Chương VI - Bài 2: Giá trị lượng giác của một cung

14 4,110 22
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/06/2013, 01:29

Bài 2: GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT CUNG (Tiết 2) III-QUAN HỆ GiỮA CÁC CÁC GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC 1.Công thức lượng giác cơ bản Đối với các giá trị lượng giác, ta có các hằng đẳng thức 2 sin cosα + α = 2 1 2 tan , cos + α = α 2 1 1 k , k Z π α ≠ + π ∈ 2 cot , sin + α = α 2 2 1 1 k , k Zα ≠ π ∈ tan .cot ,α α = 1 k , k Z. π α ≠ ∈ 2 ?Từ định nghĩa của sin , cos chứng minh đẳng thức đầu tiên, từ đó suy ra các hằng đẳng thức còn lại M B A O α H K x y α α Cho sin = với Tính cos . α 1 3 . π < α < π 2 α Cho tan = với Tính cos , sin . α −3 5 . π < α < π 3 2 2 α α M B A O α H K x y I II III IV A' B' 3.Giá trị lượng giác của các cung có liên quan đặc biệt 1)Cung đối nhau: và - Các điểm cuối của hai cung =sđAM và - =sđAM' đối xứng qua trục hoành α M B A O α H M' x y α α - α B' A' α α 3.Giá trị lượng giác của các cung có liên quan đặc biệt 1)Cung đối nhau: và - cos(- )=cos sin(- )=-sin tan(- )=-tan cot(- )=- cot α M B A O α H M' x y α α - α α B' A' α α αα α α α 2)Cung bù nhau: và - Các điểm cuối của hai cung- đối xứng nhau qua trục tung α M B A O α K M' x y α α α B' A' α α π π π − α 3.Giá trị lượng giác của các cung có liên quan đặc biệt 2)Cung bù nhau: và - sin( - ) =sin cos( - )=-cos tan( - ) =-tan cot( - ) =- cot α M B A O α K M' x y α α α α B' A' α α αα α α α π π π π π π − α 3)Cung hơn kém : và ( + ) Các điểm cuối của hai cung và ( + ) đối xứng nhau qua gốc tọa độ O α M B A O α M' x y α α B' A' αα π π π + α π α H H' [...]...π π 3 )Cung hơn kém : α và ( + α ) sin( + α ) =-sinα cos( + α) =-cos α y α) = tan α B tan( + cot( + α = cot α ) M A' π + α H' α A αH x O π π π π M' B' α π 4 )Cung phụ nhau: α và ( 2 Các điểm cuối của π hai cung α và ( - α ) 2 Đối xứng nhau qua đường phân giác d Của góc xOy α) y B K' A' K O M' d α H' α H B' M A x α π 4 )Cung phụ nhau: α và ( 2 π sin( - α) =cosα 2 π cos( - α)= sin α 2 π tan( - α ) = cot... và ( - α ) 2 Đối xứng nhau qua đường phân giác d Của góc xOy α) y B K' A' K O M' d α H' α H B' M A x α π 4 )Cung phụ nhau: α và ( 2 π sin( - α) =cosα 2 π cos( - α)= sin α 2 π tan( - α ) = cot α 2 π cot( - α ) = tan 2 α α) y B K' A' K O M' d α H' α H B' M A x α Cos đối sin bù phụ chéo . Bài 2: GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT CUNG (Tiết 2) III-QUAN HỆ GiỮA CÁC CÁC GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC 1.Công thức lượng giác cơ bản Đối với các giá trị lượng giác, . α - α B' A' α α 3 .Giá trị lượng giác của các cung có liên quan đặc biệt 1 )Cung đối nhau: và - cos (- )=cos sin (- )=-sin tan (- )=-tan cot (- )=-
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương VI - Bài 2: Giá trị lượng giác của một cung, Chương VI - Bài 2: Giá trị lượng giác của một cung, Chương VI - Bài 2: Giá trị lượng giác của một cung

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay