Mô hình quản lý cơ sở đào tạo, bồi dưỡng chính trị cấp huyện trong giai đoạn hiện nay

15 193 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/01/2017, 09:39

I HC QUC GIA H NI TRNG I HC GIO DC Đặng thị bích liên Mễ HèNH QUN Lí C S O TO, BI DNG CHNH TR CP HUYN TRONG GIAI ON HIN NAY Luận án tiến sĩ quản lý giáo dục Chuyên ngành : Quản lý giáo dục Mã số : 62140501 Ng-ời h-ớng dẫn khoa học PGS TS ng Quc Bo - TS Nguyn Vn Sỏu H Ni, nm 2009 Mục lục M U .4 Lý chn ti Mc ớch nghiờn cu Cõu hi nghiờn cu, gi thuyt nghiờn cu Nhim v nghiờn cu Khỏch th v i tng nghiờn cu Phm vi ti Nhng lun im bo v Phng phỏp lun v phng phỏp nghiờn cu 10 úng gúp mi ca ti 10 10 Cu trỳc ca ti : 11 CHNG 11 C S Lí LUN V Mễ HèNH QUN Lí C S O TO BI DNG CHNH TR CP HUYN .11 1.1 Tng quan lch s nghiờn cu 11 1.1.1.Những nghiên cứu n-ớc 11 1.1.2.Nhng nghiờn cu ngoi nc: Error! Bookmark not defined 1.2 Mt s khỏi nim c bn Error! Bookmark not defined 1.2.1.Mụ hỡnh, mụ hỡnh qun lý v mụ hỡnh qun lý giỏo dcError! Bookmark not defined 1.2.2 Chớnh tr, giỏo dc chớnh tr Error! Bookmark not defined 1.2.2.1.Chớnh tr Error! Bookmark not defined 1.2.3 Cơ sở đào tạo bồi d-ỡng trị cấp huyện: Error! Bookmark not defined 1.3 Lý lun v qun lý cỏc c s o to, bi dng chớnh tr cp huynError! Bookmark not defined 1.3.1 Cỏn b cp xó, phng i tng ca c s o to, bi dng chớnh tr cp huyn Error! Bookmark not defined 1.3.2 Mc tiờu, chc nng, nhim v ca c s o to bi dng chớnh tr cp huyn Error! Bookmark not defined 1.3.3 T chc b mỏy, nhõn s: Error! Bookmark not defined 1.3.4 Ni dung chng trỡnh: Error! Bookmark not defined 1.3.5 C s vt cht, kinh phớ: Error! Bookmark not defined 1.3.6 C ch qun lý ni b: Error! Bookmark not defined 1.3.7 Quy trỡnh hnh vic qun lý Error! Bookmark not defined 1.3.8 Cỏc mi quan h gia c s o to bi dng chớnh tr vi cỏc cp, cỏc ngnh: Error! Bookmark not defined 1.3.9 C s o to bi dng chớnh tr cp huyn vi nhim v xõy dng xó hi hc Error! Bookmark not defined TIU KT CHNG Error! Bookmark not defined CHNG Error! Bookmark not defined C S THC TIN V Mễ HèNH QUN Lí C S O TO, BI DNG CHNH TR CP HUYN Error! Bookmark not defined 2.1 Ni dung kho sỏt v phng phỏp kho sỏt Error! Bookmark not defined 2.2 Thc trng mụ hỡnh qun lý Trung tõm bi dng chớnh tr cp huyn hin nay:Error! Bookmark not defined 2.2.1.Chc nng, nhim v ca Trung tõm bi dng chớnh tr cp huyn:Error! Bookmark not defined 2.2.2 Qun lý t chc b mỏy nhõn s ca Trung tõm bi dng chớnh tr cp huynError! Bookmark not defined 2.2.3 Qun lý ging viờn Error! Bookmark not defined 2.2.4 Qun lý ni dung chng trỡnh Error! Bookmark not defined 2.2.5 Cụng tỏc qui hoch, k hoch chiờu sinh Error! Bookmark not defined 2.2.6 Qun lý ging dy, hc Error! Bookmark not defined 2.2.7 Qun lý c s vt cht Error! Bookmark not defined 2.2.8 Xõy dng c ch qun lý v hnh qun lý Error! Bookmark not defined 2.2.9 Xỏc lp mi quan h gia Trung tõm vi cỏc ngnh, cỏc cpError! Bookmark not defined 2.2.10 ỏnh giỏ chung v mụ hỡnh qun lý Trung tõm bi dng chớnh tr cp huyn hin Error! Bookmark not defined TIU KT CHNG 2: Error! Bookmark not defined CHNG Error! Bookmark not defined CC GII PHP HON THIN Mễ HèNH QUN Lí C S Error! Bookmark not defined O TO, BI DNG CHNH TR CP HUYN Error! Bookmark not defined 3.1 Mc tiờu phỏt trin cỏc c s o to bi dng chớnh tr cp huyn bi cnh phỏt trin hin Error! Bookmark not defined 3.2 Nguyờn tc hon thin Error! Bookmark not defined 3.2.1.Tớnh thc tin Error! Bookmark not defined Điều kiện, hoàn cảnh cụ thể thân đời sống thực, xây dựng mô hình quản lý cần l-u ý vận dụng nguyên tắc chung phải phù hợp với đặc điểm vùng, miền, dân tộc về: Điều kiện kinh tế xã hội; trình độ dân trí; đặc tr-ng văn hoá truyền thống Error! Bookmark not defined 3.2.2 Tớnh ng b h thng Error! Bookmark not defined 3.2.3 Tớnh k tha Error! Bookmark not defined 3.2.4 Tớnh hiu qu v phỏt trin Error! Bookmark not defined 3.3 Cỏc nh hng ch o Error! Bookmark not defined 3.3.1 nh danh cho trung tõm bi cnh hin nayError! Bookmark not defined 3.3.2 Gn trung tõm cú mi liờn h cht ch vi cỏc nh trng h thng giỏo dc quc dõn Error! Bookmark not defined 3.4 Cỏc gii phỏp hon thin mụ hỡnh qun lý Trung tõm giỏo dc chớnh tr cp huyn Error! Bookmark not defined 3.4.1.Gii phỏp 1: Nõng cao nhn thc v cụng tỏc o to bi dng lý lun chớnh tr cho cỏn b c s ti cỏc c s o, to bi dng chớnh tr cp huynError! Bookmark not defined 3.4.2.Gii phỏp 2: Quy hoch o to, bi dng cỏn b, ng viờn c s, to ngun tuyn sinh cho cỏc trung tõm ỳng i tng, ỳng ngiError! Bookmark not defined 3.4.3 Gii phỏp 3: i mi ni dung, chng trỡnh, phng phỏp dy v hc Error! Bookmark not defined 3.4.4 Gii phỏp 4: Phỏt trin i ng giỏo viờn Error! Bookmark not defined 3.4.5 Gii phỏp 5: u t ng b c s vt cht v hin i hoỏ phng tin dy v hc Error! Bookmark not defined 3.4.6 Gii phỏp 6: Ci tin c ch qun lý v quy trỡnh hnh qun lý Error! Bookmark not defined 3.4.7 Gii phỏp 7: Sa i b sung cỏc chớnh sỏch to iu kin thun li cho ngi dy, ngi hc Error! Bookmark not defined 3.5 Thm dũ tớnh cn thit v tớnh kh thi ca cỏc gii phỏpError! Bookmark not defined 3.6 Th nghim gii phỏp thc tin Error! Bookmark not defined TIU KT CHNG Error! Bookmark not defined KT LUN V KHUYN NGH Error! Bookmark not defined I- KT LUN Error! Bookmark not defined ii- Khuyến nghị: Error! Bookmark not defined DANH MC CễNG TRèNH TC GI Error! Bookmark not defined TI LIU THAM KHO Error! Bookmark not defined Phụ lục Error! Bookmark not defined M U Lý chn ti ng cng sn Vit Nam ly Ch ngha Mỏc Lờ nin, T tng H Chớ Minh lm nn tng t tng, kim ch nam cho hnh ng ca ng, ca Cỏch mng nc ta Lý lun tiờn phong luụn l c s xut phỏt cho vic nhn thc v dng ỳng n cỏc quy lut khỏch quan, soi ng cho hot ng thc tin, to tin khoa hc cho vic nh ng li, ch trng, chớnh sỏch cho tng thi k Cỏch mng c bit l thi i ca cuc cỏch mng khoa hc cụng ngh, thi i ca nn kinh t tri thc, ú cụng tỏc giỏo dc v truyn bỏ tri thc lý lun ngy cng tr thnh yờu cu bc thit ng ta ó xỏc nh giỏo dc - o to (trong ú cú giỏo dc lý lun chớnh tr) l quc sỏch hng u, cú vai trũ to ln vic truyn bỏ tri thc chớnh tr xõy dng bn lnh, t khoa hc sỏng to, thng nht gia ý v hnh ng ca cỏn b, ng viờn v nhõn dõn Bỏc H ó tng dy : i vi cụng vic khỏng chin v kin quc, lý lun l rt quan trng Khụng hiu lý lun thỡ nh ngi mự i ờm C s l ni trc tip t chc thc hin, nhm bin ng li, ch trng, chớnh sỏch, phỏp lut ca ng v Nh nc thnh hin thc cuc sng Thnh bi ca cỏch mng, cui cựng c biu hin kt qu hot ng thc tin ca c s Trong ú, i ng cỏn b c s l " cỏi gc ca mi cụng vic", l nhõn t quyt nh hng u mi thng li Cỏn b mnh thỡ phong tro mnh, cỏn b yu thỡ phong tro suy yu, iu ú ph thuc vo cht lng ca i ng cỏn b c s, th hin trờn c ba mt: tri thc, nng lc v phm cht ca cỏn b Vỡ vy, nhim v o to, bi dng cỏn b c s cho ngang tm vi ũi hi ca s nghip cỏch mng, luụn l mt yờu cu c bit quan trng v cp thit Trung tõm bi dng chớnh tr cp huyn hin nay, l mt thit ch giỏo dc quan trng ca ng nh nc a phng l a ch nht ca h thng giỏo dc nc ta cú chc nng o to, bi dng, nõng cao trỡnh lý lun, nng lc hnh ng v phm cht cho i ng cỏn b c s (t thụn, khu dõn c cho ti xó, phng, th trn - tr mt s chc danh ch cht thuc i tng ca trng chớnh tr tnh) Vỡ vy, cht lng ca i ng cỏn b c s ph thuc rt ln vo chớnh cht lng o to bi dng ca Trung tõm bi dng chớnh tr cp huyn, ú, cht lng qun lý cỏc mt hot ng ca Trung tõm úng vai trũ then cht T thc trng mụ hỡnh qun lý Trung tõm bi dng chớnh tr cp huyn hin nay: Trng ng cp huyn trc õy ( 1973 - 1994) v Trung tõm bi dng chớnh tr cp Huyn sau ny (1995 n nay), tri qua 36 nm hot ng, o to, bi dng cho hng triu lt cỏn b, ng viờn c s, v lc lng ny ó cú nhng úng gúp to ln vo thng li ca s nghip chng M cu nc, xõy dng ch ngha xó hi, hn gn vt thng sau chin tranh Trong quỏ trỡnh hot ng, cỏc yu t ca mụ hỡnh qun lý Trung tõm ó tng bc hỡnh thnh v thu hỳt c mt s kinh nghim cú giỏ tr Tuy nhiờn, trc yờu cu ca s nghip i mi, vic qun lý Trung tõm bi dng chớnh tr cp huyn ó bc l mt s hn ch, bt cp, ũi hi phi c gii quyt ú l: S mnh, mc tiờu, chc nng, nhim v cha bao quỏt c nhu cu bi dng ngun nhõn lc cho c s giai on hin nay; t chc cỏc ngun lc cũn nhiu bt cp, chng trỡnh cũn trựng lp cha phự hp vi tng i tng; Cỏc bn phỏp quy v c ch qun lý cũn thiu nghiờm trng; C ch qun lý, quy trỡnh hnh qun lý cha c xỏc lp bao quỏt cỏc iu trờn l thit ch ny cũn thiu mt mụ hỡnh qun lý cú tớnh hiu qu v mt t chc s phm Vi nhng lý nờu trờn, tỏc gi ó la chn nghiờn cu ti : Mụ hỡnh qun lý c s o to, bi dng chớnh tr cp huyn giai on hin nhm gúp phn i mi cụng tỏc qun lý trung tõm bi dng chớnh tr cp huyn theo hng chun hoỏ, hin i hoỏ v ng b, nõng cao cht lng v hiu qu hot ng ca Trung tõm, ỏp ng yờu cu nhim v chớnh tr giai on hin Mc ớch nghiờn cu Xõy dng c cu t chc v c ch iu hnh Trung tõm bi dng chớnh tr cp huyn cú cht lng v hiu qu, ỏp ng yờu cu o to, bi dng cỏn b, cụng chc c s hin C th: xut mt mụ hỡnh qun lý c s o to, bi dng chớnh tr cp huyn cú tớnh khỏch quan v kh thi, vi cỏc yu t v mi quan h bin chng gia cỏc yu t cu thnh mụ hỡnh qun lý, c ch hnh qun lý cú hiu qu xut h thng gii phỏp cú tớnh cp thit hp lý v kh thi, cú tớnh k tha, nhm thc hin mụ hỡnh qun lý cú hiu qu thc t Khuyn ngh vi cỏc cp, cỏc ngnh cú trỏch nhim m bo cỏc iu kin cn thit cho vic hin thc hoỏ mụ hỡnh qun lý Cõu hi nghiờn cu, gi thuyt nghiờn cu Cõu hi nghiờn cu Cấp xã, ph-ờng hệ thống hành Việt Nam có tầm quan trọng nh- nào? Cán cấp xã, ph-ờng có vai trò sứ mệnh gì? Thiết chế có trách nhiệm đào tạo, bồi d-ỡng trị, kỹ nghiệp vụ phẩm chất cho cán xã, ph-ờng? Trung tâm bồi d-ỡng trị cấp huyện có -u điểm, hạn chế việc đào tạo, bồi d-ỡng trị, kỹ nghiệp vụ cho đội ngũ cán xã, ph-ờng? Cần hoàn thiện Trung tâm bồi d-ỡng trị cấp huyện theo mô hình quản lý với giải pháp nào? Giả thuyết nghiên cứu C s o to bi dng chớnh tr cp huyn l thit ch giỏo dc c thự cú s mnh gúp phn thc hin mc tiờu phỏt trin v nõng cao nng lc cụng tỏc ca i ng cỏn b lónh o, qun lý cp c s ca ng Nh nc cỏc a phng nõng cao hiu qu cụng tỏc qun lý i vi thit ch c thự ny, cn trin khai hot ng ca nú tuõn th c tớnh quy lut ca quỏ trỡnh giỏo dc, cn qun lý mt cỏch khoa hc, va bỏm sỏt cỏc yờu cu ca mụ hỡnh chung nh cỏc thit ch o to bi dng khỏc, song phi chỳ ý nhng yu t c thự ca c s o to bi dng chớnh tr cp huyn Nếu xây dựng mô hình quản lý bao quát thành tố trình đào tạo thực giải pháp thích hợp nâng cao chất l-ợng hiệu hoạt động thiết chế Nhim v nghiờn cu H thng húa, nhng v lý lun giỏo dc v qun lý giỏo dc, lm cn c khoa hc cho vic xõy dng mụ hỡnh qun lý c s o to, bi dng chớnh tr cp huyn Kho sỏt, ỏnh giỏ thc trng ca mụ hỡnh qun lý c s o to, bi dng chớnh tr cp huyn hin xut s hon thin mụ hỡnh qun lý vi cỏc yu t cu thnh ng b v mi quan h logic gia cỏc yu t qua h thng gii phỏp bao quỏt cỏc t chc s phm gn vi chc nng qun lý thc hin mụ hỡnh Tin hnh ly ý kin chuyờn gia v th nghim mt s gii phỏp Khỏch th v i tng nghiờn cu Khỏch th nghiờn cu: C s o to, bi dng chớnh tr cp huyn i tng nghiờn cu: Mụ hỡnh qun lý c s o to, bi dng chớnh tr cp huyn, vi cỏc yu t cu thnh v mi quan h gia cỏc yu t Phm vi ti Nghiờn cu mt s khỏi nim c bn, kho sỏt thc trng qun lý v hot ng ca mt s c s o to, bi dng chớnh tr cp huyn mt s tnh, thnh ph i din cỏc vựng, c nc, t nm 1995 n nm 2009 T chc thc nghim mt s gii phỏp cỏc c s o to, bi dng chớnh tr cp huyn ca tnh Hi Dng Phm vi nghiờn cu ca ti l mụ hỡnh qun lý c s o to, bi dng chớnh tr cp huyn Tuy nhiờn, mụ hỡnh ú khụng phi l mt thc th bit lp, m rt nhiu yu t ca mụ hỡnh chu s iu chnh ca cỏc qui nh, ch v c ch qun lý cp cú thm quyn ( cp trờn) ban hnh Do ú, ti nghiờn cu mụ hỡnh qun lý c s o to, bi dng chớnh tr cp huyn cú s tng tỏc, chi phi ca h thng qun lý v mụ Nhng lun im bo v - Cỏn b cp c s cú vai trũ rt quan trng vic hin thc ng li, ch trng, chớnh sỏch, phỏp lut ca ng v Nh nc cuc sng H cn c o to, bi dng mt cỏch h thng v kin thc v k nng thc hnh - C s o to, bi dng chớnh tr cp huyn cú vai trũ quan trng vic o to bi dng cỏn b cp c s thit ch ny cú y cỏc c trng theo thit ch s phm nh trng Tuy nhiờn, thit ch ny hin cũn ang bc l nhng bt cp v mt qun lý cỏc yu t t chc s phm - Hon thin mụ hỡnh qun lý c s o to, bi dng chớnh tr cp huyn, vi cỏc gii phỏp bỏm sỏt cỏc chc nng qun lý bao quỏt cỏc t chc s phm, l yờu cu cp thit bi cnh hin Phng phỏp lun v phng phỏp nghiờn cu Phng phỏp lun: Vn dng phng phỏp lun vt lch s v vt bin chng, tip cn h thng trin khai nghiờn cu ti Phng phỏp nghiờn cu lý lun : Phõn tớch tng hp v so sỏnh khỏi quỏt hoỏ cỏc t liu, ti liu, cỏc bn, cỏc s liu thng kờ cú liờn quan n ti nghiờn cu ti liu qun lý giỏo dc o to bi dng cỏn b núi chung ú cỏn b cp c s c nc v mt s nc lõn cn nhm k tha, dng lý lun, kinh nghim qun lý mụ hỡnh c thự v tỡm cỏc gii phỏp phự hp Phng phỏp nghiờn cu thc tin: Kho sỏt iu tra thụng qua b phiu hi v phng ly ý kin chuyờn gia hi tho tng kt kinh nghim thc nghim v cỏc gii phỏp qun lý mụ hỡnh qun lý c s o to bi dng chớnh tr cp huyn giai on hin v phõn tớch, x lý, thng kờ s liu thc nghimnhm khụng ch mụ t bc tranh hin thc, m cũn tỡm bn cht, nhng yu t c bn, ct lừi chi phi quỏ trỡnh ng ca Trung tõm Bi dng chớnh tr cp huyn úng gúp mi ca ti a) Xỏc lp c s lý lun cho vic ỏnh giỏ thc trng v xut vic hon thin mụ hỡnh qun lý c s o to bi dng chớnh tr cp huyn c bit l 10 nhng cn c v yờu cu xõy dng cỏc yu t cu thnh mụ hỡnh qun lý, mi quan h bin chng gia cỏc yu t v tớnh chnh th ca h thng qun lý b) Phõn tớch c thc trng mụ hỡnh qun lý c s o to bi dng cỏn b cp huyn hin ch nhng hn ch bt cp cú tớnh trng yu ang kỡm hóm cht lng v s phỏt trin bn vng ca Trung tõm c) xut cỏc gii phỏp thc tin cho vic hon thin mụ hỡnh qun lý c s o to bi dng chớnh tr cp huyn Cỏc gii phỏp trung vo nhng ct lừi, nhng bc xỳc v coi trng phỏt huy sc mnh tng hp bờn v bờn ngoi ca mụ hỡnh qun lý 10 Cu trỳc ca ti : Lun ỏn ny cú dung lng 168 trang bao gm: Phn m u : trang Chng 1: C s lý lun v mụ hỡnh qun lý c s o to bi dng chớnh tr cp huyn : 53 trang Chng 2: C s thc tin qun lý c s o to, bi dng chớnh tr cp huyn : 45 trang Chng : Mụ hỡnh qun lý v cỏc gii phỏp thc hin mụ hỡnh qun lý c s o to, bi dng chớnh tr cp huyn : 58 trang Phn kt lun v khuyn ngh Cui lun ỏn l ph lc v ti liu tham kho CHNG C S Lí LUN V Mễ HèNH QUN Lí C S O TO BI DNG CHNH TR CP HUYN 11 1.1 Tng quan lch s nghiờn cu 1.1.1.Những nghiên cứu n-ớc Vấn đề đào tạo bồi d-ỡng cán cấp xã, ph-ờng thiết chế phục vụ cho công tác đ-ợc quan tâm đầu t- quan Đảng Nhà n-ớc nghiên cứu Sau nc nh thng nht v c bit t sau nm 1985, ng ta ó xng v lónh o cụng cuc i mi ton din t nc, theo nh hng xó hi ch ngha ỏp ng yờu cu v cht lng cỏn b c s phc v s nghip xõy dng v bo v t Quc tỡnh hỡnh mi, ngy 3/6/1995, Ban Bớ th Trung ng ng ( khoỏ VII) ó Quyt nh s 100/Q-TW v vic Thnh lp Trung tõm bi dng chớnh tr cp huyn Trờn c s quyt nh ú, Ban T tng hoỏ Trung ng ( l Ban Tuyờn giỏo Trung ng) ó tng bc cỏc bn hng dn vic t chc thc hin Cỏc Quyt nh v bn ca Trung ng v mụ hỡnh Trung tõm bi dng chớnh tr, mi cp ti chc nng, nhim v, cỏc yu t, t chc s phm ( b mỏy nhõn s, ging viờn, ni dung chng trỡnh, c s vt cht, kinh phớ ), quan h qun lý ( s lónh o ca ng, trỏch nhim qun lý ca chớnh quyn) tc l cỏc i tng ca qun lý m cha cú cỏc bn xỏc nh ni dung, quy trỡnh qun lý i tng V chc nng, nhim v ca Trung tõm: Cú nhim v t chc bi dng lý lun Mỏc Lờnin, T tng H Chớ Minh, cỏc Ngh quyt ca ng, chớnh sỏch, phỏp lut ca Nh nc; chuyờn mụn, nghip v v cụng tỏc xõy dng ng, chớnh quyn, on th; phm cht o c; thi s, chớnh sỏch cho i ng cỏn b, ng viờn, hi viờn ca cỏc t chc h thng chớnh tr c s: T chc b mỏy nhõn s ca Trung tõm: Cú t cỏch phỏp nhõn nh Ban ng cp huyn, cú du, ti khon riờng, cú Ban giỏm c v cỏc b phn chc nng 12 Ni dung chng trỡnh: Cú cỏc chng trỡnh bi dng s cp lý lun chớnh tr; bi dng cp u, cỏn b chớnh quyn, on th, bi dng i tng kt np ng, ng viờn mi, cỏc chng trỡnh chuyờn ; cp nht thụng tin, thi s, chớnh sỏch C s vt cht, kinh phớ: Trung tõm cú tr s riờng, cú cỏc b phn chc nng vi cỏc phng tin, trang b, ti liu cn thit phc v lm vic, ging dy v hc Kinh phớ hot ng ngõn sỏch Nh nc cp Song quy ch qun lý c s vt cht, kinh phớ cha c ban hnh V c ch qun lý: Trung tõm chu s lónh o trc tip, ton din ca cp u cp huyn; chu s qun lý ca chớnh quyn cp huyn v c s vt cht, kinh phớ v cỏc ch , chớnh sỏch; chu s qun lý ca Ban Tuyờn giỏo cp trờn v ni dung, chng trỡnh, chuyờn mụn nghip v s phm Song, cỏc bn phỏp quy v c ch qun lý cha ban hnh V quy trỡnh hnh qun lý: cha cú bn hng dn Sau hn 15 nm thnh lp Trung tõm bi dng chớnh tr cp huyn cho n nay, nc ta cha cú mt cụng trỡnh nghiờn cu cp tin s cp ti mụ hỡnh qun lý Trung tõm bi dng chớnh tr cp huyn - vi t cỏch l mt h thng, cú cu trỳc cỏc yu t cu thnh mụ hỡnh qun lý ng b, c lun gii v tớnh khỏch quan v c s lý lun v mụ hỡnh, cỏc yu t v mi liờn h lụgic gia cỏc yu t mụ hỡnh qun lý Trung tõm bi dng chớnh tr cp huyn Vỡ vy, ti m tỏc gi nờu l mt c gng nhm lp c s trng vng trờn Tuy nhiờn, ti cng ó tha k mt s kt qu : C s o to, bi dng chớnh tr cp huyn l mt thit ch t chc s phm, cú chc nng giỏo dc - truyn th v lnh hi tri thc chớnh tr Do ú, nú cng mang nhng c trng chung nh cỏc mụ hỡnh t chc giỏo dc khỏc ca h thng giỏo dc quc gia v chc nng, t chc cỏc ngun lc, c ch qun lý, quy trỡnh hnh qun lý Cho nờn, xỏc lp c s lý lun cho mụ hỡnh qun lý c 13 s o to, bi dng chớnh tr cp huyn - v c bn phi da trờn nn tng khung lý thuyt v qun lý giỏo dc ca Vit Nam, dng vo iu kin c th ca c s o to, bi dng chớnh tr cp huyn Cỏc cụng trỡnh nghiờn cu v khoa hc qun lý giỏo dc m tỏc gi ti da lm c s lý lun cho lun ỏn, ch yu l : Cỏc tỏc phm v qun lý giỏo dc ca hc vin qun lý giỏo dc, giỏo trỡnh qun lý giỏo dc ca khoa s phm - i hc Quc gia H Ni, cỏc tỏc phm, chuyờn , ti liu, lun ca mt s Tin s, Thc s ca hc vin Chớnh tr hnh chớnh Quc gia H Chớ Minh cú cp n cụng tỏc o to, bi dng i ng cỏn b cỏc cp, vai trũ, tỏc dng ca i ng cỏn b c s v cỏc ti liu tham kho khỏc ( c ghi mc ti liu tham kho cui lun ỏn) Kinh nghim thc t qun lý ca Trung tõm bi dng chớnh tr cp huyn cỏc tnh, thnh c tng hp cun k yu hi ngh tng kt cụng tỏc tuyờn giỏo ton quc hng nm, mt s bi vit c ng ti trờn cỏc ú cú cụng tỏc tuyờn giỏo, khoa giỏo ca Ban Tuyờn giỏo Trung ng v t kt qu nghiờn cu, kho sỏt m tỏc gi lun ỏn ó tin hnh ti mt s Trung tõm bi dng chớnh tr cú tớnh in hỡnh trờn a bn c nc v tnh Hi Dng Kinh nghim qun lý ca cỏc Trung tõm, ch yu trung vo ba cp thit m thc tin qun lý thng xuyờn t cho cỏc Trung tõm bi dng chớnh tr, ú l : Cn m rng chc nng, nhim v Kin ton cỏc yu t t chc s phm - i tng ca qun lý Xõy dng c ch qun lý v quy trỡnh hnh qun lý M rng chc nng nhim v Trung tõm bi dng chớnh tr cp huyn l a ch nht trờn a bn cú nhim v truyn th tri thc chớnh tr cho mi i tng khụng phi l cỏn b ch cht c s ( cỏn b u ngnh thuc din i tng ca trng chớnh tr tnh) Nu Trung tõm ch lm chc nng bi dng ( vi quan nim b sung thờm kin 14 thc) thỡ cha th ỏp ng nhu cu nõng cao cht lng ngun nhõn lc cho c s Vỡ vy, thc t hu ht cỏc Trung tõm bi dng chớnh tr ó b sung thờm chc nng o to, nh liờn kt m cỏc lp o to chng trỡnh Trung cp lý lun ti chc, chng trỡnh i hc qun lý kinh t ti chc, chng trỡnh i hc nụng nghip ti chc v.v cho cỏn b c s Vi cỏc lp o to, Trung tõm chu trỏch nhim t chc, qun lý v m bo cỏc iu kin vt cht, kinh phớ, ni dung chng trỡnh v ging viờn cỏc Trng i hc v Trng Chớnh tr tnh m nhim Mc khỏc, theo quy nh ca Trung ng, chc nng nhim v ca Trung tõm cú s gii hn v i tng v ni dung chng trỡnh ( i tng l cỏn b, ng viờn cỏc t chc ca h thng chớnh tr; ni dung chng trỡnh trung vo cỏc b mụn: Lý lun Mỏc Lờnin, t tng H Chớ Minh, Ngh quyt ca ng, chớnh sỏch, phỏp lut ca Nh nc, chuyờn mụn, nghip v xõy dng ng, chớnh quyn, on th, xõy dng o c cỏch mng) l cha ỏp ng nhu cu v tri thc chớnh tr cho nhiu loi i tng c s Vỡ vy, nhiu Trung tõm bi dng chớnh tr ó cn c vo tỡnh hỡnh c th ca a phng m thờm chng trỡnh cho cỏc i tng nm ngoi h thng chớnh tr, nh chng trỡnh cho cỏc lp ca t chc xó hi, t chc xó hi - ngh nghip, doanh nghip, tụn giỏo, dõn tc v.v 15 ... Trung tâm bồi d-ỡng trị cấp huyện có -u điểm, hạn chế việc đào tạo, bồi d-ỡng trị, kỹ nghiệp vụ cho đội ngũ cán xã, ph-ờng? Cần hoàn thiện Trung tâm bồi d-ỡng trị cấp huyện theo mô hình quản lý với... xây dựng mô hình quản lý bao quát thành tố trình đào tạo thực giải pháp thích hợp nâng cao chất l-ợng hiệu hoạt động thiết chế Nhim v nghiờn cu H thng húa, nhng v lý lun giỏo dc v qun lý giỏo... 1.2.2.1.Chớnh tr Error! Bookmark not defined 1.2.3 Cơ sở đào tạo bồi d-ỡng trị cấp huyện: Error! Bookmark not defined 1.3 Lý lun v qun lý cỏc c s o to, bi dng chớnh tr cp huynError! Bookmark not
- Xem thêm -

Xem thêm: Mô hình quản lý cơ sở đào tạo, bồi dưỡng chính trị cấp huyện trong giai đoạn hiện nay, Mô hình quản lý cơ sở đào tạo, bồi dưỡng chính trị cấp huyện trong giai đoạn hiện nay, Mô hình quản lý cơ sở đào tạo, bồi dưỡng chính trị cấp huyện trong giai đoạn hiện nay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn