Bến quê 3

19 2,831 19
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/06/2013, 01:25

Héi gi¶ng gi¸o viªn giái cÊp huyÖn N¨m häc 2007 - 2008 chµo mõng c¸c thµy c« gi¸o vÒ dù giê th¨m Líp Con cß Mïa xu©n nho nhá ViÕng l¨ng B¸c Sang thu NguyÔn Minh Ch©u ng÷ v¨n 9 tuÇn 28 tiÕt 136 : Ngữ văn 9 tiết 136 : văn bản : bến quê - Nguyễn Minh Châu Tự học có hướng dẫn Cấu trúc bài học i. đọc hiểu chú thích : 1. Tác giả : 2. Tác phẩm : 3. Chú thích khác : ii. đọc hiểu nội dung : 1. Đọc : 2. Tìm hiểu chung : 3. Tìm hiểu chi tiết : 4. Tổng kết : iii. Luyện tập : iv. Củng cố, dặn dò : Ng÷ v¨n 9 tiÕt 136 : v¨n b¶n : bÕn quª - NguyÔn Minh Ch©u I. §äc hiÓu chó thÝch:– 1. T¸c gi¶: - Sinh n¨m 1930 – mÊt n¨m 1989 - Quª : huyÖn Quúnh L­u tØnh NghÖ – An Tù häc cã h­íng dÉn Ngữ văn 9 tiết 136 : văn bản : bến quê - Nguyễn Minh Châu I. Đọc hiểu chú thích: 1. Tác giả: - Sinh năm 1930 mất năm 1989 - Quê : huyện Quỳnh Lưu tỉnh Nghệ An - Chặng đường văn học: + Trước năm 1975: Đề tài chiến tranh. Cảm hứng lãng mạn và khuynh hư ớng sử thi. Tự học có hướng dẫn Ngữ văn 9 tiết 136 : văn bản : bến quê - Nguyễn Minh Châu I. Đọc hiểu chú thích: 1. Tác giả: - Sinh năm 1930 mất năm 1989 - Quê : huyện Quỳnh Lưu tỉnh Nghệ An - Chặng đường văn học: + Trước năm 1975: Đề tài chiến tranh. Cảm hứng lãng mạn và khuynh hư ớng sử thi. + Sau năm 1975: Đề tài thế sự và nhân sinh. Trang văn nặng chất suy tư và chiều sâu triết lí Tự học có hướng dẫn Ngữ văn 9 tiết 136 : văn bản : bến quê - Nguyễn Minh Châu 1. Tác giả: I. Đọc hiểu chú thích: - Sinh năm 1930 mất năm 1989 - Quê : huyện Quỳnh Lưu tỉnh Nghệ An - Chặng đường văn học: + Trước năm 1975: Đề tài chiến tranh. Cảm hứng lãng mạn và khuynh hư ớng sử thi. + Sau năm 1975: Đề tài thế sự và nhân sinh. Trang văn nặng chất suy tư và chiều sâu triết lí Cây bút văn xuôi tiêu biểu của văn học thời kì chống Mĩ. Người mở đường tinh anh và tài năng của văn học thời kì đổi mới. Nguyễn minh châu Nhà văn, chiến sĩ - Giải thưởng : Năm 2000, ông được truy tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật. Tự học có hướng dẫn Ng÷ v¨n 9 tiÕt 136 : v¨n b¶n : bÕn quª - NguyÔn Minh Ch©u I. §äc hiÓu chó thÝch:– 1. T¸c gi¶: 2. T¸c phÈm: - N»m trong tËp “BÕn quª” xuÊt b¶n n¨m 1985. Tù häc cã h­íng dÉn Ng÷ v¨n 9 tiÕt 136 : v¨n b¶n : bÕn quª - NguyÔn Minh Ch©u I. §äc hiÓu chó thÝch:– 1. T¸c gi¶: 2. T¸c phÈm: 3. C¸c chó thÝch kh¸c : Tù häc cã h­íng dÉn [...]... tóm tắt : 2 Tìm hiểu chung : 3 Tìm hiểu chi tiết : Hướng dẫn về nhà: -Tiếp tục tự học văn bản Bến quê ( tiết 137 ) a Thiên nhiên nơi bến quê : - Sưu tầm bài thơ, câu hát về bến quê * Tiểu kết: - Miêu tả tinh tế , so sánh, tính từ, thành phần phụ chú Trang văn giàu chất suy tư - Cảnh thiên nhiên : gần gũi, thân thuộc, dạt dào sự sống - Nhà văn : tinh anh, nhạy cảm, yêu quê hương ... cuối đời lại phải nằm liệt trên giường bệnh Khi phát hiện ra vẻ đẹp của bến sông Nhĩ nhờ con trai giúp mình>< nó lại ngay trước nhà>< lại không thể đến được sa vào đám chơi cờ thế trên hè phố + Kiểu nhân vật : Tư tưởng - Nhan đề : Bến quê - Bến đỗ bình yên của mỗi con người - Bố cục : Hai phần Ngữ văn 9 tiết 136 : văn bản : bến quê - Nguyễn Minh Châu Tự học có hướng dẫn I Đọc hiểu chú thích: - Tình...Ngữ văn 9 tiết 136 : văn bản : bến quê - Nguyễn Minh Châu Tự học có hướng dẫn I Đọc hiểu chú thích: 1 Tác giả: 2 Tác phẩm: 3 Các chú thích khác : Khn m qu Phỏ c th Bỏt chit yờu Dộp sa bụ Ngữ văn 9 tiết 136 : văn bản : bến quê - Nguyễn Minh Châu Tự học có hướng dẫn I Đọc hiểu chú thích: Ii Đọc hiểu nội dung : 1 Đọc,... thân thuộc Thành - Nhà văn : tinh anh, nhạy cảm, yêu quê hương Tự nghĩ về mình : từng đi > . vật : Tư tưởng. Bến quê - Bến đỗ bình yên của mỗi con người. - Bố cục : Hai phần. Tự học có hướng dẫn Ngữ văn 9 tiết 136 : văn bản : bến quê - Nguyễn Minh. tinh anh, nhạy cảm, yêu quê hương * Tiểu kết: - Tiếp tục tự học văn bản Bến quê ( tiết 137 ). - Sưu tầm bài thơ, câu hát về bến quê. Hướng dẫn về nhà:
- Xem thêm -

Xem thêm: Bến quê 3, Bến quê 3, Bến quê 3, Tác giả : 2. Tác phẩm : Chú thích khác : ii. Đọc : 2. Tìm hiểu chung : Tìm hiểu chi tiết : 4. Tổng kết : Tác giả: Tác giả: Tác giả: Tác giả: I. Đọc hiểu chú thích: Tác giả: 2. Tác phẩm: Tác giả: 2. Tác phẩm: C Tác giả: 2. Tác phẩm: C

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn