Đề thi thử THPT 2017 môn toán trường chuyên quốc học huế lần 1 có lời giải và định dạng mcmix

31 445 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/02/2017, 13:54

File word Đề thi thử THPT QG 2017 trường chuyên quốc học Huế lần 1. Duy nhất hiện nay có cấu trúc 4 phần:+ Nội dung đề căn chỉnh đẹp, có thể in ngay.+ Bảng đáp án để dễ chấm.+ Lời giải chi tiết từng câu.+ Định dạng McMix để xáo trắc nghiệm. Xem thêm tại: http:banfileword.com ... BỘ ĐỀ 2 017 MÔN TOÁN 1- A 11 -B 21- B 31- B 41- A 2-C 12 -C 22-A 32-A 42-A 3-C 13 -B 23-B 33-C 43-D 4-B 14 -D 24-C 34-D 44-D Banfileword.com BỘ ĐỀ 2 017 MÔN TOÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2 017 THPT CHUYÊN... QUỐC HỌC HUẾ LẦN BẢNG ĐÁP ÁN 5-C 15 -C 25-B 35-A 45-B 6-A 16 -A 26-B 36-A 46-D 7-B 17 -B 27-B 37-D 47-D 8-C 18 -B 28-C 38-D 48-D 9-C 19 -D 29-A 39-A 49-D 10 -C 20-C 30-A 40-C 50-C ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC... 210 08 − e − x ) < ( x + 210 06 ) 210 08 ⇒ x + 210 06 > 210 10 ⇒ x > 210 10 − 210 06 = 210 06 ( 24 − 1) = 15 . 210 06 Câu 13 : Đáp án B - Phương pháp: + Hệ số góc tiếp tuyến điểm A có hoành độ x = x với đồ
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT 2017 môn toán trường chuyên quốc học huế lần 1 có lời giải và định dạng mcmix, Đề thi thử THPT 2017 môn toán trường chuyên quốc học huế lần 1 có lời giải và định dạng mcmix, Đề thi thử THPT 2017 môn toán trường chuyên quốc học huế lần 1 có lời giải và định dạng mcmix

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay