Đề cương chi tiết học phần Phiên dịch (Học viện Tài chính)

4 208 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/02/2017, 15:50

... trình phiên dịch Khoa Ngoại ngữ biên soạn - Sách tham khảo: “Conference Interpreting Explained” (Roderick Jones, St Jerome Publishing, Manchester, UK, 2002); Tài liêu tham khảo từ nguồn khác: báo,
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương chi tiết học phần Phiên dịch (Học viện Tài chính), Đề cương chi tiết học phần Phiên dịch (Học viện Tài chính)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay