Huy động nguồn lực xã hội xây dựng đường giao thông nông thôn trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện nam sách, tỉnh hải dương

137 522 1
  • Loading ...
1/137 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/02/2017, 10:18

MỤC LỤC Lời cảm ơn ii Lời cam đoan iii Mục lục iv Danh mục từ viết tắt vii Danh mục bảng viii Danh mục hộp xii PHẦN I MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu PHẦN II CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC XÃ HỘI XÂY DỰNG ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN 2.1 Một số vấn đề lý luận huy động nguồn lực xã hội để xây dựng đường giao thông nông thôn 2.1.1 Khái niệm nguồn lực xã hội, huy động nguồn lực xã hội huy động nguồn lực để xây dựng đường giao thông nông thôn 2.1.2 Vai trò huy động nguồn lực xã hội để xây dựng đường giao thông nông thôn 2.1.3 Đặc điểm huy động nguồn lực xã hội xây dựng đường giao thông nông thôn 2.1.4 Giải pháp huy động nguồn lực xã hội xây dựng đường giao thông nông thôn chương trình xây dựng nông thôn 2.1.5 Nội dung nghiên cứu huy động nguồn lực xã hội để xây dựng 10 đường giao thông nông thôn 2.1.6 Các yếu tố ảnh hưởng đến huy động nguồn lực xã hội để xây dựng 12 đường giao thông nông thôn 2.2 Cơ sở thực tiễn huy động nguồn lực xã hội xây dựng sở hạ tầng nông iv thôn phục vụ Chương trình xây dựng nông thôn 14 2.2.1 Kinh nghiệm nước huy động nguồn lực xã hội xây dựng sở hạ tầng phục vụ Chương trình xây dựng nông thôn 14 2.2.2 Kinh nghiệm huy động nguồn lực xã hội xây dựng đường giao thông nông thôn số địa phương nước ta 2.2.3 Bài học kinh nghiệm rút cho huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương 16 23 PHẦN III PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24 3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 24 3.1.1 Đặc điểm tự nhiên 24 3.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội 24 3.2 Phương pháp nghiên cứu 32 3.2.1 Phương pháp chọn điểm nghiên cứu mẫu điều tra 32 3.2.2 Phương pháp thu thập số liệu 33 3.2.3 Phương pháp tổng hợp xử lý số liệu 35 3.2.4 Phương pháp phân tích số liệu 35 3.2.5 Hệ thống tiêu nghiên cứu 35 PHẦN IV KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 38 4.1 Thực trạng huy động nguồn lực xã hội xây dựng đường giao thông nông thôn huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương 38 4.1.1 Các giải pháp thực nhằm huy động nguồn lực xây dựng đường giao thông nông thôn huyện Nam Sách giai đoạn 2012-2014 38 4.1.2 Tổ chức huy động nguồn lực xã hội để xây dựng đường giao thông nông thôn huyện Nam Sách 44 4.1.3 Kết huy động nguồn lực xã hội cho xây dựng đường GTNT 51 huyện Nam Sách 4.1.4 Kết xây dựng đường GTNT huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương 80 4.1.5 Đánh giá thực hoạt động huy động nguồn lực xã hội để xây dựng đường giao thông nông thôn huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương 4.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến huy động nguồn lực xã hội để xây dựng đường giao v 96 thông nông thôn huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương 99 4.3 Các giải pháp đẩy mạnh huy động nguồn lực xã hội để xây dựng đường giao thông nông thôn huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương 103 4.3.1 Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động phối hợp tổ chức, đoàn thể địa bàn huyện Nam Sách 103 4.3.2 Cần đánh giá nhu cầu nguồn lực cho xây dựng đường GTNT có kế hoạch xây dựng đường GTNT hợp lý 105 4.3.3 Tăng cường công tác bồi dưỡng kiến thức chế quản lý, điều hành, giám sát huy động nguồn lực xây dựng đường GTNT cho 106 cán sở 4.3.4 Nâng cao hiểu biết người dân phát huy tính dân chủ cấp sở xây dựng đường GTNT địa bàn huyện Nam Sách 107 4.3.5 Thu hút doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, xã hội tham gia xây dựng đường GTNT huyện Nam Sách 108 4.3.6 Kích thích phát triển kinh tế hộ, nâng cao hiệu giải pháp phát triển kinh tế huyện Nam Sách 108 4.3.7 Tận dụng lợi vốn nguồn lực xã hội huyện Nam Sách 109 cho công trình GTNT 4.3.8 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát người dân huy động nguồn lực xây dựng đường GTNT huyện Nam Sách 110 PHẦN V KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 112 5.1 Kết luận 112 5.2 Kiến nghị 114 TÀI LIỆU THAM KHẢO 116 PHỤ LỤC 118 vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CC : Cơ cấu CN – TTCN – XDCB : Công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp – xây dựng NN : Nông nghiệp NTM : Nông thôn SL : Số lượng TL : Tỷ lệ TM – DV : Thương mại dịch vụ THCS : Trung học sở THPT : Trung học phổ thông UBND : Uỷ ban nhân dân vii DANH MỤC BẢNG Sô bảng 3.1 TÊN BẢNG TRANG Tình hình dân số lao động huyện Nam Sách giai đoạn 2012 25 2014 3.2 Tình hình sử dụng đất đai huyện Nam Sách năm 2012 2014 3.3 27 Kết sản xuất kinh doanh huyện Nam Sách giai đoạn 2012 - 2014 31 3.4 Số lượng mẫu điều tra 33 3.5 Thu thập thông tin thứ cấp liên quan đến đền tài 34 4.1 Một số hình thức tuyên truyền, vận động huy động đóng góp nguồn lực xã hội để xây dựng đường GTNT huyện Nam Sách 4.2 Ý kiến người dân nguồn thông tin huy động NLXH xây dựng đường GTNT huyện Nam Sách 4.3 50 Ý kiến doanh nghiệp nguồn tin vận động đóng góp nguồn lực xây dựng đường GTNT huyện Nam Sách 4.6 49 Ý kiến cán khó khăn tuyên truyền huy động nguồn lực xây dựng đường GTNT huyện Nam Sách 4.5 47 Tình hình tham gia họp triển khai xây dựng đường GTNT người dân huyện Nam Sách 4.4 46 50 Tình hình huy động nguồn lực xã hội để xây dựng đường huyện, xã địa bàn huyện Nam Sách 55 4.7 Tình hình huy động nguồn lực xây dựng đường xã xã điều tra 56 4.8 Tình hình đóng góp xây dựng đường xã doanh nghiệp huyện 57 Nam Sách 4.9 Ý kiến cán khó khăn huy động nguồn vốn nhà nước xây dựng đường huyện, xã huyện Nam Sách viii 57 4.10 Ý kiến cán khó khăn huy động nguồn lực đất đai từ hộ dân để xây dựng đường huyện, xã huyện Nam Sách 4.11 Tình hình huy động nguồn lực xã hội cho xây dựng đường thôn ngõ xóm địa bàn huyện Nam Sách 4.12 60 Tình hình huy động nguồn lực cho xây dựng đường thôn ngõ xóm xã An Lâm 4.13 58 61 Tình hình huy động nguồn lực xây dựng đường thôn ngõ xóm xã Nam Tân 62 4.14 Tình hình huy động nguồn lực xây dựng đường thôn xóm xã Hợp Tiến 62 4.15 Ý kiến cán khó khăn huy động nguồn lực từ nhà nước để xây dựng đường thôn, ngõ xóm huyện Nam Sách 4.16 Ý kiến cán khó khăn huy động tiền người dân để xây dựng đường thôn xóm huyện Nam Sách 4.17 66 Ý kiến hộ đóng góp nguồn lực xây dựng đường thôn xóm huyện Nam Sách 4.19 67 Ý kiến hộ đóng góp nguồn lực xây dựng đường ngõ xóm huyện Nam Sách 4.20 67 Tình hình huy động nguồn lực từ hộ để xây dựng đường thôn xóm huyện Nam Sách 4.21 68 Tình hình huy động nguồn lực từ hộ để xây dựng đường ngõ xóm huyện Nam Sách 4.22 69 Tình hình huy động nguồn lực doanh nghiệp xây dựng đường thôn ngõ xóm huyện Nam Sách 4.23 69 Ý kiến hộ khó khăn đóng góp nguồn lực xây dựng đường thôn ngõ xóm huyện Nam Sách 4.24 65 Ý kiến cán khó khăn huy động đất đai để xây dựng đường thôn xóm huyện Nam Sách 4.18 65 70 Tình hình huy động nguồn lực xã hội xây dựng đường đồng xã điều tra 72 ix 4.25 Số hộ điều tra theo nguồn đóng góp nguồn lực vào xây dựng đường đồng huyện Nam Sách 4.26 Tình hình huy động nguồn lực hộ xây dựng đường đồng huyện Nam Sách 4.27 74 Ý kiến cán khó khăn huy động nguồn lực nhà nước vào xây dựng đường đồng 4.28 77 Ý kiến người dân giám sát trình huy động nguồn lực xã hội xây dựng đường GTNT huyện Nam Sách 4.32 76 Một số hoạt động giám sát trình huy động nguồn lực xã hội để xây dựng đường GTNT huyện Nam Sách năm 2014 4.31 75 Ý kiến người dân doanh nghiệp khó khăn huy động nguồn lực xã hội xây dựng đường đồng huyện Nam Sách 4.30 75 Ý kiến cán khó khăn huy động nguồn lực người dân để xây dựng đường đồng huyện Nam Sách 4.29 73 79 Ý kiến cán khó khăn giám sát trình huy động công khai kết huy động nguồn lực xã hội cho xây dựng đường GTNT huyện Nam Sách 4.33 79 Dự kiến số km xây dựng nâng cấp, sửa chữa đường GTNT giai đoạn 2012 – 2014 huyện Nam Sách 4.34 82 Dự kiến huy động nguồn lực khác cho xây dựng đường GTNT huyện Nam Sách 83 4.35 Dự kiến huy động nguồn lực xây dựng đường GTNT xã điều tra 84 4.36 Ý kiến hộ trách nhiệm xây dựng đường GTNT huyện Nam Sách 85 4.37 Ý kiến hộ loại đường GTNT cần xây dựng huyện Nam Sách 4.38 86 Ý kiến người dân cán nguồn lực quan trọng để xây dựng đường GTNT huyện Nam Sách 4.39 86 Ý kiến người dân điều tra ý định tham gia xây dựng loại đường GTNT huyện Nam Sách x 87 4.40 Số hộ điều tra có người thân xa tham gia đóng góp nguồn lực xây dựng đường GTNT huyện Nam Sách 4.41 88 Kế hoạch huy động nguồn lực tài nguồn lực khác quy thành tiền cho xây dựng đường GTNT giai đoạn 2012 – 2014 huyện Nam Sách 4.42 90 Ý kiến hộ điều tra thứ tự xây dựng loại đường GTNT huyện Nam Sách 91 4.43 Ý kiến cán thứ tự xây dựng đường GTNT huyện Nam Sách 92 4.44 Ý kiến doanh nghiệp đóng góp nguồn lực xây dựng đường GTNT huyện Nam Sách 93 4.45 Hiện trạng đường giao thông nông thôn huyện Nam Sách 95 4.46 Một số tiêu đường giao thông huyện Nam Sách 96 4.47 Thông tin chung người dân chủ doanh nghiệp điều tra 4.48 Trình độ số cán lãnh đạo huyện Nam Sách liên quan đến trình huy động nguồn lực xã hội xây dựng đường GTNT xi 101 102 DANH MỤC HỘP Sô hộp TÊN HỘP TRANG 4.1 Ý kiến cán công tác tuyên truyền huy động nguồn lực 4.2 Ý kiến người dân huy đồng nguồn lực để xây dựng đường huyện, xã Nam Sách 4.3 58 Ý kiến cán điều tra huy động nguồn lực xã hội xây dựng đường huyện, xã huyện Nam Sách 4.4 59 Ý kiến số cán điều tra huy động nguồn lực xây dựng đường thôn,ngõ xóm huyện Nam Sách 4.5 51 70 Ý kiến cán điều tra đánh giá nhu cầu nguồn lực xã hội cho xây dựng đường giao thông nông thôn huyện Nam Sách xii 88 PHẦN I MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết Trải qua 40 năm thống nhất, xây dựng phát triển, đất nước ta trình chuyển đổi mới, đạt nhiều thành tựu to lớn tất lĩnh vực Kinh tế - trị - Văn hoá - Xã hội - An ninh - Quốc phòng Thực chủ trương, sách Đảng Nhà nước công nghiệp hóa – đại hóa đất nước, ngành kinh tế có chuyển biến rõ rệt, Đảng nhà nước ta xác định phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người nông dân nhiệm vụ chiến lược, làm sở đảm bảo ổn định tình hình trị, xã hội, làm sở cho phát triển hài hoà bền vững Từ Đảng Nhà nước tiến hành sách đổi kinh tế, khu vực kinh tế nông nghiệp nông thôn nói chung có bước tăng trưởng phát triển tương đối cao Xác định nông nghiệp, nông thôn mặt trận hàng đầu xây dựng đất nước, ngày 04/06/2010, Thủ tướng phủ kí định 800 phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, định, thông tư khác kèm theo Qua năm thực chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới, địa phương nước tiếp thu, xây dựng kế hoạch, triển khai thực tiêu chí xây dưng nông thôn Bộ NN&PTNT, nông thôn nước ta có thay đổi rõ rệt mặt kinh tế, sở hạ tầng, văn hóa Tuy nhiên tiến độ xây dựng nông thôn diễn chậm, chưa đạt hiệu cao Xây dựng nông thôn mới, không nhiệm vụ Đảng Nhà Nước mà cần tham gia tất thành phần kinh tế, tất người dân Việt Nam Giao thông nông thôn có vai trò quan trọng yếu tố tác động đến ngành sản xuất yếu tố quan trọng thúc đẩy phát triển vùng nông thôn toàn xã hội Trong đó, sở hạ tầng nông thôn yếu tố đặc biệt quan trọng, khâu then chốt để thực chương trình phát triển kinh tế- xã hội nói chung để thực chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn nói riêng địa bàn huyện Nam Sách, Cần đánh giá nhu cầu nguồn lực cho xây dựng đường GTNT có kế hoạch xây dựng đường GTNT hợp lý, Tăng cường công tác bồi dưỡng kiến thức chế quản lý, điều hành, giám sát cho cán sở, Nâng cao hiểu biết người dân phát huy tính dân chủ cấp sở địa bàn huyện Nam Sách, Thu hút doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, xã hội tham gia xây dựng đường GTNT huyện Nam Sách, Kích thích phát triển kinh tế hộ, nâng cao hiệu giải pháp phát triển kinh tế huyện Nam Sách, Tận dụng lợi vốn nguồn lực xã hội huyện Nam Sách cho công trình GTNT, Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát người dân huy động nguồn lực xã hội xây dựng đường GTNT huyện Nam Sách 5.2 Kiến nghị * Đối với tỉnh - Cần sớm phê duyệt kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2010- 2020 cho huyện, để địa phương triển khai có hiệu quy hoạch duyệt; có chế, sách cho địa phương tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất xen kẹp để có nguồn lực xây dựng sở hạ tầng nông thôn - Cần kịp thời hỗ trợ từ nguồn ngân sách cho việc xây dựng công trình địa phương, trụ sở làm việc xã, nguồn xi măng cho xây dựng đường giao thông nông thôn, nâng mức hỗ trợ xây dựng xây dựng phòng học, kênh mương, nhà văn hóa thôn Đồng thời tăng cường huy động nguồn vốn khác để hỗ trợ, đầu tư cho địa phương xây dựng sở hạ tầng nông thôn - Tích cực đạo, kiểm tra, hướng dẫn việc thực xây dựng đường GTNT địa phương đảm bảo mục đích, yêu cầu đề * Đối với huyện - Cần tăng cường giải pháp tuyên truyền cách làm tốt, cá nhân doanh nghiệp, em xa quê có nhiều đóng góp (đất đai, tiền của, lao động, vật tư, ) xây dựng sở hạ tầng nông thôn mới; tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, cần thiết việc huy động đóng góp người dân xây dựng sở hạ tầng nông thôn để người dân biết, tham gia chung tay thực 114 - Chỉ đạo quan chuyên môn, như: Phòng Kinh tế & Hạ tầng, Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Tài & Kế hoạch phòng, ban có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn UBND xã việc lập kế hoạch, toán công trình tháo gỡ khó khăn cho xã trình xây dựng đường GTNT - Cần lựa chọn địa phương có điều kiện, khả để tập trung hỗ trợ ngân sách huy động nhân dân, doanh nghiệp, em xa quê thành đạt tham gia đầu tư xây dựng công trình “kiểu mẫu”, để từ nhân rộng mô hình toàn huyện, tránh đầu tư dàn trải, lãng phí, hiệu * Đối với xã cộng đồng dân cư - Tăng cường tổ chức tuyên truyền chủ trương, sách đảng nhà nước xây dựng đường GTNT tới người dân - Cần chủ động thực đề án, quy hoạch, kế hoạch xây dựng đường GTNT Xác định công trình, hạng mục ưu tiên đầu tư xây dựng, phân bổ sử dụng nguồn ngân sách nhà nước hợp lý, hiệu - Trong điều kiện nguồn lực hỗ trợ Nhà nước hạn hẹp, cần coi nguồn vốn nội lực chính, dựa vào nội lực người dân người dân làm chủ, người dân định đầu tư xây dựng công trình Do đó, cần tăng cường giải pháp huy động, phát huy nguồn nội lực địa phương cộng đồng dân cư, doanh nghiệp, em xa quê để đầu tư xây dựng CSHT - Cộng đồng cần đẩy mạnh hoạt động tham gia tích cực vào việc xây dựng đường GTNT địa phương thông qua phong trào hoạt động, tham gia đóng góp tiền của, công sức, đất đai, trí tuệ, 115 TÀI LIỆU THAM KHẢO Đào Xuân Anh, (2011,) Xây dựng nông thôn huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, luận văn thạc sỹ kinh tế, trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội Báo điện tử Xây Dựng (2014) tin Phát triển nông thôn – Kinh nghiệm Hàn Quốc ngày 28/10/2014 Truy cập ngày 22/12/2014 từ http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/xa-hoi/phat-trien-nong-thonkinh-nghiem-cua-han-quoc.html Đỗ Kim Chung (2012) sách Tổ chức công tác khuyến nông, Nhà xuất nông nghiệp, Hà Nội Đỗ Kim Chung, Phạm Vân Đình (2008) Sách kinh tế nông nghiệp Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội Mai Thanh Cúc, Quyền Đình Hà (2005): “Giáo trình phát triển nông thôn”, NXB nông nghiệp Hà Nội Chính phủ (2009) Thông tư số 54/2009/ TT-BNNPTNT ngày 21/8/2009 hướng dẫn thực Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới.UBND huyện Nam Sách (2012) Báo cáo tình hình kinh tế xã hội Phan Đình Hà (2011) Giải pháp đẩy mạnh xây dựng nông thôn địa bàn huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, luận văn cao học, trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội Nguyễn Văn Hiệu (2011) Sự tham gia người dân tổ chức xã hội xây dựng mô hình nông thôn xã Hải Dương, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, luận văn thạc sỹ, trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội Phạm Văn Hùng (2013) Huy động đóng góp người dân xây dựng sở hạ tầng NTM huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, luận văn Thạc sĩ, trường Đại học nông nghiệp Hà Nội 10 Lê Ngọc Hùng (2006) xã hội học giáo dục, nhà xuất lý luận trị 11 Huyện Đông Hải – tỉnh Bạc Liêu (2015) tin Công tác giao thông nông thôn xóm liền xóm năm 2014, ngày 02/02/2015 Ngày truy cập 27/02/2015 từ http://donghai.baclieu.gov.vn/ntm/lists/posts/post.aspx?Source=%2Fnt m&Category=&ItemID=51&Mode=1 12 Huyện Triệu Sơn – tỉnh Thanh Hóa, tin Đẩy mạnh phòng trào làm đường Giao thông nông thôn – diện mạo cho thời kì mới, tin ngày 21/10/2012 Truy cập ngày 23/01/2015 từ http://thanhhoa.gov.vn/vi- vn/trieuson/Pages/Article.aspx?ChannelId=2&articleID=2 13 Đỗ Xuân Nghĩa (2012) Kinh nghiệm số nước đầu tư phát triển sở hạ tầng giao thông nông thôn voer.edu.vn/pdf/362b5d33/1 14 Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắc Lắc (2013) tin Xã hội hóa xây dựng đường Giao thông nông thôn, điểm sáng từ huyện Ea Kar ngày 14/05/2013 Truy cập ngày 19/12/2014 từ 116 http://sonongnghiepdaklak.gov.vn/t.aspx?id=10055 15 Nguyễn Thế Quyền, 2013, giải pháp huy động nguồn lực người dân vào xây dựng NTM xã Thanh Châu, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, khóa luận đại học, trường Đại học nông nghiệp Hà Nội 16 Thủ tướng Chính Phú (2009) QĐ số 491/2009/QĐ - TTg ngày 16/4/2009 ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia nông thôn Nguyễn Hoàng Thành, 2013, Nghiên cứu tham gia trogn xây dựng công trình giao thông thuộc đề án xây dựng NTM huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, luận văn thạc sĩ trường đại học nông nghiệp Hà Nội 17 Tạ Thị Thủy (2013) Huy động sử dụng nguồn lực cho xây dựng NTM huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, Luận văn thạc sĩ, trường Đại học nông nghiệp Hà Nội 18 Tin Tuc/946_781/Kinh-nghiem-xay-dung-nong-thon-moi-o-mot-so-nuoc-tren-thegioi.htm.htm Vận động nhân dân tự nguyện đóng góp xây dựng sở hạ tầng kinh tế - xã hội địa phương, nguồn: www.nongthonmoi.gov.vn 19 UBND huyện Nam Sách (2012) Báo cáo tình hình kinh tế xã hội 20 UBND huyện Nam Sách (2013) Báo cáo tình hình kinh tế xã hội 21 UBND huyện Nam Sách (2014) Báo cáo tình hình kinh tế xã hội 22 UBND huyên Nam Sách (2012) Báo cáo tình hình xây dựng NTM 23 UBND huyên Nam Sách (2013) Báo cáo tình hình xây dựng NTM 24 UBND huyên Nam Sách (2014) Báo cáo tình hình xây dựng NTM 25 Ngô Doãn Vịnh (2009) Nguồn lực gì? Động lực http://vietan21.blogspot.com/2009/10/nguon-luc-la-gi-ong-luc-lagi.html 117 gì? PHỤ LỤC PHIẾU HỎI DOANH NGHIỆP I Thông tin chung Họ tên chủ doanh nghiệp: ………………………………………… Tuổi: ……………… Giới tính: □ Nam □ Nữ Trình độ học vấn □ Tiểu học □ THCS □ THPT □ Chưa qua đào tạo Trình độ chuyên môn □ Sơ cấp □ Trung cấp □ Cao đẳng □ Đại học □ Sau đại học Lĩnh vực kinh doanh công ty: ……………………………………… II Một số thông tin huy động nguồn lực xây dựng đường GTNT Doanh nghiệp ông/bà biết đến huy động nguồn lực xây dựng đường GTNT huyện từ nguồn thông tin nào? □Thư ngỏ □Đoàn vận động □Người thân Doanh nghiệp ông/bà có tham gia đóng góp nguồn lực xây dựng đường huyện không? □ Có □ Không Nếu có, doanh nghiệp ông/bà đóng góp gì? □Tiền □Lao động □ vật liệu □Trí tuệ Số tiền đóng góp ……………… 3Doanh nghiệp ông bà có tham gia đóng góp nguồn lực xây dựng đường thôn xóm không? □Có □ không Nếu có, đóng góp gì? □Tiền □ Lao động □ Trí tuệ □Vật liệu 118 Số tiền là: ……………… Số lao động: …………………… Giá trị trí tuệ: ………………………… cụ thể gì? ………………… Số lượng vật liệu đóng góp: …………… 4.Doanh nghiệp ông bà có tham gia đóng góp nguồn lực xây dựng đường ngõ xóm không? □Có □ không Nếu có, đóng góp gì? □Tiền □ Lao động □ Trí tuệ □Vật liệu Số tiền là: ……………… Số lao động: …………………… Giá trị trí tuệ: ………………………… cụ thể gì? ………………… Số lượng vật liệu đóng góp: …………… Doanh nghiệp ông bà có tham gia đóng góp nguồn lực xây dựng đường đồng không? □Có □ không Nếu có, đóng góp gì? □Tiền □ Lao động □ Trí tuệ □Vật liệu Số tiền là: ……………… Số lao động: …………………… Giá trị trí tuệ: ………………………… cụ thể gì? ………………… Số lượng vật liệu đóng góp: …………… Theo ông bà khó khăn khăn huy động nguồn lực xã hội để xây dựng đường đồng gì? □ Nhu cầu nguồn lực lớn □ Lợi ích xây dựng đường đồng cho nhóm đối tượng □ Sự trông chờ ỷ lại người dân ông/bà ý đinh đóng góp cho làm đường xã thời gian tới? 119 □Tiền □ Lao động □ Trí tuệ □Vật liệu ông/bà ý đinh đóng góp cho làm đường thôn thời gian tới? □Tiền □ Lao động □ Trí tuệ □Vật liệu ông/bà ý đinh đóng góp cho làm đường ngõ xóm thời gian tới? □Tiền □ Lao động □ Trí tuệ □Vật liệu 10 ông/bà ý đinh đóng góp cho làm đường đồng thời gian tới? □Tiền □ Lao động □ Trí tuệ □Vật liệu Xin cám ơn ông/bà 120 PHIẾU HỎI CÁN BỘ Họ tên: ………………………………………… tuổi: ………… Chức vụ: ……………………………………………………………… Tìm hiểu hoạt động huy động nguồn lực xây dựng đường GTNT Theo ông/bà khó khăn tuyên truyền huy động nguồn lực xây dựng đường GTNT huyện Nam Sách nào? □ Người dân không quan tâm đến hoạt động tuyên truyền □Khả tuyên truyền số cán yếu □Một số người dân có biếu tiêu cực Theo ông bà khó khăn huy động nguồn lực từ phía nhà nước để xây dựng đường huyện xã gì? □ Nguồn vốn □ Nguồn vốn chậm □ Thủ tục rườm rà Theo ông/bà khó khăn huy động nguồn lực đất đai từ phía hộ dân để xây dựng đường huyện, xã gì? □Giá đât tăng lên □Người dân chưa hiểu rõ lợi ích hiến đất làm đường □Cơ chế đền bù chưa rõ ràng □Giải phóng mặt chậm Theo ông bà khó khăn huy động nguồn lực từ phía nhà nước để xây dựng đường thôn, ngõ xóm gì? □Vốn xuống thôn □Thủ tục rườm rà □Các nguồn vốn không đồng đều, rời rạc □ Tính tự chủ thấp 121 Theo ông/bà khó khăn huy động tiền từ người dân để xây dựng đường thôn ngõ xóm gì? □Đời sống dân cư chưa cao □Chưa công hộ □Tâm lý không muốn chi tiền □Cần nhiều vốn để xây dựng đường thôn, ngõ xóm Theo ông bà khó khăn huy động nguồn lực đất đai từ phía hộ dân để xây dựng đường thôn, ngõ xóm gì? □Tâm lý không muốn đất sở hạ tầng đất người dân □Chính sách đền bù chưa thỏa đáng □Quy hoạch giao thông chưa hợp lý □Khác Theo ông bà khó khăn huy động nguồn lực nhà nước vào xây dựng đường đồng gì? □ Nguồn ngân sách cho xây dựng đường đồng thấp □ Nguồn vốn không đồng đều, rời rạc □ Tính tự chủ thấp Theo ông bà khó khăn huy động nguồn lực người dân xây dựng đường đồng gì? □ Đóng góp người dân chủ yếu □ Không công hộ □ Cần huy động nguồn lực từ người dân lớn □ Phân bổ nguồn lực người dân không đồng Theo ông bà khó khăn giám sát huy động nguồn lực xã hội để xây dựng đường GTNT gì? □Trình độ người dân thấp □Năng lực người dân thấp □Chính sách chưa rõ ràng 122 10 Theo ông/bà nguồn lực quan trọng gì? □ Tiền □ Lao động □ Vật liệu □ Trí tuệ 11 Theo ông/bà nên xây dựng đường trước? (Đánh theo số thứ tự) □Huyện, xã – Thôn xóm – đường đồng □Thôn xóm – huyện, xã – đường đồng □Thôn xóm – đường đồng – huyện xã □Đường đồng – thôn xóm – huyện, xã □Làm đồng thời tuyến đường 12 Định hướng ông bà thời gian tới vấn đề tham gia vào huy động nguồn lực xã hội xây dựng đường GTNT gì? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……… Xin cảm ơn ông/ bà 123 Phiếu số:………………… Xã: ……………… PHIẾU HỎI HỘ I Thông tin chung Họ tên: ……………………………………… Tuổi: …………… Giới tính: □ Nam □ Nữ □ Tiểu học □ THCS □ THPT □ Chưa qua đào tạo Trình độ chuyên môn □ Sơ cấp □ Trung cấp □ Cao đẳng □ Đại học □ Sau đại học Nghề nghiệp □ Nông nghiệp □ Công nhân □ Công chức □ Dịch vụ □ Không làm việc □ Khác Số hộ:…… người Số lao động: …… Người Ông/bà có biết chương trình xây dựng NTM, xây dựng đường GTNT không? □ có □ không Ông/bà có tham gia xây dựng đường GTNT không? …… II Các hoạt động huy động nguồn lực xã hội xây dựng đường giao thông nông thôn Ông/bà biết thông tin chương trình xây dựng đường GTNT từ đâu? □ Phương tiện thông tin đại chúng, apphich, poster … □ Các họp thôn xóm □ Từ tổ chức (hội Phụ nữ, nông dân, đoàn niên ) □ Người thân □ Tất ý 2.Ông/bà có tham gia họp triển khai xây dựng đường GTNT không? □ Có □ Không 124 Các họp gì? □ Phổ biến quy chế xây dựng đường GTNT □ Họp lấy ý kiến quy hoạch đường GTNT □ Họp vận động huy động nguồn lực xây dựng đường GTNT □ Họp báo cáo kết xây dựng đường GTNT □ Khác Tại họp ông/bà thường làm gì? □ Lắng nghe ý kiến họp □ Lắng nghe phản hồi ý kiến □ Không quan tâm □ Khác 3.Ông/bà có tham gia đóng góp xây dựng đường GTNT liên huyện, xã không? □ Có □ Không Nếu có, tham gia gì? □ Tiền □ Mặt bằng, dỡ bỏ nhà, chặt □ Vật liệu □ Lao động □ Khác Theo ông/bà trình làm đường GTNT liên huyện, xã có khó khăn? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……… 4.Ông/bà có tham gia xây dựng đường GTNT thôn xóm không? □ Có □ Không Nếu có, tham gia gì? □ Tiền □ đất □ Vật liệu □ Lao động □ Khác Số tiền: …… Diện tích đất: ……… Số công lao động:……… 125 Số vật liệu: ………… 5.Gia đình ông/bà có tham gia ủng hộ thêm cho xây dựng đường thông ngõ xóm không? □ Có □ Không Nếu có, số tiền: …………………… Diện tích đất: ……… Số công lao động:……… Số vật liệu: ………… Gia đình ông/ bà có người thân xa đóng góp xây dựng đường thôn, ngõ xóm không? □ Có □ Không Cụ thể, có, số tiền: ……………… Số công lao động: ………… Trí tuệ: ……………… Hộ ông/bà có tham gia đóng góp nguồn lực xây dựng đường đồng không? □Có □không Nếu có đóng góp gì? □Tiền □Lao động □ Đất □Trí tuệ □Vật liệu Cụ thể Số tiền:…………… Số công lao động: ……………… Diện tích đất: ……………………… Số lượng vật liệu: ………………… Khó khăn trogn đóng góp nguồn lực cho xây dựng đường thôn ngõ xóm gì? □ Nguồn vốn lớn □ Không công hộ 126 Theo ông/bà khó khăn huy động nguồn lực xã hội để xây dựng đường đồng gì? □ Nhu cầu nguồn lực lớn □ Lợi ích xây dựng đường đồng cho nhóm đối tượng □ Sự trông chờ ỷ lại người dân 7.Ông/bà làm phát sai phạm? □Báo với tổ giám sát □Bàn luận với người xung quanh □Không phản ứng 9.Theo ông/bà xây dựng đường giao thông nông thôn trách nhiệm ai? □ Đảng nhà nước □ Doanh nghiệp tổ chức xã hội □ Chính quyền địa phương□ người dân nông thôn □ khác □ Tất đối tượng 10 Theo ông/bà xây dựng đường GTNT cần xây dựng nhừng loại đường nào? □ Đường liên huyện, xã □ Đường thôn, ngõ xóm □ Đường giao thông nội đồng □ Tất loại đường 11 Theo ông/bà xây dựng đường GTNT cần quan gì? (Người dân nên đóng góp gì) □ Tiền □ lao động □ Vật liệu □ Trí tuệ □ Khác 12 Trong trình xây dựng đường GTNT ông/bà ý định tham gia xây dựng loại đường nào? □ Đường liên huyện, xã □ đường liên thôn, ngõ xóm □ Đường đồng □ tất loại đường 13Gia đình ông/bà có người thân xa tham gia xậy dựng nông thôn không? 127 □ Có □ Không Nếu có, họ tham gia vấn đề gì? □ Tiền □ lao động □ Vật liệu □ Trí tuệ □ Khác 13 Theo ông/bà nên xây dựng đường trước? (Đánh theo số thứ tự) □ Huyện, xã – Thôn xóm – đường đồng □ Thôn xóm – huyện, xã – đường đồng □Thôn xóm – đường đồng – huyện xã □Đường đồng – thôn xóm – huyện, xã □Làm đồng thời tuyến đường Xin cám ơn ông/bà! 128 ... lý luận huy động nguồn lực xã hội để xây dựng đường giao thông nông thôn 2.1.1 Khái niệm nguồn lực xã hội, huy động nguồn lực xã hội huy động nguồn lực để xây dựng đường giao thông nông thôn 2.1.1.1... để xây dựng đường giao thông nông thôn huy n Nam Sách, tỉnh Hải Dương 4.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến huy động nguồn lực xã hội để xây dựng đường giao v 96 thông nông thôn huy n Nam Sách, tỉnh Hải. .. thực nhằm huy động nguồn lực xây dựng đường giao thông nông thôn huy n Nam Sách giai đoạn 2012-2014 38 4.1.2 Tổ chức huy động nguồn lực xã hội để xây dựng đường giao thông nông thôn huy n Nam Sách
- Xem thêm -

Xem thêm: Huy động nguồn lực xã hội xây dựng đường giao thông nông thôn trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện nam sách, tỉnh hải dương, Huy động nguồn lực xã hội xây dựng đường giao thông nông thôn trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện nam sách, tỉnh hải dương, Huy động nguồn lực xã hội xây dựng đường giao thông nông thôn trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện nam sách, tỉnh hải dương

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay