Ôn tập Toán 11

8 308 1
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/06/2013, 01:28

Trường THPT Ngọc Hồi Tổ Toán ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II-GIẢI TÍCH 11(Ban nâng cao) I .Lý thuyết 1.Đại số: Chương 3: Dãy số-Cấp số cộng-Cấp số nhân     !"!"#$%!" & %'()(*+,-./0)()(1"!"&()(1"!"#&2 /3456,!"7!"#& 82/354/9,:!"7!"#& Chương 4 : Giới hạn *3;<=4>&?@<=4>& A=478BC6,DE=478BF *3G7+=4H,4&A=4):& 478/3C2/34"IJ"")K/5/0E=4& L:MC N2:M4/0F@:-%F@: /%4F72:M @:O N:M@:1"2/3< NP4."IJ@E Chương 5 : Đạo hàm /4%)Q/3;&R;ES/4%& TIJ@EK",K/P3C/6, /0C)K,/%U%/K"/0F)K. <K",K7)KK",K%%%U7,8<7= /IVW 6,D/4%&*4%X"&*4%IVU"& Y"#C/3;7"#4 /0FM7"#7%#/Z& *4%!"[(/4%!"%F"IJ@E()!"IJ@E:6,=/4% 2.Hình học LU"W%%C!(/3\]@%-8("IJ""[U "W%%& ^:,2/3K.4%)_ U"W7=E<"(E"(E@M TIJ""C'/0WF'/IVW/P6,& \@%-8%'7`J cba    (( /+,-7`Ja-8$%'7`J/</P"W& \@%-8(%[/IVW()-8D,<07,8<7=,-8&Ab() <[Y\T vu  ( $%-K,1()7,8<7=,& *07,8<7=U"WT<97,8<7=S/IVW Q@%T-8&c,T7,8<7=d& ^,/3'/IV7,8<& *3;(2/3<HC[/IVWF/IVW7U"WF[U"W& ^:,-%eC /0/K /IVWFe/IVW/KT%%7=F7 -%H[/IVW%,& II.Bài tập tự luận 1.Đại số Bài 1C%,  ()K, f[(, N f[,   Y=S,^ g  YKh4/9, ),  f[  N )Q"IJ""6,4" \5 >4/9,:,   Bài 2C%,  ()K, f (, N f[,  N'Y=S,^ g  cOC,  f[ N ' )cOC,   \5[>4/,:,   Bài 3C%,  ()K, f[(,  f,  N i[ cOC,  f[  N i[  (7=S Bài 4C%,  ()K, f (, N fh,  NjY=S,^ g  cOC7  7=7  f,  N[!"#\E456,!"#@: Bài 5C%,  ()K, f'(,  fk,   Y=S,^ g  ,  f[ [N N i')Q"IJ""6,4" )cOC,   \5 >>4/9,:,   Bài 6 C \E4/9, (8!",  ()KCh, N >, h f>(l k f k )\E4/9, (8)6!"#,  ()KC, k , [ fm[(, h , ' f kk Bài 7CA% n  o /8 o  n , p  o 8 q r2f2 k  N[2 [ a Y: q "IJ@s o : q ",: q , p @%8t @IJ o J n ",C  u: q ,/8 n , p : q "/: p ) o [F ) u: q @ o : q ",: q %%7J q @, n % o F  u: q @ o : q ",: q 7,8% q 7J q /IJ o  p f ij2N'F  u: q @ o : q ",: q /6,/: p v>Fw Ba ̀ i 8CY: q "IJ@s o : q ",: q C  , p "`)%f2N i2a  n /: p v[F'F ) , p /IJ o %f2 ' Nk2 [ a  n /: p % q % o /8 n 2 > f F  "@)%f2 [ ak2Nk n /: p % q ,/8 n  > f  uxC\=4,C  x xxx x [ k [  − +−+ −∞→ ) xx xx x [ k%j%  > − → u >C@Q"IJ@E,,8<.7=SC   [ 2 h '2 f>)  [ 2N  ' N2 [ 2'f>[%2 [ f[h2N #, C@Q"IJ@E,8<![.7=SC 2  [ 2 [ kN2 k 'f> )2 ' '2f #, [C\E/0,C         =+ ≠ − − =  ' 2[  '  %[ '[  π π x x x xf :M4 ' π = x ) ( )      ≤++ > − −+ = ['[ [ [ [['  [ ' xxmx x x x xf :M@:O  f 2.Hình học Bài 1 :%.vuy\@:vy!/0c%% DMAM   ' −= F@:u!^C CNBN   ' −= @QC NMCDBA    (( /P"W Bài 2 :%./+,4(c@,/0u\%vu(yc& Bài 3 :Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình thoi cạnh a,  w> z = A , [ 'a SDSBSA ===  ) Bài 4C%. vuy<[Uvu7yu[#<,/u cOCu7,8<7=vy )AS{@,/0u(vL/IV%vy{cOCvL7,8<uy Bài 5 C%E<"lvuy/EH1<vuf(vyf '  (lv  ⊥ vuy(lvf \C A<Hlu7y )A<Hly7"lvu Bài 6 :%E<"lvu<lvf(lv7,8<vu(luf(lf [ (  x> z = CBS \C A<Hvu7lu )\l vu & Bài 7C%E<"/+,lvu<4):)Q [ 'a 74/)QASTU "W6,v(%%7=u77,8<7="lu /3"Tc"TDE<"`%K.EE& )\.K. Bài 8C%E<"lvuy/E7,8#|4(lvf(lv ⊥ vuyASTU "W/6,|(@,/0cly77,8<7="vuy /3"Tc"TDE<"`%K.EE& )\.K. Bài 9C%E<"lvuy/E7,84v7y(vuf[(lv ⊥ vuy((lvf(vyf yfASTU"W/6,|(@,/0cly77,8<7="vuy \<Hlu7vuy )ASTU"Wly77,8<7="lv /3"Tc"TDE<"`%K.EE&\.K.& Bài 10 :%E<"lvuy/E7,8#|(lv ⊥ vuyASTU"W/6,v7 7,8<7=l(TDl4{ /3%/0$l|7T )cOCluy7,8<7=lv /3%,Kluy7"Tc"TDE<"`%K.EE& Bài 11C%E<"lvuy</E%47<vfw>Flvfluflyf [ 'a \-%elJ"vuy7/4l )lv7,8<vuy7lu7,8<7=u \<Hluy7vuy Bài 12C\.lvu<<vuf 7(vuf[(uf ' (lv ⊥ vu(lvf[ASc@, /0vu \<Hlu7vu )\/IV%v$vc \<Hlc7vu \-%ev/Klc Bài 13: %E<"/+,lvu<4):)Q(lvf(lv7,8<7=4 u(-%el/K4uASc@,/0u cOCu7,8<7=lvc )\+,%E<" yB7/%47,8<,lv7u III.Trắc nghiệm khách quan #,  %E<"lvu4/)Q7/IV%l|f&$% e|/Klv)QF #,[ %E<"/+,lvuy(4/)Q7/IV%l| fi[$%e|/Klv)Q #,' %E<"/+,lvu4/)Q7/IV%l|& -%e|/K"lvu)QC #,k %.|vu<|v(|u(|/87,8<7|vf (|uf[(|f '$%e|/K"vu& #,h %E<"/+,lvuy</E7,84)Q 7lv7,8< 7=/(lvf $/<-%Hvu7ly)QC #,w %.|vu<|v(|u(|/87,8<7|vf (|uf[(|f '$%H|v7u& #,m %./+,vuy4ASLEK,7,8<v2, uy$%eu/K4y)Q #,j %./+,vuy4ASLEK,7,8<v2, uy$%ev/K"uy)Q #,x %E<"lvuy(/vuyE7,84lv7,8<7= "vuy$%H/IVW%,lv7y)QC #, > $%H[4/ ./+,4)Q& #,  %E<"lvuy(/vuyE7,84 lv7,8<7= "vuy(lvf l<H["luy7vuy)Q& #, [ LE@M/<U):EE& vLEuLE%LEH1yLE7,8 #, ' LE<"/+,<U):EE& vLE7,8uLE# \#y\7,8 #, k LE@M/+,<U):EE& vLEuLE%LEH1yLE7,8 #, h *IVW/6,#/E<"M/+,<! %,/#& v7,8<7=4/u%%7=4/ 7,8<7=4):y%%7=4): #, w \@%U"WT%/IV@}#|(/IV-vu(/0@: |7/%4lv7,8<7="T\lu</U/0E& v\IVu\# \7,8y\/+, #, m %E<"lvuy</E7,8vuy4k(lvf'7lyf hc./+%,/#/Z& vlvQ@%uyuuy7,8<7=lv u7,8<7=lyyvu7,8<7=ly #, j \!%,/#-8"!E"& vUE)Eu</?j <Uwy<4 w #, x %.lvu<vu7,84u7lv7,8<7=lu L%-W/3/Z& vlv&&luul&&lvuu&&lvuyv&&lvu #,[> %.vuy<vfuyASc(^(T(d`%B@,/0 vu(u(y(yv\<HcT7^d& v [>ux>w>ykh #,[  %./+,vuy4(Sc@,/0u\%< Hvu7yc& #,[[ %.lvu<vu7,84u7lv7,8<7= luL~.<!U7,8& v u['yk #,[' \1"X"/0c@%-8/+,[/0v(u1"X"%, /#& v*IVW@,@B/%4vuucU"W@,@B/%4vu cU"W%%7=vuyc/IVW%%7=vu #,[k %E<"luy/E7,84(lv7,8<7= "vuy(lvf&A<Hl7"vuyC v'>ukhw>yx> #,[h %E<"lvu//+,4(4):)QAS|# /+,%E<"C #,[w %.+,vu4)Q(ASv•EK,,v2, "uy{@,/0vv•*{u)Q)%:,& #,[m %.lvuy</vuyE7,87lv7,8<7= vuyL~E<"<!U):7,8& v u['yk #,[j %'/IVW()(\E./+@%.,C vii)7)7,8<Eii uii)7)7,8<E7,8< 7,8<T()iiTE7,8<) y])(])7DE)7,8<7="( #,[x %'/IVW()(\E./+/Z@%.,C v])E7)€Q@%U"W u])7)7,8<Eii ^K,'/IVW"#).()(/P"W7])()]ii y])(])7DE] #,'> %./+,vuy</IV%vL7|@,/0vLU ):E<"|uyE& v*+,u#Y,8yY,8# #,'  \@% q  t 8 q , t 8 q  o %-8" p  o # q "8 q 8 n & v ([('(k•u ([('(k• ( ( ( (•y[(k(w(j• #,'[ \@% q  t 8 q ` p  ('(h(m•L t s q 8 q ` p I q  >>& v > uxx xxy[> #,'' l8 q  n /# o ,:7 o 8, p # q "8 q 8 n (: q ,): q C, ' , h f'>(l [ f [x v, f'(fku, f (f', fhi[(f'i[y, f (6f' #,'k \8 p  h8 q  n /# o ,, p 8 n  q "8 q 8 n (: q ,): q , [ fkF, k fk> o C vlfw'Fulfk'i'[lf'kFylf''> #,'h %# q "8 q 8 n C (h(x( '(•A q @ n , p , m  o C va[xFu[mihF[mFywh #,'w %# q "8 q 8 n (): q ,  f (, [ fh\8 p  >8 q  n /# o ,:, p # q "8 q 8 n  ) o )%:,& v'j>Fu x>FxhFy xh #,'m \8 p lf[NkNwN•N[>>% q  q @ n ) o C v > >>Fu >w>>F [>>>Fy$: q 6, p - q  #,'j y t 8 q  o %,/#-8 o # q "8 q 8 n C v,  f'a Fu,  f[h([ ( m '(x(•F ,  fN  [ a [ Fy,  f[  N  #,'x %# q "8 q 8 n ): q , f'7 o , j f[ks o , > ) o C v[wFu[jF'>Fy'[ #,k> %# q "8 q #k(2(x•s o 2) o C vwFuwF L-: q 6, p v(u/: o ,/, q FyL-: q 6, p v(u/: o , #,k  %# q "8 q #C i'( ('(•l8 q  n I q  >) o )%:,& vwhw Fu iwhw F xwj'Fyhx>kx #,k[ %# q "8 q 8 n ,  fh7 o f‚$: q ,# n  o %,/# o & v, > fkhFul > fhhi[F  i' o 8 q  n , p ,  Fy q -: q ,# n v(u(/: o , #,k' # q "8 q #% q x8 q  n , fh7 o , x f [j>s o 8 p l) o C v [mhFuak[hF L-: q 6, p v(u/: o ,/, q FyL-: q 6, p v(u/: o , #,kk \8 p m8 q  n /# o ,, p 8 n # q "8 q #(: q ,): q , f[F6f i[ o C vlfw'Fulfk'i'[Flf'kFylfw>h #,kh %f i2s o  k  )QC vwuwy'yj #,kw %r2f% [ 2Er k >)QC v wu w>yj #,km %2fj2  m N'2  h Nk\1"."IJ@E w 2f>C vƒ „uƒ>F „Oy\1"@… #,kj Lf2 [ N  ' </4%!"'C v•••f [2 [ N u•••f[k22 [ N  •••f[k2h2 [ N'y$K6,- #,kx %f i2$/%2 ' •••)QC v[2uw2wyw . Trường THPT Ngọc Hồi Tổ Toán ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II-GIẢI TÍCH 11( Ban nâng cao) I .Lý thuyết 1.Đại số: Chương 3: Dãy số-Cấp. /IVWFe/IVW/KT%%7=F7 -%H[/IVW%,& II.Bài tập tự luận 1.Đại số Bài 1C%,  ()K, f[(, N f[,   Y=S,^
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn tập Toán 11, Ôn tập Toán 11, Ôn tập Toán 11

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay