Unit 9: Lesson 1: A1-2/ p96-97

9 376 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/06/2013, 01:26

Period 56: I. Vocabulary. Unit 9: Lesson 1: A1-2/ p96-97 arms hands legs feet (a foot) fingers toes head shoulders chest I. Vocabulary. Unit 9: Lesson 1: A1-2/ p96-97 head chest shoulders arms hands legs feet (a foot) fingers toes ®Çu ngùc vai c¸nh tay bµn tay c¼ng ch©n bµn ch©n ngãn tay ngãn ch©n Unit 9: Lesson 1: A1-2/ p96-97 II. Practice: A.1/ P.96. Guessing Game. 1. It is on the top of your body. What s it?’ Head 2. They are at the end of your legs. What are they? Feet 3. It is between your arms. What is it? Chest 4. They are on your hands. What are they? Fingers Unit 9: Lesson 1: A1-2/ p96-97 B: Those are his shoulders II. Practice: A.2/ P.97 Eg: A: What s that ?’ B: That s his head’ A: What are those ? Unit 9: Lesson 1: A1-2/ p96-97 B: Those are his shoulders II. Practice: A.2/ P.97 Eg: A: What s that ?’ B: That s his head’ A: What are those ? Unit 9: Lesson 1: A1-2/ p96-97 - Learn by heart vocabulary - Do Ex 1, 2 / P. 83 (Ex-book) Homework: . Vocabulary. Unit 9: Lesson 1: A1-2/ p96-97 arms hands legs feet (a foot) fingers toes head shoulders chest I. Vocabulary. Unit 9: Lesson 1: A1-2/ p96-97 head. Unit 9: Lesson 1: A1-2/ p96-97 B: Those are his shoulders II. Practice: A.2/ P.97 Eg: A: What s that ?’ B: That s his head’ A: What are those ? Unit 9:
- Xem thêm -

Xem thêm: Unit 9: Lesson 1: A1-2/ p96-97, Unit 9: Lesson 1: A1-2/ p96-97, Unit 9: Lesson 1: A1-2/ p96-97

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay