Đề kiểm tra 1 tiết lần 3-chuyên ban (đề 2)

4 572 3
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/06/2013, 01:26

SỞ GD&ĐT TP ĐÀ NẴNG KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN TRƯỜNG THPT NGŨ HÀNH SƠN MÔN: HOÁ HỌC- LỚP 11 ----------o0o-------------- ------------------------- Họ và tên học sinh: Lớp 11 Đề 235: Điểm: Lời phê của thầy, cô giáo: A PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4 điểm) Hãy tô đen vào ô tương ứng với 1 phương án đúng (A, B, C hoặc D ) trong các câu sau đây vào phiếu trả lời trắc nghiệm: Câu 1: Ankan có tỉ khối hơi so với khơng khí là 3,448 có cơng thức phân tử là: A. C 5 H 12 B. C 6 H 14 C. C 7 H 16 D. một ankan khác Câu 2: Để làm sạch metan có lẫn etilen ta cho hỗn hợp qua : A. khí hiđro có Ni ,t 0 . B. dung dịch Brom. C. dung dịch AgNO 3 /NH 3. D. khí hiđroclorua. Câu 3: Dẫn 0,2mol một olefin (anken) A qua dung dịch brom dư, khối lượng bình sau phản ứng tăng 5,6 gam.Vậy cơng thức phân tử của A là: A.C 2 H 4 B.C 3 H 6 C.C 4 H 8 D.C 5 H 10 Câu 4: Ankien liên hợp là: A. ankien có 2 liên kết đôi C=C liền nhau. B. ankien có 2 liên kết đôi C=C cách nhau 2 nối đơn. C. ankien có 2 liên kết đôi C=C cách nhau 1 nối đơn. D. ankien có 2 liên kết đôi C=C cách xa nhau Câu 5: Sản phẩm trùng hợp B là Cao su isopren.Vậy B là: A. buta-1,3-đien B. 2-metyl-1,3-butien C. 2-metylbuta-1,3-đien D. 2-metylpenta-1,3-đien Câu 6 : Cơng thức phân tử của một ankan là C 5 H 12 có các đồng phân là: A. 3 B. 5 C. 4 D. 6. Câu 13: Cơng thức cấu tạo của isopentan (2- metyl butan) là: A. CH 3 - CH 2 - CH 2 - CH 2 - CH 3 B. CH 3 - CH- CH 2 - CH 3 CH 3 C. CH 3 - CH- CH 2 - CH 2 - CH 3 CH 3 CH 3 D. CH 3 - C- CH 3 CH 3 Câu 14: Tính chất nào khơng phải là tính chất vật lí của anken : A. tan trong dầu mỡ B. nhẹ hơn nước C. chất khơng màu D. tan trong nước Câu 7:Cho A(C 4 H 6 ) có phản ứng với AgNO 3 /NH 3 tạo kết tủa vàng nhạt. A là: A. But-2-in B. But-1-in C. But-2-en D. But-1-en Câu 8: Những chất nào sau đây là chất khí ở điều kiện thường? A. CH 4 , C 2 H 2 , C 3 H 8 , C 5 H 8 B. CH 4 , C 2 H 4 , C 3 H 4 , C 4 H 10 C. CH 4 , C 4 H 10 , C 3 H 6 , C 5 H 10 D C 6 H 14 , C 2 H 2 , C 3 H 4 , C 5 H 12 Câu 9: Khi đốt cháy ankan ta thu được : A. số mol CO 2 ≤ số mol nước. B. số mol CO 2 <số mol nước C. số mol CO 2 > số mol nước D. số mol CO 2 = số mol nước Câu 10: Ankin là hiđrocacbon: A. có dạng C n H 2n-2 , mạch hở B. có dạng C n H 2n+1 , mạch hở C. Mạch hở; 1 liên kết ba trong phân tử D. (a);(c) đều đúng. Câu 11: Theo IUPAC: CH ≡ C- CH(CH 3 )- CH 2 -CH 3 ; có tên gọi là: A. isobutylaxetilen B. 2-metylpent-2-in C. 3-metylpent-1-in D. 4-metylpent-1,2-in Câu 12: Cho axetilen tác dụng với H 2 OA.Vậy cấu tạo của A : A. CH 3 CHO B. CH 2 =CH-OH C. CH 3 CH 2 OHD. CH 3 COOH Câu 15 : Dẫn hỗn hợp khí A gồm propan và xiclopropan đi vào dung dịch brom sẽ quan sát được hiện tượng nào sau đây: A. Màu của dung dịch bị nhạt dần, khơng có khí thốt ra. B. Màu của dung dịch khơng đổi. C. Màu của dung dịch nhạt dần và có khí thốt ra. D. Màu dung dịch mất hẳn và khơng còn khí thốt ra. Câu 16: Chất nào có đồng phân cis-trans? A. but-2-en. B. 1,1-đibromprop-1-en. C. but-1-en D. pen-1-en CH 3 -CH 2 -CH 3 + Cl 2 CH 2 =CH-CH 2 -CH 3 +HCl CH 2 =CH-CH=CH 2 +Br 2 40 C 0 CH 2 =CH-Cl t/h + H 2 CH C-CH 3 + H 2 B.PHẦN TỰ LUẬN (6 ĐIỂM): Học sinh làm bài phần tự luận trên giấy kiểm tra Câu 1: Hoàn thành các ptpư sau, chỉ ghi sản phẩm chính (ghi rõ điều kiện phản ứng) 1) 2) 3) 4) 5) 6) (chỉ xảy ra một nấc) Câu 2: Nhận biết các lọ mất nhãn sau: etan, but-2-en, but-1-in Câu 3: 1) Cho 6,72 lit hỗn hợp gồm etan và propen (đkc) đi qua dung dịch brôm dư. Sau phản ứng thấy khối lượng bình brôm tăng lên 4,2 gam.Tính phần trăm thể tích các khí trong hỗn hợp đầu. 2) Đốt cháy hoàn toàn 4,48 lit một ankin A cần 24,64 lit O 2 (đkc) a) Xác định CTPT của A. b) Xác định công thức cấu tạo đúng của A, biết A không phản ứng được với dung dịch AgNO 3 /NH 3 . SỞ GD&ĐT TP ĐÀ NẴNG KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN TRƯỜNG THPT NGŨ HÀNH SƠN MÔN: HOÁ HỌC- LỚP 11 ----------o0o-------------- -------------------------. và khơng còn khí thốt ra. Câu 16 : Chất nào có đồng phân cis-trans? A. but-2-en. B. 1, 1-đibromprop -1- en. C. but -1- en D. pen -1- en CH 3 -CH 2 -CH 3 + Cl 2
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra 1 tiết lần 3-chuyên ban (đề 2), Đề kiểm tra 1 tiết lần 3-chuyên ban (đề 2), Đề kiểm tra 1 tiết lần 3-chuyên ban (đề 2)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay