Kiểm tra trắc nghiệm 45 phút hình học 12 chương 1

2 605 8
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2017, 03:03

BÀI KIỂM TRA : HÌNH HỌC 12 Thời gian làm bài: 45phút; (16 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 132 (Thí sinh không sử dụng tài liệu) Họ, tên thí sinh: Lớp : ^ Câu 1: Cho hình hộp đứng ABCD.A’B’C’D’ có đáy hình thoi cạnh a, BAD = α ,sin α = , BB' = a uuuur uuur Gọi M điểm thỏa mãn DM = k DA N trung điểm A’B’ Tìm k để C’M vuông góc D’N −1 −2 A B C D 5 5 Câu 2: Cho khối hộp chữ nhật có ba kích thước a, a 2, a Tính thể tích khối hộp a3 A B a C a D a Câu 3: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông có cạnh a, SA ⊥ (ABCD) mặt bên SCD hợp với đáy góc 60o Thể tích khối chóp S.ABCD là: 2a 3 a3 a3 a3 3 C A B D Câu 4: Cho hình hộp đứng ABCD.A’B’C’D’ có đáy hình thoi cạnh a, tam giác ABD Gọi M,N trung điểm cạnh BC,C’D’ Tính thể tích khối hộp ABCD.A’B’C’D’ biết MN vuông góc B’D a3 a3 a3 A a B C D 4 Câu 5: Cho hình chóp S.ABC có ABC tam giác vuông cân B, AB=BC= a d ( A, ( SBC ) ) = a ^ ^ 2, SAB = SCB = 900 Tính thể tích khối chóp S.ABC a3 a 18 a 18 B C C Kq khác 6 Câu 6: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật biết SA ⊥ (ABCD), cạnh SC hợp với đáy góc 45o AB = 3a , BC = 4a Tính theo a thể tích khối chóp S.ABCD 10a 3 40a 10a 20a 3 A B D C Câu 7: Thể tích khối lăng trụ có diện tích đáy B chiều cao h 1 A V= B.h B V = B h C V=B.h D V = B.h A Câu 8: Cho khối chóp S ABC có đáy ABC tam giác cạnh a Hai mặt bên ( SAB ) ( SAC ) vuông góc với đáy Tính thể tích khối chóp biết SC = a a3 12 a3 2a a3 A B C D Câu 9: Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC tam giác vuông cân BC=AC=a Trên đường chéo CA’ lấy hai điểm M,N Trên đường chéo AB’ lấy hai điểm P,Q cho MNPQ lập thành tứ diện Tính thể tích khối lăng trụ Trang 1/2 - Mã đề thi 132 a3 a3 C D a 3 Câu 10: Cho hình chóp S.ABC có đáy tam giác cạnh a , mặt bên SAB tam giác vuông A 2a 3 nằm mặt phẳng vuông góc với đáy Biết thể tích khối chóp S ABC Tính độ dài cạnh 12 SA SA = a SA = 6a SA = 2a SA = 4a A C D B Câu 11: Tìm thể tích khối lăng trụ tam giác có tất cạnh 2cm (cm3 ) (cm3 ) (cm3 ) 3( cm ) 3 C A B D A Kq khác B Câu 12: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a Hai mặt phẳng ( SAB ) , ( SAD ) vuông góc với đáy, SC = a Tính thể tích khối chóp S.ABCD A a3 a3 a3 B C Câu 13: Thể tích khối lập phương có cạnh a D a3 Câu 14: Thể tích khối lăng trụ có diện tích đáy B chiều cao h A a V = Bh C B a a3 3 D V = Bh B V = Bh a3 V = Bh A C D Câu 15: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật AD = 2a, AB = a Gọi H trung điểm AD , biết SH ⊥ ( ABCD ) , SA = a Thể tích khối chóp SABCD là: 2a 3 A 4a 3 2a 3 B C 4a 3 D Câu 16: Cho khối chóp S ABC có SA ⊥ ( ABC ) , tam giác ABC vuông B , AB = a, AC = a Tính thể tích khối chóp S ABC biết SB = a a 15 A a3 6 B a3 C a3 D - - HẾT Trang 2/2 - Mã đề thi 132 ... 2a SA = 4a A C D B Câu 11 : Tìm thể tích khối lăng trụ tam giác có tất cạnh 2cm (cm3 ) (cm3 ) (cm3 ) 3( cm ) 3 C A B D A Kq khác B Câu 12 : Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a Hai... a3 C D a 3 Câu 10 : Cho hình chóp S.ABC có đáy tam giác cạnh a , mặt bên SAB tam giác vuông A 2a 3 nằm mặt phẳng vuông góc với đáy Biết thể tích khối chóp S ABC Tính độ dài cạnh 12 SA SA = a SA... B C Câu 13 : Thể tích khối lập phương có cạnh a D a3 Câu 14 : Thể tích khối lăng trụ có diện tích đáy B chiều cao h A a V = Bh C B a a3 3 D V = Bh B V = Bh a3 V = Bh A C D Câu 15 : Cho hình chóp
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm tra trắc nghiệm 45 phút hình học 12 chương 1, Kiểm tra trắc nghiệm 45 phút hình học 12 chương 1, Kiểm tra trắc nghiệm 45 phút hình học 12 chương 1

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay