Giá trị lượng giác của một cung

14 734 2
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/06/2013, 01:29

. Bài 2: GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT CUNG (Tiết 2) III-QUAN HỆ GiỮA CÁC CÁC GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC 1.Công thức lượng giác cơ bản Đối với các giá trị lượng giác, . III IV A' B' 3 .Giá trị lượng giác của các cung có liên quan đặc biệt 1 )Cung đối nhau: và - Các điểm cuối của hai cung =sđAM và - =sđAM'
- Xem thêm -

Xem thêm: Giá trị lượng giác của một cung, Giá trị lượng giác của một cung, Giá trị lượng giác của một cung

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay