Unit 9: Lesson 1: A1-2/ p96-97

9 350 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/06/2013, 01:26

. Vocabulary. Unit 9: Lesson 1: A1-2/ p96-97 arms hands legs feet (a foot) fingers toes head shoulders chest I. Vocabulary. Unit 9: Lesson 1: A1-2/ p96-97 head. Unit 9: Lesson 1: A1-2/ p96-97 B: Those are his shoulders II. Practice: A.2/ P.97 Eg: A: What s that ?’ B: That s his head’ A: What are those ? Unit 9:
- Xem thêm -

Xem thêm: Unit 9: Lesson 1: A1-2/ p96-97, Unit 9: Lesson 1: A1-2/ p96-97, Unit 9: Lesson 1: A1-2/ p96-97

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay