Vai trò giới trong gia đình buôn bán nhỏ ở Hà Nội hiện nay (Nghiên cứu trường hợp tại phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội)

21 241 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/01/2017, 17:03

I HC QUC GIA H NI TRNG I HC KHOA HC X HI V NHN VN Phm Th Kim Xuyn Vai trũ gii gia ỡnh buụn bỏn nh H Ni hin (Nghiờn cu trng hp ti phng Trung Lit, qun ng a, H Ni) Lun ThS Xó hi hc Ngi hng dn: TS Nguyn Th Kim Hoa H NI 2007 LI CM N hon thnh lun "Vai trũ gii gia ỡnh buụn bỏn nh H Ni hin nay" (Nghiờn cu trng hp phng Trung Lit, qun ng a, H Ni) tụi ó nhn c s giỳp tn tỡnh, chu ỏo ca TS Nguyn Th Kim Hoa, cụ ó ng h v ch bo cho tụi t tụi cú ý tng nghiờn cu v sut quỏ trỡnh lm lun vi tinh thn lm vic nghiờm tỳc, khoa hc v c gng Tụi xin gi ti cụ li cm n sõu sc nht Tụi xin cm n cỏc thy giỏo, cụ giỏo ging dy Khoa Xó hi hc ó cho tụi nhng kin thc quý bỏu, nhng kinh nghim hc v nghiờn cu sut thi gian tụi hc õy Tụi xin gi li cm n ti cỏc cỏn b lm vic U ban nhõn dõn phng Trung Lit v ton th cỏc h gia ỡnh kho sỏt ó giỳp cho tụi nhng ý kin, nhng cõu tr li xỏc thc Vic hc v chuyn i kho sỏt ca tụi ó thu c kt qu nh mong mun cng nh s giỳp nhit tỡnh ca cỏc bn hc cựng khoỏ cao hc vi tụi, xin cm n tt c cỏc bn Tụi mun gi li cm n ti cỏc ng nghip, gia ỡnh, bn bố ó ng viờn, ng h v giỳp tụi quỏ trỡnh hc v lm lun Mt ln na tụi xin chõn thnh cm n Hc viờn Phm Th Kim Xuyn MC LC Lời cảm ơn Mục lục Danh mục bảng Danh mục biểu Mở đầu Tớnh cp thit ca ti í ngha khoa hc v thc tin ca ti: 10 2.1 í ngha khoa hc 10 2.2 í ngha thc tin 10 Mc ớch v nhim v nghiên cứu 10 3.1 Mc ớch nghiờn cu 10 3.2 Nhim v nghiờn cu 11 i tng, khỏch th v phm vi nghiờn cu 11 4.1 i tng nghiờn cu 11 4.2 Khỏch th nghiờn cu 11 4.3 Phm vi nghiờn cu 11 Phng phỏp lun v phng phỏp thu thp thụng tin 12 5.1 Phng phỏp lun 12 5.2 Phng phỏp thu thp thụng tin 13 5.2.1 Phng phỏp quan sỏt 13 5.2.2 Phng phỏp phõn tớch ti liu 13 5.2.3 Phng phỏp nghiờn cu nh lng 14 5.2.4 Phng phỏp phng sõu cỏ nhõn 14 Gi thuyt nghiờn cu v khung phõn tớch 15 6.1 Gi thuyt nghiờn cu 15 6.2 Khung phõn tớch 16 Ni dung Error! Bookmark not defined Chng 1: C s lý lun ca ti Error! Bookmark not defined 1.1 Tng quan nghiờn cu Error! Bookmark not defined 1.1.1 Cỏc cụng trỡnh nghiờn cu ngoi nc Error! Bookmark not defined 1.1.2 Cỏc cụng trỡnh nghiờn cu nc .Error! Bookmark not defined 1.2 Khỏi nim then cht: Error! Bookmark not defined 1.2.1 Khỏi nim Vai trũ Error! Bookmark not defined 1.2.2 Khỏi nim gii Error! Bookmark not defined 1.2.3 Khỏi nim Vai trũ gii Error! Bookmark not defined 1.2.4 Khỏi nim Gia ỡnh Error! Bookmark not defined 1.2.5 Khỏi nim gia ỡnh buụn bỏn nh Error! Bookmark not defined 1.2.6 Chc nng ca gia ỡnh Error! Bookmark not defined 1.3 Cỏch tip cn lý thuyt c dng vo nghiờn cu:Error! Bookmark not defined 1.3.1 Quan im ca ng Cng sn Vit Nam, Nh nc v vic phỏt trin khu vc kinh t gia ỡnh Error! Bookmark not defined 1.3.2 Lý thuyt vai trũ Error! Bookmark not defined 1.3.3 Lý thuyt la chn hp lý Error! Bookmark not defined 1.3.4 Lý thuyt phõn cụng lao ng Error! Bookmark not defined Chng 2: Vai trũ gii thc hin cỏc chc nng gia ỡnh Error! Bookmark not defined 2.1 Khỏi quỏt v a bn nghiờn cu v cỏc gia ỡnh buụn bỏn nh Error! Bookmark not defined 2.1.1 c im a bn nghiờn cu .Error! Bookmark not defined 2.1.2 Đặc điểm gia đình buôn bán nhỏ đ-ợc nghiên cứu Error! Bookmark not defined 2.2 Vai tr gii chc nng kinh t ca gia nhError! Bookmark not defined 2.2.1 Trong hoạt động buôn bán Error! Bookmark not defined 2.2.2 Trong hoạt động phục vụ buôn bán .Error! Bookmark not defined 2.2.3 Hiệu hoạt động buôn bán .Error! Bookmark not defined 2.3 Vai tr gii chc nng tỏi sn xut ngiError! Bookmark not defined 2.3.1 Quyt nh s v thời gian sinh Error! Bookmark not defined 2.3.2 Quyt nh bin phỏp k hoch húa gia ỡnhError! Bookmark not defined 2.4 Vai tr gii chc nng chm súc, giỏo dc ca gia nh Error! Bookmark not defined 2.4.1 Trong hot ng chm súc gia ỡnh .Error! Bookmark not defined 2.4.2 Trong hot ng giỏo dc cỏi Error! Bookmark not defined 2.5 Vai trũ gii chc nng tỡnh cm, tinh thn ca gia ỡnh Error! Bookmark not defined 2.5.1 Tng cng mi quan h tỡnh cm gia ỡnhError! Bookmark not defined 2.5.2 Kim soỏt, iu ho mi quan h gia nhError! Bookmark not defined Kt lun v khuyn ngh Error! Bookmark not defined Kt lun Error! Bookmark not defined Khuyn ngh Error! Bookmark not defined Ti liu trớch dn 17 Ph lc Error! Bookmark not defined Bng hi v vai tr gii gia ỡnh buụn bỏn nhError! Bookmark not defined Hng dn Phng sõu cỏ nhõn ti gia ỡnhError! Bookmark not defined Hng dn Phng sõu cỏn b ph n Error! Bookmark not defined DANH MC BNG Bảng : S hu nh v thi gian kt hụn (%) Error! Bookmark not defined Bng 2: S tham gia ca ph n v nam gii vo cụng vic buụn bỏn (%)Error! Bookmark Bng 3: S tham gia ca ph n vo cc hot ng bun bn theo a im ca hng (%) Error! Bookmark not defined Bng 5: Tng quan gia thi gian bun bn vi tin tit kim (%)Error! Bookmark not d Bng 4: Ngi lm vic nh v buụn bỏn ngi ph n ngh sinh (%)Error! Bookmark Bảng 5: T l ngi lm buụn bỏn thay v sinh i chiu vi a im buụn bỏn ca gia ỡnh Error! Bookmark not defined Bng 6: S m nhn chớnh cỏc cụng vic ni tr hng ngy (%)Error! Bookmark no Bng 7: cụng vic chm súc (%) Error! Bookmark not defined Bng 8: Quyt nh vic hc tp, hng nghip cho cỏi (%)Error! Bookmark not defin Bng 9: Nhng khú khn vic dy (%)Error! Bookmark not defined Bng 10 : Tng quan gia ỡnh gp khú khn dy vi a im buụn bỏn khỏc (%) Error! Bookmark not defined Bng 11: Lo lng i vi cỏi hin (%) Error! Bookmark not defined Bng 12: Tng quan s ba n chung ca c gia ỡnh vi a im buụn bỏn (%) Error! Bookmark not defined Bng 14: Nhng hot ng thi gian ri Error! Bookmark not defined Bng 15: Ngi iu ho mi quan h gia ỡnh (%)Error! Bookmark not defined Bng 16 : Ngi trũ chuyn vi cỏi (%) Error! Bookmark not defined DANH MC BIU Biu 1: Tng quan theo nhúm tui ca ph n vic thc hin cụng vic buụn bỏn Error! Bookmark not defined Biu 2: S tham gia ca hai v chng vo cỏc cụng vic buụn bỏn theo nhúm tui ca v Error! Bookmark not defined Biểu đồ 3: Người vay vốn Error! Bookmark not defined Biểu đồ 4: Nguồn vay vốn Error! Bookmark not defined Biu 7: T l ph n v nam gii quyt nh no hỳt thaiError! Bookmark not defined Biểu đồ 8: Tổ chức bữa ăn Error! Bookmark not defined M U Tớnh cp thit ca ti T i hi VI ng Cng sn Vit Nam (1986), nc ta chuyn i t nn kinh t trung bao cp sang nn kinh t hng hoỏ nhiu thnh phn Mt nhng s i mi t quan trng nht l quan im kinh t th trng, v phỏt trin khu vc kinh t t nhõn, to phỏt trin kinh t gia ỡnh S thay i ny to ng lc mnh m hnh ng ca mi ngi dõn v gúp phn ỏng k lm bin i b mt kinh t ca t nc Vi quan im ny, cng ng ó vt qua cỏi nhỡn nh kin v "con buụn" ca nhúm thng nhõn dai dng tn ti qua cỏc thi k lch s phong kin, c ch kinh t bao cp, i ti thc s nhỡn nhn h nh mt nhúm xó hi vi v th v vai trũ quan trng s chuyn i mnh m v kinh t - xó hi, nhng bc hi nhp v mi mt th gii ca t nc Vit Nam Trong xu th bin i ú phi k ti s sc ca hot ng buụn bỏn, kinh doanh cỏc h gia ỡnh Chc nng kinh t ca gia ỡnh b lu m thi k nn kinh t trung bao cp thỡ ó c khụi phc, c tha nhn v khuyn khớch phỏt trin Kinh t gia ỡnh c cụng nhn l mt thnh phn kinh t c bn ca h thng kinh t quc dõn Khu vc kinh t ny thc s úng vai trũ quan trng vic trỡ s tng trng ca kinh t quc dõn hng nm Gia ỡnh ngy cng khng nh l n v kinh t nng ng, hiu qu T ch ch yu l n v tiờu th, gia ỡnh chuyn sang n v sn xut v t hoch toỏn vi nhng thay i tt yu s hnh ca thit ch ny S bin i kinh t- xó hi nh vy kộo theo nhng bin i gia ỡnh, cú th thy rng vic lm giu ó em li nhng thnh qu tt p cho gia ỡnh, nhiờn bờn cnh nhng thnh qu kinh t tt p, gia ỡnh ó gp phi nhng cn gii quyt, nh s bin i vai trũ ca cỏc thnh viờn gia ỡnh, giỏo dc gia ỡnh, xung t gia ỡnh ó cú nhiu cụng trỡnh nghiờn cu xó hi hc vi quy mụ ln nh khỏc v mi khớa cnh ca i sng gia ỡnh, cỏc vựng khỏc nhau, cỏc loi hỡnh gia ỡnh khỏc nhau, nh gia ỡnh nụng thụn, gia ỡnh nỳi, gia ỡnh cụng nhõn, gia ỡnh nụng dõn, gia ỡnh trớ thc Gia ỡnh buụn bỏn nh l loi hỡnh gia ỡnh phỏt trin rt mnh m nhng nm va qua, v cú xu hng m rng s lng hn na thi gian ti Nhúm gia ỡnh ny cú nhng c trng chung nh mi gia ỡnh khỏc, nhiờn, tớnh cht buụn bỏn ó to mt s khỏc bit nh tớnh cht t lao ng, t hch toỏn kinh t gia ỡnh, t c theo ngha h khụng l hi viờn, on viờn ca cỏc t chc hi, on th xó hi no Ph n v nam gii gia ỡnh ny to thu nhp cho gia ỡnh bng hot ng buụn bỏn hng ngy ca mỡnh Nhng nghiờn cu liờn quan trc tip n vai trũ gii cỏc gia ỡnh buụn bỏn nh cũn rt ớt Chớnh vỡ vy vic chn ti ny l chỳng tụi mun tỡm hiu vai trũ gii gia ỡnh buụn bỏn nh mong rng gúp phn vo vic hiu bit chung v gii v gia ỡnh Vit Nam Trong nhng gia ỡnh buụn bỏn nh, vai trũ gii cú chu tỏc ng, nh hng ca tớnh cht ngh nghip hay khụng, vai trũ gii vic thc hin cỏc chc nng kinh t, giỏo dc cỏi, tỏi sn xut ngi cng nh vic m bo i sng vt cht, tinh thn cho gia ỡnh th no? tr li nhng cõu hi ny cn cú nhng kho sỏt, nghiờn cu lm rừ Bn thõn ngi thc hin lun ny rt yờu thớch nhng liờn quan n gii v gia ỡnh T nhng lý ú, lun mong mun lm rừ thc trng vai trũ gii gia ỡnh buụn bỏn nh qua kho sỏt thc t ti phng Trung Lit thuc qun ng a - H Ni, mong gúp phn ci thin quan h gii gia ỡnh núi chung v gia ỡnh buụn bỏn núi riờng v thc hin ch trng chớnh sỏch bỡnh ng gii, tin b ca xó hi ca ng v Nh nc ta í ngha khoa hc v thc tin ca ti: 2.1 í ngha khoa hc Nghiờn cu Vai trũ gii gia ỡnh buụn bỏn nh t hng tip cn xó hi hc tỡm hiu, nhn din s tham gia v quyn bỡnh ng ca ph n v nam gii vo thc hin cỏc chc nng gia ỡnh Trờn c s ú ti lm rừ hin trng vai trũ gii nhúm gia ỡnh buụn bỏn nh H Ni bi cnh kinh t th trng Nhng kt qu v thụng tin thu c cú th lm ti liu tham kho hu ớch cho cỏc cỏ nhõn, t chc quan tõm n lnh vc ny 2.2 í ngha thc tin T nhng kt qu nghiờn cu, hy vng lun ny s a c nhng khuyn ngh hu ớch ti nhng nhng ngi lp chớnh sỏch v thc hin chớnh sỏch h thc hin tt hn nhim v ca mỡnh ng thi, t kt qu nghiờn cu ca lun s gúp phn lm cho nam gii v ph n cỏc gia ỡnh buụn bỏn nh, c bit l nhng ngi ph n hiu rừ hn vai trũ m h ang m nhn, nhng vng mc m h ang gp phi vic thc hin vai trũ ca mỡnh, t ú giỳp h nõng cao a v, gim thiu nhng xung t vai trũ ny sinh Mc ớch v nhim v nghiờn cu 3.1 Mc ớch nghiờn cu - Phõn tớch vai trũ gii cỏc gia ỡnh buụn bỏn nh thụng qua mt s hot ng thc hin cỏc chc nng ca gia ỡnh - Tỡm hiu tỏc ng ca hot ng buụn bỏn n vic thc hin cỏc vai trũ ca ph n v nam gii - a khuyn ngh mang tớnh gii phỏp i vi cỏc cp chớnh quyn cú bin phỏp qun lý v hot ng hiu qu hn lnh vc liờn quan n gii, bỡnh ng gii 3.2 Nhim v nghiờn cu - Lm rừ mt s khỏi nim liờn quan n ti: Vai trũ; vai trũ gii, gii, gia ỡnh; gia ỡnh buụn bỏn nh; chc nng ca gia ỡnh - Phõn tớch thc trng thc hin vai trũ gii sn xut v tỏi sn xut ca gia ỡnh buụn bỏn nh - xut khuyn ngh cho cỏc cp chớnh quyn nhm nõng cao a v ca ngi ph n gia ỡnh to iu kin cho ph n va lm tt vai trũ kinh t, va gi gỡn hnh phỳc gia ỡnh v nõng cao cht lng cuc sng i tng, khỏch th v phm vi nghiờn cu 4.1 i tng nghiờn cu Vai trũ gii cỏc gia ỡnh buụn bỏn nh 4.2 Khỏch th nghiờn cu Ph n (ngi v) v nam gii (ngi chng) cỏc gia ỡnh buụn bỏn nh 4.3 Phm vi nghiờn cu Trong lun ny i vo tỡm hiu vai trũ gii hot ng sn xut v tỏi sn xut ca gia ỡnh, khụng i vo tỡm hiu vai trũ gii hot ng cng ng Vi khuõn kh mt lun khụng cú iu kin tỡm hiu vai trũ gii tt c cỏc hot ng sn xut v tỏi sn xut ca gia ỡnh m ch tỡm hiu, phõn tớch vai trũ gii mt s hot ng tiờu biu Trờn c s ú a kt lun khuụn kh cỏc ni dung nghiờn cu Mt khỏc, lun ch mi cú iu kin kho sỏt gia ỡnh lm ngh buụn bỏn nh ti ụ th vi s lng mu khụng ln, cha cú s so sỏnh nhiu chiu v cha th i din cho cho cỏc h gia ỡnh buụn bỏn nh Phm vi khụng gian nghiờn cu: Phng Trung Lit, Qun ng a, thnh ph H Ni Phm vi thi gian nghiờn cu: nm 2007 Phng phỏp lun v phng phỏp thu thp thụng tin 5.1 Phng phỏp lun Ch ngha vt bin chng v ch ngha vt lch s cho rng xó hi khụng cú hin tng, s vt no tn ti c lp, tỏch bit m chỳng liờn kt cht ch vi nhau; hin tng, s vt ny tỏc ng v chu tỏc ng ca hin tng, s vt kia, ng thi chỳng cũn chuyn hoỏ ln nhau: Tt c th gii m chỳng ta cú th nghiờn cu c l mt h thng, mt hp gm cỏc vt th khng khớt vi Vic cỏc vt th y u cú liờn h qua li vi ó cú ngha l cỏc vt th ny tỏc ng ln nhau, s tỏc ng qua li y chớnh l s ng [1, 945] Vic nghiờn cu cỏc xó hi yờu cu phi xem xột cỏc hin tng xó hi mi liờn h vi cỏc hin tng xó hi khỏc, phi xem xột tt c cỏc mt, cỏc yu t ca s vt, hin tng, nhng vỡ cỏc biu hin ca s vt, hin tng l rt ln nờn chỳng ta ch xem xột nhng mi liờn h quan trng núi lờn bn cht s vt, hin tng cn nghiờn cu Ch ngha vt lch s cho rng nhng hin tng xó hi u cú quy lut, khụng cú hin tng xó hi no l ngu nhiờn ngghen vit: Nh vy, xột chung v ton b, ngu nhiờn hỡnh nh cng chi phi c nhng s kin lch s Nhng õu m ngu nhiờn hỡnh nh tỏc ng mt ngoi thỡ y, tớnh ngu nhiờn y luụn luụn b chi phi bi nhng quy lut ni ti b che giu; v ch l phỏt hin nhng quy lut ú [8, 932] Chỳng ta cn phi hiu c nhng bn cht ca s vt, hin tng t ú phỏt hin nhng quy lut phỏt trin ca chỳng Nhng quy lut phỏt trin ca hin tng, s vt nhiu l rừ, nhng phn ln l n du bờn nhng biu hin cú v bt thng, vy ngi nghiờn cu phi phỏt hin c nhng quy lut k c d nhn thy v ngm n, khú nhn bit ca s vt, hin tng Vn dng ch ngha vt bin chng v ch ngha vt lch s l rt cn thit i vi mc tiờu ca lun Chỳng ta khụng th phỏt hin, lm rừ mt hin tng ch theo nhng biu hin khụng c bn, khụng rừ rng v khụng y ca chỳng Chớnh vỡ nhng lý ú, t tng ca ch ngha vt bin chng v ch ngha vt lch s luụn l kim ch nam cho nghiờn cu ny 5.2 Phng phỏp thu thp thụng tin 5.2.1 Phng phỏp quan sỏt Quan sỏt nhng hot ng hng ngy ca cỏc gia ỡnh buụn bỏn nh ó hỡnh thnh nờn ý tng nghiờn cu ca ti Trong quỏ trỡnh thu thp thụng tin nh tớnh v nh lng, quan sỏt thỏi , hnh vi ca ngi tr li xem xột tớnh xỏc thc ca thụng tin Ngoi chỳng tụi cũn quan sỏt nh v ca hng- ni buụn bỏn ca gia ỡnh ỏnh giỏ b sung v cuc sng ca h 5.2.2 Phng phỏp phõn tớch ti liu Phõn tớch cỏc ti liu cú liờn quan n ti nghiờn cu T ú tỡm nhng , nhng khớa cnh cha c cp, lm rừ Trờn c s ú nh hng cho nghiờn cu ca mỡnh Ngun ti liu bao gm: - Cỏc sỏch, cỏc ti nghiờn cu trc õy cú liờn quan n ti nghiờn cu - Bỏo, cú liờn quan - Cỏc bỏo cỏo, s liu v tỡnh hỡnh kinh t, hoỏ, xó hi a bn nghiờn cu 5.2.3 Phng phỏp nghiờn cu nh lng Phng phỏp nghiờn cu c bn ca lun l phõn tớch thụng tin nh lng thu c qua iu tra chn mu 151 bng hi ca nhng gia ỡnh buụn bỏn nh cú h khu ti H Ni, hin ang buụn bỏn trờn a bn nghiờn cu (phng Trung Lit) Cỏc khỏch th trờn c la chn theo cỏc tiờu chớnh sau: 1) Gia ỡnh buụn bỏn nh; 2) Tui ca ngi buụn bỏn c phõn theo 1834; 35-49 v 50 tr lờn, lý ca vic chia thnh cỏc nhúm trờn l cỏc nhúm tui khỏc thỡ mc sinh khỏc cho nờn vic thc hin cỏc vai trũ khỏc Nhng yu t nh thi gian ca cuc hụn nhõn, mc xó hi hoỏ vai trũ gii c i chiu vỡ cú liờn quan n s hnh thit ch gia ỡnh Cỏc tiờu c cõn nhc tip theo l: a im buụn bỏn (ti nh hay khụng ti nh ) Cỏch phõn nhúm ny thc hin da trờn s kt hp tng i cỏc tiờu cú liờn quan nhiu ti ni dung v iu kin thc hin cỏc vai trũ ca ph n v nam gii 5.2.4 Phng phỏp phng sõu cỏ nhõn Phng phỏp nghiờn cu nh tớnh c s dng nhm thu thp cỏc thụng tin cho phộp phõn tớch, nhn xột b sung cho cỏc thụng tin thu c t cỏc phng phỏp nh lng, phng phỏp phõn tớch ti liu Phng phỏp ny c trin khai qua 10 phng sõu vi c cu c th gm: Cỏn b ph n phng, phng sõu chia u cho nhúm gia ỡnh (mi nhúm gia ỡnh thc hin cuc phng sõu chia u cho v v chng phõn tớch v i chng) S kt hp thụng tin nh tớnh vi nh lng s cho phộp kim nh chớnh xỏc hn cỏc gi thuyt c a Gi thuyt nghiờn cu v khung phõn tớch 6.1 Gi thuyt nghiờn cu Gi thuyt 1: Trong gia ỡnh buụn bỏn nh, ngi ph n v nam gii tham gia v úng gúp nhiu cụng sc vo vic buụn bỏn, ca gia ỡnh Ph n lm vic liờn quan n trc tip buụn bỏn, nam gii l tr ct v quyt nh.Ph n tng i bỡnh ng vi nam gii quyn quyt nh kinh t Gi thuyt 2: Ngi ph n l ngi thc hin ch yu cụng vic tỏi sn xut ca gia ỡnh v thc hin chc nng gn kt tỡnh cm gia ỡnh Gi thuyt 3: Vai trũ gii gia ỡnh buụn bỏn nh khụng khỏc nhiu lm so cỏc loi hỡnh gia ỡnh khỏc 6.2 Khung phõn tớch BI CNH KINH T - X HI H thng chớnh sỏch phỏp lut , t tng liờn quan n gia ỡnh, gii, kinh t h Hot ng buụn bỏn ca gia ỡnh VAI TRề GII TRONG THC HIN CC CHC NNG CA GIA èNH Thc hin chc nng kinh t Thc hin chc nng tỏi sn xut ngi Thc hin chc nng giỏo dc, chm súc Thc hin chc nng tỡnh cm, tinh thn TI LIU TRCH DN ngghen, Ph (1971) Bin chng ca t nhiờn H Ni: Nxb S tht ng Cnh Khanh biờn son (2003) Gia ỡnh, tr em v s k tha cỏc giỏ tr truyn thng H Ni : Nxb Lao ng xó hi - 171 tr ng Cnh Khanh, Lờ Th Quý (2007) Gia ỡnh hc H Ni: Nxb Lý lun Chớnh tr - 687 tr ng Phng Kit ch biờn (2006) Gia ỡnh Vit Nam : Nhng giỏ tr truyn thng v cỏc tõm - bnh lý xó hi H Ni : Lao ng - 636 tr Th Bỡnh, Lờ Ngc Vn, Nguyn Linh Khiu (2002) Gia ỡnh Vit Nam v ngi ph n gia ỡnh thi k cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ t nc H Ni : Nxb Khoa hc Xó hi - 238 tr iu tra di c Vit Nam nm 2004: Nhng kt qu ch yu (2005) H Ni: Nxb Thng kờ - 196 tr B lut Lao ng ca nc Cng ho xó hi ch ngha Vit Nam : Vn bn hp nht B lut lao ng qua cỏc ln sa i, b sung cỏc nm 2002, 2006 (2007) H Ni: Nxb Chớnh tr quc gia - 139 tr Cỏc Mỏc, Phri-rớch ng-ghen: Tuyn Tp VI (1984) H Ni: Nxb S tht.- 932 tr Cng lnh xõy dng t nc thi k quỏ lờn ch ngha xó hi (1991) - H Ni : Nxb S tht - 22 tr 10 John J Macionis; Trn Nht Tõn hiu ớnh (2004) Xó hi hc - H Ni: Nxb Thng kờ - 778 tr 11 Kt qu kho sỏt mc sng h gia ỡnh nm 2004 = Result of the Survey on Household Living Standards 2004 (2006) - H Ni: Nxb : Tng cc thng kờ - 280 tr 12 Lờ Ngc Hựng (2004) Xó hi hc kinh t : Sỏch chuyờn kho - H Ni: Nxb : Lý lun chớnh tr - 366 tr., 21 cm 13 Lờ Ngc Hựng ch biờn (2000) Xó hi hc v gii v phỏt trin - H Ni: Nxb : i hc Quc gia H Ni - 191 tr 14 Lờ Ngc Vn ch biờn (2004) Thc trng v nhng t i vi gia ỡnh Vit Nam hin H Ni: U ban Dõn s, gia ỡnh v tr em, 288 tr 15 Lờ Quý c, V Th Hu (2003) Ngi ph n hoỏ gia ỡnh ụ th - H Ni: Nxb Chớnh tr Quc gia - 202 tr 16 Lờ Th Chiờu Nghi (2001) Gii v d ỏn phỏt trin - Tp H Chớ Minh : Nxb Tp H Chớ Minh - 238 tr 17 Mai Huy Bớch (2003) Xó hi hc gia ỡnh - H Ni, Nxb Khoa hc xó hi, 250 tr 18 Nguyn Thanh Tun (2006) Bin i hoỏ ụ th Vit Nam hin H Ni: Nxb : Vn húa thụng tin - 279 tr 19 Nguyn Th Ho ch biờn (2007) Gii, vic lm v i sng gia ỡnh H Ni: Nxb : Khoa hc xó hi - 314 tr 20 Nguyn Th Thin cựng cỏc tỏc gi khỏc ch biờn (2006) ụ th Vit Nam thi k quỏ H Ni: Nxb Th gii - 323 tr 21 Phm Vn Quyt (2001) Chng 3: Phng phỏp nghiờn cu xó hi hc thc nghim (trong: Phm Tt Dong, Lờ Ngc Hựng ng ch biờn Xó hi hc, In ln th 2) H Ni: Nxb i hc Quc gia H Ni - 326 tr 22 S tay cụng tỏc n cụng : Lu hnh ni b (2006) H Ni: Nxb : Lao ng - 176 tr 23 Trnh Duy Luõn (2004) Xó hi hc ụ th H Ni: Nxb Khoa hc xó hi - 239 tr 24 Trnh Duy Luõn, Han Schenk ch biờn (2000) Ni v cuc sng ca c dõn H Ni - H Ni: Nxb : Vn hoỏ thụng tin - 142 tr 25 Vn kin ng thi k i mi : i hi VI, VII, VIII, IX: V phỏt trin kinh t xó hi (2005) - H Ni: Nxb : Chớnh tr Quc gia, - 419 tr 26 Vn kin i hi i biu Ton quc ln th IX (2001) - H Ni: Nxb : Chớnh tr Quc gia - 352 tr 27 Vn kin i hi i biu ton quc ln th VII : Din khai mc i hi; Bỏo cỏo chớnh tr; Bỏo cỏo v cỏc kin i hi; Kt qu tho lun cỏc kin i hi; Ngh quyt ca i hi; Din b mc i hi (1991) - H Ni: Nxb : S tht - 171 tr 28 Vn kin i hi i biu ton quc ln th VIII (1996) - H Ni: Nxb : Chớnh tr Quc gia - 251 tr 29 Vn kin i hi i biu ton quc ln th X ( 2006) - H Ni: Nxb : Chớnh tr quc gia - 375 tr 30 Vai trũ gii v lng hoỏ giỏ tr gia ỡnh : Mt s gii phỏp h tr xõy dng gia ỡnh th ụ theo hng bỡnh ng, hin i (2006) H Ni: Nxb : Trung tõm Nghiờn cu ph n [Trng Cỏn b ph n trung ng] - 222 tr 31 V Ho Quang ch biờn (2006) Gia ỡnh Vit Nam quan h quyn lc v xu hng bin i - H Ni: Nxb : i hc quc gia - 347 tr 32 V Quang H (2001) Cỏc lý thuyt xó hi hc hin i : Tp - H Ni: Nxb : i hc Quc gia - 543 tr 33 Warren Kidd [et al.]; Nguyn Kiờn Trng dch (2006) Nhng bi ging v xó hi hc - H Ni: Nxb : Thng kờ; Cụng ty Vn húa Minh Trớ; Nh sỏch Vn Lang - 839 tr ... 2.1.2 Đặc điểm gia đình buôn bán nhỏ đ-ợc nghiên cứu Error! Bookmark not defined 2.2 Vai tr gii chc nng kinh t ca gia nhError! Bookmark not defined 2.2.1 Trong hoạt động buôn bán Error! Bookmark... thụn, gia ỡnh nỳi, gia ỡnh cụng nhõn, gia ỡnh nụng dõn, gia ỡnh trớ thc Gia ỡnh buụn bỏn nh l loi hỡnh gia ỡnh phỏt trin rt mnh m nhng nm va qua, v cú xu hng m rng s lng hn na thi gian ti Nhúm gia. .. khỏi nim liờn quan n ti: Vai trũ; vai trũ gii, gii, gia ỡnh; gia ỡnh buụn bỏn nh; chc nng ca gia ỡnh - Phõn tớch thc trng thc hin vai trũ gii sn xut v tỏi sn xut ca gia ỡnh buụn bỏn nh - xut
- Xem thêm -

Xem thêm: Vai trò giới trong gia đình buôn bán nhỏ ở Hà Nội hiện nay (Nghiên cứu trường hợp tại phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội), Vai trò giới trong gia đình buôn bán nhỏ ở Hà Nội hiện nay (Nghiên cứu trường hợp tại phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội), Vai trò giới trong gia đình buôn bán nhỏ ở Hà Nội hiện nay (Nghiên cứu trường hợp tại phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn