Đề Toán Thử nghiệm 2017 - Đề thi thử nghiệm của Bộ giáo dục

7 374 1
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/01/2017, 23:40

Đề Toán Thử nghiệm 2017 - Đề thi thử nghiệm của Bộ giáo dục - Đề thi thử môn Toán. Đề Toán Thử nghiệm 2017 - Đề thi thử nghiệm của Bộ giáo dục - Đề thi thử môn Toán. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2017 ĐỀ THI THỬ NGHIỆM (Đề thi gồm có 07 trang) Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề thi 01 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: 2x 1 ? x 1 D x  1 Câu Đường thẳng tiệm cận đứng đồ thị hàm số y  A x  B y  1 C y  Câu Đồ thị hàm số y  x  x  đồ thị hàm số y   x  có tất điểm chung ? A B C D Câu Cho hàm số y  f  x  xác định, liên tục đoạn  2; 2 có đồ thị đường cong hình vẽ bên Hàm số f  x  đạt cực đại điểm ? A x  2 B x  1 C x  D x  Câu Cho hàm số y  x3  x  x  Mệnh đề ? 1  A Hàm số nghịch biến khoảng  ;1 3  1  C Hàm số đồng biến khoảng  ;1 3  Câu Cho hàm số y  f  x  xác định 1  B Hàm số nghịch biến khoảng  ;  3  D Hàm số nghịch biến khoảng (1; ) \{0} , liên tục khoảng xác định có bảng biến thiên sau Tìm tập hợp tất giá trị tham số thực m cho phương trình f  x   m có ba nghiệm thực phân biệt A [  1; 2] B (1; 2) C (1; 2] D (; 2] Trang 1/7 – Mã đề thi 01 x2  Mệnh đề ? x 1 A Cực tiểu hàm số 3 B Cực tiểu hàm số C Cực tiểu hàm số 6 D Cực tiểu hàm số Câu Một vật chuyển động theo quy luật s   t  9t , với t (giây) khoảng thời gian tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động s (mét) quãng đường vật khoảng thời gian Hỏi khoảng thời gian 10 giây, kể từ lúc bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn vật đạt ? A 216 (m/s) B 30 (m/s) C 400 (m/s) D 54 (m/s) Câu Cho hàm số y  x 1  x2  x  x2  5x  A x  3 x  2 B x  3 C x  x  D x  Câu Tìm tập hợp tất giá trị tham số thực m để hàm số y  ln( x2  1)  mx  đồng biến khoảng (; ) Câu Tìm tất tiệm cận đứng đồ thị hàm số y  A  ; 1 D 1;   C  1;1 B  ; 1 Câu 10 Biết M  0;  , N (2; 2) điểm cực trị đồ thị hàm số y  ax3  bx2  cx  d Tính giá trị hàm số x  2 A y(2)  B y(2)  22 C y(2)  D y(2)  18 Câu 11 Cho hàm số y  ax3  bx2  cx  d có đồ thị hình vẽ bên Mệnh đề ? A a  0, b  0, c  0, d  B a  0, b  0, c  0, d  C a  0, b  0, c  0, d  D a  0, b  0, c  0, d  Câu 12 Với số thực dương a, b Mệnh đề ? A ln(ab)  ln a  ln b B ln(ab)  ln a.ln b C ln a ln a  b ln b D ln a  ln b  ln a b Câu 13 Tìm nghiệm phương trình 3x1  27 A x  B x  C x  D x  10 Câu 14 Số lượng loại vi khuẩn A phòng thí nghiệm tính theo công thức s(t )  s(0).2t , s(0) số lượng vi khuẩn A lúc ban đầu, s(t ) số lượng vi khuẩn A có sau t phút Biết sau phút số lượng vi khuẩn A 625 nghìn Hỏi sau bao lâu, kể từ lúc ban đầu, số lượng vi khuẩn A 10 triệu ? A 48 phút B 19 phút C phút D 12 phút Câu 15 Cho biểu thức P  x x x3 , với x  Mệnh đề ? A P  x 13 B P  x 24 C P  x D P  x Trang 2/7 – Mã đề thi 01 Câu 16 Với số thực dương a, b Mệnh đề ?  2a  A log     3log a  log b  b   2a  B log     log a  log b  b   2a  C log     3log a  log b  b   2a  D log     log a  log b  b  Câu 17 Tìm tập nghiệm S bất phương trình log  x  1  log  x  1 A S  (2; ) 1  C S   ;  2  B S  (;2)  D S  (1;2)  Câu 18 Tính đạo hàm hàm số y  ln  x  A y   x 1 1 x 1 C y   x 1 1 x 1   B y  1 x 1 D y   x 1 1 x 1  Câu 19 Cho ba số thực dương a, b, c khác Đồ thị hàm số y  a x , y  b x , y  c x cho hình vẽ bên Mệnh đề ? A a  b  c B a  c  b C b  c  a D c  a  b Câu 20 Tìm tập hợp tất giá trị tham số thực m để phương trình 6x    m  2x  m  có nghiệm thuộc khoảng  0;1 A [3;4] B [2;4] C (2; 4) D (3; 4) Câu 21 Xét số thực a, b thỏa mãn a  b  Tìm giá trị nhỏ Pmin biểu thức a P  log 2a  a   3logb   b b A Pmin  19 B Pmin  13 C Pmin  14 D Pmin  15 Câu 22 Tìm nguyên hàm hàm số f ( x)  cos x 1 A  f ( x) dx  sin x  C B  f ( x) dx   sin x  C C  f ( x) dx  2sin 2x  C D  f ( x) dx  2sin x  C Trang 3/7 – Mã đề thi 01 Câu 23 Cho hàm số f  x  có đạo hàm đoạn 1;2 , f (1)  f (2)  Tính I   f   x  dx A I  B I  1 C I  D I  Câu 24 Biết F  x  nguyên hàm hàm số f ( x)  F    Tính F  3 x 1 A F  3  ln  1 C F  3  D F  3  C I  16 D I  Câu 25 Cho 0  f ( x) dx  16 Tính I   f (2 x) dx A I  32 B I  Câu 26 Biết x A S  B F  3  ln  dx  a ln  b ln3 c ln 5, với a, b, c số nguyên Tính S  a  b  c x B S  C S  2 D S  Câu 27 Cho hình thang cong ( H ) giới hạn đường y  e x , y  0, x  x  ln Đường thẳng x  k (0  k  ln 4) chia ( H ) thành hai phần có diện tích S1 S hình vẽ bên Tìm k để S1  2S2 A k  ln B k  ln C k  ln D k  ln Câu 28 Ông An có mảnh vườn hình elip có độ dài trục lớn 16 m độ dài trục bé 10 m Ông muốn trồng hoa dải đất rộng m nhận trục bé elip làm trục đối xứng (như hình vẽ) Biết kinh phí để trồng hoa 100.000 đồng/ m2 Hỏi ông An cần tiền để trồng hoa dải đất ? (Số tiền làm tròn đến hàng nghìn.) A 7.862.000 đồng B 7.653.000 đồng C 7.128.000 đồng D 7.826.000 đồng Câu 29 Điểm M hình vẽ bên điểm biểu diễn số phức z Tìm phần thực phần ảo số phức z A Phần thực 4 phần ảo B Phần thực phần ảo 4i C Phần thực phần ảo 4 D Phần thực 4 phần ảo 3i Trang 4/7 – Mã đề thi 01 Câu 30 Tìm số phức liên hợp số phức z  i(3i  1) A z   i B z  3  i C z   i D z  3  i Câu 31 Tính môđun số phức z thỏa mãn z   i   13i  A z  34 B z  34 C z  34 D z  34 Câu 32 Kí hiệu z0 nghiệm phức có phần ảo dương phương trình z  16 z  17  Trên mặt phẳng tọa độ, điểm điểm biểu diễn số phức w  iz0 ? 1  1      A M  ;  B M   ;  C M   ;1 D M  ;1 4  2      Câu 33 Cho số phức z  a  bi (a, b  ) thỏa mãn (1  i) z  z   2i Tính P  a  b A P  B P  C P  1 D P   10   i Mệnh đề ? z 1 A  z  B z  C z  D  z  2 2 Câu 35 Cho hình chóp S ABC có đáy tam giác cạnh 2a thể tích a Tính chiều cao h hình chóp cho Câu 34 Xét số phức z thỏa mãn 1  2i  z  3a 3a 3a B h  C h  Câu 36 Hình đa diện tâm đối xứng ? A h  D h  3a C Hình lập phương D Lăng trụ lục giác A Tứ diện B Bát diện Câu 37 Cho tứ diện ABCD tích 12 G trọng tâm tam giác BCD Tính thể tích V khối chóp AGBC A B V  C V  D V  V  Câu 38 Cho hình lăng trụ tam giác ABC A ' B ' C ' có đáy ABC tam giác vuông cân A, cạnh AC  2 Biết AC ' tạo với mặt phẳng ( ABC ) góc 60 AC '  Tính thể tích V khối đa diện ABCB 'C ' 16 8 16 A V  B V  C V  D V  3 3 Câu 39 Cho khối nón (N) có bán kính đáy diện tích xung quanh 15 Tính thể tích V khối nón (N) A V  12  B V  20  C V  36  D V  60  Trang 5/7 – Mã đề thi 01 Câu 40 Cho hình lăng trụ tam giác ABC A ' B ' C ' có độ dài cạnh đáy a chiều cao h Tính thể tích V khối trụ ngoại tiếp lăng trụ cho A V   a2h B V   a2h C V  3 a h D V   a h Câu 41 Cho hình hộp chữ nhật ABCD A B CD có AB  a, AD  2a AA  2a Tính bán kính R mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABBC  3a 3a A R  3a B R  C R  D R  2a Câu 42 Cho hai hình vuông có cạnh xếp chồng lên cho đỉnh X hình vuông tâm hình vuông lại (như hình vẽ bên) Tính thể tích V vật thể tròn xoay quay mô hình xung quanh trục XY A V  C V    125    B V   125   D V    125  2   12  125   24 Câu 43 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A  3; 2;3  B  1; 2;5 Tìm tọa độ trung điểm I đoạn thẳng AB A I  2; 2;1 B I 1;0;  C I  2;0;8 D I  2; 2; 1 x   Câu 44 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d :  y   3t (t  ) Vectơ z   t  vectơ phương d ? A u1  (0;3; 1) B u2  (1;3; 1) C u3  (1; 3; 1) D u4  (1; 2;5) Câu 45 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm A 1;0;0 , B 0; 2;0  C  0;0;3 Phương trình phương trình mặt phẳng  ABC  ? A x y z    2 B x y z    2 C x y z    1 2 D x y z    2 Câu 46 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, phương trình phương trình mặt cầu có tâm I 1; 2; 1 tiếp xúc với mặt phẳng  P  : x  y  z   0? A ( x  1)2  ( y  2)2  ( z  1)2  B ( x  1)2  ( y  2)2  ( z  1)2  C ( x  1)2  ( y  2)2  ( z  1)2  D ( x  1)2  ( y  2)2  ( z  1)2  Câu 47 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d : x 1 y z    mặt 3 1 phẳng ( P) : 3x  y  z   Mệnh đề ? A d cắt không vuông góc với (P) B d vuông góc với (P) C d song song với (P) D d nằm (P) Trang 6/7 – Mã đề thi 01 Câu 48 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A  2;3;1  B  5; 6; 2  Đường thẳng AB cắt mặt phẳng (Oxz) điểm M Tính tỉ số A AM  BM B AM  BM AM BM AM C  BM D AM  BM Câu 49 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, viết phương trình mặt phẳng ( P) song song cách x2 y z x y 1 z  hai đường thẳng d1 :   , d2 :   1 1 1 1 A ( P) : x  z   B ( P) : y  z   C ( P) : x  y   D ( P) : y  2z   Câu 50 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, xét điểm A(0;0;1), B(m;0;0), C (0; n;0) D(1;1;1), với m  0, n  m  n  Biết m, n thay đổi, tồn mặt cầu cố định tiếp xúc với mặt phẳng ( ABC ) qua D Tính bán kính R mặt cầu ? A R  B R  C R  2 - HẾT D R  Trang 7/7 – Mã đề thi 01 ... 15 Cho biểu thức P  x x x3 , với x  Mệnh đề ? A P  x 13 B P  x 24 C P  x D P  x Trang 2/7 – Mã đề thi 01 Câu 16 Với số thực dương a, b Mệnh đề ?  2a  A log     3log a  log b ... a  b ln b D ln a  ln b  ln a b Câu 13 Tìm nghiệm phương trình 3x1  27 A x  B x  C x  D x  10 Câu 14 Số lượng loại vi khuẩn A phòng thí nghiệm tính theo công thức s(t )  s(0).2t , s(0)... thị hình vẽ bên Mệnh đề ? A a  0, b  0, c  0, d  B a  0, b  0, c  0, d  C a  0, b  0, c  0, d  D a  0, b  0, c  0, d  Câu 12 Với số thực dương a, b Mệnh đề ? A ln(ab)  ln a 
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề Toán Thử nghiệm 2017 - Đề thi thử nghiệm của Bộ giáo dục, Đề Toán Thử nghiệm 2017 - Đề thi thử nghiệm của Bộ giáo dục, Đề Toán Thử nghiệm 2017 - Đề thi thử nghiệm của Bộ giáo dục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay