Unit 10: Lesson 4: B1-3/ p.108-109

14 455 1
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/06/2013, 01:26

Period 64: I. Vocabulary: Unit 10: Lesson 4: B1-3/ p.108-109 - an apple: qu¶ t¸o - an orange: qu¶ cam - a banana: qu¶ chuèi - water: n­íc - bread: b¸nh m× - milk: - rice: - vegetables: s÷a g¹o rau - meat: thÞt I.Vocabulary: Unit 10: Lesson 4: B1-3/ p.108-109 an apple an orange a banana water bread milk rice vegetables meat Matching Unit 10: Lesson 4: B1-3/ p.108-109 II. Dialogue: 1. Listen to the dialogue: Phuong Thu Unit 10: Lesson 4: B1-3/ p.108-109 Phuong: What’s for lunch? Thu : There is some meat and some rice Phuong: Are there any noodles? Thu : No, there aren’t any noodles. Phuong: Is there any fruit? Thu : Yes, there is some fruit. There are some oranges and some bananas Phuong: What’s there to drink? Thu : There is some water. Phuong: Is there any milk? Thu : No, there isn’t any milk. II. Dialogue: 2. Read the dialogue: Unit 10: Lesson 4: B1-3/ p.108-109 * Model sentences: (+) There is some rice (- ) There isn’t any rice (?) Is there any rice? (+) There are some bananas (- ) There aren’t any bananas (?) Are there any bananas? Yes/ No Yes, there’re/ No, there aren’t Notes: some is used in affirmative . any is used in negative and questions sentences Unit 10: Lesson 4: B1-3/ p.108-109 1.Dictation list: a, an, some a an some III. Practice: banana hot drink cold drink orange apple orange juice rice milk water noodles bread vegetablesmeat oranges apples bananas Unit 10: Lesson 4: B1-3/ p.108-109 2.Make sentences, using pictures B 1 - There isn’t any bread III. Practice: - There is an apple/ some rice - There are some vegetables Unit 10: Lesson 4: B1-3/ p.108-109 - No, there aren’t any bananas. 3) Ask and answer: B3III. Practice: - Is there any milk? - Yes, there is some milk - Are there any bananas? [...].. .Unit 10: Lesson 4: B1-3/ p.108-109 Summary There is/are + some + noun There isnt/ arent + any + noun Is/ Are there + any + noun? - Some đứng trước danh từ đếm được, không đếm được (uncountable noun) chỉ số lượng bất định (dùng trong câu +) - any dùng trong câu (- ) và (?) Unit 10: Lesson 4: B1-3/ p.108-109 * Homework: - Learn by heart vocab - Do ex: B 1+3 Unit 10: Lesson 4: B1-3/ p.108-109 . I.Vocabulary: Unit 10: Lesson 4: B1-3/ p. 108-109 an apple an orange a banana water bread milk rice vegetables meat Matching Unit 10: Lesson 4: B1-3/ p. 108-109. (?) Unit 10: Lesson 4: B1-3/ p. 108-109 - Learn by heart vocab - Do ex: B 1+3 * Homework: Unit 10: Lesson 4: B1-3/ p. 108-109 I. Vocabulary: 2. Picture
- Xem thêm -

Xem thêm: Unit 10: Lesson 4: B1-3/ p.108-109, Unit 10: Lesson 4: B1-3/ p.108-109, Unit 10: Lesson 4: B1-3/ p.108-109

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay