Báo cáo thực tập sở kế hoạch và đầu tư tỉnh thanh hóa

34 179 1
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/02/2017, 15:32

LỜI MỞ ĐẦU Mỗi sinh viên bước chân khỏi cánh cửa Đại học phải trải qua thời gian thực tập nhằm mục đích học hỏi kinh nghiệm, tìm hiểu thực tế, áp dụng kiến thức sách vào thực tiễn chuẩn bi hành trang bước vào sống, để thực trở hành người có ích cho toàn xã hội Là sinh viên khoa Kế hoạch Học Viện Chính sách Phát triển, trau dồi, học tập kiến thức chuyên ngành Kế hoạch kỹ, tất mang tính lý thuyết mà thầy cô cung cấp trang bị cho suốt bốn năm học tập Học Viện, vậy, theo nguyện vọng thân đồng ý ban lãnh đạo Sở kế Hoạch Đầu tư tỉnh Thanh Hóa, xin phép thực tập Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Thanh Hóa quan Nhà nước, thực chức quản lý Nhà nước Kế hoạch Đầu tư, bao gồm: tham mưu, tổng hợp chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa, chế sách quản lý chung số lĩnh vực cụ thể, đầu tư nước, khu công nghiệp, khu chế xuất, quản lý nguồn hỗ trợ phát triển thức ( ODA), nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước FDI, đấu thầu, phát triển doanh nghiệp đăng ký kinh doanh đại bàn toàn Tỉnh Trong bốn tuần đầu thực tập phòng Kinh tế Công nghiệp Dịch vụ, tìm hiểu nhận giúp đỡ tận tình trưởng phòng với anh chị phòng Kinh tế công nghiệp Dịch vụ nói riêng phòng ban khác nói chung tất cán Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Thanh Hóa, đặc biệt với hướng dẫn giúp đỡ tận tình thầy giáo – Th.S Nguyễn Hữu Xuân, giảng viên Khoa Kế hoạch phát triển giúp hoàn thành tốt báo cáo thực tập lần chức năng, nhiệm vụ, cấu tổ chức hoạt động năm gần Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Thanh Hóa CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THANHHÓA 1.1 Lịch sử hình thành Năm 1945, sau giành Chính quyền, Chính phủ có sắc lệnh việc thành lập Ủy ban nghiên cứu kế hoạch tái thiết, giúp Chính phủ soạn thảo kế hoạch giải vấn đề xúc lúc quốc tế, dân sinh, củng cố quyền cách mạng trước đe dọa giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm Ngay sau năm 1954, sau hòa bình lập lại nửa nước hòan tòan giải phóng, hai nhiệm vụ chiến lước đặt ra: Khôi phục phát triển kinh tế miền Bắc, đưa miền Bắc tiến lên CNXH đồng thời đấu tranh giải phóng miền Nam, tiến tới thống đất nước Hai nhiệm vụ đòi hỏi Đàng Nhà nước ta phải thành lập quan kế hoạnh để hoạch định đề án phát triển Kinh tế- Xã hội đất nước Như vậy, ngày tháng 10 năm 1955, Chính phủ định thành lập Ủy ban Kế hoạch Quốc gia, khai sinh hệ thống Kế hoạch từ Trung ương đến địa phương Sau Ủy ban kế hoạch Quốc gia đời, Tỉnh ủy, Ủy ban Hành tỉnh Thanh Hóa định thàh lập định thành lập phận kế hoạch trực thuộc lãnh đạo Ủy ban Hành tỉnh, tiền thân Sở Kế hoạch Đầu tư Thanh Hóa 1.2 Cơ cấu tổ chức Chức năng, nhiệm vụ sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Thanh Hóa 1.2.1 Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức sở Kế hoạch Đầu tư tinh Thanh Hóa tổ chức bao gồm lãnh đạo sở phòng ban chức thực nhiệm vụ giao Lãnh đạo sở gồm: Giám đốc phó giám đốc -Sở Kế hoạch Đầu tư có Giám đốc không ba phó giám đốc Giám đốc Sở người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh trước pháp luật toàn hoạt động Sở, chịu trách nhiệm báo cáo trước Hội đồng Nhân dân tỉn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bộ Kế hoạch Đầu tư theo quy định -Phó giám đốc Sở người giúp Giám đốc Sở, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở trước pháp luật nhiệm vụ phân công Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ sở gồm có: • • • • • • • • • • Phòng Tổng hợp Phòng Kinh tế Công nghiệp Dịch vụ Phòng Kinh tế Nông nghiệp Phòng Văn – Xã Phòng Kinh tế đối ngoại Phòng Thẩm định Phòng Quản lý Quy hoạch Phòng Đăng ký kinh doanh Thanh tra Văn phòng 1.3.2 Chức Sở kế hoạch đầu tư Thanh Hóa quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa,có chức tham mưu giúp UBND tỉnh thực chức quản lý nhà nước kế hoạch đầu tư gồm: tổng hợp quy hoạch kế hoạch phát triển kinh tế xă hội, tổ chức thực đề xuất chế, sách quản lý kinh tế - xã hội địa bàn tỉnh, đầu tư nước, đầu tư nước địa phương, quản lý nguồn hỗ trợ phát triển thức (ODA), nguồn viện trợ phi Chính phủ, đấu thầu, đăng ký kinh doanh phạm vi địa phương, tổng hợp thống quản lý vấn đề doanh nghiệp, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, tổ chức cung ứng dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước Sở theo quy định pháp luật Sở Kế hoạch Đầu tư có tư cách pháp nhân, có dấu tài khoản riêng, chịu đạo, quản lý tổ chức, biên chế hoạt động Ủy Ban Nhân Dân tỉnh, đồng thời chịu đạo, hướng dẫn, tra, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ Bộ Kế hoạch Đầu tư 1.3.3 Nhiệm vụ 1.3.3.1 Trình Ủy ban nhân dân tỉnh -Dự thảo quy hoạch tổng thể chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm hàng năm tỉnh, bố trí kế hoạch vốn đầu tư thuộc ngân sách địa phương,kế hoạch xúc tiến đầu tư tỉnh, cân đối chủ yếu tỉnh kinh tế - xã hội, có cân đối tích lũy tiêu dùng, cân đối vốn đầu tư phát triển, cân đối tài -Dự thảo chương trình hành động thực kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp tình hình thực kế hoạch tháng, quý, thán, năm để báo cáo Ủy Ban Nhân Dân tỉnh điều hành, phối hợp thực cân đối chủ yếu kinh tế - xã hội tỉnh -Dự thảo chương trình, kế hoạch xếp, đổi phát triển doanh nghiệp nhà nước địa phương quản lý, chế quản lý sách hỗ trợ việc xếp doanh nghiệp doanh nghiệp nhà nước phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa thuộc thành phần kinh tế thuộc địa bàn tỉnh -Dự thảo định, thị chương trình, biện pháp tổ chức thực nhiệm vụ cải cách hành lĩnh vực kế hoạch đầu tư thuộc phạm vi quản lý Sở theo quy định pháp luật, phân cấp Bộ Kế hoạch Đầu tư -Dự thảo văn danh mục dự án đầu tư nước đầu tư nước cho kế hoạch điều chỉnh trường hợp cần thiết -Phối hợp Sở Nội vụ dự thảo văn quy phạm pháp luật quy định cụ thể tiêu chuẩn chức danh cấp trưởng, cấp phó đơn vị thuộc Sở Trưởng, phó phòng, phòng Tài – Kế hoạch thuộc Ủy Ban Nhân Dân tỉnh, thành phố sau thống ý kiến với Sở Tài theo phân công Ủy Ban Nhân Dân tỉnh, Chánh Thanh tra Sở sau có ý kiến thỏa thuận với Thanh tra tỉnh 1.3.3.2 Trình Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh -Dự thảo Quyết định, thị văn khác thuộc thẩm quyền ban hành Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh lĩnh vực quản lý Nhà nước Sở -Dự thảo định thành lập, sáp nhập, chia tách, tổ chức lại, giải thể tổ chức, đơn vị thuộc Sở theo quy định pháp luật -Cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư thuộc thẩm quyền Ủy Ban Nhân Dân tỉnh theo phân cấp 1.3.3.3 Về quy hoạch kế hoạch -Công bố chịu trách nhiệm tổ chức thực quy hoạch tổng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh sau phê duyệt theo quy định -Quản lý điều hành số lĩnh vực thực kế hoạch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh giao -Hướng dẫn Sở, Ban, Ngành, Ủy Ban Nhân Dân huyện Thành phố xây dựng quy hoạch, kế hoạch phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội chung tỉnh phê duyệt -Phối hợp Sở Tài lập dự toán Ngân sách tỉnh phân bổ ngân sách cho quan, tổ chức, đơn vị tỉnh 1.3.3.4 Về đầu tư nước đầu tư nước -Chủ trì, phối hợp Sở Tài xây dựng kế hoạch bố trí vốn đầu tư phát triển cho chương trình, dự án thuộc nguồn Ngân sách Nhà nước tỉh quản lý phù hợp với tổng mức đầu tư cấu đầu tư theo ngành lĩnh vực -Chủ trì, phố hợp với Sở Tài Sở, Ban, Ngành có liên quan thực hiện, kiểm tra, giám sát, đáng giá hiệu sử dụng vốn đầu tư phát triển chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn Ngân sách địa bàn tỉnh, giám sát đầu tư cộng đồng theo quy định pháp luật -Làm đầu mối tiếp nhận, tra, kiểm tra, giám sát, thẩm định, thẩm tra dự án đầu tư thuộc thẩm quyền Ủy Ban Nhân Dân tỉnh -Quản lý hoạt động đầu tư nước ngoài, khu công nghiệp địa bàn tỉnh theo quy định pháp luật, tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư theo kế hoạch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh phê duyệt, hướng dẫn thủ tục đầu tư theo thẩm quyền 1.3.3.5 Về quản lý vốn ODA nguồn viện trợ phi Chính phủ -Vân động thu hút, điều phối quản lý nguồn vốn ODA nguồn viện trợ phi Chính phủ tỉnh Hướng dẫn Sở, Ban, Ngành xây dựng danh mục nội dung chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn ODA nguồn viện trợ phi Chính phủ Tổng hợp danh mục chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn ODA, nguồn viện trợ phi Chính phủ trình Ủy Ban Nhân Dân tỉnh phê duyệt báo cáo Bộ Kế hoạch Đầu tư -Đánh giá thực chương trình, dự án ODA nguồn viện trợ phi Chính phủ xử lý theo thẩm quyền kiến nghị Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh xử lý vấn đề vướng mắc việc bố trí vốn đối ứng, giải ngân thực dự án ODA nguồn viện trợ phi Chính phủ có liên quan đến nhiều Sở, Ban, Ngành, cấp huyện cấp xã, định kỳ tổng hợp báo cáo tình hình hiệu thu hút, sử dụng nguồn vốn ODA nguồn viện trợ phi Chính phủ 1.3.3.6 Về quản lý đấu thầu Thẩm định chịu trách nhiệm nội dung văn trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, kết lựa chọn nhà thầu dự án gói thầu thuộc thẩm quyền định Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; thẩm định phê duyệt kế hoạch đấu thầu, kết lựa chọn nhà thầu dự án gói thầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền Hướng dẫn, giám sát, tra, kiểm tra việc thực quy định pháp luật đấu thầu tổng hợp báo cáo tình hình thực dự án đấu thầu phê duyệt tình hình thực công tác đấu thầu theo quy định 1.3.3.7 Về kinh tế tập thể kinh tế tư nhân Đầu mối tổng hợp, đề xuất mô hình chế, sách, kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp đánh giá tình hình thực chương trình, kế hoạch, chế, sách phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân hoạt động tổ chức kinh tế tập thể kinh tế tư nhân địa bàn tỉnh; Chủ trì, phối hợp với quan có liên quan giải vướng mắc chế, sách phát triển kinh tế tập thể kinh tế tư nhân có tính chất liên ngành; Đầu mối phối hợp với tổ chức, cá nhân nước quốc tế nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm, xây dựng chương trình, dự án thu hút vốn nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân địa bàn tỉnh; Định kỳ lập báo cáo theo hướng dẫn Bộ Kế hoạch Đầu tư gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Kế hoạch Đầu tư Bộ, quan ngang Bộ có liên quan tình hình phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân địa bàn tỉnh 1.3.3.8 Về hợp tác quốc tế Thực hợp tác quốc tế lĩnh vực kế hoạch đầu tư theo quy định pháp luật phân công uỷ quyền UBND tỉnh 1.3.3.9 Về chức quản lý Chịu trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ lĩnh vực kế hoạch đầu tư thuộc phạm vi quản lý ngành kế hoạch đầu tư Phòng Tài Kế hoạch thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước chuyên môn nghiệp vụ lĩnh vực giao Thanh tra, kiểm tra, giải khiếu nại, tố cáo theo quy định pháp luật; xử lý theo thẩm quyền kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm pháp luật lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước Sở; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm chống lãng phí Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền bạn mối quan hệ công tác tổ chức, đơn vị nghiệp thuộc Sở, quản lý biên chế thực chế độ tiền lương sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý nhà nước Sở theo quy định pháp luật phân cấp UBND tỉnh Quản lý tài chính, tài sản giao theo quy định pháp luật phân công Uỷ ban nhân dân tỉnh Thực công tác thông tin, báo cáo định kỳ đột xuất tình hình thực nhiệm vụ theo quy định UBND tỉnh Bộ Kế hoạch Đầu tư Thực nhiệm vụ khác UBND tỉnh giao theo quy định pháp luật 1.4 Chức năng, nhiệm vụ phòng nghiệp vụ 1.4.1 Văn phòng -Công tác tham mưu tổng hợp: Theo dõi, nghiên cứu, tổng hợp, báo cáo nội dung thuộc lĩnh vực theo dõi, quản lý Văn phòng Sở: Công tác thi đua khen thưởng, Công nghệ thông tin Chủ trì xây dựng văn quy phạm pháp luật quy định cụ thể chức danh cấp trưởng, cấp phó đơn vị thuộc Sở; Trưởng, phó phòng Tài - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện -Công tác tổ chức cán bộ: Tham mưu giúp lãnh đạo Sở công tác tổ chức cán quan Đề xuất đề bạt, xếp tổ chức nhân phòng thuộc Sở Tuyển dụng, hợp đồng, cho việc, chuyển đi, chuyển đến giải sách, chế độ khác Nhà nước cán bộ, công chức, viên chức Sở Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức; quản lý biên chế cán bộ, công chức Văn phòng Dự thảo báo cáo quan (báo cáo sơ kết, báo cáo chuyên đề báo cáo khác lãnh đạo Sở phân công) -Chức tổng hợp tham mưu theo lĩnh vực phân công: Tham mưu quy hoạch, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán công chức, đề bạt, nâng lương, xếp tổ chức máy, giải chế độ sách hưu trí, làm sổ Bảo Hiểm Xã Hội, kiêm thường trực Đảng uỷ -Chức hành chính: Là điểm đầu mối thông tin từ vào quan từ quan nội quan Là phận thường trực đón tiếp, bố trí khách đến làm việc với quan, bố trí lãnh đạo tiếp làm việc Tổ chức triển khai thực công tác văn thư, lưu trữ Thực thư ký họp giao ban Ban Giám đốc họp toàn thể quan Theo dõi công tác thi đua quan Theo dõi công tác Bảo vệ bí mật nhà nước Sở Phối hợp với phòng chuyên môn, phận Sở hoàn thành nhiệm vụ chung 1.4.2 Phòng tra -Thực chức tra hành tra chuyên ngành phạm vi quản lý Nhà nước kế hoạch đầu tư Sở theo quy định Điều 24 Luật Thanh tra năm 2010 -Thực nhiệm vụ khác giám đốc giao 1.4.3 Phòng Tổng hợp 1.4.4 Phòng Văn – xã -Quán triệt chủ trương sách Đảng, Nhà nước tỉnh phát triển kinh tế - xã hội để hướng dẫn, xây dựng tổng hợp quy hoạch kế hoạch hàng năm, năm dài hạn phát triển ngành kinh tế thuộc lĩnh vực Văn hóa - Xã hội địa bàn tỉnh -Chủ trì tham mưu chủ trương đầu tư, phối hợp hướng dẫn nội dung lập dự án thẩm định dự án, công tác đấu thầu; Tham gia phối hợp công tác chuẩn bị đầu tư, thực dự án dự án ODA đầu tư nước thuộc lĩnh vực văn hóa xã hội -Tham gia đạo điều hành việc xây dựng thực kế hoạch ngành, đơn vị khối.Đầu mối giao tiêu kế hoạch thuộc Sở, ngành quản lý nhà nước thuộc khối văn hóa xã hội -Tham mưu cho Giám đốc Sở chủ trương đầu tư, phối hợp với phòng Kinh tế đối ngoại thẩm tra hồ sơ để trình UBND tỉnh cấp Giây chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư tỉnh ngành lĩnh vực thuộc phòng phân công phụ trách -Nghiên cứu đề xuất chế sách nhằm thúc đẩy phát triển nghiệp văn hóa xã hội -Thực nhiệm vụ khác Giám đốc giao 1.4.5 Phòng Kinh tế Ngành -Vị trí, chức năng, nhiệm vụ phòng: Tham mưu; tổng hợp; đề xuất; xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chế sách; theo dõi, điều hành, thẩm định, trình duyệt quy hoạch, dự án chuyên ngành, báo cáo tình hình thực quy hoạch, kế hoạch lĩnh vực chủ yếu sau: +Sản xuất Nông lâm nghiệp, thuỷ sản; + Sản xuất Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp; + Điện, Bưu điện, Giao thông nông thôn; + Thương mại - Du lịch; + Vận tải; Phòng Kinh tế Công nghiệp Dịch vụ -Phòng Kinh tế Công nghiệp Dịch vụ tham mưu công tác kế hoạch, đầu tư, chế sách vấn đề liên quan ngành lĩnh vực: Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; Khu cụm công nghiệp, khu Kinh tế; xây dựng, hạ tầng kỹ thuật đô thị, giao thông vận tải, thương mại, du lịch, bưu viễn thông nghành dịch vụ khác -Có trách nhiệm xúc tiến, theo dõi, giám sát đánh giá chương trình, dự án đầu tư từ nguồn vốn thuộc nghành, lĩnh vực thực nhiệm vụ khác Giám đốc giao 1.4.5 Phòng Kinh tế Nông nghiệp - Phòng Thẩm định giám sát dự án đầu tư -Đầu mối chủ trì việc nắm thông tin, quy định có liên quan đến công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng TW, phổ biến đến phòng có liên quan quan, chủ trì nghiên cứu, dự thảo văn cụ thể hóa cho phù hợp với điều kiện tỉnh - Có trách nhiệm thẩm định dự án đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật, kế hoạch đấu thầu dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt Chủ tịch UBND tỉnh; hồ sơ mời thầu, kết lựa chọn nhà thầu gói thầu thuộc dự án Chủ tịch UBND tỉnh làm chủ đầu tư Tổng hợp công tác giám sát, đánh giá đầu tư; công tác đấu thầu (bao gồm dự án thực theo hình thức BOT, BT, BTO, PPP; đấu thầu dự án có sử dụng đất; đấu giá quyền sử dụng đất) -Chủ trì phối hợp với phòng chuyên ngành thực nhiệm vụ thẩm định dự án đầu tư đấu thầu theo quy định -Chủ trì nghiên cứu, tham mưu báo cáo tình hình thực đề xuất cải cách hành nhằm nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư đấu thầu -Chủ trì, phối hợp với phòng quan, đơn vị quan thực giám sát đánh giá đầu tư; thông qua đề xuất kiến nghị điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư dự án đầu tư theo quy định -Chủ trì tổng hợp báo cáo tình thực thẩm định dự án, công tác đấu thầu theo định kỳ hàng tháng cho UBND tỉnh lãnh đạo Sở -Thực nhiệm vụ khác Giám đốc giao 1.4.6 Phòng Quản lý Quy hoạch -Phòng quản lý Quy hoạch đầu mối tham mưu công tác dự báo, quản lý nhà nước quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã gồm: quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh, vùng; cấp huyện; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực sản phẩm chủ yếu cấp tỉnh quy hoạch sử dụng đất -Có trách nhiệm chủ trì hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ công tác dự báo, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; đầu mối tham mưu lĩnh vực tài nguyên môi trường, ứng phó với với biến đổi khí hậu thực nhiệm vụ khác Giám đốc giao 1.4.8.Phòng Kinh tế đối ngoại -Phòng Kinh tế đối ngoại đầu mối tham mưu thưc quản lý Nhà nước kinh tế đối ngoại, hoạt động đầu tư theo Luật đầu tư đầu tư từ nguồn ODA, FDI, NGO -Có trách nhiệm chủ trì tổ chức vận động, xúc tiến nguồn vốn đầu tư nước vốn đầu tư trực tiếp nhà đầu tư nước Tổng hợp tình hình thực dự án đầu tư từ nguồn ODA, FDI, NGO theo dõi đánh giá dự án thực theo Luật đầu tư -Tham mưu giúp lãnh đạo sở vân động thu hút quản lý vốn ODA nguồn viện trợ phi phủ tỉnh; hướng dẫn sở, ban, ngành xây dựng danh mục nội dung chương trình, dự án sử dụng vốn ODA nguồn viện trợ phi phủ Tổng hợp danh mục dự án sử dụng ODA nguồn viện trợ phi phủ, trình UBND tỉnh phê duyệt báo cáo kế hoạch đầu tư -Tham mưu giúp lãnh đạo sở theo dõi đánh giá thực chương trình dự án ODA nguồn viện trợ phi phủ tỉnh; làm đầu mối xử lý theo thẩm quyền kiến nghị chủ tịch UBND tỉnh việc bố trí xếp vốn đối ứng, giải ngân thực dự án ODA nguồn viện trợ phi phủ có liên quan đến dùng chưa đạt mục tiêu tăng 1,5 lần so với thời kỳ 1981-1985 Có thể nói, chưa đạt kế hoạch đề kế hoạch năm đem lại tăng trưởng định bước chuyển biến thay đổi tư duy, làm tiền đề cho kế hoạch năm sau Bước vào kế hoạch năm lần thứ V (1990-1995) kinh tế nước có phát triển tốt, đạt nhiều kết quan trọng nhiên tình hình kinh tế-xã hội chưa ổn định, chưa thoát khỏi khủng hoảng, lạm phát Từ tháng 9/1993 đến 9/1995, Ủy ban Kế hoach tỉnh xây dựng xong “Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 1995-2010”, năm 1996 quy hoạch Thủ tướng phủ phê duyệt, quan trọng số để tiến hành xây dựng kế hoạch năm, đồng thời hội để khẳng định vị Thanh Hóa kinh tế nước Quy hoạch tỉnh Bộ Kế hoạch Đầu tư đánh giá là: “Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội năm tới”, “Đã luận chứng lợi so sánh hạn chế tỉnh, nêu lên quan điểm, mục tiêu, phương án phát triển, chương trình dự án ưu tiên đầu tư hệ thống biện pháp có khoa học khả thi” Sở Kế hoạch Đầu tư phối hợp với Sở, ngành xây dựng hàng loạt chương trình dự án trình Chính phủ Bộ, ngành Trung ương Trong đó, trọng tâm chương trình dự án phát triển nông nghiệp nông thôn, chương trình phát triển công nghiệp (tron có khu công nghiệp trọng điểm là: Lễ Môn thành phố Thanh Hóa- Sầm Sơn, Nghi Sơn-Tĩnh Gia, Bỉm Sơn-Thạch Thành, Lam Sơn-Sao Vàng) chương trình phát triển kết cấu hạ tầng quan trọng, chương trình phát triển giáo dục, y tế vấn đề xã hội, đặc biệt chương trình xóa đói, giảm nghèo, chương trình phát triển kinh tế xã hội miền núi vùng đồng bào dân tộc,… nhiều dự án phê duyệt đưa vào chương trình mục tiêu quốc gia Đây giúp cho việc xây dựng kế hoạch 1996-2000 kế hoạch năm Kết đạt từ việc thực kế hoạch năm từ năm 1990 tới tăng trưởng kinh tế vượt bậc, chuyển dịch cấu ngành theo hướng ngày tích cực, đầu tư xây dựng tăng, đời sống người dân cải thiện đáng kể Cụ thể là: Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, tốc độ tăng GDP bình quân hàng năm giai đoạn 1990-2000 đạt xấp xỉ 7%, nông nghiệp đạt 3,7%, công nghiệp-xây dựng 12%, dịch vụ 7% Giai đoạn 2001-2005, tốc độ tăng trưởng bình quân 9,1%/năm 11,5% giai đoạn 2006-2010; nông lâm nghiệp thủy sản tăng 4,2%/năm, công nghiệp-xây dựng tăng 15,8%/năm, dịch vụ tăng 12,2%/năm; điều đáng quan tâm tốc độ tăng trưởng kinh tế tỉnh có xu hưởng tăng dần vào năm cuối kế hoạch năm, tạo đà tăng trưởng thuận lợi cho kỳ Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, cấu nông-lâm ngư nghiệp, công nghiệp-xây dựng, dịch vụ năm 1990 51,64%, 17,77%, 30,59%, đến năm 2000 40,6%, 25,8%, 33,6%; năm 2005 31,6%, 35,1%, 33,3% năm 2012 21,6%, 43,6%, 34,8% Công nghiệp, xây dựng giai đoạn đầu không đạt kế hoạch tăng với tốc độ cao, giá trị sản lượng tăng bình quân 14%, riêng năm 2000 tăng gần 50% so với năm trước, khu công nghiệp lớn đời, giá trị sản xuất công nghiệp khu công nghiệp: Lễ Môn, Nghi Sơn; Lam Sơn-Mục Sơn; Bỉm Sơn- Thạch Thành chiếm 70% toàn ngành công nghiệp Với đời sở công nghiệp lớn nhà máy xi măng Nghi Sơn, đường Việt-Đài, đường Lam Sơn, giấy, may mặc, bao bì PP Vốn đầu tư toàn xã hội tăng lần so với thời kỳ 1991-1995, tập trung cho xây dựng hạ tầng kinh tế hạ tầng xã hội, cho thành phố Thanh Hóa, vùng kinh tế trọng điểm, cho nông nghiệp nông thôn, cho ngành kinh tế then chốt, nhằm chuyển dịch cấu kinh tế-xã hội, thúc đẩy sản xuất phát triển nâng cao mức sống nhân dân Cơ cấu đầu tư theo ngành, thể xu hướng chuyển đổi cấu kinh tế rõ: Công nghiệp: 65% (chủ yếu nguồn vốn nước ngoài), nguồn vốn nước tập trung cho: nông nghiệp 16%, sở hạ tầng phục vụ xã hội 18,6%, đầu tư cho vùng kinh tế động lực 43% tổng số nguồn vốn Dù đạt nhiều mục tiêu kế hoạch đề công tác triển khai thực chưa làm nhiều công việc như: mục tiêu tăng GDP năm 2000 gấp đôi so với năm 1995 để đuổi kịp mức trung bình nước không thực được, dự án cho đầu tư phát triển sản xuất ít, khả tích lũy nội kinh tế nhiều hạn chế, tỷ lệ thu ngân sách thấp, … Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Thanh Hóa tích cực triển khai kế hoạch năm thời gian tới, thực theo quy hoạch kinh tế xã hội đến năm 2020 để tạo hội bứt phá cho kinh tế-xã hội tỉnh thời gian tới 2.2 Thực trạng hoạt động quản lý quy hoạch quản lý hoạt động đầu tư Sở giai đoạn 2009-2012 2.2.1 Công tác quy hoạch Sở thực công tác tham mưu cho UBND tỉnh viêc nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng, cấp huyện công tác quản lý, thực quy hoạch sau phê duyệt; xây dựng dự thảo Quy trình trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt loại quy hoạch, trình UBND tỉnh định để triển khai thực nhằm đảm bảo thống nhất, đồng việc xây dựng quy hoạch địa bàn tỉnh; hướng dẫn Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh xây dựng quy hoạch phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội chung tỉnh phê duyệt Trong năm 2009, Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Thanh Hóađã chủ trì, phối hợp với ngành, địa phương nghiên cứu xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hoá đến năm 2020, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định số 114/2009/QĐ-TTg ngày 28/9/2009 Với vai trò thư ký Hội đồng thẩm định dự án quy hoạch, Sở hướng dẫn huyện bổ sung, hoàn chỉnh quy hoạch trước trình Hội đồng thẩm định Phối hợp với đơn vị hoàn chỉnh hồ sơ, trình UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện: Bá Thước, Lang Chánh, Nông Cống, Bỉm Sơn, Như Thanh, Như Xuân; Quy hoạch chế biến thủy sản đến năm 2020; Quy hoạch mạng lưới trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp dạy nghề tỉnh đến năm 2020; Quy hoạch nghiệp y tế đến năm 2020; tham gia góp ý vào Quy hoạch tổng thể môi trường đến năm 2020, Quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn, rà soát Quy hoạch vùng mía Nông Cống, Quy hoạch phát triển cao su Quy hoạch sử dụng đất huyện, thị xã, thành phố Tăng cường công tác hướng dẫn ngành, huyện quản lý quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành quy hoạch sản phẩm chủ yếu địa bàn Năm 2010, SởKế hoạch Đầu tư tỉnh Thanh Hóa tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực Quyết định 114/2009/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đến năm 2020; phối hợp với đơn vị liên quan tiến hành rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch phát triển vùng, cấp huyện, quy hoạch phát triển ngành, quy hoạch sản phẩm chủ yếu để phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh; chủ trì xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng biển, quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh, điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội miền núi đến năm 2020; hướng dẫn huyện lập trình duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội cấp huyện, nâng số quy hoạch cấp huyện phê duyệt lên 20 đơn vị Năm 2011, Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Thanh Hóa chủ trì xây dựng dự án quy hoạch quan trọng tỉnh, đảm bảo chất lượng, thời gian UBND tỉnh phê duyệt, gồm có: Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội vùng biển, điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội vùng miền núi, Quy hoạch phát triển nhân lực; tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội cấp huyện, nâng tổng số huyện có quy hoạch phê duyệt lên 24/27 huyện, thị xã, thành phố; hướng dẫn đươn vị xây dựng danh mục quy hoạch giai đoạn 20112015 năm 2012, sở tổng hợp, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch quy hoạch giai đoạn 2011-2015 năm 2012 tỉnh Trong năm 2012, Sở tham mưu cho UBND tỉnh ban hành danh mục dự án quy hoạch năm 2012 để ngành, địa phương triển khai thực hiện; tổ chức thực Chỉ thị số 2178/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ tăng cường công tác quy hoạch Thông tư số 01/2012/TT-BKH Bộ Kế hoạch Đầu tư việc hướng dẫn xác định mức phí cho lập, thẩm định công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu; xây dựng dự thảo Quy định trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt loại quy hoạch trình UBND tỉnh ban hành, đảm bảo thống nhất, đồng việc xây dựng quy hoạch địa bàn tỉnh.Bên cạnh đó, năm này, Sở hướng dẫn 11 huyện, thị xã, thành phố lập điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; hướng dẫn lập quy hoạch ngành 24 quy hoạch lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu, đảm bảo phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đến năm 2020 2.2.2 Công tác kế hoạch -Trong công tác kế hoạch, Sở Kế hoạch Đầu tư có nhiệm vụ quản lý điều hành số lĩnh vực thực kế hoạch ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao; hướng dẫn Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh xây dựng kế hoạch phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội chung tỉnh phê duyệt, ra, Sở phối hợp với Sở Tài lập dự toán ngân sách tỉnh phân bố ngân sách cho quan, tổ chức, đơn vị tỉnh -Năm 2009, Sở Kế hoạch Đầu tư Thanh Hóa tập trung vào việc nghiên cứu đổi công tác kế hoạch hoá theo hướng nghiên cứu đề xuất chế, sách khuyến khích phát triển sản xuất kinh doanh huy động nguồn lực thành phần kinh tế cho đầu tư phát triển.Các đường lối, chủ trương, sách Đảng Nhà nước; nghị Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, chế, sách tỉnh ban hành Sở tập trung nghiên cứu, quán triệt cụ thể hoá thành nội dung cụ thể quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội kế hoạch đầu tư phát triển -Sở phối hợp với ngành, địa phương theo dõi, cập nhật, đánh giá tình hình thực kế hoạch, kịp thời báo cáo, tham mưu cho UBND tỉnh xử lý vấn đề phát sinh, bất cập trình thực kế hoạch, đầu tư phát triển Kế hoạch năm 2010 Sở phối hợp với ngành, địa phương chuẩn bị sớm, đảm bảo chất lượng kịp thời phục vụ kỳ họp UBND tỉnh, Tỉnh uỷ HĐND tỉnh Bên cạnh đó, Sở chủ động phối hợp với huyện nghèo xây dựng Đề án giảm nghèo nhanh bền vững theo Nghị 30a Chính phủ, tổ chức xin ý kiến Bộ, ngành Trung ương, hoàn chỉnh, thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt -Sở trình UBND tỉnh, báo cáo xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh uỷ trình HĐND tỉnh thông qua Đề án rà soát, điều chỉnh, bổ sung chế sách hỗ trợ đầu tư công trình cấp huyện quản lý; xin ý kiến Thường trực UBND tỉnh Đề án quy định trình tự giải hồ sơ, thủ tục đầu tư vào địa bàn tỉnh Chủ trì, phối hợp với ngành, huyện tổ chức rà soát quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội huyện, quy hoạch ngành, quy hoạch sản phẩm chủ yếu cho phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, đề xuất chủ trương xây dựng quy hoạch phù hợp với tình hình thực tế Tham gia góp ý kiến với ngành, địa phương việc nghiên cứu, xây dựng đề án, chế, sách phát triển kinh tế - xã hội địa bàn -Công tác lập kế hoạch năm 2010, Sở Kế hoạch Đầu tư trọng đến việc nghiên cứu, tham gia xây dựng sách khuyến khích phát triển sản xuất kinh doanh huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển Trong trình thực công tác kế hoạch, Sở nghiên cứu kỹ lưỡng đường lối, chủ trương, sách Đảng Nhà nước, nghị Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, chương trình kinh tế tỉnh, chế, sách UBND tỉnh ban hành; để cụ thể hoá thành nội dung cụ thể quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội kế hoạch đầu tư phát triển tỉnh -Cũng năm 2010, Sở Kế hoạch Đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Chỉ thị xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dự toán ngân sách nhà nước năm 2011, kế hoạch năm 2011 - 2015; đồng thời, phối hợp với cấp, ngành tổng hợp báo cáo đánh giá tình hình thực kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2006 - 2010, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 2015, phục vụ tốt tốt việc xây dựng Báo cáo trị Đại hội Đảng tỉnh lần thứ 17; tham gia xây dựng Kế hoạch hành động thực Nghị Đại hội Đảng tỉnh lần thứ 17 phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh giai đoạn 2011-2015; đánh giá tình hình thực kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2010, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2011 tỉnh -Bên cạnh đó, Sở tiến hành tổ chức hướng dẫn huyện, thị xã, thành phố triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 - 2015 kế hoạch năm 2011; xây dựng, rà soát, hoàn chỉnh báo cáo đánh giá tình hình thực kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2006 - 2010, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2011 - 2015; đồng thời đóng góp ý kiến cho huyện trình chuẩn bị báo cáo trị phục vụ đại hội đảng huyện; tham gia góp ý vào số dự thảo báo cáo, nghị định, thông tư hướng dẫn, chế sách bộ, ngành Trung ương -Theo dõi, tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình thực mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, báo cáo UBND tỉnh kỳ họp UBND tỉnh; tham mưu cho UBND tỉnh giải pháp đạo, điều hành kinh tế - xã hội phù hợp sát với thực tế, góp phần mang lại hiệu thiết thực; chất lượng báo cáo ngày nâng lên, đánh giá sát, tình hình thực tế, góp phần tích cực vào việc thực thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 kế hoạch năm 2006 - 2010 tỉnh -Ngoài ra, Sở chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kế hoạch thực kế hoạch hành động thực Nghị số 18/NQ-CP ngày 06/4/2010 Chính phủ giải pháp bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 13,5% trở lên năm 2010; định kỳ hàng tháng tổng hợp tình hình triển khai thực hiện, báo cáo UBND tỉnh -Ngay từ đầu năm 2011, Sở giao tiêu kế hoạch hướng dẫn kinh tế-xã hội đầu tư phát triển cho ngành, huyện, thị xã, thành phố chủ đầu tư Trong trình thực hiện, Sở phối hợp với đơn vị có liên quan thường xuyên theo dõi tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng mặt văn hóa-xã hội, tháo gỡ khó khăn đề xuát với chủ tịch UBND tỉnh giải khó khăn;đồng thời định kỳ tổng hợp báo cáo kết thực nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội tỉnh, tình hình thực Nghị 11/NQ-CP tham mưu cho UBND tỉnh giải pháp đạo, điều hành sát thực tế, có trọng tâm, trọng điẻm, góp phần tỉnh hoàn thành tiêu kinh tế-xã hội năm 2011 -Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Chỉ thị xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội dự toán ngân sách nhà nước năm 2012; tổ chức hướng dẫn ngành, huyện xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2012; đồng thời, phối hợp với ngành, huyện tổng hợp đánh giá tình hình thực kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2011, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2012 tỉnh -Năm 2012,Thực định ủy quyền Chủ tịch UBND tỉnh, Sở giao tiêu kế hoạch hướng dẫn phát triển kinh tế - xã hội cho sở, ban, ngành triển khai thực từ đầu năm; thông báo kế hoạch đầu tư phát triển cho ngành, địa phương chủ đầu tư sau có định Chủ tịch UBND tỉnh Trong trình triển khai thực hiện, Sở phối hợp với sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố thường xuyên theo dõi tình hình sản xuất kinh doanh, tiến độ thực dự án đầu tư, hoạt động văn hoá, xã hội đời sống nhân dân; sở đó, tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội hàng tháng, quý, tháng tháng, năm tình hình thực Nghị số 01/NQ-CP, Nghị số 13/NQ-CP Chính phủ, đồng thời tham mưu cho UBND tỉnh giải pháp đạo, điều hành sát thực tế, có trọng tâm, trọng điểm nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện đẩy mạnh sản xuất kinh doanh đẩy nhanh tiến độ thực dự án -Sở tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước năm 2013 - 2015; ban hành Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước năm 2013 - 2015 gửi sở, ban, ngành, UBND huyện thị xã, thành phố; sở kế hoạch đơn vị, Sở tổng hợp, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 tỉnh, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch Đầu tư, đảm bảo thời gian chất lượng -Sở phối hợp với sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố chủ đầu tư xây dựng kế hoạch đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2013 2015 năm 2013; kế hoạch đầu tư từ nguồn trái phiếu phủ năm 2013 theo quy định Chị thị số 1792/CT-TTg Thủ tướng, hướng dẫn số 7356/BKHĐT-TH Bộ Kế hoạch Đầu tư, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch Đầu tư HĐND tỉnh 2.2.2 Công tác quản lý nhà nước đầu tư -Năm 2009, Thực “năm đầu tư xây dựng bản”, Sở chủ động đấu mối với Bộ, ngành Trung ương tranh thủ tối đa nguồn vốn hỗ trợ, đặc biệt nguồn vốn từ chủ trương kích cầu đầu tư, đảm bảo an sinh xã hội Chính phủ Vì vậy, kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách tỉnh quản lý năm 2009 gấp 2,4 lần bình quân năm 2006 - 2008 kế hoạch vốn đầu năm 2010 tăng cao so với kế hoạh đầu năm 2009.Việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý Sở tham mưu cho UBND tỉnh thực kịp thời, sớm năm, đảm bảo quy định pháp luật; dự án giao kế hoạch phù hợp với quy hoạch định hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh -Sở phối hợp với ngành liên quan tổ chức hướng dẫn huyện, chủ đầu tư thực tốt quy định phân cấp, uỷ quyền quản lý đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách hướng dẫn triển khai thực văn pháp luật Nhà nước đầu tư xây dựng; thường xuyên theo sát tình hình thực dự án đầu tư; tổ chức giao ban xây dựng định kỳ đột xuất với ngành, chủ đầu tư nhà thầu để kịp thời giải khó khăn, vướng mắc đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách nhà nước địa bàn -Trong trình nắm bắt tình hình thực kế hoạch, Sở thường xuyên tham mưu cho UBND tỉnh điều chỉnh linh hoạt, kịp thời kế hoạch đầu tư, thực điều chuyển vốn dự án khả thực thực chậm tiến độ cho dự án triển khai nhanh, có khả hoàn thành năm 2009 - 2010 thiếu vốn, qua giải khó khăn vốn cho dự án, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn năm 2009, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tỉnh -Công tác thẩm định dự án hồ sơ đấu thầu bước nâng cao chất lượng, rút ngắn thời gian đáp ứng yêu cầu hoạt động đầu tư; năm thẩm định 433 hồ sơ dự án (trong có 86 hồ sơ điều chỉnh) 355 hồ sơ đấu thầu, 126 kết đấu thầu Công tác tra, kiểm tra việc triển khai thực dự án thực theo kế hoạch Công tác giám sát đánh giá đầu tư quan tâm, có chuyển biến bước vào nề nếp, việc lập báo cáo giám sát đầu tư địa bàn tỉnh đảm bảo nội dung thời gian quy định -Năm 2009, tổ chức tra quản lý đầu tư xây dựng, công tác đầu thầu 11 dự án địa bàn huyện: Quan Sơn, Thạch Thành, Tĩnh Gia; xử phạt hành nhà thầu với số tiền 24 triệu đồng, kiến nghị cảnh cáo công ty kiểm điểm rút kinh nghiệm chủ đầu tư UBND huyện Quan Sơn -Năm 2010 tỉnh tiếp tục xác định "năm đầu tư xây dựng bản", Sở Kế hoạch Đầu tư Thanh Hóa đấu mối, làm việc với bộ, ngành Trung ương để tranh thủ tối đa nguồn vốn đầu tư Trung ương cho chương trình, dự án tỉnh Nhờ vậy, năm 2010 tỉnh bổ sung ứng trước kế hoạch 941 tỷ đồng, bổ sung 894 tỷ đồng để thu hồi khoản ứng trước từ nguồn vượt thu bội chi ngân sách Trung ương năm 2009 Năm 2011, điều kiện nguồn vốn đầu tư phát triển nước không tăng (nhiều nguồn vốn giảm) nguồn vốn đầu tư phát triển năm 2011 tỉnh tiếp tục tăng -Trong năm 2010 này, Sở phối hợp với chủ đầu tư theo dõi tình hình thực kế hoạch đầu tư phát triển chương trình, dự án từ nguồn vốn ngân sách nhà nước; chủ động tham mưu cho UBND tỉnh có giải pháp đạo, điều hành, giải kịp thời khó khăn, vướng mắc phát sinh trình thực hiện, điều chuyển vốn dự án thực chậm, khả giải ngân hết vốn cho dự án thực nhanh, giá trị khối lượng thực lớn thiếu vốn để đẩy nhanh tiến độ thực giải ngân vốn đầu tư dự án -Sở chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan tổng hợp báo cáo, đánh giá tình hình thực kế hoạch đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2003 - 2010 chương trình mục tiêu, công trình, dự án lớn giai đoạn 2006 - 2010; xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2011 - 2015, báo cáo bộ, ngành Trung ương Bên cạnh đó, Sở chủ trì tổng hợp báo cáo tình hình thực kế hoạch đầu tư phát triển năm 2010 kế hoạch đầu tư phát triển năm 2011, báo cáo UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh kỳ họp cuối năm -Công tác thẩm định dự án hồ sơ đấu thầu nâng cao nhiều mặt đáp ứng yêu cầu hoạt động đầu tư; trình thẩm định, Sở quan tâm đến tính phản biện quy mô, mục tiêu đầu tư giải pháp kỹ thuật để góp phần nâng cao hiệu đầu tư; năm, Sở thẩm định 390 hồ sơ dự án, 285 hồ sơ kế hoạch đấu thầu 35 hồ sơ kết đấu thầu Công tác giám sát đánh giá đầu tư có chuyển biến bước vào nề nếp, việc lập báo cáo giám sát đầu tư đảm bảo nội dung thời gian quy định -Sở hoàn thành tốt nhiệm vụ quan đầu mối, với phối hợp ngành, đơn vị liên quan trình làm việc với đoàn Kiểm toán nhà nước, Thanh tra Chính phủ tra, kiểm tra hoạt động đầu tư xây dựng địa bàn tỉnh -Năm 2011, tác động khủng hoảng kinh tế giới, tình hình đầu tư xây dựng gặp nhiều khó khăn, chủ trương Chính phủ cắt giảm đầu tư công; Sở kế hoạch đầu tư tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh thực nghị Chính phủ, thị Thủ tướng Chính phủ lĩnh vực đầu tư -Thực chủ trương rà soát, cắt giảm, điều chuyển vốn nhằm nâng cao hiệu đầu tư công theo tinh thần Nghị số 11/NQ-CP, Sở phối hợp với ngành, địa phương chủ đầu tư tiến hành kiểm tra, rà soát dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu phủ bố trí kế hoạch năm 2011, sở tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh tạm dừng, điều chỉnh kế hoạch vốn 35 công trình, dự án thực chậm, chưa thực cấp bách với tổng mức đầu tư 3.720 tỷ đồng số vốn cắt giảm 222 tỷ đồng để bổ sung cho dự án thực nhanh thiếu vốn -Công tác thẩm định dự án đầu tư hồ sơ đấu thầu bước nâng cao chất lượng, rút ngắn thời gian; năm 201, Sở tổ chức thẩm định 297 hồ sơ dự án, 151 kế hoạch đấu thầu, đồng thời tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành văn chấn chỉnh công tác đấu thầu địa bàn tỉnh Sở thực hiên công tác tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh chấn chỉnh công tác chuẩn bị đầu tư; ban hành quy định trình tự, thủ tục định chủ trương đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước vốn trái phiếu phủ tỉnh quản lý; quy định tiêu chí xác định dự án quan trọng cần xin ý kiến Ban thường vụ trước định chủ trương đầu tư; kế hoạch triển khai thực dự án đầu tư sở hạ tầng thiết yếu giai đoạn 2011-2015; xác định bên mời thầu dự án có sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực đầu tư dự án năm 2011 Phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc tỉnh kiểm tra tiến độ thực hiện, tình hình ứng vốn, sử dụng vốn đầu tư; sở tham mưu cho UBND tỉnh chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng vốn ứng chủ đầu tư có số dư tạm ứng lớn Chỉ đạo phòng tập trung kiểm tra, đôn đốc chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực dự án, tiến độ thực giải ngân dự án năm 2011 đạt so với năm trước, góp phần tỉnh hoàn thành kế hoạch đầu tư phát triển năm 2011 -Sở phối hợp với ngành, đơn vị liên quan trình làm việc với đoàn Kiểm toán nhà nước, Thanh tra Chính phủ tra, kiểm tra hoạt động đầu tư xây dựng địa bàn tỉnh -Trong năm 2012, Để tăng cường công tác quản lý nhà nước đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu phủ theo Chỉ thị số 1792/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ, Sở tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành thị, văn nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước đầu tư địa bàn, gồm: Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 03/4/2012 việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đầu tư địa bàn tỉnh; văn số 2782/UBND-THKH ngày 04/5/2012 việc tăng cường quản lý, sử dụng vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước trái phiếu phủ văn số 6901/UBND-THKH ngày 24/9/2012 tăng cường quản lý, sử dụng vốn ngân sách nhà nước trái phiếu phủ ứng trước năm 2013 Đồng thời, phối hợp với đơn vị liên quan, chủ đầu tư theo dõi tình hình thực hiện, tiến độ giải ngân dự án; sở đó, đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân dự án, góp phần hoàn thành kế hoạch đầu tư phát triển năm 2012 tỉnh -Sở phối hợp với ngành liên quan thành lập Tổ kiểm tra việc thực dự án đầu tư, tập trung kiểm tra tiến độ thực dự án, tình hình ứng vốn, quản lý sử dụng vốn tạm ứng, việc thực đạo sử dụng vật liệu địa phương sản xuất, chất lượng công trình dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu phủ năm 2012 -Chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư, kế hoạch đấu thầu bước nâng lên; thẩm định quan tâm đến việc kiểm tra thực tế phản biện giải pháp kỹ thuật, phương pháp tính tổng mức đầu tư chủ đầu tư đề xuất, đặc biệt việc xác định chi phí bồi thường giải phóng mặt Năm 2012, Sở tổ chức thẩm định 357 hồ sơ dự án 153 kế hoạch đấu thầu, đáp ứng thời gian chất lượng Công tác giám sát, đánh giá đầu tư có nhiều chuyển biến so với năm trước, đáp ứng yêu cầu nội dung thời gian theo quy định -Sở hoàn thành tốt nhiệm vụ quan đầu mối, phối hợp với ngành, đơn vị liên quan làm việc với Kiểm toán Nhà nước thực kiểm toán dự án đầu tư từ Chương trình 30a Chính phủ Thanh tra Chính phủ tra, kiểm tra dự án y tế tuyến huyện đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ 2.2.3 Đầu tư nước nước -Nhiệm vụ Sở Kế hoạch đầu tư đầu tư nước nước chủ trương, phối hợp với Sở Tài xây dựng kế hoạch bố trí mức vốn đầu tư phát triển cho chương trình, dự án thuộc nguồn ngân sách nhà nước tỉnh quản lý phù hợp với tổng mức đầu tư cấu đầu tư theo ngành, làm đầu mối tiếp nhận, kiểm tra, tra, giám sát, thẩm định, thẩm tra dự án đầu tư thuộc thẩm quyền UBNN cấp tỉnh Ngoài ra, Sở có nhiệm vụ xúc tiến đầu tư, vận động, thu hút, điều phối quản lý nguồn vốn ODA nguồn viện trợ phi Chính phủ tỉnh; hướng dẫn Sở, ban, ngành xây dựng danh mục nội dung chương trình sử dụng nguồn vốn này, đánh giá thực chương trình dự án ODA nguồn viện trợ phi phủ -Năm 2009,Công tác xúc tiến đầu tư đổi nội dung hình thức, tập trung nhiều vào kêu gọi doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế địa bàn trọng điểm Trong năm , Sở tham gia số chương trình xúc tiến đầu tư Nhật Bản, Hàn Quốc, Cô-oét số nước châu Âu, đồng thời tổ chức tiếp xúc, vận động hướng dẫn thủ tục đầu tư cho nhà đầu tư trong, nước nhà tài trợ; hướng dẫn, đôn đốc chủ đầu tư dự án ODA thực tiến độ theo yêu cầu nhà tài trợ như: dự án nước Lam Sơn - Sao Vàng, dự án xử lý rác thải thị xã Sầm Sơn, dự án tín dụng chuyên ngành JICA ; phối hợp với Bộ vận động, kêu gọi đầu tư từ nguồn vốn ODA cho dự án: cầu Thiệu Khánh, cấp nước khu kinh tế Nghi Sơn, xử lý nước thải khu kin tế Nghi Sơn, Sầm Sơn, Trường trung cấp nghề Nghi Sơn -Bên cạnh đó, Sở tham mưu cho UBND tỉnh cấp chứng nhận đầu tư cho 14 dự án đầu tư nước, dự án có vốn đầu tư nước với tổng vốn đăng ký 3.000 tỷ đồng, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; tham mưu cho UBND tỉnh thu hồi giấy chứng nhận đầu tư dự án triển khai không cam kết -Trong năm 2010, Sở Kế hoạch đầu tư Thanh Hóa tích cực cung cấp thông tin giới thiệu tình hình kinh tế - xã hội, tiềm hội đầu tư, danh mục dự án kêu gọi đầu tư nước ngoài, danh sách doanh nghiệp có nhu cầu hợp tác đầu tư tỉnh cho văn phòng xúc tiến thương mại, đại sứ quán đại diện thương mại Việt Nam số nước giới, cho trang web tờ báo chuyên san kinh tế có uy tín -Bên cạnh đó, Sở tiến hành rà soát, cập nhật danh mục dự án kêu gọi đầu tư, đồng thời, phối hợp với đơn vị liên quan biên soạn in ấn tài liệu Thanh hoá điểm đến nhà đầu tư Nhật Bản; xây dựng phát hành đĩa DVD giới thiệu tiềm mạnh tỉnh phục vụ Hội nghị xúc tiến đầu tư với nhà đầu tư Nhật Bản UBND tỉnh phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản tổ chức Hà Nội năm 2010; chuẩn bị tài liệu xúc tiến đầu tư tham gia xúc tiến đầu tư nước Hàn Quốc, Nhật Bản… số hội thảo xúc tiến đầu tư khác Sở tiếp cận, hướng dẫn nhiều tập đoàn, doanh nghiệp nước đến tìm hiểu thông tin tìm kiếm hội đầu tư vào tỉnh -Trong năm, Sở trình UBND tỉnh định cấp giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước với tổng vốn đầu tư đăng ký 50 triệu USD, dự án đầu tư nước với tổng vốn 2.500 tỉ đồng; tiếp nhận xử lý 100 hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư giới thiệu địa điểm đầu tư cho nhà đầu tư, đảm bảo thời gian chất lượng -Công tác kiểm tra, theo dõi tình hình triển dự án tăng cường, năm Sở kiểm tra 29 doanh nghiệp FDI địa bàn; với đoàn kiểm tra JICA kiểm tra 33 công trình JICA đầu tư địa bàn từ năm 1999 đến -Năm 2011, Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Thanh Hóa đạo đẩy mạnh cải cách thủ tục hành lĩnh vực liên quan đến đầu tư như: công tác thẩm định, cấp giấy chứng nhận đầu tư, cấp phép đăng ký doanh nghiệp, giải chủ trương địa điểm đầu tư nhằm thực tốt nhiệm cụ thu hút đầu tư tạo chuyển biến năm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tỉnh -Sở thường xuyên cung cấp thông tin giới thiệu tình hình kinh tế-xã hội, tiềm hội đầu tư, danh mục dự án kêu gọi đầu tư, danh sách doanh nghiệp có nhu cầu hợp tác đầu tư tỉnh cho văn phòng xúc tiến thương mại, đại sứ quán đại diện thương mại Việt Nam số nước giới, trang web tờ báo nguyệt san kinh tế có uy tín, báo, đài tỉnh Chuẩn bị tài liệu tham gia số chương trình xúc tiến đầu tư Hàn Quốc số tỉnh; tham gia diễn đàn đối thoại kinh tế Việt Nam-Nhật Bản Đà nẵng, Hội nghị hợp tác đầu tư Việt-Lào,…; phối hợp với đơn vị đầu mối, làm việc với Bộ, ngành Trung ương để tăng cường vận động dự án ODA, đến số dự án nhà tài trợ chấp thuận ký hiệp định như: dự án hệ thống thoát nước TX.Bỉm Sơn, hệ thống thoát nước Khu kinh tế Nghi Sơn, hệ thống kênh tưới nước Bắc sông Chu, Nam sông Mã, đê tả sông Cầu Chày, phát triển bền vững nguồn lợi ven biển -Trong năm 2011, Sở trình UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 40 dự án (5 dự án FDI) với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 30.000 tỷ đồng, gấp gần lần so với năm 2010, tiếp nhận, xử lý 192 hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương địa điểm đầu tư đả bảo thời gian chất lượng -Năm 2012, Sở tham mưu cho UBND tỉnh ban hành danh mục dự án kêu gọi đầu tư vào tỉnh giai đoạn 2012 - 2015, làm sở cho việc vận động, xúc tiến đầu tư Thường xuyên cập nhật, cung cấp thông tin tình hình kinh tế - xã hội, tiềm hội đầu tư, danh mục dự án ưu tiên đầu tư cho văn phòng xúc tiến thương mại, đại sứ quán đại diện thương mại Việt Nam số nước giới, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư tìm kiếm hội đầu tư vào tỉnh Sở chuẩn bị tài liệu tham gia hoạt động xúc tiến đầu tư Nhật Bản; tham gia Hội thảo xúc tiến đầu tư với doanh nghiệp Hàn Quốc, Nhật Bản Việt Nam số tỉnh Trong năm, Sở trình UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 39 dự án (3 dự án FDI) với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 17.500 tỷ đồng Tiếp nhận xử lý 152 hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương địa điểm đầu tư, đảm bảo thời gian chất lượng Bên cạnh việc chuẩn bị tài liệu cho UBND tỉnh làm việc với nhà tài trợ, tổ chức tài lớn ADB, WB, JICA, số đại sứ quán Việt Nam để vận động tài trợ đẩy nhanh tiến độ thực dự án ODA, Sở phối hợp với đơn vị đầu mối, làm việc với Bộ, ngành Trung ương để vận động dự án ODA; đến số dự án ký hiệp định tài trợ ODA triển khai thực hiện, gồm: hệ thống kênh tưới Bắc sông Chu - Nam sông Mã; phát triển sở hạ tầng vùng duyên hải huyện Nga Sơn; nguồn lợi ven biển phát triển bền vững; phục hồi quản lý bền vững rừng phòng hộ; đê tả sông Cầu Chày 2.3 Thuân lợi khó khăn Sở 2.3.1 Thuận lợi -Công tác quản lý nhà nước đầu tư từ vốn NSNN, vốn TPCP tăng cường; mà trước hết tập trung rà soát công trình có chủ trương đầu tư, dự án duyệt chưa có bố trí vốn để tham mưu cho UBND tỉnh định dừng triển khai với dự án chưa thực cấp bách, không phù hợp với khả cân đối nguồn vốn; xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển từ vốn NSNN TPCP giai đoạn 2013-2015, đảm bảo đâu tư tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với kế hoạch năm 2011-2015 - Công tác vận động, xúc tiến đầu tư, đặc biệt vận động vốn ODA đổi nâng cao Có nhiều điều kiện để quảng bá, giới thiệu tiềm đầu tư tỉnh, tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư, kêu gọi tài trợ vốn ODA - Cải cách thủ tục hành đẩy mạnh đạt thành công định, lĩnh vực đầu tư trực tiếp, thẩm định dự án đầu tư từ vốn ngân sách nhà nươc, vốn trái phiếu phủ đăng ký doanh nghiệp; trọng tâm tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải thủ tục hành chính; mẫu hóa hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp loại hình doanh nghiệp, Cải cách thủ tục tạo điều kiện cho hoạt động Sở trở nên đơn giản, gọn nhẹ hiệu - Những năm gần đây, công tác đào tạo quy hoạch cán bắt đầu trọng, Sở tạo điều kiện cho cán bộ, công chức tham gia khóa đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn trị, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực nhiệm vụ cán bộ, công chức xử lý nghiêm cán bộ, công chức gây khó khăn, phiền hà giải công việc 2.3.2 Khó khăn -Công tác lập kế hoạch chưa chi tiết hóa, cụ thể hóa, thêm vào đó, khâu đạo thực kế hoạch chưa có điều kiện kiểm tra sát - Không có đủ phương tiện kỹ thuật cán chuyên môn để thực hiệu công tác dự báo, làm ảnh hưởng đến chất lượng tham mưu - Cán bộ, công chức Sở đông chất lượng không đồng đều, số lĩnh vực chuyên môn thiếu cán so với yêu cầu; nhiều cán bộ, công chức điều kiện sở nắm tình hình thực tế để tham mưu giải có hiệu vấn đề thực tiễn đặt - Một phận cán bộ, công chức yếu lực, trình độ lại thiếu tinh thần tự học tinh thần trách nhiệm, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệu vụ giao; số tập thể chưa đáp ứng yêu cầu, chưa thực chủ động, tích cực giải công việc, chưa phát huy phong trào thi đua đơn vị, kết công tác chuyên môn hạn chế - Sự phối hợp, hợp tác phòng, đơn vị việc giải công việc hạn chế, trách nhiệm đơn vị giao phối hợp chưa cai, có biểu ỷ lại cho đơn vị giao trách nhiệm chủ trì 2.3.3 Công tác khắc phục khó khăn -Cần cụ thể hóa, chi tiết hóa công tác kế hoạch hóa, mang tính thực tiễn cao bước lập kế hoạch với công tác giảm sát thực thi tra, kiểm tra phải thực đảm bảo hiệu -Trang bị đủ phương tiện kỹ thuật trình độ chuyên môn cho cán bộ, đáp ứng hiệu cho công tác dự báo tham mưu -Thực đào tạo tập huấn chất lượng cán sở chuyên môn nghiệp vụ đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng đầy đủ cán công chức công tác tra, kiểm tra lĩnh vực để không xảy tình trạng thiếu cán chuyên môn cao nghiệp vụ tốt -Nâng cao phối hợp phòng, đơn vị, trách nhiệm phòng đơn vị phải đảm bảo hiệu có tính thực thi cao, tránh thái độ ỷ lại cho đơn vị chủ trì ... cán bộ, công chức; quản lý biên chế cán bộ, công chức Văn phòng Dự thảo báo cáo quan (báo cáo sơ kết, báo cáo chuyên đề báo cáo khác lãnh đạo Sở phân công) -Chức tổng hợp tham mưu theo lĩnh vực... đoạn 2011 - 2015, báo cáo bộ, ngành Trung ương Bên cạnh đó, Sở chủ trì tổng hợp báo cáo tình hình thực kế hoạch đầu tư phát triển năm 2010 kế hoạch đầu tư phát triển năm 2011, báo cáo UBND tỉnh,... quyền Hướng dẫn, giám sát, tra, kiểm tra việc thực quy định pháp luật đấu thầu tổng hợp báo cáo tình hình thực dự án đấu thầu phê duyệt tình hình thực công tác đấu thầu theo quy định 1.3.3.7 Về
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập sở kế hoạch và đầu tư tỉnh thanh hóa, Báo cáo thực tập sở kế hoạch và đầu tư tỉnh thanh hóa, Báo cáo thực tập sở kế hoạch và đầu tư tỉnh thanh hóa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay