Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh

378 251 0
  • Loading ...
1/378 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/02/2017, 10:48

PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH HT Tịnh Không giảng (Tập 161 - 210) Tập 161 Nguyện thứ ba mươi sáu: “Giáo Hóa Tùy Duyên Nguyện” Kinh văn: "Trừ kỳ bổn nguyện, vi chúng sanh cố, bị hoằng thệ khải, giáo hóa thiết hữu tình, giai phát tín tâm, tu bồ đề hạnh, hành Phổ Hiền đạo Tuy sanh tha phương giới, vĩnh ly ác thú, nhạo thuyết pháp, nhạo thính pháp, thần túc, tùy ý tu tập, vô bất viên mãn Nhược bất nhĩ giả, bất thủ chánh giác" Nguyện thứ ba mươi sáu này, lần trước nói qua với bạn, ý nghĩa chưa nói hết Nguyện vô quan trọng Hơn nữa, đại đức cầu nguyện vãng sanh, người phát đại nguyện giáo hóa chúng sanh so nhiều, họ không giới Ngạn ngữ thường nói "nhân đồng thử tâm, tâm đồng thử lý", liền liên tưởng đến hư không pháp giới, vô lượng vô biên cõi nước chư Phật, người có tâm nguyện định số Nhất gặp chúng sanh gặp phải đại khổ đại nạn, cảm thấy giúp chúng sanh có cần yếu thiết Thế phải ghi nhớ, không cầu vãng sanh mà giới hành Bồ Tát đạo, phàm phu không làm được, mức độ thấp phải chứng bốn vị A La Hán trở lên Vì vậy? Kiến tư phiền não đoạn rồi, bạn sáu cõi không bị cảnh giới xoay chuyển, tự tại, Nếu bạn không chứng A La Hán, cho dù kiến đoạn rồi, tư chưa đoạn, hay nói cách khác, tâm bạn chưa đoạn tham-sân-si-mạn bạn khó ứng phó với mê danh lợi, mê năm dục sáu trần ngoại cảnh, bạn không vượt qua cám dỗ, đọa lạc Sự lợi hại Chiều nay, sau ăn cơm tối xong, phòng khách lầu hai với vị cổ giáo thọ Quốc Đại có nói đến nhà Lý học Tống Minh, nói đến Chu Hy, Chu Phu Tử (đây học giả tiếng triều Tống), họ học Phật lại trừ Phật giáo Nguyên nhân học Phật mà lại trừ Phật giáo? Nguyên nhân vọng tưởng, phân biệt, chấp trước buông bỏ Đây nói đến ba nhà Nho-Thích-Đạo, lý luận giống nhau, phương pháp dụng công không nhau, mục đích tu học không nhau, làm học vấn thái độ giống Ngày nói với người rồi, cầu giác ngộ, nhà Nho nói ngộ tánh, nhà Đạo dạy người khai ngộ, nhà Phật dạy người đại triệt đại ngộ Những chỗ xem dường giống nhau, trình độ ngộ nhập có cạn sâu khác biệt, không giống Vì nhà Nho học Phật mà trừ Phật giáo? -1- Vào thời xưa, học Nho quang vinh nhất, sau chết vị thần chủ họ thờ phụng Khổng miếu, vinh hạnh không bằng, nên nhà Nho học Phật mà trừ Phật, mục đích sau chết, thần vị đưa vào thờ cúng Khổng miếu, họ học Phật Khổng miếu không thờ cúng họ Họ không buông xả phân biệt, chấp trước Khai ngộ nhà Phật, vị phải nên biết, cảnh giới công phu không nhau; nhà Phật vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng, nhà Phật phải đạt đến tiêu chuẩn này; Nho Đạo chưa đạt đến tiêu chuẩn này, họ có “phải-quấy-nhân-ngã”, “tham-sân-si-mạn” chưa đoạn Đương nhiên cảnh giới Khổng Tử, Mạnh Tử cao, họ ngộ tương đối sâu, tương đối rộng Cho nên, nhà Nho có đại Nho, có tiểu Nho Cũng giống Phật giáo chúng ta, có Tiểu Thừa, có Đại Thừa, có Thanh Văn, có Duyên Giác, có Bồ Tát Mỗi giai tầng, cảnh giới không Mục đích giáo học Phật giáo muốn dạy người ngộ nhập vào tầng thứ tương đối, thoát khỏi sáu cõi luân hồi Việc Phật pháp gọi "chứng tiểu quả” Đây báo lớn, mà báo nhỏ Mức độ báo nhỏ siêu vượt sáu cõi luân hồi Nho Đạo chưa đạt đến cảnh giới Đạo sanh lên trời, mục đích họ muốn làm thiên thần, làm thần tiên, không rời khỏi sáu cõi Cho nên, nguyên lý nguyên tắc họ giống nhau, phương pháp dụng công giống nhau, tầng thứ ngộ nhập có sâu cạn, rộng hẹp không nhau, chứng họ có khác biệt Chúng ta hiểu rõ đạo lý này, lại nghĩ đến mình, có lực đoạn kiến tư phiền não, có lực chân thật phá bốn tướng, bốn kiến hay không? Trên "Kinh Kim Cang" nói “vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng”, bạn có làm hay không? Bạn nhiên làm rồi, được, không cầu sanh Tịnh Độ bạn đời đời kiếp kiếp gian hành Bồ Tát đạo Giả lực phải đặc biệt đề cao cảnh giác Bạn phải nên biết, kiến tư phiền não chưa đoạn bạn chắn luân hồi Chỉ cần luân hồi bạn chắn bị mê cách ấm Giống tại, đời bạn thân người, việc đời khứ quên hết trơn Đây vậy? Đây gọi mê cách ấm Những việc đời trước bạn ghi nhớ, tu học đời trước bạn quên hết sạch, đời muốn đến học Phật phải làm lại từ đầu Chúng ta đời làm lại từ đầu hay sao? Sự việc thật khó! Người học đạo nhiều, người thoái tâm nhiều, người thành tựu không nhiều Nguyên nhân đâu? Nguyên nhân nơi duyên phận Đại Sư Thiện Đạo nói “Quán Kinh” hay, Ngài nói: "Chín phẩm vãng sanh nơi duyên, gặp duyên không đồng" Câu nói Ngài, đem dẫn để nói Cơ hội người, ngộ không nhau, bạn thân người, bạn gặp thiện tri thức chân thật hay không? Thiện tri thức người không Trước tiên cha mẹ phải thiện tri thức Cha mẹ thương yêu phải cố gắng dạy chúng, không nên chìu chuộng, phải dạy chúng rõ lý, dạy chúng hiểu chuyện Chúng ta xem qua xã hội đại này, có người làm cha -2- mẹ cố gắng lý pháp mà dạy bảo họ? Vấn đề nghiêm trọng Nếu cố gắng dạy bảo họ, Thánh nhân nói, "dưỡng bất giáo, phụ chi quá", lỗi lầm cha mẹ, bạn nuôi chúng, bạn không dạy chúng Thế gian này, trách người làm cha mẹ Vì vậy? Bản thân họ không tiếp nhận qua giáo huấn Thánh Hiền, cha mẹ họ không dạy họ, Thế Tôn nói Kinh Vô Lượng Thọ: "Tiên nhân bất thiện, bất thức đạo đức, vô hữu ngữ giả, thù vô quái tha", bạn trách họ chứ? Đây nguyên nhân dẫn đến giới ngày đại loạn Không có người dạy! Vào thời xưa, khoảng kỷ trước, người làm cha mẹ biết dạy Người tuổi tác đây, lúc nhỏ cha mẹ dạy chúng tôi, nên hiểu chút đạo lý, hiểu tôn kính trưởng bối, tôn kính lão sư Đây gia giáo Gia giáo rễ, lão sư dạy gốc, bạn có gốc, có rễ Cho nên, Nho Phật (Đạo gia không ngoại lệ) dạy hiếu thân tôn sư? Bạn hiếu thân học vấn bạn, đức hạnh bạn liền có gốc; bạn thân cận minh sư, thân cận thiện tri thức đức hạnh học vấn bạn liền có gốc Chỉ cần có gốc rễ cành hoa trái tự nhiên sum suê Chúng ta xem thấy xã hội này, nước nước, gốc rễ Vấn đề thật nghiêm trọng Họ không hiểu hiếu dưỡng cha mẹ Ngày đề xướng hiếu đạo, niên nghe rồi, cảm thấy nghe không vô, tiếp nhận Họ nói quái luận, nói bậy, không hợp thời đại, lạc hậu Bạn nói xem, vấn đề nghiêm trọng cỡ nào! Hiếu đạo không họ hiểu tôn sư trọng đạo? Sư đạo tự nhiên bị Ngày trường học nhiều, nói lời khó nghe trường học gọi học điểm, mở tiệm làm ăn mua bán; thầy giáo buôn bán tri thức, học trò nộp học phí, đến mua tri thức thầy Bạn xem, sách in có câu: "Sở hữu quyền, in truy cứu", làm ăn mua bán hay sao? Lúc trước, dạy học qua năm năm, thầy giáo rảnh rỗi nói chuyện với nhau, đến nơi dạy học để làm gì? Là đến để nhận tiền Học trò đến trường học để làm gì? Học trò đến trường học để lấy chứng thư tốt nghiệp Mỗi người có mục đích riêng người; mục đích thầy giáo lấy tiền, mục đích học trò muốn lấy văn Thầy giáo lấy tiền rồi, học trò lấy văn bằng, hết việc rồi, thỏa hiệp làm ăn buôn bán xong Không giống thời xưa, vào thời xưa truyền đạo, làm ăn buôn bán Thầy giáo dạy học không mong cầu cúng dường Cúng dường học trò phải nên tận nghĩa vụ thầy, tùy phận, yêu cầu định, tùy theo hoàn cảnh gia đình bạn; gia đình bạn giàu có cúng dường nhiều chút, gia đình nghèo khó cúng dường chút Người vô bần khổ thầy giáo không nhận cúng dường, mà phải chu cấp cho học trò, giúp đỡ đời sống gia đình học trò Từ trước sư đạo, không Hiện tại, thảy giới "trên tranh lợi", giới nguy hiểm Cho nên, dự ngôn nhà tôn giáo nước thường hay nói, kỷ cuối E rằng, ngày tàn giới đến gần Chúng ta lời nói đương -3- nhiên hoàn toàn tin tưởng Thế nhưng, xem qua xã hội tại, nghĩ lại lời nói đạo lý Nhà Phật nói nhân quả, trồng nhân thiện thiện Nếu tất chúng sanh tâm hạnh không thiện ác báo định tránh khỏi Thiên tai nhân họa, từ nhân mà nhìn, từ lý luận Thánh Hiền nhân nói mà suy xét Trên Kinh Đại Thừa thường nói "cảnh tùy tâm chuyển", "tất pháp từ tâm tưởng sanh" có đạo lý Thế nghĩ, tiền đồ đáng sợ! Làm giúp đỡ mình, làm giúp đỡ xã hội, giúp đỡ tất chúng sanh tiêu trừ tai nạn này? Vẫn dựa vào giáo dục, giáo dục biện pháp thứ hai Đây vấn đề nghiêm túc mà lúc giảng Kinh, không lần nói đến Vấn đề trị giải quyết, quân vũ lực giải quyết, kinh tế, kỹ thuật mang đến tác dụng phụ, giải Đây tiền sâu sắc thể hội Cho nên, xuất gian, bậc đại Thánh đại Hiền này, xem thấy người sáng tạo tôn giáo Thánh Hiền nhân, họ không làm trị, không làm quân sự, không làm khoa học, không làm kinh tế Họ làm gì? Làm giáo dục Công việc giáo dục này, ngày gọi "giáo dục tôn giáo" Họ biết có giáo dục tôn giáo giải vấn đề Thế từ xưa đến nay, tôn giáo truyền ngàn năm Lịch sử Ấn Độ giáo dài nhất, người gian thừa nhận lịch sử có 8.500 năm Cho nên, chín tôn giáo xếp lại với lịch sử Ấn Độ giáo lâu nhất, thứ hai Do Thái giáo (hơn 4.000 năm lịch sử), thứ ba Bái Hỏa giáo (có 3.000 năm lịch sử), Phật giáo xếp thứ tư Thời gian truyền thừa dài đến vậy, nên không tránh khỏi có ngộ nhận, có chỗ sai lầm, truyền sai, tôn giáo bị biến chất Tôn giáo giáo dục, loại giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa, tôn giáo Tôi xem Kinh điển họ, tất tương thông Thế nhưng, truyền qua nhiều năm vậy, người đem giáo dục quên mất, lưu truyền gian nghi thức tôn giáo, liền biến thành mê tín Tôn giáo mê tín, mà giáo học trí tuệ Từ trước lão sư dạy (vào lúc nói triết học Phật Kinh), thầy nói: “Phật giáo trí tuệ chân thật, đời sống nghệ thuật cao độ Tu học Phật pháp hưởng thụ cao nhân sanh” Tôi bị câu nói kéo vào nhà Phật Khi đọc Kinh, giảng Kinh, nhiên không sai, lời lão sư nói chân thật, không giả, đích thực Phật pháp trí tuệ cứu cánh viên mãn, đời sống nghệ thuật chân thật cao độ Chúng ta hưởng thụ Lại xem qua tôn giáo khác có phải không? Phải! Không khác với Phật giáo Ngày Singapore, ngưỡng cửa tôn giáo bước qua, đột phá hết Chín tôn giáo thường tụ hội, tháng chí có ba đến bốn lần tụ hội, quen, bạn tốt rồi, người nhà Thế vậy? Đây tình người Mâu thuẫn bên tiêu trừ hay không? Rất khó Mâu thuẫn phải làm để tiêu trừ? Chúng ta phải nơi giáo lý, giáo nghĩa mà câu thông vấn đề chân thật giải trừ, hồi phục lại giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa Điều xã hội, quốc gia, giới, chúng sanh có cống hiến chân thật Đây bổn ý chư Phật, chúng thần sáng giáo Đây đại từ đại bi lưu xuất tâm chân thật -4- Cho nên, cư sĩ Lý Mộc Nguyên đại diện Lâm trưởng, hôm tuyên bố với người, tháng sáu, giảng đường chúng ta, ngày chủ nhật mời chín tôn giáo luân phiên đến để giảng Kinh (giảng Kinh họ) Mục đích đâu? Mục đích muốn dung thông giáo lý, giáo nghĩa tôn giáo Đó chân thật nhà, tất chúng sanh mà tạo phước Những hiểu lầm ngăn cách lý luận hoàn toàn phá hết, chân thật đạt đến hòa thuận sống, bình đẳng đối đãi Chúng ta học tập Kinh điển họ, họ học tập Kinh điển Kỳ thật, họ sớm bắt đầu học tập Kinh điển Chúng ta phải nên chăm nỗ lực học Kinh điển họ Cho nên, tất chúng sanh mà phát đại thệ nguyện, lưu lại gian để giúp đỡ tất chúng sanh khổ nạn Nguyện vĩ đại, nguyện chư Phật Như Lai tán thán Khi phát nguyện này, định phải quy y A Di Đà Phật, phải cầu sanh Tịnh Độ Vì vậy? Có thể có oai thần bổn nguyện A Di Đà Phật gia trì, sáu cõi, ác đạo không bị mê Cùng chung với tất chúng sanh mà không mê, công phu, lĩnh Đây nói rõ, Bồ Tát nói pháp độ sanh định phải phát nguyện cầu sanh Tịnh Độ Đạo lý chỗ Các bạn thử nghĩ xem, nguyện văn nói "giáo hóa thiết hữu tình", câu có phải nói "giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa" hay không? Trong tất phân biệt, không phân cõi nước Cõi nước có phạm vi lớn, cõi nước chư Phật Người vãng sanh đến Thế giới Tây Phương từ mười phương tất cõi nước chư Phật, phức tạp Người vô lượng vô biên giới chư Phật, Phật Bồ Tát nơi khuyên người niệm A Di Đà Phật cầu sanh Thế giới Cực Lạc Cõi nước nhiều, tộc loại nhiều, hình sắc không nhau, phương thức đời sống không giống nhau, ý thức hình thái không giống nhau, tín ngưỡng tôn giáo không giống nhau, tất bao gồm hết A Di Đà Phật chư Phật Như Lai bình đẳng phổ độ tất chúng sanh, định phân biệt, chấp trước mà đối đãi bình đẳng Vì phải đối đãi bình đẳng với tất chúng sanh? Người xưa có câu nói hay: "Bổn thị đồng sanh" Lời nói hay, hư không pháp giới tất chúng sanh vốn từ gốc mà sanh Gốc gì? Gốc chân tâm, gốc bổn tánh Trên "Kinh Hoa Nghiêm" nói với chúng ta, hư không pháp giới tất chúng sanh từ đâu mà có? "Duy tâm sở hiện", gốc; "duy thức sở biến", gốc Phật tìm đại đại bổn rồi, đối đãi bình đẳng với tất chúng sanh Tiêu chuẩn bình đẳng giống đối đãi với đối đãi với tất chúng sanh đó, định khuyết Cho nên, Kinh thường nói "sanh Phật không hai" (sanh chúng sanh, Phật chư Phật), chúng sanh chư Phật không khác Bạn cần phải triệt để hiểu rõ chân tướng thật Chân thật tìm bản, bạn có loại quan niệm lý luận này, có cách nghĩ Bạn có cách nghĩ có hòa thuận sống với nhau, cách làm đối đãi bình đẳng Đây xem thấy "giáo hóa tất hữu tình” Giáo hóa phục vụ Chư Phật Bồ Tát người chân thật giác ngộ Các Ngài thị gian này, chọn lựa nghề nghiệp giáo học Giáo học giáo học nghĩa vụ, giáo học không cầu học trò hồi báo, chân thật vĩ đại Phương pháp -5- giáo học có nhiều Hôm qua đạo tràng chùa Trúc Lâm khai mạc Buổi diễn lễ khai quang Thánh tượng Bồ Tát Quán Thế Âm có nhiều đồng tu đến tham gia Mấy ngày trước họ làm pháp hội Hoa Nghiêm, đọc "Kinh Hoa Nghiêm" Việc tốt Chúng ta biết, Bồ Tát Quán Âm có ba Kinh, gọi “Quán Âm Tam Kinh” Bộ Kinh thứ "Kinh Hoa Nghiêm", Thiện Tài Đồng Tử 53 lần tham học, tham Bồ Tát Quán Âm Bạn xem, Bồ Tát Quán Âm dạy bảo Thiện Tài Đồng Tử, nói đến chúng sanh tánh không đồng, đáng dùng thân để độ Bồ Tát liền thân để độ Chúng ta từ chỗ liên tưởng đến Bồ Tát Quán Âm tùy loại hóa thân Chư Phật Như Lai đương nhiên không ngoại lệ Phật Bồ Tát có thân tướng hay không? Xin nói với vị, Ngài thân tướng, tùy loại hóa thân Làm biết họ thân tướng? Trên "Kinh Kim Cang" nói: "Nhược Bồ Tát hữu ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, tức phi Bồ Tát", Bồ Tát, Bồ Tát giả, Bồ Tát thật Bồ Tát thật định vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng Họ vô tướng, vô tướng tùy hiếu thích chúng sanh mà tướng Bất tướng họ hiện, tùy loại hóa thân Trên Kinh điển nói Bồ Tát Quán Âm có ba mươi hai ứng thân Ba mươi hai ứng thân tùy loại hóa thân Thế gian này, nghi tôn giáo phá trừ hết Đáng dùng thân Ki-Tô để hóa độ, Bồ Tát Quán Âm không thị thân Ki-Tô mà nói pháp hay sao? Ngày xem thấy Ki-Tô, “Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát”, hóa thân Quán Âm Bồ Tát Xem thấy A-Hồng Hồi giáo, đáng dùng thân A-Hồng để độ liền thân AHồng mà nói pháp Chúng ta xem thấy A-Hồng, “Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát”, Bồ Tát Ngài thị Cái nghi liền giải trừ Tùy loại hóa thân, ứng nói pháp Tâm bình đẳng, tâm cung kính tiền tôn giáo, liền biết Thần mà họ thờ phụng, truyền giáo sư họ, Kinh điển họ Tam Bảo Tam Bảo Phật Kinh nói không khác Cho nên, lý không quán thông liền có mâu thuẫn, liền có chướng ngại Trên lý thông đạt chướng ngại liền không Cho nên, phải xúc tiến giáo học tôn giáo Tôn giáo phải lý luận, giáo lý, giáo nghĩa mà câu thông Học tập lẫn nhau, chân thật phổ độ chúng sanh, giúp đỡ tất chúng sanh phá mê khai ngộ, lìa khổ vui Chúng ta tuyệt đối không tạo thành chiến tranh tôn giáo Nếu tôn giáo phát khởi chiến tranh chuyện cười thiên hạ, ý Thần Tôn giáo phát sanh chiến tranh ý người, ý Thần Chân tướng thật thật làm cho rõ ràng rồi, thật làm cho tường tận rồi, biết trước mắt xã hội tai nạn triền miên, phải nên làm Phải nên bắt tay vào từ chỗ nào? Phải liên hợp truyền giáo sư tôn giáo khác Khi qua lại với họ, ta gọi họ "hóa thân Thần Thánh", "hình tượng Thượng Đế" Bốn chúng đệ tử nhà Phật hóa thân Bồ Tát, chư Phật Như Lai, hình tượng Bồ Tát, chư Phật Như Lai Chúng ta định phải thực tiễn "học vi nhân sư hành vi phạm" độ, giúp đỡ xã hội, giúp đỡ chúng sanh tiêu tai khỏi nạn Cho nên, phương pháp giáo học vô lượng vô -6- biên, tông có Phương pháp nhiều nhiều, nhà Phật nói “pháp môn vô lượng” Pháp môn vô lượng đem giáo học tôn giáo bao gồm đó, phương pháp khác nhau, mục tiêu giáo học định giống Ở chỗ nói ba mục tiêu Thứ sơ cấp, "giai phát tín tâm" Bạn tin điều gì? Tin đạo Đạo gì? Thực tiễn hiếu đạo sư đạo vào đời sống Đây không nhân đạo, Thần Thánh, mà đại đạo chư Phật Như Lai Chúng ta phải tin tưởng Chỗ bạn không tin tưởng, người xưa nói bạn tu thiện pháp có nhiều hư giả, chân thật, định thành tựu đức hạnh bạn Vì vậy? Bạn gốc, rễ Hiếu đạo gốc, sư đạo rễ, phải từ chỗ mà xây dựng tín tâm Người bất trung bất hiếu, bội thầy phản đạo, cho dù thiện hạnh họ có nhiều hơn, giống hoa bình nở thôi, xem đẹp, qua hai ba ngày tàn tạ khô héo, gốc Cho nên, chân thật muốn tu học định phải từ gốc rễ mà tu, phải từ nơi gốc rễ mà xây dựng lòng tin Phật sư đạo Hiếu đạo lão sư dạy cho chúng ta, hiểu rõ hiếu đạo Nếu giáo huấn thầy giáo, làm hiểu đạo hiếu? Không thể nào! Học trò hiểu tôn sư trọng đạo? Do cha mẹ dạy Cho nên, vừa nói, sáu cõi thân người, muốn tiếp tục từ nơi công tác hoằng pháp lợi sanh, duyên thứ bạn, thiện tri thức thứ cha mẹ bạn Nếu cha mẹ bạn chân thật dạy bạn tôn sư trọng đạo cha mẹ bạn chọn cho bạn thầy giáo tốt, bạn hiểu tôn sư trọng đạo Thầy giáo tốt định dạy bạn hiếu dưỡng cha mẹ Thế học vấn đức hạnh bạn cắm gốc rồi, bạn đời liền thành tựu đại đức Thế nhưng, xã hội ngày phiền phức, cha mẹ không dạy bạn tôn sư trọng đạo, thầy giáo trường không dạy bạn hiếu thuận cha mẹ Bạn nói xem, cách không? Cho nên cứu vãn kiếp vận giới ngày nay, phải nương vào truyền giáo sư tôn giáo ra, không đường thứ hai Nếu giáo dục tôn giáo hồi phục tai nạn gian tất nhiên tiền Cho nên, chỗ nói "giai phát tín tâm", hai chữ “tín tâm” sâu rộng không bờ mé, hiếu đạo sư đạo, hai chữ Hai việc thiện chân chánh, thiện chân thật Không tham, không sân, không si từ hai phát sanh Vì vậy? Nếu có “tham-sân-simạn”, có “phải-quấy-nhân-ngã” bất hiếu, bất kính Người hiếu thân tôn sư chắn tan nhạt “phải-quấy-nhân-ngã”, buông bỏ “tham-sân-si-mạn” Bao gồm tất thiện pháp từ mà sanh ra, gọi thiện Tín tâm cứu cánh viên mãn giáo huấn chư Phật Như Lai, họ chân thật đem cội gốc vũ trụ nhân sanh tìm Thế xuất gian tất pháp chân thật tường tận Họ tường tận? Dựa vào phương pháp họ, tổng nguyên tắc nói "thiền định" Thiền định sâu thẳm, đem không gian thứ đột phá, xem thấy chân tướng thật, xem thấy gốc, rễ phát sinh Cái gốc rễ Phật "Kinh Hoa Nghiêm" nói "duy tâm sở hiện, thức sở biến", họ xem thấy Tận hư không khắp pháp giới, bao gồm tất -7- chúng sanh tâm thức biến Tin sâu không nghi giáo huấn Phật, chọn lấy nguyên tắc tu học Phật mà dạy cho Nói đến thiền định, xếp quay vào vách phương pháp tu thiền định Nhà Phật nói "tám vạn bốn ngàn pháp môn", môn tám vạn bốn ngàn pháp môn Chúng ta chọn lấy môn nào? Chúng ta chọn lấy pháp môn niệm Phật Chúng ta dùng phương pháp chấp trì danh hiệu để đạt đến thiền định sâu thẳm Nếu đột phá không gian thứ, Phật nói cho nghe lời nói này, phải đích thân chứng minh, xem có phải tâm thức biến hay không Phải đợi chứng minh Bạn chứng minh gọi bạn chứng đạo, thành đạo Tập 162 Hai chữ "tín tâm" này, vào cảnh giới tiền chúng ta, quan trọng phải tin Phật Phật thầy giáo chúng ta, Bồ Tát thầy giáo Chúng ta phải tin giáo huấn Phật Giáo huấn Phật Kinh điển, nói, phải tin Phật, phải tin pháp Tăng tin hay không? Có vấn đề! Nếu tăng không chân thật y theo Phật pháp mà tu học họ phàm phu, họ đời có thành tựu hay không điều khó nói, tín tâm sanh khởi? Thế nhưng, Kinh luận nói với nguyên tắc, tâm hạnh tăng tương ưng với Phật pháp bạn tin tưởng, tâm hạnh họ trái với Phật pháp bạn kính trọng họ mà không gần Kính cung kính, cung kính tuyệt đối, hai thứ Thế gọi không gần? Không học với họ Làm bạn biết họ có hay không? Thực tế mà nói, bạn tỉ mỉ mà quán sát, họ tự tư tự lợi phàm phu Giống y ta, ta có tự tư tự lợi, họ có tự tư tự lợi; ta có phải quấy nhân ngã, họ có phải quấy nhân ngã; ta có tham-sân-si-mạn, họ có tham-sân-si-mạn, hai người gần giống Nếu họ tự tư tự lợi, phải quấy nhân ngã, tham-sân-si-mạn, không giống Lại tỉ mỉ mà quán sát, có phải họ hiếu thân tôn sư? Nếu họ hiếu thân tôn sư, bạn biết họ có bản, bạn tin tưởng Cho nên, Phật Pháp Tăng - Tam Bảo, nơi Tam Bảo phát khởi tín tâm, y giáo tu hành Đây bước thứ nhất, dạy người phải phát khởi tín tâm giáo huấn Thánh Hiền xuất gian, sanh tín tâm giáo hóa chúng sanh mục tiêu thứ Sau sanh khởi tín tâm, liền bước vào mục tiêu thứ hai "tu Bồ Đề hạnh" ("tu" tu sửa "Bồ Đề" tiếng Phạn, ý nghĩa giác ngộ, trí tuệ) Hay nói cách khác, bạn chân thật xây dựng tín tâm rồi, bạn phải đem đời sống sai lầm, hành vi sai lầm trước bạn mà tu sửa trở lại Ngày trước, đời sống ngu si, trí tuệ; mê hoặc, giác ngộ Phàm phu trải qua đời sống nào? Đời sống ngu si, mê hoặc, đời sống họ không dễ qua, trải qua khổ cực Ngu mê làm mà không tạo nghiệp? Đời sống tạo nghiệp, làm việc tạo nghiệp, đối nhân xử tiếp vật thảy tạo nghiệp, giống “Kinh Địa Tạng” nói: "Chúng sanh Diêm phù đề khởi tâm động niệm nghiệp" Các bạn thử -8- nghĩ xem, Phật Bồ Tát nói lời nói có đáng không? Không đáng, chân thật thảy nghiệp Tại tạo nghiệp? Ngu si, mê hoặc, tạo nghiệp Sau tin vào Tam Bảo, bạn đem thành kiến buông xả; đem vọng tưởng, phân biệt, chấp trước buông xả; đời sống, công việc, đối người tiếp vật không tùy thuận phiền não mình, đem tu sửa lại; tùy thuận giáo huấn Phật Bồ Tát, đem Phật Bồ Tát dạy cho bạn, sống, công việc nỗ lực làm cho Đây gọi tu Bồ Đề hạnh ("hạnh" hành vi đời sống) Như bạn chân thật có lợi ích Phật pháp Việc việc lớn, việc nhỏ Hay nói cách khác, bạn từ mê điên đảo quay đầu lại, nương vào giáo huấn chánh giác Phật Bồ Tát; từ ngu si quay đầu lại, nương vào giáo huấn trí tuệ Phật Bồ Tát Bạn phải khẳng định Kinh điển trí tuệ, Kinh điển giác ngộ Vậy hành đâu? Phía trước nói qua với bạn, bắt tay vào từ Tam Phước Tịnh Nghiệp Tam Phước "hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp", bạn phải làm từ chỗ Phật giảng “Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh”, Kinh không dài, Kinh Tiểu Thừa, Kinh thu tập vào “Đại Tạng Kinh” Ở Kinh Phật khai thị rõ ràng, thập thiện nghiệp làm người, làm Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Như Lai đức Chúng ta xem thường, tận thỉ tận chung Trên Kinh luận bạn thường hay đọc thấy "thiện nam tử, thiện nữ nhân", tiêu chuẩn thiện gì? Chính mười điều Mười điều làm được, bạn gọi người thiện, "thiện nam tử, thiện nữ nhân" Không làm mười điều này, bạn "thiện nam tử, thiện nữ nhân" mà Kinh điển gọi Trong mười điều, điều cần phải đầy đủ chín điều khác, điều vậy, gọi viên mãn Nếu thiếu điều, điều bạn làm chưa viên mãn Phải “Thập Thiện Nghiệp Đạo” mà xây dựng đức hạnh Hiếu thân, không thực tiễn mười thiện bạn hiếu; tôn kính lão sư, tu mười thiện bạn kính lão sư, hiếu kính Phía sau Tam quy, chúng giới, tâm Bồ Đề, tự lợi lợi tha hạnh mở rộng mười thiện, mở rộng đến Lục độ, mở rộng đến mười nguyện Phổ Hiền Chỗ nói Bồ Đề, phía sau lại nói "hành Phổ Hiền đạo", Bồ Tát hạnh Mở rộng đến "Kinh Hoa Nghiêm", mười Ba La Mật Bồ Tát Phổ Hiền nói tâm Bồ Đề viên mãn Mười Ba La Mật bao gồm Phật pháp Nền tảng nó, “Thập Thiện Nghiệp” Cho nên, “Thập Thiện Nghiệp”, Bồ Tát hạnh, có sáu Ba La Mật tốt, mười Ba La Mật tốt, thành tựu Điều bạn phải tường tận, phải xem trọng Bạn lại truy cứu đến gốc mười thiện, hiếu thân tôn sư Cho nên, không hiếu cha mẹ, không kính lão sư mười thiện bạn chắn tu không tốt, định tu không thành tựu Do biết, hiếu thân tôn sư đại Thánh đại Hiền xuất gian, đại đại bổn giáo hóa tất hữu tình chúng sanh Cội nguồn gian đại -9- loạn ngày này, xã hội thành Nếu muốn xã hội hồi phục lại trật tự bình thường phải dùng phương pháp cũ Ngoài phương pháp cũ ra, định không tìm biện pháp thứ hai Lục Ba La Mật Trong Bồ Tát sáu Ba La Mật, thứ "bố thí" Ý nghĩa bố thí gì? Vô tư vô ngã, tâm tịnh, bình đẳng, tận tâm tận lực tất chúng sanh mà phục vụ, gọi bố thí Trong bố thí có hai loại, ngoại tài bố thí nội tài bố thí Ngoại tài bố thí nói vật thân Dùng tiền bạc, vật phẩm giúp đỡ tất chúng sanh khổ nạn, thuộc ngoại tài Nội tài bố thí dùng trí tuệ chúng ta, dùng lao lực chúng ta, gọi nội tài bố thí Cư Sĩ Lâm trên dưới có nhiều đồng tu ngày đến để làm công quả, việc công thuộc nội tài bố thí Họ đến nơi để phục vụ cúng dường tất đại chúng, gọi bố thí Ba La Mật "Trì giới" gì? Trì giới giữ quy củ, giữ pháp độ Đạo tràng có quy củ đạo tràng Bạn đến nơi để làm công quả, không luận tiền sức tốt, bạn định phải giữ quy ước đạo tràng Không thể nói có cống hiến thù thắng đạo tràng này, phải đãi ngộ đặc thù, hình thành giai cấp đặc quyền, sai rồi, bạn làm pháp bình đẳng Phật pháp Bạn định phải giữ quy củ Đạo tràng Cư Sĩ Lâm tốt, người thường hay nghe Kinh, thường hay đọc tụng, rõ lý Chúng ta xem thấy, nhiều người bỏ tiền bỏ sức ra, đại hộ pháp chân thật nơi đây, tụ hội, ăn cơm họ chạy đến góc Người không ý không thấy Họ không đến trước để tranh, công đức thù thắng Bạn từ chỗ xem thấy đức hạnh họ Nếu tranh phía trước người khác, để người khác xưng dương tán thán bạn, chút công đức bạn hưởng hết Cho nên, người chân thật tu phước họ không muốn cho người khác biết, người xưa thường nói "tích âm đức" Tích đức mà không muốn để người khác biết gọi âm đức Âm đức báo lớn, âm đức báo dày Họ hiểu được, họ giữ pháp, giữ quy củ "Nhẫn nhục" có lòng nhẫn nại Chúng ta phải bồi dưỡng lòng nhẫn nại Tuy nói bạn phải có lòng nhẫn nại, mực mà chờ đợi, việc bạn làm không thành công, phải chăm nỗ lực "Tinh tấn" cầu tiến Chúng ta sau lần hoạt động định phải mở hội kiểm điểm Mỗi hạng mục, phải nỗ lực kiểm thảo Nếu có khuyết, hy vọng lần sau đem sửa đổi lại Đây tinh Ba La Mật "Thiền định" ta có chủ tể, bị ngoại cảnh bên dao động Thiền định công phu chân thật, không luận hoàn cảnh vật chất, hoàn cảnh nhân sự, bạn tiếp xúc mà không động tâm, cải đổi pháp môn khác Thí dụ, đọc bổn hội tập "Kinh Vô Lượng Thọ" lão cư sĩ Hạ Liên Cư Chúng ta có sư thừa, lão sư đích thân truyền thụ, có lòng tin lão sư, có lòng tin bổn pháp lão sư truyền thụ, không nghe số lời phê - 10 - Hai câu phía trước "nhị lợi hành", đoạn thứ "trang nghiêm chúng hạnh, quỹ phạm cụ túc", từ mà nói Sự hình tướng, quan trọng Nếu có mà lý, tu hai câu phước báo hữu lậu tam giới Nếu đạt lý, tương ưng với lý, phước đức gian liền biến thành công đức xuất gian, báo liền nghĩ bàn Lý ngày đọc hai câu này: "Quán pháp hóa, tam muội thường tịch" Tiếp theo sau, đoạn Kinh văn thứ ba Kinh văn: "Thiện hộ nghiệp, bất tha Thiện hộ thân nghiệp, bất thất oai nghi Thiện hộ ý nghiệp, tịnh vô nhiễm" Trong khoa này, nói Thế Tôn Ngài đem tổng cương lĩnh 49 năm đời thuyết giáo, chỗ tuyên bố ra, mười câu Kinh văn quan trọng, định phải ghi nhớ kỹ, mỗi phút gặp cảnh giới đề khởi lên Hai câu phía trước tổng đề mục dùng giảng Kinh: "Học vi nhân sư, hành vi phạm" “Quỹ phạm” mô phạm, quan trọng thứ xã hội đại Thế xuất gian đại Thánh đại Hiền không không trọng hội giáo dục, hội giáo dục lúc nơi không gián đoạn, rõ tâm Bồ Tát lợi ích chúng sanh, nguyện vọng lợi ích chúng sanh, đích thực rõ ràng "Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm" nói: "Không có mệt mỏi" "Quỹ phạm" đời sống bình đẳng, pháp tắc đối nhân xử tiếp vật, pháp tắc thay đổi, khiếm khuyết, gọi "cụ túc" Cái pháp tắc siêu việt thời gian, siêu việt không gian Nếu trái với pháp tắc này, tai nạn liền tiền Người xưa Trung Quốc hiểu được, người đại xem thường Chúng ta tỉ mỉ quán sát phản tỉnh, giáo huấn cổ Thánh tiên Hiền, Hán Võ Đế đem chế định quỹ phạm giáo dục, hai ngàn năm, đến triều nhà Thanh, khoảng thời gian thay triều đổi nhiều lần, điển chương văn vật chế độ có cải cách, người Mông Cổ vào làm chủ Trung Quốc, Mãn Thanh vào làm chủ Trung Quốc, chế độ thay đổi tương đối lớn, quỹ phạm giáo dục cổ Thánh tiên Hiền trước sau không thay đổi Chúng ta tưởng tượng đạo lý gì? Vì Hán Võ Đế chế định chánh sách giáo dục kéo dài hai ngàn năm, triều đại tuân thủ, không dám thay đổi? Việc đáng suy xét, đáng phản tỉnh Đến khoảng năm dân quốc hoàn toàn đem phế bỏ, cho thứ già rồi, xưa cũ mục nát, công cụ thời chuyên chế đế vương thống trị nhân dân, thời đại thay đổi, chế độ chuyên chế bị lật đổ, dân chủ tự mở rộng, toàn tây hóa, người tây dương tốt, lão tổ tông Trung Quốc lưu truyền lại thứ thứ tốt, "đả đảo Khổng gia điếm", xem văn hóa cổ xưa rác rưởi, mang bỏ Dân quốc đến có tám chín chục năm rồi, tám chín chục năm người Trung Quốc trải qua đời sống nào? Nếu đem điển tích cổ xưa tỉ mỉ mà đọc qua, ngày trải qua đời sống không đời xưa Cổ đại giáo dục luân lý đạo đức, quỹ phạm tư tưởng hành vi người, việc rốt thiện bất thiện? Rất đáng người đại khảo nghiệm lại Nếu người cho người thời xưa sai, nghĩ sai, nói - 364 - sai, làm sai rồi, vào thập niên 70, thời đại năm 1970, người Trung Quốc ngưỡng mộ người nước ngoài, người nước - tiến sĩ Thang Ân Tỷ (Arnold Joseph Toynbee) nước Anh nói: "Nếu muốn giải vấn đề xã hội giới kỷ 21, có học thuyết Khổng Mạnh Trung Quốc Phật pháp Đại thừa" Người Trung Quốc không cần, người nước Anh nhặt xem thành bảo bối Ba năm trước, đại học, trung học, tiểu học nước Anh lấy học thuyết Khổng Mạnh Phật pháp Đại Thừa để vào sách trường học, họ chăm học tập Tiếp theo, Úc châu tiếp bước Úc châu vào hai năm trước, sách giáo khoa trường học chọn dùng Kinh Phật Chúng ta chưa giác ngộ, có số người Trung Quốc đại lục, Đài Loan, Malaysia, xem thấy đề xướng trẻ nhỏ đọc Kinh Số người giác ngộ, biết không tìm lại quỹ phạm cổ Thánh tiên Hiền mà mong muốn xã hội an định, giới hòa bình, nhân dân hạnh phúc vô khó khăn Nền tảng an định hòa bình hạnh phúc đích thực quỹ phạm người xưa, nghĩ xem hay không? Người thứ người khác không phục, muốn phản kháng Chúng ta phải học với Khổng Lão Phu Tử? Người thông thường không gọi Khổng Lão Phu Tử, mà gọi Khổng Lão Nhị Tại phải học với Khổng Lão Nhị? Tại phải học với Thích Ca Mâu Ni Phật? Cái ý nói không học với tôi? Quan niệm sai lầm Khổng Lão Phu Tử nói, câu mình, Thích Ca Mâu Ni Phật nói Ngài Chúng ta phải hiểu rõ đạo lý Phu Tử Ngài nói rõ ràng, ông đời dạy học "thuật nhi bất tác", nói, ông nói giáo huấn cổ Thánh tiên Hiền, thêm vào chút ý kiến Vậy muốn phản đối Khổng Phu Tử? Không có chỗ phản đối Ngài, Ngài Thích Ca Mâu Ni Phật giảng Kinh nói pháp 49 năm Ngài Chúng ta xem thấy "Sớ Sao" Đại Sư Thanh Lương, Ngài nói với chúng ta, Thích Ca Mâu Ni Phật đời nói cổ Phật nói, Ngài Ngài giống Khổng Lão Phu Tử vậy, thuật nhi bất tác Chân thật cừ khôi Cổ Thánh tiên Hiền dạy sáng tác, tổ thuật người xưa Vậy đồ người xưa từ đâu mà có? Cũng từ có, từ tư tưởng mình, phân biệt Việc Kinh Phật nói với rõ ràng, phàm thứ tư tưởng mình, thứ phân biệt sai lầm, có vấn đề Thứ chư Phật Bồ Tát từ tư tưởng mà ra, mà từ tâm tánh mà Tư tưởng người không nhau, anh có tư tưởng anh, có tư tưởng tôi, anh có tư tưởng anh ấy, không Từ tâm tánh hoàn toàn nhau, không khác Giống Phu Tử nói: "Tánh tương cận, tập tương viễn" Ở Kinh Phật nói rõ ràng, "tánh" người nhau, không mà tánh Trong nhà Phật, chúng sanh hữu tình gọi "Phật tánh" Tất chúng sanh có "Phật tánh", ngày gọi động vật, muỗi kiến Phật tánh chúng sanh Phật tánh Như Lai tánh, tuyệt đối hai tánh Do biết, giáo huấn cổ Thánh tiên Hiền, không luận Thánh nhân gian hay Thánh nhân xuất gian, giáo huấn Ngài tánh - 365 - đức tự tánh, tư tưởng người nào, người cho phải nên làm Bởi tánh đức, tánh đức vĩnh bất biến Nếu bạn muốn biến, muốn thay đổi tai nạn liền đến Đồng tu học Phật, Kinh tạng có trình độ lướt qua tương đối lời nói bạn hiểu, bạn thể hội, bạn tường tận Do biết, cổ Thánh tiên Hiền dạy bảo chúng ta, Thánh nhân xuất gian dạy nguyên lý nguyên tắc hoàn toàn giống nhau, không khác biệt Giống Tam phước, điều thứ "Quán Kinh" nói: “Hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp" Các vị thử nghĩ xem, Khổng Lão Phu Tử có phải dạy thứ không? Mạnh Phu Tử có phải dạy thứ không? Chư Phật Bồ Tát có phải dạy thứ không? Hiện tại, giảng đường lần chủ nhật, chín tôn giáo Singapore đến nơi giảng đạo, vị nghe qua họ nói có phải dạy thứ này? Không có ngoại lệ Hiếu thân tôn sư, từ tâm bất sát, thập thiện nghiệp đạo tánh đức, tư tưởng người nào, chủ ý người Tự tánh đầy đủ, tự tánh vậy, Phật pháp gọi thành Phật Thành Phật hồi phục tánh đức mà Cho nên "Kinh Lăng Nghiêm" nói: "Viên mãn Bồ Đề, quy vô sở đắc" Bạn cho thành Phật thật có sở đắc? Không có đắc gì, chẳng qua đem tánh đức viên mãn hồi phục lại mà thôi, định pháp có từ bên Chúng ta hiểu rõ đạo lý tu học Phật pháp chịu thật làm Vì vậy? Đích thực hướng vào tự tánh mà cầu, hướng tâm cầu pháp, Phật pháp gọi "nội học", đạo lý chỗ Tổng kết hai câu nói lúc vào nơi, muốn giống chư Phật Như Lai, tất chúng sanh làm gương tốt, khởi tâm động niệm gương tốt chúng sanh, lời nói việc làm gương tốt tất chúng sanh Nếu có hình thức làm gương tốt, tâm không nhập lý, vừa nói, thuộc phước báo gian, danh từ Phật Kinh gọi "phước báo hữu lậu tam giới" Do biết, "nhập lý", khế nhập tánh lý nâng cao lên cấp, hai câu nói này: "Quán pháp hóa" "Quán" tác dụng trí tuệ, dùng trí tuệ chân thật quán sát tất pháp xuất gian (chúng ta thông thường đem quy nạp thành tất người, tất việc, tất vật, tất tượng), dùng vọng tưởng Dùng vọng tưởng sai Phàm phu nói dùng tâm, tâm vọng tưởng, tâm sanh diệt "Tâm sanh diệt" gì? Ý niệm Ý niệm trước diệt, ý niệm sau lại sanh, tâm gọi tâm sanh diệt Tâm sanh diệt vọng tâm, chân tâm Trong tâm sanh diệt trí tuệ, mà có hư tình giả ý, họ nghĩ gì, suy nghĩ toàn giả, không nên cho thật Nếu bạn cho thật bạn thiệt thòi, bạn bị lỗ Họ nói họ ưa thích bạn, bạn nghe gật gật đầu, giả thật, qua lát tâm họ liền thay đổi Nếu bạn nghe họ nói chán ghét bạn, hận bạn, bạn đừng tức giận, giả, qua lát họ liền quên hết, biến chuyển vô thường Cái tâm không đáng tin, chủ ý nghĩ tâm này, Tánh đức vĩnh không thay đổi, tin - 366 - Phật Bồ Tát người chứng tánh đức Ngôn ngữ Ngài, tạo tác Ngài từ tư tưởng Ngài hiển ra, mà từ tánh đức tự nhiên lưu lộ ra, vĩnh không thay đổi, gọi quỹ phạm Chúng ta tỉ mỉ quán sát tất người vật, tượng có phải thật hay không? Đều thật Trên Kinh văn dùng chữ "pháp", đem nói thành bốn việc, vị dễ hiểu chút "Hóa" huyễn hóa, "Kinh Kim Cang" nói mộng huyễn bào ảnh", thật Trên "Kinh Kim Cang" nói hay: "Tất hữu vi pháp mộng huyễn bào ảnh" Pháp hữu vi gì? Bồ Tát Thiên Thân "Bách Pháp Minh Môn Luận" đem tất pháp xuất gian quy nạp thành trăm pháp, gọi "Bách Pháp" Trong trăm pháp lại phân thành năm loại lớn Loại thứ "Tâm Pháp" Đây tâm phàm phu sáu cõi, nói tám cái, Phật pháp gọi tám thức, "tám thức tâm vương", tâm nói tám Tiếp theo nói "Tâm sở pháp" Tâm sở pháp có 51 loại "Tâm sở" gì? Là tác dụng tâm, tám thức khởi tác dụng Nó có tác dụng nào? Tâm tâm sở Còn có "Bất tương ưng hành pháp" Đây thuộc tâm lý, người gọi "khái niệm trừu tượng" Bất tương ưng hành pháp khái niệm trừu tượng, tâm pháp, tâm sở pháp, sắc pháp, từ tâm, tâm sở, sắc pháp biến Nó không thuộc ba loại này, không rời khỏi quan hệ với ba loại này, gọi "bất tương ưng hành pháp" Loại thứ tư "Sắc pháp" Sắc pháp ngày gọi vật chất Ba loại phía trước nói tinh thần, loại vật chất Bốn loại tổng cộng 94 pháp, gọi "Hữu vi pháp" Hữu vi có sanh có diệt, thuộc pháp sanh diệt Pháp sanh diệt thật Các vị phải nên biết, chân thật không sanh không diệt Pháp sanh diệt gọi pháp hữu vi, không sanh không diệt gọi pháp vô vi, sáu điều phía sau pháp vô vi, phía trước có bốn loại lớn pháp hữu vi, hợp lại năm loại Đây đem pháp xuất gian thảy bao gồm Nếu nghĩ tưởng lời Phật nói có đạo lý, có sanh có diệt giả, không sanh không diệt thật, thân chúng ta, phận pháp hữu vi, phận pháp vô vi? Chính phải rõ ràng Pháp hữu vi có sanh có diệt thuộc mộng huyễn bào ảnh, có pháp vô vi không sanh không diệt, chân tâm thường trụ, tự tánh "Kinh Lăng Nghiêm" nhiều đồng tu đọc qua, đại Kinh khai trí tuệ nhà Phật Người xưa thường nói: “Thành Phật "Pháp Hoa", khai trí tuệ "Lăng Nghiêm"” Thế Tôn hội "Lăng Nghiêm" nói rõ chân tướng thật này, có không người nghe hiểu, tường tận Phật nói với chân tâm chúng ta, vọng tâm Nếu tu hành phân biệt bạn khó Phàm phu dùng tâm gì? Dùng tâm - 367 - ý thức Tâm A Lại Da, ý Mạt Na, thức Đệ Lục Ý Thức, phàm phu dùng tâm Cái tâm gọi tâm sanh diệt Đệ lục ý thức phân biệt, đệ thất thức mạt na chấp trước, đệ bát thức vọng tưởng, dùng vọng tưởng, phân biệt, chấp trước Phiền phức chỗ này, tu hành biện pháp thoát khỏi sáu cõi luân hồi Do nguyên nhân gì? Sáu cõi luân hồi vọng tưởng, phân biệt, chấp trước biến ra, bạn dùng tâm này, bạn khỏi sáu cõi luân hồi? Phật dạy Bồ Tát, bạn muốn siêu việt sáu cõi luân hồi, bạn phải dùng chân tâm, bạn dùng vọng tâm Chân tâm pháp vô vi, sanh diệt Chân tâm chỗ nào? Trên "Kinh Lăng Nghiêm" Phật nói với chúng ta, chân tâm tánh sáu chúng ta, mắt gọi tánh thấy, tai gọi tánh nghe, mũi gọi tánh ngửi, lưỡi gọi tánh nếm, tánh sáu Đây chân tâm thường trụ Chỉ cần bạn biết dùng chân tâm, ta không dùng nhãn thức thấy, ta dùng tánh thấy để thấy Tánh thấy thấy sắc tánh, Tông môn thường gọi minh tâm kiến tánh, việc Người đại triệt đại ngộ họ mở đôi mắt họ dùng tánh thấy thấy sắc tánh, cảnh giới chư Phật Như Lai, pháp thân Bồ Tát nhau; dùng tánh nghe để nghe tánh âm Phương pháp Bồ Tát Quán Thế Âm tu hành "phản văn văn tự tánh, tánh thành vô thượng đạo" Họ hiểu được, có tánh chân thật, tướng giả, tám thức 51 tâm sở, 21 không tương ưng, tướng phần biến Ở chỗ Phật dạy cho "quán pháp hóa" Bạn tỉ mỉ quán sát, thứ mộng huyễn bào ảnh, chắn thật Những tượng từ đâu mà có? Phật nói với "từ tâm tưởng sanh" Tâm tưởng thức, tâm tưởng có thuộc cá nhân chúng ta, Kinh gọi "biệt nghiệp vọng kiến" "Kiến" kiến giải bạn, tư tưởng bạn "Vọng" hư vọng Từ kiến giải tư tưởng bạn biến cảnh giới hư vọng, cá biệt Ngoài cá biệt có phần đồng phân vọng kiến, người cộng đồng, nói, ta có loại vọng tưởng, phân biệt, chấp trước này, bạn có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, hai người vọng tưởng, phân biệt, chấp trước nhau, liền xem thấy cảnh giới Nếu vọng tưởng, phân biệt, chấp trước khác nhau, thấy bạn không thấy được, bạn xem thấy họ không xem thấy, "biệt nghiệp vọng kiến" Hôm qua trả lời câu hỏi, có số đồng tu hỏi, họ Niệm Phật đường niệm Phật, cảm thấy dường có người lấy cành rà qua rà lại thân họ, nghe âm thanh, biệt nghiệp họ kiến vọng, người khác xem không thấy, có họ cảm nhận được, người khác cảm giác Ngày trước Đài Bắc, cư sĩ Giản Phong Văn học thiền, ngồi thiền thấy Thập Điện Diêm Vương, xem thấy Diêm Vương, xem thấy quỷ nhỏ, thấy rõ ràng Ông nói dáng vấp họ không cao Ông thấy rõ ràng tường tận, người bên cạnh ông không xem thấy, biệt nghiệp vọng kiến Mọi người đồng thời xem thấy, đồng phân vọng kiến, toàn hư vọng, chân thật Cho nên Phật làm cho tổng kết: "Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng" Nếu bạn hiểu rõ chân tướng thật này, sau chân tướng tường tận, bạn không vọng tướng khởi phân biệt chấp trước, rồi, giống chư Phật Bồ Tát Cho nên định phải nên biết, cảnh giới trước mắt tuyệt đối thật có, có gọi "giả có", danh từ Phật pháp gọi "diệu hữu", gọi - 368 - "huyễn có" Diệu hữu thật có, bạn nói không có, bạn nói có Bạn nói không có, có tướng Bạn nói có, tướng giả thật, "đương thể tức không, liễu bất khả đắc" Cần phải nhận biết rõ ràng, sau bạn chịu vạn duyên buông xả Lời nói nghe sai Có người nghe sai, đem câu nói "vạn duyên buông xả" nghe sai rồi, tốt rồi, công việc họ không chịu làm, đời sống không cần, vấn đề liền xuất Trung Quốc đại lục có người viết thư gởi cho tôi, ông nói: “Pháp sư! Tôi nghe lời thầy, buông xả, công việc không làm, tiền, đời sống thành vấn đề phải đây?” Ý nghĩa "Vạn duyên buông xả" tượng tất người vật gian, vọng tưởng, phân biệt, chấp trước buông xả Sinh hoạt phải sinh hoạt, làm việc phải làm việc, thù đáp thù đáp, dạy bạn buông xả thứ Sự chướng ngại Trên "Kinh Hoa Nghiêm" nói: "Lý vô ngại, sự vô ngại", thấy chướng ngại Nếu bạn đem phòng ngại, chướng ngại buông xả… Chướng ngại gì? Là vọng tưởng, phân biệt, chấp trước bạn, thứ có chướng ngại Nhiều việc không việc, việc không không việc, Tổ sư đại đức dạy cho chúng ta, hay không vậy? Đúng! Dạy sống tùy duyên mà không phan duyên Phan duyên đa sự, đa phiền não Tùy duyên tịnh Tóm lại mà nói, không luận bạn làm việc gì, cần bạn giữ gìn "chân thành, tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi" hoàn toàn xác Đây đạo Bồ Tát, Bồ Tát hạnh Nếu sinh hoạt làm việc thù đáp qua lại không chân thành, không tịnh, không bình đẳng, mê điên đảo, tự tư tự lợi sai rồi, hạnh vậy? Đây Bồ Tát hạnh mà hạnh luân hồi, tâm luân hồi tạo nghiệp luân hồi, đời sống bạn nghiệp luân hồi, công việc bạn nghiệp luân hồi, bạn đối nhân xử tiếp vật nghiệp luân hồi Nghiệp luân hồi không có, bạn đem cho thật, cho có, tạo nghiệp luân hồi, tượng luân hồi liền tiền Đây sáu cõi, làm không khỏi sáu cõi Vấn đề không gặp Phật Bồ Tát, vĩnh viễn không cách tường tận, vĩnh viễn không cách thoát khỏi sáu cõi luân hồi Cũng xem may mắn, gặp Phật pháp, gặp Phật pháp Đại Thừa Sau gặp được, điều kiện thứ phải tin, phải có lòng tin Phật pháp Điều kiện thứ hai phải lý giải Ở Kinh Phật thường hay dạy "thâm giải nghĩa thú", bạn giải sâu tốt, giải thấu triệt hành vi đời sống bạn liền đại tự "Hành Phật sở hành", họ không tự tại? Ngay sống thường ngày làm vô số thị hiện, mục đích độ hóa chúng sanh, dạy bảo chúng sanh, ám thị chúng sanh, làm cho họ lĩnh hội, làm cho họ giác ngộ, làm cho họ quay đầu, từ tâm luân hồi phát tâm Bồ Đề, từ sáu cõi quay đầu hành Bồ Tát đạo, xác "Quán", nói "vũ trụ quan", "nhân sanh quan", nói bạn có cách nhìn cách nghĩ tất người vật, cách nhìn cách - 369 - nghĩ vũ trụ, ý Cách nhìn Phật Bồ Tát xác, cách nhìn sai lầm "Kinh Kim Cang" hay, văn tự không nhiều, nói thấu triệt Ở Kinh Phật nói với chúng ta: "Ba tâm Tâm khứ được, qua Tâm được, nói liền qua Tâm vị lai được" Đây nói "năng đắc", đắc đắc Bạn sở đắc cảnh giới năm dục sáu trần bên Cảnh giới năm dục sáu trần, bao gồm thân thể chúng ta, thứ hay không? Nửa đêm ngủ say, người ta đem bạn đi, bạn không biết, bạn sao? Huống hồ sắc thân này, người đại có tri thức này, thân thể tổ chức tế bào, tế bào giây phút nơi sanh diệt Thân vô thường, sát na sanh diệt, vị từ nhà đến nơi nghe Kinh hai đồng hồ, thân thể bạn tuyệt đối thân thể hai đồng hồ trước Vì vậy? Tế bào già nhiều rồi, tế bào lại sanh không ít, thay cũ Mọi người phải ghi nhớ, vị biết người già Già mười năm già, năm năm già, mà sát na sát na lão hóa Hiện nói bạn dễ hiểu chút, giây, giây sau già giây trước, bạn biết thân thể vô thường, thân sanh diệt, giả thật Trong Phật pháp nói chân giả, định nghĩa chân, vĩnh không thay đổi thật, cần sanh biến hóa giả thật Thân có thay đổi sanh-lão-bệnh-tử, giả thật Ở Kinh Phật nói với chúng ta, tánh thấy vĩnh viễn không thay đổi, tánh nghe vĩnh bất biến, tánh sáu bất biến Bất biến thật Nhãn thức sát na sanh diệt, sát na thay đổi Nhĩ thức sát na sanh diệt Thức sát na sanh diệt, tánh không sanh không diệt Cho nên đời nhà Minh, Đại Sư Giao Quang giải "Kinh Lăng Nghiêm", giải Ngài gọi chánh mạch, "Lăng Nghiêm Chánh Mạch", Ngài nêu chủ trương mới: "Xả thức dùng căn" Chủ trương định xác, hoàn toàn phù hợp với giáo huấn Thích Ca Mâu Ni Phật hội Lăng Nghiêm, không sai, người làm Chú giải trước Đại Sư Giao Quang đại khái thuận theo quán Thiên Thai, có nguyên nhân Đại Sư Trí Giả người đầu nhà Đường cuối nhà Tùy, vào lúc Tây Vực Ấn Độ có cao tăng đến Trung Quốc thăm viếng Đại Sư Trí Giả, xem thấy Đại Sư Trí Giả học trò giảng giải nguyên lý nguyên tắc tu hành, Tam Chỉ Tam Quán Tông Thiên Thai Pháp sư Ấn Độ sau nghe vô tán thán, họ nói, phương pháp Ngài "Kinh Lăng Nghiêm" nói hoàn toàn giống Vào lúc "Kinh Lăng Nghiêm" chưa truyền đến Trung Quốc, người Trung Quốc liền biết Kinh Phật có "Kinh Lăng Nghiêm" Tập 210 - 370 - Cổ đại Trung Quốc Ấn Độ cách ly xa, muốn có Kinh thật không dễ dàng, Đại Sư núi Thiên Thai xây đài bái Kinh Hiện vị đến Thiên Thai tham quan du lịch, có lẽ xem thấy cổ tích Ngài xây đài rồi, ngày hướng phía Tây lạy, hy vọng Kinh truyền đến Trung Quốc Ngài lạy 18 năm, đến Ngài viên tịch, Kinh chưa đến, Đại Sư Thiên Thai nghe nói, chưa nhìn thấy Về sau Kinh truyền đến, nhân duyên vậy, Trường Thủy làm giải y theo quán Đại Sư Thiên Thai để giải thích "Lăng Nghiêm" Thực tế mà nói có chỗ tốt, Thiên Thai Chỉ Quán dùng chân tâm, nên học, dùng chân tâm học không Giao Quang nói hay, khó Giao Quang nói cảnh giới pháp thân Bồ Tát, định cảnh giới phàm phu Phàm phu hiểu xả thức dùng họ pháp thân Bồ Tát, họ phàm phu Dùng tánh, dùng thức, khác biệt rốt chỗ nào? Chúng ta phải nên biết Dùng tánh chắn không vọng tưởng, phân biệt, chấp trước; có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước dùng thức Trong tánh vọng tưởng, chấp trước, dùng tánh thấy thấy sắc tướng bên chắn bình đẳng Nếu xem thấy đẹp xấu tánh thấy để thấy, mà nhãn thức thấy Nhãn thức có phân biệt chấp trước, tánh thấy phân biệt, chấp trước Tánh thấy thấy sắc tánh hoàn toàn bình đẳng Cho nên bạn phải nên biết, Phật pháp thân Bồ Tát Ngài dùng tánh sáu căn, Ngài không dùng tâm ý thức Nhà Duy Thức học nói "chuyển thức thành trí" Nhà Duy Thức nói họ khởi tác dụng bốn trí Bồ Đề, phàm phu khởi tác dụng tám thức 51 tâm sở, khác biệt chỗ Cho nên dùng tánh thấy thấy sắc tánh phân biệt, chấp trước, vọng tưởng, pháp pháp bình đẳng, Phật thấy tất chúng sanh Phật, đạo lý Pháp Thân Đại Sĩ thấy tất chúng sanh Pháp Thân Đại Sĩ, họ lìa vọng tưởng, phân biệt, chấp trước Đây dùng tánh sáu căn, cảnh giới Phật Bồ Tát Biết dùng tánh sáu căn, khế nhập cảnh giới pháp thân Bồ Tát, thường nói chứng pháp giới chân, họ không mười pháp giới, họ chứng pháp giới chân, họ pháp thân Bồ Tát Cho nên, "quán pháp hóa, tam muội thường tịch", cảnh giới pháp thân Bồ Tát, gọi vào lý "Tam muội" tiếng Phạn, ngôn ngữ Ấn Độ xưa, dịch thành ý nghĩa Trung văn gọi "chánh thọ" Đây danh từ Phật học Thế gọi "chánh thọ"? Chính hưởng thụ bình thường Giản biệt hưởng thụ phàm phu không bình thường, hưởng thụ Phật Bồ Tát bình thường Hưởng thụ không bình thường? Phật đem hưởng thụ chúng ta, hưởng thụ phàm phu sáu cõi quy nạp thành năm loại lớn, Kinh Phật nói năm loại thọ, phàm phu sáu cõi có, Thánh nhân Năm loại này, từ thân vật chất mà nói, có "khổ"- "vui" hai loại thọ Đây hai loại lớn Từ tình cảm, tâm lý mà nói, có "ưu"-"hỉ" hai loại lớn Từ thân tâm phân thành bốn loại lớn cho bạn Còn có loại, thân bạn khổ vui, tâm ưu hỉ, gọi "xả thọ", tạm thời thân đem khổ vui xả hết, tâm đem ưu hỉ xả hết Xả thọ tốt, không dài lâu, gặp cảnh duyên bên kích thích, khổ vui ưu - 371 - hỉ liền đến, vĩnh viễn gìn giữ Nếu vĩnh viễn gìn giữ xả thọ, "Tam muội" Phàm phu sáu cõi Tam muội Chúng ta nói đến phàm phu cao cấp nhất, Vô Sắc Giới Thiên đến thiên đỉnh Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ Thiên, sức định họ sâu, họ thuộc xả thọ, xem Tam muội Vì vậy? Định lực họ trì tám vạn đại kiếp, sau tám vạn đại kiếp đến rồi, phiền não họ khởi hành, khổ vui ưu hỉ lại kéo đến, họ vĩnh viễn gìn giữ Vĩnh viễn gìn giữ gọi Tam muội Tam muội có cạn sâu thứ lớp khác biệt không đồng Tầng thứ thấp A La Hán Thế Tôn hội Lăng Nghiêm nói với chúng ta, sức định A La Hán đệ cửu định Thiền định gian có tám loại, tứ thiền bát định, sáu cõi luân hồi Cao lên tầng, đến định thứ chín siêu việt sáu cõi luân hồi A La Hán gọi Tam Muội Tam Muội chưa đến thường tịch "Thường tịch" tướng sanh diệt hoàn toàn đoạn dứt, A La Hán có Tam muội, tam muội chưa đến thường tịch Thường tịch Tam Muội sâu Vì vậy? Chúng ta biết A La Hán đoạn kiến tư phiền não, trần sa phiền não chưa đoạn, vô minh phiền não chưa đoạn, họ chưa đến thường tịch Vậy "Tam Muội thường tịch" cảnh giới gì? Vẫn pháp thân Bồ Tát Kiến tư phiền não đoạn rồi, trần sa phiền não đoạn rồi, vô minh chí phá phẩm, "Tam muội" họ liền thêm vào "thường tịch", vĩnh viễn lìa tướng sanh diệt, vĩnh viễn lìa tướng phiền não Lìa sanh diệt gọi thường, lìa phiền não gọi tịch, nhà Phật thường gọi không sanh không diệt, "thường tịch" Hai chữ "thường tịch" này, họ thiền định sâu thẳm, thâm đại định Các vị không nên hiểu lầm, không nên cho rằng, vừa nói đến "thiền định" bạn liền nghĩ đến ngồi xếp quay mặt vào vách Định ngồi xếp quay mặt vào vách có lợi ích chứ? Học Phật vậy, đến sau học thành người gỗ, người đá hay sao? Ngồi xếp bất động có ý nghĩa gì! Người người sống, loại pháp tu hành liền biến thành người chết Cho nên phải nên biết, thiền định chân thật ngồi xếp quay mặt vào vách, thiền định chân thật sinh hoạt linh động hoạt bát, sáu tiếp xúc với cảnh giới sáu trần bên không phân biệt, không chấp trước, không khởi tâm không động niệm, gọi thiền định Chúng ta "Kinh Hoa Nghiêm" xem thấy người chuyên môn tu thiền định, họ tu nơi vậy? Trên Kinh nói họ thị trường Cái gọi thị trường? Chính gọi thương trường, người gọi trung tâm thương mại, nơi chốn náo nhiệt, nơi người nhiều nhất, họ dạo nơi đó, xem, dạo, gọi tu thiền định Vì vậy? Người thông thường vừa nhìn thấy, họ khởi tâm động niệm, xem thấy tốt, muốn mua, tâm họ động Khi họ nơi tới lui, tâm họ như bất động, đại định, thấy rõ ràng tường tận trí tuệ Họ định huệ song hành Trong "Kinh Hoa Nghiêm", tu thiền định tu pháp này, xếp quay vào vách Cho nên phải nên biết, xếp quay vào vách khóa trình trường mầm non, sau bạn học thành, bạn phải ứng dụng vào đời sống Nếu bạn đem định huệ ứng dụng vào đời sống linh hoạt rồi, có ý nghĩa Cho nên giới-định-huệ tam học tu - 372 - chỗ nào? Tu khởi tâm động niệm, tu lời nói việc làm, sáu tiếp xúc với cảnh giới sáu trần bên Đây Bồ Tát, thật hữu dụng Có thể dụng tâm bạn giống Đại Sư Huệ Năng Bạn thấy, Đại Sư Huệ Năng gặp Ngũ Tổ, Ngài nói: "Trong tâm đệ tử thường sanh trí tuệ" Tại thường sanh trí tuệ? Bởi Ngài "quán pháp hóa, tam muội thường tịch" Làm biết Ngài quán pháp hóa? Bạn xem Ngài nói Đàn Kinh: "Vốn dĩ không vật, làm dính bụi trần", quán pháp hóa Thường sanh trí tuệ, tam muội thường tịch, thiền định sâu thẳm khởi tác dụng trí tuệ Chúng ta so sánh với Ngài chút, tâm thường sanh phiền não, không sanh trí tuệ Tại thường sanh phiền não? Một chút sức định Nếu bạn không tin tưởng thử xem, mắng bạn vài câu liền sân si, sức định hoàn toàn Sức định nhỏ không khỏi tam giới Sức định thấp cạn nhất, sức định thêm vào “Thập Thiện Nghiệp Đạo" giúp bạn sanh trời Dạ Ma Cao chút so với trời Đao Lợi phải nào? Trong Phật Kinh thường nói: "Tám gió thổi không động" Việc cừ khôi Cái gọi "tám gió thổi không động" tán thán bạn không sanh hoan hỉ, hủy báng bạn oán hận, cảnh giới thuận nghịch thản nhiên, giữ gìn tâm địa bạn tịnh bình đẳng, không bị cảnh giới bên dao động Đây định nhỏ thấp Nếu đến công phu nhỏ không có, xem thấy người khác có chỗ tốt, khởi tâm đố kỵ, có chút xíu cao so với người khác chút, liền khởi tâm ngạo mạn, chút định Chúng ta thường hay kiểm điểm, sức định rốt có bao nhiêu? Chính sống thường ngày, chỗ sáu tiếp xúc với cảnh giới sáu trần thường hay phản tỉnh kiểm điểm Sức định có tiến đạo hạnh ta có tiến Nếu chút sức định, vĩnh viễn đứng chỗ cũ, không bước lên bước nào, bạn tu đạo gì, bạn có thành tựu gì? Nếu thường hay kiểm điểm phát lỗi lầm mình, giảng Kinh thường hay nói, gọi khai ngộ, ta giác ngộ Đem lỗi lầm cải đổi lại gọi tu hành Nói lời thành thật, chư Phật Bồ Tát dạy người rõ ràng tường tận, đích thực rõ ràng trọng thật chất, không trọng hình thức Nếu vị Kinh điển tỉ mỉ quán sát, Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa đời nghi qui Chúng ta ngày học Phật phải làm hai thời khóa sớm tối, Thích Ca Mâu Ni Phật đời không nghe nói có thời khóa sớm tối, Phật người lên lớp, giải đáp nghi vấn người Tu hành cá nhân Cách tu nào? Cũng không kiểm điểm lỗi lầm mình, cải đổi lỗi lầm mình, hai nguyên tắc Biết lỗi lầm giác ngộ, lỗi lầm mê Tu hành tu sửa tư tưởng hành vi sai lầm Bạn hoàn toàn tư tưởng hành vi sai lầm mình, bạn từ chỗ mà tu sửa? Bạn vĩnh viễn tu hành Cho nên, vạn không nên hiểu lầm ngày ta đọc Kinh gọi tu hành, ta niệm câu Phật hiệu gọi tu hành, ngồi kiết già tham thiền gọi tu hành, toàn thuộc hình thức, thật chất Đạo lý phải hiểu - 373 - Những hình thức này, ban đầu Tổ sư đại đức nghĩ số phương pháp Vào lúc có hiệu Tổ sư xem thấy bốn chúng đồng tu học Phật nghiên cứu Kinh điển, không chịu chăm làm, chế định nhiều nghi qui, đề xướng cộng tu Khi Thích Ca Mâu Ni Phật đời cộng tu, cá nhân tu cá nhân, có nghe Kinh, nghiên cứu thảo luận, tu hành đích thực cá nhân làm cá nhân Thời gian lâu rồi, suông học tập Kinh giáo, không chịu tu hành, giải đãi lười biếng, Tổ sư nghĩ phương pháp người cộng tu, gọi "y chúng nương chúng" Xem thấy người khác tinh tấn, liền không dám giải đãi Thế việc lại truyền đến ngàn năm, pháp lại không linh Chính trước mặt bạn, giải đãi việc tôi, vị tinh tấn, giải đãi, nói lúc trơ trơ người gỗ Phương pháp không được, hành không thông! Cho nên khó, khó Hiện bạn có nói với họ nào, khuyên họ nào, chí họ không thèm ngó bạn Cái Phật Kinh gọi "căn tánh xiển đề" Hiện loại tình hình nhiều, đến đâu xem thấy Sau xem thấy nào? Vạn không nên sân si Vừa sân si sao? Chính thiệt thòi, lại rơi vào tâm ý thức rồi, liền thoái chuyển, liền đọa lạc Thấy không thấy, không để lòng, học chư Phật Bồ Tát thấy tánh đức chúng sanh, không nên thấy tạo tác chúng sanh, vĩnh viễn gìn giữ chân thành, tịnh, bình đẳng, giác Cho nên, định phải nên biết, độ không người, định phải độ Độ độ người khác đồng thời, Đại thừa, Tiểu thừa Tiểu thừa trước độ mình, sau giúp đỡ người khác Đại thừa tự - tha đồng thời, độ không người khác độ Độ người khác làm gương cho người khác, đem chân tướng vũ trụ nhân sanh nói rõ ràng, họ nghe hiểu chịu làm họ độ Họ nghe không hiểu, không chịu làm không quan hệ gì, nghe hiểu mà không chịu làm không gì, "một qua tai, trồng thiện căn" Vậy tâm tận đáo rồi, dốc đến tròn đầy viên mãn, chút phiền não không sanh Không nên xem thấy người tinh tấn, hoan hỉ; người không tinh bi ai, bạn phàm phu, bạn tâm bị cảnh chuyển Sai mình, cảnh giới bên sai Phải hiểu đạo lý Cho nên, cảnh giới bên phải rõ ràng, phải tường tận Nếu không rõ ràng, không tường tận đọa vào vô minh Rõ ràng tường tận, thông suốt thấu đáo, khởi phân biệt, khởi chấp trước đọa vào phiền não, sai Phải rõ ràng, phải tường tận, lại không phân biệt, không chấp trước, pháp Hai ngày trước, nói với vị đồng tu việc làm việc thiện, tu phước, người phải làm Chưa kiến tánh, chưa chứng vị pháp thân Bồ Tát, tánh đức chúng ta, trí tuệ đức tướng vốn đủ tiền, có chướng ngại tiền, phước báo tự tánh, mà phải dựa vào tu Mọi người gian diện mạo không Diện mạo tu được, phước báo tướng hảo tu Thân thể khỏe mạnh không tu Đời sống phú quý bần tiện không tu Muốn tốt định phải tu thiện Nếu tạo tác bất thiện mà muốn tốt việc Do đó, tu nhân thiện vô quan trọng - 374 - Phật dạy bảo chúng ta, người muốn tiền của, muốn phát tài, phát tài báo, nhân tài bố thí Bạn chịu tu tài bố thí, bạn phát tài Người đời phát tài đời khứ tu tài bố thí Họ tu nhiều họ cải nhiều, họ tu họ cải ít, nói họ đời có lĩnh gì, có lực gì, vận may tốt, thấy sai hết Nhân đời trước tu người thông thường nói mạng có tài Không luận từ nơi nghề nghiệp nào, duyên Họ có nhân, có nhân gặp duyên, báo liền tiền Trong mạng tài, cho họ hội gì, việc tốt nào, họ làm lỗ vốn, thất bại, mạng Thông minh trí tuệ báo, pháp bố thí nhân Khỏe mạnh sống lâu báo, vô úy bố thí nhân Nếu bạn không chịu tu ba loại nhân này, bạn ba loại báo này? Hiện có người muốn bố thí, nghe nói loại bố thí này, Kinh người làm không đáng tin, sợ người ta đem tiền bố thí bạn dùng vào việc khác, giả họ tự mang hưởng thụ, nghĩ đến ta phát tâm tốt, để họ mang tham ô, làm tội nghiệp, ta hại họ sao? Cách nghĩ có hay không? Không Vì vậy? Bạn khởi tâm động niệm hại họ, họ hại mình, bạn hại họ, không liên quan với bạn Cho nên tu bố thí, ủy thác cho người khác làm định phải yên tâm, định không nên hối hận, công đức bạn viên mãn Nếu bảo người làm, người ta đem tiền bạn chiếm hết, giả dùng vào việc khác, việc họ, việc ta, ta không bảo họ có cách làm Nếu cho việc không dám làm, đem duyên tu phước đoạn mất, đời sau phước báo Singapore đất phước, khó Chúng ta nơi giảng Kinh giảng lý luận, có người làm gương thấy, việc hi hữu Pháp sư Đàm Thiền Singapore, Pháp sư Ngài bố thí đáng làm gương cho Ông sau bố thí tiền tuyệt đối không hỏi lại, không nghĩ ngợi đến, bạn thấy tâm thật tịnh Con người không vãng sanh Thế giới Tây Phương Cực Lạc, đời sau phú quý nghĩ bàn, không cách hạn lượng Ông bố thí nói với người câu: "Nhân anh gánh lấy" Bạn thấy, giao phó rõ ràng Bạn làm việc tốt, tương lai bạn báo tốt; bạn đem chiếm trọn, bạn hưởng thụ, bạn tương lai đọa địa ngục, nhân gánh lấy Một câu nói giao phó, từ sau không nghe ngóng hỏi thăm, tương lai đại phước báo Ông chút lỗi lầm Chúng ta học bố thí phải học Pháp sư Đàm Thiền, bố thí tuyệt đối không hỏi lại Đích thực cổ đức nói: "Cá nhân nhân cá nhân hiểu", chân thật tu phước, tu phước báo chân thật, định không bị chướng ngại bên Người làm việc tốt, không nên nói bạn báo tốt có người đố kỵ Làm việc tốt có người đố kỵ, đố kỵ liền sanh chướng ngại Luôn ngu si trí tuệ, liền bị chướng chướng ngại mất, nhiều hội tu phước bỏ lỡ qua Việc thực tế mà nói trách người khác, mà trách ngu si, trách không nhận biết hội, đem hội bỏ lỡ qua Phật pháp dạy người từ đầu đến cuối nói khai trí tuệ Đạo lý phải nên hiểu - 375 - Có thể tu học lý pháp, báo nghĩ bàn Nếu tham đắm báo, quán pháp hóa, bạn đời sau định đại phước báo, ba đường, không khỏi ba cõi Đại phước báo nhân gian làm vua Trong lịch sử Trung Quốc, đại khái lịch đại đế vương phước báo lớn thấy Hoàng đế Càn Long Con người phước báo lớn, đích thực Trung Quốc từ xưa đến không tìm người sánh với ông Ông làm Hoàng đế 60 năm, làm Thái Thượng Hoàng bốn năm, ngũ đại đồng đường, chân thật "phú hữu tứ hải, quý vi thiên tử", ông tự xưng "Thập Toàn Lão Nhân", cuối đời tự hiệu Thập Toàn Lão Nhân Đó đời khứ tu tài bố thí, pháp bố thí, vô úy bố thí viên mãn, phước báo lớn đến Phước báo lớn nhân gian không có, lên trời hưởng phước, làm Thiên Vương, làm Đại Phạm Thiên Vương, làm Ma Hê Thủ La Thiên Vương Thế phải nên biết, khỏi sáu cõi luân hồi, không xem phước báo chân thật Trên trời thọ mạng dài, cho dù tám vạn đại kiếp có lúc phải chết Thực tế mà nói, thọ mạng dài ngắn giả, thật Chúng ta xem thấy phù du mặt nước, trùng nhỏ nước, loài phù du mặt nước chạy tới chạy lui, loài trùng nhỏ tuổi thọ ngắn, sớm sanh chiều chết, thọ mạng chúng có mười đồng hồ Chúng có mười đồng hồ thọ mạng, xem thấy người sống đến tám chín mươi tuổi, trăm tuổi, giống xem thấy Trời Ma Hê Thủ La hay sao? Có khác đâu? Chúng mười đồng hồ đời, bảy tám mươi năm đời, trời Ma Hê Thủ La tám vạn đại kiếp đời, đương cảm thấy ngắn ngủi Cho nên lời Phật nói xác, giả thôi, thật, mộng huyễn bào ảnh Chúng ta định phải nhìn thấu Sau nhìn thấu bạn buông xả Buông xả vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, buông xả tự tư tự lợi, buông xả danh vọng lợi dưỡng, buông xả năm dục sáu trần, buông xả tham-sân-si-mạn, bảo bạn buông xả thứ này, buông xả công việc, vạn không nên hiểu lầm Sau buông xả, định phải tích cực làm gương tốt cho chúng sanh, gương giác ngộ, gương lợi sanh Cái "lợi sanh" tu tài bố thí, tu pháp bố thí, tu vô úy bố thí, toàn tâm toàn lực tu Sau tu không hưởng thụ, người liền khai ngộ Phước báo cho hưởng thụ vậy? Cho tất chúng sanh khổ nạn hưởng thụ, phước gọi tánh Xứng tánh phước báo liền tiền, tận hư không khắp pháp giới, phước đức tận liền tiền Chướng ngại tự tánh trừ khử rồi, tích cực chúng sanh, định không Thế Tôn thị gương cho chúng ta, phải thể hội Trong kệ quy y, thường đọc "quy y Phật nhị túc tôn" "Nhị" gì? Trí tuệ, phước đức Trí tuệ Phật viên mãn, phước báo Phật viên mãn, chút khuyết "Túc" viên mãn Hai loại viên mãn Thích Ca Mâu Ni Phật thị cho kiểu dáng nào? Ba ngàn năm trước giáng sanh Ấn Độ, Kinh điển ghi chép, Thế Tôn Ngài nửa ngày ăn bữa, gốc ngủ đêm, ba y bát Nếu bạn nói Ngài trí tuệ viên mãn gật đầu, Ngài nói nhiều Kinh điển đến vậy, thực tế có trí tuệ Nói Ngài phước báo viên mãn không thấy được, người xin ăn có phước báo chứ? Đây - 376 - phàm phu mắt thịt không thấy phước báo chân thật, phước báo người ta bao lớn Từ chỗ thể hội qua chút phước báo Phật lớn? Ngài thân khổ vui, tâm buồn vui, phước báo bao lớn Không luận người nào, đế vương, người xin, nghèo giàu sang hèn, mắt Phật mực bình đẳng, đại phước báo Bình đẳng giáo hóa tất chúng sanh, đạt tôn kính tất chúng sanh, tất chúng sanh hoan hỉ theo Ngài học tập, gian người so sánh với Ngài? Nếu bạn không tỉ mỉ quán sát, bạn hội được, cho Ngài xin ăn Không thể sơ ý qua loa xem vấn đề, phải tỉ mỉ mà quán sát, Ngài làm gương cho xem Người gian thường hay nói phú quý, bạn phải nên biết chút phú quý đó, bạn phải bỏ giá bao lớn? Tỉ mỉ vừa nghĩ, không Không nói khác, ngày nói giảng đường này, nói Cư Sĩ Lâm cúng dường Pháp sư Tịnh Không, Pháp sư Tịnh Không hồ đồ tiếp nhận giảng đường này, giảng đường này, thoải mái, an vui; có giảng đường rồi, phải quét sàn, phải lau bàn ghế, phải tốn nhiều thời gian khổ cực để thu dọn, bạn tự tìm phiền phức hay sao? Nhà lớn nghiệp liền lớn, việc bận tâm liền nhiều, người phước báo Thích Ca Mâu Ni Phật thảy xả hết, gốc ngủ đêm, tiêu diêu tự tại, đại phước báo, hiểu được? Bạn có tiền của, ngân hàng gởi nhiều tiền, nghĩ đến lại sợ bị chiếm mất, lại sợ lại sợ kia, thấp không an, buổi tối ngủ nghỉ không ngủ ngon Thích Ca Mâu Ni Phật thứ gì, gốc ngủ nghỉ tốt Rốt có phước, phước? Ngày trước Hoa Kỳ xem thấy số đồng tu phòng nhà to, sân vườn lớn Tôi đến nơi đó, vừa thấy cảm khái nói: "Không phải người phòng, mà phòng người", người nô tài phòng Mỗi tuần lễ Hoa Kỳ làm việc năm ngày khổ cực Thứ bảy, chủ nhật nhà quét dọn, chỉnh lý hoàn cảnh, phục vụ cho phòng ốc, thời gian bên du ngoạn, bạn nói xem, có đáng thương hay không? Tôi đầu người muốn Tại phải khờ đến vậy! Cho nên chân thật giác ngộ rồi, thứ buông xả sẽ, thân tâm tự an vui không Đó chân thật hạnh phúc, chân thật trí tuệ, phước báo hai loại viên mãn Quyết nói bạn ngày có địa vị cao to, tiền nhiều Không viên mãn, không tròn đầy Những việc này, vị tỉ mỉ mà nghĩ tưởng, nghĩ thông bạn biết lời nói Nếu không, bạn nghe nói lời nói này, cho nói xằng bậy, có phải không? Các vị cho Nếu bạn tỉ mỉ mà nghĩ, nghĩ thông bạn biết được, bạn hiểu chư Phật Bồ Tát, Tổ sư đại đức Ngài trải qua đời sống thần tiên, chân thật tiêu diêu tự tại, du hý thần thông Nếm phải chút phiền phức Danh vọng lợi dưỡng nếm, năm dục sáu trần nếm, tâm bạn thường sanh trí tuệ Nếm phải thứ chắn thường sanh phiền não Các vị ngày từ sớm đến tối thường sanh phiền não mà thường sanh phiền não Chính không đem thứ buông xả Phải nên buông xả bạn buông xả - 377 - Tại nói phải nên buông xả? Đều giả, mộng huyễn bào ảnh, thứ thật Tại bạn buông xả? Người chân thật thông minh, người chân thật tường tận, họ buông xả Chư Phật Bồ Tát thị gian, muốn hỏi Ngài có buông xả hay không? Các Ngài chân thật buông xả Trong "Phổ Môn Phẩm" đọc đến 32 ứng thân; "Năm Mươi Ba Tham", đọc đến chư Phật Như Lai làm nhiều thị hiện, thị nam nữ già trẻ ngành nghề, muốn hỏi Ngài buông xả hay chưa? Các Ngài có, lý không có, tướng có, tánh không có, Ngài tự tại, an vui, Ngài chướng ngại nào, Ngài ý niệm Tại làm nhiều loại thị hiện? Chẳng qua giáo hóa chúng sanh, làm vô số thị Các Ngài làm mua bán Bồ Tát thị thương chủ có kiếm tiền hay không? Vẫn kiếm tiền, kiếm tiền hưởng thụ, kiếm tiền để cứu khổ cứu nạn Họ mở cửa hàng, làm nghiệp mình, mà xã hội đại chúng phục vụ Cái tâm quan niệm không Bồ Tát mua bán kiếm tiền an vui, lỗ vốn an vui, tuyệt đối hai tâm, vĩnh bất biến, Bồ Tát Bạn xem thấy người làm ăn mua bán, kiếm tiền liền ưa thích, lỗ vốn liền chau mày nhăn mặt, họ phàm phu họ Bồ Tát Tóm lại mà nói, Bồ Tát niệm chúng sanh, mất, họ an vui, họ sanh trí tuệ Phàm phu niệm không quên mình, tất tạo tác, họ có lợi hại mất, họ có phiền não, họ có lo buồn, họ mê hoặc, họ trí tuệ, đạo lý Cho nên, phải học Bồ Tát Bốn câu nói quan trọng Sáu câu phía sau nguyên tắc cụ thể, đặc biệt dạy bảo sơ học chúng ta, từ chỗ mà học? Bắt đầu học từ ba nghiệp tịnh Mười câu Kinh văn này, trước sau hai đoạn lớn, bốn câu phía trước hoàn toàn nói Pháp Thân Đại Sĩ, cảnh giới địa Như Lai; sáu câu phía sau phương pháp học tập chúng ta, làm để tu học Cương lĩnh phía trước Bạn chân thật hiểu tường tận rồi, có chỗ vào cửa, biết để học, chân thật phát tâm học chư Phật Như Lai, làm tất quỹ phạm cho chúng sanh Trước tiên phải hiểu đạo lý này, phải phát loại tâm nguyện này, sau có tư tưởng kiến giải xác, bạn gặp phải dày vò gian nan, bạn không bị thoái tâm, không thoái chuyển, "quán pháp hóa, tam muội thường tịch", đạo Bồ Tát thuận buồm xuôi gió, tuyệt đối không thoái chuyển, bạn dày vò Dày vò có chút chướng ngại bạn, đường tu học chúng ta, Lão Tử nói: "Thượng thiện nhược thủy" Chỗ có chướng ngại chảy qua bên kia, bên có chướng ngại chảy qua bên này, chướng ngại ngăn được, an vui khoái lạc, hoan hỉ tự tại, thuận cảnh tham luyến, nghịch cảnh sân hận Cho nên, bốn câu vô quan trọng Phía sau khéo giữ ba nghiệp Hôm thời gian hết rồi, thứ bảy tuần sau gặp mặt A Di Đà Phật… - 378 -
- Xem thêm -

Xem thêm: Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn