ÔN TẬP PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG

3 612 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/02/2017, 22:19

ÔN TẬP PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNGLo¹i 1:Tam giác được xác định bới yếu tố đường caoBµi 1: LËp ph­¬ng tr×nh c¸c c¹nh cña tam gi¸c ABC biÕt A(2;2) vµ 2 ®­êng cao (d1) vµ (d2) cã ph­¬ng tr×nh lµ Bµi 2: Cho tam gi¸c ABC biÕt ph­¬ng tr×nh c¹nh AB lµ x + y – 9 = 0, c¸c ®­êng cao qua ®Ønh A vµ B lÇn l­ît lµ (d1): x + 2y – 13 = 0 vµ (d2): 7x + 5y – 49 = 0. LËp ph­¬ng tr×nh c¹nh AC, BC vµ ®­êng cao thø 3Bµi 3: Ph­¬ng tr×nh 2 c¹nh cña mét tam gi¸c lµ: vµ trùc t©m H(2;3). LËp ph­¬ng tr×nh c¹nh thø 3Lo¹i 2: Tam giác được xác định bới yếu tố đường trung tuyến Bài 1: LËp ph­¬ng tr×nh c¸c c¹nh cña tam gi¸c ABC biÕt A(3;5) , ®­êng cao vµ ®­êng trung tuyÕn kÎ tõ ®Ønh B cã ph­¬ng tr×nh lÇn l­ît lµ: Bài 2 : LËp ph­¬ng tr×nh c¸c c¹nh cña tam gi¸c ABC biÕt A(3;1) vµ 2 ®­êng trung tuyÕn (d1) vµ (d2) cã ph­¬ng tr×nh lµ: Bài 3 LËp pt c¸c c¹nh cña tam gi¸c ABC biÕt B(2;3), pt ®­êng cao h¹ tõ A vµ trung tuyÕn tõ C lÇn l­ît lµ : Bài 4 (Đề thi ĐH KD09). Cho tam giác ABC có M(2;0)là trung điểm của cạnh AB. Đường trung tuyến và đường cao qua đỉnh A lần lượt có phương trình là 7x 2y 3 = 0 và 6x y 4 = 0 .Viết phương trình đường thẳng AC . Lo¹i 3:Tam giác được xác định bới yếu tố đường phân giác . Bài 1: LËp ph­¬ng tr×nh c¸c c¹nh cña tam gi¸c ABC biÕt A(4;3); B(9;2) vµ ph­¬ng tr×nh ph©n gi¸c trong xuÊt ph¸t tõ C lµ Bài 2: (Đề thi ĐH KB08) Hãy xác định toạ độ đỉnh C của tam giác ABC biết rằng hình chiếu vuông góc của C trên đường thẳng AB là điểm H(– 1;– 1) , đường phân giác trong của góc A có phương trình x – y + 2 = 0 và đường cao kẻ từ B có phương trình 4x + 3y – 1 = 0 .Bài 3 : Trong mặt phẳng tọa độ cho tam giác ABC có A(1 ;2) , đường trung tuyến BM có pt : 2x+y+1=0 và đương phân giác trong góc C có pt : x+y1=0. Viết phương trình đường BC của tam giác. (Đề 06 dự bị) )Lo¹i 4 :Tam giác được xác định bới yếu tố góc , khoảng cách và diện tích . Bài 1 (Đề ĐH KA 03): Cho tam giác ABC có AB=AC, BAC= ,biết M(1;1)là trung điểm BC và G( ;0) là trọng tâm tam giác ABC.Tìm toạ độ A,B,C.Bài 2 : Cho tam giác ABC biết A(4;0), B(0;3), diện tích S=22,5 ; trọng tâm của tam giác thuộc đường thẳng (d) : x – y – 2 = 0. Xác định toạ độ đỉnh C. Lo¹i 5 : Tìm điểmBài 1 :Cho đường tròn (C) có phương trình: , điểm A(1; 3).Tìm tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật ABCD nội tiếp đường tròn (C) sao cho diện tích hình chữ nhật ABCD bằng 10.Bài 2: (ĐH k A 2011) Cho đường thẳng d: x + y + 2 =0 và đường tròn (C) , I là tâm đường tròn (C) M thuộc đường thẳng d qua M kẻ các tiếp tuyến MA, MB đến đường tròn (C), A, B là các tiếp điểm, Tìm tọa độ điểm M biết diện tích MAIB băng 10 Đáp số: M(2; 4); M(3; 1)Bài 3: Cho đường thẳng d: x + y + 2 =0 và đường tròn (C) .Tìm trên đường thẳng d điểm M sao cho qua M kẻ đến (C) hai tiếp tuyến sao cho góc tạo bởi hai tiếp tuyến bằng 600.Bài 4: (ĐH 2010D) Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho tam giác ABC có đỉnh A(3;7), trực tâm là H(3;1), tâm đường tròn ngoại tiếp là I(2;0). Xác định toạ độ đỉnh C, biết C có hoành độ dương.Bài 5 : Cho tam giác ABC vuông cân tại A, điểm A thuộc đường thẳng d1: x + y 5 = 0, điểm B thuộc đường thẳng d2: x + 1 =0, điểm C thuộc đường thẳng d3: y + 2 =0, biết , tìm tọa độ A, B, C.Bài 6 : Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho hình thoi ABCD có A( 0 ; 2), B( 4 ; 5) và giao điểm của hai đường chéo thuộc đường thẳng (d) có phương trình x – y – 1 = 0. Hãy tính toạ độ các điểm C, D.Bài 7: Cho hình vuông ABCD, AB qua M(2; 2), BC qua N(0; 2), CD qua P(2; 0), DA qua Q(1; 1). Lập phương trình các cạnh của hình vuôngBài 8 : Cho hình chữ nhật ABCD, AB = 2BC, AB qua , BC qua N( 0; 3), AD qua , CD qua Q(6; 2). Tìm phương trình các cạnh§­êng TrßnD¹ng 1 : LËp ph­¬ng tr×nh ®­êng trßn Bµi 1. LËp phương tr×nh đường trßn biết rằng :a.Tiếp xóc với trục tung vµ tại gốc vµ cã . b.Tiếp xóc với tại vµ qua .Bµi2: Cho đường trßn đi qua điểm vµ cã t©m ở trªn đường thẳng .Viết phương tr×nh của . Bµi 3. Lập phương tr×nh đường trßn đi qua hai điểm vµ tiếp xóc với .Bµi 4 Lập phương tr×nh đường trßn tiếp xóc với c¸c trục toạ độ vµ đi qua điểm .Bµi 5. Viết phương tr×nh đường trßn ngoại tiếp biết : Bµi 6: Viết phương tr×nh đường trßn tiếp xóc với c¸c trục toạ độ vµ cã t©m thuộc đường th¼ng .Bµi 7. Viết phương tr×nh đường trßn tiếp xóc với trục hoµnh tại điểm vµ đi qua điểm Bµi 8. Viết pt đường trßn đi qua hai điÓm vµ tiếp xóc với đường thẳng .Bµi 9. (ĐH KB.05) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai điểm A(2;0) và B(6;4).Viết phương trình đường tròn (C) tiếp xúc với trục hoành tại điểm A và khoảng cách từ tâm của (C) đến điểm B bằng 5.Bµi 10. (ĐH KA. 2004) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai điểm A(0;2) và B( ;1). Tìm tọa độ trực tâm và tọa độ tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác OAB.Bµi 11. (ĐH KB. 2005) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường tròn: (C): (x1)2 + (y2)2 = 4 và đường thẳng d: xy1 = 0. Viết phương trình đường tròn (C’) đối xứng với đường tròn (C) qua đường thẳng d. Tìm tọa độ các giao điểm của (C) và (C’)Bµi12. Trong mÆt ph¼ng víi hÖ to¹ ®é Oxy cho ABC cã A(0;2) B(2;2) vµ C(4; 2). Gäi H lµ ch©n ®­êng cao kÎ tõ B; M vµ N lÇn l­ît lµ trung ®iÓm cña c¸c c¹nh AB vµ BC. ViÕt ph­¬ng tr×nh ®­êng trßn ®i qua c¸c ®iÓm H, M, NDạng 2: Các bài toán về vị trí tương đối giữa các đường thẳng, các đường trònBµi 1: Trong mp cho (C): .ViÕt pt tiÕp tuyÕn cña (C) biÕt tiÕp tuyÕn ®i qua ®iÓm M0(6; 3) Bµi 2 :Trong mặt phẳng tọa độ cho đường thẳng (d): x y + 1 = 0 và (C): x2 + y2 + 2x 4y = 0 (1). Tìm điểm M thuộc (d) sao cho qua M vẽ được hai đường thẳng tiếp xúc với (C) tại A và B sao cho .Bµi 3: Trong mặt phẳng tọa độ cho đường tròn (C): x2 + y2 + 2x 4y = 0 và điểm A( ). Viết pt đường thẳng qua A và cắt (C) theo một dây cung có độ dài bằng .Bµi 4 : Lập pt tiếp tuyến chung cña (C1): x2 + y2 4x 2y + 4 = 0 ( C2): x2 + y2 + 4x + 2y 4 = 0Bµi 5. Trong mÆt ph¼ng víi hÖ to¹ ®é Oxy cho ®­êng trßn (C): (x 1)2 + (y + 2)2 = 9 vµ ®­êng th¼ng d: 3x 4y + m = 0. T×m m ®Ó trªn d cã duy nhÊt mét ®iÓm P mµ tõ ®ã cã thÓ kÎ ®­îc hai tiÕp tuyÕn PA, PB tíi (C) (A, B lµ c¸c tiÕp ®iÓm) sao cho PAB ®Òu Bµi 6. Trong mÆt ph¼ng víi hÖ täa ®é §Òc¸c Oxy cho ®­êng th¼ng d: x 7y + 10 = 0. ViÕt ph­¬ng tr×nh ®­êng trßn cã t©m thuéc ®­êng th¼ng : 2x + y = 0 vµ tiÕp xóc víi ®­êng th¼ng d t¹i ®iÓm A(4; 2).Bµi 7 cho d: x y + 1 = 0 vµ (C): x2 + y2 + 2x 4y = 0. T×m to¹ ®é ®iÓm M thuéc ®­êng th¼ng d mµ qua ®ã ta kÎ ®­îc hai ®­êng th¼ng tiÕp xóc víi ®­êng trßn (C) t¹i A vµ B sao cho gãc AMB b»ng 600. Trng THPT ụng Anh -ebooktoan.com GV:Nguyn Th Ngoan ễN TP PHNG PHP TA TRONG MT PHNG Loại 1:Tam giỏc c xỏc nh bi yu t ng cao Bài 1: Lập phơng trình cạnh tam giác ABC biết A(2;2) đờng cao (d1) (d2) có phơng trình ( d1 ) : x + y = 0; ( d2 ) :9x 3y + = Bài 2: Cho tam giác ABC biết phơng trình cạnh AB x + y = 0, đờng cao qua đỉnh A B lần lợt (d1): x + 2y 13 = (d 2): 7x + 5y 49 = Lập phơng trình cạnh AC, BC đờng cao thứ Bài 3: Phơng trình cạnh tam giác là: ( d1 ) :x + y = 0; ( d2 ) : x + 2y = trực tâm H(2;3) Lập phơng trình cạnh thứ Loại 2: Tam giỏc c xỏc nh bi yu t ng trung tuyn Bi 1: Lập phơng trình cạnh tam giác ABC biết A(3;5) , đờng cao đờng trung tuyến kẻ từ đỉnh B có phơng trình lần lợt là: ( d1 ) :5x + 4y = 0; ( d ) :8x + y = Bi : Lập phơng trình cạnh tam giác ABC biết A(3;1) đờng trung tuyến (d1) (d2) có phơng trình là: ( d1 ) :2x y = 0; ( d ) :x = Bi Lập pt cạnh tam giác ABC biết B(2;-3), pt đờng cao hạ từ A trung tuyến từ C lần lợt : ( d1 ) : 3x 2y + = 0; ( d ) :7x + y = Bi ( thi H - KD-09) Cho tam giỏc ABC cú M(2;0)l trung im ca cnh AB ng trung tuyn v ng cao qua nh A ln lt cú phng trỡnh l 7x - 2y - = v 6x - y - = Vit phng trỡnh ng thng AC Loại 3:Tam giỏc c xỏc nh bi yu t ng phõn giỏc Bi 1: Lập phơng trình cạnh tam giác ABC biết A(-4;3); B(9;2) phơng trình phân giác xuất phát từ C (d) : x y + = Bi 2: ( thi H - KB-08) Hóy xỏc nh to nh C ca tam giỏc ABC bit rng hỡnh chiu vuụng gúc ca C trờn ng thng AB l im H( 1; 1) , ng phõn giỏc ca gúc A cú phng trỡnh x y + = v ng cao k t B cú phng trỡnh 4x + 3y = Bi : Trong mt phng ta cho tam giỏc ABC cú A(1 ;2) , ng trung tuyn BM cú pt : 2x+y+1=0 v ng phõn giỏc gúc C cú pt : x+y-1=0 Vit phng trỡnh ng BC ca tam giỏc ( 06 d b) ) Loại :Tam giỏc c xỏc nh bi yu t gúc , khong cỏch v din tớch Bi ( H KA 03): Cho tam giỏc ABC cú AB=AC, BAC= 90 ,bit M(1;-1)l trung im BC v G( ;0) l trng tõm tam giỏc ABC.Tỡm to A,B,C Bi : Cho tam giỏc ABC bit A(4;0), B(0;3), din tớch S=22,5 ; trng tõm ca tam giỏc thuc ng thng (d) : x y = Xỏc nh to nh C Loại : Tỡm im Bi :Cho ng trũn (C) cú phng trỡnh: x + y x y = , im A(-1; 3).Tỡm ta cỏc nh ca hỡnh ch nht ABCD ni tip ng trũn (C) cho din tớch hỡnh ch nht ABCD bng 10 Bi 2: (H k A 2011) Cho ng thng d: x + y + =0 v ng trũn (C) x + y x y = , I l tõm ng trũn (C) M thuc ng thng d qua M k cỏc tip tuyn MA, MB n ng trũn (C), A, B l cỏc tip im, Tỡm ta im M bit din tớch MAIB bng 10 ỏp s: M(2; -4); M(-3; 1) Bi 3: Cho ng thng d: x + y + =0 v ng trũn (C) x + y x y = Tỡm trờn ng thng d im M cho qua M k n (C) hai tip tuyn cho gúc to bi hai tip tuyn bng 600 Bi 4: (H 2010D) Trong mt phng toa ụ Oxy, cho tam giac ABC co inh A(3;-7), trc tõm la H(3;1), tõm ng tron ngoai tiờp la I(-2;0) Xac inh toa ụ inh C, biờt C co hoanh ụ dng Bi : Cho tam giỏc ABC vuụng cõn ti A, im A thuc ng thng d1: x + y -5 = 0, im B thuc ng thng d2: x + =0, im C thuc ng thng d3: y + =0, bit BC = , tỡm ta A, B, C Trng THPT ụng Anh -ebooktoan.com GV:Nguyn Th Ngoan Bi : Trong mt phng vi h ta Oxy cho hỡnh thoi ABCD cú A( ; 2), B( ; 5) v giao im ca hai ng chộo thuc ng thng (d) cú phng trỡnh x y = Hóy tớnh to cỏc im C, D Bi 7: Cho hỡnh vuụng ABCD, AB qua M(2; 2), BC qua N(0; 2), CD qua P(2; 0), DA qua Q(-1; 1) Lp phng trỡnh cỏc cnh ca hỡnh vuụng Bi : Cho hỡnh ch nht ABCD, AB = 2BC, AB qua M ( ;1) , BC qua N( 0; 3), AD qua P (4; ) , 3 CD qua Q(6; 2) Tỡm phng trỡnh cỏc cnh Đờng Tròn Dạng : Lập phơng trình đờng tròn Bài Lập phng trình ng tròn (C ) bit rng : a.Tip xúc vi trc tung ti gc O có R = b.Tip xúc vi Ox ti A(6;0) qua B (9;3) Bài2: Cho ng tròn (C ) i qua im A(1; 2) , B(2;3) có tâm ng thng : 3x y + 10 = Vit phng trình ca (C ) Bài Lp phng trình ng tròn (C ) i qua hai A(1; 2) , B(3; 4) im tip xúc vi : 3x + y = Bài Lp phng trình ng tròn (C ) tip xúc vi trc to i qua im M (4; 2) Bài Vit phng trình ng tròn ngoi tip ABC bit : A(1;3) , B(5;6) , C (7;0) Bài 6: Vit phng trình ng tròn (C ) tip xúc vi trc to có tâm thuc ng thẳng : 3x y = Bài Vit phng trình ng tròn (C ) tip xúc vi trc hoành ti im A(6;0) i qua im B (9;9) Bài Vit pt ng tròn (C ) i qua hai iểm A(1;0) , B(1; 2) tip xúc vi ng thng : x y = Bài (H KB.05) Trong mt phng ta Oxy cho hai im A(2;0) v B(6;4).Vit phng trỡnh ng trũn (C) tip xỳc vi trc honh ti im A v khong cỏch t tõm ca (C) n im B bng Bài 10 (H KA 2004) Trong mt phng ta Oxy cho hai im A(0;2) v B( ;-1) Tỡm ta trc tõm v ta tõm ng trũn ngoi tip tam giỏc OAB Bài 11 (H KB 2005) Trong mt phng ta Oxy cho ng trũn: (C): (x-1)2 + (y-2)2 = v ng thng d: x-y-1 = Vit phng trỡnh ng trũn (C) i xng vi ng trũn (C) qua ng thng d Tỡm ta cỏc giao im ca (C) v (C) Bài12 Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy cho ABC có A(0;2) B(-2;-2) C(4; -2) Gọi H chân đờng cao kẻ từ B; M N lần lợt trung điểm cạnh AB BC Viết phơng trình đờng tròn qua điểm H, M, N Dng 2: Cỏc bi toỏn v v trớ tng i gia cỏc ng thng, cỏc ng trũn Bài 1: Trong mp cho (C): ( x 3) + ( y 1) = Viết pt tiếp tuyến (C) biết tiếp tuyến qua điểm M0(6; 3) Bài :Trong mt phng ta cho ng thng (d): x - y + = v (C): x + y2 + 2x - 4y = (1) Tỡm im M thuc (d) cho qua M v c hai ng thng tip xỳc vi (C) ti A v B cho ãAMB = 600 Bài 3: Trong mt phng ta cho ng trũn (C): x2 + y2 + 2x - 4y = v im A( 11 ; ) Vit pt ng 2 thng qua A v ct (C) theo mt dõy cung cú di bng 10 Bài : Lp pt tip tuyn chung (C1): x2 + y2 - 4x 2y + = ( C2): x2 + y2 + 4x + 2y - = Bài Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy cho đờng tròn (C): (x - 1)2 + (y + 2)2 = đờng thẳng d: 3x - 4y + m = Tìm m để d có điểm P mà từ kẻ đợc hai tiếp tuyến PA, PB tới (C) (A, B tiếp điểm) cho PAB Bài Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Đềcác Oxy cho đờng thẳng d: x - 7y + 10 = Viết phơng trình đờng tròn có tâm thuộc đờng thẳng : 2x + y = tiếp xúc với đờng thẳng d điểm A(4; 2) Trng THPT ụng Anh -ebooktoan.com GV:Nguyn Th Ngoan Bài cho d: x - y + = (C): x2 + y2 + 2x - 4y = Tìm toạ độ điểm M thuộc đờng thẳng d mà qua ta kẻ đợc hai đờng thẳng tiếp xúc với đờng tròn (C) A B cho góc AMB 600 ... có điểm P mà từ kẻ đợc hai tiếp tuyến PA, PB tới (C) (A, B tiếp điểm) cho PAB Bài Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Đềcác Oxy cho đờng thẳng d: x - 7y + 10 = Viết phơng trình đờng tròn có tâm thuộc... : Lp pt tip tuyn chung (C1): x2 + y2 - 4x 2y + = ( C2): x2 + y2 + 4x + 2y - = Bài Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy cho đờng tròn (C): (x - 1)2 + (y + 2)2 = đờng thẳng d: 3x - 4y + m = Tìm m... Trong mt phng ta Oxy cho ng trũn: (C): (x-1)2 + (y-2)2 = v ng thng d: x-y-1 = Vit phng trỡnh ng trũn (C) i xng vi ng trũn (C) qua ng thng d Tỡm ta cỏc giao im ca (C) v (C) Bài12 Trong mặt phẳng
- Xem thêm -

Xem thêm: ÔN TẬP PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG, ÔN TẬP PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG, ÔN TẬP PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay