Bài thu hoạch chính trị lớp đảng viên mới 2019

39 28,000 81
  • Loading ...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2017, 22:25

Câu 1. Nhận thức về chủ nghĩa Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh Câu 2. Về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Câu 3. Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế để xây dựng nền kinh tế độc lập dân tự chủ theo định hướng xã hội chủ nghĩa Câu 4. Tổ chức cơ sở Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở Câu 5. Công tác xây dựng Đảng ở cơ sở và trách nhiệm của Đảng viên Câu 6.Phương hướng và nhiệm vụ trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong thời gian tới Câu 7. Không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam Câu 8 : Đồng chí hãy phân tích những truyền thống quý báu của Đảng Cộng sản Việt Nam? Những truyền thống đó đang được Đảng ta giữ gìn và phát huy ra sao ?. Câu 9 : Từ khi ra đời đến nay, Cương lĩnh 1991 đã được cụ thể hoá và phát triển trong cuộc sống như thế nào ? (Đi sâu vào những vấn đề Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng nói rõ hơn về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta). Câu 10 : Đồng chí cần làm gì và phấn đấu như thế nào để trở thành đảng viên ? Vì sao vấn đề xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn được đặt lên hàng đầu và có ý nghĩa quyết định đối với một đảng viên ? Điều lệ Đảng quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền của đảng viên như thế nào ?. TỔNG HỢP CÁC CÂU HỎI BÀI THU HOẠCH LỚP ĐẢNG VIÊN MỚI Họ tên: Năm tháng năm sinh: Quê quán: Hộ thường trú: Ngày vào Đảng: Nơi vào Đảng: CÂU HỎI Câu Nhận thức chủ nghĩa Mác-Lê nin tư tưởng Hồ Chí Minh Câu Về vai trò lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Câu Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế để xây dựng kinh tế độc lập dân tự chủ theo định hướng xã hội chủ nghĩa Câu Tổ chức sở Đảng công tác xây dựng Đảng sở Câu Công tác xây dựng Đảng sở trách nhiệm Đảng viên Câu 6.Phương hướng nhiệm vụ công tác xây dựng tổ chức sở Đảng thời gian tới Câu Không ngừng phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam Câu 8: Đồng chí phân tích truyền thống quý báu Đảng Cộng sản Việt Nam? Những truyền thống Đảng ta giữ gìn phát huy ? Câu 9: Từ đời đến nay, Cương lĩnh 1991 cụ thể hoá phát triển sống ? (Đi sâu vào vấn đề Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng nói rõ đường lên chủ nghĩa xã hội nước ta) Câu 10: Đồng chí cần làm phấn đấu để trở thành đảng viên ? Vì vấn đề xây dựng động vào Đảng đắn đặt lên hàng đầu có ý nghĩa định đảng viên ? Điều lệ Đảng quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ quyền đảng viên ? BÀI LÀM Sau trình tham gia lớp bồi dưỡng Đảng viên mới, thân rút thu hoạch sau: I Về chủ nghĩa Mác-Lê nin tư tưởng Hồ Chí Minh Con đường xã hội chủ nghĩa tảng chủ nghĩa Mác – Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội thông qua Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Đảng năm 1991 rõ: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh làm tảng tư tưởng, kim nam cho hành động” Đại hội IX khẳng định: “Đảng nhân dân ta tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo đường xã hội chủ nghĩa tảng chủ nghĩa Mác – Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh” Tư tưởng Hồ Chí Minh hệ thống quan điểm toàn diện sâu sắc vấn đề cách mạng Việt Nam, kết vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể nước ta, kế thừa phát triển giá trị truyền thống tốt đẹp dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho đấu tranh nhân dân ta giành thắng lợi, tài sản tinh thần to lớn Đảng dân tộc ta Tư tưởng Hồ Chí Minh kết vận dung phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể nước ta Chủ tịch Hồ Chí Minh rõ: Trong thời đại ngày có chủ nghĩa chủ nghĩa Mác – Lênin chủ nghĩa chân nhất, chắn nhất, cách mạng nhất, sở giới quan phương pháp luận thực cách mạng khoa học Dưới ánh sáng chủ nghĩa Mác – Lênin, tổng kết kinh nghiệm cách mạng giới thực tiễn tình hình đất nước, Người chuẩn bị trị, tư tưởng tổ chức, cán cho đời Đảng Cộng sản Việt Nam, soạn thảo Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, xác định đường lối đắn cho cách mạng Việt Nam Trong suốt trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Người vận dụng nhuần nhuyễn chủ nghĩa Mác – Lênin, giải thành công vấn đề cách mạng Việt Nam, đưa cách mạng Việt Nam từ thắng lợi đến thắng lợi khác, qua đó, phát triển sáng tạo, làm phong phú thêm kho tàng lý luận Mác – Lênin Thắng lợi nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, giành độc lập dân tộc đưa đất nước phát triển lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ tư chủ nghĩa theo tư tưởng Hồ Chí Minh đường lối Đảng minh chứng sống động vận dụng thành công chủ nghĩa Mác – Lênin nước ta Việc vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh điều kiện thực tiễn nước ta vấn đề Đảng ta quan tâm, coi nhiệm vụ hàng đầu Vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phải liền với bổ sung phát triển dựa vấn đề mà thực tiễn đặt Phải chăm phát hiện, tổng kết thực tiễn để tìm lý luận, bổ sung cho kho tàng lý luận mác xít, dùng kim nam dẫn đường kinh thánh để rơi vào giáo điều Kiên đấu tranh chống luận điệu thủ đoạn đả kích, phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Để đấu tranh có hiệu quả, cần nắm có hệ thống luận điểm chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, gắn với hoàn cảnh lịch sử yêu cầu cụ thể cần giải Đồng thời, phải tiếp tục phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh điều kiện mới; đưa tư tưởng, quan điểm vào thực tế sống, đem lại hiệu thiết thực nhằm thực hoá thắng lợi đặc trưng cách mạng xã hội, thực hoá thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” Đó cách tốt để bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Phải kiên đấu tranh chống tư tưởng hội, xét lại bảo thủ, giáo điều Kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vấn đề có tính nguyên tắc số Đảng ta Trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin tư tưởng Hồ Chí MInh có nghĩa nắm vững chất cách mạng, khoa học nhân đạo, vận dụng cách đắn, thích hợp vào điều kiện nước ta, góp phần phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cách sáng tạo, kiên đấu tranh chống luận điệu thủ đoạn đả kích, phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh từ phía lực thù địch kẻ hội Trong tình hình nay, việc nghiên cứu, học tập để nắm vững, vận dụng sáng tạo, bảo vệ phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nhiệm vụ quan trọng hàng đầu cán bộ, đảng viên quần chúng nhân dân Thực tiễn cách mạng nước ta từ có Đảng Cộng sản lãnh đạo khẳng định: độc lâp dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội lựa chọn đắn Hơn bảy mươi năm qua, Đảng ta luôn kiên định, nắm vững cờ độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội Nhờ Đảng lãnh đạo nhân dân giành thắng lợi vĩ đại Bài học chủ yếu, quan trọng hàng đầu 15 năm tiến hành công đổi Đại hội IX xác định phải kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội tảng chủ nghĩa Mác – Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh Từ thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội năm trước đó, Đại hội VI rút học quý giá có tầm đạo việc xác định hướng lên chủ nghĩa xã hội nước ta: Một là, toàn hoạt động mình, Đảng phải quán triệt tư tưởng “lấy dân làm gốc”, xây dựng phát huy quyền làm chủ tập thể nhân dân lao động Hai là, Đảng phải luôn xuất phát từ thực tế, tôn trọng hành động theo quy luật khách quan Năng lực nhận thức hành động theo quy luật khách quan điều kiện bảo đảm lãnh đạo đắn Đảng Ba là, phải biết kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại điều kiện Bốn là, phải xây dựng Đảng ngang tầm với nhiệm vụ trị Đảng cầm quyền lãnh đạo nhân dân tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa Từ đó, Đảng ta nhấn mạnh rằng, để xác định đắn phương hướng lên chủ nghĩa xã hội, phải vận dụng quy luật khách quan Tiêu chuẩn đánh giá vận dụng đắn quy luật đời sống vật chất văn hoá nhân dân bước ổn định nâng cao, người xã hội chủ nghĩa ngày hình thành rõ rệt, xã hội ngày lành mạnh, chế độ xã hội chủ nghĩa củng cố Đại hội VI đặt vấn đề sách xã hội cách Lần sách xã hội xem xét cách tổng toàn diện gắn liền với sách kinh tế, giải phù hợp với chặng đường lên chủ nghĩa xã hội, sở quan điểm lâu dài sách xã hội Điều thể chất chủ nghĩa xã hội, sở để đến mô hình chủ nghĩa xã hội nước ta ngày toàn diện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Đảng (năm 1991) với chủ trương: tiếp tục nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh, vững bước lên chủ nghĩa xã hội, thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội, đồng thời thông qua Chiến lược ổn định phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2000 (1991-2000) Đại hội VIII với việc xác định rõ mục tiêu chủ nghĩa xã hội nước ta Đại hội IX với việc bổ sung, phát triển quan niệm mục tiêu phương hướng lên chủ nghĩa xã hội nước ta Tóm lại, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mục tiêu, lý tưởng Đảng ta, dân tộc ta Con đường phù hợp với chủ nghĩa Mác – Lênin thực tiễn kiểm nghiệm bảy mươi năm qua hoàn toàn đắn Giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa nguyên tắc đổi mà thực chất kiên định mục tiêu, lý tưởng Đảng, kiên định đường “độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội” mà dân tộc Việt Nam lựa chọn II Về vai trò lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Vai trò lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam Sự lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam nghiệp cách mạng Việt Nam tất yếu lịch sử tất yếu khách quan Đảng ta lực lượng trị lãnh đạo cách mạng, lãnh đạo Nhà nước nhân tố bảo đảm thắng lợi cách mạng nước ta giai đoạn lịch sử Sự lãnh đạo toàn diện Đảng Nhà nước mặt đời sống xã hội nhìn nhận quy luật có tính tất yếu Vai trò lãnh đạo tổ chức Đảng từ Trung ương đến địa phương giữ tính chất định bao quát hầu hết lĩnh vực đời sống xã hội Xây dựng Nhà nước pháp quyền chủ trương lớn có tính chất định thắng lợi công đổi Đảng Cộng sản Việt Nam Sự lãnh đạo Đảng Nhà nước thể nội dung trọng yếu sau đây: - Lãnh đạo quan nhà nước thể chế hoá đường lối, chủ trương, sách Đảng thành pháp luật, chủ trương, sách Nhà nước tổ chức thực thông qua máy nhà nước, đảm bảo cho đường lối, chủ trương, sách Đảng trở thành thực sinh động đời sống toàn xã hội - Đảng lãnh đạo chăm lo xây dựng đội ngũ cán công chức đáp ứng yêu cầu ngày cao công xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dân, dân, dân - Đảng phải lãnh đạo công tác kiểm tra, tra, giám sát hoạt động quan nhà nước Nhìn tổng quát, nội dung Đảng lãnh đạo xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dân, dân, dân toàn diện bao quát toàn vấn đề then chốt tổ chức hoạt động máy nhà nước Một số giải pháp chủ yếu xây dựng Đảng Chủ trương Đảng ta phải xây dựng chiến lược bảo vệ Tổ quốc đồng bộ, tất mặt trân, có tham gia tất lực lượng xã hội, mà số giải pháp chủ yếu cụ thể là: Một là, xây dựng, chỉnh đốn Đảng: - Tiếp tục sâu, thực tốt vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị Trung ương (lần 2) khoá VIII Kết luận Hội nghị Trung ương 10 khoá IX, đẩy mạnh đấu tranh chống suy thoái trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; củng cố đoàn kết thống Đảng - Đưa tự phê bình phê bình vào nếp sinh hoạt Đảng - Tăng cường công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ trị nội - Đẩy mạnh việc thực chủ trương luân chuyển cán gắn với quy hoạch đào tạo để chuẩn bị tốt nhân cho Đại hội Đảng cấp Đại hội lần thứ X Đảng - Tiếp tục củng cố, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ tổ chức Đảng tổ chức Đảng với tổ chức Nhà nước, Mặt trận đoàn thể nhân dân, góp phần tiếp tục đổi phương thức lãnh đạo Đảng Hai là, tư tưởng - văn hoá: - Thực tốt chủ trương tổng kết hoạt động lý luận - thực tiễn Đảng thời kỳ đổi mới; đẩy mạnh tổng kết thực tiễn nghiệp bảo Tổ quốc tình hình - Đổi công tác trị - tư tưởng sát hợp với tầng lợp nhân dân, hướng mạnh sở, đặc biệt quan tâm đến niên, sinh viên, học sinh; trọng giáo dục truyền thống yêu nước, niềm tự hào, tinh thần tự cường dân tộc, truyền thống dựng nước, giữ nước - Xây dựng văn hoá tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc, chống xâm nhập văn hoá phẩm độc hại từ bên vào - Tăng cường tính chủ động, tinh thần đấu tranh chống luận điệu chống phá nước ta chiêu dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, dân tộc - Tăng cường lãnh đạo, quản lý công tác thông tin, báo chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ; kịp thời ngăn chăn quan điểm lệch lạc, thương mại hoá, xa rời tôn mục đích, lộ bí mật quốc gia, gây rối nội bộ, gây khó khăn cho sản xuất kinh doanh quan hệ đối ngoại Ba là, kinh tế - xã hội: - Gắn tăng trưởng kinh tế với xây dựng quan hệ sản xuất theo định hướng xã hội chủ nghĩa; bảo đảm vai trò chủ đạo thực kinh tế nhà nước - Duy trì cho ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an ninh tài - tiền tệ, lượng, lương thực, thông tin; không để xảy rối loạn; xáo động lớn - Thực tốt chủ trương, giải pháp hội nhập kinh tế quốc tế Nghị số 07, ngày 27-11-2001 Bộ Chính trị (khoá IX), phấn đấu sớm gia nhập Tổ chức Thương mại giới (WTO), bảo đảm trình hội nhập kinh tế quốc tế không gây xáo trộn kinh tế - xã hội - Xây dựng có chọn lọc số công trình, số ngành, lĩnh vực kinh tế quan trọng, có hiệu bảo đảm cho kinh tế giữ độc lập tự chủ tình - Giải tốt vấn đề xã hội, việc làm, xoá đói giảm nghèo; hạn chế tệ nạn xã hội nghiêm trọng - Xây dựng chế để thực có hiệu việc kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, an ninh quốc phòng, an ninh với kinh tế; gắn việc thực nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, kinh tế với hoạt động đối ngoại - Rà soát, bổ sung, hoàn thiện đạo có hiệu việc thực chiến lược phát triển kinh tế - xã hội vùng trọng điểm - Chú trọng phát triển khoa học - công nghệ gắn với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Bốn là, quản lý nhà nước an ninh - quốc phòng - đối ngoại: - Thể chế hoá kịp thời chủ trương, sách xây dựng quốc phòng toàn dân; bước hoàn thiện hệ thống pháp luật bảo vệ Tổ quốc, trước hết tập trung hoàn chỉnh pháp luật quốc phòng, an ninh, đối ngoại; xây dựng quy chế thống quản lý đối ngoại quy chế phối hợp quốc phòng, an ninh, đối ngoại - Tăng cường tra, kiểm tra việc triển khai thực nhiệm vụ quốc phòng, an ninh cấp, ngành, điạ phương, đơn vị lực lượng vũ trang - Tăng cường công tác bảo vệ bí mật quốc gia, bảo đảm an ninh thông tin - Mở rộng dân chủ Đảng nhân dân sở Cương lĩnh, đường lối Đảng, pháp luật Nhà nước; đồng thời chủ động đấu tranh nhiều hình thức chống luận điểm sai trái lực thù địch dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo - Tăng cường mức đầu tư ngân sách hợp lý cho nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, kể cho hoạt động an ninh lĩnh vực tư tưởng, thông tin, đối ngoại nhân dân Năm là, quốc phòng, an ninh: - Tiếp tục hoàn thiện chế lãnh đạo Đảng nghiệp quốc phòng, an ninh lực lượng vũ trang nhân dân cấp, ngành + Tăng cường chức tham mưu Đảng uỷ Quân Trung ương Đảng uỷ Công an Trung ương lĩnh vực quốc phòng - an ninh + Kiện toàn Ban Nghiên cứu Bộ Chính trị an ninh quốc gia ngang tầm với nhiệm vụ Chú trọng đào tạo, bố trí hợp lý đội ngũ cán cấp chiến lược + Tập trung xây dựng tổ chức đảng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân thực sạch, vững mạnh trị, tư tưởng tổ chức - Củng cố hoàn quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân trận quốc phòng toàn dân gắn với trận an ninh nhân dân địa bàn tỉnh, thành phố, đặc biệt địa bàn chiến lược; xây dựng khu vực phòng thủ vững - Tập trung xậy dựng lực lược Quân đội Công an có lĩnh trị vững vàng, lòng trung thành tuyệt Đảng, Tổ quốc nhân dân, với tổ chức, biên chế, mức tăng đầu tư ngân sách hợp lý, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ trực tiếp bảo vệ Tổ quốc tình hình Sáu là, đối ngoại: - Tiếp tục ưu tiên hàng đầu cho việc củng cố quan hệ với nước láng giềng - Thúc đẩy quan hệ với nước trung tâm lớn nguyên tắc bình đẳng, có lợi, không can thiệp công việc nội nhau, tạo đan xen lợi ích nước với nước ta; tránh bị rơi vào đan xen lợi ích nước với nước ta; tránh bị rơi vào đối đầu, cô lập hay lệ thuộc - Mở rộng quan hệ với nước độc lập dân tộc, nước phát triển, phong trào không liên kết, tổ chức quốc tế khu vực, Đảng Cộng sản, công nhân, cánh tả, phong trào giải phóng độc lập dân tộc, phong trào cạch mạng, tiến ; tích cực góp phần vào đấu tranh nhân dân giới hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ tiến xã hội - Dành ưu tiên cao cho việc mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại, mở rộng đa dạng hoá thị trường, tranh thủ thêm vốn, công nghệ cho nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá, tạo lập lợi ích đan xen với đối tác - Gắn kết chặt chẽ hoạt động đối ngoại Đảng với hoạt động ngoại giao Nhà nước nhân dân Tăng cường công tác vận động cộng đồng người Việt Nam nước góp phần xây dựng phát triển đất nước, đồng thời bảo vệ quyền lợi hợp pháp họ Củng cố tăng cường quan hệ đoàn kết hợp tác với Đảng Cộng sản công nhân, với đảng cánh tả, phong trào giải phóng độc lập dân tộc, với phong trào cách mạng tiến giới III Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế để xây dựng kinh tế độc lập dân tự chủ theo định hướng xã hội chủ nghĩa 10 trị phát triển mạnh mẽ quan hệ đối ngoại Đại hội đặc biệt nhấn mạnh nước ta khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội; hoàn thành nhiệm vụ đề cho chặng đường đầu thời kỳ độ chuẩn bị tiền đề cho công nghiệp hoá, đất nước chuyển sang thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá - đại hoá; đường lên chủ nghĩa xã hội nước ta ngày xác định rõ Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ Năm (7/1998) thông qua Nghị “Xây dựng phát triển nên văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc”, nêu rõ quan điểm đạo Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ sáu (10/1998) thảo luận định vấn đề kinh tế – xã hội để khắc phục khó khăn yếu kém, vượt qua thách thức ảnh hưởng khủng hoảng tài chính, tiền tệ nước khu vực Hội nghị Trung ương sáu (lần 2) họp tháng 12/1999 thảo luận Nghị “Về số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng nay” mở vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực tự phê bình phê bình nhân kỷ niệm 30 năm thực Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng… Có thể thấy lãnh đạo Đảng từ đời cho dù non trẻ qua kỳ Đại hội giữ vững truyền thống quý báu Đảng Cộng sản Việt Nam giữ vững Cương lĩnh, đường lối đắn, lĩnh trị vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng cách mạng; Kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh suyên suốt kháng chiến trường kỳ dân tộc, nhân dân ta Tinh thần độc lập tự chủ, vận dụng sáng tạo vấn đề đoàn kết, tạo thống toàn Đảng trị, tư tưởng tổ chức đặt lên hàng đầu điều thể qua Hội nghị Ban chấp hành Trung ương; Thể đường phát triển cách mạng Việt Nam, bước ngoặt lịch sử phải đương đầu với thử thách dù hiểm nghèo tưởng vượt qua, Đảng kịp thời có sách sáng suốt đáp ứng yêu cầu phát triển thực tiễn lãnh đạo tài tình sáng suốt Đảng đưa thuyền cách mạng Việt Nam từ thắng lợi đến thắng lợi khác Trong Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người viết: 25 “Đoàn kết truyền thống quý báu Đảng dân tộc Các đồng chí từ Trung ương đến chi cần phải giữ gìn đoàn kết trí Đảng mắt mình” Đảng ta không nắm bắt nguyên lý chủ nghĩa Mác-Lênin mà biết vận dụng sáng tạo phát triển thực tiễn cách mạng Việt Nam Đồng thời, Đảng ta không ngừng phát huy truyền thống tốt đẹp dân tộc ta tiếp thu tinh hoa trí tuệ nhân loại Và kết trình phấn đấu không mệt mỏi hệ đảng viên Đảng Những truyền thống có ý nghĩa dân tộc quốc tế sâu sắc thể tinh thần cách mạng triệt để, trình độ trí tuệ ngày nâng cao Đảng ta Đây kết tất yếu chuẩn bị công phu, gian khổ với bước phù hợp thể lực tổ chức tài tình lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc; Là thắng tư tưởng vô sản đường lối trị giai cấp tư sản… Đảng Cộng sản Việt Nam đời chấm dứt thời kỳ đơn độc, biệt lập phong trào dân tộc Việt Nam Từ gắn chặt phong trào cách mạng nước ta gắn kết chặt chẽ với phong trào cách mạng giới, kết hợp sức mạnh thời đại sức mạnh nước, kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân với chủ nghĩa quốc tế giai cấp công nhân “Sự lãnh đạo Đảng nhân tố định thắng lợi cách mạng Đảng lãnh đạo cách mạng đặc quyền, đặc lợi mà sứ mệnh lịch sử, trách nhiệm nặng nề, vẻ vang Đảng với giai cấp, với dân tộc nhân dân giao phó”(2) Cơ sở, nguồn gốc sức mạnh truyền thống Đảng chỗ: Đảng đứng vững tảng tư tưởng tiên tiến thời đại, chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Đảng ta không nắm bắt nguyên lý chủ nghĩa Mác-Lênin mà biết vận dụng sáng tạo phát triển thực tiễn cách mạng Việt Nam, Đảng không ngừng phát huy truyền thống tốt đẹp dân tộc ta mà tiếp thu tinh hoa trí tuệ nhân loại Trong nói Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Đảng Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “ Đảng ta vĩ đại biển rộng núi cao, Ba mươi năm phấn đấu thắng lợi biết tình Đảng ta đạo đức, văn minh, 26 Là thống nhất, độc lập, hoà bình ấm no Công ơn Đảng thật to, Ba mươi năm lịch sử Đảng lịch sử vàng” Thật vậy, kể từ ngày thành lập, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhân dân, nhân dân viết nên trang sử chói lọi, kỳ Đại hội Đảng, thời đoạn cách mạng Việt Nam dấu son phai mờ lịch sử dân tộc./ (1) Trích Báo cáo Chính trị BCHTW Đảng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV (2) Trích Nghị Trung ương khoá VI Câu 2: Từ đời đến nay, Cương lĩnh 1991 cụ thể hoá phát triển sống ? (Đi sâu vào vấn đề Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng nói rõ đường lên chủ nghĩa xã hội nước ta) Trả lời: Trong trình đấu tranh giai cấp yêu cầu phải có tổ chức Đảng đời đòi hỏi phải xây dựng cương lĩnh hay chương trình hành động cho Đảng để thu phục nhân dân, làm cho nhân dân theo Vì cương lĩnh thống Cương lĩnh trị văn kiện lý luận trị bản, rõ mục tiêu, đường lối, nhiệm vụ phương pháp cách mạng giai đoạn lịch sử định đảng tổ chức trị Theo quan niệm Đảng ta, Cương lĩnh trị văn trình bày nội dung mục tiêu, đường lối, nhiệm vụ phương pháp cách mạng giai đoạn định Nó mang ý nghĩa vô to lớn sở thống ý chí hành động toàn Đảng, cờ tập hợp, cổ vũ lực lượng xã hội phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng Đảng Cương lĩnh Đảng (1930) cương lĩnh cách mạng giải phóng dân tộc đắn sáng tạo, phù hợp với xu phát triển thời đại mới, nhuận nhuyễn quan điểm giai cấp, thấm đượm tinh thần dân tộc, phản ánh yêu cầu khách quan lịch sử nguyện vọng độc lập 27 quần chúng nhân dân Độc lập tự gắn liền với chủ nghĩa xã hội tư tưởng cốt lõi Hồ Chí Minh phản ánh đầy đủ cương lĩnh Đảng Nhưng yêu cầu thực tế cách mạng thời kỳ đòi hỏi phải có cương lĩnh đời phù hợp với điều kiện cách mạng mới, phù hợp với tình hình phát triển đất nước Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Đảng (tháng 6/1991) sở tổng kết trình 60 năm thực cương lĩnh (1930) phân tích sâu sắc đặc điểm tình hình nước quốc tế, Đảng ta đề Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội tổng kết cách mạng Việt Nam từ năm 1930 đến 1991 nêu lên học kinh nghiệm: Một là, nắm vững cờ độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội Đó alf học xuyên suốt trình cách mạng nước ta Độc lập dân tộc điều kiện tiên để thực chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa xã hội sở bảo đảm vững cho độc lập dân tộc Hai là, nghiệp cách mạng nhân dân, nhân dân nhân dân Chính nhân dân người làm nên thắng lợi lịch sử Toàn hoạt động Đảng phải xuất phát từ lợi ích nguyện vọng chân nhân dân Sức mạnh Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân Ba là, không ngừng củng cố, tăng cường đoàn kết, đoàn kết toàn Đảng, đoàn kết toàn dân, đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế Bốn là, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh nước sức mạnh quốc tế Năm là, lãnh đạo đắn Đảng nhân tó hàng đầu bảo đảm thắng lợi cách mạng Việt Nam Cương lĩnh xác định xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng xã hội mang đặc trưng bản: Xã hội nhân dân ta xây dựng xã hội nhân dân lao động làm chủ Có kinh tế phát triển cao dựa lực lượng sản xuất đại chế độ công hữu tư liệu sản xuất chủ yếu 28 - Có văn hoá tiên tiến đậm đà sắc văn hoá dân tộc Con người phải giải phóng khỏi áp bức, bóc lột, bất công, làm theo lực hưởng theo lao động, có sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện cá nhân Các dân tộc nước bình đẳng, đoàn kết giúp đỡ tiến Có quan hệ hữu nghị hợp tác với nhân dân tất nước giới Những đặc trưng thể chất chủ nghĩa xã hội tiêu chí để phân biệt khác với chất chế độ chủ nghĩa tư Đi lên chủ nghĩa xã hội đường tất yếu nước ta, lựa chọn sáng suốt Bác Hồ, Đảng ta Xây dựng nước Việt Nam XHCN mục tiêu, lý tưởng Đảng nhân dân ta Đổi thay đổi mục tiêu XHCN mà làm cho mục tiêu thực có hiệu quan niệm đắn CNXH, hình thức, bước biện pháp thích hợp Chủ nghĩa Mác-Lênin luôn tảng tư tưởng Đảng ta, đạo toàn nghiệp cách mạng nhân dân ta Đổi tư nhằm khắc phục quan niệm không đúng, làm phong phú quan niệm thời đại, CNXH, vận dụng sáng tạo phát triển xa rời nguyên lý chủ nghĩa Mác-Lênin Sự lãnh đạo Đảng điều kiện định thắng lợi cho nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc XHCN nhân dân ta Phải phê phán khuynh hướng phủ nhận hạ thấp lãnh đạo Đảng, đồng thời lắng nghe, tiếp nhận ý kiến trung thực phê bình khuyết điểm lãnh đạo Đảng công tác xây dựng Đảng Mở rộng dân chủ lĩnh vực đời sống xã hội, phát huy quyền làm chủ nhân dân vừa mục tiêu, vừa động lực nghiệp xây dựng CNXH Đó dân chủ XHCN, dân chủ tư sản Dân chủ phải đôi với tập trung, với kỷ luật, ý thức trách nhiệm công dân tôn trọng pháp luật Dân chủ phải có lãnh đạo, lãnh đạo để phát huy dân chủ 29 hướng lãnh đạo phương pháp dân chủ Dân chủ với nhân dân phải nghiêm trị kẻ phá hoại thành cách mạng, an ninh trật tự, an toàn xã hội Tiến tới xã hội xã hội chủ nghĩa công bằng, dân chủ, văn minh Hội nghị TW nhấn mạnh khẳng định mục tiêu XHCN chúng ta: Để đạt mục tiêu XHCN lâu dài phải làm cho quan hệ sở hữu XHCN chiếm ưu tuyệt đối kinh tế quốc dân Trong thời gian dài Đảng ta chủ trương “thực quán sách cấu nhiều thành phần, giải phóng lực sản xuất” Đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX khẳng định kinh nghiệm, học đổi mà Đại hội VI, VII, VIII Đảng đúc rút có giá trị lớn, học chủ yếu sau: Một là, trình đổi phải kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội tảng chủ nghĩa Mác-Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh Hai là, đổi phải dực vào nhân dân, lợi ích nhân dân, phù hợp với thực tiễn, luôn sáng tạo Ba là, đổi phải kết hợp sức mạng dân tộc với sức mạnh thời đại Bốn là, đường lối đắn Đảng nhân tố định thành công nghiệp đổi Xây dựng CNXH bỏ qua chế độ tư chủ nghĩa, tạo biến đổi chất xã hội tất lĩnh vực nghiệp khó khăn, phức tạp phải trải qua thời kỳ độ lâu dài với nhiều chặng đường, nhiều hình thức tổ chức kinh tế, xã hội có tính chất độ Trong lĩnh vực đời sống xã hội diễn đan xen đấu tranh cũ Mô hình kinh tế tổng quát thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội nước ta phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo chế thị trường có quản lý Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa Đó kinh tế thị trường định hướng XHCN Để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội bảo vệ vững Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa Đại hội IX xác định động lực chủ yếu để phát triển đất nước đại đoàn kết toàn dân sở liên minh 30 công nhân với nông dân trí thức Đảng lãnh đạo, kết hợp hài hoà lợi ích cá nhân, tập thể xã hội, phát huy tiềm nguồn lực thành phần kinh tế, toàn xã hội Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân gắn với việc phát huy dân chủ lĩnh vực hcính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội tất cấp, ngành, thu hút trí tuệ sức lực toàn dân vào nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Đại hội diễn bối cảnh loài người kết thức kỷ XX bước sang kỷ XXI, bối cảnh dân tộc ta đứng trước thời lớn đan xen với nhiều thách thức lớn Khả trì hoà bình, ổn định giới khu vực cho phép tập trung vào nhiệm vụ trung tâm phát triển kinh tế, đồng thời đòi hỏi phải đề cao cảnh giác, chủ động đối phó với tình bất trắc, phức tạp xảy Cách mạng khoa học công nghệ, đặc biệt công nghệ thông tin công nghệ sinh học, tiếp tục có bước phát triển nhảy vọt, ngày trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, thúc đẩy phát triển kinh tế tri thức, làm chuyển dịch nhanh cấu kinh tế biến đổi sâu sắc lĩnh vực đời sống xã hội Tri thức sở hữ trí tuệ có vai trò ngày quan trọng Trình độ làm chủ thông tin, tri thức có ý nghĩa định phát triển Chu trình luân chuyển vốn, đổi công nghệ sản phẩm ngày rút ngắn; điều kiện kinh doanh thị trường giới thay đổi đòi hỏi quốc gia doanh nghiệp phải nhanh nhạy nắm bắt, thích nghi Các nước phát triển, có nước ta có hội thu hẹp khoảng cách so với nước phát triển, cải thiện vị mình; đồng thời đứng trước nguy tụt hậu xã không tranh thủ hội, khắc phục yếu để vươn lên Toàn cầu hoá diễn mạnh mẽ Đây xu khách quan lôi nước, bao trùm hầu hết lĩnh vực, vừa thúc đẩy hợp tác, vừa tăng sức ép cạnh tranh tuỳ thuộc lẫn kinh tế Quan hệ song phương đa phương quốc gia ngày sâu rộng kinh tế, bảo vệ môi trường, phòng chống tội phạm, thiên tai đại dịch Mặt khác, toàn cầu hoá đặt Việt Nam đứng trước thách thức phải đấu tranh để bảo 31 vệ lợi ích trật tự kinh tế quốc tế công bằng, chống áp đặt phi lý cường quốc kinh tế, công ty xuyên quốc gia Tình hình nước ta sau 15 năm đổi đạt nhiều thành tựu quan trọng, tạo lực để thúc đẩy công đổi vào chiều sâu Cơ sở vật chất kỹ thuật kinh tế tăng cường đất nước nhiều tiềm lớn tài nguyên, lao động Nhân dân ta có phẩm chất tốt đẹp Môi trường hoà bình, hợp tác, liên kết quốc tế xu tích cực giới tạo điều kiện để tiếp tục phát huy nội lực lợi so sánh, tranh thủ ngoại lực để thực công nghiệp hoá, đại hoá Bên cạnh đó, phải đối phó với thách thức, tụt hậu xa kinh tế so với nhiều nước khu vực, chệnh hướng XHCN, nạn tham tệ quan liêu, “diễn biến hoà bình” lực thù địch gây Những nguy Đảng từ Hội nghị đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ khoá VII (1994) tồn diễn biến phúc tạp đan xen nhau, tác động lẫn Trong đáng ý “Tình trạng tham nhũng suy thoái tư tưởng trị, đạo đức, lối sống phận không nhỏ cán bộ, đảng viên cản trở việc thựuc đường lối, chủ trương, sách Đảng, gây bất bình làm giảm lòng tin nhân dân; Nước ta nước kinh tế phát triển, mức sống nhân dân thấp cạnh tranh quốc tế ngày liệt, không nhanh chóng vươn lên tụt hậu xa kinh tế” Nắm bắt hội, vượt qua thách thức phát triển mạnh mẽ thời kỳ vấn đề có ý nghĩa sống Đảng nhân dân ta Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX diễn hoàn cảnh Đường lối kinh tế Đảng Đại hội thông qua là: Đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá, xây dựng kinh tế độc lập tự chủ, đưa nước ta trở thành nước công nghiệp; Ưu tiên phát triển lực lượng sản xuất, đồng thời xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp theo định hướng xã hội chủ nghĩa; Phát huy cao độ nội lực, đồng thời tranh thủ nguồn lực bên chủ động hội nhập kinh tế quốc tế để phát triển nhanh, có hiệu bền vững; Tăng trưởng kinh tế liền với phát triển văn hoá, bước cải thiện đời sống vật chất tinh thần nhân dân, thực tiến công 32 xã hội, bảo vệ cải thiện môi trường; Kết hợp phát triển kinh tế-xã hội với tăng cường quốc phòng – an ninh Đường lối kinh tế xác định phát triển kinh tế, công nghiệp hoá, đại hoá nhiệm vụ trung tâm; Phát triển kinh tế nhiều thành phần sách quán; Tiếp tục tạo lập đồng yếu tố thị trường, đổi nâng cao hiệu lực quản lý kinh tế nhà nước, giải tốt vấn đề xã hội Cùng với lĩnh vực kinh tế, Đại hội IX xác định đường lối lãnh đạo lĩnh vực khác: “Phát triển giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, xây dựng văn hoá tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc”; “Tăng cường quốc phòng an ninh”; “Mở rộng quan hệ đối ngoại chủ động hội nhập kinh tế quốc tế”; “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân”; “Đẩy mạnh cải cách tổ chức hoạt động nhà nước, phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế”; “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu Đảng” Đại hội khẳng định phải coi xây dựng Đảng sạch, vững mạnh nhiệm vụ then chốt, yếu tố định đến tồn phát triển Đảng ta, nhân tố bảo đảm thắng lợi nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá, hội nhập khu vực giới, xây dựng bảo vệ vững Tổ quốc ta Trên sở đánh giá khách quan “Tình hình đất nước bối cảnh quốc tế”, Đại hội IX hoạch định “Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2001 – 2010” với mục tiêu tổng quát là: Đưa nước ta khỏi tình trạng phát triển, nâng cao rõ rệt đời sống vật chất tinh thần nhân dân, tạo tảng để đến năm 2020 nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng đại Nguồn lực người, lực khoa học công nghệ, kết cấu hạ tầng, tiềm lực kinh tế, quốc phòng an ninh tăng cường; thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hình thành bản; Vị nước ta trường quốc tế nâng cao Mục tiêu cụ thể đưa GDP năm 2010 lên gấp đôi năm 2000; nâng lên đáng kể số phát triển người (HDI) nước ta; lực nội sinh khoa học công nghệ đủ khả ứng dụng công nghệ đại, tiếp cận trình độ giới tự phát triển số lĩnh vực; Kết cấu hạ tầng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng an ninh 33 có bước trước; Vai trò chủ đạo kinh tế nhà nước tăng cường, chi phối lĩnh vực then chốt kinh tế Với quan điểm phát triển nhanh, hiệu bền vững, tăng trưởng kinh tế đôi với thực tiến công xã hội bảo vệ môi trường; Coi phát triển kinh tế nhiệm vụ trung tâm, xây dựng đồng tảng cho nước công nghiệp yêu cầu cấp thiết; Đẩy mạnh công đổi mới, tạo động lực giải phóng phát huy nguồn lực; Gắn chặt việc xây dựng kinh tế độc lập tự chủ với chủ động hội nhập kinh tế quốc tế; Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng – an ninh Để thực mục tiêu “Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2010 – 2010” đề “Định hướng phát triển ngành kinh tế vùng”; “Phát triển giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ”; “Phát triển văn hoá xã hội”; “Đẩy mạnh cải cách hành xây dựng máy nhà nước sạch, vững mạnh” Đại hội IX Đảng “Đại hội trí tuệ, dân chủ, đoàn kết, đổi mới”, có ý nghĩa trọng đại mở đường cho đất nước ta nắm lấy hội, vượt qua thách thức tiến vào kỷ mới, thiên niên kỷ mới, thực mục tiêu xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh./ Câu 3: Đồng chí cần làm phấn đấu để trở thành đảng viên ? Vì vấn đề xây dựng động vào Đảng đắn đặt lên hàng đầu có ý nghĩa định đảng viên ? Điều lệ Đảng quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ quyền đảng viên ? 34 Trả lời: Đối với cá nhân muốn trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam cần phải tự trả lời câu hỏi: Tại ta vào Đảng ? Vào Đảng để làm ?, Mục tiêu lý tưởng Đảng ta ? Lúc sinh thời Bác Hồ dạy: “Vì vào Đảng ? Phải để thăng quan, phát tài ? Không phải ! Chúng ta vào Đảng để hết lòng, phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, làm trọn nhiệm vụ người đảng viên” Cũng Di chúc mình, Người viết “ Mỗi đảng viên cán phải thật thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật cần kiệm liêm chính, chí công vô tư Phải giữ gìn Đảng ta thật sạch, phải xứng đáng người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành nhân dân ” Những người muốn vào Đảng phải xây dựng cho động đắn có ý nghĩa định việc phấn đấu trở thành đảng viên, động lực lớn thúc đẩy hành động, việc làm sau Để trở thành đảng viên cần thực tốt nhiệm vụ sau: Một là, không ngừng rèn luyện lĩnh trị, phẩm chất đạo đức cách mạng Bản lĩnh trị thể tính kiên định mục tiêu, lý tưởng lựa chọn tình khó khăn không dao động, giảm sút niềm tin ý chí chiến đấu, trung thành với lợi ích Đảng, với lợi ích nhân dân lao động dân tộc, suốt đời tận tâm trung thành phục vụ cho Tổ quốc, phục vụ nhân dân, thấy sai phải biết phê phán Trong tình khó khăn không dao động giảm sút niềm tin ý chí chiến đấu Khí tiết người cách mạng “giàu sang không quyến rũ, nghèo khó chuyển lay, uy vũ khuất phục” Đây nét bật người đảng viên Hai là, Không ngừng nâng cao lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ giao, thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng Là người đảng viên chân chính, mẫu mực không hoàn thành nhiệm vụ mà phải gương mẫu hoàn thành tốt, đảm bảo chất lượng công việc đem lại hiệu cao Để làm điều đòi hỏi người đảng viên không nâng cao lực mà lực trí tuệ lực thực tiễn, không ngừng học hỏi trau dồi để đủ kiến thức đáp ứng yêu cầu sống 35 Ba là, người đảng viên phải gắn bó với tập thể, với nhân dân, tích cực tham gia hoạt động đoàn thể công tác xã hội Điều thể nơi ở, nơi làm việc mối quan hệ với quần chúng khác, biết lắng nghe, hiểu tâm tư nguyện vọng quần chúng, biết chăm lo đến lợi ích, phát huy quyền làm chủ nhân dân Vận động nhân dân sống làm việc theo đường lối, sách Đảng pháp luật Nhà nước Những hoạt động hội tốt giúp cho tiến bộ, trưởng thành trị, tạo dựng tín nhiệm nhân dân tạo đà cho quần chúng phấn đấu trở thành đảng viên Bốn là, tích cực tham gia xây dựng Đảng sở Để đứng hàng ngũ Đảng tự giác thừa nhận, tôn trọng lãnh đạo Đảng mà cần tích cực tham gia xây dựng Đảng, giúp Đảng phát quần chúng tư cách đạo đức, phát đảng viên tha hoá đạo đức, lối sống, chống tham nhũng Đảng Năm là, người không ngừng đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật, ngược với chủ trương sách Đảng Nhà nước, vận động quần chúng nhân dân sống làm việc theo Hiến pháp pháp luật, tích cực góp phần xây dựng nghiệp công nghiệp hoá - đại hoá, thực mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công văn minh Động thúc phấn đấu vào Đảng để đứng tổ chức tự nguyện người chung chí hướng đấu tranh xây dựng xã hội tốt đẹp dân giàu, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, vững bước lên CNXH Mỗi người nguyện phấn đấu vào Đảng tự nguyện dấn thân theo lý tưởng cách mạng, chấp nhận hy sinh, không sợ khó, sợ khổ, tâm theo đuổi đến đường dẫn đến mục tiêu CNXH Mỗi đảng viên phải hiểu rõ hội lớn công đổi nay, sức nắm bắt để vận dụng vào nhiệm vụ mình; phải tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, bảo vệ đường lối, chủ trương, sách, nghị Đảng Nhà nước, chống lại phá hoại kẻ thù Thực nghiêm túc tự phê bình phê bình sinh hoạt Đảng, bảo đảm toàn thể thống nội làm cho Đảng sạch, vững mạnh, tích cực làm công tác phát triển đảng viên 36 Cái lớn vào Đảng có hội phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân đấu tranh cho thắng lợi chủ nghĩa xã hội Động vào Đảng đắn điều kiện có ý nghĩa tiên quyết định Bởi, có động đắn đáp ứng yêu cầu Đảng Đảng kết nạp người giác ngộ mục đích, lý tưởng cách mạng, không thu nhận vào hàng ngũ người có động thiếu sáng, lệch lạc, không phần tử hội lọt vào Đảng Để có động vào Đảng đắn ta cần hiểu sâu sắc chất, mục đích Đảng việc làm hàng ngày mình, đặt lợi ích tập thể lên lợi ích cá nhân góp phần thực có hiệu mục tiêu, nhiệm vụ Đảng đề ra, thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng, đấu tranh khắc phục biểu chủ nghĩa cá nhân, kiêu căng, thực dụng, vụ lợi, xa lạ với chất người chiến sĩ cách mạng Lúc sinh thời Bác Hồ dặn “ Nếu không phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng đừng vào Đảng Bởi Đảng tổ chức cách mạng có sứ mệnh cao đoàn kết lãnh đạo nhân dân đấu tranh cho độc lập chủ nghĩa xã hội nơi để tìm kiếm danh vọng, địa vị, thu hái lợi lộc ” Độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội niềm tin, lẽ sống, động lực tinh thần to lớn Tại Điều Điều lệ Đảng quy định tiêu chuẩn đảng viên sau: Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam chiến sĩ cách mạng đội tiên phong giai cấp công nhân Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng giai cấp công nhân nhân dân lao động lên lợi ích cá nhân; chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh trị, Điều lệ Đảng, nghị Đảng pháp luật Nhà nước; có lao động, không bóc lột, hoàn thành tốt nhiệm vụ giao; có đạo đức lối sống lành mạnh; gắn bó mật thiết với nhân dân; phục tùng tổ chức, kỷ luật Đảng, giữ gìn đoàn kết thống Đảng Công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên thừa nhận tự nguyện: thực Cương lĩnh trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn nhiệm vụ đảng 37 viên, hoạt động tổ chức sở đảng; qua thực tiễn chứng tỏ người ưu tú, nhân dân tín nhiệm, xét để kết nạp vào Đảng Tại Điều Điều lệ Đảng Đảng Cộng sản Việt Nam quy định nhiệm vụ đảng viên: Tuyệt đối trung thành với mục đích, lý tưởng cách mạng Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, thị Đảng, pháp luật Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ giao; phục tuyệt đối phân công điều động Đảng Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, lực công tác, phẩm chất trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí biểu tiêu cực khác Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng phát huy quyền làm chủ nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần bảo vệ quyền lợi đáng nhân dân; tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc nơi ở; tuyên truyền vận động gia đình nhân dân thựuc đường lối sách Đảng, pháp luật Nhà nước Tham gia xây dựng bảo vệ đường lối, sách tổ chức Đảng; phục kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống Đảng; thường xuyện tự phê bình phê bình, trung thực với Đảng; làm công tác phát triển đảng viên; sinh hoạt đảng đóng đảng phí quy định Tại Điều Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam quy định quyền đảng viên sau: Được thông tin thảo luận vấn đề Cương lĩnh trị, Điều lệ Đảng, đường lối, chủ trương, sách Đảng; biểu công việc Đảng Ứng cử, đề cử bầu cử quan lãnh đạo cấp Đảng theo quy định Ban Chấp hành Trung ương 38 Phê bình, chất vấn hoạt động tổ chức đảng đảng viên cấp phạm vi tổ chức; báo cáo, kiến nghị với quan có trách nhiệm yêu cầu trả lời Trình bày ý kiến tổ chức đảng nhận xét, định công tác thi hành kỷ luật Đảng viên dự bị có quyền đây, trừ quyền biểu quyết, ứng cử bầu cử quan lãnh đạo Đảng Qua trình nghiên cứu học tập Đảng nhận thấy có Đảng Cộng sản Việt Nam lực lượng lãnh đạo nhân dân Việt Nam giành thắng lợi Trong thời đại ngày nay, với mục tiêu lý tưởng cao đẹp mà Đảng Cộng sản Việt Nam lựa chọn xây dựng Tôi tha thiết mong muốn đứng hàng ngũ Đảng để góp sức nhỏ bé cho nghiệp chung dân tộc xây dựng Đảng ta ngày sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu thời đại Tuyệt đối trung thành với Đảng, với lý tưởng cách mạng, nguyện theo đường mà Đảng, Bác toàn thể nhân dân lựa chọn Mong rằng, Chi uỷ, Đảng uỷ giúp đỡ tạo điều kiện cho đứng hàng ngũ Đảng./ 39 ... hàng đầu có ý nghĩa định đảng viên ? Điều lệ Đảng quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ quyền đảng viên ? BÀI LÀM Sau trình tham gia lớp bồi dưỡng Đảng viên mới, thân rút thu hoạch sau: I Về chủ nghĩa... đảng viên tổ chức sở đảng chi Mỗi đảng viên phải sinh hoạt tổ chức sở đảng định a Mỗi đảng viên phải đóng góp tích cực với đảng bộ, chi việc lãnh đạo thực nhiệm vụ trị sở, đơn vị b.Mỗi Đảng viên. .. luật đảng viên - Thu, nộp đảng phí đảng viên theo quy định - Thực chế độ sinh hoạt chi thường lệ tháng lần V Công tác xây dựng Đảng sở trách nhiệm Đảng viên Công tác xây dựng Đảng sở - Đảng ta
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài thu hoạch chính trị lớp đảng viên mới 2019, Bài thu hoạch chính trị lớp đảng viên mới 2019, Bài thu hoạch chính trị lớp đảng viên mới 2019

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay