đánh giá việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất trên địa bàn huyện vân đồn, tỉnh quảng ninh

84 269 0
  • Loading ...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/02/2017, 11:57

MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục bảng vi Danh mục hình vii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích nghiên cứu đề tài Yêu cầu đề tài Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cơ sở lý luận việc thực quyền sử dụng đất 1.1.1 Đất đai thị trường đất đai 1.1.2 Quyền sở hữu quyền sử dụng đất 1.1.3 Chuyển quyền sử dụng đất 1.2 Kinh nghiệm việc thực quyền sở hữu, sử dụng đất số nước giới 15 1.2.1 Thụy Điển 15 1.2.2 Malaixia 16 1.2.3 Hàn Quốc 18 1.2.4 Ôxtrâylia 18 1.2.5 Trung Quốc 19 1.2.6 Mỹ 21 1.3 Thực tiễn thực quyền người sử dụng đất Việt Nam 22 1.3.1 Quy định việc thực quyền người sử dụng đất Việt Nam qua thời kỳ 22 1.3.2 Kết thực quyền người sử dụng đất Việt Nam 25 Chương 31 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 31 iii 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 31 2.2 Nội dung nghiên cứu 31 2.2.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Vân Đồn 31 2.2.2 Tình hình quản lý sử dụng đất đai huyện Vân Đồn 31 2.2.3 Đánh giá tình hình thực số quyền người sử dụng đất huyện Vân Đồn 31 2.2.4 Đề xuất số giải pháp nhằm khắc phục hạn chế công tác chuyển quyền sử dụng đất huyện Vân Đồn 32 2.3 Phương pháp nghiên cứu 32 2.3.1 Phương pháp điều tra, thu thập số liệu thứ cấp 32 2.3.2 Phương pháp điều tra, thu thập số liệu sơ cấp 32 2.3.3 Phương pháp thống kê, tổng hợp phân tích số liệu 32 2.3.4 Phương pháp so sánh 33 2.3.5 Phương pháp minh họa hình ảnh 33 Chương 34 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 34 3.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Vân Đồn 34 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 34 3.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 37 3.1.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Vân Đồn 41 3.2 Tình hình quản lý sử dụng đất đai huyện Vân Đồn 42 3.2.1 Tình hình quản lý đất đai huyện Vân Đồn giai đoạn 2010 - 2014 42 3.2.2 Hiện trạng sử dụng đất huyện Vân Đồn năm 2014 47 3.3 Đánh giá tình hình thực số quyền người sử dụng đất huyện Vân Đồn 49 3.3.1 Tình hình thực quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất 49 3.3.2 Tình hình thực quyền tặng cho quyền sử dụng đất 58 3.3.3 Tình hình thực quyền chấp quyền sử dụng đất 63 iv 3.3.4 Đánh giá chung tình hình thực quyền người sử dụng đất 68 3.4 Đề xuất số giải pháp nhằm khắc phục hạn chế công tác chuyển quyền sử dụng đất huyện Vân Đồn 49 3.4.1 Hoàn thiện công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; nâng cao hiệu lực, hiệu công tác quản lý nhà nước đất đai 69 3.4.2 Từng bước xây dựng sở liệu thông tin đất đai cách đầy đủ toàn diện, minh bạch hóa thông tin đất đai thị trường quyền sử 70 dụng đất 70 3.4.3 Xây dựng đề xuất sách thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản hợp lý, tạo minh bạch, đảm bảo công tránh vướng mắc việc thực thủ tục thuế 71 3.4.4 Tuyên truyền, phổ biến pháp luật đất đai thủ tục hành công tác chuyển quyền sử dụng đất hộ gia đình cá nhân 71 3.4.5 Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành lĩnh vực đất đai 71 3.4.6 Nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn đội ngũ cán quản lý Nhà nước đất đai 72 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 72 Kết luận 72 Đề nghị 73 TÀI LIỆU THAM KHẢO 75 I Tiếng Việt 75 II Tài liệu tham khảo ấn phẩm điện tử 77 PHỤ LỤC 79 v DANH MỤC BẢNG STT Tên bảng Trang 3.1 Hiện trạng dân số địa bàn huyện Vân Đồn năm 2014 43 3.2 Kết cấp Giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân địa bàn huyện Vân Đồn đến 31/12/2014 Tình hình thực quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất huyện Vân Đồn giai đoạn 2010-2014 Kết thu thuế thu nhập cá nhân lệ phí trước bạ từ hoạt động chuyển quyền sử dụng đất huyện Vân Đồn giai đoạn 2010 - 2014 Đánh giá tình hình thực quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất huyện Vân Đồn Tình hình thực quyền tặng cho quyền sử dụng đất huyện Vân Đồn giai đoạn 2010-2014 Đánh giá tình hình thực quyền tặng cho quyền sử dụng đất huyện Vân Đồn Tình hình thực quyền chấp quyền sử dụng đất huyện Vân Đồn giai đoạn 2010-2014 Đánh giá tình hình thực quyền chấp quyền sử dụng đất huyện Vân Đồn 51 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 vi 57 60 63 65 68 70 73 DANH MỤC HÌNH STT Tên hình Trang 3.1 Sơ đồ vị trí huyện Vân Đồn 39 3.2 Hiện trạng sử dụng đất huyện Vân Đồn năm 2014 55 3.3 Kết chuyển nhượng quyền sử dụng đất huyện Vân Đồn 59 giai đoạn 2010-2014 3.4 Kết tặng cho quyền sử dụng đất huyện Vân Đồn giai đoạn 66 2010-2014 3.5 Kết chấp quyền sử dụng đất huyện Vân Đồn giai đoạn 2010-2014 vii 71 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ở quốc gia, đất đai coi nguồn tài nguyên, nguồn cải đặc biệt quan trọng Đối với Việt Nam, quốc gia đất chật người đông đất đai quý hiếm, có giá trị đặc biệt thiết yếu trình xây dựng phát triển đất nước Nhận thức tầm quan trọng đất đai, năm qua, việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đất đai quan tâm đặc biệt Đảng Nhà nước ta Điều 53 Hiến Pháp năm 2013 khẳng định rõ: “Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác tài sản Nhà nước đầu tư, quản lý tài sản công thuộc sở hữu toàn dân Nhà nước đại diện chủ sở hữu thống quản lý” (Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2013a) Điều 4, Luật Đất đai năm 2013 quy định: “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân Nhà nước đại diện chủ sở hữu thống quản lý” (Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2013b) Theo pháp luật nước ta, Nhà nước người có đầy đủ quyền chủ sở hữu đất đai thuộc sở hữu toàn dân Nhà nước định đoạt đất đai thông qua định hành như: giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, công nhận cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gia hạn quyền sử dụng đất, quy định hạn mức sử dụng đất, xác định khung giá loại đất Người sử dụng đất có quyền chuyển quyền sử dụng đất, bao gồm quyền năng: quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; chấp, góp vốn quyền sử dụng đất Trong hình thức này, chuyển nhượng quyền sử dụng đất chấp quyền sử dụng đất hình thức giao dịch phổ biến sôi động Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Đảng Cộng sản Việt Nam đề phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm (2001 2005) là: “Phát triển thị trường bất động sản, có thị trường quyền sử dụng đất, tạo điều kiện thuận lợi để chuyển quyền sử dụng đất, mở rộng hội cho công dân doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế dễ dàng có đất sử dụng đất lâu dài cho sản xuất, kinh doanh” (Đảng Cộng sản Việt Nam, 2001) Tiếp đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Đảng ta tiếp tục đề phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm (2006 - 2010) là: “Phát triển thị trường bất động sản sở thực Luật Đất đai, Luật xây dựng, Luật nhà Luật kinh doanh bất động sản…; hoàn thiện việc phân loại, đánh giá đất đai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; làm cho quyền sử dụng đất chuyển thành hàng hóa cách thuận lợi, đất đai trở thành nguồn vốn quan trọng cho phát triển” (Đảng Cộng sản Việt Nam, 2006) Thể chế hóa đường lối, sách Đảng phát triển thị trường bất động sản, Luật Đất đai năm 2003 Luật Đất đai năm 2013 quy định đất tham gia thị trường bất động sản đất mà pháp luật cho phép người sử dụng đất có quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, chấp, bảo lãnh, góp vốn quyền sử dụng đất Vân Đồn huyện đảo nằm phía Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh, có lịch sử hình thành lâu đời với nhiều tiềm tài nguyên thiên nhiên nguồn nhân lực, có hệ thống giao thông thuận tiện để tạo tiền đề cho việc phát triển kinh tế - xã hội Những năm qua, huyện Vân Đồn đầu tư nhiều dự án lớn mang tính đột phá, tạo bước phát triển mạnh mẽ Cùng với nhu cầu thực quyền sử dụng đất người dân địa bàn huyện ngày tăng Do vậy, việc đánh giá tình hình thực số quyền sử dụng đất nhằm phát vấn đề hạn chế công tác cần thiết huyện Vân Đồn Xuất phát từ lí trên, em tiến hành nghiên cứu đề tài: “Đánh giá việc thực quyền người sử dụng đất địa bàn huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2010 - 2014” Mục đích nghiên cứu đề tài - Đánh giá việc thực quyền người sử dụng đất địa bàn huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2010 - 2014 - Đề xuất số giải pháp nhằm khắc phục hạn chế công tác chuyển quyền sử dụng đất huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh Yêu cầu đề tài - Cập nhật đầy đủ văn có liên quan đến chủ trương sách, pháp luật đất đai liên quan đến quyền sử dụng đất - Các số liệu, tài liệu phản ánh xác tình hình thực quyền sử dụng đất - Các giải pháp, đề nghị phải có tính khả thi phù hợp với tình hình thực tế địa phương Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cơ sở lý luận việc thực quyền sử dụng đất 1.1.1 Đất đai thị trường đất đai 1.1.1.1 Đất đai Đất đai sản phẩm tự nhiên, bao gồm yếu tố cấu thành môi trường sinh thái bề mặt trái đất, bao gồm khí hậu, lớp phủ bề mặt, thảm thực vật, động vật, nguồn nước khoáng sản lòng đất Trên phương diện kinh tế, đất đai nguồn lực cho thịnh vượng phát triển bền vững Đất đai thành phần quan trọng môi trường sống, tư liệu sản xuất đặc biệt thay Cùng với phát triển xã hội, đất đai không sử dụng nông nghiệp mà sử dụng để phát triển ngành kinh tế khác Trên sở lao động người, đất đai không đơn tặng phẩm tự nhiên mà trở thành tài sản cá nhân quốc gia Đối với cá nhân, đất đai không gian sinh tồn thiêng liêng, nhu cầu thiết yếu cho tồn người Từ lợi ích đem lại cho người, đất đai xem tài sản có giá trị lớn cá nhân Đất đai đem mua bán, trao đổi loại hàng hóa để thu nguồn vốn cố định Đối với quốc gia, đất đai tài nguyên vô giá, tài sản Theo tính toán chuyên gia kinh tế, phần hai cải nước phát triển đất đai nước phát triển, số chiếm tới gần ba phần tư (Đặng Đức Đạm, 2003) Điều cho thấy, đất đai không tài nguyên thiên nhiên mà nguồn lực dồi sẵn có phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế ổn định xã hội, thước đo giàu có quốc gia Trên phương diện trị - xã hội, đất đai yếu tố quan trọng tạo thành lãnh thổ chủ quyền quốc gia Đất đai thể sức mạnh quốc gia Bảo vệ đất đai bảo vệ lãnh thổ quốc gia, bảo vệ chủ quyền quốc gia 1.1.1.2 Thị trường đất đai Nền kinh tế hàng hóa phát triển bao gồm hệ thống đồng loại thị trường Sự phát triển loại thị trường hệ tất yếu phân công lao động sản xuất hàng hóa, đồng thời điều kiện làm cho phân công lao động xã hội ngày sâu sắc Thị trường đất đai phận thị trường bất động sản, nơi diễn việc mua bán hàng hóa đất đai, người mua người bán trao đổi hàng hóa cho theo giá hình thành tác động quy luật thị trường điều tiết Nhà nước Ở nước ta, trước có Luật Đất đai năm 1993, người sử dụng đất có quyền sử dụng đất quyền trao đổi, mua bán đất đai Vì vậy, đất đai hàng hóa đó, giao dịch đất đai thị trường đất đai thức, nhiên thực tế tồn giao dịch “ngầm” Từ Luật Đất đai năm 1993 đời đưa quy định rộng mở thêm đất đai, quyền sử dụng đất trước đây, người sử dụng đất có quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thừa kế, chấp đất đai Việc bổ sung quy định quyền mang tính sở hữu dấu mốc quan trọng đưa đất đai trở thành hàng hóa tạo sở cho việc hình thành thị trường quyền sử dụng đất thị trường bất động sản nước ta Trong chế độ sở hữu toàn dân đất đai nước ta, thị trường đất đai, gọi thị trường quyền sử dụng đất bao gồm: thị trường “sơ cấp” thị trường “thứ cấp” Thị trường sơ cấp thị trường quyền sử dụng đất hiểu thị trường giao dịch đất đai Nhà nước với người Nhà nước giao quyền sử dụng đất Thị trường thứ cấp hiểu thị trường giao dịch người Nhà nước giao quyền sử dụng đất với người có nhu cầu sử dụng lại Hoạt động giao dịch đất đai thị trường sơ cấp hoạt động giao dịch việc giao đất, thu hồi đất chấm dứt quyền sử dụng đất chủ sử dụng đất, xác lập quyền sử dụng đất quyền thuê đất cho chủ sử dụng đất việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Hoạt động giao dịch thị trường thứ cấp hoạt động giao dịch chuyển đổi, chuyền nhượng, cho thuê, cho thuê lại, chấp góp vốn quyền sử dụng đất Nhà nước giao huyện, nhu cầu chấp quyền sử dụng đất vay vốn để tiêu dùng đầu tư người dân lớn Kết tổng hợp cho thấy, phần lớn trường hợp tham gia thực quyền chấp chấp quyền sử dụng đất, cụ thể có 3.558/4.207 trường hợp chiếm 84,57%, lại 649/4.207 chiếm 15,43% trường hợp chấp quyền sử dụng đất nhà gắn liền với đất Sở dĩ trường hợp đất có nhà ở, chấp quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở, nhà phải có giấy chứng nhận quyền sở hữu theo quy định pháp luật Trong đó, trước Nghị định số 88/2009/NĐ-CP đời, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gắn liền với quyền sở hữu nhà không nhiều Do đó, người dân muốn chấp quyền sử dụng đất nhà gắn liền với đất phải thực thủ tục cấp bổ sung quyền sở hữu nhà Điều gây không khó khăn cho người dân thực chấp Hình 3.5 Kết chấp quyền sử dụng đất huyện Vân Đồn giai đoạn 2010 - 2014 Dựa vào biểu đồ hình 3.5, cho thấy: việc thực quyền chấp quyền sử dụng đất huyện Vân Đồn giai đoạn 2010 - 2014 chia làm hai giai đoạn nhỏ Giai đoạn (2010 - 2013), số lượng giao dịch chấp quyền 65 sử dụng có xu hướng giảm từ 1.053 xuống 642 vụ Nguyên nhân giai đoạn này, Chính phủ ban hành sách kiềm chế lạm phát dẫn đến việc ngân hàng đồng loạt tăng lãi suất cho vay, kinh tế phục hồi dẫn đến việc người dân khả để vay vốn Giai đoạn (2013 - 2014), lãi suất cho vay ngân hàng giảm xuống với nhu cầu vay vốn để đầu tư sản xuất kinh doanh người dân tăng cao số vụ chấp quyền sử dụng đất tăng từ 642 vụ lên 739 vụ Hiện nay, đất đai không nơi cư trú mà trở thành nguồn vốn để đầu tư sản xuất xã hội có kinh tế ngày phát triển Kết đánh giá ý kiến 50 hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thực quyền chấp quyền sử dụng đất huyện Vân Đồn cho thấy: - Về lý chấp quyền sử dụng đất: Trong số 50 hộ dân vấn, có 46% số hộ vay vốn để đầu tư, sản xuất kinh doanh, 18% số hộ vay vốn để xây dựng, sửa chữa nhà cửa, 36% số hộ lại vay vốn để trả nợ, đầu tư bất động sản, cho học hành lý khác - Về thời gian hoàn thành thủ tục chấp quyền sử dụng đất: 60% số hộ hỏi trả lời quy định 40% số hộ trả lời nhanh chóng Những năm qua, với đời nhiều ngân hàng thương mại cổ phần sách cải cách thủ tục hành chính, thủ tục đăng ký chấp quyền sử dụng đất rút ngắn từ ngày làm việc xuống ngày Điều tạo điều kiện cho người dân giải khó khăn tài yên tâm vay vốn đầu tư, sản xuất kinh doanh Bảng 3.9 Đánh giá tình hình thực quyền chấp quyền sử dụng đất huyện Vân Đồn TT 1.1 1.2 1.3 1.4 Chỉ tiêu Tổng số phiếu Lý chấp Đầu tư sản xuất, kinh doanh Đầu tư BĐS Xây dựng, sửa chữa nhà cửa Trả nợ 66 Tổng 50 Tỷ lệ (%) 100 23 46 12 18 12 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 Cho học hành Lý khác Thời gian hoàn thành thủ tục Nhanh chóng Đúng quy định Chậm Mức vay Trên 70% 40-70% 30-40% Dưới 30% Mức độ hài lòng số tiền vay Hài lòng Ít hài lòng Không hài lòng 20 30 40 60 15 24 30 48 16 21 21 42 16 42 - Về số tiền vay thực chấp quyền sử dụng đất: Theo quy định Ngân hàng Nhà nước tổ chức tín dụng vào nhu cầu vay vốn, khả hoàn trả nợ khách hàng khả nguồn vốn để định mức cho vay Đối với tổ chức tín dụng khác có mức cho vay khác nhau, thông thường không vượt 75% giá trị tài sản chấp Trong số 50 hộ điều tra có 30% số hộ vay 70% giá trị quyền sử dụng đất, 48% số hộ vay từ 40 đến 70% giá trị quyền sử dụng đất, 16% số hộ vay từ 30 đến 40% giá trị quyền sử dụng đất 6% số hộ cho vay mức 30% Trong tâm lý chung người sử dụng đất vay vốn muốn vay số vốn lớn có thể, nên qua điều tra mức độ hài lòng với số vốn vay, có 42% số hộ trả lời hài lòng, 42% số hộ trả lời không hài lòng 16% số hộ trả lời hài lòng Như vậy, kết số hộ hài lòng không hài lòng chiếm tới 58% Kết vấn cán tín dụng số Ngân hàng Cổ phần thương mại địa bàn huyện Vân Đồn cho biết, yếu tố quan trọng để định mức vay giá trị tài sản chấp khả hoàn trả nợ người chấp quyền sử dụng đất Chính vậy, nhiều trường hợp người sử dụng đất có giá trị tài sản chấp lớn không vay mức tối đa khả hoàn trả nợ họ thấp Điều 67 làm hạn chế nguồn vốn cho đầu tư sản xuất, kinh doanh hay giải khó khăn sống người sử dụng đất 3.3.4 Đánh giá chung tình hình thực quyền người sử dụng đất 3.3.4.1 Những mặt tích cực - Trong năm qua, việc thực quyền người sử dụng đất địa bàn huyện có chuyển biến tích cực góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội huyện Vân Đồn nói riêng tỉnh Quảng Ninh nói chung Ngoài việc giúp người dân “an cư, lạc nghiệp”, yên tâm đầu tư vào đất đai hoạt động chuyển quyền sử dụng đất đem lại nguồn thu lớn cho ngân sách địa phương Quyền sử dụng đất coi loại hàng hoá đặc biệt, có giá trị trở thành nguồn lực tài quan trọng để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh - Tỷ lệ thực quyền người sử dụng đất mức cao, tỷ lệ giai đoạn sau cao tỷ lệ giai đoạn trước Đa số người dân thực khai báo với quan Nhà nước hoàn tất thủ tục Điều chứng tỏ nhận thức người dân pháp luật đất đai ngày tiến hơn, mặt khác cho thấy công tác quản lý Nhà nước đất đai địa bàn huyện Vân Đồn ngày hoàn thiện - Thủ tục thực quyền người sử dụng đất diễn ngày thuận tiện việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thủ tục hành lĩnh vực đất đai Hiện nay, 100% thủ tục hành đất đai địa bàn huyện Vân Đồn đưa vào Trung tâm hành công 3.3.4.2 Những mặt hạn chế - Trên địa bàn huyện tồn tỷ lệ không nhỏ giao dịch quyền sử dụng đất không đăng ký với quan Nhà nước Qua phản ánh tình trạng phận không nhỏ người sử dụng đất chưa có hiểu biết pháp luật đất đai biết chưa có ý thức chấp hành Bên cạnh đó, khó khăn, phiền hà trình thực thủ tục quyền sử dụng đất rào cản khiến người dân không đến khai báo với quan nhà nước 68 - Việc tìm kiếm thông tin thị trường giao dịch quyền sử dụng đất gặp nhiều khó khăn cho người dân có nhu cầu Vai trò đầu mối Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất việc thực dịch vụ công cho người dân cần tìm hiểu đất định tham gia giao dịch chưa hiệu hệ thống đăng ký thống kê quyền sử dụng đất chưa thống xác, công tác chỉnh lý biến động đất đai lỏng lẻo Mặt khác, địa bàn huyện Vân Đồn chưa hình thành trung tâm giao dịch, môi giới đất đai khiến cho việc tìm kiếm thông tin giao dịch người dân gặp nhiều khó khăn - Pháp luật đất đai chưa phổ biến đến sở thường xuyên, tài liệu cung cấp thông tin đất đai thiếu, thất lạc chưa kịp thời Một số trường hợp cán địa phương không nắm bắt đầy đủ hệ thống văn pháp luật hiệu lực thi hành hay hết hiệu lực thi hành - Hiện nay, sách thuế thuế thu nhập cá nhân nhiều bất cập, chưa hợp lý dẫn đến khó khăn cho người dân thực - Công tác cải cách thủ tục hành đẩy mạnh, nhiên trình triển khai nhiều thủ tục chưa thực theo quy trình, chưa có phối hợp quan, đơn vị việc thực thủ tục hành - Lực lượng cán quản lý Nhà nước đất đai thiếu trình độ lực, chuyên môn nghiệp vụ Một số cán chưa có tinh thần trách nhiệm công việc, có thái độ nhũng nhiễu, hách dịch công dân 3.4 Đề xuất số giải pháp nhằm khắc phục hạn chế công tác chuyển quyền sử dụng đất huyện Vân Đồn 3.4.1 Hoàn thiện công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; nâng cao hiệu lực, hiệu công tác quản lý nhà nước đất đai - Cần tăng cường công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn huyện theo Nghị số 30/2012/QH13 ngày 21/6/2012 Quốc hội, hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 69 nhằm nâng cao trách nhiệm quản lý sử dụng người sử dụng đất, đồng thời để tạo điều kiện thuận lợi cho họ thực giao dịch quyền sử dụng đất - Nâng cao hiệu lực, hiệu công tác quản lý nhà nước đất đai; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát để phát trường hợp giao dịch “ngầm” Đồng thời, có biện pháp xử phạt đủ mạnh hành vi chuyển quyền sử dụng đất không khai báo để bảo đảm tính nghiêm minh pháp luật 3.4.2 Từng bước xây dựng sở liệu thông tin đất đai cách đầy đủ toàn diện, minh bạch hóa thông tin đất đai thị trường quyền sử dụng đất - Việc xây dựng sở liệu đất đai sở quan trọng để quan nhà nước nắm tình trạng pháp lý đất với thông tin người sử dụng đất Từ năm 2013, huyện Vân Đồn triển khai công tác xây dựng sở liệu đất đai toàn huyện, nhiên đến hoàn thành việc xây dựng sở liệu đất đai cho 01 xã (xã Đông Xá) Do vậy, thời gian tới cần tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống thông tin đẩy nhanh việc xây dựng sở liệu đất đai địa bàn huyện để vừa đáp ứng yêu cầu thông tin đất đai, đồng thời tạo điều kiện để thực quản lý đất đai công khai, minh bạch thuận lợi - Các thông tin đất đai đặc biệt thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cần công bố công khai phương tiện thông tin đại chúng trụ sở Ủy ban nhân dân địa phương Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cần trọng thực việc cung cấp thông tin tình trạng pháp lý đất để tạo an tâm, mạnh dạn đầu tư cho doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương - Khuyến khích thành lập công ty, văn phòng giao dịch quyền sử dụng đất nhằm tạo kênh thông tin giúp người dân dễ dàng tìm kiếm thông tin liên quan đến giao dịch quyền sử dụng đất thị trường 70 3.4.3 Xây dựng đề xuất sách thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản hợp lý, tạo minh bạch, đảm bảo công tránh vướng mắc việc thực thủ tục thuế - Theo Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật thuế sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định thuế thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản áp dụng cách tính 2% giá chuyển nhượng bất động sản - Bên cạnh đó, để chống việc “lách thuế” qua việc ghi giá thấp hợp đồng chuyển nhượng việc xây dựng ban hành giá đất phải phù hợp sát với giá thực tế chuyển nhượng thị trường tự - Riêng ngành thuế, nên nhanh chóng đầu tư công nghệ kỹ thuật để xác nhận thông tin nhà ở, đất lãnh thổ Việt Nam Không thể ban hành quy định miễn thuế cho thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, đất lãnh thổ Việt Nam, thực lại cách xác nhận trông chờ vào ý thức tự giác cộng đồng 3.4.4 Tuyên truyền, phổ biến pháp luật đất đai thủ tục hành công tác chuyển quyền sử dụng đất hộ gia đình cá nhân Tuyên truyền sách pháp luật đất đai liên quan đến công tác chuyển quyền sử dụng đất nhiều hình thức: tuyên truyền đài phát từ cấp huyện đến cấp xã, tổ chức tọa đàm hay tổ chức thi quần chúng hiểu biết Luật, nghĩa vụ tham gia đăng ký thực quyền sử dụng đất giúp họ nhận thức tầm quan trọng ý nghĩa công tác đăng ký giao dịch chuyển quyền sử dụng đất nhằm tránh phát sinh rủi ro trình sử dụng đất 3.4.5 Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành lĩnh vực đất đai - Thực quy định chế quản lý, trình tự, thủ tục hành thực quyền người sử dụng đất, tạo điều kiện cho việc phát triển thị trường quyền sử dụng đất thị trường bất động sản địa bàn huyện - Tăng cường phối hợp hoạt động Văn phòng đăng ký quyền sử 71 dụng đất với phận địa xã với quan thuế nhằm rút ngắn thời gian thực thủ tục hành đất đai nói chung, thủ tục chuyển quyền sử dụng đất nói riêng 3.4.6 Nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn đội ngũ cán quản lý Nhà nước đất đai - Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán làm công tác quản lý nhà nước đất đai Tổ chức lớp tập huấn quy định pháp luật đất đai, cử cán tham gia buổi hội thảo học hỏi kinh nghiệm công tác chuyển quyền sử dụng đất - Tiếp tục chấn chỉnh, tạo chuyển biến mạnh mẽ kỷ luật, kỷ cương hành thi hành công vụ, nâng cao bước ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động lĩnh vực quản lý đất đai từ cấp huyện đến cấp xã KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ Kết luận Vân Đồn có vị trí địa kinh tế, trị chiến lược quan trọng Việt Nam quốc tế Trong giai đoạn 2010 - 2014, kinh tế huyện phát triển khá, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 16,11%/năm Trong tương lai, Vân Đồn xây dựng thành đơn vị hành kinh tế đặc biệt trở thành thành phố biển tiêu biểu với ngành kinh tế mũi nhọn du lịch biển đảo, du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp, trung tâm thương mại, tài cửa ngõ giao thương quốc tế Đứng trước thay đổi tốc độ đô thị hóa lượng dân số ngày tăng kéo theo nhu cầu sử dụng đất ngày tăng Trong năm qua, công tác quản lý Nhà nước đất đai địa bàn huyện Vân Đồn ngày hoàn thiện đạt kết tích cực Tính đến hết năm 2014, diện tích đất giao để sử dụng địa bàn huyện 39.219,25 chiếm 70,89% tổng diện tích tự nhiên Công tác thống kê đất đai tiến hành hàng năm, kiểm kê đất đai tiến hành năm lần Đến 72 ngày 31/12/2014, toàn huyện cấp 9.647 giấy chứng nhận với diện tích 10.397,58 ha, đạt 78,60% diện tích cần cấp giấy chứng nhận Trong giai đoạn 2010 - 2014, địa bàn huyện Vân Đồn tiến hành thu hồi đất phục vụ công tác giải phóng mặt 55 dự án, tổng số hộ gia đình cá nhân bị thu hồi đất 3.565 hộ với diện tích thu hồi 1.350 Công tác tra, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật đất đai, xử lý vi phạm đất đai thực thường xuyên Trong giai đoạn 2010 - 2014, giao dịch chuyển quyền sử dụng đất địa bàn huyện Vân Đồn diễn thường xuyên, có 1.540 giao dịch chuyển nhượng, 4.207 giao dịch chấp 391 giao dịch tặng cho Số lượng giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất có xu hướng giảm đi, số lượng giao dịch chấp quyền sử dụng đất giảm giai đoạn 2010-2013 tăng trở lại từ năm 2013, số lượng giao dịch tặng cho quyền sử dụng đất biến động không nhiều qua năm Bênh cạnh trường hợp chuyển quyền đăng ký với quan Nhà nước địa bàn huyện Vân Đồn tồn nhiều trường hợp giao dịch chuyển quyền chưa thực đăng ký Công tác chuyển quyền sử dụng đất huyện Vân Đồn tạo niềm tin người sử dụng đất nhằm bước khuyến khích họ tự nguyện đăng ký giao dịch quyền sử dụng đất Về thủ tục thực quyền, có 50% số hộ điều tra trả lời bình thường đơn giản Thời gian hoàn thành thủ tục thực quyền đánh giá quy định nhanh chóng chiếm tới 70%, riêng thời gian hoàn thành thủ tục thực chấp quyền sử dụng đất 100% Chất lượng giao dịch quyền sử dụng đất nâng lên chất lượng, tiết kiệm thời gian thực thủ tục hành giao dịch đất đai nói chung chuyển quyền sử dụng đất nói riêng Thông qua đó, cá nhân hộ gia đình thúc đẩy giao lưu dân sự, khai thác tối đa lợi ích thu từ đất, bảo vệ sử dụng đất hợp lý, tiết kiệm Các giải pháp đề xuất để nâng cao hiệu công tác chuyển quyền sử dụng đất huyện Vân Đồn bao gồm 06 nhóm giải pháp bao gồm: Hoàn thiện 73 công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nâng cao hiệu lực, hiệu công tác quản lý nhà nước đất đai; Từng bước xây dựng sở liệu thông tin đất đai cách đầy đủ toàn diện, minh bạch hóa thông tin đất đai thị trường quyền sử dụng đất; Xây dựng đề xuất sách thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản hợp lý; Tuyên truyền, phổ biến pháp luật đất đai thủ tục hành công tác chuyển quyền sử dụng đất; Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành lĩnh vực đất đai; Nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn đội ngũ cán quản lý nhà nước đất đai Đề nghị - Cần có nghiên cứu chuyên sâu để đánh giá cách đầy đủ quyền người sử dụng đất (quyền chuyển đổi, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế quyền sử dụng đất góp vốn quyền sử dụng đất địa bàn huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh - Cần có sách thuế hợp lý phù hợp với thu nhập người sử dụng đất để họ thực tốt quyền theo quy định pháp luật 74 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tiếng Việt Nguyễn Hải An (2012) Pháp luật tặng cho quyền sử dụng đất Việt Nam Nxb Chính trị quốc gia, 301 tr Bộ Tài (2012) Báo cáo tổng kết ba năm thi hành Luật thuế thu nhập cá nhân Bộ Tài nguyên Môi trường (2012) Báo cáo số 193/BC-BTNMT ngày 06 tháng năm 2012 tổng kết tình hình thi hành Luật Đất đai 2003 định hướng sửa đổi Luật Đất đai Bộ Tài nguyên môi trường (2014) Báo cáo tổng kết tình hình thực nhiệm vụ công tác năm 2014 kế hoạch năm 2015 ngành Tài nguyên môi trường Nguyễn Đình Bồng (2014) Mô hình quản lý đất đai đại số nước kinh nghiệm cho Việt Nam Nguyễn Đình Bồng (2006) Một số vấn đề thị trường quyền sử dụng đất nước ta giai đoạn nay, Hội thảo Khoa học thị trường bất động sản: thực trạng, nguyên nhân giải pháp, tháng 3/2006, Hà Nội Chi cục Thống kê huyện Vân Đồn (2015) Báo cáo số 01/BC-TK ngày 02/01/2015 tình hình dân số, lao động, việc làm địa bàn huyện Vân Đồn năm 2014 75 Chi cục Thuế huyện Vân Đồn (2014) Báo cáo tình hình thu thuế tài sản thu khác ngân sách giai đoạn 2010 - 2014 Chính phủ (2014) Nghị định số 43/NĐ-CP ngày 15/5/2014 hướng dẫn thi thành số điều Luật Đất đai 10 Nguyễn Thị Cúc Nguyễn Thị Phượng (2012) Giáo trình Luật Đất đai quản lý Nhà nước đất đai 11 Trần Tú Cường (2012) Báo cáo tổng kết khoa học, đề tài: Nghiên cứu sở lý luận quy định quyền sở hữu, quyền sử dụng đất đai số quốc gia giới, rút kinh nghiệm cho Việt Nam, Viện chiến lược, sách Tài nguyên môi trường, 300 tr 12 Đảng Cộng sản Việt Nam (1993) Văn kiện Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương khóa VII Nxb Chính trị quốc gia 13 Đảng Cộng sản Việt Nam (2001) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Nxb Chính trị quốc gia 14 Đảng Cộng sản Việt Nam (2006) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Nxb Chính trị quốc gia 15 Đặng Đức Đạm (2003) Đổi quản lý đất đai để thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản Việt Nam, Hội thảo Phát triển quản lý thị trường bất động sản, tháng 9/2003, Hà Nội 16 Nguyễn Minh Hoàn (2013) Sự thay đổi sách từ quốc hữu hóa đến thị trường hóa đất đai Trung Quốc Tạp chí Lý luận trị, 6: 89-93 17 Ngân hàng giới (2011) Cơ chế nhà nước thu hồi đất chuyển dịch đất đai tự nguyện Việt Nam - Phương pháp tiếp cận, định giá đất giải khiếu nại dân, 216tr 18 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1987) Luật Đất đai năm 1987, Nxb Chính trị Quốc Gia 19 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1992) Hiến pháp năm 1992, Nxb Chính trị Quốc Gia 20 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1998) Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Đất đai năm 1993, Nxb Chính trị Quốc Gia 21 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2001) Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Đất đai năm 1993, Nxb Chính trị Quốc Gia 22 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2003) Luật Đất đai năm 2003, Nxb Chính trị Quốc Gia 76 23 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2005) Bộ Luật Dân năm 2005, Nxb Chính trị Quốc Gia 24 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2007) Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007, Nxb Chính trị Quốc Gia 25 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013a) Hiến pháp năm 2013, Nxb Chính trị Quốc Gia 26 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013b) Luật Đất đai năm 2013, Nxb Chính trị Quốc Gia 27 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2014) Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật thuế, Nxb Chính trị Quốc Gia 28 Nguyễn Thanh Trà Nguyễn Đình Bồng (2005) Giáo trình thị trường bất động sản, Nxb Nông nghiệp 29 Phòng Tài nguyên Môi trường (2014) Báo cáo tình hình thực nhiệm vụ công tác năm 2014 phương hướng nhiệm vụ năm 2015 30 Thủ tướng Chính phủ (2014) Quyết định số 2428/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 số chế, sách đặc thù tỉnh Quảng Ninh khu kinh tế Vân Đồn 31 Trần Minh Trọng (2005) Quy định quyền tài sản quyền sở hữu Bộ luật Dân 2005, Nxb Tư pháp 32 Ủy ban nhân dân huyện Vân Đồn (2015a) Báo cáo thuyết minh kiểm kê đất đai năm 2015 33 Ủy ban nhân dân huyện Vân Đồn (2015b) Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Vân Đồn đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 34 Nguyễn Ngọc Vinh (2013) Đa dạng hóa quyền sở hữu đất đai vấn đề cần bàn luận Tạp chí Phát triển Hội nhập, 9(19): 73-76 II Tài liệu tham khảo ấn phẩm điện tử 35 Diệu Linh (2011) Khái quát tình hình sử dụng đất Hàn Quốc, truy cập ngày 10/7/2014 http://cks.inas.gov.vn/index.php?newsid=137 36 Thu Thủy (2011) Hoạt động hệ thống quan đăng ký giao dịch bảo đảm Việt Nam số giải pháp hoàn thiện, truy cập ngày 04/08/2014 http://moj.gov.vn/ct/tintuc/Pages/nghien-cuu-trao-doi.aspx?ItemID=4442 77 78 PHỤ LỤC PHỤ LỤC Hiện trạng sử dụng đất huyện Vân Đồn năm 2014 ĐVT Loại đất STT Đất nông nghiệp 1.1 Đất sản xuất nông nghiệp 1.2 Đất lâm nghiệp 1.3 Đất nuôi trồng thủy sản 1.4 Đất nông nghiệp khác Đất phi nông nghiệp 2.1 (ha) Cơ cấu (%) 42.269,85 76,41 979,27 1,77 40.607,46 73,46 680,12 1,23 3,00 0,01 2.854,43 5,16 Đất 411,18 0,74 2.1.1 Đất đô thị 81,68 0,15 2.1.2 Đất nông thôn 329,5 0,6 2.2 Đất chuyên dùng 2.142,55 3,87 2.3 Đất tôn giáo, tín ngưỡng 16,14 0,03 2.4 Đất nghĩa trang, nghĩa địa 91,3 0,17 2.5 Đất sông suối mặt nước chuyên dùng 193.26 0,35 2.6 Đất phi nông nghiệp khác 0 Đất chưa sử dụng 10.195,95 18,43 3.1 Đất chưa sử dụng 4.612,08 8,34 3.2 Đất đồi núi chưa sử dụng 2.280,27 4,12 3.3 Đất núi đá rừng 3.303,6 5,97 Tổng diện tích 55.320,23 79 100 ... người sử dụng đất địa bàn huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2010 - 2014” Mục đích nghiên cứu đề tài - Đánh giá việc thực quyền người sử dụng đất địa bàn huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh giai... nhượng quyền sử dụng đất huyện Vân Đồn Tình hình thực quyền tặng cho quyền sử dụng đất huyện Vân Đồn giai đoạn 2010-2014 Đánh giá tình hình thực quyền tặng cho quyền sử dụng đất huyện Vân Đồn... giao dịch việc giao đất, thu hồi đất chấm dứt quyền sử dụng đất chủ sử dụng đất, xác lập quyền sử dụng đất quyền thuê đất cho chủ sử dụng đất việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Hoạt động
- Xem thêm -

Xem thêm: đánh giá việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất trên địa bàn huyện vân đồn, tỉnh quảng ninh , đánh giá việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất trên địa bàn huyện vân đồn, tỉnh quảng ninh , đánh giá việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất trên địa bàn huyện vân đồn, tỉnh quảng ninh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn