Hoạt động biểu diễn nghệ thuật ca trù của một số câu lạc bộ, giáo phường tại hà nội (TT)

27 204 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/02/2017, 10:29

1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM Nguyễn Đức Thắng HOẠT ĐỘNG BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT CA TRÙ CỦA MỘT SỐ CÂU LẠC BỘ, GIÁO PHƯỜNG TẠI HÀ NỘI Chuyên ngành: Văn hóa học Mã số: 62 31 06 40 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ VĂN HÓA HỌC Hà Nội - 2017 Công trình hoàn thành tại: VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH Người hướng dẫn khoa học 1: PGS.TS Bùi Hoài Sơn Người hướng dẫn khoa học 2: TS Nguyễn Văn Lưu Phản biện 1: GS.TS Lê Hồng Lý Viện Nghiên cứu Văn hóa Phản biện 2: PGS.TS Phạm Xuân Thạch Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Phản biện 3: TS Lê Thị Minh Lý Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án họp tại: Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam Số 32 phố Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội Vào lúc ngày tháng năm Có thể tìm hiểu luận án thư viện: - Thư viện Quốc gia Việt Nam - Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài - Lý khoa học: Về tổng thể, đến ca trù nghiên cứu khía cạnh di sản, khía cạnh nghệ thuật, âm nhạc, hệ thống lý thuyết liên quan đến biến đổi tổ chức giáo phường, CLB gắn với hoạt động trình diễn khoảng trống định, chưa đối tượng nghiên cứu chuyên sâu công trình hay chuyên luận nào, đặc biệt từ ca trù UNESCO công nhận di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp năm 2009 - Lý thực tiễn: Ngay sau ca trù UNESCO ghi danh, năm 2010, Bộ VHTTDL công bố Chương trình hành động Quốc gia bảo vệ ca trù giai đoạn 2010-2015 với nội dung có nội dung: Tạo điều kiện để cộng đồng giao lưu, trình diễn, học hỏi chia sẻ kinh nghiệm với cộng đồng khác nước quốc tế nhằm tăng cường hiểu biết, góp phần bảo vệ phát huy đa dạng văn hóa Có thể nói, nội dung liên quan trực tiếp đến mục đích nghiên cứu luận án Trong bối cảnh xã hội nay, kinh tế phát triển, thương mại động, đa chiều, văn hóa đa dạng phức tạp, nhiều giáo phường, CLB ca trù mạnh dạn, tiên phong việc phát huy giá trị di sản thông qua hoạt động giới thiệu, quảng bá nghệ thuật ca trù tới du khách cách tổ chức buổi biểu diễn ca trù cho du khách, chủ yếu theo tour du lịch đặt trước Đây lý quan trọng để NCS lựa chọn CLB, giáo phường khu vực nội thành Hà Nội để nghiên cứu luận án Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu đề tài 2.1 Mục đích: Đề xuất, bàn luận mô hình hoạt động trình diễn cụ thể cho CLB, giáo phường nội thành Hà Nội trả lời câu hỏi nghiên cứu nêu 2.2 Nhiệm vụ: Nghiên cứu hệ thống hóa sở lý luận hoạt động trình diễn ca trù Tổ chức CLB, giáo phường xưa nay, tổng hợp, so sánh, đánh giá đưa quan điểm, biện pháp bảo vệ, trao truyền; Nghiên cứu hoạt động trình diễn loại hình đơn vị nghệ thuật (ở CLB, giáo phường) loại hình nghệ thuật truyền thống ca trù, để qua nghiên cứu biến đổi theo theo thời gian; Đưa vấn đề trọng tâm cần bàn luận Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu luận án hoạt động trình diễn nghệ thuật ca trù, di sản ca trù biến đổi CLB, giáo phường Hà Nội 3.2 Phạm vi nghiên cứu: Vấn đề lý luận, lý thuyết áp dụng liên quan đến hoạt động trình diễn nghệ thuật ca trù; vấn đề biến đổi tổ chức CLB, giáo phường xưa nay; Nghiên cứu thực trạng phát huy giá trị di sản ca trù biến đổi qua hoạt động trình diễn nghệ thuật ca trù CLB, giáo phường Hà Nội; Tìm vấn đề cần bàn luận Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài: Ý nghĩa khoa học: Luận án mong góp phần nâng cao hiệu hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di sản ca trù thông qua trao truyền, sáng tạo chủ thể văn hóa ca trù thông qua hoạt động trình diễn nghệ thuật ca trù biến đổi cụ thể; Ý nghĩa thực tiễn: Những kết khoa học quan quản lý di sản văn hóa Hà Nội sử dụng cho việc bảo tồn phát huy giá trị di sản ca trù Ngoài ra, luận án hướng tới việc thử nghiệm xây dựng mô hình CLB, giáo phường phù hợp bối cảnh nay, vừa phát huy, quảng bá, vừa bảo tồn giá trị Phương pháp nghiên cứu NCS sử dụng phương pháp nghiên cứu liên ngành văn hóa học, hạt nhân chủ yếu tiếp cận chuyên sâu văn hóa dân gian Bên cạnh đó, NCS sử dụng phương pháp nghiên cứu xã hội học để xem xét CLB - giáo phường góc độ thiết chế xã hội Bố cục luận án Ngoài phần mở đầu (8 trang), kết luận (4 trang), danh mục, bảng biểu, phụ lục tài liệu tham khảo (6 trang), nội dung luận án kết cấu thành chương: Chương Cơ sở lí luận tổng quan tình hình nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu (40 trang); Chương Truyền thống biến đổi số giáo phường, câu lạc Hà Nội trình diễn nghệ thuật ca trù (27 trang); Chương Những vấn đề đặt hoạt động số giáo phường, câu lạc biểu diễn ca trù Hà Nội từ năm 2009 đến (52 trang) Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở lý luận 1.1.1 Một số khái niệm - Văn hóa văn hóa học: NCS xin đưa khái niệm Trần Ngọc Thêm: Văn hóa hệ thống hữu giá trị (vật chất tinh thần, tĩnh động, vật thể phi vật thể…) người sáng tạo tích luỹ qua trình hoạt động thực tiễn, tương tác với môi trường tự nhiên xã hội - Di sản văn hóa: Theo Công ước bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể năm 2003 UNESCO Luật di sản văn hóa: “Di sản văn hóa sản phẩm tinh thần, vật chất có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, lưu truyền từ hệ qua hệ khác nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - Di sản văn hóa phi vật thể: Theo Luật di sản văn hóa: “Di sản văn hóa phi vật thể sản phẩm tinh thần gắn với cộng đồng cá nhân, vật thể không gian văn hóa liên quan, có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, thể sắc cộng đồng, không ngừng tái tạo lưu truyền từ hệ sang hệ khác truyền miệng, trình diễn hình thức khác” - Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp: Theo Công ước 2003, việc lập danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp mang mục đích rõ rằng: Với quan điểm thực biện pháp bảo vệ thích hợp, Ủy ban cần phải thiết lập, cập nhật công bố Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp đưa di sản loại vào Danh sách theo yêu cầu Quốc gia thành viên - Biến đổi: Hoạt động CLB, giáo phường ca trù có nhiều biến đổi theo thời gian Trong khuôn khổ luận án, NCS đề cập chi tiết đến biến đổi chương sau nhằm đưa đối chiếu, so sánh hoạt động xưa nay, góp phần kế thừa tiếp thu, chắt lọc giá trị di sản cha ông để lại áp dụng cho số CLB, giáo phường 1.1.2 Nghệ thuật hoạt động trình diễn nghệ thuật dân gian Trong quy trình sáng tạo dân gian loại hình nghệ thuật biểu diễn truyền thống trải qua giai đoạn: 1) Cộng đồng, chủ thể sáng tác, sáng tạo; 2) Trình diễn, giới thiệu; 3) Cộng đồng thưởng thức, tiếp nhận Thực tế, nghệ thuật ca trù nằm nhóm diễn xướng múa hát dân gian Việt Nam Ngoài yếu tố diễn xướng ca trù thể yếu tố trình diễn rõ nét qua hoạt động trình diễn nghệ thuật cộng đồng, qua việc giới thiệu tới công chúng du khách Nghệ thuật trình diễn ca trù có phạm vi lan tỏa dân gian cương vực lãnh thổ lớn nhất, với tổ chức hoạt động quy củ có tính hệ thống, có nhà quản lý rõ ràng có hình thức trình diễn, hoạt động chuyên nghiệp Điều đặc biệt có lẽ chỗ: Nghệ thuật ca trù vừa nghệ thuật dân gian, lại mang tính bác học có tính nghệ thuật chuyên nghiệp, khó vào bậc cổ nhạc Việt Nam Theo nhiều nhà nghiên cứu, nghệ thuật ca trù biểu diễn có hướng chuyên nghiệp từ xa xưa ca trù biểu diễn, diễn xướng cộng đồng dịp lễ, hội, trò diễn không gian văn hóa đình, làng xã, giáo phường,… cách bản, có chương trình, tiết mục, diễn nghệ nhân tập hợp giáo phường, phường hội Không thế, giáo phường ca trù thời xưa hoạt động trình diễn chuyên nghiệp cách thành lập nhóm ca trù, có quản giáp, ông trùm để biểu diễn phục vụ khách chơi đô thị 1.2 Tổng quan ca trù 1.2.1 Sự hình thành phát triển Ca trù khởi nguồn từ lối hát Đào nương, lối hát lấy giọng nữ làm trọng xuất đời sống người Việt hai kỉ trước Công nguyên Sử chép: “Bính Ngọ năm thứ An Dương Vương (255 TCN), vua cửa thành, thấy có rùa vàng đến bàn việc tương lai, vua hỏi nguyên thành sụp, rùa vàng trả lời: Con vua trước phụ vào tinh khí núi sông đất để báo thù, nấp núi Thất Diệu, núi có ma hát đời trước đến chôn đây” Thời Tiền Lê, năm Thiên Phúc thứ (987), Đại Hành Hoàng đế sai Khuông Việt chế khúc để hát tiễn sứ thần phương Bắc Lý Giác nước Khác với lối làm thơ, chế khúc viết ca từ cho ca điệu có sẵn, ca nương dựa vào điệu mà “bẻ thành hát” Thời Lý, năm Thuận Thiên thứ 16 (1025) Thăng Long vua Lý Thái Tổ định hát xướng, trai gọi Quản giáp, gái gọi Ả đào (dân gian gọi quản - đào) Lần lịch sử nước nhà, nghề ca xướng, người làm nghề ca xướng nhà nước coi trọng lập tổ chức để họ hành nghề Do mà nghệ thuật quản - đào ngày phát triển hoàn thiện Thời Trần (1225 -1400), âm nhạc có quản giáp, ả đào ngày thịnh hành, ngày thể vai trò “bao sân” đời sống xã hội Thời Lê Sơ, năm thứ Thiệu Bình (1437), vua Lê Thái Tông sai Lương Đăng định quy chế lễ nhạc Sinh hoạt nhạc quan - đào thu hẹp dần quy mô phân chia thành hai phận Nhạc bát âm Hát ả đào Từ niên hiệu Hồng Đức (1470) đến niên hiệu Đức Nguyên (1675), người hành nghề âm nhạc phải sinh hoạt tổ chức gọi ty giáo phường Nghệ thuật trình diễn phục vụ cúng tế canh hát thờ thần, sau quen gọi hát cửa đình Từ nửa cuối kỷ XIX đến nửa đầu kỷ XX nhu cầu nghe hát cô đầu phát triển rầm rộ khắp nước Nhiều đào nương nông thôn đua Hà Nội tỉnh thành, phố thị mưu sinh Người nhiều tiền thuê địa điểm mở nhà hát, người tiền hát thuê Đó nguyên nhân dẫn đến tình trạng phát triển nóng nhà hát cô đầu đô thị Việt Nam thời Để thu hút khách, chủ nhà hát chiêu mộ thêm cô gái trẻ hát làm công việc chiêu đãi khách gọi cô đầu rượu Theo Nguyễn Xuân Diện Đặc khảo ca trù Việt Nam ca trù hoàn thiện lối chơi vào kỷ thứ XV Trong tư liệu mỹ thuật khảo cổ học chưa đủ chứng lý khẳng định ca trù có từ thời Lý (Thế kỷ XI), thơ Lê Đức Mao tư liệu sớm ca trù đáng tin cậy để chắn vào kỷ XV ca trù có mặt văn hóa Việt Nam 1.2.2 Hệ thống ca trù 1.2.2.1 Danh xưng nghệ thuật trình diễn ca trù - Hát ả đào: Theo Đại Việt sử ký toàn thư Ngô Sĩ Liên: Đời vua Lý Thái Tổ (1010-1028) có người ca nương tên Đào Thị giỏi nghề ca hát, thường nhà vua ban thưởng Người thời ngưỡng mộ danh tiếng Đào Thị nên phàm hát gọi Đào nương Theo đó, Ả đào coi tên gọi cổ xưa thể loại âm nhạc ca trù - Hát cửa đình: Đây hình thức sinh hoạt ca trù phục vụ cho nghi thức tế lễ thần thánh đình hay đền làng - Hát ca trù: Xưa có lệ hát thẻ Thẻ gọi Trù, làm mảnh tre ghi mức tiền ứng với giá trị thẻ, dùng để thưởng ả đào thay cho tiền mặt Vì hát ả đào gọi ca trù, nghĩa hát thẻ - Hát cửa quyền: Đây hình thức sinh hoạt nghệ thuật ca trù nghi thức cung đình thời phong kiến - Hát nhà trò: Ả đào miệng hát tay múa uốn éo lên xuống, làm điệu người điên, người say rượu, người săn Vì vừa hát vừa làm trò nên gọi hát nhà trò - Hát nhà tơ: Được gọi Hát nhà tơ, nghĩa hát ty quan - Hát cô đầu: Những ả đào danh ca dạy em thành nghề, hát đình đám bọn em phải trích tiền để cung dương thầy gọi tiền Đầu Sau người ta dùng tiếng cô thay tiếng ả cho rõ ràng tiếng đầu thay tiếng đào để tỏ ý tán tụng bậc danh ca lão luyện dạy nhiều em thành tài tặng nhiều tiền đầu nên gọi Cô đầu - Hát ca công: Ca công danh từ dùng để nghệ sĩ chốn giáo phường Theo đó, Hát ca công hàm ý âm nhạc giáo phường - Ca nương - Ả đào: Ca nương - Ả đào thành viên quan trọng tiệc ca trù, vai trò ả đào làm ca sĩ cho tiệc hát khác với ca sĩ chỗ ả đào vừa hát vừa gõ phách - Kép, kép đàn: Kép với đào thành viên quan trọng tổ chức hát ca trù, thông thường gọi chung đào kép, hay thời gọi ca nương - kép đàn, vai trò kép gẩy đàn (nhạc công), đào người hát - Quan viên, cầm chầu: Khái niệm quan viên ca trù dùng để gọi người tham gia nghe hát Trong hát ca trù, quan viên tham gia cầm chầu Họ vừa công chúng thưởng thức thành viên ban nhạc Ngoài danh xưng chủ thể văn hóa ca trù, để tạo nên giá trị nghệ thuật âm nhạc ca trù, cần có hòa quyện nghệ thuật diễn xướng, nhạc cụ lời ca tiếng hát đào nương, đó, cỗ phách, đàn đáy, trống chầu linh hồn nghệ thuật ca trù 1.2.2.2 Hệ thống ca trù liên quan đến tổ chức, thiết chế - Quản giáp: Theo Việt Nam ca trù biên khảo người đứng đầu giáo phường gọi ông trùm, đứng đầu trùm quản giáp quản giáp người đứng đầu giáo phường kép hát, không nên hiểu quản giáp chức trách - Giáo phường tổ chức hát ca trù gồm nhiều họ Cô đầu kép vùng có tên họ riêng, đào, kép họ mang tên họ kèm theo tên Trong tổ chức giáo phường thời Lê, giáo phường có hai loại giáo phường cung đình giáo phường dân gian Giáo phường cung đình có trách nhiệm Ty giáo phường Ngoài ra, có tên gọi khác giáo phường giáo phòng Bên cạnh có xóm Nhà trò, thôn Ả đào không gian văn hóa ca trù tương tự giáo phường - Ty giáo phường liên kết, tập hợp giáo phường địa phương xã, giáp, họ Ty giáo phường quan chuyên nắm giữ tục nhạc (âm nhạc dân gian), nơi thu thập, chỉnh lý truyền bá nhạc vũ dân gian Có Ty giáo phường cấp phủ (tỉnh, thành nay) Ty giáo phường cấp huyện bao gồm giáo phường xã, giáp, họ mà thành 1.2.3 Các vùng ca trù nước Hiện nay, nước có 15 tỉnh, thành phố có hoạt động CLB, giáo phường ca trù Đại đa số nằm tỉnh, thành Bắc Bộ đến Hà Tĩnh, Quảng Bình Thành phố Hồ Chí Minh Nhắc đến vùng ca trù tiếng từ xưa, kể đến vùng ca trù Hà Tĩnh với nôi ca trù làng Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân; vùng ca trù Hà Tây cũ với làng, giáo phường ca trù Chanh Thôn, Ngãi Cầu; đặc biệt vùng ca trù khu vực phía Đông Hà Nội Đông Anh, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương với mật độ dày đặc làng, giáo phường ca trù cổ Các vùng ca trù nước trước có tới hàng trăm làng, giáo phường ca trù Hiện có tổng cộng 60 CLB, giáo phường, nhóm ca trù hoạt động So với trước công nhận di sản văn hóa phi vật thể giới năm 2009 số lượng CLB ca trù tăng lên đáng kể, số lượng nghệ nhân ca trù lão làng tiếp tục giảm xuống nhiều cụ Xét CLB, giáo phường Hà Nội có gần 20 CLB, giáo phường, nhóm, trung tâm ca trù hoạt động nội ngoại thành Ở số địa phương lân cận Hà Nội nước, có nhiều CLB hoạt động, kể đến CLB như: Hưng Yên có Làng ca trù Đào Đặng xã Trung Nghĩa, TP Hưng Yên, CLB ca trù Giáo Phòng; Ninh Bình có CLB ca trù đền thờ Nguyễn Công Trứ, CLB ca trù Cố Viên Lầu; Hà Tĩnh có CLB ca trù Nguyễn Công Trứ, CLB ca trù Cổ Đạm, CLB ca trù TTVH huyện Nghi Xuân; Quảng Bình có CLB ca trù Đông Dương 1.2.4 Giá trị di sản ca trù 1.2.4.1 Giá trị âm nhạc, nghệ thuật trình diễn, văn học, giải trí - Giá trị âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn: Có thể nói, nghệ thuật âm nhạc, ca trù tên gọi chung nhiều điệu hát cần phân loại 46 điệu hát (Theo Đỗ Bằng Đoàn-Đỗ Trọng Huề Việt Nam ca trù biên khảo) chia thành lối: Hát chơi 15 điệu; Hát cửa đình 12 điệu; Hát thi gồm điệu lại Số lượng điệu hát đến chưa xác định Ca trù vô kén khách, kén không gian biểu diễn, kỹ thuật nhạc phức tạp, tinh vi nói hát ca trù khó Chính vẻ đẹp tiếng hát ca trù nên dù nghệ thuật biểu diễn ca trù thể không gian tĩnh lặng, nhỏ hẹp cửa đình, người nghe thấy hết trẻo, rõ nét qua nhịp phách, tiếng đàn nhịp phách hòa với giọng ca ca nương Giá trị âm nhạc, giá trị trình diễn nằm chỗ - Giá trị giải trí, ngoại giao: Theo Nguyễn Xuân Diện Lịch sử nghệ thuật ca trù ngày đó, giáo phường An Thanh huyện Lập Thạch mời kinh đô để hát xướng đón sứ nước, cho thấy giáo phường dân gian xưa góp phần tham gia vào hoạt động lễ tiết ngoại giao nhà nước Giá trị di sản ca trù thể khía cạnh giải trí Thời xưa, hát ca trù để vua, quan nhân dân thưởng thức, giao lưu sinh hoạt cộng đồng làng xã Thời Pháp thuộc, hát ca trù nội thành Hà Nội bị biến thể thành hát cô đầu, cô đầu rượu để phục vụ mục đích giải trí (theo khía cạnh giải trí không lành mạnh) giới ăn chơi 1.2.4.2 Giá trị phản ánh số giai đoạn lịch sử, văn hóa, xã hội Ca trù xuất xã hội phong kiến Việt Nam từ kỷ thứ XI, sau thể rõ nét kỷ XV thời nhà Lê Ca trù với tên gọi khác hát nhà tơ, hát cửa đình, hát cửa quyền, hát ả đào, hát cô đầu,… thể giai đoạn lịch sử khác nhau, không gian văn hóa khác nông thôn, làng xã phong kiến Việt Nam thời xưa hay đô thị với tổ chức giáo phường, nhóm, hội Thực tế, giai đoạn phong kiến, ca trù nghệ thuật đại chúng, đa dạng công chúng, đa dạng người nghe nên có giá trị phản ánh số giai đoạn lịch sử định sức ảnh hưởng không lớn Ngoài ra, ca trù có giá trị văn hóa, giáo dục, tín ngưỡng sâu sắc giai đoạn lịch sử 1.3 Tổng quan tình hình nghiên cứu ca trù hoạt động trình diễn nghệ thuật ca trù 1.3.1 Tình hình nghiên cứu giai đoạn trước năm 1954 Tư liệu để nghiên cứu ca trù bao gồm nhiều nguồn khác nhau, tồn dân gian như: tượng thờ, tự khí, câu đối, hoành phi, sắc phong, văn bia, ca phả di tích, tín ngưỡng, tập tục, kiêng kị; ca lưu truyền giáo phường Mỗi nguồn tư liệu có giá trị định việc tìm hiểu, nghiên cứu ca trù Tư liệu Hán Nôm mảng tài liệu quý đáng tin cậy để nghiên cứu lịch sử ca trù, lịch sử nghiên cứu ca trù, nghệ thuật biểu diễn văn thơ - ca trù Đại Việt sử kí toàn thư Ngô Sĩ Liên, hay Khâm định Việt sử thông giám cương mục tài liệu lịch sử thống dành số dòng định ghi lại vấn đề liên quan đến nghệ thuật ca trù Theo Nguyễn Xuân Diện Góp phần tìm hiểu lịch sử ca trù tài liệu thơ cổ Đại nghĩa giáp bát thưởng đào đại văn tiến sĩ Lê Đức Mao (14621529) soạn trước năm 1505 chép sách Lê tộc gia phả (A.1855, thư viện Nghiên cứu Hán Nôm) tư liệu sớm mang hai chữ ca trù Phong phú mảng sách ca trù kho tàng thư tịch Hán Nôm thơ soạn cho ca trù 11 trù nói chung hoạt động trình diễn ca trù nói riêng đưa nhằm làm rõ luận điểm, chất vấn đề gắn với ca trù, giá trị di sản ca trù, không gian văn hóa giáo phường, CLB ca trù xưa nhằm liên kết vấn đề cần nghiên cứu luận án để làm sở cho chương sau Chương TRUYỀN THỐNG VÀ BIẾN ĐỔI CỦA MỘT SỐ GIÁO PHƯỜNG, CÂU LẠC BỘ TẠI HÀ NỘI TRONG TRÌNH DIỄN NGHỆ THUẬT CA TRÙ 2.1 Truyền thống giáo phường 2.1.1 Đôi nét tổ chức, không gian, truyền thống giáo phường xưa Theo Nguyễn Xuân Diện Lịch sử nghệ thuật Ca trù, giáo phường ca trù tổ chức quy củ, chặt chẽ Quyền lợi lớn giáo phường xác nhận bia đá dựng trước cửa đình quyền giữ cửa đình Đào nương kép đàn phải thuộc giáo phường Mỗi giáo phường họ, đặt tên cụ thể lối gọi dùng giáo phường với Xưa, Ty giáo phường tổ chức quản lý hoạt động ca xướng tương đương cấp huyện Giáo phường xã đặt quản lý Ty giáo phường Người đứng đầu Ty giáo phường ông Trùm chia việc giữ cửa đình huyện cho giáo phường Các giáo phường phép toàn quyền biểu diễn đình làng này, phép tùy ý mời giáo phường khác đến hát, trình diễn giúp ngày tiệc làng hưởng quyền lợi Đặc biệt, giáo phường trình diễn, hát lễ xông đình dịp hoàn thành công việc tu tạo sửa chữa đình làng Ngược lại, giáo phường phải có số trách nhiệm đóng góp vào nghi thức hát xướng tế lễ làng, theo mức độ quy định làng xã sở với giáo phường Quyền lợi giáo phường xác định bia đá đặt trang trọng trước cửa đình làng mà giáo phường quyền hưởng lợi Trong giáo phường xưa, việc thờ kính thầy dạy xem trọng Trò coi thầy cha mẹ, “sống tết, chết giỗ” Những ả đào già có tài thường dạy dỗ nhiều học trò thành nghề kính trọng Mỗi học trò hát trả tiền công thường trích khoản tiền để góp với giáo phường cung dưỡng thầy Đối với giáo phường, tất công việc lễ tế tổ năm, lệ kiêng tên tổ ca trù, việc thờ thầy, việc chia tiền hát, lệ mở xiêm áo để công nhận 12 cô đào bắt đầu hành nghề tổ chức tuân thủ nghiêm ngặt tự nguyện 2.1.2 Lề lối, sinh hoạt giáo phường Trong giáo phường, người ta bầu kép đàn có đủ tài đức song toàn làm người thủ lĩnh, đặt công việc giáo phường, gọi ông trùm hàng huyện (tức Quản giáp) Bên cạnh hội đồng trị giáo phường bao gồm ông trùm họ làng xã (còn gọi trùm cửa đình) Người quản giáp thời xưa quyền công nhận thứ chức dịch có quyền điều khiển công việc giáo phường Các giáo phường chia giữ cửa đình, cửa đền vùng cư trú làm chỗ sinh nhai Về mặt xã hội, tổ chức phường hội ổn định trật tự Các giáo phường không “xâm phạm” đất làm ăn Mọi đầu mối, vụ đào kép phường quản giáp đặt, điều hành Trong giáo phường tồn luật lệ truyền thống luật tục kiểu làng xã Việc tập hợp thành tổ chức riêng, chứng tỏ từ thời kỳ đầu, ca trù manh nha hình thành tính chuyên nghiệp Ví dụ quan có yến tiệc muốn gọi ả đào vào hát, phải sức trước cho quản giáp lựa chọn người Các làng tế, lễ hay tư gia có việc vui, muốn tổ chức hát ả đào phải điều đình trước với quản giáp 2.1.3 Giáo phường hoạt động ca hát Hà Nội cuối kỷ XIX, đầu kỷ XX Thế kỷ XIX xem thời kỳ mà hát ả đào thức trở thành thú vui tao nhã giới nho sĩ Họ dùng hát ả đào để bộc bạch tâm trạng bị dồn nén Dần sau, hát chơi không tưng bừng với đào nương ăn mặc rực rỡ, hát múa đàn sáo thời Lê mà trở nên đằm thắm hơn, sâu sắc hát Đến nửa đầu kỷ XX, số giáo phường Hà Nội trì nếp cũ, truyền dạy lề lối hát xướng giáo phường mình, giữ lệ hát cửa đình đình phố, làng, tổ chức tế tổ, hát thi Càng sau, với phát triển ca trù, tổ chức giáo phường có phân hoá Trong giáo phường nông thôn giữ truyền thống lâu đời giáo phường thành thị biến đổi dần với nới lỏng quy tắc luật lệ đến đầu kỷ XX, tổ chức giáo phường hình thức, nhà hát cô đầu nơi quản lý sinh hoạt hoạt động nghề nghiệp đào nương 13 Như vậy, thấy tổ chức giáo phường xưa có số biểu cụ thể như: Thứ nhất, giáo phường xưa thể tính nếp, tổ chức hoạt động chặt chẽ, quy củ có thiết chế văn hóa cụ thể, cộng đồng xã hội thừa nhận Thứ hai, để đối trọng với miệt thị số đối tượng số giai đoạn lịch sử xã hội phong kiến, tự thân nghệ sĩ phải hình thành không gian văn hóa cộng đồng có giá trị tương đương đơn vị xã hội - mô hình nhỏ mô hình làng xã Thứ ba, giai đoạn lịch sử định, giáo phường tổ chức xã hội đầy tính nhân văn, che chở đùm bọc cho thân phận lớp người bị coi “xướng ca vô loài” Thứ tư, tổ chức giáo phường biểu phương thức hoạt động chuyên nghiệp nghệ thuật ca trù Hoạt động trình diễn giáo phường xưa thể rõ nét với tính chuyên nghiệp, 2.2 Một số giáo phường, câu lạc Hà Nội có trình diễn ca trù 2.2.1 Khái quát giáo phường, CLB ca trù Hà Nội Hà Nội ngày có hàng chục CLB, giáo phường nội ngoại thành, chia thành nhóm sau: Nhóm thứ nhất: Các giáo phường ca trù hoạt động theo tổ nghề truyền đời giữ sắc giáo phường: giáo phường ca trù Lỗ Khê (ngoại thành), giáo phường Thái Hà (nội thành); Hai giáo phường thành lập CLB ca trù Thái Hà, CLB ca trù Lỗ Khê để phục vụ việc sinh hoạt văn hóa, biểu diễn giới thiệu chính; Nhóm thứ hai: Các giáo phường ca trù xưa hoạt động hình thức CLB: giáo phường Đồng Trữ, Phượng Cách, Phú Đô, Thượng Mỗ, Yên Nghĩa, (đều ngoại thành Hà Nội); Nhóm thứ ba: Các giáo phường phát triển từ hình thức CLB ngày có giáo phường Thăng Long; Nhóm thứ tư: Các CLB ca trù thành lập mới: CLB ca trù Hà Nội, trung tâm văn hóa ca trù Thăng Long, CLB ca trù UNESCO, CLB ca trù Phú Thị, Xét hoạt động tổ chức CLB, giáo phường ca trù, chia thành nhóm sau: - Hoạt động hướng theo tổ nghề, để phần đạt giáo phường xưa có giáo phường, CLB thuộc nhóm 1, nhóm phần CLB làng thôn ca trù nhóm - Hoạt động biểu diễn phục vụ du khách để phát huy giá trị di sản: Thời gian qua, tổ chức hoạt động thiên biểu diễn phục vụ du khách có giáo phường ca trù Thăng Long, CLB ca trù Hà Nội, CLB ca trù Bích Câu Đạo quán (trước đây), giáo phường ca trù Thái Hà, 14 2.2.2 Chủ thể sáng tạo truyền dạy 2.2.2.1 Chủ thể sáng tạo Đầu năm 2009 (trước thời điểm UNESCO công nhận di sản VHPVT giới), theo thống kê Viện âm nhạc, nước có 21 nghệ nhân ca trù tuổi cao độ 70 - 90 tuổi, nhiều nghệ nhân mất, khoảng vài nghệ nhân ca trù lão làng, riêng Hà Nội chiếm khoảng 40-50% số lượng nghệ nhân Tại Hà Nội, nghệ thuật ca trù bắt đầu quan tâm khôi phục trở lại giai đoạn gần có nhiều hệ nghệ nhân Hà Nội Họ mang theo nhiều vốn tài sản điệu, giọng hát, hiểu biết tường tận không gian trình diễn, cách hát, cách đàn, cách múa, cách diễn trò thời vàng son nghệ thuật ca trù Sau lão làng ca trù Việt Nam Hà Nội, giới ca trù Hà Nội ngày nhiều nghệ nhân, nghệ sỹ tài danh khác như: nghệ nhân Nguyễn Văn Mùi giáo phường ca trù Thái Hà, Nguyễn Thị Vượn sinh năm 1927, nghệ nhân Nguyễn Thị Khiếu sinh năm 1928 Chanh Thôn, xã Văn Nhân, huyện Phú Xuyên, Hà Nội; NNDG Nguyễn Thị Chúc sinh năm 1930, NSƯT Phó Thị Kim Đức, sinh năm 1931, thôn Ngãi Cầu, huyện Hoài Đức, Hà Nội Họ bậc thầy truyền dạy nghệ thuật ca trù CLB như: CLB ca trù Tràng An, CLB ca trù Thăng Long, CLB ca trù Chanh Thôn… Bên cạnh nghệ nhân ca trù cao tuổi có đóng góp lớn nghệ sĩ hệ sau Lê Thị Bạch Vân, Phạm Thị Huệ, Nguyễn Thị Thúy Hòa, Phạm Thị Mận,… Thực tế cho thấy, hệ “đại thụ” ca trù không nhiều, bí kíp đàn, hát phần bị mất, bị mai một, cần nuôi dưỡng, rèn giũa hệ trẻ tài hết lòng đam mê ca trù mong góp phần để ca trù không xếp vào hàng “cần bảo vệ khẩn cấp” 2.2.2.2 Sự truyền dạy Giáo phường ca trù Thăng Long nơi mà có nhiều nghệ nhân, nghệ sĩ ca trù Hà Nội tỉnh lân cận tham gia với tư cách thành viên cộng tác viên dài hạn Các CLB, giáo phường Thái Hà, Thăng Long, Lỗ Khê, Chanh Thôn, Đồng Trữ, Yên Lộ trọng tập trung vào việc truyền dạy Hoạt động truyền nghề cho cháu CLB, giáo phường ca trù Hà Nội thời gian qua đạt tiến đáng kể Mặt khác, bên cạnh việc trẻ hóa, giáo phường, CLB Hà 15 Nội quan tâm đến việc đào tạo hệ trẻ độ tuổi mẫu giáo, tiểu học Hoạt động truyền nghề, đào tạo nghề giáo phường thường trọng, quan tâm CLB phạm vi nội thành Hà Nội Điển hình giáo phường Thái Hà, Lỗ Khê, Thăng Long thời gian qua quan tâm đến đào tạo, truyền nghề giúp hệ trẻ củng cố, hiểu biết giữ gìn nếp, lề thói giáo phường, CLB ca trù Hà Nội tập trung vào khía cạnh phát huy giá trị di sản Các giáo phường quan tâm đến việc dựng lại ca cổ, thể phách cổ, khúc vũ cổ để rèn dạy cháu, ca trù cổ, ca trù gốc mà bị mai nhiều sau nhiều kỉ Việc quan tâm nhìn nhận tín hiệu tích cực việc bảo tồn giá trị di sản ca trù khía cạnh phát huy, sử dụng khúc vũ, thể phách, ca cổ để biểu diễn khó đến với du khách, công chúng, mà phải biểu diễn ca, điệu múa có nét 2.3 Biến đổi hoạt động trình diễn giáo phường, câu lạc Trong di sản ca trù có thiết chế thời xưa giáo phường, làng, thôn ca trù, ca quán, ngày nay, tồn thêm hình thức CLB, nòng cốt nghệ nhân ca trù, hay nói cách khác cộng đồng Đó biến đổi thiết chế rõ rệt Có thể thấy, cách quản lý theo hình thức CLB ca trù Hà Nội triển khai từ năm 1991, sau giai đoạn phát triển nhiều CLB (2005 - 2006 đến nay), mô hình cộng đồng hiệu quả, gần với mô hình “Giáo phường” truyền thống, giúp ca trù bảo tồn môi trường sống mới, môi trường sống nhiều khó khăn tồn Trên thực tế, với mô hình thời kì CLB, có không gian thiết chế cho nghệ thuật ca trù, tìm môi trường thực hành diễn xướng cho dù nhiều thách thức - Giáo phường ca trù Thái Hà chất họ tộc ca trù truyền đời Hà Nội gần 200 năm qua, vừa giáo phường ca trù cổ nghĩa, vừa mô hình CLB ca trù để truyền dạy, sinh hoạt cho cháu dòng họ cho người yêu ca trù, để biểu diễn, giới thiệu cho du khách Những biến đổi sau giai đoạn lịch sử gần 200 năm giáo phường ca trù Thái Hà thể yếu tố tự nhiên khách quan - Giáo phường ca trù Thăng Long hình ảnh giáo phường ca trù có biến đổi lớn so với chất giáo phường trước Nếu giáo phường trước đời dựa làng thôn ca trù có nhóm ca 16 hát tập hợp lại giáo phường ca trù Thăng Long lại đời dựa việc chuyển đổi (và phần nâng cấp) từ CLB lên giáo phường Với tiền thân CLB ca trù Thăng Long với mô hình hoạt động mô hình CLB ca trù Hà Nội ngày nay, nghệ nhân Phạm Thị Huệ nghệ nhân cao tuổi tâm gây dựng lại mô hình giáo phường cụ để lại Đây biến đổi mô hình giáo phường ca trù, từ mô hình giáo phường ca trù xưa đến việc hình thành CLB ca trù dần chuyển hóa thành mô hình giáo phường ca trù nội thành thời Như vậy, vào thời điểm này, giáo phường Thăng Long chưa giới chuyên gia, nhà nghiên cứu, nghệ nhân ca trù lão thành CLB, giáo phường khác thừa nhận giáo phường, kể giáo phường đô thị, việc làm giáo phường Thăng Long đáng biểu dương làm đúng, làm tốt thực hoạt động tổ chức giáo phường sau này, hệ cháu cảm nhận giáo phường ca trù nghĩa có trách nhiệm bảo vệ không gian văn hóa - CLB ca trù Hà Nội mô hình tổ chức sinh hoạt, giao lưu văn hóa, nghệ thuật cho người có sở thích có khả trình diễn nghệ thuật ca trù theo nghĩa CLB Nếu giáo phường ca trù Thăng Long chuyển đổi mạnh mẽ để tiến tới mô hình giáo phường CLB ca trù Hà Nội lại mang theo tư khác, cần giới thiệu, biểu diễn thật tốt, sắc ca trù Việt cho du khách xem, nghe hiểu giá trị nghệ thuật ca trù Tiểu kết chương Với truyền thống đất tổ ca trù, số lượng CLB, giáo phường, làng thôn ca trù lớn nước, hoạt động ca trù Thủ đô lại riêng lẻ, manh mún, tự phát thiếu định hướng, theo kiểu “mạnh làm”, thiếu “sợi dây gắn kết” với để tạo thành khối vững chắc, có chia sẻ, giao lưu, học tập lẫn Mô hình CLB, giáo phường CLB ca trù Hà Nội, giáo phường ca trù Thăng Long, giáo phường Thái Hà thể tích cực khai thác, phát huy, quảng bá giá trị di sản ca trù Hà Nội, với tỷ lệ CLB, giáo phường Hà Nội thể vai trò phát huy thông qua trình diễn nghệ thuật ỏi so với không gian đồ sộ mà ca trù Hà Nội có So với lề lối tổ chức giáo phường xưa CLB, giáo phường ngày có biến đổi định Hoạt 17 động trình diễn nghệ thuật ca trù mang tính đại chúng có không gian biểu diễn khác biệt Chương NHỮNG VẤN ĐỀ ĐANG ĐẶT RA TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA MỘT SỐ GIÁO PHƯỜNG, CÂU LẠC BỘ BIỂU DIỄN CA TRÙ Ở HÀ NỘI TỪ NĂM 2009 ĐẾN NAY 3.1 Bối cảnh kinh tế - xã hội Hà Nội liên quan đến hoạt động trình diễn nghệ thuật số giáo phường, câu lạc Đối với số giáo phường, CLB ca trù Hà Nội, nói, bối cảnh kinh tế-xã hội Thủ đô năm qua, hoạt động lại khó khăn Nếu nhà hát, đơn vị nghệ thuật nhà nước Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch UBND thành phố Hà Nội quản lý sống phần nhờ ngân sách nhà nước hỗ trợ phần năm, số CLB, giáo phường có hoạt động biểu diễn không bao cấp hay tài trợ tổ chức, quan quản lý nhà nước Có thể nói, đặt hai bối cảnh: 1) Bối cảnh kinh tế xã hội Hà Nội đại, hội nhập quốc tế 2) Bối cảnh di sản ca trù có năm tồn với tư cách di sản văn hóa phi vật thể giới cần bảo vệ khẩn cấp, hoạt động trình diễn số CLB, giáo phường Hà Nội thời gian qua điểm sáng Không xã hội hóa giá, thiếu nguồn tài trợ, công ty lữ hành thờ ơ, thiếu kinh phí quảng bá, quan quản lý nhà nước chưa quan tâm mức, khán giả nước không mặn mà, giới trẻ “lãng quên” nghệ thuật truyền thống,… CLB ca trù Hà Nội, giáo phường ca trù Thăng Long, giáo phường ca trù Thái Hà số CLB, giáo phường khác làm cho giá trị di sản ngày quý giá 3.2 Vấn đề tổ chức trình diễn Hiện nay, Hà Nội, khu vực phố cổ nội thành có CLB, giáo phường bật làng ca trù Thủ đô đề cập đến thường xuyên báo chí du khách quan tâm, đến thưởng thức, CLB ca trù Hà Nội (địa điểm biểu diễn số 42-44 Hàng Bạc) nghệ sĩ Bạch Vân làm chủ nhiệm Giáo phường ca trù Thăng Long (địa điểm biểu diễn giai đoạn 2011-2014 nhà cổ số 87 Mã Mây, từ đầu năm 2015 đến đền Quan Đế số 28 Hàng Buồm) nghệ sĩ Phạm Thị Huệ làm chủ, phần giáo phường ca trù Thái Hà nghệ nhân trống chầu tiếng Nguyễn Văn Mùi làm chủ Hoạt động phát huy, quảng bá CLB ca trù Hà Nội, giáo phường ca trù Thăng Long giáo phường ca trù Thái Hà chủ yếu tập trung vào: Trình diễn nghệ 18 thuật ca trù phục vụ du khách địa điểm phố cổ Hà Nội không gian giáo phường ca trù Thái Hà; Biểu diễn nơi khách có nhu cầu chương trình quảng bá, biểu diễn nước ngoài; Xây dựng thương hiệu, marketing, quảng bá sản phẩm để đối tác gửi khách đến du khách lẻ biết đến thưởng thức; Phối hợp với làng, thôn, phường ca trù lâu đời địa bàn Hà Nội làng ca trù Lỗ Khê, làng ca trù Chanh Thôn, làng ca trù Ngãi Cầu, An Khánh, Đồng Trúc, Yên Lộ số làng thôn, CLB ca trù tỉnh lận cận Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, để tìm nguồn nghệ nhân tài năng, đào tạo, truyền nghề cho hệ trẻ Có thể khẳng định, khía cạnh phát huy, quảng bá ca trù CLB, giáo phường ca trù hoạt động có đóng góp to lớn Vấn đề là, du khách đến xem biểu diễn khách quốc tế đồng nghĩa khía cạnh phát huy giá trị, quảng bá người Việt đứng cuộc? 3.2.1 Lịch biểu diễn ca trù hàng ngày Trong bối cảnh cạnh tranh với nhiều vấn đề khó đến thống nhất, hai đơn vị CLB ca trù Hà Nội giáo phường ca trù Thăng Long xếp để có lịch biểu diễn đan xen tuần Tuy vậy, xét mặt kinh tế việc để trống buổi tối Chủ Nhật hàng tuần hoạt động biểu diễn vấn đề cần quan tâm đến lúc CLB, giáo phường ca trù hoạt động tối Chủ nhật, xem lực cạnh tranh lực marketing nào, tạo thêm thu nhập để kín buổi tuần, tiến tới biểu diễn nhiều buổi khác ngày theo đặt hàng công ty lữ hành 3.2.2 Nội dung buổi biểu diễn - Ở phần mở đầu, du khách ổn định, MC giới thiệu tiếng Việt trước dịch sang tiếng Anh (những chương trình đặc biệt toàn du khách nước không nói tiếng Anh CLB, GP nhờ phiên dịch đoàn) Phần mở đầu bao gồm: 1) Giới thiệu khái quát lịch sử, nghệ thuật ca trù Việt Nam; 2) Giới thiệu nghệ nhân, nghệ sĩ biểu diễn: Ca nương, kép đàn, quan viên, nghệ sĩ hỗ trợ; 3) Giới thiệu loại nhạc cụ nghệ thuật ca trù; 4) Giới thiệu nội dung bố cục buổi diễn; 5) Một số lưu ý với du khách tham dự tắt chuông điện thoại, không gây tiếng ồn không gian, không nhai kẹo cao su, không đặt câu hỏi không liên quan đến nghệ thuật ca trù (đặc biệt câu hỏi liên quan đến trị, lịch sử chiến tranh, xung đột, ); 6) Mời nghệ sĩ biểu diễn phần 19 - Ở phần biểu diễn, MC đóng vai trò người giới thiệu ca khúc điệu múa chương trình Du khách trải nghiệm cách tập gõ phách, gõ trống, chơi thử đàn đáy đặc biệt tập thẩm âm theo giọng điệu ca trù dẫn nghệ nhân Những du khách nước thích thú với trải nghiệm coi phần thú vị toàn nội dung trình diễn nghệ thuật ca trù Vào phần cuối chương trình, du khách nghe một, hai ca trù đặc biệt xem hát múa bỏ độc đáo nghệ thuật 3.2.3 Nguồn nhân lực Trong tổng số 11 người trực tiếp tham gia phục vụ cho buổi diễn có khoảng thành viên cộng tác viên Các cộng tác viên sinh viên trường đại học địa bàn Hà Nội, có trình độ ngoại ngữ chủ yếu tiếng Anh, vừa yêu thích nghệ thuật ca trù, vừa mong muốn đóng góp cho hoạt động CLB, giáo phường, vừa kiếm thêm thu nhập dù không đáng kể Với Giáo phường Thăng Long lượng nhân lực nhiều Trong nghệ nhân trực tiếp biểu diễn thông thường CLB có nhóm bao gồm 01 ca nương, 01 kép đàn, 01 trống chầu nghệ nhân lớn tuổi, có thâm niên cao nghề nghiệp có tên tuổi làng ca trù 3.2.4 Nâng cao hiệu hoạt động tổ chức trình diễn Thứ nhất: Các CLB, giáo phường chủ động tìm hướng đi, hoàn thiện điều hạn chế để tổ chức biểu diễn cho chất lượng, hấp dẫn Thứ hai: Các CLB, giáo phường cần đẩy mạnh hoạt động quảng bá để thu hút du khách, thu hút nhiều khách nước, nên tập trung vào mảng khách quốc tế Thứ ba: Cải thiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả, hình thức biểu diễn để hấp dẫn với du khách Thứ tư: Các CLB, giáo phường, sau buổi diễn, phải xin ý kiến du khách để qua đó, có đánh giá xác thực chất lượng buổi diễn mình, rút kinh nghiệm phục vụ tốt Cuối cùng: Nếu có khả đầu tư có nhà đầu tư quan tâm đầu tư cho nhà hát di sản đảm bảo cho ca trù biểu diễn phù hợp điều tốt hội lớn để thoát khỏi khó khăn 3.3 Vấn đề khán giả chương trình trình diễn 3.3.1 Thành phần, lượng khách, đối tượng, mục đích CLB ca trù Hà Nội giáo phường ca trù Thăng Long có lịch biểu diễn cố định thường xuyên địa bàn thành phố với buổi diễn tuần Tuy địa điểm chưa thực đáp ứng yêu cầu phục vụ khán giả giao thông không thuận lợi, nằm khu phố cổ nhỏ hẹp, xe du 20 lịch 30 - 45 chỗ vào bất tiện, bị cản trở quy định cấm giao thông nội đô Hà Nội, sở vật chất chưa thật rộng rãi, tiện nghi thực tế, đơn vị cố gắng để có lượng khán giả ổn định đêm diễn Có đêm số chỗ ngồi CLB ca trù Hà Nội kín chỗ với 35 - 40 ghế ngồi, số mơ ước nghệ sĩ làm ca trù thường xuyên lượng khách trung bình đến điểm biểu diễn/1 buổi tối 10 - 15 khách Có buổi có khách nghệ sĩ biểu diễn khán giả Trong số gần 100 khán giả khách quốc tế tổng hợp sau buổi diễn câu lạc ca trù Hà Nội du khách Mỹ chiếm 20,93% chiếm tỷ lệ cao nhất; sau đến du khách Anh chiếm 17,44%; du khách Pháp chiếm 10,47%; du khách Úc Nhật chiếm 9,3%; du khách Trung Quốc, Hàn Quốc Singapore chiếm 6,98%; du khách đến từ quốc gia khác (Ả rập Sau đi, Thái Lan, Malaysia, Canada, ) chiếm 11,62% Theo phiếu điều tra với 200 phiếu cho 200 khán giả, có 2% khán giả người Hà Nội, 8% khán giả khách du lịch nước khán giả du khách nước lại chiếm đến 90% 3.3.2 Đánh giá công chúng, người xem hoạt động trình diễn nghệ thuật ca trù nội thành Hà Nội Trong lần khảo sát nhà cổ số 87 Mã Mây Đình Kim Ngân số 42 - 44 Hàng Bạc, nhiều du khách nước nói trải nghiệm văn hóa đáng yêu, âm nhạc dịu dàng mê lòng người, cách thú vị để tạm rời xa phố phường Hà Nội ồn ã Một điều đáng mừng kết điều tra khảo sát, 100% khán giả quốc tế hỏi muốn xem ca trù vào lần sau bạn bè, đồng nghiệp, người thân xin lời khuyên cho việc họ nên xem thể loại văn hóa truyền thống Việt Nam muốn giới thiệu ca trù 3.4 Vấn đề chủ thể sáng tạo, trao truyền, đào tạo Đã có nhiều câu hỏi đặt ca trù thực hệ kế cận chưa, hệ truyền dạy chưa đãi ngộ tạo không gian truyền dạy? Nghệ nhân chủ thể, lại báu vật nhân văn sống, chủ thể thực hành, truyền dạy di sản Không có liên hoan, chế độ đãi ngộ, không gian để truyền dạy nghệ nhân gìn giữ di sản tình yêu với nghề liệu di sản có sức sống lâu bền? Việc biểu diễn có giá trị việc giảng dạy, đào tạo hệ sau học trực tiếp hàng đầu Mặt khác, công chúng cần đào tạo để thưởng thức có khán giả Các CLB, giáo 21 phường Hà Nội đào tạo, truyền nghề qua “gà nòi” gia tộc, làng xã qua số nơi gửi gắm Công tác truyền nghề làm theo kiểu hiểu biết dạy thế, giáo trình, tư liệu phụ trợ, dạy theo khả hiểu biết nghệ nhân 3.5 Vấn đề tài chính, chế cho hoạt động trình diễn ca trù 3.5.1 Chế độ đãi ngộ, ủng hộ chia sẻ khó khăn với nghệ nhân ca trù Những người cụ Quách Thị Hồ, Nguyễn Thị Chúc không chứng kiến giá trị họ tôn vinh, hy vọng, nghệ nhân sống cảm thấy quan tâm, động viên nhiều Nhưng dù danh hiệu điều quan trọng sách đãi ngộ, chế độ để nghệ nhân yên tâm với việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản ca trù Đặc biệt, sách hỗ trợ nghệ nhân tham gia đào tạo ca trù chưa có Nếu ngành Văn hóa có sách kịp thời có lẽ ca trù phát triển mạnh Bởi vì, chí ít, có danh hiệu nghệ nhân ưu tú nghệ nhân cảm thấy vẻ vang cộng đồng 3.5.2 Khó khăn kinh phí truyền nghề, đào tạo nghệ thuật ca trù Mô CLB ca trù Hà Nội chủ yếu tập trung vào hoạt động biểu diễn, quảng bá, phát huy nghệ thuật ca trù NSƯT Bạch Vân mong muốn có thời gian điều kiện để truyền dạy, thời gian hàng ngày phải lo “cơm, áo, gạo, tiền” cho nghệ nhân, cộng tác viên, chi phí khác nên nghệ sĩ thường tìm tòi tài ca trù giáo phường, làng thôn, kể tỉnh khác CLB để đào tạo thêm NSƯT Phạm Thị Huệ gặp nhiều khó khăn việc tìm nguồn kinh phí 3.5.3 Về không gian, địa điểm biểu diễn nghệ thuật ca trù Có thể khẳng định nghệ nhân ca trù Hà Nội cố gắng để có điểm biểu diễn chất lượng nhất, không gian nhà hát phù hợp đảm bảo tính đẳng cấp, bác học nghệ thuật nhạc ca trù diễn xướng Giáo phường Thăng Long mượn không gian nhà cổ số 87 Mã Mây để làm nơi biểu diễn, sinh hoạt cho giáo phường tối Tuy vậy, đến cuối năm 2014, BQL phố cổ Hà Nội thông báo thu hồi lại không gian nhà cổ 87 Mã Mây để phục vụ mục đích khác Giáo phường Thăng Long phải BQL phố cổ bàn bạc tìm địa điểm Đền Quan Đế số 28 Hàng Buồm CLB ca trù Hà Nội khó khăn địa điểm biểu diễn 3.5.4 Về nguồn thu, nguồn khách biểu diễn ca trù Trong trình điều tra khảo sát thực địa điểm biểu diễn giáo phường Thăng Long, tổng số ghế ngồi xếp tối đa 25 ghế, 22 trung bình buổi có khoảng 10 - 15 khách Giáo phường Thăng Long thực tế thường đông khách CLB ca trù Hà Nội Ở không gian đình Kim Ngân, không buổi diễn có vài khách, cá biệt có khách, tập thể cán bộ, nghệ sĩ phục vụ bình thường Với tuần có buổi nên nguồn thu từ bán vé CLB, giáo phường hạn chế dù giá vé cao, 10 đô la Mỹ/1 khách Tiền thu từ buổi diễn trung bình khoảng 1.500.000 - 2.000.000 đồng, phải toán cho nghệ sĩ, MC, người bán vé, bảo vệ… theo buổi diễn với khoảng 10-13 nhân lực/1 buổi Bên cạnh lại chi phí khác in ấn tập gấp, quảng cáo mạng, điện, nước,… Tóm lại, khó khăn không nhỏ, lòng đam mê với việc bảo tồn, phát huy giá trị ca trù không cạn lòng nghệ nhân, nghệ sĩ ca trù 3.6 Tác động từ sách bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể + Xây dựng kế hoạch bảo tồn, phát huy giá trị di sản cho đối tượng đặc thù CLB, giáo phường hoạt động thiếu quản lý nhà nước nội thành Hà Nội CLB ca trù Hà Nội, giáo phường Thăng Long, giáo phường Thái Hà + Thực quy trình đào tạo, truyền nghề nêu + Xây dựng phương án hỗ trợ nghệ nhân ca trù Hà Nội với việc tạo lập quỹ dành riêng cho nghệ nhân cao tuổi lập chế độ bảo hiểm cho nghệ nhân này, + Cân đối ngân sách xây dựng không gian di sản riêng cho ca trù dạng nhà hát ca trù, mô hình giống Trung tâm Văn hóa ca trù Thăng Long làm thành công dư luận, chuyên gia đánh giá cao + Nghiên cứu chuyên sâu, lựa chọn mô hình không gian tổ chức hoạt động CLB, giáo phường phù hợp nội thành để tìm mô hình tổ chức hoạt động tốt nhất, vừa bảo tồn, vừa phát huy giá trị di sản, để hỗ trợ ngược lại cho CLB, giáo phường nay, đảm bảo phát triển bền vững + Giao cho lĩnh vực Du lịch Hà Nội tích cực quan tâm, tìm giải pháp để liên kết với điểm biểu diễn ca trù nội, ngoại thành để doanh nghiệp lữ hành gửi khách thường xuyên đến CLB, giáo phường, tránh tình trạng mạnh làm, manh mún, tự phát 23 3.7 Bàn luận mô hình số CLB, giáo phường Mô hình theo tác giả cần hội tụ yếu tố: Việc tổ chức hoạt động giống phần cốt lõi giáo phường xưa, đặc biệt nêu cao kỷ luật, tôn ti, trật tự phép tắc, lễ nghi; Có không gian bản: Không gian biểu diễn phù hợp với ca trù dạng nhà hát di sản không gian giáo phường đảm bảo tính bảo tồn, gìn giữ ca trù Nếu địa điểm mà hội tụ hai loại không gian tốt, không phải hai không gian riêng lẻ với chức khác nhau; Có khả phát huy, quảng bá giá trị di sản CLB kiểu CLB ca trù Hà Nội ngày để biểu diễn, quảng bá tới khách du lịch công chúng; Có đầu tư, quan tâm nhà nước, tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân, có hệ nghệ nhân kinh nghiệm kết hợp với nghệ nhân trẻ tài năng, công chúng, người thưởng thức dễ chấp nhận hơn, dễ thưởng thức Trong đó, mô hình giáo phường ca trù Thăng Long mặt tiếp tục trì hoạt động biểu diễn, mặt trì công tác đào tạo, truyền dạy, phục dựng,… Mô hình hoạt động giáo phường ca trù Thái Hà lại có yếu tố cần thiết để giáo phường ca trù nghĩa, yếu tố biểu diễn, phát huy giá trị di sản phục vụ du khách lại hạn chế Theo NCS, mô hình phù hợp nội thành Hà Nội hoạt động giáo phường ca trù Thăng Long, cần điều chỉnh, bổ sung hạn chế để vai trò bảo tồn, gìn giữ tốt hơn, công tác phát huy giá trị di sản qua hoạt động biểu diễn nghệ thuật ca trù cần tập trung đầu tư cho “thanh”, “sắc”, hình thức biểu diễn để hấp dẫn du khách Tiểu kết chương Việc đánh giá chất biến đổi hoạt động CLB, giáo phường ca trù Hà Nội thông qua hoạt động trình diễn chương giúp NCS nghiên cứu vấn đề đặt có liên quan thuận lợi Trong bối cảnh kinh tế xã hội nhiều đổi thay, nhịp sống động phức tạp hơn, nhu cầu hưởng thu văn hóa ngày cao việc phận lớn người dân Hà Nội thờ ơ, lãnh đạm với nghệ thuật biểu diễn truyền thống dân gian nói chung nghệ thuật trình diễn ca trù nói riêng không khó lí giải Vấn đề đặt làm để giải khó khăn, tồn mối quan hệ chủ thể sáng tạo, công chúng, khán giả nhà quản lý Ở chương 3, với việc đưa nhóm vấn đề cần giải đặt bên cạnh bối cảnh kinh tế xã hội Hà Nội, tác giả phần diễn giải vấn đề nội phát triển Thủ đô nỗ lực chủ thể sáng tạo 24 KẾT LUẬN Có thể nói, với việc phân tích sở lý luận, số khái niệm, tổng quan ca trù tổng quan tình hình nghiên cứu ca trù nói chung, hoạt động trình diễn ca trù nói riêng chương giúp cho tác giả có nhìn tổng quan di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp tầm quan trọng phải thực tiễn quan tâm Nội dung chương góp phần để tác giả nghiên cứu chương đảm bảo tính logic chặt chẽ bố cục luận án Trong chương 2, với việc đưa vấn đề lớn giúp tác giả tóm lược tranh tổng thể hoạt động trình diễn nghệ thuật ca trù số CLB, giáo phường Hà Nội từ xưa đến nay, đặc biệt đánh giá biến đổi, mai lề lối, khuôn phép, tổ chức, sinh hoạt giáo phường biến đổi định hoạt động trình diễn không gian, thời gian, tổ chức nhân sự, cách thức vận hành, khán giả,… Nội dung chương tiền đề để tác giả đưa vấn đề cần đặt bối cảnh chương 3, chương cuối luận án Nội dung chương vấn đề cần đặt cho hoạt động trình diễn nghệ thuật ca trù số CLB, giáo phường nội thành Hà Nội; nội dung để trả lời câu hỏi nghiên cứu đồng thời đáp ứng mục đích nghiên cứu luận án Từ vấn đề đề cập phân tích, tổng hợp lại nội dung mà Hà Nội gặp phải cần phải giải quyết: Thứ nhất, hoạt động trình diễn nghệ thuật ca trù CLB, giáo phường nội thành công tác giới thiệu, quảng bá, phát huy giá trị di sản ca trù thông qua hoạt động Hà Nội nhiều hạn chế Hoạt động CLB, giáo phường ca trù nội thành chưa quan tâm mức, chưa có sách đầu tư, phối hợp để hoạt động phát huy đẩy mạnh Thứ hai, để hoạt động trình diễn CLB, giáo phường phát huy cần sách hỗ trợ kinh tế, sách đào tạo tổ chức đãi ngộ tới nghệ nhân cần đưa vào thực tiễn Thứ ba, Hà Nội có nhiều CLB, giáo phường, làng thôn ca trù nước với đa dạng, phức tạp không gian, mô hình, cách thức tổ chức hoạt động ngoại thành nội thành, nên gặp khó khăn địa phương khác công tác bảo tồn phát huy Thứ tư, Hà Nội cần định hướng cho CLB, giáo phường nội thành xây dựng, vận hành, hoạt động theo mô hình mà tác giả đề cập Bên cạnh quan tâm đầu tư xây dựng nhà hát di sản ca trù nội thành để có không gian biểu diễn thực phù hợp với ca trù 25 DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN Nguyễn Đức Thắng (2014), “Để ca trù sống du lịch”, Tạp chí du lịch, tháng 11, tr 41-46 Nguyễn Đức Thắng (2015), “Về hoạt động CLB, giáo phường ca trù nội thành Hà Nội nay”, Tạp chí Văn hóa học, số (17), tr 61-65 Nguyễn Đức Thắng (2015), “Giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị di sản ca trù qua câu lạc bộ, giáo phường nội thành Hà Nội”, Tạp chí Nghiên cứu văn hóa, số 11, tr 70-73 [...]... tư, tổ chức giáo phường là sự biểu hiện phương thức hoạt động chuyên nghiệp của nghệ thuật ca trù Hoạt động trình diễn của giáo phường xưa đã được thể hiện khá rõ nét với tính chuyên nghiệp, bài bản 2.2 Một số giáo phường, câu lạc bộ Hà Nội có trình diễn ca trù 2.2.1 Khái quát giáo phường, CLB ca trù Hà Nội Hà Nội ngày nay có hàng chục CLB, giáo phường ở cả nội và ngoại thành, được chia thành các nhóm... thứ nhất: Các giáo phường ca trù hoạt động theo tổ nghề truyền đời những vẫn giữ được bản sắc giáo phường: giáo phường ca trù Lỗ Khê (ngoại thành), giáo phường Thái Hà (nội thành); Hai giáo phường này cũng đã thành lập các CLB ca trù Thái Hà, CLB ca trù Lỗ Khê để phục vụ việc sinh hoạt văn hóa, biểu diễn giới thiệu là chính; Nhóm thứ hai: Các giáo phường ca trù xưa và bây giờ chỉ còn hoạt động dưới hình... hội Hà Nội liên quan đến hoạt động trình diễn nghệ thuật của một số giáo phường, câu lạc bộ Đối với một số giáo phường, CLB ca trù tại Hà Nội, có thể nói, cũng trong bối cảnh kinh tế-xã hội Thủ đô như những năm qua, nhưng hoạt động lại rất khó khăn Nếu như các nhà hát, đơn vị nghệ thuật nhà nước do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND thành phố Hà Nội quản lý vẫn sống được phần nào nhờ ngân sách nhà... và Giáo phường ca trù Thăng Long (địa điểm biểu diễn giai đoạn 2011-2014 ở nhà cổ số 87 Mã Mây, từ đầu năm 2015 đến nay là đền Quan Đế số 28 Hàng Buồm) do nghệ sĩ Phạm Thị Huệ làm chủ, và phần nào đó là giáo phường ca trù Thái Hà do nghệ nhân trống chầu nổi tiếng Nguyễn Văn Mùi làm chủ Hoạt động của phát huy, quảng bá của CLB ca trù Hà Nội, giáo phường ca trù Thăng Long và giáo phường ca trù Thái Hà. .. với một không gian đồ sộ mà ca trù Hà Nội đang có So với lề lối và tổ chức giáo phường xưa thì các CLB, giáo phường ngày nay đã có những sự biến đổi nhất định Hoạt 17 động trình diễn nghệ thuật ca trù đã mang tính đại chúng hơn và có không gian biểu diễn khác biệt hơn Chương 3 NHỮNG VẤN ĐỀ ĐANG ĐẶT RA TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA MỘT SỐ GIÁO PHƯỜNG, CÂU LẠC BỘ BIỂU DIỄN CA TRÙ Ở HÀ NỘI TỪ NĂM 2009 ĐẾN NAY 3.1... hoạt động như mô hình CLB ca trù Hà Nội ngày nay, nghệ nhân Phạm Thị Huệ đã cùng các nghệ nhân cao tuổi quyết tâm gây dựng lại mô hình giáo phường của các cụ để lại Đây chính là những biến đổi căn bản mô hình giáo phường ca trù, từ mô hình giáo phường ca trù xưa đến việc hình thành CLB ca trù rồi dần chuyển hóa thành mô hình giáo phường ca trù nội thành thời nay Như vậy, có thể vào thời điểm này, giáo. .. thành 2 nhóm sau: - Hoạt động hướng theo tổ nghề, để phần nào đạt được như giáo phường xưa có các giáo phường, CLB thuộc nhóm 1, nhóm 3 và phần nào đó là các CLB của các làng thôn ca trù ở nhóm 2 - Hoạt động biểu diễn phục vụ du khách để phát huy giá trị di sản: Thời gian qua, tổ chức hoạt động thiên về biểu diễn phục vụ du khách có giáo phường ca trù Thăng Long, CLB ca trù Hà Nội, CLB ca trù Bích Câu. .. TRUYỀN THỐNG VÀ BIẾN ĐỔI CỦA MỘT SỐ GIÁO PHƯỜNG, CÂU LẠC BỘ TẠI HÀ NỘI TRONG TRÌNH DIỄN NGHỆ THUẬT CA TRÙ 2.1 Truyền thống của các giáo phường 2.1.1 Đôi nét về tổ chức, không gian, truyền thống giáo phường xưa Theo Nguyễn Xuân Diện trong Lịch sử và nghệ thuật Ca trù, giáo phường ca trù được tổ chức quy củ, chặt chẽ Quyền lợi lớn nhất của giáo phường được xác nhận trong một tấm bia đá dựng ngay trước cửa... thức CLB: giáo phường Đồng Trữ, Phượng Cách, Phú Đô, Thượng Mỗ, Yên Nghĩa, (đều ở ngoại thành Hà Nội) ; Nhóm thứ ba: Các giáo phường nhưng phát triển từ hình thức CLB ngày nay thì chỉ có giáo phường Thăng Long; Nhóm thứ tư: Các CLB ca trù thành lập mới: CLB ca trù Hà Nội, trung tâm văn hóa ca trù Thăng Long, CLB ca trù UNESCO, CLB ca trù Phú Thị, Xét về hoạt động tổ chức CLB, giáo phường ca trù, có... nhau để tạo thành một khối vững chắc, có sự chia sẻ, giao lưu, học tập lẫn nhau Mô hình CLB, giáo phường như CLB ca trù Hà Nội, giáo phường ca trù Thăng Long, giáo phường Thái Hà thể hiện sự tích cực trong khai thác, phát huy, quảng bá giá trị di sản ca trù Hà Nội, nhưng với tỷ lệ CLB, giáo phường của cả Hà Nội thể hiện được vai trò phát huy thông qua trình diễn nghệ thuật quá ít ỏi so với một không gian ... thuật ca trù Hoạt động trình diễn giáo phường xưa thể rõ nét với tính chuyên nghiệp, 2.2 Một số giáo phường, câu lạc Hà Nội có trình diễn ca trù 2.2.1 Khái quát giáo phường, CLB ca trù Hà Nội Hà Nội. .. Truyền thống biến đổi số giáo phường, câu lạc Hà Nội trình diễn nghệ thuật ca trù (27 trang); Chương Những vấn đề đặt hoạt động số giáo phường, câu lạc biểu diễn ca trù Hà Nội từ năm 2009 đến (52... GIÁO PHƯỜNG, CÂU LẠC BỘ BIỂU DIỄN CA TRÙ Ở HÀ NỘI TỪ NĂM 2009 ĐẾN NAY 3.1 Bối cảnh kinh tế - xã hội Hà Nội liên quan đến hoạt động trình diễn nghệ thuật số giáo phường, câu lạc Đối với số giáo phường,
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoạt động biểu diễn nghệ thuật ca trù của một số câu lạc bộ, giáo phường tại hà nội (TT) , Hoạt động biểu diễn nghệ thuật ca trù của một số câu lạc bộ, giáo phường tại hà nội (TT) , Hoạt động biểu diễn nghệ thuật ca trù của một số câu lạc bộ, giáo phường tại hà nội (TT)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay