đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện yên thế, tỉnh bắc giang

107 339 0
  • Loading ...
1/107 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/02/2017, 21:52

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM -  - VŨ THỊ NHƯ HOA ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN YÊN THẾ, TỈNH BẮC GIANG CHUYÊN NGÀNH : QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI MÃ SỐ : 60.85.01.03 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS VŨ THỊ BÌNH HÀ NỘI - 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu Luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan rằng, giúp đỡ cho việc thực Luận văn cám ơn thông tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc./ Hà Nội, ngày tháng Tác giả luận văn Vũ Thị Như Hoa ii năm 2015 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành Luận văn, nhận giúp đỡ tận tình, đóng góp quý báu nhiều cá nhân tập thể Với tất tình cảm mình, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Vũ Thị Bình, người hướng dẫn, bảo tận tình giúp đỡ suốt trình thực đề tài hoàn chỉnh Luận văn Tôi xin trân trọng cám ơn góp ý chân thành thầy, cô giáo Khoa Quản lý đất đai - Học viện Nông nghiệp Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho thực hoàn thành đề tài Tôi xin trân trọng cám ơn tập thể Văn phòng HĐND&UBND, Phòng Tài nguyên Môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, Chi cục Thống kê, Phòng Nông nghiệp Phát triển nông thôn huyện Yên Thế, cấp uỷ, quyền bà nhân dân xã, thị trấn huyện giúp đỡ trình thực đề tài địa bàn Tôi xin chân thành cảm ơn tới người thân gia đình đồng nghiệp khích lệ, tạo điều kiện tốt cho trình thực đề tài Một lần xin trân trọng cám ơn! Hà Nội, ngày tháng Tác giả luận văn Vũ Thị Như Hoa iii năm 2015 MỤC LỤC Lời cam đoan ii Lời cảm ơn iii Mục lục iv Danh mục bảng vii Danh mục hình viii Danh mục viết tắt ix MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích đề tài: 3 Yêu cầu đề tài: Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cơ sở lý luận Đăng ký đất đai Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 1.1.1 Khái niệm đăng ký đất đai 1.1.2 Nguyên tắc, nội dung đăng ký đất đai, bất động sản 1.2 Mô hình tổ chức đăng ký đất đai, bất động sản số nước giới 1.2.1 Australia 1.2.2 Cộng hòa Pháp 11 1.2.3 Thụy Điển 13 1.2.4 Mô hình hệ thống đăng ký đất đai tập trung (Hồng Kông, Malaixia, Singgapore) 14 1.2.5 Hàn Quốc 16 1.2.6 Trung Quốc 16 1.3 Đăng ký đất đai Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Việt Nam 18 1.3.1 Khái quát hệ thống đăng ký đất đai Việt Nam 18 1.3.2 Chức năng, nhiệm vụ, vai trò VPĐKQSDĐ 21 1.3.3 Thực trạng hoạt động VPĐKQSDĐ Việt Nam 25 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 31 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 31 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 31 iv 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu 31 2.2 Nội dung nghiên cứu 31 2.2.1 Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Yên Thế 31 2.2.2 Đánh giá tình hình quản lý sử dụng đất đai, công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận QSD đất địa bàn huyện Yên Thế 31 2.2.3 Đánh giá thực trạng hoạt động VPĐKQSDĐ, hạn chế nguyên nhân làm hạn chế hiệu hoạt động VPĐKQSDĐ huyện Yên Thế 31 2.2.4 Đề xuất giải pháp khắc phục nguyên nhân làm hạn chế hiệu hoạt động VPĐKQSDĐ huyện Yên Thế 32 2.3 Phương pháp nghiên cứu 32 2.3.1 Phương pháp điều tra, thu thập số liệu 32 2.3.2 Phương pháp chọn điểm nghiên cứu đại diện: 33 2.3.3 Phương pháp phân tích, xử lý số liệu 34 2.3.4 Phương pháp thống kê, so sánh 34 2.3.5 Phương pháp đánh giá kết hoạt động VPĐK QSDĐ 34 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 35 3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Yên Thế 35 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 35 3.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 38 3.1.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội liên quan đến đề tài 41 3.2 Tình hình quản lý, sử dụng đất đai địa bàn huyện Yên Thế 42 3.2.1 Tình hình quản lý đất đai 42 3.2.2 Hiện trạng sử dụng đất 46 3.3 Thực trạng hoạt động Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Yên Thế 48 3.3.1 Tổ chức máy 48 3.3.2 Cơ chế hoạt động 51 v 3.3.3 Kết hoạt động VPĐK QSDĐ huyện Yên Thế: 56 3.3.4 Đánh giá chung hoạt động Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Yên Thế 66 3.3.5 Nguyên nhân làm hạn chế hiệu hoạt động Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Yên Thế 73 3.4 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu hoạt động Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Yên Thế 75 3.4.1 Giải pháp sách pháp luật 76 3.4.2 Giải pháp tuyên truyền 76 3.4.3 Giải pháp tổ chức chế hoạt động VPĐKQSDĐ 77 3.4.4 Giải pháp sở vật chất, kỹ thuật 78 3.4.5 Giải pháp nhân lực 78 3.4.6 Một số giải pháp khác 79 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 80 Kết luận 80 Kiến nghị 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO 83 vi DANH MỤC BẢNG STT Tên bảng Trang 3.1 3.2 Hiện trạng sử dụng đất năm 2014 Huyện Yên Thế 47 Tiến độ cấp giấy chứng nhận địa bàn huyện Yên Thế 56 3.3 Kết đăng ký biến động đất đai huyện Yên Thế (2006-2014) 59 3.4 Hiện trạng hệ thống đồ địa huyện Yên Thế 65 3.5 Mức độ tiếp cận người dân thủ tục hành 67 3.6 Đánh giá tiến độ giải hồ sơ VPĐKQSDĐ 68 3.7 Đánh giá thái độ tiếp nhận giải hồ sơ VPĐKQSDĐ 69 3.8 Đánh giá mức độ hướng dẫn VPĐKQSDĐ 70 vii DANH MỤC HÌNH STT Tên hình Trang 1.1 Sơ đồ vị trí Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất hệ thống quản lý đất đai Việt Nam 24 3.1 Sơ đồ hành huyện Yên Thế 35 3.2 Quy trình cấp GCN lần đầu 52 3.3 Quy trình thực đăng ký biến động 55 3.4 So sánh số GCN kê khai số GCN cấp năm 2006 - 2014 57 viii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TT Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ BĐS Bất động sản CN-TTCN Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp DTNT Dân tộc nội trú ĐKĐĐ Đăng ký đất đai GCN Giấy chứng nhận HSĐC Hồ sơ địa HTX Hợp tác xã KT-XH Kinh tế - Xã hội QSDĐ Quyền sử dụng đất 10 TDTT Thể dục Thể thao 11 THCS Trung học sở 12 THPT Trung học phổ thông 13 TN&MT Tài nguyên Môi trường 14 TTGDTX-DN Trung tâm Giáo dục thường xuyên Dạy nghề 15 VPĐKQSDĐ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 16 UBND Ủy ban nhân dân ix MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Lịch sử nhân loại chứng minh tảng cho sống hoạt động sản xuất người bắt nguồn từ đất đai Đất đai yếu tố cấu thành nên lãnh thổ quốc gia, tư liệu sản xuất đặc biệt, đất đai cung cấp nguồn nước cho sống, cung cấp nguồn nguyên vật liệu khoáng sản, không gian sống đồng thời bảo tồn sống Đất đai địa bàn phân bố dân cư, xây dựng công trình văn hoá xã hội, an ninh quốc phòng Trải qua nhiều hệ, cha ông ta tốn nhiều công sức xương máu để tạo lập vốn đất đai Theo thời gian, đất đai ngày gắn bó với người hơn, dần trở thành tài sản đặc biệt với giao dịch thị trường bất động sản Để tiếp tục nghiệp khai thác bảo vệ toàn quỹ đất tốt có hiệu hơn, Đảng nhà nước ta ban hành văn luật phục vụ cho công tác quản lý có hiệu Luật Đất đai sửa đổi năm 2013 quy định: Nhà nước thực quyền đại diện chủ sở hữu toàn dân đất đai thống quản lý nhà nước đất đai Hệ thống tổ chức quan quản lý đất đai thành lập thống từ Trung ương đến sở Tại địa phương, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất (VPĐKQSDĐ) quan dịch vụ công thực chức quản lý hồ sơ địa gốc, chỉnh lý thống hồ sơ địa chính, phục vụ thực quyền nghĩa vụ người sử dụng đất Đăng ký đất đai nội dung quan trọng quản lý Nhà nước đất đai Việc đăng ký đất đai có ý nghĩa: Các quyền đất đai bảo đảm Nhà nước Đăng ký đất đai công cụ để bảo vệ lợi ích Nhà nước, lợi ích cộng đồng lợi ích công dân Lợi ích Nhà nước xã hội thể chỗ: Phục vụ thu thuế sử dụng đất, thuế tài sản, thuế thu nhập; cung cấp tư liệu phục vụ chương trình cải cách đất đai Bản thân việc triển khai hệ thống đăng ký đất đai cải cách pháp luật; giám sát giao dịch đất đai; phục vụ quy hoạch sử dụng đất; phục vụ công tác 16 Quốc hội Nước CHXHCNVN (1993) Luật Đất đai, NXB Lao động, Hà Nội 17 Quốc hội Nước CHXHCNVN (1998) Luật sửa đổi bổ sung số điều Luật Đất đai, NXB trị Quốc gia, Hà Nội 18 Quốc hội Nước CHXHCNVN (2001) Luật sửa đổi bổ sung số điều Luật Đất đai, NXB trị Quốc gia, Hà Nội 19 Quốc hội Nước CHXHCNVN (2003) Luật Đất đai, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 20 Quốc hội Nước CHXHCNVN (2013) Luật Đất đai, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 21 Quốc hội Nước CHXHCNVN (1980, 1992) Hiến pháp, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 22 Quốc hội Nước CHXHCNVN (2005) Bộ Luật dân sự, NXB trị Quốc gia, Hà Nội 23 Tổng cục Quản lý đất đai (2009) Báo cáo đánh giá tình hình hoạt động hệ thống Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp nước 24 Tổng cục Quản lý đất đai (2009) Tài liệu hội thảo đăng ký đất đai Pháp, Hà Nội; 25 Nguyễn Thanh Trà & Nguyễn Đình Bồng (2005) Quản lý thị trường bất động sản, NXB Nông nghiệp, Hà Nội 26 UBND huyện Yên Thế (2005) Quyết định số 3651/2005/QĐ-UB ngày 29/12/2005 việc thành lập Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 27 UBND huyện Yên Thế (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014) Báo cáo tổng hợp Kinh tế - Xã hội 28 UBND huyện Yên Thế (2010) Báo cáo thuyết minh kết kiểm kê đất đai năm 2010 địa bàn huyện Yên Thế 29 UBND huyện Yên Thế (2014) Báo cáo kết thống kê đất đai năm 2014 địa bàn huyện Yên Thế 30 UBND huyện Yến Thế (2010) Báo cáo kết hoạt động Văn phòng Đăng ký QSDĐ từ thành lập 31 UBND tỉnh Bắc Giang (2014) Quyết định số 696/QĐ-UBND ngày 30/5/2014 Về việc ban hành danh mục, thời hạn giải thủ tục hành theo chế cửa, cửa liên thông UBND cấp huyện, UBND cấp xã địa bàn tỉnh II Tài liệu tham khảo ấn phẩm điện tử 32 Thu Thủy (2011) Tìm hiểu mô hình tổ chức hoạt động quan đăng ký giao dịch bảo đảm giới Việt Nam, Nghiên cứu trao đổi, ngày 27/10/2011, Truy cập ngày 01/9/2015 từ http://moj.gov.vn/mobile/Pages/nghien-cuu-trao-doi.aspx?ItemID=4439 84 PHỤ BIỂU 85 Phụ biểu 1: Thông tin chung hộ gia đình địa bàn điều tra Trình độ chủ hộ STT Đơn vị Tổng Tổng số số hộ điều nhân tra Đại học Cao đẳng Số lượng Tỷ lệ % Số lượng Tỷ lệ % THPT THCS Khác Tỷ lệ Tỷ lệ Tỷ lệ Số Số Số lượng % lượng % lượng % Vùng 50 206 4,00 4,00 39 78,00 12,00 2,00 Vùng 50 204 14 28,00 18,00 17 34,00 6,00 14,00 Vùng 50 217 0,00 2,00 38 76,00 11 22,00 0,00 150 627 16 10,67 12 8,00 94 62,67 20 13,33 5,33 Tổng cộng 86 Phụ biểu 2: Tình hình thực việc cấp Giấy chứng nhận hộ gia đình, cá nhân địa bàn điều tra Đất Nông nghiệp Đất Chia dạng STT Đất Khác Chia dạng Chia dạng Đơn vị hành Đang Tổng số Đã cấp làm thủ tục Đang Tổng Chưa số cấp Đã cấp làm thủ tục Đang Tổng Chưa số cấp Đã làm Chưa cấp thủ cấp tục Vùng 50 49 46 44 0 0 Vùng 50 48 11 11 0 7 0 Vùng 50 48 1 44 42 1 24 19 150 145 101 97 31 26 Tổng số 87 Phụ biểu 3: Nhu cầu hộ gia đình đến thực thủ tục hành quản lý đất đai VPĐKQSDĐ Trong số hộ thực STT Đơn vị hành Vùng Vùng Vùng Tổng số Cấp mới, cấp đổi Chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho Điều chỉnh tăng, giảm diện tích Thế chấp, xóa chấp Góp vốn QSDĐ Trích đo, trích lục đất Thủ tục khác 50 13 26 20 50 16 12 24 50 16 20 21 150 45 58 20 65 18 Số hộ điều tra 88 Phụ biểu 4: Mức độ thỏa mãn yêu cầu thực thủ tục VPĐKQSDĐ Nhận xét thực mô hình Một cửa Điều kiện sở vật chất VPĐKQSDĐ điện tử liên thông Trong TT Đơn vị hành Tổng số hộ điều tra Đáp ứng yêu cầu lệ (%) Chưa đáp ứng yêu Tốt Tổng cầu số hộ điều Tỷ Tỷ tra lệ lệ Tỷ lệ Số Số (%) lượng (%) lượng (%) Bình thường Tỷ Số lượng Trong Số lượng Bình thường Không tốt Tỷ Số lượng lệ Tỷ Số lượng lệ (%) (%) Vùng Vùng Vùng Tổng hợp 50 30 60,00 18 36,00 4,00 50 43 86,00 10,00 4,00 50 17 34,00 24 48,00 18,00 50 38 76,00 12 24,00 0,00 50 17 34,00 27 54,00 12,00 50 46 92,00 8,00 0,00 150 64 42,67 69 46,00 17 11,33 150 127 84,67 21 14,00 1,33 89 Phụ biểu 5: Danh mục, thời hạn giải thủ tục hành lĩnh vực Tài nguyên Môi trường theo chế cửa, cửa liên thông địa bàn tỉnh Bắc Giang CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT STT LĨNH VỰC, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH IX MỘT CỬA MỘT CỬA LIÊN THÔNG THỜI HẠN GIẢI QUYẾT TRONG HẸN NGÀY NGÀY (số ngày làm việc) ĐẦU MỐI THỰC HIỆN LIÊN THÔNG Tài nguyên Môi trường Đất đai Giao đất làm nhà cho hộ gia đình, cá nhân nông thôn trường hợp không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất (áp dụng đất chưa giải phóng mặt bằng) Chuyển mục đích sử dụng đất để giao, cho thuê đất thực dự án đầu tư (nhóm B,C) không sử dụng vốn ngân sách nhà nước hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu sử dụng đất để sản xuất kinh doanh mà khu đất chưa có GCN QSD đất X X 40 25 90 Bộ phận TN&TKQ cấp xã Chuyển mục đích sử dụng đất để giao, cho thuê đất thực dự án đầu tư (nhóm B,C) không sử dụng vốn ngân sách nhà nước tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu sử dụng đất để sản xuất kinh doanh mà khu đất có GCNQSD đất X 25 Chuyển mục đích sử dụng đất đối tượng hộ gia đình, cá nhân trường hợp xin phép X 18 Chuyển mục đích sử dụng đất hộ gia đình, cá nhân trường hợp phải xin phép X 30 Chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thuê tiền sử dụng đất hộ gia đình, cá nhân X Cấp Giấy chứng nhận trường hợp đất tài sản gắn liền với đất có tài sản nhu cầu chứng nhận quyền sở hữu có tài sản thuộc quyền sở hữu chủ khác Cấp Giấy chứng nhận trường hợp tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời người sử dụng đất X X 91 33 (23 ngày cấp huyện, 10 ngày cấp xã) BP TN&TKQ cấp xã 33 (23 ngày cấp huyện, 10 ngày cấp xã) BP TN&TKQ cấp xã Giấy chứng nhận trường hợp người sử dụng đất đồng thời chủ sở hữu nhà ở, công trình xây dựng 10 Cấp Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất đồng thời chủ sở hữu rừng sản xuất rừng trồng 11 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất hộ gia đình, cá nhân 12 Cấp đổi, xác nhận bổ sung vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất 13 Cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất bị 14 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khắc gắn liền với đất trường hợp tách hợp cho hộ gia đình, cá nhân 15 Giao đất, cho thuê đất nông nghiệp hộ gia đình, cá nhân X X X 33 (23 ngày cấp huyện, 10 ngày cấp xã) 33 (23 ngày cấp huyện, 10 ngày cấp xã) BP TN&TKQ cấp xã BP TN&TKQ cấp xã 15 X X X 40 (20 ngày cấp huyện, 20 ngày cấp xã) BP TN&TKQ cấp xã 40 (20 ngày cấp huyện, 20 ngày cấp xã) BP TN&TKQ cấp xã (30 ngày cấp huyện, ngày cấp xã) BP TN&TKQ cấp xã 20 X 92 37 16 17 Đăng ký chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 15 (35 ngày trường hợp phải trích đo đất) X 15 (35 ngày trường hợp phải trích đo đất) X 18 Xác nhận xoá đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất X 19 Đăng ký góp vốn quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất X 15 20 Xóa đăng ký góp vốn quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất X 15 21 Đăng ký nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất xử lý hợp đồng chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất X 15 93 - Không 35 ngày TH phải trích đo đất; - Không 20 ngày TH phải cấp giấy chứng nhận; - Không 50 ngày nếuTH chưa có GCN mà có giấy tờ khác theo Quy định 22 Gia hạn sử dụng đất (đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất phi nông nghiệp; hộ gia đình, cá nhân X 15 23 Đăng ký biến động sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đổi tên; giảm diện tích đất sạt lở tự nhiên; thay đổi hạn chế quyền; thay đổi nghĩa vụ tài chính; thay đổi diện tích xây dựng, diện tích sử dụng, tầng cao, kết cấu chính, cấp (hạng) nhà, công trình; thay đổi thông tin quyền sở hữu rừng X 15 24 Thu hồi đất trường hợp người sử dụng đất tự nguyên trả lại (khoản 8, điều 38, Luật đất đai) X 25 Đăng ký chấp quyền sử dụng đất, chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành tương lai X 26 Đăng ký chấp tài sản gắn liền với đất trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất X không trực tiếp sản xuất nông nghiệp Nhà nước cho thuê đất nông nghiệp) 94 đồng thời người sử dụng đất 27 28 Đăng ký chấp tài sản gắn liền với đất trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời người sử dụng đất Đăng ký chấp tài sản gắn liền với đất hình thành tương lai X X 29 Đăng ký thay đổi nội dung chấp đăng ký X 30 Đăng ký văn thông báo việc xử lý tài sản chấp trường hợp đăng ký chấp X 31 Xoá đăng ký chấp X 32 Yêu cầu sửa chữa sai sót nội dung đăng ký chấp lỗi người thực đăng ký X X 33 Môi trường Đăng ký cam kết bảo vệ môi trường 95 Phụ biểu 6: Biểu thu phí lệ phí cửa STT 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 Nội dung lĩnh vực thủ tục Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất Đất cá nhân có diện tích 500 m2 Đất cá nhân có diện tích từ 500 m2 trở lên Giao đất, cho thuê đất tổ chức, cá nhân sử dụng vào mục đích SXKD: + Có DT 500 m2 + Có DT từ 500 m2 đến 10.000 m2 + Có DT từ 10.000 m2 đến 30.000 m2 + Có DT từ 30.000 m2 trở lên Lệ phí đăng ký giao dịch đảm bảo Đăng ký giao dịch đảm bảo Đăng ký văn thông báo về việc xử lý tài sản đảm bảo Đăng ký thay đổi nội dung giao dịch đảm bảo đăng ký Xóa đăng ký giao dịch đảm bảo Đơn vị tính Mức thu Đồng/hồ sơ 100,000 Đồng/hồ sơ 150,000 Đồng/hồ sơ 500,000 Đồng/hồ sơ 1,000,000 Đồng/hồ sơ 3,000,000 Đồng/hồ sơ 7,500,000 Đồng/hồ sơ 80,000 Đồng/hồ sơ 70,000 Đồng/hồ sơ 60,000 Đồng/hồ sơ 20,000 96 Căn Nghị 10/2014/NQ-HĐND tỉnh Bắc Giang ngày 11 tháng năm 2014 97 98 [...]... quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép còn diễn ra, tình trạng dồn việc, dồn hồ sơ có liên quan đến việc đăng ký, cấp GCN ngày càng tăng (UBND huyện Yên Thế , 2010) 2 Trước tình hình trên, trong khuôn khổ yêu cầu thực hiện luận văn tốt nghiệp cao học, ngành Quản lý đất đai, Em lựa chọn thực hiện đề tài "Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng. .. thực trạng hoạt động của VPĐKQSDĐ huyện Yên Thế từ khi thành lập (năm 2006) đến nay - Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của VPĐKQSDĐ huyện Yên Thế 3 Yêu cầu của đề tài: - Đánh giá đúng thực trạng hoạt động của VPĐKQSDĐ huyện Yên Thế; - Các số liệu điều tra, thu nhập phải đảm bảo độ chính xác, tin cậy; - Các giải pháp đề xuất trong đề tài phải đảm bảo tính khoa học và thực tiễn,... Văn phòng Đăng ký quyền đất đai, cơ quan quản lý đất đai hoặc cơ quan thông tin đất đai 9 1.2.1.1 Văn phòng Đăng ký quyền đất đai của Northern Territory: Văn phòng Đăng ký quyền đất đai tại Northern Territory là một bộ phận của Văn phòng đăng ký trung ương, nhiệm vụ của Văn phòng là thực hiện đăng ký quyền đất đai theo Hệ thống Torrens, bao gồm cả các phương tiện tra cứu, hệ thống thông tin đất đai và. .. trong việc thực hiện thủ tục hành chính về quản lý, sử dụng đất đai theo quy định của pháp luật b) Nhiệm vụ của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất: - Giúp các cấp quản lý Nhà nước trực tiếp làm đầu mối thực hiện các thủ tục hành chính về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo thẩm quyền cho các đối tượng sử dụng đất tại địa phương; - Đăng ký sử dụng đất và chỉnh lý biến động về sử dụng đất theo... kiện thuận lợi nhất cho người sử dụng đất hợp pháp thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ sử dụng đất của mình Theo quy định của pháp luật đất đai, hệ thống Đăng ký đất đai có hai loại là đăng ký lần đầu và đăng ký biến động - Đăng ký lần đầu được thực hiện khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; - Đăng ký biến động: Khi thay đổi diện tích... trình trên đất khi mua hoặc khi được hưởng quyền sử dụng đất cho một mục đích và thời hạn cụ thể Quyền sử dụng đất không bao gồm quyền sử dụng tài nguyên, khoáng sản hoặc tài nguyên dưới lòng đất Thông thường, công trình trên đất phải được sở hữu bởi cùng một đối tượng được quyền sử dụng đất Trung Quốc quy định 3 loại quyền sử dụng đất: - Quyền sử dụng đất được cấp: là hình thức quyền sử dụng đất phổ... điều kiện thực tế của địa phương 3 Chương 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cơ sở lý luận về Đăng ký đất đai và Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 1.1.1 Khái niệm về đăng ký đất đai a) Đăng ký đất đai: - Đăng ký đất đai là một cách gọi của hệ thống đăng ký đất đai và theo định nghĩa của UN-ECE (Ủy ban kinh tế về Châu Âu của Liên Hợp quốc), nó là một quá trình xác lập và lưu trữ một cách chính thức các quyền lợi... lý đất đối với một thửa đất vào hồ sơ địa chính” chứ không phải bó hẹp trong mục đích “ghi nhận quyền sử dụng đất hợp pháp nhằm xác lập quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất như Luật Đất đai 2003 Do trước đây chỉ khi có đầy đủ giấy tờ về quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất mới đăng ký và việc thực hiện đăng ký cũng chưa đầy đủ, dẫn đến tình trạng lỏng lẻo trong quản lý đất đai nhất là tình trạng. .. nhiệm vụ, vai trò của VPĐKQSDĐ a) Chức năng của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất: Theo quy định của pháp luật, VPĐKQSDĐ thành lập ở cấp tỉnh và cấp huyện là cơ quan dịch vụ công, hoạt động theo loại hình sự nghiệp có thu, có chức năng tổ chức thực hiện đăng ký quyền sử dụng đất, chỉnh lý thống nhất biến động sử dụng đất và quản lý hồ sơ địa chính; tham mưu cho cơ quan tài nguyên 21 và môi trường cùng... năm 2003 quy định "Đăng ký quyền sử dụng đất, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp GCNQSDĐ" "Đăng ký quyền sử dụng đất là việc ghi nhận quyền sử dụng đất hợp pháp đối với một thửa đất xác định vào hồ sơ địa chính, nhằm xác lập quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất" (Quốc hội Nước CHXHCNVN, 2003) Luật dành riêng một chương quy định các thủ tục hành chính trong quản lý và sử dụng đất đai theo phương ... phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Yên Thế 73 3.4 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu hoạt động Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Yên Thế 75 3.4.1 Giải pháp sách pháp luật... Kết hoạt động VPĐK QSDĐ huyện Yên Thế: 56 3.3.4 Đánh giá chung hoạt động Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Yên Thế 66 3.3.5 Nguyên nhân làm hạn chế hiệu hoạt động Văn phòng Đăng. .. Bang thực Các quan quan Đăng ký đất đai, Văn phòng Đăng ký quyền đất đai, quan quản lý đất đai quan thông tin đất đai 1.2.1.1 Văn phòng Đăng ký quyền đất đai Northern Territory: Văn phòng Đăng ký
- Xem thêm -

Xem thêm: đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện yên thế, tỉnh bắc giang , đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện yên thế, tỉnh bắc giang , đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện yên thế, tỉnh bắc giang , Chương 1. Tổng quan tài liệu, Chương 2. Nội dung và phương pháp nghiên cứu, Chương 3. Kết quả và thảo luận, 1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện Yên Thế, Kết luận và kiến nghị, Tài liệu tham khảo, II. Tài liệu tham khảo là ấn phẩm điện tử

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay