phật thánh đức danh An ổn đác đại lợi Chủng chủng cúng dường trung Cần tu vô giải quyện Quán bỉ thù thắng sát Vi diệu nan tư nghì Công đức phổ trang nghiêm Chu Phật quốc nan tỷ Nhân phát vô thượng tâm Nguyện tốc thành Bồ Đề Ứng thời vô lượng tôn Vi tiếu Kim Dung Quang ming tùng xuất Biến chiếu thập phương quốc Hồi quang hồi nhiễu Phật Tam tạp tùng đảnh nhập Bồ tát khiến thử quang tức chứng bất thối vị Thời hoi nhứt thiết chúng Hổ khánh sanh hoan hỷ Phật ngữ phạm lôi chấn Bát âm sướng diệu thinh Thập Phương lai Chánh Sĩ Ngô tất tri bỉ nguyện Chí cầu nghiêm Tịnh Độ Thọ ký đương tác Phật Giác liễu nhứt thiết Pháp Do mộng huyễn hưởng Mãn túc chư diệu nguyện tất thành thị sát Tri độ ảnh tượng Hằng phát hoằng thệ thâm Cứu cánh Bồ Tát đạo Cụ chư công đức bổn Tu thắng Bồ Đề hạnh Thọ ký đương tác Phật Thông dạt chư Pháp tánh Nhaứt thiết không vô ngã Chuyên cầu Tịnh phật Độ Tất thành thị sát Văn Pháp nhạo thọ hành Đắc chí tịnh xứ Tất vô lượng tôn Thọ ký thành đẳng Giác Vô biên thù thắng sát Kỳ Phật bổn nguyện lực Văn danh mục vãng sanh tự trí bất thối chuyển Bồ Tát hưng chí nguyện Nguyện kỷ Quốc vô dị Phổ niệm độ nhứt thiết Các phát Bồ Đề tâm Xả bỉ luân hồi thân Câu linh đăng bỉ ngạn Phụng vạn ức Phật Phi hóa biến chư sát Cung kính hoan hỷ khứ Hoàn đáo An Dưỡng Quốc Dịch: Các cõi Phật phương Ðông Hằng sa Bồ tát chúng Ðến lạy Vô Lượng Thọ Các Bồ Tát, Thanh Văn Ðều tới nghe Kinh pháp Ðem theo hoa Trời đẹp Hương báu, áo quý giá Cúng dường Vô Lượng Thọ Khắp nơi tấu nhạc trời Tiếng hòa nhã vang lừng Ngợi khen đức thâm diệu Cúng dường Vô Lượng Thọ Thần thông, tuệ tuyệt vời Thâm nhập Pháp sâu xa Thật vẹn toàn công đức Trí tuệ tựa mặt trời Ðánh tan mây sinh tử Chẳng sánh ví Cung kính nhiễu ba vòng Cúi lạy Vô Thượng Tôn Thấy cõi Phật nghiêm tịnh Mầu nhiệm không kể xiết Liền phát tâm Vô thượng Nguyện nước Lúc Ðức Di Ðà Hân hoan nét mặt Miệng tuôn nhiều ánh sáng Chiếu khắp mười phương Thân thể tỏa hào quang Ba vòng chói xán lạn Tất Trời Người Ðều vui mừng hớn hở Quán Thế Âm Bồ tát Chỉnh y, cúi đầu hỏi: Cớ đức Phật cười? Xin cho biết tôn ý: Tiếng Phạm sấm vang Bát âm vang tiếng đáp: "Vì Bồ Tát muốn biết Hãy lắng nghe ta nói: Chính sĩ mười phương lại Ta biết hết nguyện họ Chí cầu cõi nghiêm tịnh Quyết định thành Phật Hiểu rõ Pháp Như mộng huyễn, tiếng vang Ðầy đủ điều nguyện Tất cõi Hiểu Pháp bóng chớp Rốt đạo Bồ Tát Ðủ cội công đức Quyết định thành Phật Thông suốt Pháp tính Ðều không, vô ngã Chuyên cầu cõi Phật tịnh Tất cõi này." Phật dạy Bồ Tát Trụ vào An Dưỡng Phật Nghe Pháp vui tu hành Sớm chốn tịnh Tới nước nghiêm tịnh Mau chứng thần thông Hẳn Ðức Vô Thượng Tôn Ghi nhận cho thành Phật Sức nguyện Phật Nghe danh muốn vãng sinh Ðều tới cõi Từ đầy không lui chuyển Bồ Tát khởi chí nguyện Nguyện nước Niệm độ khắp Danh vang khắp mười phương Phụng thờ ức vị Phật Phi hóa khắp cõi Cung kính hân hoan Trở nơi An dưỡng Phật dãy, có vô số Bồ tát từ phương đông đến nhiều số cát sông Hằng đến chỗ đức Phật A Di Đà, để cung kính cúng dường thỉnh Pháp Thấy cõi nước Ngài Trang Nghiêm nghĩ bàn, vô số đại Bồ tát nguyện cõi nước Và chư Phật dạy rằng:" muốn thời phải trụ vào đức Phật A Di Đà, thời thành tựu" Cho nên muốm trở tự tánh tịnh, thời phải niệm Phật Phải dụng công chơn chánh toại nguyện Cho nên nói niệm Phật thành Phật, chắn cắt đứt hẳn vòng vô minh, không sanh vào đường sanh tử Người muốn thành tựu vậy, muốn thoát khỏi trị lành bịnh sanh tử, muồn độ sanh thời phải phát tâm chơn tín dụng công chân thật viên mãn Chư Phật dạy vậy, đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy cho chúng sanh giới Ta Bà đầy ô trược Cho nên, thành tâm niệm Phật muốn thoát khỏi đường sanh tử tinh lên, đừng sanh tâm nghi ngờ đến Pháp môn nữa, mà dụng công chơn thật Trong Kinh Phật thường dạy, "thân người khó đặng", sanh làm người chuyện khó rồi, mà biết đưọc Tam bảo, khó hơn, lại nghe Pháp Môn Vi Diệu nghĩ bàn khó nữa, quí vị đầy đủ thiện nghe Pháp môn này, pháp môn mà chư Phật mười Phương đồng khen ngợi, không nên phí kiếp người làm việc đảo điên Nói suông miệng, bàn luận lỗi người, làm cho nghiệp không tịnh, để lời nói vô ích thành câu niệm Phật, để hồi quang phản chiếu lại tự tánh mình, Đức Tôn Sư (HT Tuyên Hóa) dạy: Chân nhận tự kỷ thác, Mạc luận tha nhân phi, Tha phi tức ngã phi, Ðồng thể danh Ðại Bi Cho nên, lúc phải biết người niệm Phật, không nên bàn luận," Đúng, không đúng, tốt, không tốt, xấu đẹp v.v " Hãy hỏi lại ch1nh làm có lợi ích gì, cho hay không? mà phải biết làm cho Di Đà tự tánh tỏ rõ, không quí vị tìm Phật đâu? Quý vị tìm Phật tâm quí vị Vì sao? Vì tâm quí v tỏ rõ, mười Phương rõ trước mắt, không cần phải tìm đâu đâu? Tu đạo không khó, mà khó thực hành Như nghe trọn kinh Quán Vô Lượng Thọ này, hai ngày cuối tuần hai ngày nghỉ ngơi quí Phật Tử sau năm ngày làm việc vất vả, không vắng mặt pháp hội, thời qúi vậy, thắm thoát mà qua hai ngày rồi, quí Phật nghỉ ngơi để chuẩn bị cho ngày mai, ngày đầu đầu làm Mong quí vị khỏi Già Lam, mà không rời Phật hiệu Chúc quí Phật Tử tâm Bồ Đề kiên cố, tín tâm bất thối, vui vẻ Trước rời khỏi giảng đường, đứng vậy, đảnh lễ đức Thế Tôn Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Liên Trì Hội Thượng Phật, Bồ Tát, Ma Ha Tát HẾT
- Xem thêm -

Xem thêm: KINH QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ GIẢNG THÍCH, KINH QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ GIẢNG THÍCH, KINH QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ GIẢNG THÍCH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn