TIỂU LUẬN mối QUAN hệ GIỮA ĐẢNG LÃNH đạo, NHÀ NUỚC QUẢN lý, NHÂN dân làm CHỦ

27 353 4
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/02/2017, 15:59

Đảng Nhà nước Nhân dân là ba bộ phận cơ bản, ba chủ thể chủ yếu tạo nên chế độ xã hội và hệ thống chính trị ở Việt Nam. Mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn được Đảng ta quan tâm xây dựng phát triển và củng cố. Trải qua 30 năm đổi mới và phát triển, xử lý mối quan hệ này, Đảng giữ vững được vai trò lãnh đạo đối với Nhà nước, thông qua Nhà nước, Nhân dân thực hiện và phát huy quyền làm chủ của mình tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội ngày càng tốt hơn. Với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước ta đã phát huy tốt hơn vai trò quản lý của mình, có chính sách đúng, động viên và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong sự nghiệp đổi mới. Theo đó, đã giải quyết ngày càng tốt hơn quan hệ giữa Đảng với Nhà nước và các tổ chức chính trị xã hội trong hệ thống chính trị: Tình trạng Đảng bao biện, làm thay Nhà nước đã giảm dần ở nhiều cấp; đã nâng cao vai trò chủ động và phát huy hiệu lực quản lý của Nhà nước, tính chủ động, tự giác của các tổ chức chính trị xã hội. Mặc dù vậy, trong mối quan hệ Đảng Nhà nước Nhân dân còn nhiều khuyết điểm, hạn chế. Sự lãnh đạo của Đảng chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu của quá trình đổi mới tổ chức, hoạt động của Nhà nước; còn có tình trạng bao biện, chồng chéo và buông lỏng nên chưa phát huy tốt vai trò lãnh đạo của Đảng và hiệu lực điều hành của bộ máy nhà nước. Việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội chưa phát huy đúng mức vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và quyền làm chủ của Nhân dân. Chưa phân rõ, còn lẫn lộn chức năng, quyền hạn giữa Đảng lãnh đạo với Nhà nước quản lý, bộ máy Đảng bị Nhà nước hóa, cồng kềnh, không rõ chức năng lãnh đạo. Cơ chế Đảng lãnh đạo Nhà nước quản lý Nhân dân làm chủ đã được xác định từ lâu, nhưng chưa được nghiên cứu để cụ thể hóa đầy đủ. Do đó, mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ cần được nhận thức rõ ràng hơn để bước vào thời kỳ mới đất nước ta sẽ phát triển tốt hơn, như Dự thảo cương lĩnh (bổ sung và phát triển 2011) đã nêu rõ, trong quá trình thực hiện phương hướng cơ bản xây dựng chủ nghĩa xã hội phải chú trọng nắm vững và giải quyết tốt mối quan hệ giữa “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”. Với tất cả lý do trên, việc tìm hiểu “Mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ” là việc làm cần thiết. MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Đảng - Nhà nước - Nhân dân ba phận bản, ba chủ thể chủ yếu tạo nên chế độ xã hội hệ thống trị Việt Nam Mối quan hệ Đảng, Nhà nước Nhân dân Đảng ta quan tâm xây dựng phát triển củng cố Trải qua 30 năm đổi phát triển, xử lý mối quan hệ này, Đảng giữ vững vai trò lãnh đạo Nhà nước, thông qua Nhà nước, Nhân dân thực phát huy quyền làm chủ tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội ngày tốt Với lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta phát huy tốt vai trò quản lý mình, có sách đúng, động viên phát huy quyền làm chủ Nhân dân nghiệp đổi Theo đó, giải ngày tốt quan hệ Đảng với Nhà nước tổ chức trị - xã hội hệ thống trị: Tình trạng Đảng bao biện, làm thay Nhà nước giảm dần nhiều cấp; nâng cao vai trò chủ động phát huy hiệu lực quản lý Nhà nước, tính chủ động, tự giác tổ chức trị - xã hội Mặc dù vậy, mối quan hệ Đảng - Nhà nước - Nhân dân nhiều khuyết điểm, hạn chế Sự lãnh đạo Đảng chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu trình đổi tổ chức, hoạt động Nhà nước; có tình trạng bao biện, chồng chéo buông lỏng nên chưa phát huy tốt vai trò lãnh đạo Đảng hiệu lực điều hành máy nhà nước Việc đổi phương thức lãnh đạo Đảng Nhà nước xã hội chưa phát huy mức vai trò lãnh đạo Đảng, quản lý Nhà nước quyền làm chủ Nhân dân Chưa phân rõ, lẫn lộn chức năng, quyền hạn Đảng lãnh đạo với Nhà nước quản lý, máy Đảng bị "Nhà nước hóa", cồng kềnh, không rõ chức lãnh đạo Cơ chế Đảng lãnh đạo - Nhà nước quản lý - Nhân dân làm chủ xác định từ lâu, chưa nghiên cứu để cụ thể hóa đầy đủ Do đó, mối quan hệ Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ cần nhận thức rõ ràng để bước vào thời kỳ đất nước ta phát triển tốt hơn, Dự thảo cương lĩnh (bổ sung phát triển 2011) nêu rõ, trình thực phương hướng xây dựng chủ nghĩa xã hội phải trọng nắm vững giải tốt mối quan hệ “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” Với tất lý trên, việc tìm hiểu “Mối quan hệ Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ” việc làm cần thiết Tình hình nghiên cứu đề tài Mối quan hệ Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ vấn đề nóng bỏng lý luận thực tiễn Vì vậy, thu hút quan tâm nhiều tổ chức cá nhân Liên quan đến đề tài nhiều mức độ khác từ trực tiếp tới gián tiếp, có nhiều công trình viết Đây nguồn tài liệu thiết thực để hình thành tiểu luận này, tiêu biểu là: Nguyễn Phú Trọng (chủ biên): Về mối quan hệ lớn cần giải tốt trình đổi lên chủ nghĩa xã hội nước ta, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2013 Nguyễn Viết Thông: Giải tốt mối quan hệ Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ, Báo Nhân dân điện tử, ngày 05/10/2010 Vũ Trọng Kim: Tăng cường mối quan hệ hữu Đảng, Nhà nước, Mặt trận đoàn thể nhân dân tạo sở để thực tốt quyền làm chủ nhân dân, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 30/6/2014 Mạch Quan Thắng: Một số vấn đề đặt chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” nước ta, Báo điện tử Quân đội nhân dân, ngày 12/8/2010 Nguyễn Văn Hiền: Quyền lực nhân dân, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 01/01/2014 Mục tiêu nhiệm vụ đề tài 3.1 Mục tiêu Làm rõ số vấn đề giải mối quan hệ Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ nước ta nay; sở đó, đề xuất số giải pháp đẩy mạnh mối quan hệ vấn đề 3.2 Nhiệm vụ - Hệ thống lại số quan điểm Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ mối quan hệ chúng - Xem xét thực trạng mối quan hệ Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ nước ta thời gian qua - Đề xuất số giải pháp giải tốt mối quan hệ Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ nước ta Đối tượng phạm vi nghiên cứu Tiểu luận nghiên cứu Đảng, Nhà nước, Nhân dân với tư cách ba chủ thể hệ thống trị Việt Nam, mối quan hệ chủ thể thời kỳ đổi nước ta Tiểu luận tập trung nghiên cứu quan điểm quan hệ Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ nước ta từ đổi đến Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu Đề tài dựa quan điểm chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh quan điểm Đảng ta Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ Ngoài đề tài dựa vào phương pháp như: lịch sử, phân tích tài liệu, tổng hợp, logic… Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, tiểu luận chia thành chương NỘI DUNG Chương NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ MỐI QUAN HỆ ĐẢNG LÃNH ĐẠO, NHÀ NƯỚC QUẢN LÝ, NHÂN DÂN LÀM CHỦ Khái niệm Lãnh đạo việc đề chủ trương, đường lối, chiến lược, sách lược, gắn với vấn đề tổng quát, mang tính định hướng; quản lý việc tổ chức thực hiện, xử lý vấn đề cụ thể Lãnh đạo thiên hoạch định đường lối trị; người lãnh đạo nhà trị Quản lý thiên cai quản, điều hành; người làm quản lý “nhà cai quản” hay “nhà hành chính” Làm chủ phạm vi toàn xã hội thái độ nhân dân chế độ xã hội chủ nghĩa, coi tài sản, công việc mình; có trách nhiệm trông nom bảo vệ, tự nguyện làm Về phương thức tác động, lãnh đạo sử dụng chủ yếu phương pháp động viên, thuyết phục, gây ảnh hưởng Quản lý dựa vào pháp luật thể chế, quy chế Làm chủ thực qua việc sử dụng quyền chủ động phù hợp với quy định pháp luật Về hiệu lực, lãnh đạo giúp cho tổ chức, cá nhân tự tổ chức, thực mục đích, tôn mà lực lượng lãnh đạo đặt cách đầy đủ, nghiêm túc, đồng thời tham gia giám sát tổ chức, cá nhân thực đầy đủ, nghiêm túc Quản lý thông qua hoạt động quyền, có tác động trực tiếp đến dân, bảo đảm hiệu lực, hiệu trực tiếp Làm chủ đánh giá mức độ thực Hiến pháp, pháp luật, hiệu thực nghĩa vụ, trách nhiệm công dân; đồng thời thể mức độ tham gia kiểm soát, giám sát tổ chức, cá nhân thực nghĩa vụ, trách nhiệm trước pháp luật Về nội dung, lãnh đạo gồm có: xác định phương hướng, mục tiêu lâu dài, lựa chọn chủ trương, chiến lược, điều hoà phối hợp mối quan hệ phân công, giao quyền lãnh đạo, quản lý, tổ chức thực cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; động viên thuyết phục toàn xã hội thực Nội dung quản lý bao gồm: xây dựng kế hoạch, xếp tổ chức, đạo điều hành kiểm soát tiến trình hoạt động Tuy nhiên, lãnh đạo quản lý có nhiều chỗ tương đồng, phục vụ chung mục đích, gần bổ sung cho nhau, đan xen mà không cản trở Làm chủ bao gồm: chủ động sử dụng quyền (hoặc uỷ quyền cho ngưòi khác) thực công việc thuộc phạm vi mà chi phối; kiểm tra, kiểm soát (hoặc uỷ quyền) trình vận hành công việc Khái niệm Đảng lãnh đạo để vai trò Đảng Cộng sản Việt Nam từ thành lập đến nay, tức vai trò lãnh đạo toàn tiến trình cách mạng Việt Nam Cầm quyền nắm giữ quyền Khái niệm Đảng cầm quyền để vai trò Đảng giành quyền; có nghĩa Đảng lãnh đạo có quyền, lãnh đạo quyền, thông qua quyền đoàn thể nhân dân để lãnh đạo toàn xã hội Nói cách khác, Đảng cầm quyền Đảng nắm giữ sử dụng quyền lực nhà nước, lãnh đạo Nhà nước toàn dân thực mục tiêu Đảng Đảng cầm quyền có nghĩa Đảng lãnh đạo quyền thực đường lối, chủ trương Đảng thông qua Hiến pháp, pháp luật, cách giới thiệu cán Đảng để dân bầu (thực quyền làm chủ), nắm giữ vị trí lãnh đạo, quản lý máy nhà nước từ Trung ương đến sở Khái niệm Đảng cầm quyền không đồng với khái niệm Đảng lãnh đạo, có nội dung giống với khái niệm Đảng lãnh đạo Khái niệm Đảng lãnh đạo có nội hàm rộng hơn, Đảng lãnh đạo chưa giành quyền, chưa nắm quyền Bất kỳ nhà nước thực chức quản lý xã hội, quản lý dân chúng Nhà nước quyền lực tự thân, quyền lực nhà nước chẳng qua quyền lực nhân dân uỷ nhiệm Trong xã hội đại, để thực chức quản lý xã hội mình, Nhà nước phải tổ chức thành quan lập pháp, hành pháp tư pháp để bảo đảm quyền lực phân công phối hợp thực có hiệu Nhân dân làm chủ tức đề cập đến quyền lực Nhân dân Nhân dân thực quyền làm chủ không thông qua máy nhà nước, mà họ tự thực quyền Để thực quyền làm chủ mình, Nhân dân có nghĩa vụ trách nhiệm tối cao quyền nghĩa vụ, trách nhiệm tham gia xây dựng Hiến pháp, pháp luật (dưới hình thức trực tiếp gián tiếp) thực quy định Hiến pháp pháp luật Nhân dân có quyền đòi hỏi Đảng, Nhà nước tổ chức, cá nhân thực theo Hiến pháp, pháp luật Bản chất mối quan hệ Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ Trong mối quan hệ Đảng Nhà nước: Đảng thực lãnh đạo trị tổ chức hoạt động Nhà nước, không nhà nước hoá, hành hoá, không bao biện, làm thay công việc Nhà nước Đảng hoạt động khuôn khổ Hiến pháp pháp luật Chính hệ thống luật pháp Đảng lãnh đạo xây dựng nên thể ý chí, mục tiêu trị Đảng, ý chí, nguyện vọng nhân dân, Đảng ta mục đích khác lợi ích nhân dân Do vậy, để thực quyền lãnh đạo Đảng, quản lý Nhà nước, quyền làm chủ nhân dân tốt xây dựng cho tốt, thực cho nghiêm Hiến pháp pháp luật Đảng không hoà vào Nhà nước, hành hoá, làm thay Nhà nước Nhưng Đảng đứng Nhà nước Đảng đề chủ trương, đường lối theo nguyên tắc tập trung dân chủ Nhà nước cụ thể hoá, thể chế hoá nhiệm vụ Đảng đề Trong mối quan hệ Đảng Nhân dân: Đảng thực lãnh đạo tổ chức để người dân làm chủ, bảo đảm quyền làm chủ Nhân dân Để làm điều đó, Đảng phải thực tinh hoa trí tuệ Nhân dân, giúp dân thực quyền làm chủ Chỉ thấu rõ lòng dân, Đảng nắm bắt ý nguyện nhân dân xét đoán Nhân dân lãnh đạo Đảng đảng viên Có vậy, Nhân dân thừa nhận tôn vinh lãnh đạo Đảng theo đường mà Đảng vạch Trong mối quan hệ Nhà nước Nhân dân: Nhà nước máy Nhân dân lập để thực quyền lực nhà nước, Nhân dân uỷ quyền lợi ích Nhân dân xã hội Bộ máy nhà nước uỷ thác Nhân dân, thay mặt Nhân dân để quản lý xã hội, quan hệ với Nhân dân “công bộc” chủ nhân Xét bình diện quyền lực xã hội, Nhân dân chủ thể có vị trí quan trọng nhất; quyền quản lý Nhà nước quyền Nhân dân uỷ thác Xét mối quan hệ ba chức lãnh đạo, quản lý, làm chủ, vai trò làm chủ Nhân dân giữ vị trí tiền đề cho ba chức Nếu không phát huy vai trò làm chủ Nhân dân lãnh đạo quản lý không phản ánh chất dân chủ xã hội chủ nghĩa Nhà nước quản lý giữ vai trò làm phương tiện hay điều kiện để thực quyền làm chủ Nhân dân công việc quản lý đất nước xã hội Sự lãnh đạo Đảng giữ vai trò định việc tổ chức phát huy quyền làm chủ Nhân dân lãnh đạo quyền nhà nước quản lý, điều hành mặt đời sống xã hội Mối quan hệ biện chứng ba nhân tố (Đảng - Nhà nước - Nhân dân) chế tổng thể “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”, là: Nhân dân làm chủ với lãnh đạo Đảng, quản lý Nhà nước; lãnh đạo, quản lý phải xuất phát từ quan điểm “dân gốc”, “dân chủ dân làm chủ” Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Bao nhiêu lợi ích dân Bao nhiêu quyền hạn dân Công việc đổi mới, xây dựng trách nhiệm dân Nói tóm lại, quyền hành lực lượng nơi dân” Nhân dân làm chủ vừa thành tố không tách rời chế tổng thể trên, vừa mục tiêu cao triển khai thực chế thực tiễn Nhân dân tin tưởng trao quyền lãnh đạo xã hội cho Đảng để Đảng thực khát vọng tự do, dân chủ, quyền làm chủ Nhân dân Nhân dân lập Nhà nước thông qua chế bầu cử dân chủ tự do, từ Nhân dân uỷ quyền, uỷ nhiệm cho quan nhà nước, cán bộ, công chức nhà nước, thay mặt thực thi quyền lực nhà nước Do đó, tất yếu Nhà nước, với tư cách Nhân dân, Nhân dân, Nhân dân, phải có trách nhiệm bảo đảm để công dân thực tốt quyền theo quy định luật pháp Như vậy, hiệu thực sự lãnh đạo Đảng, quản lý Nhà nước bảo đảm quyền làm chủ Nhân dân, xây dựng, thực chủ trương, đường lối Đảng thông qua việc xây dựng Nhà nước pháp quyền sở Hiến pháp pháp luật Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ nhằm mục tiêu chung xây dựng nước Việt Nam ngày giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh Chương MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐẢNG LÃNH ĐẠO, NHÀ NƯỚC QUẢN LÝ, NHÂN DÂN LÀM CHỦ TRONG THỜI GIAN VỪA QUA 2.1 Quá trình phát triển nhận thức mối quan hệ Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ từ Cương lĩnh 1991 đến 2.1.1 Sự khẳng định chất, nội dung mối quan hệ Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ Cương lĩnh 1991 Về chất mối quan hệ, Cương lĩnh năm 1991 khẳng định: “Toàn tổ chức hoạt động hệ thống trị nước ta giai đoạn nhằm xây dựng bước hoàn thiện dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền lực thuộc nhân dân” Điều có nghĩa toàn hệ thống trị: Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc đoàn thể trị - xã hội tổ chức, hoạt động nhằm mục tiêu bảo đảm cho nhân dân làm chủ Về nội dung mối quan hệ Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ Mối quan hệ Đảng với Nhà nước Nhân dân, Cương lĩnh rõ: “Đảng lănh đạo xã hội cương lĩnh, chiến lược, định hướng sách chủ trương công tác; công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động, tổ chức kiểm tra hành động gương mẫu đảng viên Đảng giới thiệu đảng viên ưu tú có đủ lực phẩm chất vào hoạt động quan lãnh đạo quyền đoàn thể Đảng không làm thay công việc tổ chức khác hệ thống trị Đảng lãnh đạo hệ thống trị, đồng thời phận hệ thống Đảng liên hệ mật thiết với nhân dân, chịu giám sát nhân dân, hoạt động khuôn khổ Hiến pháp pháp luật” Mối quan hệ Nhà nước với nhân dân, Cương lĩnh xác định: “Là tổ chức thể thực ý chí, quyền lực nhân dân, thay mặt nhân dân, Nhà nước ta phải có đủ lực đủ khả định luật pháp tổ chức, quản lý mặt đời sống xã hội pháp luật Nhà nưóc có mối liên hệ thường xuyên chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng lắng nghe ý kiến nhân dân, chịu giám sát nhân dân” Qua văn kiện nêu, đưa quan niệm nội dung mối quan hệ Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ sau: Đảng lãnh đạo Nhà nước xã hội chủ trương, đường lối mục tiêu trị mình, mục tiêu trị cao Đảng lợi ích nhân dân, Đảng nhân dân suy tôn, uỷ thác quyền lãnh đạo xã hội Để cụ thể hoá, thực thi đường lối trị, Đảng cần có máy nhà nước Đảng lãnh đạo, cử cán bộ, đảng viên để bầu vào vị trí lãnh đạo Nhân dân làm chủ thông qua đại diện (do Đảng giới thiệu để nhân dân lựa chọn, bầu ra) hệ thống luật pháp, phần mình, nhân dân có nghĩa vụ, trách nhiệm, quyền hạn chỗ tham gia xây dựng luật pháp; thực giám sát tổ chức, cá nhân Đảng, Nhà nước thực quy định luật pháp Hiệu công tác lãnh đạo Đảng, quản lý Nhà nước, làm chủ nhân dân, xét cho hiệu thực ý chí, nguyện vọng Đảng nhân dân 2.1.2 Sự phát triển nhận thức Đảng ta mối quan hệ Đảng lãnh dạo, Nhà nước quản lý Nhân dân làm chủ từ Cương lĩnh 1991 đến Phương hướng để thực chế tổng thể Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ mở rộng thực thi dân chủ, bảo đảm quyền lực thuộc Nhân dân, mở rộng bảo đảm tham gia Nhân dân vào xây dựng Đảng, quản lý công việc Nhà nước xã hội; tăng cường kiểm tra, giám sát Nhân dân tổ chức đảng, Nhà nước cán bộ; hoàn thiện máy nhà nước Đối với mối quan hệ Đảng lãnh đạo với Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ Đảng ta nhận thức rõ Đảng Cộng sản cầm quyền Đảng lãnh đạo Nhà nựớc toàn xã hội, quy tụ sức mạnh toàn dân tộc để làm cho đường lối, quan điểm Đảng giữ vai trò chủ đạo phát triển xã hội, thông qua hệ thống tổ chức 10 nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương khoá VII (năm 1991) Đến Hội nghị đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ khoá VII (năm 1994), Đảng ta khẳng định: “Tiếp tục xây dựng bước hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Việt Nam Đó Nhà nước nhân dân, nhân dân, nhân dân, quản lý mặt đời sống xã hội pháp luật, đưa đất nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa” Nhà nước phải nỗ lực xây dựng thiết chế dân chủ để thực thi quyền làm chủ nhân dân Chính sách, pháp luật, cấu tổ chức nhà nước nhân dân góp ý xây dựng; nhân dân giám sát hoạt động Nhà nước Mối quan hệ Nhà nước quản lý với Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ thể rõ năm quan điểm xây dựng Nhà nước pháp quyền là: + Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nhân dân, nhân dân nhân dân; lấy liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân tầng lớp trí thức làm tảng, Đảng Cộng sản lãnh đạo; + Thực đầy đủ quyền làm chủ nhân dân, giữ nghiêm kỷ cương xã hội, chuyên với hoạt động xâm phạm lợi ích Tổ quốc nhân dân; + Quyền lực nhà nước thống nhất, có phân công phối hợp quan nhà nước việc thực quyền lập pháp, hành pháp tư pháp; + Thực nguyên tắc tập trung dân chủ tổ chức hoạt động Nhà nước; + Tăng cường vai trò lãnh đạo Đảng Nhà nước Đảng ta khẳng định cần thực dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy quyền làm chủ nhân dân xây dựng quản lý nhà nước; nâng cao chất lượng hoạt động kiện toàn tổ chức Quốc hội; tiếp tục cải cách hành nhà nước; cải cách tư pháp; tăng cường lãnh đạo Đảng Nhà nước Đến Đại hội IX X, Đảng ta tiếp tục khẳng định nhiệm vụ xây dựng hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa lãnh đạo Đảng, bảo đảm nguyên tắc tất quyền lực nhà nước thuộc nhân dân; quyền lực nhà nước 13 thống nhất, có phân công, phối hợp quan việc thực quyền lập pháp, hành pháp tư pháp Đối với mối quan hệ nhân dân làm chủ với Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý Đến Đại hội X, Đảng ta nhận thức đầy đủ hơn, rõ ràng hơn, sâu sắc hơn, khẳng định: “Dân chủ xã hội chủ nghĩa vừa mục tiêu vừa động lực công đổi mới, xây dựng bảo vệ Tổ quốc, thể mối quan hệ gắn bó Đảng, Nhà nước nhân dân” Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) lần khẳng định: “Dân chủ xã hội chủ nghĩa chất chế độ ta, vừa mục tiêu, vừa động lực phát triển đất nước” Đồng thời xác định xã hội xây dựng “do nhân dân làm chủ” không “nhân dân lao động làm chủ” Đại hội X có bước tiến nhận thức quyền làm chủ nhân dân: xây dựng xã hội dân chủ, cán bộ, đảng viên công chức phải thật công bộc nhân dân Nhà nước đại diện quyền làm chủ nhân dân, đồng thời người tổ chức thực đường lối trị Đảng Mọi đường lối Đảng, sách pháp luật Nhà nước lợi ích nhân dân, có tham gia ý kiến nhân dân Xác định hình thức tổ chức có chế để nhân dân thực quyền làm chủ lĩnh vực đời sống xã hội Đại hội X rõ hình thức để nhân dân làm chủ: thực chế cụ thể để thực phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” chủ trương, sách lớn Đảng Nhà nước; dân chủ trình chuẩn bị định tổ chức thực định; làm chủ thông qua quan dân cử, tổ chức, đoàn thể trị, xã hội, nghề nghiệp; làm chủ trực tiếp sở, hình thức nhân dân tự quản, quy ước, hương ước sở phù hợp với luật pháp Nhà nước, tạo điều kiện để nhân dân tham gia quản lý xã hội, thảo luận định vấn đề quan trọng; khắc phục biểu dân chủ hình thức Chăm lo cho người, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp 14 người, tôn trọng thực điều ước quốc tế quyền người mà Việt Nam ký kết tham gia Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) khẳng định: “Nhà nước tôn trọng bảo đảm quyền người, quyền công dân; chăm lo hạnh phúc, phát triển tự người Quyền nghĩa vụ công dân Hiến pháp pháp luật quy định Quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân Nhân dân thực quyền làm chủ thông qua hoạt động Nhà nước, hệ thống trị hình thức dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện” Qua kỳ đại hội, mối quan hệ Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ ngày cụ thể hoá Tuy nhiên, thực tế không vấn đề phương thức lãnh đạo Đảng, phương thức vận hành máy nhà nước quy định cụ thể quyền làm chủ nhân dân bất cập, cần tiếp tục làm rõ 2.2 Tình hình giải mối quan hệ Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ thời gian qua 2.2.1 Những thành tựu đạt Thứ nhất, Đảng giữ vững vai trò lãnh đạo Nhà nước; thông qua Nhà nước, nhân dân thực phát huy quyền làm chủ tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội ngày tốt Dưới lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta phát huy tốt vai trò quản lý mình, có sách đúng, động viên phát huy quyền làm chủ nhân dân nghiệp đổi Trong lãnh đạo xây dựng Nhà nước, quán triệt nguyên tắc tất quyền lực nhà nước thuộc nhân dân, thực hành dân chủ, phát huy tính sáng tạo nhân dân, tham khảo vận dụng có chọn lọc lý luận xây dựng Nhà nước pháp quyền nhân loại vào điều kiện cụ thể Việt Nam cho phù hợp với dân tộc, thời đại hoàn cảnh thực tiễn đất nưóc Cụ thể là, bước phát triển hệ thống quan điểm, nguyên tắc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Dân, 15 Dân, Dân; quyền làm chủ Dhân dân tiếp tục phát huy nhiều lĩnh vực; tổ chức máy, chức năng, nhiệm vụ Nhà nước, trước hết quan hành nhà nước, có bước điều chỉnh theo yêu cầu trình chuyển từ chế kế hoạch hoá tập trung quan liêu, bao cấp sang quản lý kinh tế nhiều thành phần, vận hành theo chế thị trường có quản lý Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa; nội dung phương thức lãnh đạo Đảng Nhà nước bước đầu có đổi theo hướng vừa bảo đảm tăng cường vai trò lãnh đạo Đảng, vừa phát huy trách nhiệm, tính chủ động quan nhà nước Thứ hai, giải ngày tốt quan hệ Đảng với Nhà nước tổ chức trị - xã hội hệ thống trị Tình trạng Đảng bao biện, làm thay Nhà nước giảm dần nhiều cấp; bước nâng cao vai trò chủ động phát huy hiệu lực quản lý Nhà nước, tính chủ động, sáng tạo tổ chức trị xã hội Mặt trận Tổ quốc tổ chức trị - xã hội ngày phát huy vai trò việc tập hợp, đoàn kết, động viện tầng lớp nhân dân tham gia phong trào cách mạng, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước nâng cao tính tự quản cộng đồng dân cư Nhận thức ngày sâu sắc vai trò nội dung dân chủ đời sống xã hội, xác lập phát triển dân chủ xã hội chủ nghĩa; bước làm rõ mối quan hệ dân chủ xã hội chủ nghĩa vai trò lãnh đạo Đảng; dân chủ xã hội chủ nghĩa Nhà nước pháp quyền, yêu cầu tác động phát triển kinh tế thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế tới việc phát huy dân chủ nước ta Đã có nhiều chủ trương, biện pháp để đẩy mạnh trình dân chủ hoá xã hội Việc ban hành thực Quy chế dân chủ sở, Pháp lệnh thực dân chủ xã, phường, thị trấn góp phần tích cực vào trình phát huy quyền làm chủ nhân dân, làm cho dân chủ xã hội có bước phát triển toàn diện Quyền ứng cử, lựa chọn bầu cử, giám sát đại biểu thực có hiệu Quyền công dân tham gia vào công việc Nhà nước xã hội, xây 16 dựng định trị quan trọng Đảng Nhà nước mở rộng thực chất Trình độ lực làm chủ nhân dân bước nâng lên Những bước tiến đổi phận hệ thống trị quan hệ qua lại phận góp phần quan trọng làm cho dân chủ xã hội có bước phát triển toàn diện 2.2.2 Những bất cập, hạn chế nguyên nhân Thứ nhất, lãnh đạo Đảng chưa đáp ứng yêu cầu trình đổi tổ chức, hoạt động Nhà nước; có tình trạng bao biện, chồng chéo buông lỏng nên chưa phát huy tốt vai trò lãnh đạo Đảng hiệu lực điều hành máy nhà nước Việc đổi phương thức lãnh đạo Đảng Nhà nước xã hội chậm, chưa phát huy đầy đủ vai trò lãnh đạo Đảng, quản lý Nhà nước quyền làm chủ nhân dân Thứ hai, chưa phân định thật rõ chức năng, quyền hạn Đảng lãnh đạo với Nhà nước quản lý; xuống khó phân biệt chức lãnh đạo chức quản lý Hệ thống tổ chức đảng - nhà nước - đoàn thể cồng kềnh, chồng chéo, hiệu lực, hiệu Thứ ba, chế Đảng lãnh đạo - Nhà nước quản lý - nhân dân làm chủ xác định từ lâu, chưa nghiên cứu để cụ thể hoá đầy đủ Thứ tư, máy hành nhiều tầng, nấc làm cho việc quản lý trình phát triển kinh tế - xã hội chưa thật nhanh, nhạy có hiệu Tình trạng quan liêu, cửa quyền, nhũng nhiễu phận cán bộ, công chức nhà nước chưa khắc phục; kỷ cương, phép nước bị xem thường, chí có hành vi lợi dụng dân chủ để phá hoại kỷ cương, phép nước, trái với lợi ích nhân dân Thứ năm, phương thức tổ chức, phong cách hoạt động Mặt trận Tổ quốc đoàn thể nhân dân không nơi chưa thoát khỏi tình trạng hành hoá, xơ cứng, chậm đổi mới; số cán đoàn thể bị “công chức hoá”, chưa thật gần với quần chúng Một số hoạt động không chức năng, nhiệm vụ, tính chất Mặt 17 trận Có nơi, có lúc, quyền làm chủ nhân dân bị vi phạm cách nghiêm trọng Trong giao dịch với cấp quyền người dân chưa thực người thụ hưởng dịch vụ từ quan nhà nưóc Những bất cập hạn chế mối quan hệ “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” hệ nguyên nhân sau: Một là, chưa có nghiên cứu lý luận tổng kết thực tiễn đầy đủ hệ thống vế mối quan hệ Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ Do vậy, chưa thật làm rõ phương diện lý luận thực tiễn chất, nội dung hình thức, biện pháp để thực mối quan hệ tổng thể Hai là, chậm đổi tư nhận thức mối quan hệ Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ, nên chưa tạo hệ thống nhận thức đầy đủ vế mối quan hệ điều kiện xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nhân dân, nhân dân, nhân dân hội nhập quốc tế Ba là, chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ chưa thể chế hoá, cụ thể hoá đầy đủ đồng thành hệ thống quy định, thể chế thích hợp Mối quan hệ cấp uỷ đảng trung ương địa phương với quan nhà nước cấp, ngành chưa cụ thể hoá hệ thống quy chế quan hệ đầy đủ đồng Bà là, công tác xây dựng Đảng, đổi mới, cải cách tổ chức hoạt động máy nhà nước chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển đất nước Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu không tổ chức đảng nhiều bất cập; phương thức lãnh đạo Đảng chậm đổi mới; hiệu quả, hiệu lực quản lý máy nhà nước chưa cao; công tác cải cách hành chưa đạt mục tiêu, yêu cầu đề Hoạt động Mặt trận Tổ quốc đoàn thể nhân dân chưa sâu sát tầng lớp nhân dân sở Đạo đức công vụ đội ngũ cán bộ, công chức nhiều bất cập 18 Chương MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT TỐT HƠN MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐẢNG LÃNH ĐẠO, NHÀ NƯỚC QUẢN LÝ, NHÂN DÂN LÀM CHỦ 3.1 Nâng cao nhận thức mối quan hệ Đãng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ phù hợp với đặc điểm thời kỳ nước ta Cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ hình thành vận hành từ trước thời kỳ đổi mới, xuất phát từ kinh tế kế hoạch hoá tập trung, bao cấp quan điểm chế độ làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa Bước vào thời kỳ mới, mối quan hệ Đảng, Nhà nước Nhân dân cần có nhận thức Về Nhân dân làm chủ, Nhân dân làm chủ yếu tố trung tâm mối quan hệ Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ, hoạt động Đảng Nhà nước từ Nhân dân Nhân dân Người dân không thực quyền làm chủ thông qua đại biểu bầu ra, mà họ tự thực quyền Người dân tự thành lập tổ chức, hội đoàn theo quy định pháp luật để thoả mãn nhu cầu đáng Cũng thông qua tổ chức mình, người dân thực quyền giám sát hoạt động máy nhà nước, xem máy có thực “cam kết” thoả thuận với nhân dân hay không Như vậy, điều cần nhấn mạnh là, người dân thực quyền làm chủ không thông qua máy nhà nước, mà họ tự thực quyền sở tiêu chí, yêu cầu mà luật pháp quy định Bất kỳ lợi dụng quyền làm chủ nhân dân để chống đối, làm trái pháp luật, phải bị xử lý Hoạt động lãnh đạo, quản lý phải theo quy định pháp luật; quan, tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật thi hành công vụ, người dân có quyền phản đối khiếu kiện theo luật định Về Đảng lãnh đạo, Đảng lãnh đạo Nhà nước cương lĩnh, chiến lược, định hướng sách, chủ trương lớn Cương lĩnh, chiến lược, định hướng, chủ trương lớn Đảng cần đồng thuận nhân dân Nhân dân có 19 quyền nghĩa vụ tham gia góp ý vào nội dung dự thảo văn bản, văn kiện Đảng trước ban hành Đảng lãnh đạo thông qua việc giới thiệu đảng viên ưu tú để nhân dân lựa chọn bầu vào quan quyền lực nhà nước Với tư cách chủ thể quyền lực nhà nước, người dân nhận thấy cương lĩnh, đường lối Đảng đáng tin cậy, đem lại lợi ích cho thân cho toàn xã hội, chắn họ bỏ phiếu cho ứng cử viên người Đảng tự giác việc chấp hành sách pháp luật Nhà nước Sự lãnh đạo Đảng chủ yếu phải thông qua Nhà nước lãnh đạo với tư cách chủ thể độc lập đứng bên hay đứng Nhà nước, mệnh lệnh, quyền uy đạo cụ thể quan nhà nước; phù hợp với phát triển dân chủ xã hội chủ nghĩa nói chung việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nước ta nói riêng Đảng phải phát huy vai trò trách nhiệm cá nhân đảng viên ưu tú Đảng, nhân dân tín nhiệm bầu, nhân dân thức giao quyền Cần thực tốt phương thức lãnh đạo thông qua đảng viên nắm giữ cương vị chủ chốt Nhà nước cấp, bầu cử dân chủ với quy chế pháp lý chặt chẽ, ràng buộc trách nhiệm người trước Đảng trước nhân dân Đảng lãnh đạo nhân dân công tác tuyên truyền, thuyết phục chứng minh cho nhân dân thấy tính đắn tinh khoa học đường lối, sách Sự chứng minh không khác thông qua nghiên cứu, thử nghiệm, phản biện tranh luận rộng rãi Đảng Nếu trao đổi, thảo luận rộng rãi đường lối, sách thuyết phục người dân khó đạt không tạo đồng thuận cao xã hội Đảng tăng cường công tác tổ chức, kiểm tra hành động gương mẫu đảng viên 20 Về Nhà nước quản lý, để thực chức quản lý nhà nước mình, Nhà nước phải tổ chức thành quan lập pháp, hành pháp tư pháp để bảo đảm “lao động” quyền lực phân công phối hợp thực cách khoa học, chặt chẽ, hiệu Nguyên tắc Nhà nước sinh để phục vụ nhân dân Trong xã hội dân chủ Nhà nước phải người bảo vệ quyền công dân, quyền người Mức độ dân chủ xã hội đo lường số lượng quyền công dân, quyền người mà công dân bình thường thực thực tế Như vậy, Đảng Nhà nước lợi ích tự thân, sứ mệnh Đảng Nhà nước phục vụ nhân dân; cán bộ, công chức công bộc nhân dân Do vậy, phài luôn nhận thức đặt “nhân dân” vào trung tâm mối quan hệ này; lãnh đạo Đảng, quản lý Nhà nước xuất phát từ nhu cầu dân chủ người dân, phục vụ lợi ích nhân dân bảo đảm quan trọng để nhân dân thật chủ thật làm chủ 3.2 Nhận thức rõ mối quan hệ Đảng cầm quyền Nhà nước pháp quyền việc thực quyền lực Nhân dân Đảng Nhà nước tổ chức thực uỷ quyền quyền lực Nhân dân Nhân dân uỷ quyền cho Đảng quyền lãnh đạo trị với ba thẩm quyền bản: Thứ nhất, xây dựng định đường lối trị cho phát triển đất nước; định vấn đề liên quan đến vận mệnh quốc gia Thứ hai, Đảng giới thiệu đảng viên ưu tú đủ tiêu chuẩn để Nhân dân lựa chọn bầu vào quan đại diện quyền lực nhà nước; giới thiệu để quan nhà nước bầu bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo Thứ ba, thực việc kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên quan nhà nước, đoàn thể Nhân dân việc thực đường lối, sách Đảng 21 Nhân dân uỷ quyền cho máy nhà nước thực quyền quản lý, điều hành đất nước với ba thẩm quyền bản: Một là, xây dựng ban hành luật pháp (quyền lập pháp) Hai là, tổ chức thực luật pháp để trì thúc đẩy tự do, dân chủ, an ninh người dân toàn xã hội (quyền hành pháp) Ba là, bảo đảm trật tự, kỷ cương trì công lý (quyền tư pháp) Như vậy, tính chất, nội dung, phạm vi quyền lực, trách nhiệm Đảng Nhà nước xác định không trùng lặp, phù hợp với vai trò, vị trí tính chất tổ chức Dĩ nhiên, xuất phát từ nguyên lý tính thống quyền lực Nhân dân, quyền lực Đảng quyền lực Nhà nước liên hệ chặt chẽ tác động lẫn mối quan hệ phức hợp Chính tác động tương hỗ lẫn mối quan hệ mật thiết thường dễ tạo nên tình trạng lẫn lộn chức phương thức hoạt động quan đảng quan máy nhà nước Do vậy, việc phân định quyền lực Đảng với ba thẩm quyền phổ biến nêu sở quan trọng để phân định lãnh đạo trị Đảng quyền quản lý, điều hành đất nước máy nhà nước 3.3 Tiếp tục thể chế hoá, cụ thể hoá mối quan hệ Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ Cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ” vận hành đưa lại kết thiết thực quan hệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân phân định rành mạch quyền trách nhiệm chủ thể thông qua hệ thống thể chế quy chế Về nguyên tắc, quyền hạn phải gắn với trách nhiệm với biện pháp kiểm soát quyền hạn Quyền hạn trao cao, quan trọng trách nhiệm chủ thể trao quyền phải lớn biện pháp kiểm soát phải thiết kế cách cụ thể Đối với chức danh quyền lực hệ thống trị phải thiết kế chế trách nhiệm chế kiểm soát quyền 22 lực khả thi cụ thể để xác định trách nhiệm trước thành công thất bại sách Hiện nay, đất nước ta đẩy mạnh nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa, xây dựng bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa với nhiều thuận lợi không khó khăn, thách thức Để tiếp tục vận hành có hiệu chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”, Đảng Nhà nước cần tập trung thực tốt vấn đề sau đây: Trước hết, cần thể chế hoá pháp luật chủ trương, đường lối Đảng, tạo sở để thực tốt chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ” Theo hiến pháp, Đảng thành viên đồng thời hạt nhân hệ thống trị, Đảng lãnh đạo hệ thống trị toàn xã hội; Đảng hoạt động khuôn khổ Hiến pháp pháp luật Theo đó, văn quy phạm pháp luật, cần quy định rõ ràng, cụ thể chức năng, nhiệm vụ Đảng cầm quyền chức danh cán Đảng xã hội Điều phù hợp với việc Đảng đề Điều lệ quy định tổ chức đảng đảng viên; tất nhiên quy định phải phù hợp với Hiến pháp pháp luật Cùng với đó, Đảng cần phải làm tốt công tác quản lý tổ chức Đảng đảng viên; đảng viên, giữ chức vụ, cương vị máy hệ thống trị phải thực nghiêm pháp luật Chỉ có vậy, bảo đảm cho Đảng vừa không buông lỏng lãnh đạo, vừa không lạm quyền, bao biện, làm thay chức năng, nhiệm vụ Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc đoàn thể trị-xã hội khác Thứ hai, phải tạo điều kiện để Nhân dân trực tiếp thể quyền làm chủ hoạt động Đảng Nhà nước Chúng ta xây dựng xã hội Nhân dân làm chủ, để thực điều đó, cần tạo nhiều “kênh” để Nhân dân thực quyền làm chủ trực tiếp mình, như: góp ý vào sách Đảng, vào công tác cán Cùng với đó, Đảng cần tổ chức nhiều đợt lấy ý kiến Nhân dân; qua đó, làm cho Nhân dân ta giác ngộ trị, phát huy quyền làm chủ 23 trị vấn đề trọng đại đất nước Có thể thí điểm, tiến tới đại trà, việc quy định để nhân dân trực tiếp bầu chức danh lãnh đạo Nhà nước Dân có quyền bãi miễn (theo thủ tục đơn giản nhất) đại biểu bầu thấy đại biểu không đủ tư cách không hoàn thành nhiệm vụ Đó cách thức để thực có hiệu phương châm Dân biết, Dân bàn, Dân làm, Dân kiểm tra, giám sát quản lý hoạt động xã hội Thứ ba, cần xác định thật rõ đặc trưng Nhà nước pháp quyền XHCN Dân, Dân, Dân lãnh đạo Đảng Có thể nêu lên số nội dung cần phải quy định rõ, như: Nhà nước quản lý xã hội dựa sở Hiến pháp pháp luật; hoạt động tổ chức trị-xã hội (kể tổ chức đảng) phải tuân thủ theo Hiến pháp pháp luật; Nhà nước phải chịu lãnh đạo Đảng lãnh đạo phải thể chế luật định Cấu tạo quyền lực Nhà nước hoạt động phải bảo đảm tất quyền lực thuộc Nhân dân; Nhân dân có quyền kiểm soát Nhà nước, có quyền bãi miễn đại biểu bầu ra, đại biểu tư cách không làm tròn nhiệm vụ; Nhà nước tôn trọng khuyến khích hoạt động tổ chức trị-xã hội theo luật định; Nhà nước có chức quản lý xã hội; đồng thời, có chức tổ chức dịch vụ xã hội nhằm đáp ứng, chăm lo tất yêu cầu Nhân dân Đây biểu rõ ràng vai trò: “Nhà nước Dân, Dân, Dân”; đồng thời, điểm biểu rõ ràng tư cách “Nhân dân làm chủ” chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ” 24 KẾT LUẬN Mối quan hệ “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ” sản phẩm tất yếu lịch sử phát triển dân tộc Việt Nam, đảm bảo cho thành công công xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa Xây dựng, hoàn thiện phát huy đầy đủ chế trách nhiệm hệ thống trị toàn dân, mà trước hết cấp uỷ, quyền cấp Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) rõ phải đặc biệt trọng nắm vững giải tốt mối quan hệ lớn, có mối quan hệ Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ Tuy nhiên, nhiều nơi, nhiều lúc không giải tốt mối quan hệ này, từ xảy tình trạng lẫn lộn, nhập cục Đảng với Nhà nước Hiện tượng đảng “đảng trị” đảng “ôm quyền”, lấn át quyền nhà nước Từ chỗ lãnh đạo, Đảng rơi vào tình trạng bị “nhà nước hóa” thành quan quyền lực, trực tiếp làm thay chức Nhà nước Sự lẫn lộn cách chủ quan chức Đảng với chức Nhà nước làm cho Đảng Nhà nước yếu Đảng không phát huy chức vốn có mình, Nhà nước rơi vào tình trạng thụ động, quan liêu, xa rời thực tế, quyền lực nhân dân trở thành hình thức Vì vậy, đòi hỏi phải phân định rõ chức Đảng Nhà nước, đồng thời Đảng phải lãnh đạo Nhà nước phương pháp dân chủ Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý biểu đời sống xã hội chủ thể thực uỷ quyền dân Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý để nhân dân làm chủ Phát huy dân chủ phương thức tốt không để quyền lực nhân dân, giai cấp biến thành quyền lực riêng nhóm người có đặc quyền, đặc lợi Đảng vừa phải giữ vững, tăng cường lãnh đạo Nhà nước, vừa phải lãnh đạo nhà nước phương thức dân chủ yêu cầu thực tiễn đặt 25 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Văn Hiền: Quyền lực nhân dân, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 01/01/2014 Vũ Trọng Kim: Tăng cường mối quan hệ hữu Đảng, Nhà nước, Mặt trận đoàn thể nhân dân tạo sở để thực tốt quyền làm chủ nhân dân, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 30/6/2014 Mạch Quan Thắng: Một số vấn đề đặt chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” nước ta, Báo điện tử Quân đội nhân dân, ngày 12/8/2010 Nguyễn Viết Thông: Giải tốt mối quan hệ Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ, Báo Nhân dân điện tử, ngày 05/10/2010 Nguyễn Phú Trọng (chủ biên): Về mối quan hệ lớn cần giải tốt trình đổi lên chủ nghĩa xã hội nước ta, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2013 26 MỤC LỤC Mở đầu: Tính cấp thiết đề tài Tình hình nghiên cứu đề tài Mục tiêu nhiệm vụ đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu Kết cấu đề tài Nội dung Chương 1: Những vấn đề lý luận chung mối quan hệ Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ Khái niệm Bản chất mối quan hệ Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ Chương 2: Mối quan hệ Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ thời gian vừa qua 2.1 Quá trình phát triển nhận thức mối quan hệ Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ từ Cương lĩnh 1991 đến 2.2 Tình hình giải mối quan hệ Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ thời gian qua Chương 3: Một số giải pháp giải tốt mối quan hệ Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ 3.1 Nâng cao nhận thức mối quan hệ Đãng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ phù hợp với đặc điểm thời kỳ nước ta 3.2 Nhận thức rõ mối quan hệ Đảng cầm quyền Nhà nước pháp quyền việc thực quyền lực nhân dân 3.3 Tiếp tục thể chế hoá, cụ thể hoá mối quan hệ Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ Kết luận Danh mục tài liệu tham khảo 27 Trang 1 2 3 4 9 15 19 19 21 22 25 26 ... hoá mối quan hệ Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ Cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ vận hành đưa lại kết thiết thực quan hệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân phân... cách Nhân dân làm chủ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ 24 KẾT LUẬN Mối quan hệ Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ sản phẩm tất yếu lịch sử phát triển dân. .. hệ Đảng, Nhà nước Nhân dân cần có nhận thức Về Nhân dân làm chủ, Nhân dân làm chủ yếu tố trung tâm mối quan hệ Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ, hoạt động Đảng Nhà nước từ Nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: TIỂU LUẬN mối QUAN hệ GIỮA ĐẢNG LÃNH đạo, NHÀ NUỚC QUẢN lý, NHÂN dân làm CHỦ, TIỂU LUẬN mối QUAN hệ GIỮA ĐẢNG LÃNH đạo, NHÀ NUỚC QUẢN lý, NHÂN dân làm CHỦ, TIỂU LUẬN mối QUAN hệ GIỮA ĐẢNG LÃNH đạo, NHÀ NUỚC QUẢN lý, NHÂN dân làm CHỦ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay