Mẫu thanh toán công tác

1 297 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/02/2017, 16:53

mẫu bảng kê chứng từ thanh toán công tác phímẫu đơn đề nghị thanh toán công tác phímẫu bảng thanh toán công tác phíbảng kê chứng từ thanh toán công tác phíchứng từ thanh toán công tác phímẫu bảng kê chứng từ thanh toán công tác phímẫu đơn đề nghị thanh toán công tác phímẫu bảng thanh toán công tác phíbảng kê chứng từ thanh toán công tác phíchứng từ thanh toán công tác phí TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN CÔNG TY BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN CÀ MAU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh Phúc Cà Mau, ngày 21 Tháng 06 năm 2016 GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN Kính gửi: Giám đốc Công ty Bảo hiểm Bưu điện Cà Mau Họ tên: Lê lâm Khánh Chức vụ: Nhân viên Đơn vị: Phòng GĐBT Nội dung toán: công tác TP Hồ Chí Minh TT 01 02 Ngày tháng 09/06/2015 Số chứng từ 0012596 Diễn giải Số tiền Thanh tiền nhiên liệu 1.700.000 Công tác phí 02 ngày x 100 000 200.000 Tổng cộng: 1.900.000 Số tiền ghi chữ: ( Một triệu chín trăm ngàn đồng.) GIÁM ĐỐC Người đề nghị Số tiền ghi số: ………………………………… Số tiền ghi chữ: ……………………………… ……………………………………………………… Lê Lâm Khánh Kế toán trưởng Nợ: ………… TK …………… Nợ: ………… TK …………… Nợ: ………… TK …………… Nợ: ………… TK ……………
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu thanh toán công tác, Mẫu thanh toán công tác, Mẫu thanh toán công tác

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay