Kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn Sinh Hóa (có đủ KH thang, HK, năm)

33 193 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/02/2017, 13:39

Kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn Sinh, hóa, thể dục, có đầy đủ kế hoạch tháng, học kỳ, năm đầy đủ, chi tiết rõ ràng.Kế hoạch hoạt động tổ chuyên có đổi mới, sáng tạo đặt theo yêu cầu đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn. TRƯỜNG THCS ÊA TRUL TỔ SINH – HÓA - TD CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG TỔ SINH – HOÁ – TD NĂM HỌC 2013-2014 I/ Đặc điểm, tình hình I.1/ Về số lượng: -Tổng số Gv tổ: 06 đ/c, đó: + 02 Gv Sinh - KTNL + 01 Gv Sinh - Hoá + 03 Gv Thể dục - Tổng số Gv Nữ : 01 đ/c; DT: 0; Nữ DT - Trình độ đào tạo: + ĐHSP: 05 Gv + CĐSP: 01 Gv; I.2/ Thành tích thi đua: * Về tập thể: * Về Cá nhân: CSTD: 02; LĐTT: 03; LĐ tốt: 01 GV dạy giỏi cấp sở (cấp Huyện): 02 đ/c * Về học sinh: HSG cấp huyện đạt 03 em (môn TD) II/ Đánh giá hoạt động tổ năm học 2013 – 2014 II.1/ Tư tưởng trị: -Toàn thể cán giáo viên tổ có tư tưởng ổn định, yên tâm công tác, thực tốt chủ trương, đường lối Đảng, sách, pháp luật nhà nước -Có lối sống lành mạnh, phẩm chất đạo đức tác phong tốt, nhiệt tình công tác, tham gia thực tốt hoạt động tập thể trường đoàn thể đề năm học -Thực tốt việc học tập theo gương đạo đức Hồ Chí Minh thực tốt vận động phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tịch cực” -Tham gia tốt buổi sinh hoạt trị bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ II.2/ Công tác chủ nhiệm lớp: 2.1/ Ưu điểm: -Giáo viên tổ thực công tác chủ nhiệm lớp công tác kiêm nhiệm theo phân công chuyên môn BGH nhà trường -Giáo viên chủ nhiệm thực tốt công tác giáo dục đạo đức học sinh, quan tâm đến hoạt động làm tương đối tốt công tác chủ nhiệm lớp xây dựng tổ chức lớp xây dựng đầy đủ kế hoạch hoạt động cho năm học, học kỳ , hàng tháng, hàng tuần cách cụ thể -Giáo viên chủ nhiệm lớp thực đầy đủ việc cấp phát giải kịp thời chế độ sách cho học sinh có nhiều hoạt động tập thể chào mừng ngày lễ năm học tổ chức thi văn nghệ 20/11, hội diễn văn nghệ 26/3…, thực tốt VSATTP, ATGT, có mối quan hệ tốt với giáo viên môn phụ huynh học sinh đoàn thể để phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh 2.2/ Tồn tại: -Còn số giáo viên chưa thực quan tâm đến lớp, thực kế hoạch chưa đạt yêu cầu chưa trọng việc sinh hoạt lớp buổi sinh hoạt 15 phút đầu -Việc phối hợp giáo viên gia đình học sinh nhiều hạn chế, việc trì sĩ số chưa đảm bảo -Giáo viên chưa quan tâm đến việc quản lý giáo dục thẩm mỹ tham gia lao động, chưa tổ chức hoạt động lên lớp có hiệu 3/ Công tác chuyên môn: 2.3.1/ Ưu điểm: -Giáo viên hoàn thành tốt kế hoạch năm học, ngày công chuyên môn tương đối đảm bảo, soạn giảng kịp thời, lên lớp có giáo án đầy đủ, giảng dạy phân phối chương trình không cắt xén chương trình vận dụng linh hoạt phương pháp giảng dạy -1- -Tham gia dự giờ, thao giảng đăng ký dạy tốt viết sáng kiến kinh nghiệm đầy đủ kế hoạch đề - Trong năm học tổ tiến hành kiểm tra hồ sơ giáo án định kỳ hàng tháng, tổ chức thao giảng giáo viên tiết/ năm, sinh hoạt 03 chuyên đề 01 tiết hội giảng -Thực việc đề kiểm tra đúng, đủ theo tinh thần hướng dẫn chung, bám sát chuẩn kiến thức phù hợp ba đối tượng học sịnh, chấm trả quy định, vào sổ điểm lớn kịp thời sai sót -Chất lượng giảng dạy môn đạt kết tương đối tốt -Hầu hết thành viên tổ có tinh thần tự học tự rèn giúp đỡ đồng nghiệp 2.3.2/ Tồn tại: -Phương pháp giảng dạy số giáo viên chậm đổi mới, lực học học sinh yếu, nhều em chây lười chưa có ý thức tự học nhà Do chất lượng số môn chưa cao -Một số giáo viên chưa thật đầu tư vào công tác soạn giảng, nhiều giáo viên sử dụng giáo án mạng thiếu đầu tư nghiên cứu để ứng dụng cho phù hợp đố tượng học sinh trường -Việc đề thi, đề kiểm tra đáp án sai sót Việc chấm trả cập nhật điểm, cột điểm chưa kịp thời Thông tin báo cáo chậm chưa xác 2.3.3/ Kết cuối năm: * Về tập thể: * Về Cá nhân: CSTD: 02; LĐTT: 03; LĐ tốt: 01 GV dạy giỏi cấp sở (cấp Huyện): 02 đ/c * Về học sinh: HSG cấp huyện đạt 03 em (môn TD) 2.3.4/ Chất lượng môn năm học 2013-2014: Môn Khối TS Giỏi Khá TB SL % SL % SL % 15 15.0 26 26.0 26 26.0 22 22.4 36 36.7 25 25.5 6.0 20 23.8 21 25 15 17.9 22 26.2 26 31 2.4 9.5 33 39.3 10.7 17 20.2 22 26.2 Đạt (%) 96 96% 97 99 84 100 84 100 Yếu Kém SL % SL % 25 25.0 8.0 14 14.3 1.0 25 29.8 13 15.5 17 20.2 4.8 38 45.2 3.6 31 36.9 6.0 Chưa đạt (%) 4.0% 1.0 0.0 0.0 Ghi Đ/c Thể 100 Đ/c Thể 98 Đ/c Năm 84 Đ/c Năm 84 Đ/c Đức Hóa 84 Đ/c Đức học 84 Khối TS Thể 100 dục 98 84 84 2.4/ Công tác khác: -Tham gia thực tốt kế hoạch công đoàn đề -Tham dự họp công đoàn hưởng ứng tốt phong trào thi đua công đoàn tổ chức, đóng công đoàn phí đầy đủ -Toàn thể giáo viên thực tốt kế hoạch đoàn, đội đề Sinh học Êa Trul, ngày 10 tháng 09 năm 2014 Tổ trưởng Nguyễn Quốc Thể -2- TRƯỜNG THCS ÊA TRUL TỔ SINH – HÓA - TD CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2014 - 2015 TỔ SINH – HÓA - TD Căn vào Hướng dẫn thực nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2014 -2015 Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Krông Bông Căn vào phương hướng nhiệm vụ năm học Trường THCS Êa Trul Tổ Sinh – Hóa - TD xây dựng kế họach hoạt động năm học 2014-2015 sau: I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH I.1/ Bối cảnh năm học: - Năm học tiếp tục thi đua học tập thực Nghị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI - Là năm tiếp tục hưởng ứng thực tốt vận phong trào: + Tích cực “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh”; + Thực tốt vận động “Hai không với nội dung”; “Mỗi thầy cô giáo gương đạo đức, tự học sáng tạo”; - Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” * Đặc điểm chung tổ: -Tổng số Gv tổ: 06 đ/c, đó: + 02 Gv Sinh - KTNL + 01 Gv Sinh -Hoá + 03 Gv Thể dục - Tổng số Gv Nữ : 01 đ/c; DT: 0; Nữ DT - Trình độ đào tạo: + ĐHSP: 05 Gv + CĐSP: 01 Gv; I.2/ Thuận lợi: - Hầu hết GV trẻ, khoẻ, nhiệt tình, có ý thức trách nhiệm cao, trình độ đào tạo quy đạt chuẩn chuẩn Học sinh đa số ngoan, lễ phép, có ý thức học tập - Hầu hết GV biết sử dụng thành thạo máy vi tính có ý thức tìm tòi, học hỏi vận dụng công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy, có khả soạn giáo án điện tử phục vụ cho việc dạy học quản lý học sinh I.3/ Khó khăn: - Đời sống giáo viên học sinh hầu hết gặp nhiều khó khăn đặc biệt học sinh đồng bào dân tộc thiểu số Chất lượng đầu vào học sinh chưa cao nên gặp nhiều khó khăn việc giảng dạy - Đa số giáo viên tổ giáo viên trường thời gian công tác chưa nhiều nên kinh nghiệm giáo dục giảng dạy nhiều hạn chế - Cơ sở vật chất thiết bị dạy học thiếu chưa đáp ứng với nhu cầu đổi phương pháp dạy học đổi Sgk nên số thực hành ngoạn khoá chưa thực II/ CÁC MỤC TIÊU CHUNG: - Mục tiêu 1: Tiếp tục thực có hiệu vận động phong trào thi đua Ngành - Mục tiêu 2: Nâng cao chất lượng giảng dạy giáo dục đạo đức HS - Mục tiêu 3: Thực quy chế chuyên môn - nghiệp vụ, giấc lao động - Mục tiêu 4: Thực tốt công tác lãnh đạo, quản lí Tổ chuyên môn III/ NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN: III.1/ Nhiệm vụ 1: Tiếp tục thực có hiệu vận động phong trào thi đua Ngành: 1.1/ Chỉ tiêu: -3- - 100% thành viên tổ thực tốt vận động phong trào xây dựng “trường học thân thiện, học sinh tích cực” ngành Giáo dục Đào tạo - Tất thành viên có phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống sáng lành mạnh, thật xứng đáng “tấm gương đạo đức, tự học sáng tạo” để HS noi theo, nhân dân tin yêu, học trò kính mến 1.2/ Biện pháp: - Tích cực hưởng ứng vận động "Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh" - Thực nghiêm túc tinh thần thị 33/2006 Thủ tướng phủ “chống tiêu cực thi cử khắc phục bệnh thành tích giáo dục” - Thực tốt vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo gương đạo đức, tự học sáng tạo" - Thực tốt phương châm "Kỉ cương - tình thương - trách nhiệm"; góp phần xây dựng "Trường học thân thiện, học sinh tích cực"; - Thực nghiêm túc Quy định đạo đức nhà giáo (QĐ số 16/2008/BGD-ĐT) Nêu cao tinh thần tự học, tự rèn luyện, trau dồi, tu dưỡng đạo dức nhà giáo, thực tốt theo tiêu chí Chuẩn giáo viên THCS - Luôn giúp đỡ tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong nghề nghiệp, lương tâm trách nhiệm nhà giáo, thực tốt theo tiêu chí Chuẩn giáo viên THCS - Tham gia đầy đủ lớp bồi dưỡng trị, chấp hành tốt chủ trương đường lối Đảng, sách pháp luật Nhà nước III.2/ Nhiệm vụ 2: Nâng cao chất lượng giảng dạy giáo dục đạo đức học sinh 2.1/ Chỉ tiêu: * Đăng ký chất lượng môn năm học 2014-2015: Giỏi Khá TB Yếu Kém Môn Khối TS Ghi SL % SL % SL % SL % SL % Sinh Đ/c Năm 85 12 24 30 35.3 33 38.9 10 11.8 học Đ/c Thể 83 13 15.7 20 24.1 35 42.2 15 18 86 16 18.6 22 25.6 36 41.9 12 13.9 Đ/c Thể 84 16 19 24 28.6 36 42.9 9.5 Đ/c Năm 86 Đ/c Đức Hóa 10 12 15 17 49 57 12 14 85 học Đ/c Đức 12 14 65 74 15 17 Khối TS Đạt (%) Chưa đạt (%) Thể Đ/c Em 85 85 100% dục Đ/c Em 83 83 100% 86 86 Đ/c Thành 100% 84 84 Đ/c Thành 100% * Đăng ký chất lượng GD đạo đức HS năm học 2014-2015: Tốt Khá TB Yếu Lớp TS SL % SL % SL % SL % 7B 28 20 71.4 28.6 0.0 8B 30 28 93.0 7.0 0.0 9B 28 13 46.4 10 35.7 05 17.9 * Đăng ký chất lượng học tập HS năm học 2014-2015: Giỏi Khá TB Yếu Lớp TS SL % SL % SL % SL % 7B 28 04 14.3 06 21.4 12 42.9 06 21.4 8B 30 02 6.6 06 20 20 66.7 02 6.6 9B 28 05 17.9 05 17.9 13 46.4 05 17.9 -4- Ghi Đ/c Em Đ/c Thành Đ/c Năm Kém SL 0 % *Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi phụ đạo HS yếu kém: - Chỉ tiêu: 03HS Giỏi văn hóa 04 HS Giỏi môn thể dục cấp Huyện - Thực nghiêm túc công tác bồi dưỡng HS giỏi, phụ đạo HS yếu theo kế hoạch chuyên môn, nhà trường đề *Về hồ sơ – sổ sách: - 100% tổ viên soạn đúng, đủ loại hồ sơ sổ sách theo quy định - Hồ sơ, sổ sách phải có đầu tư đảm bảo chất lượng tốt giảng dạy đạt hiệu cao *Về đồ dùng dạy học: - Sử dụng phát huy tối đa tác dụng đồ dùng dạy học, bảng phụ, tranh ảnh tiết dạy - Mỗi GV có 02 đồ dùng tự làm/ 1năm học *Công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ: - Thường xuyên tự học, tự rèn để không ngừng nâng cao trình độ lý luận trị chuyên môn nghiệp vụ - Tham gia đầy đủ lớp bồi dưỡng, tập huấn công tác chuyên môn nghiệp vụ trường, Phòng Sở tổ chức *Công tác dự giờ, thao giảng, hội giảng: - 100% tổ viên tham gia đầy đủ tiết thao giảng, hội giảng tổ, chuyên môn nhà trường tổ chức + Giáo viên công tác năm dự tiết / tháng + Giáo viên công tác năm dự tiết/ tháng + Mỗi giáo viên có tiết thao giảng / Học kỳ - Khuyến khích giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy tiết thao giảng, hội giảng *Công tác nghiên cứu chuyên đề, làm sáng kiến kinh nghiệm: - Tham gia nghiên cứu thảo luận 02 chuyên đề / năm - Viết sáng kiến kinh nghiệm: 01 SKKN/GV Trong có 02 SKKN dự thi cấp huyện tất xếp loại cấp trường *Về công tác kiêm nhiệm, chủ nhiệm: - Phấn đấu hoàn thành tốt công tác kiêm nhiệm nhà trường cấp quản lí đánh giá vững mạnh xuất sắc - GVCN lớp phải thường xuyên bám sát lớp, tham gia sinh hoạt 15 phút đầu với học sinh cần đổi nội dung hình thức sinh hoạt - Thực tốt việc trì sĩ số - Vận động HS tham gia BH ytế đạt 100% tham gia tốt bảo hiểm toàn diện - 100% HS tham gia ký cam kết ATGT phòng chống tệ nạn xã hội - Thực công tác quản lí, giáo dục HS lớp nghiêm túc có trách nhiệm cao - Cuối năm phấn đấu đạt 01 tập thể HS xuất sắc *Về công tác ngoại khoá – phong trào: - Tham gia đầy đủ, tích cực hoạt động phong trào, ngoại khoá Trường, Công đoàn, đoàn thể, địa phương cấp tổ chức - Tham gia thiết kế giáo án điện tử dự thi cấp - Tham gia tốt công tác dạy phổ cập - Tham gia dạy nghề PT theo quy định - Thực nghiêm túc việc tham gia TTAT giao thông phòng chống tệ nạn xã hội 2.2/ Biện pháp: - Thực nghiêm túc chương trình, kế hoạch giảng dạy TKB quy định Soạn giảng theo PPCT, chuẩn kiến thức - kĩ năng, kỹ sống chương trình giảm tải Bộ GD & ĐT - Tích cực đổi mới, cải tiến phương pháp dạy - học theo hướng lấy học sinh làm trung tâm, phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động sáng tạo học sinh, nhằm giúp em tự khám phá, lĩnh hội chiếm lĩnh kiến thức Khơi dậy ý thức tự học, tự rèn h/s, tránh lối đọc chép, tăng cường thực hành luyện tập, rèn kĩ năng; khắc phục lối học vẹt, học tủ -5- - Tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin vào trình dạy học - Đẩy mạnh công tác phụ đạo, bồi dưỡng học sinh giỏi nhằm nâng cao chất lượng đại trà đồng thời gặt hái thành tích cao kỳ thi học sinh giỏi - Chú trọng việc xây dựng nếp học tập, việc học tập nhà theo quy trình Bộ - Tăng cường sử dụng đồ dùng có, cải tiến làm thêm dụng cụ khác để phục vụ tốt tiết dạy, sử dụng phải báo đăng ký sử dụng vào sổ đăng ký - Thực tốt việc lồng ghép giáo dục môi trường, dân số, an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội, gương đạo đức Hồ Chí Minh, kỹ sống vào giảng tích hợp nội dung học cách tự nhiên, hợp lí, tránh gây áp lực cho hs - Thực tốt quy chế chuyên môn như: Có đủ loại hồ sơ sổ sách theo quy định - GV tự lập kế hoạch dạy học hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, học kỳ năm - Việc soạn, giảng, đề kiểm tra đảm bảo trọng tâm kiến thức, kết hợp tự luận TNKQ đáp ứng với đối tượng học sinh theo “Ma trận đề” thiết lập với mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp, vận dụng cao; Chấm, trả kiểm tra khách quan, công tâm, nhận xét sai sót kiểm tra cách cụ thể, có trách nhiệm - Tăng cường công tác dự giờ, thao giảng, sinh hoạt chuyên môn tổ, cụm để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, giải vướng mắc, bất cập nội dung, chương trình trình giảng dạy việc thực nhiệm vụ, quy chế chuyên môn - Tham gia đầy đủ buổi tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn để nâng cao trình độ CMNV - Tham gia viết sáng kiến nghiệm chủ đề tự chọn phục vụ cho việc nâng cao chất lượng dạy học - Vận dụng phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập rèn luyện học sinh Xác định rõ yêu cầu, mục tiêu kĩ cần đạt học, nắm vững đặc điểm tâm sinh lí học sinh, nắm vững cấu trúc chương trình, sử dụng phương pháp dạy học phù hợp với đặc trưng phân môn, môn học - Vận động học sinh tích cực tham gia phong trào xây dựng: “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” - GVCN chủ động liên hệ với phụ huynh HS đảm bảo phát huy mối quan hệ gia đình – nhà trường xã hội - Thật yêu thương giúp đỡ học sinh, cần hiểu rõ hoàn cảnh em để kịp thời có biện pháp hữu hiệu giúp em tiến học tập rèn luyện - Giáo dục cho em biết thương yêu, đoàn kết giúp đõ lẫn sống học tập III.3/ Nhiệm vụ 3: Thực quy chế chuyên môn nghiệp vụ, giấc lao động sư phạm theo quy định 3.1/ Chỉ tiêu: - 100% tổ viên nghiêm túc, đầy đủ nội dung, chương trình SGK theo Chuẩn kiến thức kỹ năng, kỹ sống, giảm tải theo quy định Sở GD Bộ GD - 100% thực tốt Quy chế chuyên môn việc soạn, giảng, chấm, trả, lấy điểm, đánh giá xếp loại mặt giáo dục học lực, hạnh kiểm học sinh - Đề kiểm tra phải xây dựng cách tổng quát, đảm bảo phù đối tượng học sinh đạt chuẩn kiến thức kỹ năng, đề chung cho toàn khối.(Đề kiểm tra 15 phút trở lên phải thể đầy đủ giáo án nộp đề đáp án tổ theo dõi, đề kiểm tra phải có ma trận đề biểu điểm cụ thể cho tiểu mục) - Thực đầy đủ kiểm tra, đủ điểm theo quy định, phê chữa đầy đủ, chấm trả kịp thời (Bài kiểm tra 15 phút chậm tuần, 45 phút trở lên chậm tuần) - Thực việc đề, chấm trả kiểm tra, đề thi, đề cương nghiêm túc kịp thời theo quy định có độ xác cao - Thực tốt Quy chế làm việc quan, đảm bảo đủ ngày công, công theo quy định -6- - Thực đầy đủ loại hồ sơ GV theo quy định điều 27 - Điều lệ trường TrH (thực từ ngày15/5/2011) bao gồm: Kế hoạch công tác cá nhân hàng năm (theo năm học) Kế hoạch lên lớp cho lớp, xếp theo khối lớp (Bộ giáo án GV) Sổ báo giảng thông báo giảng GV theo tuần, tháng, năm học cho lớp Sổ điểm cá nhân lưu điểm HS lớp theo môn học mà GV dạy Sổ ghi biên cá nhân (ghi nghị họp, đăng ký thi đua, đăng ký đề tài cá nhân, việc cần lưu ý thực kế hoạch cá nhân, ) Sổ lưu đề tập hợp đề đáp án kiểm tra 15', 45', đề thi học kỳ, cuối năm Sổ tay tích lũy chuyên môn tập hợp tư liệu phục vụ việc lập kế hoạch giảng, việc giảng GV 3.2/ Biện pháp: - Lập kế hoạch dạy học cụ thể hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, học kỳ năm - Giảng dạy theo kế hoạch, chương trình giảm tải Chuẩn kiến thức – kỹ Bộ Chấp hành tốt Qui chế làm việc quan - Việc soạn, giảng, đề kiểm tra phải đảm bảo trọng tâm kiến thức, kết hợp tự luận TNKQ đáp ứng với đối tượng học sinh theo “Ma trận đề” thiết lập với mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp, vận dụng cao Chấm, trả kiểm tra khách quan, công tâm, nhận xét sai sót kiểm tra cách cụ thể, có trách nhiệm - Giáo viên đề, nộp tổ trưởng chuyên môn nhà trưòng kiểm tra duyệt trước ngày triển khai đến HS - Tất loại đề phô tô, in ấn thành lưu GV, tổ chuyên môn, chuyên môn nhà trường - Giáo viên môn có trách nhiệm chấm trả theo quy định - HS lưu trữ kiểm tra bì đựng kiểm tra - Lên lớp, vào lớp giờ, có đủ giáo án trước lên lớp hai ngày - Thực nghiêm túc văn đạo chuyên môn khác ngành, nhà trường III.4/ Nhiệm vụ 4: Công tác lãnh đạo, quản lí tổ Chuyên môn 4.1/ Chỉ tiêu: - Xây dựng tổ thành tập thể đoàn kết, trí, vững mạnh mặt, phấn đấu giữ vững phát huy thành tích đạt năm học qua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn năm học - Danh hiệu thi đua tổ: Tổ Tiên Tiến 4.2/ Biện pháp: - Đầu năm, lập sổ kế hoạch, lên kế hoạch tuần, tháng, học kì năm học để đạo chuyên môn Hằng tháng sinh hoạt định kì để đánh giá sơ kết rút kinh nghiệm - Triển khai Quy chế thi đua, công văn hướng dẫn đánh giá - xếp loại giáo viên THCS theo chuẩn Bộ - Sở GD & ĐT - Hướng dẫn cho thành viên tổ xây dựng Kế hoạch giáo dục cá nhân để thuận lợi việc quản lý, theo dõi, đạo thực hoạt động - Quán triệt việc thực nghiêm túc quy chế chuyên môn, quy chế lao động trường Ngành cấp toàn tổ - Tổ chức đăng kí thi đua cho giáo viên, lớp chủ nhiệm tổ từ đầu năm - Lập sổ theo dõi hoạt động thành viên tổ-làm sở để đánh giá, xếp loại thi đua - Cuối học kì, cuối năm tổ chức họp Tổ chuyên môn để sơ kết, tổng kết bình xét, xếp loại thi đua cho thành viên tổ -7- IV/ ĐĂNG KÝ DANH HIỆU THI ĐUA VÀ ĐỀ TÀI SKKN: IV.1/ Tập thể: Tổ tiên tiến IV.2/ Cá nhân: TT Họ tên Chức vụ Đăng ký danh hiệu Tổ trưởng CTCĐ Chiến sĩ thi đua Nguyễn Quốc Thể Đoàn Văn Đức GV LĐTT Trần Thị Năm GV LĐTT Nguyễn Cao Cường GV-TPTĐ Chiến sĩ thi đua Lỡ Văn Xin Em GV LĐTT Phạm Huy Thành GV LĐTT Đăng ký đề tài SKKN V/ LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH: (Thực xuyên suốt hoạt động chuyên môn: Soạn giảng, sử dụng đồ dùng DH) Tháng Nội dung công việc Người phụ trách Ghi - Ra đề cương ôn tập cho HS thi lại, xét lên - Cả tổ tham gia theo lớp lịch nhà trường - Tham gia lớp bồi dưỡng chuyên môn, - Cả tổ bồi dưỡng trị hè 8/2014 - GVCN tiến hành ổn định tổ chức lớp, - GVCN thực hướng dẫn lao động, phát sách cho HS - Ổn định nề nếp chuyên môn - Tất thành viên - Thực dạy theo phân công chuyên môn - Tất dạy theo phân từ 19/8 công CM - Cùng với nhà trường tổ chức khai giảng - Cả tổ năm học - GVCN tổ chức Đại hội chi đội, họp phụ - GVCN thực huynh đầu năm - Tổ chức khảo sát đầu năm phân loại Hs - Cả tổ - Tiến hành thao giảng 02 đ/c - Đ/c Năm, Thành - Lập danh sách bồi dưỡng HS giỏi văn hoá, - Cả tổ 9/2014 HS giỏi thể dục phụ đạo HS yếu - Đăng ký đề tài viết SKKN, đăng ký - Cả tổ chuyên đề - Tham gia Hội nghị, Đại hội tổ - Cả tổ chức nhà trường - Tham gia tổ chức thi nghề phổ thông - Theo thông báo (29/9) TTGD TX - Họp tổ xếp loại tháng - Cả tổ 10/2014 - Vận động HS tham gia loại bảo hiểm - GVCN GV môn Y tế, BH toàn diện… - Tổ chức thao giảng, hội giảng đợt chào - Theo phân công mừng ngày nhà giáo VN 20/11 chuyên môn + Thao giảng 02 đ/c - Đ/c Đức, Xin Em + Sinh hoạt chuyên đề (Sinh học) - Đ/c Thể, Năm -8- 11/2014 12/2014 01/2015 02/2015 03/2015 - GVCN phát động phong trào thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 - Bồi dưỡng HS giỏi - Họp tổ xếp loại tháng 10 - GVCN phát động phong trào thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 - Tham gia hoạt động văn nghệ thể dục TT PGD tổ chức - Kiểm tra tiến độ chương trình, cho điểm tổ viên - Tiếp tục thao giảng đ/c - Bồi dưỡng HS giỏi - Tất tham gia - Đ/c Năm (sinh), Đức (Hóa), Thành, Em (TD) - GVCN - Cả tổ - Cả tổ - Đ/c Thể, Cao Cường - Đ/c Năm (sinh), Đức (Hóa), Thành, Em (TD) - Tiến hành thu nộp loại bảo hiểm Y tế, - GVCN BH toàn diện… - Họp tổ xếp loại tháng 11 - Cả tổ - Ra đề cương, đề thi HKI, hướng dẫn chấm - Cả tổ nộp cho tổ trưởng chuyên môn nhà trường - Cùng với nhà trường dự kiểm tra toàn - Theo lịch chuyên diện môn - Chấm, trả cho HS nhập điểm vào - Cả tổ QLHS2 sổ điểm lớn - Cả tổ - Tiếp tục thao giảng, dự - Đ/c Cường, Thể - Bồi dưỡng HS giỏi phụ đạo HS yếu, - Đ/c Năm (sinh), Đức (hóa), Thành, Em (TD) - Họp tổ xếp loại tháng 12 - Cả tổ - Hoàn thành loại hồ sơ, báo cáo, tổ - GVCN chức sơ kết học kì I - Chuẩn bị thực chương trình học kì II - Cả tổ - Ổn định nề nếp, bảo đảm sĩ số HS - GVCN - Bồi dưỡng HS giỏi - Đ/c Năm (sinh), Đức (hóa), Thành, Em (TD) - Họp tổ xếp tổ viên HKI - Cả tổ - Tiếp tục thao giảng - Đ/c Năm, Thành - Tiếp tục thực chương trình HKII, ổn - Cả tổ định nề nếp - Hoàn thành sáng kiến kinh nghiệm - Cả tổ tham gia dự thi cấp - Cả tổ - Chuẩn bị chu đáo cho HS tham gia dự thi - Cả tổ học sinh giỏi cấp huyện - Họp tổ xếp loại tháng 02 - Cả tổ - Tổ chức thao giảng, hội giảng đợt + Thao giảng đ/c - Đ/c Đức, Xin Em + Hội giảng - Theo phân công CM + Sinh hoạt chuyên đề (Thể dục) - Đ/c Thành, đ/c Cường, Xin Em - Phát động PT chào mừng ngày lễ lớn - GVCN phổ biến đến tháng HS - Than gia hoạt động 08/3 26/03 - Cả tổ -9- 04/2015 05/2015 tổ chức nhà trường, công đoàn tổ chức - Họp tổ xếp loại tháng 03 - Tiếp tục thao giảng, dự - Kiểm tra tiến độ chương trình, chế độ điểm - Tăng cường ôn tập, đề cương, đề thi học kì II, đáp án hướng dẫn chấm - GV tăng cường kiểm tra việc học tập HS để chuẩn bị tốt cho thi HKII - Họp tổ xếp loại tháng 04 - Chấm, trả cho HS nhập điểm vào QLHS2 sổ điểm lớn - Hoàn thành loại hồ sơ, báo cáo, tổ chức tổng kết học kì II - Tổ chức tổng kết lớp - Viết kiểm điểm cá nhân, họp tổ xếp loại thi đua năm học - Cùng với nhà trường tổ chức lễ tổng kết - Triển khai công tác hè - Cả tổ - Đ/c Thể, Cao cường - Cả tổ - Cả tổ - Cả tổ - GVCN, GV môn - Cả tổ - Cả tổ - Cả tổ - GVCN - Cả tổ - Cả tổ - GVCN + TPTĐ V/ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT: ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Êa Trul, ngày 10 tháng 09 năm 2014 Tổ trưởng Xét duyệt BGH Nguyễn Quốc Thể - 10 - - Thực chương trình tuần 12 theo PPCT, giảm -Tất GV tải Giáo dục đào tạo -Tất GV - Tiến hành kiểm tra nội giáo viên theo kế hoạch - Tổ trưởng nhà trường - Thứ họp chuyên môn công đoàn -Tất GV Tuần 12 (04/11=>09/11) - Tăng cường kiểm tra việc làm bài, soạn học -Tất GV HS - Lập danh sách học sinh giỏi văn hóa lớp 9, HSG -Tất GV TD nộp cho nhà trường - Thao giảng đ/c Thành -Tất GV - Thực chương trình tuần 13 -Tất GV - Kiểm tra hồ sơ giáo án định kì 12/11 -Tất GV - Báo cáo tháng, kịp thời, xác -Tất GV - Tiến hành phân công dạy thay số đ/c tham gia -Tất GV Tuần 13 Hội thao, hội diễn PGD (11/11=>16/11) - Tiến hành thiết kế GAĐT để tham gia dự thi -GV môn PGD Sinh, Hóa - Tiến hành dự tiết dạy tốt -Tất GV - GV tiến hành dạy bù tiết chậm -Tất GV - Thực chuyên môn tuần 14 theo -Tất GV - Gv công tác tiến hành dạy bù tiết chậm -Tất GV - Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng HSG chuẩn bị thi HS học sinh giỏi cấp trường -Tất GV Tuần 14 - Chiều thứ tiết dự đ/c Cường Thao giảng (18/11=>23/11) - Sáng thứ tiết họp tổ góp ý thao giảng Xin -Tất GV Em, Thành; xếp loại tháng 11 - Tăng cường dự thăm lớp, sử dụng làm đồ dùng dạy học -Tất GV -Thực chương trình tuần 15 -Tất GV - Tăng cường công tác soạn giảng, trọng ôn tập -Tất GV luyện tập cho HS - Tiến hành dạy bù tiết chậm chương trình -Tất GV vào chủ nhật Tuần 15 - Sử dụng đồ dùng cần ghi vào sổ theo dõi -Tất GV (25/11=>30/11) - Hoàn thành kế hoạch tổ chức HKPĐ cấp -Đ/c Cường, trường, chọn đội tuyển HS giỏi TD Thành - GVBM cập nhật điểm vào sổ điểm lớn trả cho HS -Tất GV - Kiểm tra nội đ/c Thành - Đ/c Thành Êa Trul, ngày 02 tháng 11 năm 2013 Xét duyệt BGH Tổ trưởng KẾ HOẠCH THÁNG 12/2013 I/ Đánh giá công tác tháng 11 *Ưu điểm: Toàn tổ thực tốt kế hoạch đề tháng: + Hưởng ứng tốt phong trào thi đua 20/11 thao giảng, hội giảng, làm đồ dùng dạy học tham gia Hội thao, Hội diễn phòng Giáo dục - 19 - + Các GVBM thực tốt việc lồng ghép nội dung phòng chóng ma tuý, phòng chống lao, giáo dục bảo vệ môi trường vào dạy thay tiết thực hành không thực + Đã đăng ký tham gia dự thi thiết kế GA ĐT lần thứ phòng sở Giáo dục tổ chức + Đã tiến hành kiểm tra toàn diện đ/c Xin Em dự thao giảng đ/c Thành, Cường + Đã kiểm tra hố sơ định kì tháng 11 *Tồn tại: + Qua kiểm tra hồ sơ, giáo án có số đ/c chưa ghi đầy đủ nội dung, phân phối thời gian chưa hợp lý, kế hoạch chủ nhiệm sơ sài + Một số đ/c dự chưa đủ số tiết quy định, cách đánh giá xếp loại chưa xác + Một số đ/c dạy chậm chương trình II/ Công tác tháng 12: 1/ Tư tưởng trị: - Thực tốt việc “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” - Hưởng ứng thực tốt vận động ngành Giáo dục phong trào “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực” - Hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV-AIDS - Tháng nâng cao chất lượng dạy học, hoàn thành tốt nhiệm vụ giao 2/ Công tác chuyên môn: - Tổ chức ngoại khoá cho HS toàn trường chuyên đề phòng chống AIDS vào chào cờ đầu tuần - GVBM rà soát PPCT, dạy bù cho kịp chương trình, rà soát điểm, cột điểm theo qui định - Ra đề cương ôn tập phổ biến cho HS - Ra đề thi HKI nộp tổ trước 10/12 để kiểm tra nộp cho chuyên môn vào ngày 13/12 - Phân công đề sau: Đ/c Thể Sinh khối 6, Đ/c Năm: Sinh khối 8, Đ/c Đức: Hóa khối 8, Đ/c Xin Em: TD khối 6, Đ/c Thành: TD khối 7, - Hoàn thành kế họach tổ chức HKPĐ cấp trường - Tiếp tục thao giảng dự theo kế hoạch - Tiến hành bồi dưỡng HSG lớp 9, hai môn Hoá Sinh - Kiểm tra toàn diện chuyên đề theo kế hoạch nhà trường - Tham gia viết SKKN, sinh hoạt chuyên đề - Tiến hành cập nhật điểm vào sổ điểm lớn QLHS2 - Tiến hành báo cáo, sơ kết thời gian qui đinh 3/ Công tác chủ nhiệm lớp: - Dự chào cờ đầy đủ - Quan tâm đến nề nếp học tập, thi đua vệ sinh trường lớp, bảo quản sở vật chất, sử dụng sổ đầu bài, sổ điểm lớn quy định - GVCN tăng cường sinh hoạt 15 phút đầu để ổn định nề nếp hướng dẫn học sinh ôn tập, phát huy vai trò ban cán môn để nâng cao chất lượng môn lớp III/ Kế hoạch tuần: Thời gian Nội dung - 20 - Người thực Kết Tuần 16 (02/12=>07/12) - Lên lịch báo giảng, đăng kí dạy tốt thời gian -Tất cả GV qui định - Thực chuyên môn tuần 16 - Thứ họp chuyên môn -Tất cả GV - Rà soát chố độ cho điểm, cập nhật điểm vào sổ QLHS quy định - GVCN tăng cường sinh hoạt 15 phút đầu -Tất cả GVCN để ổn định nề nếp hướng dẫn học sinh ôn tập, phát huy vai trò ban cán môn để nâng cao chất lượng môn lớp Tuần 17 (09/12=>14/12) - Lên lịch báo giảng, đăng ký dạy tốt thời gian -Tất GV qui định, soạn giáo án đầy đủ, kịp thời quy định chuyên môn - Tiến hành kiểm tra hồ sơ giáo án vào ngày 12/12 - Tổ trưởng thao giảng đ/c Năm - Lập danh sách bổ sung đội tuyển HSG (văn hóa, -Tất GV TD) tham gia thi cấp trường theo kế hoạch chuyên môn - Tiến hành đề cương, đề thi, đáp án học kì I -Tất GV nộp cho tổ vào ngày 10/12 nộp cho chuyên môn vào ngày 13/12 - Tập trung coi giờ, coi thi nghiêm túc, không -Tất GV làm việc riêng - Chấm kịp thời, xác, có sửa sai -Tất GV Tuần 18 (16/12=>21/12) Tuần 19 (23/12=>28/12) - Vào sổ điểm lớn cẩn thận, sẽ, hạn chế sai sót, -Tất GV không tẩy xóa, sửa sai phải quy định - GVBM tự dạy bù để hoàn thành chương trình, tiến hành ôn tập, luyện tập -Tất GV - Chấm kịp thời, xác, qui định -Tất GV - Vào sổ điểm lớn cẩn thận, sẽ, hạn chế sai sót, -Tất GV không tẩy xóa, sửa sai phải quy định Nhập điểm vào QLHS2 - GVBM tự dạy bù để hoàn thành chương trình, -Tất GV tiến hành ôn tập, luyện tập -GVCN thường xuyên lên sinh hoạt với lớp để -Tất GVCN quản lý tốt hcọ sinh - Tiến hành họp tổ xếp loại thi đua học kì I, sơ kết lớp Êa Trul, ngày 30 tháng 11 năm 2013 Tổ trưởng Xét duyệt BGH SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN CỦA TỔ TRONG HỌC KỲ I I / Đánh giá chung : 1- Ưu điểm: - 21 - - Cả tổ thực tốt nhiệm vụ nhà trường phân công, thực tốt kế hoạch đề tổ - Hồ sơ sổ sách soạn tương đối tốt, đa số soạn máy vi tính, in giấy A4 rõ ràng, đẹp, đầy đủ cột mục theo yêu cầu chung - Việc ứng dụng CNTT vào dạy học tương đối tốt, tham gia thi TKGAĐT kế hoạch đạt kết cao - Đã hoàn thành tiến độ chương trình học kỳ I; số đ/c dạy chậm tiết có kế hoạch dạy bù đầy đủ - Đã hoàn thành việc chấm trả cho HS; hoàn thành việc cộng điểm, vào sổ điểm lớn, báo cáo điểm, tổng kết môn tương đối kịp thời, sai sót - Dự giờ, thao giảng theo kế hoạch : + Thao giảng 06 tiết + Hội giảng tiết + ĐKDT: 24 tiết + Dự 84 tiết/ đ/c + Làm đồ dùng DH: 02 2- Tồn tại: - Việc soạn giáo án chưa có đầy tư, sai sót nhiều sai lỗi tả, PP thời gian chưa hợp lý, nộp kiểm tra chưa thời gian qui định - Một số tiết thực hành không thực phải chuyển qua dạy nội dung khác - Chất lượng môn thấp tỉ lệ yếu cao (Sinh học 6,7), giỏi hạn chế - Một số đ/c chưa đảm bảo ngày công, công, báo cáo chưa xác - Một số GVCN chưa quan tâm đến lớp, sinh hoạt chưa có hiệu quả, sĩ số giảm nhiều, HS vi phạm nội quy trường lớp II/ Kế hoạch học kì II: 1/ Vị trí: - Thực tốt việc Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh - Hưởng ứng tốt vận “Hai không với bố nội dung”; vận động “Mỗi thầy cô giáo gương đạo đức, tự học sáng tạo”; thi đua xây dựng “Trường học thân thiện học sinh tích cực” - Tăng cường ổn định nề nếp, nâng cao chất lượng toàn diện - Thi đua lập thành tích chào mừng ngày lễ lớn như: 03/2, tết nguyên đán, 08/3, 26,3, 19/5… 2/ Công tác chuyên môn: - Ổn định tổ chức, xây dựng nề nếp sinh hoạt tổ - Thực tốt nề nếp vào lớp, bảo đảm ngày công quy chế chuyên môn - Đầu tư soạn giảng có chất lượng, PPCT, giảm tải, chuẩn KTKN, rèn kỹ sống cho học sinh Kiểm tra hồ sơ giáo án dự đột xuất, định kỳ - Vận dụng linh hoạt phương pháp dạy học tích cực phù hợp với tối tượng học sinh địa phương - Tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi phụ đạo học sinh yếu - Tiến hành kiểm tra chuyên đề theo phân công chuyên môn - Sinh hoạt chuyên đề đảm bảo chất lượng, hiệu - Lên lịch giảng dạy thời gian quy định Dự đảm bảo theo tiêu chuẩn GV - Tăng cường sử dụng có hiệu ĐDDH tất tiết dạy ngày - Thực việc ghi sổ đầu nhận xét, đánh giá, xếp loại dạy đầy đủ xác - Thực đầy đủ kiểm tra, đủ điểm theo quy định, chấm trả kịp thời, xác, đảm bảo khách quan công - Tham gia đầy đủ buổi sinh hoạt chủ điểm đoàn thể nhà trường tổ chức - Đảy mạnh phong trào thi đua “Hai tốt” tổ chức có hiệu hoạt động chuyên môn thao giảng, dự giờ, dăng kí dạy tốt, học tốt cụ thể: + Thao giảng: 01 tiết/ GV/HK + Đăng kí dạy tốt: 01 tiết/tháng/GV + Dự 02 tiết/tháng/ GV - 22 - + Hội giảng 01 tiết/tổ + Sinh hoạt chuyên đề: 01 chuyên đề/HK/tổ - Nộp báo cáo, hồ sơ thời gian quy định 10 hàng tháng 3/ Công tác chủ nhiệm lớp: - Dự chào cờ đầy đủ - Thực tốt sinh hoạt lớp và 15 phút đầu có chất lượng - Quan tâm đến nề nếp học tập, thi đua vệ sinh trường lớp, bảo quản sở vật chất, sử dụng sổ đầu bài, sổ điểm lớn quy định - Duy trì tốt sĩ số HS Thường xuyên dự lớp chủ nhiệm để theo dõi “hai mặt” nhắc nhỡ học sinh kịp thời - Vận động học sinh tham gia tốt loại bảo hiểm Y tế, xã hội… 4/ Các biện pháp thực hiện: - Thường xuyên theo dõi, đôn đốc nhắc nhở, kiểm tra GV để hoàn thành tốt nhiệm vụ giao - Từng thành viên tổ, cụ thể hoá kế hoạch để thực - Tham mưu với BGH để có đạo hổ trợ thêm - Phối hợp chặt chẽ ba môi trường giáo dục: Gia đình - Nhà trường - Xã hội - Xây dựng khối đoàn kết, tâm tinh thần trách nhiệm tập thể Êa Trul, ngày 28 tháng 12 năm 2013 Tổ trưởng Xét duyệt BGH Nguyễn Quốc Thể KẾ HOẠCH THÁNG 01/2014 I/ Đánh giá công tác tháng 12 * Ưu điểm: - Nhìn chung công tác soạn giảng đầy đủ, kịp thời, coi thi nghiêm túc, lịch phân công - 23 - - Đã tuyên truyền đến HS tác hại HIV/AIDS số bệnh truyền nhiễm khác, tham gia thi HSG cấp trường môn văn hóa thể dục - Đã thực đầy đủ, kịp thời việc đề cương, đề thi HKI, tổ chức ôn tập cho HS chu đáo - Đã tiến hành coi thi nghiêm túc, chấm trả kịp thời quy chế - Các đ/c tổ vào điểm sổ lớn QLHS tiến độ, sai sót - Đã lập danh sách HS đăng kí thi giỏi huyện môn Sinh, Hoá, TD * Tồn tại: - Một số đồng chí đề cương, đề thi học kỳ sai sót, nộp chưa thời gian quy định - Coi thi chưa nghiêm túc làm việc riêng, HS sử dụng tài liệu làm - Một số đ/c cập nhật điểm vào sổ điểm lớn QLHS chưa kịp thời - Chưa đầu tư vào công tác chủ nhiệm lớp nên sau thi học kì học sinh học chưa đầy đủ II/ Công tác tháng 01: 1/ Tư tưởng trị: - Thực tốt việc “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” - Hưởng ứng thực tốt vận động ngành Giáo dục phong trào “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực” - Hưởng ứng ngày học sinh, sinh viên năm 2014 - Tháng bước vào chương trình học kì II (06/01/2014), hoàn thành tốt nhiệm vụ giao 2/ Công tác chuyên môn: - Tiếp tục ôn tập, trả cho HS, xếp loại HS quy chế (TT môn TD, GDCD, Âm nhạc, Mỹ thuật) - Tiếp tục ôn tập, trả cho HS, xếp loại HS quy chế - Hoàn thành công tác chuyên môn học kỳ I- Sơ kết học kỳ I - Tiến hành dạy chương trình học kỳ II vào ngày 06/01/2014 - Tiếp tục bồi dưỡng HSG giỏi môn văn hóa TD để dự thi cấp huyện - Tiến hành thao giảng 02 đ/c Huy Thành Đức 3/ Công tác chủ nhiệm lớp: - Ổn định nề nếp lớp, tăng cường sinh hoạt 15 phút đầu giờ, hưởng ứng tốt hoạt động thi đua Liên đội phát động - Quan tâm đến nề nếp học tập, thi đua vệ sinh trường lớp, bảo quản sở vật chất, sử dụng sổ đầu bài, sổ điểm lớn quy định - Tuyên truyền học sinh tham gia loại bảo hiểm y tế, xã hội… III/ Kế hoạch tuần: Người thực Kết - Lên lịch báo giảng, đăng kí dạy tốt thời gian -Tất cả GV qui định - Thực chuyên môn tuần 20 - Thứ họp chuyên môn, công đoàn -Tất cả GV Tuần 20 - Hoàn thành cột điểm TB môn, học bạ học kì I (06/01=>11/01) - GVCN tăng cường sinh hoạt 15 phút đầu để ổn định nề nếp phát động phong trào thi đua -Tất cả GVCN - Vận động học sinh tham gia loại bảo hiểm Y tế, BH xã hội… - Chuẩn bị tốt nội dung họp phụ huynh học sinh Tuần 21 - Lên lịch báo giảng, đăng ký dạy tốt thời gian -Tất GV (13=>18/01) qui định - Soạn giáo án đầy đủ, kịp thời quy định chuyên môn - Tiến hành kiểm tra hồ sơ giáo án vào ngày 14/01 -Tổ trưởng Thời gian Nội dung - 24 - Tuần 22 (20=>25/01) thao giảng đ/c Huy Thành -Đ/c Thành - Tiến hành đề thi, đáp án đề đề xuất HSG -Đ/c Năm, nộp cho chuyên môn vào ngày 18/01 Đức - Tiến hành bồi dưỡng HSG chuẩn bị dự thi -Đ/c Năm, huyện vào ngày 01/02 Đức - Hoàn thành cột điểm TB môn, học bạ học kì I -Tất GV - Lên lịch báo giảng, đăng ký dạy tốt thời gian -Tất GV qui định - Tăng cường công tác soạn giảng, dạy PPCT -Tất GV - Tiến hành bồi dưỡng HSG theo lịch phân công nhà trường -Đ/c Năm, - Tiến hành Thao giảng đ/c Đoàn Đức Đức - Chuẩn bị tốt cho hội khoẻ phù cấp huyện -Đ/c Đức - GVCN tăng cường ổn định nề nếp, giáo dục đạo -Tất GV đức học sinh -GVCN - Tiến hành làm đồ dùng dạy học để dự thi cấp huyện môn Sinh học, Hóa (bắt bộc), TD… - Đ/c Đức, Năm Tuần 23 (27=>01/02) - Nghỉ tết - Trực tết - Tất GV - Tổ trưởng Êa Trul, ngày 02 tháng 01 năm 2013 Tổ trưởng Xét duyệt BGH Nguyễn Quốc Thể KẾ HOẠCH THÁNG 02/2014 I/ Đánh giá công tác tháng 01 * Ưu điểm: - Đã thực tốt việc tuyên truyền ngày truyền thống học sinh – sinh viên 09/01 - Thực tương đối tốt kế hoạch đề ra, nghỉ tết trở lại làm việc thời gian quy định - 25 - - Soạn giảng đầy đủ, kịp thời, ngày công đảm bảo, giấc quy định - Đã hoàn thành đăng ký thi HSG, nộp hoàn thành hồ sơ thi HSG huyện + Đã tiến hành dạy bồi dưỡng học sinh giỏi lớp phân công trường + Tiến hành thực chương trình học kỳ II vào ngày 06/01/2014 * Tồn tại: - Một số đ/c bận việc gia đình nên ngày công chưa đảm bảo - Một số học sinh nghỉ tết sớm học trể (sỉ số chưa đảm bảo) - Công tác chủ nhiệm lớp chưa quan tâm mức II/ Công tác tháng 02: 1/ Tư tưởng trị: - Thực tốt việc “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” - Hưởng ứng thực tốt vận động ngành Giáo dục phong trào “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực” - Phát động phong trào thi đua Mừng Đảng - Mừng xuân Giáp Ngọ 2014 2/ Công tác chuyên môn: - Hoàn thành hồ sơ chủ nhiệm lớp, vào điểm quy định - Tiếp tục bồi dưỡng HSG giỏi môn văn hóa TD để dự thi cấp huyện -Thao giảng, dự theo kế hoạch - Tiến hành thao giảng 02 đ/c Xin Em Cao Cường - Tiếp tục hoàn thành SKKN để chấm nộp phòng Giáo dục - Điều chỉnh phương pháp dạy môn chất lượng thấp, đảm bảo chuẩn KTKN, rèn kỹ cho cho HS - Tăng cường công tác soạn giảng, dạy PPCT chương trình giảm tải GD 3/ Công tác chủ nhiệm lớp: - Ổn định nề nếp lớp, tăng cường sinh hoạt 15 phút đầu giờ, hưởng ứng tốt hoạt động thi đua Liên đội phát động - Quan tâm đến nề nếp học tập, thi đua vệ sinh trường lớp, bảo quản sở vật chất, sử dụng sổ đầu bài, sổ điểm lớn quy định - Tuyên truyền học sinh tham gia loại bảo hiểm y tế, xã hội… III/ Kế hoạch tuần: Người thực Thời gian Nội dung Kết - Đ/c Thể Tuần 24 - Nghỉ tết - Đ/c Thành (03/02=>08/02) - Trực tết - Đ/c Cường - Đ/c Đức - Thực chương trình tuần 23 -Tất GV - Tăng cường công tác soạn giảng, dạy PPCT -Tất GV - Tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi lớp - Tiến hành đăng ký dạy tốt tháng 02 nộp -Đ/c Năm Tuần 25 SKKN BCH công đoàn để kiểm tra -Tất GV (10/02=>15/02) - GVCN tăng cường ổn định nề nếp giáo dục đạo đức học sinh sau tết -GVCN - Đảm bảo trì sỉ số học sinh, báo cáo - Thứ họp hội đồng -GVCN Tuần 26 - Lên lịch báo giảng, đăng kí dạy tốt thời gian -Tất cả GV (17/02=>22/02) qui định - Thực chuyên môn tuần 24 - Tăng cường công tác soạn giảng, dạy PPCT -Tất cả GV - Nộp hồ sơ giáo án báo cáo quy định - 26 - - GVCN tăng cường sinh hoạt 15 phút đầu để -Tất cả GV ổn định nề nếp phát động phong trào thi đua - Vận động học sinh tham gia loại bảo hiểm Y - GVCN tế, BH xã hội… - Tiến hành thao giảng đ/c Cao Cường - GVCN -Đ/c Cường - Thực chương trình tuần 25 -Tất cả GV - Tăng cường công tác soạn giảng, dạy PPCT -Tất cả GV - Chuẩn bị tốt điều kiện cho HS tham gia thi HS giỏi cấp huyện -Đ/c Thể - Tiến hành đăng ký dạy tốt tháng 02 chấm Tuần 27 SKKN -Tất cả GV (24/02=>01/03) - GVCN tăng cường ổn định nề nếp đầu năm, giáo dục đạo đức học sinh - GVCN - Tiến hành thao giảng đ/c Xin Em - Tiến hành làm đồ dùng dạy học để dự thi cấp - Đ/c Em huyện môn Sinh học, Hóa (bắt bộc), TD… - Đ/c Đức, Năm Êa Trul, ngày 10 tháng 02 năm 2014 Tổ trưởng Xét duyệt BGH Nguyễn Quốc Thể KẾ HOẠCH THÁNG 03/2014 I/ Đánh giá công tác tháng 02 * Ưu điểm: - Đã thực tốt việc tuyên truyền 84 năm ngày thành lập Đảng CSVN 03/02 - Thực tương đối tốt kế hoạch đề ra, nghỉ tết trở lại làm việc thời gian quy định - 27 - - Soạn giảng đầy đủ, kịp thời, ngày công đảm bảo, giấc quy định - Đã tiến hành nghỉ tết thời gian quy định, đảm bảo an toàn, tiết kiệm + Đã tổ chức cho học sinh tham gia thi học sinh giỏi huyện lớp kế hoạch + Đã tiến hành thao giảng kế hoạch đề + Phần lớn GVCN lớp quan tâm trì sỉ số học sinh * Tồn tại: - Một số đ/c bận việc gia đình nên ngày công chưa đảm bảo - Công tác chủ nhiệm số lớp chưa quan tâm mức nên học sinh nghỉ học nhiều, sỉ số chưa đảm bảo II/ Công tác tháng 03: 1/ Tư tưởng trị: - Thực tốt việc “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” - Hưởng ứng thực tốt vận động ngành Giáo dục phong trào “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực” - Phát động phong trào thi đua kỉ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 08/3, ngày thành lập Đoàn 26/3 2/ Công tác chuyên môn: - Cần đầu tư vào công tác soạn, giảng dạy học cần trọng đến đối tượng học sinh để có phương pháp hợp lý - Thực nghiêm túc việc dạy lồng ghép môn - Chấm trả kịp thời quy định - Tăng cường dự giờ, thao giảng, sinh họat chuyên đề, đánh giá rèn luyện thân thể - Hội giảng theo lịch phân công chuyên môn - Tiến hành kiểm tra hồ sơ chủ nhiệm lớp - Tiến hành soát cột điểm, điểm đảm bảo quy định - Chấm trả thời gian quy định, cập nhật vào sổ điểm lớn vào QLSH kịp thời - Quan tâm nhiều đến ý thức rèn luyện đạo đức tác phong chất lượng học tập lớp đảm nhận Duy trì sỉ số học sinh không để học sinh tự ý bỏ học - Phải có biện pháp cụ thể việc giáo dục đạo đức xữ lý học sinh vi phạm 3/ Công tác chủ nhiệm lớp: - Ổn định nề nếp lớp, tăng cường sinh hoạt 15 phút đầu giờ, hưởng ứng tốt hoạt động thi đua Liên đội phát động - Quan tâm đến nề nếp học tập, thi đua vệ sinh trường lớp, bảo quản sở vật chất, sử dụng sổ đầu bài, sổ điểm lớn quy định III/ Kế hoạch tuần: Người thực - Thực chương trình tuần 26 -Tất cả GV - Tăng cường công tác soạn giảng, dạy PPCT -Tất cả GV chương trình giảm tải GD - Tiến hành đăng ký dạy tốt tháng 03/2013 -Tất cả GV Tuần 28 - GVCN tăng cường ổn định nề nếp, giáo dục đạo - GVCN (03/03=>08/03) đức học sinh - GVCN tăng cường phát động phong trào kỷ - GVCN, Đ/c niệm ngày 08/3, tổ chức Hội trại 26/3 Cường - Tiến hành thao giảng đ/c Đức - Đ/c Đức Tuần 29 -Thực chương trình tuần 27 -Tất cả GV (10/03=>15/03) - Tăng cường công tác soạn giảng, làm sử dụng -Tất cả GV đồ dùng dạy học tiết dạy - Chú ý dạy tiết ôn tập, luyện tập thực hành -Tất cả GV thí nghiệm để nâng cao chất lượng cho học sinh Thời gian Nội dung - 28 - Kết - Tăng cường công tác thao giảng, dự giờ, dạy tốt học tốt - Tiến hành nộp báo cáo thời gian quy định (10/03) kiểm tra hồ sơ giáo án - Tăng cường công tác thao giảng đ/c Năm -Tất cả GV -Tất cả GV -Đ/c Năm -Thực chuyên môn tuần 28 -Tất cả GV - Tăng cường công tác soạn giảng, làm sử dụng -Tất cả GV đồ dùng dạy học tiết dạy - Chú ý dạy tiết ôn tập, luyện tập thực hành -Tất cả GV thí nghiệm để nâng cao chất lượng cho học sinh Tuần 30 - Tăng cường công tác thao giảng, dự giờ, dạy tốt (17/03=>22/03) học tốt -Tất cả GV - GVCN tăng cường sinh hoạt lớp, trì sĩ số học sinh - GVCN - Tăng cường công tác thao giảng đ/c Thành - Đ/c Thành -Thực chuyên môn tuần 29 -Tất cả GV -Thực nề nếp dạy học theo kế hoạch -Tất cả GV trường Dạy theo phân phối chương trình - Tăng cường công tác soạn giảng, làm sử dụng đồ dùng dạy học tiết dạy -Tất cả GV Tuần 31 - Chú ý dạy tiết ôn tập, luyện tập thực hành (25/03=>30/03) thí nghiệm để nâng cao chất lượng cho học sinh -Tất cả GV - Tăng cường công tác thao giảng đ/c Thể -Đ/c Thể Êa Trul, ngày 02 tháng 03 năm 2014 Tổ trưởng Xét duyệt BGH Nguyễn Quốc Thể KẾ HOẠCH THÁNG 04/ 2014 I/ Đánh giá công tác tháng 3: * Ưu điểm: - 29 - - Thực tương đối tốt kế hoạch đề tổ chức tham gia lễ kỷ niệm ngày 8/3, 26/3 hoạt động chuyên môn khác thao giảng, hội giảng, dự đăng ký học tốt, dạy tốt - Ngày công tương đối đảm bảo, giấc vào lớp tương đối nghiêm túc - GVCN có tăng tường công tác giáo dục đạo đức cho học sinh, tham gia dự tương đối đầy đủ - Đã tham gia tập huấn chuyên đề công tác trì sĩ số nhà trường tổ chức * Tồn tại: - Một số đ/c dạy chậm chương trình ốm đau công tác - Cập nhật điểm chưa kịp thời, soạn giáo án sơ sài, chưa có đầu tư, nộp KT chậm II/ Công tác tháng 04: 1/ Tư tưởng trị: - Thực tốt việc “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” - Hưởng ứng thực tốt vận động ngành Giáo dục phong trào “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực” -Thi đua lập thành tích chào mừng ngày lễ lớn tháng ngày: ngày giải phòng hoàn toàn Miền Nam 30/4 -Tháng nâng cao chất lượng dạy – họ, chuẩn bị thi HK2 2/ Công tác chuyên môn: - Cần đầu tư vào công tác soạn, giảng dạy cần trọng đến tiết ôn tập, luyện tập nâng cao chất lượng cho học sinh - Thực nghiêm túc việc dạy lồng ghép môn GDKN sống… - Rà soát chố độ cho điểm cập nhật vào sổ điểm lớn QLHS2 máy - Tiến hành đề cương, đề thi, đáp án theo kế hoạch chuyên môn - Tiến hành dạy bù tiết chậm, tăng cường quản lý học sinh - Tiến hành thao giảng đ/c Năm đ/c Thành 3/ Công tác chủ nhiệm lớp: - Ổn định nề nếp lớp, tăng cường sinh hoạt 15 phút đầu giờ, hưởng ứng tốt hoạt động thi đua Liên đội phát động - Quan tâm đến nề nếp học tập, thi đua vệ sinh trường lớp, bảo quản sở vật chất, sử dụng sổ đầu bài, sổ điểm lớn quy định III/ Kế hoạch tuần: Người thực - Thực chương trình tuần 32 -Tất cả GV - Tăng cường công tác soạn giảng, dạy PPCT -Tất cả GV chương trình giảm tải GD - GVCN tăng cường ổn định nề nếp, giáo dục đạo - GVCN Tuần 32 đức học sinh (31/04=>05/04) - Tăng cường trì sĩ số học sinh, động viên HS -Tất cả GV học thời gian quy định - GVCN - Thứ họp hội đồng sư phạm -Tất cả GV - Tiến hành nộp hồ sơ chuyên môn nhà trường -Tất cả GV kiểm tra Tuần 33 -Tăng cường ôn tập, luyện tập cho HS để nâng cao -Tất cả GV (08/04=>13/04) chất lượng HS học kỳ II -Tự bố trí dạy bù cho kịp chương trình tiến hành -Tất cả GV phụ đạo HS yếu để góp phần nâng cao chất lượng môn -Tiến hành chấm trả bài, nhập điểm vào sổ điểm -Tất cả GV lớn QLHS Thời gian Nội dung - 30 - Kết -Tiếp tục thao giảng đ/c Thành - Đ/c Năm -Tăng cường ôn tập, luyện tập cho HS để chuẩn bị -Tất cả GV thi học kỳ II -Tự bố trí dạy bù cho kịp chương trình tiến hành -Tất cả GV phụ đạo HS yếu để góp phần nâng cao chất lượng môn Tuần 34 -Tiến hành chấm trả bài, nhập điểm vào sổ điểm -Tất cả GV (14/04=>19/04) lớn QLHS -Tiếp tục thao giảng đ/c Năm - Đ/c Năm - Tiến hành kiểm tra hồ sơ, giáo án vào ngày -Tất cả GV 16/04/2014 -Tăng cường ôn tập, luyện tập cho HS để chuẩn bị -Tất cả GV thi học kỳ II - Ra đề thi, đề cương, đáp án nộp cho tổ chuyên -GV môn môn duyệt -Tự bố trí dạy bù cho kịp chương trình tiến hành -Tất cả GV Tuần 35 phụ đạo HS yếu để góp phần nâng cao chất (21/04=>26/04) lượng môn -Tiến hành chấm trả bài, nhập điểm vào sổ điểm -Tất cả GV lớn QLHS -Tiếp tục thao giảng dự tiết ôn tập, luyện -Tất cả GV tập Êa Trul, ngày 06 tháng 04 năm 2014 Tổ trưởng Xét duyệt BGH Nguyễn Quốc Thể KẾ HOẠCH THÁNG 05/ 2014 I/ Đánh giá công tác tháng 4: - 31 - 1/ Ưu điểm: - Hưởng ứng tốt phong trào thi đua chào mừng ngày lễ lớn 30/4 - Chấm trả kịp thời, vào điểm xác sai sót - Nộp đề kiểm tra học kì cho chuyên môn đầy đủ kịp thời - Các báo cáo nộp kịp thời xác - Công tác soạn giảng kịp thời, nhìn chung có đầu tư - Ngày công đảm bảo, giấc vào lớp nghiêm túc 2/ Tồn tại: - Một số tiết dạy chậm so với chương trình - HS học chưa chuyên cần, sĩ số chưa đảm bảo II/ Công tác tháng 05: 1/ Tư tưởng trị: - Thực tốt việc “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” - Hưởng ứng thực tốt vận động ngành Giáo dục phong trào “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực” -Thi đua lập thành tích chào mừng ngày lễ lớn tháng ngày: ngày 01/5, 19/5 -Tháng nâng cao chất lượng dạy – học thi HK2 2/ Công tác chuyên môn: - Tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm, hưởng ứng tốt phong trào thi đua lập thành tích chào mừng ngày lễ - Coi thi nghiêm túc, vào lớp quy định - Chấm trả cho học sinh kịp thời xác - Xếp loại HS theo thông tư 58 - Động viên khuyến khích học sinh học chuyên cần - Tăng cường nhắc nhở học sinh khâu học ôn nhà, nghiêm túc làm không quay cóp tài liệu - Vào điểm làm sơ kết thời gian quy định - Họp tổ xếp loại thi đua HK II họp ban thi đua theo lịch nhà trường - Vào học bạ kí khóa sổ điểm, sổ đầu quy III/ Kế hoạch tuần: Người thực Thời gian Nội dung Kết -Tiếp tục ôn tập, luyện tập cho HS để chuẩn bị thi -Tất cả GV học kỳ II vào tuần 38 (chuyên môn tuần 36) Tuần 36 -Tiến hành chấm trả bài, nhập điểm vào sổ điểm - GVCN (28/04=>03/05) lớn QLHS xác - Coi thi giờ, nghiêm túc, quy định -Tất cả GV chuyên môn -Tiếp tục ôn tập, luyện tập cho HS để chuẩn bị thi -Tất cả GV học kỳ II vào tuần 38 ngày 12-17/05/2014 - Tiếp tục dạy học PPCT, không cắt xén -Tất cả GV chương trình, không bỏ bỏ lớp Tuần 37 -Tiến hành nhập điểm vào sổ điểm lớn QLHS -Tất cả GV (05/05=>10/05) xác, báo cáo điểm thi quy định - GVCN theo dõi sỉ số, ổn định nề nếp lớp, tiến hành dọn vệ sinh trường lớp - GVCN - 32 - - Tiến hành thi học kỳ II, coi thi nghiêm túc, chấm -Tất cả GV trả đầy đủ kịp thời, đảm bảo xác - Trả cho HS quy định -Tất cả GV Tuần 38 - Vào điểm học bạ, sổ điểm lớn -Tất cả GV (12/05=>17/05) - Hoàn thành chương trình theo PPCT -Tất cả GV - GVCN theo dõi sỉ số, ổn định nề nếp lớp, tiến -Tất cả GV hành dọn vệ sinh trường lớp - Vào điểm học bạ, sổ điểm lớn, ký khóa, ký xác -Tất cả GV nhận GVBM - Hoàn thành chương trình theo PPCT -Tất cả GV - GVCN theo dõi sỉ số, ổn định nề nếp lớp, tiến -Tất cả GV Tuần 39 hành dọn vệ sinh trường lớp (19/05=>24/05) - Họp tổ xếp loại thi đua HK II -Tất cả GV - Họp xét thi đua - GVCN - Chuẩn bị nội dung tổng kết năm học, chuẩn bị nội dung họp phụ huynh cuối năm Êa Trul, ngày 02 tháng 05 năm 2014 Tổ trưởng Xét duyệt BGH Nguyễn Quốc Thể - 33 - ... tin vào công tác giảng dạy, có kh soạn giáo án điện tử phục vụ cho việc dạy học quản lý học sinh I.3/ Kh kh n: - Đời sống giáo viên học sinh hầu hết gặp nhiều kh kh n đặc biệt học sinh đồng bào... môn vào ngày 13/12 - Phân công đề sau: Đ/c Thể Sinh kh i 6, Đ/c Năm: Sinh kh i 8, Đ/c Đức: Hóa kh i 8, Đ/c Xin Em: TD kh i 6, Đ/c Thành: TD kh i 7, - Hoàn thành kế họach tổ chức HKPĐ cấp trường... chào mừng Quốc kh nh 2/9 ngày to n dân đưa trẻ đến trương -Tất GV - Hoàn thành kế hoạch cá nhân, kế hoạch chủ -Tất GV nhiệm để trường duyệt - Lao động tổng vệ sinh chuẩn bị lễ khai giảng 5/9
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn Sinh Hóa (có đủ KH thang, HK, năm), Kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn Sinh Hóa (có đủ KH thang, HK, năm), Kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn Sinh Hóa (có đủ KH thang, HK, năm)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay